Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Alt gi̇s kanamalari

1 003 vues

Publié le

alt gis kanamasına acil yaklaşım

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Alt gi̇s kanamalari

 1. 1. ALT GİS KANAMALARI DR. HALİL GÖKSEL GÜZEL PROF. DR. BÜLENT YILDIRIM
 2. 2. Üst Gis Alt Gis
 3. 3. GİRİŞ • Sıklık : 20/100000 • Yaş ile artış • Olguların %85 inde kanama kendiliğinden durmaktadır
 4. 4. GİRİŞ • %74 kolon kaynaklı • %11 üst GİS kanama • %9 ince barsak kaynaklı • %6 neden belirlenemez
 5. 5. ETYOLOJİ  KOLON: • Divertiküller • Anjiodisplazi • Kanser, polip • İBH • Hemoroidal hastalık • İskemik kolit • Radyasyon koliti  İNCE BARSAK: • Meckel divertikülü • Tümörler • Ülserasyon • Vaskülit • Dieulafoy
 6. 6. ETYOLOJİ • CİDDİ KANAMALARDA Anjiodisplazi % 40 Divertikül kanaması % 22 Polip veya kanser % 15 Kolit % 12 Diğer % 11
 7. 7. SEMPTOMATOLOJİ • Hematokezya % 90 • Melena % 19 • Abdominal ağrı % 12 • Senkop % 10 • Halsizlik % 14 • Ortostatik hipotansiyon % 30 (Kanaman(Kanamanıın miktarn miktarıı, sürati, hastan, sürati, hastanıın yan yaşışı ve eve eşşlik edenlik eden didiğğer hastaler hastalııklar)klar)
 8. 8. Klinik ÜST GİS • Barsak sesl. Artmış • Ng sıvı Kanlı • BUN/Cr oranı Artmış Normal • Hematokezya Yok /Var Var • Melena Var Var/Yok • Hematemez Var Yok ALT GİS Normal Temiz
 9. 9. Laboratuar • Hemoglobin ve hematokrit değeri takibi • Kan grubu • Koagulasyon testleri • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri • Diğer (iskemi, şok, altta yatan nedenler)
 10. 10. TANI ve TEDAVİ • KanamalKanamalıı hastada öncelikle hastanhastada öncelikle hastanıınn hayati fonksiyonlarhayati fonksiyonlarıına yönelik tedbirlerna yönelik tedbirler alalıınnıırr • Damar yolu açDamar yolu açııllııp ip intravenöz sıvı/kanntravenöz sıvı/kan ürünüürünü babaşşlanlanıırr • Eritrosit konsantresi ve gerekiyorsa digerEritrosit konsantresi ve gerekiyorsa diger kan ürünleri hazkan ürünleri hazıırlrlııgıgı
 11. 11. TANI ve TEDAVİ • Endoskopi Rektosigmoidoskopi Kolonoskopi Kapsül endoskopi • Arteriografi • Sintigrafi • MRG/BT Enterografi • Cerrahi
 12. 12. Endoskopi • Hem tanı hem tedaviye yönelik hızlı bir işlem • Masif kanamalarda başarısız olma riski • Proksimal alt gis kanamaları için yetersiz • Kolonoskopi ile kanama odağı tespit edilemez ise üst gis endoskopi yapılmalıdır.
 13. 13. Kapsül Endoskopi • Kolonoskopi ve üst gis endoskopi ile odağı tespit edilemeyen durumlarda kullanılabilir
 14. 14. KOLON CA
 15. 15. İBH
 16. 16. Arteriografi • Hem tanı hem tedavi sağlayabilir • Endoskopik girişim yetersiz olduğunda • Anjiografinin yararlAnjiografinin yararlıı olmasolmasıı için,için, mezenterik damarlarmezenterik damarlarıın selektif olarakn selektif olarak kateterize edilmesi ve ikateterize edilmesi ve işşlem slem sıırasrasıındanda kanamankanamanıın en az 0.5 ml/dk olmasn en az 0.5 ml/dk olmasıı gerekmektedirgerekmektedir
 17. 17. Arteriografi • Aktif kanama odaAktif kanama odağığı saptanan hastalarda,saptanan hastalarda, anjiografi ianjiografi işşlemi slemi sıırasrasıında kateter yardnda kateter yardıımmıı ile yapile yapıılacak vazopressin infüzyonunulacak vazopressin infüzyonunu veya kanayan damara embolizasyonveya kanayan damara embolizasyon uygulamasuygulamasıı %80 ihtimalle kanamay%80 ihtimalle kanamayıı durdurmaktaddurdurmaktadıırr
 18. 18. Sintigrafi • Sadece tanısal olarak yeri var • Tc-99m sülfür kolloid ile eritrositleri işaretledikten sonra ekstravazasyon görüntülenir • Bu yöntemle kanama yerinin saptanmasBu yöntemle kanama yerinin saptanmasıı için en az 0.1 ml/dk kanamaiçin en az 0.1 ml/dk kanama olmalolmalııddıırr • Tc-99m perteknetat kullanılarak ektopikTc-99m perteknetat kullanılarak ektopik mide mukoazasmide mukoazası içeren divertikül tespitiiçeren divertikül tespiti mümkündürmümkündür
 19. 19. MRG/BT Enterografi • Aortoenterik fistül
 20. 20. Cerrahi • Nadiren gerekir • Hemodinamiyi bozan masif kanamalar yada 72 saat durmayan kanamalar • Diğer yöntemlerle odağı tespit edilemeyen aktif kanama (in-op enteroskopi) • Odağı tespit edilmiş ancak cerrahi tedavi gerektiren durumlar
 21. 21. Prognoz • Hastaların çoğunda cerrahi tedaviye gerek kalmadan kanama durmaktadır • Bir kez alt gis kanama geçiren hastada ilerleyen dönemde tekrarlama ihtimali 25/100
 22. 22. Sonuç • Alt gis kanamaların tanı ve tedavisi ile fikirbirliği olan tek konu kanama yerinin tespit edilmesi gerekliliğidir • Yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile cerrahiden uzaklaşma söz konusudur.
 23. 23. TEŞEKKÜRLER

×