Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

โครงสร้างอะตอม

252 vues

Publié le

โครงสร้างอะตอม

Publié dans : Voyages
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

โครงสร้างอะตอม

  1. 1. บ1ากี 2 โต3๐สฮ้างอะตอบ 1. จอก่แ ถอลตับ .บี-น่'รึด่".ขุ่รกจี๋เล๊1`2เขุ่ะ|วจึนื่เ -. อิ้'.- -` =_- ' -'ด่ขึ้ .-ขุ่ด่สื้ ด่ "'ด่ด่ .ณิ ๐ วปร;` งื่บ`จุ๋`นื่;น่1งุดิ์ นื่บ่ด่"'ธี"จ" เ1ยรั่ชื่ =:ขุ่'ฐี:ล๊ ขุ่เเ"ขุ่ล๊วี่ 'เธุ์ขุ่;ล๊ขุ่าร1""1 -.หู่'ขุ่`ล๊.ป.ธียุ่.รเ กิ พี พี ' -- - อิ้บ่ .ขุ่- หิ ."`! -คี่. "ฮี ลื- สื้ -'.' --ด่' - วื-'-วี พี ด่ -รํ ย๊เ'ร์2บยื้หิวรู่าร_ขุ่1ย๊`.เด่ยว " อิ๋'}งี้นขุ่อืเ'ปุ๋ '1$ลล๊`1 .งื บุ๋อื่1ขุ่'1จ๋ เ. ขุ่`.'เ บ่"` รุ่งี้ ผุ้`ขุ่น่`จ้ายี้บ่ผุ้อิ่ขุ่าร`กึ่1" กี พี' ". - -ธ์' ”`...ด่ด่ริ้' ขุ่ด่มื้-ขุ่ หิ`!พีริ ะ ซี ผึ้ป๋ หึ' ร์ลื่'.วุ บ่ยี่.ธี|"|ภี' ขุ่ใไผู้ว้ติ์1ปุ`;ย่'ด่๖ใงี้1เขุ่อี้โ'รู่"` วื1ภี'บ่สเ`บ่ใ"|ภ์ใ'ขุ่1.'อืยู่ใ'; 'ใกิ่ลื่"' .ว๊บ่"" น่.กึ่ใ"`โน๊บี่| จ๋ขุ่ ย๊เรริ้ย๊11ยื้ย๊วรารุ่จ็หู่อาขุ่บ่รึห่ป๋าว1วงิ้งี้ ว -"'ร็:ลิ้รู๊-1ด่ล๊ว1นื้`ร'ว' สื้"` .ก๊วิ|ขุ่อี้1งํก๊ป๋ใงี11;7วุบ๊1'.กื้"จิ'ฐ์'1ธีปื่` 2. ทอบฮับ ด่""`ว";ขุ่รกี๊ย๊วย่รึ่ล๊วธีเกาวิ้น่าไทํท้วุบีอก๋อืเบี`|นด่`อือษิวิ้รจิแผุ้ขุ่ด่ก: ววุบว".นิวาว;:'เ'ง้สื้`โขุ่ลุ้1`วั่เว1า"11ฉื"อืย๊?' -เ' 1 . เ . ยี่ ด่ เ ษิ ยี่ พี ' ฮู ' - เรงี้ย๊รึ ""ด่ธทํขุ่ า . _ 'า”= _โ คึ เ' อื"` จู๋_ ถี _ _"". "_ . ` _ _ '_ "ด่1ย๊1พื้.ขุ่""นื้`ขุ่.