SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  1
Télécharger pour lire hors ligne
ECONOMIA                                                                         DIUMENGE, 29 DE GENER DEL 2012 | Regió7
28
EL NOU MÓN DEL TREBALL I ELS SEUS REPTES
«La manera de dirigir les persones i els equips no es pot basar en la visió del que estan fent al lloc de treball, sinó que s’ha de fonamentar
en l’establiment d’objectius i mètriques i el foment de l’autogestió. També cal una major disciplina dels mateixos professionals»
                                                                                                AXIU/MIREIA ARSO
                           La manera de dirigir les persones i els      xa corporativa,... D’aquesta manera, tendi-
                          equips no es pot basar en la visió del que es-    rem a disminuir els espais xos de treball
                          tan fent al lloc de treball, sinó que s’ha de fo-  (una taula per a cada professional) substi-
          TRIBUNA            namentar en l’establiment d’objectius i mè-     tuint-los per espais pensats per a altres
          UNIVERSITÀRIA         triques i el foment de l’autogestió. També cal    funcions (sales de reunions i vídeo confe-
                          una major disciplina dels mateixos profes-      rència, espais tancats per a audioconfe-
  Ramon Costa                   sionals en la pròpia gestió del temps i les se-   rències, espais per afavorir la creatitivitat,
  PROFESSOR DE GESTIÓ DE LES TIC DELS ESTUDIS   ves tasques i l’aprenentatge de l’ús i aplica-    sales de trobada informal...).
  D’EMPRESA DE LA FUB
                          ció de noves eines de comunicació i col·la-       I el tercer repte és el tecnològic i les eines
                          boració virtual. D’altra banda, l’ús intensiu    de suport al dia a dia dels professionals i de
       ’entorn de treball de les orga-   de les xarxes socials, dins i fora de les nos-    millora de la productivitat dels processos

