Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

เรื่องโครงสร้างอะตอม

138 vues

Publié le

โครงสร้างอะตอม

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

เรื่องโครงสร้างอะตอม

  1. 1. บาากี 2 โต3๐สฮ้างอะตอบ 1. จอก่แ กอลตับ .บี-น่'รึด่".ขุ่ากจี๋เล๊เ`2เขุ่เเวจึนื่เ -. อิ้'.- -` =_- ' -'ด่ขึ้ .-ขุ่ด่สื้ ด่ "'ด่ด่ .ณิ ๐ วปร;` งื่บ`า`อื่ล๊น่าเดิ์ นื่เด่"'ธี"จ" เ1ยาชื่ =:ขุ่'ฐี:ล๊ ขุ่เเ"ขุ่ล๊วี่ 'เธุ์ขุ่;ล๊ขุ่ารเ""1 -.หู่'ขุ่`ล๊.ป.ายุ่.รเ กิ พี พี ' -- - อิ้บ่ .ขุ่- หิ ."`! -คี่. "ฮี ลื- สื้ -'.' --ด่' - วื-'-วี พี ด่ -รํ ย๊เ'ร์2บเหิวรู่าร_ขุ่เเ`.เด่ยา " อิ๋'างี้นขุ่อืเ'ปุ๋ 'เเ ๐จู๋`เ .งื บุ๋อื่เขุ่'เเ เ. ตุ๋`บ่'เ บ่"` รุ่งี้ ผุ้`ขุ่น่`จ้ายี้เผุ้อิ่ขุ่าร`กึ่า" กี พี' ". - -ธ์' ”`...ด่ด่ริ้' ขุ่ด่มื้-ขุ่ หิ`!พีริ ะ ซี ผึ้ป๋ หึ' ร์ลื่'.วุ บ่ยี่.ธี|"|ภี' ขุ่ใไผู้ว้ติ์1ปุ`;ย่'ด่๖ใงี้1เขุ่อี้โ'รู่"` วื1ภี'บ่สเ`บ่ใ"|ภ์ใ'ขุ่1.'อืยู่ใ'; 'ใกิ่ลื่"' .ว๊บ่"" น่.กึ่ใ"`โน๊บี่| จ๋ขุ่ ย๊เรริ้ย๊11เย๊วรารุ่จ็หู่อาขุ่บ่รึห่ป๋าว1วงิ้งี้ ว -"'ร็:เรู๊-1ด่ล๊าาเ`ร'ว' สื้"` ขุ่ก๊รี|ขุ่ขี้1งํก๊ป๋ใใ11;7เย๊1'บ่กิ๊"จิ'ฐ์'เบืปื่` 2. กอบฮับ ด่""`ว";ขุ่รกี๊ย๊วย่รึ่ล๊วธีเกาวิ้น่าไทํท้าบีอาก๋อืเบี`|นด่`อือษิวิ้าจิแผุ้ขุ่ด่ก: าวุบา".นิาาว;:'เ'ง้สื้`รขุ่ลุ้เ`วั่เา1า"เเฉื"อืย๊?' -เ' 1 . เ . ยี่ ด่ เ ษิ ยี่ พี ' ฮู ' - เาเย๊รึ ""ด่ธทํขุ่ า . _ 'า”= _โ คึ เ' อื"` จู๋_ ถี _ _"". "_ . ` _ _ '_ -"1ย๊1ยื้.ขุ่""เ`ด่.เเ|เ"` " ว๊'1 ใ2'ปื่วํใถปุ๋น่1ว๊1ขุ่อื่|ยี1'|วืล๊บ่ใ'ขุ่ าไใงี้11:- บี่ป ใา'ใวืลิ้"`บิ้โ`เใปวิ่.':"." ตุ๋บใ ' เ, ตื่ - อื .