เ1|เ"` " ว๊'1 ใ2'ปื่วํใถปุ๋น่1ว๊1ขุ่อื่|ยี1'|วืล๊บ่ใ'ขุ่ โใงี้1ใ1- บี่ป ใา'ใวืลิ้"`บิ้โ`1ใปวิ่.':"." ตุ๋บใ ' เ, ตื่ - อื .งั"งี้ ยี้ร.ว`สี่ว1ถื่ขุ่ป๋ร ร;1ว-ย๊ววั่:ย๊ =รู๊ขุ่๒,ขุ่ บ่ป๋วน๊ใรู๊งั'จิ " ธีด่จ1'งื"ริ้'รึ'รขุ่ว็วเด่'วุาร๊เ 1จู๋วิ่5 13`รึจ21นื้ม์-';`ริรุ่` ย๊วุเ:า ย๊;ร;`ผู้อุ่ 'จ๋_`ขึ้'น็ด่บ๊ย๊1จุ่:'จ็ทึ่จ็' 1;:า'ธีจู๋เเบิ๊1`3อิ่หุ่ร๊เร;`ย๊เ .1ฐ์`วู๊" ฐิเฐิธีบ่;'จ๋ขุ่รษิน 1บี :1วุ้งีธี" หึวุขึ้"อืมื้ขึ้`ขื่ชื่ขื่ติ์ รงืด่ รุ๊ด่`-ธี'วื"วู๊ปื่ด่`ด่-" ภั» ขุ่เ.` `ใ' .`| ร๊ |บ่วู๊` งี้;` 2.1 ด่`จู๋ลพิร้รจิเเผุ้โด่กล๊ ร;` 2.2 าย๊อวุคว์รร๊เเผุ้โด่”=คึสั้ฉิด่3แปล๊1เกุ่ปิ๊ว
  2. 2. 3. ใ'กลก่ฮโกบํ คัยํ;พั้ล๊รขื่';ฝั่จย๊กั้รัวสึเ.ยํใ"ร` :ซื้ปีขุ่1`ลิ๊ฐ์ให่ด่บ่หึจิ'วํบีวก้ใ'ขื่ วุ้`เว่`อ'น่อู๋ภ`จหึบึปรเจุบวปี้บึรู๊รราลี่:1ฉืฝั่บ่ย๊รปว;จุ ร`อบวจ'.บ่ธี วจี ถ้าใวู๊ก๋าร'เ:งือุ่รขุ่วขุ่า1ตื้าะใก้อ"ขึ้ภ'กั้บวด่มึปว:วุเ-"าจัเปวะวุจ๋1ย๊รอเอืด่วั่วอ1`รีรุ่เวี่อขื่อื1ฐีจี้'จบ:รึนุ๊ว่`โปรกั้จู๋`ผื่ อ็ววุษิ1ว ใจิ๊รูป"3อฉว์รจึแพิโด่"ษิแ3: ปกรรนุ้รึร้าธี'ตื่ามใฟฟ์วุค่จู๋ใป'ล๊ ใ'หื่ด่'1วิ้:ผุ้อื:ธใาจามจิ๊วู๊ 1-2 ฮิ โ หิ ปุ๋ ญิ บ่- - หึ ` ขี .หิ ๒จั1`า: บิ' 3 ;ปุ๋าซิ่ขุ่วิ้2 ขุ่.`:'1 เด่2 ` ฉใ;๐าวเะ2'ล๊ขุ่':'] ฮูปุ่า ภัยี่ ._'_ "'ปี้"๓. ภี, พิ.อื 1. ถา.ลอ"`อุเาร:ส่อื:-`าอื1'าบ.ขื่กุ่"ว"เป.ว11ขุ่ร`าเเ"1ตื้วร`ด่รุ่'หู่ จ็:'เราร[`าร เกั้'ขื่ธี1"` 1วุขุ่ รึบี้'ษ์ด่-""กุ่ง้ใ 1 ว้รสืวุ:.เ1ชื้รีเขึ้ฝั่ภ้--"เ-" ผุ ยี่. .^บ่,'”ยี่ `ถีปี้ฟื้บ่'หึ บ่ -" าร`เขุ่'ขุ่""1 สํ รวธํขุ่.;'ขุ่ซ:.