  L     nitzacions ha evolucionat en
       els darrers any cap a un món
       global, amb equips virtuals i
                          tres organitzacions, modi carà la nostra ma-
                          nera de comunicar-nos i col·laborar amb
                          l’entorn, ja siguin clients o potencials clients,
                                                    organitzatius. A mes de les eines informà-
                                                    tiques clàssiques de gestió (ERP, CRM,
                                                    SCM...), que ens ajuden a automatitzar els
distribuïts i basat en el treball en xarxa i amb  la nostra comunitat d’usuaris, proveïdors i     processos estructurats, necessitem incor-
un fort component en la gestió de la infor-    els nostres col·laboradors a les empreses.      porar un conjunt de tecnologies de la iPro-
mació i el coneixement.                El futur del treball a les nostres organit-    ductivitat que ens facin mes e cients a
  A més, la mobilitat dels professionals en    zacions és el que s’anomena treball en ei-      l’hora de comunicar-nos i col·laborar amb
el seu dia a dia ha esdevingut una caracte-    xam, amb equips que s’aniran recon gurant,      el nostre entorn i de gestionar i compartir la
rística de la majoria dels treballadors de les   de manera dinàmica, en funció de les ne-       informació i el coneixement: comunicacions
empreses (a més dels per ls clàssics de ven-    cessitats i moment del projecte. Això com-      uni cades, espais i entorns col·laboratius,
des, comercial, consultors i treballadors de    portarà, també, canvis en el lloc de treball     eines o màtiques, solucions de mobilitat,
camp), intensi cant-se el treball en el tercer   tendint a uns espais mes exibles, oberts i      eines socials, eines de cerca i gestió de la in-
lloc (allà on ens trobem, cafeteries, biblio-   amb noves funcionalitats, pensats per po-      formació i els documents....
teques, aeroport...), mes enllà del concep-    der-hi fer reunions, treball col·laboratiu,       La incorporació d’aquestes eines (moltes
te de teletreball (treball a casa).        videoconferències, sessions de creativitat,     de les quals ja estan disponibles a les nos-
  Tots aquests canvis, que podríem posar     treball individual, llocs de descans i esbar-    tres organitzacions), però, no és garantia que
sota les etiquetes de Flexible Workplace, Mo-   jo, despatxos tancats temporals...          aconseguim millorar la nostra productivi-      Les TIC canvien la forma de treballar
bile Worker, InformationandKnowledge-         Caldrà adaptar els espais de treball a      tat. Les eines per si soles no garanteixen
Worker, Social networking..., porten associats   aquestes noves realitats, així com la neces-     aquesta e ciència.                 vingui habitual en la cultura corporativa i es-
uns reptes que les companyies han de con-     sitat de posar a disposició dels professionals     Cal que les acompanyem de la formació      tigui alineat a les necessitats empresarials.
siderar i afrontar per garantir la seva com-    els equips necessaris per treballar amb       adequada, que posem en marxa accions          Finalment, no oblidem que tot aquest ti-
petitivitat, e ciència i productivitat i que    aquesta mobilitat: portàtils, telèfons in-      d’adopció de les mateixes i de gestió del can-   pus d’eines requereixen el coneixement de
podem resumir en tecnologia-espai-         tel·ligents, connexions G, sistemes d’in-      vi (comunicació, participació, formació,      com utilitzar-les (formació) i de com utilit-
persones.                     formació accessibles des de fora de la xar-     suport als usuaris...) i que aquest ús esde-    zar-les bé (bones pràctiques).
CAPGIREM L’ATUR
«No entenc per què l’administració paga, als aturats, tants cursos en especialitats sense demanda empresarial, i tan pocs en oficis que tenen sortida.
Per què no lliga això? Per què no orienten bé l’aturat? Per què no escolten i deixen gestionar-ho a les entitats que estem dins el món empresarial? »
                          (necessari) que no pas per estimular l’acti-     criteris. Sincerament, no entenc per què      dicionada a la formació de l’aturat, per mi-
                          vitat.                        paga tants cursos en especialitats sense      llorar-ne la quali cació o reorientar-lo cap
                           Mentrestant, quan una persona entra a       demanda empresarial, i en canvi tan pocs      a un sector amb més futur. I el segon és fer
                          engruixir les llistes de l’atur, rep una prestació  en aquells o cis que tenen sortida. Per què     un veritable esforç per aconseguir que
           LLETRES DE CANVI       econòmica en funció del que ha estat co-       no lliga això? Per què no orienten bé l’atu-    molts aturats es llancin a crear la seva prò-
                          titzant ns aquell moment. I que per molts      rat? Per què no escolten i deixen gestionar-    pia empresa.
  Pere Casals                   anys la puguem mantenir. Però a partir        ho a les entitats que estem dins el món em-      Per reeixir en crear-la cal un mínim de for-
  PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA   d’aquí, el suport que es dóna a l’aturat és molt   presarial?                     mació o habilitat per oferir un producte o
                          poc e cient. Sovint se sol començar pel camí      La gran paradoxa de tot plegat és que avui    servei vendible. Però també un bon pla de
                          més fàcil, oferint-li formació de com fer un     hi ha empreses que ofereixen llocs de treball    negoci, superar els tràmits legals necessa-
       ’atur és un dels problemes més    bon currículum i buscar feina. Està bé,       i no troben candidats amb la formació i ex-     ris, reunir un mínim capital d’arrancada i es-

  L     greus que té avui el nostre país.
       Malgrat això, les decisions pre-
       ses ns ara no han servit per
                          però quina e càcia té això quan sovint el
                          problema és que no hi ha demanda d’em-
                          pleats o que l’afectat té una formació amb
                                                    periència adients. No és una fantasia, pas-
                                                    sa cada dia. Ho podeu veure analitzant els
                                                    portals digitals o seguint els anuncis en
                                                                              tar disposat a posar-hi molt esforç i il·lusió.
                                                                              En lloc de malbaratar tants recursos públics
                                                                              en iniciatives de dubtosa e càcia, destinem-
capgirar el problema. Evidentment el re-      poca sortida?                    premsa que es repeteixen setmana rere        los a impulsar la creació de moltes noves em-
duiríem si aconseguíssim reactivar la roda      També s’ofereix formació ocupacional a      setmana. Al nal, cobrir llocs de treball      preses, avalem projectes creïbles i acom-
econòmica. Aquest és el principal repte, però   qui voluntàriament l’accepti, en els temes      amb persones no idònies va contra qualsevol     panyem els que fan el pas, per augmentar-
hi ha poc consens en com.             més diversos. I de passada, mentre dura       millora de competitivitat del país.         ne les possibilitats d’èxit. Altrament, tindrem
  Coincidim que cal generar con ança,       aquesta formació, l’afectat desapareix tem-       Per fer el tomb a les estadístiques, el pri-   l’atur desmesurat per molts anys. I encar-
però a partir d’aquí sentim opinions que són    poralment de les estadístiques de l’atur.      mer pas és deixar de veure la prestació d’a-    reguem-ho a les entitats on es troben i
divergents. I a sobre les diferents adminis-    L’oferta nançada amb diner públic la de-       tur sols com un dret adquirit, i plantejar-     col·laboren els qui van engegar una empresa
tracions fan més per tal d’estalviar despesa    cideix l’Administració, no sé amb quins       la com una inversió pública lligada i con-     molt temps enrere.