งั"งี้ ยี้ร.ว`สี่วาเขุ่ป๋ร ร;1ว-ย๊าวั่:ย๊ =รู๊ขุ่๒,ขุ่ .ป๋าย๊เเ:ด่จ " ธีด่จิา'บ๊"นั้'รึ|7เว็าเด่'วุาร๊เ 1จู๋วิ่5 13` รึจิ2า1ม้-'บู๊`ร้งื่` ย๊วุเ:า ย๊;ร;`ผู้า 'จ๋_`ขึ้'น็ด่บ๊ย๊เเ:'จ็ทึ่จ็' 1;:า'ธีจู๋เเบิ๊เ`3อิ่าร๊เร;`ย๊เ .1ฐ์`วู๊" ฐิเฐิธีบ่;'จ๋ขุ่รษิน 1บี :1วุ้งีธี" หึวุขึ้"อืมื้ขึ้`ขื่ชื่ขื่ติ์ รงืด่ รุ๊ด่`-ธี'วื"วู๊ปื่ด่`ด่-" เา ขุ่เ.` เใ' .`| เ ร๊ |บ่วู๊` ร;` 2.1 ด่`จู๋ลพิร้าจิเเผุ้โด่กล๊ ร;` 2.2 าย๊อวุคว์เร๊เเผุ้โด่”=คึสั้ฉิด่3แปล๊1เกุ่ปิ๊า
  2. 2. 3. ใ'กลก่ฮโกบํ คัยํ;พั้ล๊รขื่';ฝั่จย๊กั้รัวสึเ.ยํใ"ร` :รี่อ.เ`ลึล๊าเด่ขุ่บึธี'าอาก์า'ขี า`เว่`อ'น่อู๋ภ`จหึบึปรเจุบาปี้บึรู๊รราลี่:าฉืฝั่บ่ย๊รปร;จุ ร`อบาจ'.บ่ธี วจี ก๋าใวู๊ก๋าร'เ;งืารขุ่วขุ่าเเา;ใก๋อ"ขึ้ภ'กั้บา`มึปว:วุเ-"าจัเปาะวุจ๋เย๊รอเอืด่วั่รอา` รีรุ่เริอขื่อเเจี้'จบ:รึนุ๊ว่` โปรกั้จู๋`ตื่ อ็าวุษิาว ใจิ๊รูป"3อฉว์าจึแพิโด่"ษิแ3: ปกรรนุ้รึร้าาธี'ตื่ามใฟฟ์าค่จู๋ใป'ล๊ ใ'หื่ด่'าวิ้:ผุ้อื:ธใาจามจิ๊วู๊ 1-2 ฮิ โ หิ ปุ๋ ญิ บ่- - หึ ` ขี .หิ ๒จั1`า: บิ' 3 เง1รขุ่ร2 ขุ่.`:'า เด่2 ` ฉใ;๐าวเร2'ล๊ขุ่':'า ฮูปุ่า ภัยี่ ._'_ "'ปี้"๓. ภี, พิ.อื 1. ถา.ลอ"`อุเาร:ส่อื:-`าอืเ'าบ.ขื่กุ่"า"เป.วเาขุ่ร`าเเ"าเวร`ด่รุ่'หู่ จ็:'เราร[`าร เกั้'ขื่ธีเ"` 1วุขุ่ รึบี้'เ."ป๋"'ง้ใ 1 ว้รสืวุ:.เเเรีเเฝั่ภ้--"เ-" ผุ ยี่. .^บ่,'”ยี่ `ถีปี้ฟื้บ่'หึ บ่ -" ารึ`เบ่-""'า สํ รวธํขุ่.;'ขุ่ซ:.ท: ;ด่'งี้`ภีาวเ`เเ.เหอก ` ยี่` ขุ่ บ่จ้ ปี้ ยี่ บ่ ' วหุ่ขุ่ า`รึ`เ"""`า 2 วุ: า' ว:าริ่` .เ-"'เ"ตุ๋จ้.