Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Assignment#4

506 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Assignment#4

  1. 1. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดย นางสาวรัตนา วิตะบุตร
  2. 2. แหล่งการเรียนรู้ <ul><li>แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตน </li></ul><ul><li>เองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและ </li></ul><ul><li>ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวน </li></ul><ul><li>การเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน </li></ul>
  3. 3. การพัฒนา <ul><li>การพัฒนา หมายถึง ทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข </li></ul>
  4. 4. ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ <ul><li>แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี 2 ประเภท คือ แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น </li></ul>
  5. 5. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน <ul><li>1.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ </li></ul><ul><li>1.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดเคลื่อนที่ </li></ul><ul><li>ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย เว็บไซต์ </li></ul><ul><li>ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องเรียนสีเขียว </li></ul><ul><li>ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเกียรติยศ สวนพฤกษศาสตร์ </li></ul><ul><li>สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนสุขภาพ สวนหิน สวนหย่อม </li></ul><ul><li>สวนผีเสื้อ บ่อเลี้ยงปลา เรือนเพาะชำ ต้นไม้พูดได้ ฯลฯ </li></ul>
  6. 6. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน <ul><li>2.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ำ ทะเล </li></ul><ul><li>สัตว์ ฯลฯ </li></ul><ul><li>2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่สำคัญ แหล่งประกอบการ </li></ul>

×