Contenu connexe

En vedette

Alamir resume
Alamir resumeAlamir resume
Alamir resume
Alamir_QC
 
Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...
Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...
Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...
Ocio y Rutas Valladolid
 

En vedette (12)

Promo One
Promo OnePromo One
Promo One
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Cajeros
CajerosCajeros
Cajeros
 
Alamir resume
Alamir resumeAlamir resume
Alamir resume
 
Picaza
PicazaPicaza
Picaza
 
Analisis
AnalisisAnalisis
Analisis
 
Soluciones Innovation Strategies
Soluciones Innovation StrategiesSoluciones Innovation Strategies
Soluciones Innovation Strategies
 
Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...
Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...
Sala municipal exposiciones san benito jerry berndt america the beautiful oc...
 
Hello
HelloHello
Hello
 
Test
TestTest
Test
 
Leisure and wellbeing strategy 2012 2032
Leisure and wellbeing strategy 2012 2032Leisure and wellbeing strategy 2012 2032
Leisure and wellbeing strategy 2012 2032
 
Impresora de Credenciales Datacard sd460 folleto
Impresora de Credenciales Datacard sd460 folletoImpresora de Credenciales Datacard sd460 folleto
Impresora de Credenciales Datacard sd460 folleto
 

Similaire à Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes

Presentació activitat 1
Presentació activitat 1Presentació activitat 1
Presentació activitat 1
esolert
 

Similaire à Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes (20)

«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
 
Nuevos Emprendedores
Nuevos EmprendedoresNuevos Emprendedores
Nuevos Emprendedores
 
Empresa2.0 regio7-20120218
Empresa2.0 regio7-20120218Empresa2.0 regio7-20120218
Empresa2.0 regio7-20120218
 
modulo 3 lectura 2.pdf
modulo 3 lectura 2.pdfmodulo 3 lectura 2.pdf
modulo 3 lectura 2.pdf
 
Programa Compartim al diari Món Empresarial
Programa Compartim al diari Món EmpresarialPrograma Compartim al diari Món Empresarial
Programa Compartim al diari Món Empresarial
 
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Intervencio  ramon costa- accid - 20120601Intervencio  ramon costa- accid - 20120601
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
 
Programa Temps x Temps
Programa Temps x TempsPrograma Temps x Temps
Programa Temps x Temps
 
Annex Cas Virtaula
Annex Cas VirtaulaAnnex Cas Virtaula
Annex Cas Virtaula
 
Annex
AnnexAnnex
Annex
 
Presentació activitat 1
Presentació activitat 1Presentació activitat 1
Presentació activitat 1
 
Àrees funcionals de l´empresa
Àrees funcionals de l´empresaÀrees funcionals de l´empresa
Àrees funcionals de l´empresa
 
Presentació del CIP
Presentació del CIPPresentació del CIP
Presentació del CIP
 
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
 
Dinamitzadors continguts
Dinamitzadors contingutsDinamitzadors continguts
Dinamitzadors continguts
 
Els reptes de l'empresa 2.0 (ViaEmpresa.cat), 24.3.2014
Els reptes de l'empresa 2.0 (ViaEmpresa.cat), 24.3.2014Els reptes de l'empresa 2.0 (ViaEmpresa.cat), 24.3.2014
Els reptes de l'empresa 2.0 (ViaEmpresa.cat), 24.3.2014
 
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
 
Manual x sobreviure adm moderna
Manual x sobreviure adm modernaManual x sobreviure adm moderna
Manual x sobreviure adm moderna
 
Guia del Reemprenedor - SOC
Guia del Reemprenedor - SOCGuia del Reemprenedor - SOC
Guia del Reemprenedor - SOC
 
RRHH 3.0 La gestió de les converses
RRHH 3.0 La gestió de les conversesRRHH 3.0 La gestió de les converses
RRHH 3.0 La gestió de les converses
 
Nous models de relació:del front-office a les eines web 2.0
Nous models de relació:del front-office a les eines web 2.0Nous models de relació:del front-office a les eines web 2.0
Nous models de relació:del front-office a les eines web 2.0
 

Plus de Ramon Costa i Pujol

Plus de Ramon Costa i Pujol (20)