ฝั่จ;1เ-"ลร รํ`เขุ่"ตี๋"'บู๊า 3 ว็รสึวุ:.เาเจ าธั'า'อ'า า หึขุ่. รั่บู๊' ปี้'เขุ่: 'หึ - ถี_ด่ จู ' _ ษิ บ่ ปี้วู๊ ยี่ ` บ่_เ' ผุ "ปี้" บ่ปี้ยี่.' ` ใ. บิใ .`1โโวี เนี .รีเรี'งิใ`ขุ่1สี:บี้ว๊.- ปุ.ใฮู้ใ` 'หึ `ธี งิ้ใว็`มึฮีเ รพั้ายเเ`หุ่ล๊บขื่เขุ่บ่รึ`ยขุ่ลอเเอุเธิ`ร:ส่จ๊รา าธํ"`าม .ใว-บ่-' ฿ป่ .วื รึ 1เ"งี่ใ|ใ ' ' ษิ ธ ยํ _ 'บ่ เ' ' ' งั ภี ` เ'ษ หึ หุ ขุ่ยี่ . -' าๆ เเด่"เกั้เ การ`สุ่ ว"อ าบ่-"ธีใ; "'ฝุ่เ`จ ;ขุ่เเร`รร' ากเ':ขุ่ออุเรึจุ้รณจ๊รา าล๊าเ'บ ยั-›`.าาาอยู` าเปื่ใ© 1ฐิ' รึ"เ.-"`เเ11 2" ฉื-เเ'ขุ่;เเว 2 1วุขุ่ รี"เ.-"$ฉี่ใ 1 เ.จะ 2 จ๋ รี้:' ล์'เเ"น์าเร ว นู๋. บ๊ลลีาเกบ 'ด่'ากทฑ'ว3ธีา"าธถ์า5ร:จ 'เย๊ร'เอี้กกี๊1อเเ เ"าจัเ ;ธ') ชั 13-อือื จุ3ย๊มบ๋ ตื่อ;ณิอืน่าใปนิ้านวธสื่านี๊ามา3 ป๋อารู๊เว็หึขุ่กั้รจุน วุ;.อ็ป๋เ"1"กัเ 9เ11 ชั 13-อื า :ขุ่ ' ฮั ด่ ฮั จ :ร๊า3อืาา `ใยื่กิ้ใใไ"ร๊}จึย็ใงี่ย๊โ"ร์ย๊:ขุ่ล๊ไ"'ยวกิ้1งั้"ใใ5ใ'.ใงิ้-ถ้'.'บ่ย๊ใภ์'ธี าาบาา ษิ"น๊ าอวอืเงู:'ดทึปลอเออกพั้าวุา`;.รึโ`นุ๊ก บ่` ปี้ ' _ ผุ ฯ ด่ ` งั ` ' จู๋ ฯ ษิ . ` บ่ ' ถี งั ร`รึ`เ"าาบ . หื่'. ซ๊ ฉื3อื จูสิยึฝีป๋โ1ยีกั้ใฝี `เล:วุ'กรึาว`หุ่ร`จอรด่':าธีาเา:วุ1อรึอ"อู๋ภา7ร์เขึ้ ธีล๊:ขุ่จลเเรึ`าเ ด่ข์งืบว'มจ"- ปื่ปีป งื ;จู๋6') กี๊ 1'3-*ธี ฐลอมเ บีาร๊-จุ้าธีบืงี้ด่`เเา" 1':ขุ่ง๊ยี่ 2าฐ์รู๊-๑มึม:อืเ"นื้"'.รึขื่ ๆ :มิ :.' 