Publicité
20130126 l economic_el_puntavui
Prochain SlideShare
MzMz
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 20130126 l economic_el_puntavui(20)

Publicité

Plus de Ramon Costa i Pujol(20)

Dernier(20)

Publicité

20130126 l economic_el_puntavui

  1. DEL 26 DE GENER A L’1 DE FEBRER DEL 2013 L'ECONÒMIC 21 ES DIU, ES COMENTA Com podem identificar PROP DE 6 MILIONS D’ATURATS A L’ESTAT els intraemprenedors? RAMON El cert és que el perfil d’un intraem- També podríem enumerar algunes prenedor és molt similar al d’un em- habilitats personals necessàries, com COSTA prenedor, amb una clara diferència: ara la capacitat de comunicar i les ap- Dynamic Partner i cofundador el seu grau d’aversió al risc. Els in- tituds negociadores, les capacitats de traemprenedors cerquen la seguretat gestió i de definició d’estratègia i visió d’inPreneur de poder emprendre sota el paraigua de la nova línia de negoci, les habili- A d’una organització que els garanteixi tats per organitzar i conèixer i aprofi- l’article del 6 d’octubre un entorn estable, un finançament i tar l’entorn, o una bona capacitat de del 2012, en aquest ma- una base empresarial ja consolidada. gestió de projectes i d’adaptació i ges- teix apartat, feia menció Si volem fer una aproximació, des tió del canvi. I com tota habilitat, po- als emprenedors cor- d’una òptica d’anàlisi de competèn- dem posar en marxa programes de poratius i al seu valor, cies, des de l’àmbit dels recursos hu- formació i desenvolupament clau, per a les organitzacions per a les mans, ens podríem fixar en un con- d’aquestes. quals treballen, ja que són font de junt de set competències, principal- Però, evidentment, després, hi ha competitivitat, innovació i creixe- ment, des del nostre punt de vista: un factor que no podem obviar. Cal ment per al negoci. Distingia, dins -Un important nivell d’autocon- que tinguem –i identifiquem–, entre El govern català treballarà d’aquesta categoria, entre els in- fiança, motivat pels reptes i amb ga- els nostres professionals i col·labora- per evitar que les xifres traemprenedors i els extraemprene- nes d’assumir noves responsabilitats i dors, aquells amb aquestes aptituds i dors, i destacava la necessitat que les projectes. amb la inquietud de posar en marxa d’atur vagin a l’alça, però no esperem organitzacions sàpiguen aprofitar el -Una elevada capacitat d’iniciativa, nous projectes i iniciatives dins l’em- potencial d’aquests col·laboradors i per crear oportunitats i evitar futurs presa, però, també, amb l’actitud, creació d’ocupació si la tendència canalitzar les seves inquietuds. problemes, a mitjà termini. per descomptat, de voler assumir Els emprenedors corporatius són la -Una clara orientació al client, per aquests reptes. De res ens serveix te- econòmica productiva no base per tal de generar nous negocis afegir-li valor i anar un pas més enllà nir persones preparades si no volen creix mitjançant el desenvolupament de de les expectatives d’aquest. fer el pas endavant. nous projectes empresarials, ja sigui a -Una molt marcada orientació a Aquest serà el següent repte per als RAMON BONASTRE SECRETARI D’OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT l’interior de la mateixa companyia o l’assoliment, capaç de prendre deci- directius de les nostres organitza- mitjançant la seva participació en al- sions, establir prioritats i escollir me- cions: com motivar-los. Primer, pe- tres de noves creades a l’exterior. Ara tes basades en costos i resultats calcu- rò, cal que trobem els potencials in- bé, la pregunta que caldria que ens lats. traemprenedors. Els tenim identifi- Les dades de l’atur són plantegéssim seria: Com identifico els -Una gran dosi de lideratge, fent cats? Podríem començar per avaluar- intraemprenedors de la meva empre- partícips els altres dels seus objectius, ne aquestes set competències i treba- insuportables; s’ha de sa? Quins trets em poden ajudar a dis- missió, clima, polítiques, i practicant llar, posteriorment, les habilitats de criminar entre aquells que tenen in- amb l’exemple. gestió comentades. reconèixer que la reforma laboral quietuds i aptituds i els que no? -Una capacitat d’impacte i influèn- cia, anticipant-se i preparant-se a les no ha funcionat i s’hauria reaccions dels altres. d’aturar -I un bon nivell d’autocontrol da- Es podrien enumerar vant de situacions d’estrès continuat i Disposar d’un important algunes habilitats amb capacitat de gestionar les emo- nivell d’autoconfiança, JOSEP MARIA ÀLVAREZ cions. SECRETARI GENERAL DE LA UGT DE CATALUNYA personals claus com ara la Segur que podríem trobar d’altres motivat pels reptes i amb característiques que també són inte- capacitat de comunicar i ressants que tingui un intraemprene- ganes d’assumir noves les aptituds negociadores, dor, com ara el compromís amb l’or- responsabilitats i projectes Ja sabíem que les dades ganització, la direcció de persones i el les capacitats de gestió i de desenvolupament de relacions. Ara és una de les competències de l’EPA no serien bones i bé, les set esmentades són les que definició d’estratègia... considerem claus i imprescindibles. que cal tenir en compte precisament per això continuem esforçant-nos per fer capgirar aquestes xifres d’atur L’ENQUESTA DE LECONOMIC.CAT LA CORRUPCIÓ NO DESAPAREIX DEL MAPA MARIANO RAJOY PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL Aquesta setmana hem I la setmana vinent preguntat Depèn Creu que la llei de mercat Aquestes dades evidencien Sí 11,9% Creu que la corrupció 82,1% únic aprovada pel Consell la necessitat d’emprendre No política va a més en 6,0% de Ministres té per objectiu de manera urgent les reformes estruc- lloc de desaparèixer? la recentralització? turals necessàries per afavorir el crei- xement de l’activitat eco- Ja pot respondre a nòmica www.leconomic.cat/enquesta FOMENT DEL TREBALL
Publicité