20240418-CambraSabadell-SesInf-AdopTecnologica-CasoPractico.pdf
20240418-CambraSabadell-SesInf-AdopTecnologica-CasoPractico.pdf20240418-CambraSabadell-SesInf-AdopTecnologica-CasoPractico.pdf
20240418-CambraSabadell-SesInf-AdopTecnologica-CasoPractico.pdf
 
20240314-CambraSabadell-SessioInformativa-TransfDigital-UnCasoPractico.pdf
20240314-CambraSabadell-SessioInformativa-TransfDigital-UnCasoPractico.pdf20240314-CambraSabadell-SessioInformativa-TransfDigital-UnCasoPractico.pdf
20240314-CambraSabadell-SessioInformativa-TransfDigital-UnCasoPractico.pdf
 
Transformación Digital, por qué y para qué
Transformación Digital, por qué y para quéTransformación Digital, por qué y para qué
Transformación Digital, por qué y para qué
 
Sobre la transformación digital de las organizaciones - eada - RamonCosta.pdf
Sobre la transformación digital de las organizaciones - eada - RamonCosta.pdfSobre la transformación digital de las organizaciones - eada - RamonCosta.pdf
Sobre la transformación digital de las organizaciones - eada - RamonCosta.pdf
 
Webinar eada 20230212 PMBOK-Scrum en la gestión de proyectos
Webinar eada 20230212 PMBOK-Scrum en la gestión de proyectosWebinar eada 20230212 PMBOK-Scrum en la gestión de proyectos
Webinar eada 20230212 PMBOK-Scrum en la gestión de proyectos
 
Las habilidades digitales de un profesional para el nuevo entorno y contexto ...
Las habilidades digitales de un profesional para el nuevo entorno y contexto ...Las habilidades digitales de un profesional para el nuevo entorno y contexto ...
Las habilidades digitales de un profesional para el nuevo entorno y contexto ...
 
Sobre la Dirección de Proyectos
Sobre la Dirección de ProyectosSobre la Dirección de Proyectos
Sobre la Dirección de Proyectos
 
Comunicaciones eficientes con Microsoft Teams
Comunicaciones eficientes con Microsoft TeamsComunicaciones eficientes con Microsoft Teams
Comunicaciones eficientes con Microsoft Teams
 
Webinar eada ¿Estás a punto para participar en la Transformación Digital de...
Webinar eada  ¿Estás a punto para participar en la Transformación Digital de...Webinar eada  ¿Estás a punto para participar en la Transformación Digital de...
Webinar eada ¿Estás a punto para participar en la Transformación Digital de...
 
Formacion de formadores - recomendaciones para los formadores
Formacion de formadores - recomendaciones para los formadoresFormacion de formadores - recomendaciones para los formadores
Formacion de formadores - recomendaciones para los formadores
 
Formación de formadores - FAQs para los formadores
Formación de formadores - FAQs para los formadoresFormación de formadores - FAQs para los formadores
Formación de formadores - FAQs para los formadores
 
Resumen estudio Habilidades Digitales de los Directivos en España 2021"
Resumen estudio Habilidades Digitales de los Directivos en España 2021"Resumen estudio Habilidades Digitales de los Directivos en España 2021"
Resumen estudio Habilidades Digitales de los Directivos en España 2021"
 
Af2021 Habilidades Digitales de los Directivos en España
Af2021 Habilidades Digitales de los Directivos en EspañaAf2021 Habilidades Digitales de los Directivos en España
Af2021 Habilidades Digitales de los Directivos en España
 
La transformación digital de las organizaciones y las habilidades digitales d...
La transformación digital de las organizaciones y las habilidades digitales d...La transformación digital de las organizaciones y las habilidades digitales d...
La transformación digital de las organizaciones y las habilidades digitales d...
 
Esquema "Transformacion digital" eadaX
Esquema "Transformacion digital" eadaXEsquema "Transformacion digital" eadaX
Esquema "Transformacion digital" eadaX
 
Gestión de proyectos con PMBok o Scrum
Gestión de proyectos con PMBok o ScrumGestión de proyectos con PMBok o Scrum
Gestión de proyectos con PMBok o Scrum
 
Plantilla para la definición de un proyecto - Gestión de Proyectos
Plantilla para la definición de un proyecto - Gestión de ProyectosPlantilla para la definición de un proyecto - Gestión de Proyectos
Plantilla para la definición de un proyecto - Gestión de Proyectos
 