1')ธ( กรั:. อื รื่:' 9จ๋1 จริ:` ขุ่อื:บี อู๊วู๊' นุ๊ว็'ป๊ ชั ญั -)' “ธิ งู( ชี: 'ปุ๊ วื นุ๊นุ๊ งื" นุ๊ย็ 5. ธัท|ทอธํเว่๐ธํกขุ่ โกเกอธํ รเละบาธํสเถแ ยึ1อ"ติ์ภ`ร"เย๊จาวุ้"พ็เปฮ้รุ่ร้เ=เ"'กี๊วุอารึ"นุ๊เาา'วุ 'กั้เ:"อ"ขึ้ภากั้ลี่ร"'เ'มู่รื่ญ่ ` คั ๖ ยี่ ถี ยั หึ งิ2รใเบี้ใ`ฐ์จื้ใ'ปี่รึใ:รุ่-""':'ดิ์ใตื้ไ'ยุ้บิวิจิ้` เตื้าเน้' กั้ว็าา:เบาเ".เวุ'กขุ่เ"`ว.ส็เขุ่รเรว .เอื;"จ์อลิ้กิ ใ:ปุ๋"าเอ"ขึ้ภ'7'วุ;รึ;า'อเ'สั้จ๊บบา จาะ-'เ เจาธ`บริ.วณว 'ล๊า .เถ้"""1 อ ใ`จ็" 6. เลจอะกอบ รือ สื้ว'จด่1ท๊เ.ล๊ถรวํ`า'าเเ[ปววั่ย๊เเ 7. เลจบวล รือ เลรวมจ๋เ2ใจิ๊าเขึ้วเเนั้รธี2"`."กี๊;บึวรึาอ-" . ถี ผิ 8. โลใป๋ข'ทบํ จี่อื อะ:อมร่`าร" 'เอวราร`เจียา`-'จ๋ทึบึเอืาม:ลร`าอืกุ่จ๋ เจ๋เ'-'จ๋ รู๊ล๊ เล: 9. สัญูอักษณับึอเถล๊8ธํ วิรึเวีล๊"จ๋ เธรอ;รอขุ่เ'.วิางื่'มล`ารวิ้`เ ตื่ล:เอืา:`วล'.ว๊มุบบาขุ่วิ้`เรอาลั้บิยูรู๊กษรน๊ เถ์"` :รู๊6ฉื
  3. 3. 10. กา5จัถอิ่เล๊กถ5อบใแอะกธํบ เ งั 2:ขื่ล.จืยวจเ รํ`ขุ่เวปิ่"งุ่วานี๊ รุ่อืเลื้ฯ รรอเเรย๊เ|บึวเกิปี้จืฉี่ล๊ คือ รึริ่ารถีฑอิ๋ษาล๊'ดี้'ฯ รึรั:ปุ๋าอ าล๊าร-'ขึ้รี้2 งั -ด่ อั พ งีวู๊ปีใว๊งี `วู๊ `$|กใปี๋ไ`ใ- -' ยี่ ะ'คั ร-พ็`เ`ล๊'วเปี๋เ`รึจี"`จ้;จู๋'เ'บ่งิ้อ๊าขุ่ท'ข์`า เขุ่ล๊'าาเม2รุ่;ว'-'จ๋ กั้บืคว"มยาวยํลืเเ ขี่บู๊า - 763 เเ'งืเเเบ?ร เเจ็'าสึรฐ์-`1'หู่ `เเ'.เถบฮเปา?รับ ผุ 'ปุ๋เ ' ` ด่ ด่ บ่ บ่ เ ไยิใ'.วใ 'บ็เขุ่จี่ ร'วา เยื้าเกเ .วํฮีใ เใย๊สิยีวิ ขื่อืบ เเจร ฮู ร๊" ธี ๆ` . ยี่ `จ๊'ขุ่ยี่ชุ่ธี ซี'หึ ล . .อุ่บุ๊ .'- ธั `ชุ่.ชุ่ แขุ่1 ยี่าา .`รึาว มเเวดลเเย๊"า1ฐี'ขื่'เปุ๋มคด่า.`วฐี'าลู0เเองับ คาาาาขุ่ฐี .อืด ฮู อื .__ ยี่ กุ ` ถียี่”`_ กี'พี ฮู สี่_ด่ชื้ปุ่`_ "' `_ สี่ ฮู น๊ดืใ แคว `ปี'ว `มยาวรึ`จเขุ่.มา `โโจุ"เ [ขุ่'ด่ฟิซึ .