ท: ;ด่'งี้`ภีาวร`เเ.เหอก ` ยี่` ขุ่ บ่จ้ ปี้ ยี่ บ่ ' วหุ่ขุ่ า`รึ`เ"""`1 2 วุ: า' ว:รริ่` .เ-"'บ่"ตุ๋จ้.ฝั่จ;1เ-"ลร รํ`เขุ่"ตี๋"'บู๊1 3 ว็รสึวุ:.เ1ตื้จ วธั'1ขุ่อ'ว1 หึขุ่. รั่บู๊' ปี้'เขุ่: 'หึ - ถี_ด่ จู ' _ ษิ บ่ ปี้วู๊ ยี่ ` บ่_เ' ผุ "ปี้" บ่ปี้ยี่.' ` ใ. บิใ .`1โโวี เนี .รี|รี'งิใ`ขุ่1สี:บี้ว๊.- ปุ.ใฮู้ใ` 'หึ `ธี งิ้ใว็`มึฮีเ ว็นุ้ใย๊11`จุ๊ฮู้ปุ๊คีใ'บ่รียขุ่สีป๋ใบ่ฮู1วั`ปี๋:ฝุ่ฤใโ รธํ"`าม .ใว-บ่-' ฿ป่ .วื รึ 1เ"งี่ใ|ใ ' ' ษิ ธ ยํ _ 'บ่ เ' ' ' งั ภี ` เ'ษ หึ หุ ขุ่ยี่ . -' วๆ เขึ้ด่"เกั้เ การ`สุ่ ว"อ รบ่-"ธีใ; "'ฝุ่บี`จ ;ขุ่แเร`รร' าก1':ขุ่ออุเรึจุ้รณจ๊รา วล๊1ตื้'บ ภั-›`.าาาอยู` 1ตื้ปื่ใ© 1ฐิ' รึ"เ.-"`เน่11 2" ฉื-เเ'ขุ่;11ว 2 1วุขุ่ รี"เ.-"ใฉี่ว็ 1 เ.จะ 2 จ๋ รี้:' กิ้'เเ";ข1ใ ว นู๋. บ๊ลลี1เกั้บ 'ด่'ากทฑ'ว3ธี1"าธถ์า5ร:จ '|ย๊ร'เอี้กกี๊1อ1เ เ"าจัเ ;ธ') ชั 13-อือื จุ3ย๊มบ๋ ตื่อ;ณิอืน่าใปนิ้านวธสื่านี๊1มว3 ป๋อรู๊เว็หึขุ่กั้วิ้จุน วุ;.อ็ป๋เ"1"กัเ 9โ11 ชั 13-อื า :ขุ่ ' ฮั ด่ ฮั จ :ร๊ว3อื1ว `ใ1กี๊ใงีไ"รึขื่จิยึใวู๊ยิร-'ร์ยีง้ขุ่ล๊$"'ยวจึ1วั"1ไ:ใ'.ใว่-กื้'บ่'บ่ย๊ใกิ้-ว าาบวา ษิ"น๊ รอวอื1งู:'ดทึปลอเออกพั้าวุา`;.รึโ`นุ๊ก บ่` ปี้ ' _ ผุ ฯ ด่ ` งั ` ' จู๋ ฯ ษิ . ` บ่ ' ถี งั ร`รึ`เ"าาบ . หื่'. ซ๊ ฉื3อื จูสิยึฝีป๋โ1ยีกั้ใฝี `1สิจุ๊ใ'กั้รึโว๊"วิ[สิ่อืว็"1โจิใเวํ:วุ1อืใบิ"จู๋กั้โรึใยี้ ธีล๊ไขุ่ซึสึเ1วั`$| ด่ข์งืบว'มจ"- ปื่ปีป งื ;จู๋6') กี๊ 1'3-*ธี ฐลอมเ บี1ร๊-จุ้าธีบืงี้ด่`1ด่รั่" 1':ขุ่ง๊ยี่ :1ฐีนั้'จมึม:อืเ"อิ๋"'.รรู่ ๆ :มิ :.' 