Buenas practicas y consejos para una nuevaforma de trabajar
Buenas practicas y consejos para una nuevaforma de trabajarBuenas practicas y consejos para una nuevaforma de trabajar
Buenas practicas y consejos para una nuevaforma de trabajar
 
"Recomendaciones para un teletrabajo eficiente"
"Recomendaciones para un teletrabajo eficiente""Recomendaciones para un teletrabajo eficiente"
"Recomendaciones para un teletrabajo eficiente"
 
Eines i Recursos per al Teletreball
Eines i Recursos per al TeletreballEines i Recursos per al Teletreball
Eines i Recursos per al Teletreball
 

Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes

 • 1. ECONOMIA DIUMENGE, 29 DE GENER DEL 2012 | Regió7 28 EL NOU MÓN DEL TREBALL I ELS SEUS REPTES «La manera de dirigir les persones i els equips no es pot basar en la visió del que estan fent al lloc de treball, sinó que s’ha de fonamentar en l’establiment d’objectius i mètriques i el foment de l’autogestió. També cal una major disciplina dels mateixos professionals» AXIU/MIREIA ARSO La manera de dirigir les persones i els xa corporativa,... D’aquesta manera, tendi- equips no es pot basar en la visió del que es- rem a disminuir els espais xos de treball tan fent al lloc de treball, sinó que s’ha de fo- (una taula per a cada professional) substi- TRIBUNA namentar en l’establiment d’objectius i mè- tuint-los per espais pensats per a altres UNIVERSITÀRIA triques i el foment de l’autogestió. També cal funcions (sales de reunions i vídeo confe- una major disciplina dels mateixos profes- rència, espais tancats per a audioconfe- Ramon Costa sionals en la pròpia gestió del temps i les se- rències, espais per afavorir la creatitivitat, PROFESSOR DE GESTIÓ DE LES TIC DELS ESTUDIS ves tasques i l’aprenentatge de l’ús i aplica- sales de trobada informal...). D’EMPRESA DE LA FUB ció de noves eines de comunicació i col·la- I el tercer repte és el tecnològic i les eines boració virtual. D’altra banda, l’ús intensiu de suport al dia a dia dels professionals i de ’entorn de treball de les orga- de les xarxes socials, dins i fora de les nos- millora de la productivitat dels processos L nitzacions ha evolucionat en els darrers any cap a un món global, amb equips virtuals i tres organitzacions, modi carà la nostra ma- nera de comunicar-nos i col·laborar amb l’entorn, ja siguin clients o potencials clients, organitzatius. A mes de les eines informà- tiques clàssiques de gestió (ERP, CRM, SCM...), que ens ajuden a automatitzar els distribuïts i basat en el treball en xarxa i amb la nostra comunitat d’usuaris, proveïdors i processos estructurats, necessitem incor- un fort component en la gestió de la infor- els nostres col·laboradors a les empreses. porar un conjunt de tecnologies de la iPro- mació i el coneixement. El futur del treball a les nostres organit- ductivitat que ens facin mes e cients a A més, la mobilitat dels professionals en zacions és el que s’anomena treball en ei- l’hora de comunicar-nos i col·laborar amb el seu dia a dia ha esdevingut una caracte- xam, amb equips que s’aniran recon gurant, el nostre entorn i de gestionar i compartir la rística de la majoria dels treballadors de les de manera dinàmica, en funció de les ne- informació i el coneixement: comunicacions empreses (a més dels per ls clàssics de ven- cessitats i moment del projecte. Això com- uni cades, espais i entorns col·laboratius, des, comercial, consultors i treballadors de portarà, també, canvis en el lloc de treball eines o màtiques, solucions de mobilitat, camp), intensi cant-se el treball en el tercer tendint a uns espais mes exibles, oberts i eines socials, eines de cerca i gestió de la in- lloc (allà on ens trobem, cafeteries, biblio- amb noves funcionalitats, pensats per po- formació i els documents.... teques, aeroport...), mes enllà del concep- der-hi fer reunions, treball col·laboratiu, La incorporació d’aquestes eines (moltes te de teletreball (treball a casa). videoconferències, sessions de creativitat, de les quals ja estan disponibles a les nos- Tots aquests canvis, que podríem posar treball individual, llocs de descans i esbar- tres organitzacions), però, no és garantia que sota les etiquetes de Flexible Workplace, Mo- jo, despatxos tancats temporals... aconseguim millorar la nostra productivi- Les TIC canvien la forma de treballar bile Worker, InformationandKnowledge- Caldrà adaptar els espais de treball a tat. Les eines per si soles no garanteixen Worker, Social networking..., porten associats