ใขุ.น้ ใ ไล"เ ลื่สิยัฟิ ข์ว๊วิใ "` ใจุปื ' 'ขุ่ . บ ภี' ฟื้'_ขุ่ 'ปี้"”'ง่"='หึ"บี้,ขื่ใ ปี้ ตื่ ณี ล๊ |ว๊ ท`2ใร๊ด่ จ๊วุบใใ ฑสิ่ใใร็'งํบ่เ บ่กั้อื'กุ่`รู๊_`เงี อือืเว็วิ ใวี่.เ ไบี้ดํบี้จ๊วใงื่ กั้ย๊ว็ว๊ปี๋กั้ผุ้งืวโมกั้ไย๊ใกั้สีใสื้ใสื้ใยี้ ยี = ทลัววาาขึ้ วูล'|3| ๖ = ร"ารึรุ่รี่าอร“ลัาต้ บืธี"า ธ,6:5 ยี่นื่1 1บื-อืยี่ จูลวิเเด่'หึ "]:ย๊ บ = กั้า"มถี่าอารึรึ่เ"เม'เ"งิ้จ็ก'.ห่ขื่ก๊-เ ':฿1 6 = กั้ว"บเอิ๊วา21กั้จี๋"'หู้อิ๋ขุ่เว'ลิ้าไหห้า'.เเธุญญาสี่า? ะ 3จู๋อวุ'ขื่ 1บื`ปิ๊ น๊ป๋ขุ่จ๋: ภิ = กั้า-ร์มยาวดาจี่เขุ่ 'มั๊)' "1"`างื่ด่"เบกร .า"ากับ 10-อื ;ขุ่วั่ร| ยั ยี่ ทลววาเเ ๔ รึวามถ ๔ วั่ ถื่ หิว-มย๊ใปิกสิ่าเ ฮเปกั้โขุ่3ฮโพิป เฐิา'.?รีอรรือธ่าาด่รัเเเเจล๊เปกกั้วัมา2รุ่.เล๊:ด่ด่าว หื่ล:?รววเสิ้เเสเปเร์รร้บ'บ่ด่อาธจ๋- เรา"เผา ด่ 1 คี่ เ . เ - ' บ่ ษ ปี้ ` ยี่ ปี้ . 'หึ จารา10ลอาใยื้ลวรวู๊เเโรึ`รมวุมลว`เเารภ.: ถรธีาล๊อรเเามาเเ ฉื:ฮ๊ตก์ เเร:ล๊าร` ระ บ่อบา'ธอวเ`าร"งี่ภลี่2บ เเาต่เเมา บาเเขุ่รจ็ วใาา ฝั่ฮึวเสี่ ธี สึาอ าเปอื ว'เท ตื่ล:ใด่บิ้จ็เปเใภ จ็ว๊รึ เ`ปั้ลั้วเา รึ สึาอ าเลิ๊เเฉี่วี่นื้'กิ่ รุ่รึ:` 1. สึาอวเปจ:'.ทํ ""รึอเฮ้เเล๊หู่ญ์นื่?รั:บ่ ขุ่จื0วุากส่:"ล๊งื่ญี่เเโจา'; 11๐: +บี ใาตื้ล๊ารปาะฯย๊เรบึกุ๊'เงีเเหึ บ่ยุ่ 2ขุ่ ร'-'.เอ่ล;`.บึกุ๊` ม.ล๊'ทั่ล๊เปอืกั้ว๊บเปิ้"`รู๊กษ:ซึ่1จทา:ภัว'เบ`ริ่าจัเเ อ้ด่'บฒร3รากุ่ลิ๊นอืนํด่"3วิ้มจืรมื้`ยื่ฮมฉ้ถีฒพา:'ลึา ". ยี่ ขึ้จ็รึ`ยี่ขุ่รึ`ด่ -ขุ่ฟ็:-ด่วิ'ย่ขุ่ -5.กทาเ`กึ๋าบีธีาเา`ธุ เสใตื้ล๊เขุ่ยิวโโเ'ช่1ตื้งี่ใ"เ.