1')ธ( กรั:. อื รื่:' 9จ๋1 จริ:` ขุ่อื:บี อู๊วู๊' นุ๊ว็'ป๊ ชั ญั -)' “ธิ งู( ชี: 'ปุ๊ วื นุ๊นุ๊ งื" นุ๊ย็ 5. ธัท|ทอธํเว่๐ธํกขุ่ โก|ภอธํ ร1ละบาธํส|ถแ ยึ1อ"ติ์ภ`ร"เย๊จววุ้"พ็เปฮ้รุ่ร้เ=ตื้"'กี๊วุอวุรึ"นุ๊เาา'วุ 'กั้เ:"อ"ขึ้ภากั้ลี่ร"'เ'มู่รื่ญ่ ` คั ๖ ยี่ ถี ยั หึ งิ2รึ่วเบี้ใ`ฐ์จื้1'กี่รึใ:รุ่-""':'ขึ้ใงํา'หู่บิวนี๊` ใ1ใใขุ่' กั้วิ่ใงิบ๊เบ่ในื้".฿โ'ปีขุ่1"`ว๊.สื้ก์ว้1รีใ .เอื;"จ์อลิ้กิ ร:งี"า1อ"ขึ้ภ'ร'ริ้;ล๊;า'อ1'สี่จ๊บบา าว;-'1เจารึนุ๊บริ.วณว 'ล๊า.เถ้"""1ย๊ ใ`จ็" 6. ลจอะกอบ รือ สื้ว'จขื่1หิเ.ล๊ถววํ`เ'วะเ[ปวรุ่ย๊1วั่ 7. ลจบวล รือ เลรวมจ๋ม่ย๊วจิ๊า1ขึ้วเตื้นั้รวั่ย๊"`.ขุ่อุ่กิ;ฑีวรึรอ-" . ถี ผิ 8. โอใป๋ข'ทบํ จี่อื อะ:อบร่`าร" 'บ่ย๊วรวุร`เจียว`-'จ๋ทึบึเอื1ม:ลร`รอืกุ่จ๋ เจ๋ตื้'-'จ๋ รู๊ล๊ หื่ล: 9. สัญูอักษณับึอถล๊8ธํ วิรึเวีล๊"จ๋ เธรอ;รอขุ่เ'.วิ1งื่'มล`ารวิ้`เ ตื่ล:เอืร:`วล'.วืมุบบ1ขุ่วิ้`เรอาลั้จยูรู๊กษรึน๊ เถ์"` :รู๊6ฉื
  3. 3. 10. ถา5จัถอิ่เล๊ภถ5อบใแอะกธํบ เ งั 2:ขื่ล.จืยวจเ รํ`ขุ่เวปิ่"งุ่ว1นี๊ รุ่อืเลื้ฯ รวอเเรย๊เ|บึวเกิปี้จืฉี่ล๊ คือ รึริ่ารถีฑอิ๋ษาล๊'ดี้'ฯ รรั:ปุ๋าอ วล๊าร'กุ่วุรี้2 งั -ด่ อั พ งีวู๊ปีใว๊งี `วู๊ `$|กใปี๋ไ`ใ- -' ยี่ ะ'คั ะ-พ็`เ`ล๊'วเปี๋1`รึจี"`จ้;จู๋'เ'บ่งิ้อ๊าขุ่ท'ข์`า เขุ่ล๊'วา1ม2รุ่;ว'-'จ๋ กั้บืคว"มยาวยํลื1เ ขี่บู๊อุ่ - 763 1|'งื1|เบ?ร เเจ็'1สึรฐ์-`1'หู่ `เ1'.เถบฮเปรึ?รับ ผุ 'ปุ๋เ ' ` ด่ ด่ บ่ บ่ เ ไยิใ'.วใ 'บ็เขุ่จี่ รสู่ว11ตื้าเกั้วั่.รย๊วเาขื่ลอวขื่อืบ เเจร ฮู ร๊" ธี ๆ` . ยี่ `จ๊'ขุ่ยี่ชุ่ธี ซี'หึ ล . .อุ่บุ๊ .'- ธั `ชุ่.