aquestes noves realitats, així com la neces- aquesta e ciència. vingui habitual en la cultura corporativa i es- uns reptes que les companyies han de con- sitat de posar a disposició dels professionals Cal que les acompanyem de la formació tigui alineat a les necessitats empresarials. siderar i afrontar per garantir la seva com- els equips necessaris per treballar amb adequada, que posem en marxa accions Finalment, no oblidem que tot aquest ti- petitivitat, e ciència i productivitat i que aquesta mobilitat: portàtils, telèfons in- d’adopció de les mateixes i de gestió del can- pus d’eines requereixen el coneixement de podem resumir en tecnologia-espai- tel·ligents, connexions G, sistemes d’in- vi (comunicació, participació, formació, com utilitzar-les (formació) i de com utilit- persones. formació accessibles des de fora de la xar- suport als usuaris...) i que aquest ús esde- zar-les bé (bones pràctiques). CAPGIREM L’ATUR «No entenc per què l’administració paga, als aturats, tants cursos en especialitats sense demanda empresarial, i tan pocs en oficis que tenen sortida. Per què no lliga això? Per què no orienten bé l’aturat? Per què no escolten i deixen gestionar-ho a les entitats que estem dins el món empresarial? » (necessari) que no pas per estimular l’acti- criteris. Sincerament, no entenc per què dicionada a la formació de l’aturat, per mi- vitat. paga tants cursos en especialitats sense llorar-ne la quali cació o reorientar-lo cap Mentrestant, quan una persona entra a demanda empresarial, i en canvi tan pocs a un sector amb més futur. I el segon és fer engruixir les llistes de l’atur, rep una prestació en aquells o cis que tenen sortida. Per què un veritable esforç per aconseguir que LLETRES DE CANVI econòmica en funció del que ha estat co- no lliga això? Per què no orienten bé l’atu- molts aturats es llancin a crear la seva prò- titzant ns aquell moment. I que per molts rat? Per què no escolten i deixen gestionar- pia empresa. Pere Casals anys la puguem mantenir. Però a partir ho a les entitats que estem dins el món em- Per reeixir en crear-la cal un mínim de for- PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA d’aquí, el suport que es dóna a l’aturat és molt presarial? mació o habilitat per oferir un producte o poc e cient. Sovint se sol començar pel camí La gran paradoxa de tot plegat és que avui servei vendible. Però també un bon pla de més fàcil, oferint-li formació de com fer un hi ha empreses que ofereixen llocs de treball negoci, superar els tràmits legals necessa- ’atur és un dels problemes més bon currículum i buscar feina. Està bé, i no troben candidats amb la formació i ex- ris, reunir un mínim capital d’arrancada i es- L greus que té avui el nostre país. Malgrat això, les decisions pre- ses ns ara no han servit per però quina e càcia té això quan sovint el problema és que no hi ha demanda d’em- pleats o que l’afectat té una formació amb periència adients. No és una fantasia, pas- sa cada dia. Ho podeu veure analitzant els portals digitals o seguint els anuncis en tar disposat a posar-hi molt esforç i il·lusió. En lloc de malbaratar tants recursos públics en iniciatives de dubtosa e càcia, destinem- capgirar el problema. Evidentment el re- poca sortida? premsa que es repeteixen setmana rere los a impulsar la creació de moltes noves em- duiríem si aconseguíssim reactivar la roda També s’ofereix formació ocupacional a setmana. Al nal, cobrir llocs de treball preses, avalem projectes creïbles i acom- econòmica. Aquest és el principal repte, però qui voluntàriament l’accepti, en els temes amb persones no idònies va contra qualsevol panyem els que fan el pas, per augmentar- hi ha poc consens en com. més diversos. I de passada, mentre dura millora de competitivitat del país. ne les possibilitats d’èxit. Altrament, tindrem Coincidim que cal generar con ança, aquesta formació, l’afectat desapareix tem- Per fer el tomb a les estadístiques, el pri- l’atur desmesurat per molts anys. I encar- però a partir d’aquí sentim opinions que són poralment de les estadístiques de l’atur. mer pas és deixar de veure la prestació d’a- reguem-ho a les entitats on es troben i divergents. I a sobre les diferents adminis- L’oferta nançada amb diner públic la de- tur sols com un dret adquirit, i plantejar- col·laboren els qui van engegar una empresa tracions fan més per tal d’estalviar despesa cideix l’Administració, no sé amb quins la com una inversió pública lligada i con- molt temps enrere.