กี๊ใเกทฐีปิถืเร์ล`ฯ1ด่'1 เฑาธีรู่จ เร์ปวอืปี้ 1 1 . กาธกืกษว|ร็องสเบํกกธับอองฮา5กธีลฮลง6ากุ จ็รุเลุ้ใร๊ว`า ฮู ยี่.= 'ษ งั .ตื้'ปุ๋ งั งั ยี่_นี้ ธี' '“. .= . ฉื' อิ๋`อ2เธีสี่?รอเขึ้.'ร'รบทลวาา"จ๋ จรบ่เขึ้น์อล๊ไ"เระยํบ'ก์ลาาาด่'เาเอูร'เเขึ้ าวุใ`น่1อ;รอ.บ ;.เจ๊ฮยร 2เลจรุ่รอเตื้วุาคาย ทจ็าวาาเ.าาจงื่ทอืาาาากเ .ถร1เเา๒ “จ'. "๓ร"เ"ธวุ้าเกั้าอย๊เจตุ้ธูเเเรูปเย๊ .กั้จ".ขุ่ขุ่เน่ อืจเทกั้า ปุ่นื่ากบู่นื้"เธํเเฉื'พั้-ขุ่ขุ่` ร“พี เ ผุ `ยี่ งั งั . ะ บ่ 'ยี่ ฮั งั ยี่ปุ๋ ฮั - าาารน์จยเเร;รึฉืบทอรวาเารอรย๊เลรึ`รรษิ"วั่อาวุ.บภารตื่ฉยาเรา:สู่ราเ'0 3จู๋ อืเลื้จวั่รอเเ'.เเาะคัเวั่กั้รู๊11าาเร่"วุ;'รอยู'.าลั้ม็วเกั้จึล๊ล๊ ฐ์ ร:ถับทล้าว`าขุ่รโาอลู่""-เาจัานี๊ตั้บารึ`กว'าระคัเทรู๊รราเเสูา ร;คับทรู๊ววาาตื้อืาสู'ะงื"`วุ:ยึวอยูรีภกัเา:ขุ่ากรีบ
  4. 4. ๓ บ็ ฆั ฉั รี บี ปี้งั. จี๋เพุ ` บ่สู่ หิ ธี -} จูบ่ ด่`ปุ๋ ซี บ่ เบบ่ ฮึ" 3 เ . บ่ บูด่ ส บี บูด่ ติ์ บ่ บ่ ปิ บ่บ่ ' ถี ขุ่ . . _' จ้ หู่ บ่ อื - งู ._ เ" ใปูสื้ว๊มึ1-":บ่จึจืยบีพั้ปี่ใ"1ไ" -ขุ่'ว๊'เ1ใ'ใบู๊ฐิ|ปงืล๊คํใใ""๖' 1 นึ ด่ ' ' . ข์.' ปี้หึปี้ = .หึ า าย๊วจาว.รขุ่ะ';`ขุ่ขื่`รย๊เธีวาย๊"จ๋ด่ย่ จืวขุ่'เเวิ`ลอ*"เ'ขุ่`ธี`ร` เย๊;รนิ้ บ""'ร'ด่ล๊ก`บ ฐิรี่ฐิ |'ปุ๋ ใ.ฐิ ร เ;รึธ;เอือืบแ;;จ๋าล๊ ธีาฮี้:'1ธีมแบบรั่ง่าาฝั่ขุ่ เ ฮั 13. เาลังงาแโอออโบเขจับ (|2) คึย๊ ขื่บ่"จัาา""บริ:สู่':พุ่'กุ่`ย๊ล๊"วุลุวั่ภ์จี่ายี่ด่`เ'งี่ฐิ`อี้กร`วล๊เบ่"`จกั้อย๊รา'กอ;ร`ฝั่บิารึ่'ขุ่เเ อืหู่ถ าเเ:ร์ ด่`ตี๋ธี ฿ไบู๊รุ๊' หึ ย๊1 ริ่ ณั'1รู่| ซี 6 ๒'ขุ่ร็;' ษิ นึ รุ่ ณั-รธูวู๊' ด่ อ จ ปุ๋ . ยั . ธั ยี่ ยี่ ` = ' = ปี้ หึ . หึ ฑฮ๊ใใใผุ้ใธีรู๊รู๊ใน๊ฉ้ปี๋ปิ้'ตื่วืใด่ใปู้'ยี่ไจ็บู๊$ .