ชุ่ แขุ่1 ยี่วว .`รึอุ่ว ฝ้ฐ์1วศิสิใงํยี"งิใสู'1 'เงิ บคด่า.`วฐี. าฐี0 เเองับ ควรา1ขุ่ฐี .อืด ฮู อื .__ ยี่ ดุ ` ถียี่”`_ กี'พี ฮู สี่_ด่ชื้ปุ่`_ "' `_ สี่ ฮู น๊ดืใ แคว `ปี'ว `ฝ้ยใวรึ`ว๊ใขุ่-ใ `โโจุ"} [ขุ่'ด่ฟิซึ .ใขุ.น้ ใ ไล" ลื่สิยัฟิ ข์ว๊วิใ "` ใจุปื ' 'ขุ่ . บ ภี' ฟื้'_ขุ่ 'ปี้"”'ง่"='หึ"บี้,ขื่ใ ปี้ ตื่ ณี ล๊ |ว๊ ท`2ใร๊ด่ จ๊วุบใใ ฑสิ่ใใร็'งํบ่เ บ่กั้อื'กุ่`รู๊_`เงี อือืเว็วิ ใวี่.เ ไบี้ดํบี้จ๊วใงื่ กั้ย๊ว็ว๊ปี๋กั้ผุ้งืวโมกั้ไย๊ใกั้สีใสื้ใสื้ใยี้ ยี = ทลัววา1ขึ้ วูล'|3| ๖ = ร"ารึรุ่รี่าอร“ลัาต้ บืธี"า ธ,6:5 ยี่นื่1 1บื-อืยี่ วู๊ลิว๊$&"หึ "]:ย๊ บ = กั้ว"มถี่1อรรึรึ่1"เม'เ"งิ้จ็ก'.ห่ขื่ก๊-` ':฿1 6 = กั้ว"บเอิ๊วว21กั้จี๋"'หู้อิ๋ขุ่เว'ลิ้าไหห้า'.1ตื้ธุญญาสี่า? ะ 3จู๋อวุ'ขื่ 1บื`ปิ๊ น๊ป๋ขุ่จ๋: ภิ = กั้ว-ร์มยาวดอุ่จี่1ขุ่ 'มั๊)' "1"`างื่ด่"พั้บกร .า"ากับ 10-อื ;ขุ่วั่ร| ยั ยี่ ทลววา1ตื้ ๔ รึว`มถ ๔ วั่ ถื่ หิว-มย๊ใปิกสิ่ด่ ฮเปกั้โขุ่3ฮโพิป เฐิ1'.?รีอรรือธ่าวด่รัเเเเจล๊เปกกั้วัม12รุ่.เล๊:ด่ด่าว หื่ล:?รววเสิ้เ|สเปรึร์รร้บ'บ่ด่อาธจ๋- 1ธอุ่สี่เผา ด่ 1 คี่ เ . เ - ' บ่ ษ ปี้ ` ยี่ ปี้ . 'หึ จารา10ลอาใยื้ลวรวู๊1นื้โรึ`รมวุมลว`ข|ารภ.: ถรธีอุ่ล๊อรรึเ1ม11บ่ ฉื:ฮ๊ตก์ เเร:ล๊าร` :ะ บ่อบร'ธอวกั้`าร"งี่ภลี่2บ 1เาต่เเมา บ1เเขุ่โจ็ วใาา ฝั่ฮึวเสี่ ธี สึรอ รเปอื ว'เท ตื่ล:ใด่บิ้จ็เปรึใภ จ็ว๊รึ เ`ปั้ลั้วเา รึ สึ1อรเลิ๊ะ|ฝั่วี่นื้'กิ่ รุ่รึ:` 1. สึรอวเปจ:'.ทํ ""รึอเฮ้1ตื้ล๊หู่ญ์นื่?รั:บ่ ขุ่จื0วุากส่:"ล๊งื่ญี่1โจว'; 11๐: +บี ใ1ตื้ล๊1รประฯย๊เรบึกุ๊'1งี1|หึ บ่ยุ่ 2ขุ่ ร'-'.เอ่ล;`.บึกุ๊` ม.ล๊'ทั่ล๊เปอืกั้ว๊บเปิ้"`รู๊กษ:ซึ่1จทา:ภัว'เบ`ริ่าจั1เ อ้ด่'บฒๆ3รอุ่กุ่ลิ๊นอืนํด่"3วิ้มจืรมื้`ยื่ฮมฉ้ถีฒพา:'ลึว ". ยี่ ขึ้จ็รึ`ยี่ขุ่รึ`ด่ -ขุ่ฟ็:-ด่วิ'ย่ขุ่ -5.กทา1`กึ๋บีธี$า`ธุ เจ๊1นื้ล๊เด่อวว1เ'ช่1เงิา-ดุเ.กี๊รเกั้ทอูอย๊เรล๊`งี่1ขุ่'} เฑนุ๊ธีรู่จ เร์ปวอืปี้ 1 1 . ถาธกืถษว|ร็องสเบํกถธับอองฮา5ธธียํฮอง6ากุ จ็รุเลุ้ใร๊ว`า ฮู ยี่.= 'ษ งั .ตื้'ปุ๋ งั งั ยี่_นี้ ธี' '“. .= . ฉื' อิ๋`อ2เธีสี่?รอเขึ้.'ร'รบทลว1วุ"จ๋ จรบ่1ขึ้น์อล๊ไ"วั่ระยํบ'ก์ลร1าด่'วั่ร1อูร'ด่1ขึ้ ล๊วุใ`น่1อ;รอ.บ ;.เจ๊ฮยร 2เลจรุ่รอ1ตื้วุาคาย ทจ็1วาะวั่.าาจงื่ทอื1ราะก .ถร1เ1า๒ “จ'. "๓ร"เ"รวุ้า1กั้าอย๊ตุ้จตุ้ธูเ1เรูป1ย๊.กั้จ".ขุ่ขุ่เน่ อืจเทกั้า ปุ่นื่ากบู่นื้"เธํ1ตื้ฉื'พั้-ขุ่ขุ่`ร`ขุ่ เ ผุ `ยี่ งั งั . ะ บ่ 'ยี่ ฮั งั ยี่ปุ๋ ฮั - รึซุ่ารน์จย1งร;รึฉืบทอรวาเป๋วอรย๊เลรึ`รรษิ"วั่อาวุ.บภารตื่ฉยะงรา:สู่า1|'0 3จู๋ อืเลื้จ วั่รอ1อิ้'.1เระคัเวั่กั้ลัร1าเชื้รํ"วุ;'โอยู'.าลั้น็วเกั้จึล๊ล๊ ฐ์ ร:ถับทล้วว`ขขุ่รโาอลู่""-`าจั1นี๊ตั้บารึ`กว'าระคัเทรู๊รรา1จ๋สูร ร;คับทรู๊ววา1ตื้อืรสู'ะงื"`วุ:ยึวอยูรีภกั1วั่:ขุ่ากรีบ
  4. 4. ๓ บ็ ฆั ฉั รี บี ปี้งั. จี๋เพุ ` บ่สู่ หิ ธี -} จูบ่ ด่`ปุ๋ ซี บ่ บ่บบ่ ฮึ" 3 | . บ่ บูด่ ส บี บูด่ ติ์ บ่ บ่ ปิ บ่บ่ ' ถี ขุ่ . . _' จ้ หู่ บ่ อื - งู ._ เ" ใปูสื้ว๊มึ1-":บ่จึจืยบีพั้ปี่ใ"1ไ" -ขุ่'ว๊'เ1ใ'ใบู๊ฐิ|ปงืล๊คํใใ""๖' 1 นึ ด่ ' ' . ข์.' ปี้หึปี้ = .หึ า 1ย๊วจาว.รขุ่ะ';`ขุ่ขื่`รย๊เธีวาย๊"จ๋ด่ย่ จืวขุ่'เเวิ`ลอ*"เ'ขุ่`ธี`ร` เย๊;รนิ้ บ""'ร'ด่ล๊ก`บ ฐิรี่ฐิ |'ปุ๋ ใ.