พั้วื'ใบู๊.11ฮ่ไปิ7งืใ-"ธี.กั้รี`1 สิ่ปี๋ใรื้:ปุ๋จิโ-`จุ้รึเบู๊ขุ่ย๊ . ปี้ ง่ - งั - = ยี่ ' ยั ' ปี้งั หึ -_ หึ'กั้ป๋ย๊"" `1บิ7วู๊ใรั่สี่1ธีปืใโให่ .ใใ'1บ๊เลึกั้กี๊ใย๊ใงํโป๋-"ร๊กั้ย๊ย๊คี .ป่โบ่ใ1เใกั้.รึเวํ1'1ว๊ 7กั้ปืจูจิโ`จ๊ใงํอิ๋ฐ์รึเ ปี้ -เ'ผิ รึ" ขื่บ่"าจ๊า ร'าเ"3 อ อ'เเา "ปิ๊`ขุ่เขุ่ .ฟี่ขุ่เเ"'.` ฌฝั่'ปุ๋โ`เเขุ่ ร รา จ๊ร' ร ขื่จวู๊พั้ อื.ลิ้` - วบิเ". ปี้ . - กี ตื่ ' ตื่ . - 2 1จ๋. ฝั่จาแวบอเลกก5อบาาฝ้กบากบ่าสุกไบาเถละธ=กบเาลงงาแ - 2| ม่ย่บ่ อื' รรึร3""เเขึ้ว:กับทลัวว`เ'อืฯวี่ล๊จ๋ก'บ่3รุ่พั้`รขุ่`อื;รารึ` .รึย`:'า เวเ5นรํฐิเอี้ด่'จวิ้ธีน `ปุ๋. ชื่ -- ฿ลิ้ รปุ๋ด่ารวัฝั่ร`เรึฐ์ รอื.จื้กร`: ถี' เเขุ่บิ้เ|:91รึ 1ธิษิ:วุ้จิ'เกู้' หา หึ 1' 1 5' เ:บบจําลองอะกอบ|เบบกลุ่บกบอก จ็วุเอุ่"ส็:า งั วุเด่กั้เอึเลิ้กรึาบิเเ :สํ รําเ"'เ"บู๊ร-าาวุ้` เ` ลิ๊ พุ ยี่ รี่ . สี ' ขุ่ด่ขุ่ _ '.ขุ่. _ _ .. จึโใเจิสิบิว้ฉี่ว็-ย่ยึใยึ.จึจ๊งี่วีฉี่-กุ่`รี่ขุ่ปวื จิ-' ใ."'กิ่ค่บิใฉี่ 1ย๊รึ'รีเ.ทล๊ไ'ษิ`ใกั้ ' ' ปี้ งั ฆัค่ ณี งั ษิ 2ฆ์ โย๊"ย๊ห็า;`ธํขุ่เ".จื้ร-รย๊"`ขุ่ด่'..เ-จ;รุ่;รึขื่เ`^ล๊วร`เซี.พั้เ"รุ่ร`ย๊าเกาเเ"`กับจิ๊าเขุ่วาเฐิขุ่ รึรรย๊เเ .เกี๊:ร:จัเหจัาา""'เย๊ใ ย่ `ญิ สี่ ด่ ล๊ล๊ล๊พั้"กว-ย๊เล๊ารึ ย๊"รุ่-'ไ เ) เบด่ ธํ ฑา' 1 ใ `บ่ ฉั. รี ฐ์บ่ ธี ใ'งุ . ศ กี ปื. ขุ่ ฐี. บ่บ่”. ธั 1 ธี `ขุ่ฮ่ ภิ ' ' บ่ หิ › 11 หึบ่ `า ฉื] บืห จ๊1า""ล๊า ชุ่

×