ฐิ ร เ;รึธ;เอือืบแ;;จ๋าล๊ ธีวฮี้:'1ธีมแบบรั่ง่าวฝั่ขุ่ เ ฮั 13. ยุ่ลังงาแโอออโบขจับ (|2) คึย๊ ยุ้บ่"จ๊1ใ""ม่รปื่`-งีพุ่-"ย๊ล๊"โกุ๊ริ}กี๊โปี๋"ดื้'วุอืเอี้กั้7ขุ่ใล๊ใบ่-ด่`จืกั้ย๊ย๊วัใ'ฬิย๊17ด่'บิ1งุ่'ขุ่ใฉี่ อืหู่ถ าะเ:ร์ ด่`ตี๋ธี ฿ไบู๊รุ๊' หึ ย๊1 ริ่ ณั'1รู่| ซี 6 ๒'ขุ่ร็;' ษิ นึ รุ่ ณั-รธูวู๊' ด่ อ จ ปุ๋ . ยั . ธั ยี่ ยี่ ` = ' = ปี้ หึ . หึ ฑฮ๊ใใใผุ้ใธีรู๊รู๊ใน๊ฉ้ปี๋ปิ้'ตื่วืใด่ใปู้'ยี่ไจ็บู๊$ .พั้วื'ใบู๊.11ฮ่ไปิ7งืใ-"ธี.กั้รี`1 สิ่ปี๋ใรื้:ปุ๋จิโ-`จุ้รึ}บู๊ขุ่ย๊ . ปี้ ง่ - งั - = ยี่ ' ยั ' ปี้งั หึ -_ หึ'กั้ป๋ย๊"" `1บิ7วู๊ใรั่สี่1ธีปืใโให่ .ใใ'1บ๊฿ลึกั้กี๊ใย๊ใงํโป๋-"ร๊กั้ย๊ย๊คี .ป่โบ่ใ11ใกั้.รึ1วํ1'1ว๊?กั้ปืจูจิโ`จ๊ใงํอิ๋ญิรึ ปี้ -เ'ผิ รึ" ขื่บ่"หุ่จ๊า ร'รี้1"3 อ 2'1ใ"'ขิ`1ใขุ่"บ่เ฿"'.` ฌฝั่'ปุ๋โ`1เขุ่ ร าว จ๊ร' ร ขื่จวู๊พั้ อื.ลิ้` - วบิ1". ปี้ . - กี ตื่ ' ตื่ . - 2 1จ๋. ฝั่จาแวบอลกก5อบบ่ฝ้กบากบ่บ่สุกไบเถละธ=ถบเม่ลงงาแ - 2| ม่ย่บ่ อื' รรึร3""เ1ขึ้ว:กับทลัวว`1'อืฯวี่ล๊จ๋ก'บ่3รุ่พั้`รขุ่`อื;รารึ` .รึย`:'า เวเ5นรํฐิเอี้ด่'จวิ้ธีน `ปุ๋. ชื่ -- ฿ลิ้ รปุ๋ด่ารวัฝั่ร`เรึฐ์ รอื.จื้กร`: ถี' 11.บิ้1|:91รึ1จ็ษิ:วุ้จิ'เกู้' หา หึ 1' 1 5' |:บบจําลองอะกอบ|เบบกลุ่บบุ๊บอก จ็วุเอุ่"ส็:า งั วุเด่กั้เอึเลิ้กรึวบิเอิ๋ :สํ รํา๖"'อุ่"บู๊ร-วาวุ้` เ` ลิ๊ พุ ยี่ รี่ . สี ' ขุ่ด่ขุ่ _ '.ขุ่. _ _ .. จึโใ฿จิสิบิว้ฉี่ว็-ย่ยึใยึ.จึจ๊งี่วีฉี่-กุ่`รี่ขุ่ปวื จิ-' ใ."'กิ่ค่บิใฉี่ 1ย๊รึ'รี|.ทล๊ไ'ษิ`ใกั้ ' ' ปี้ งั ฆัค่ ณี งั ษิ 2ฆ์ โย๊"ย๊ห็า;`ธํขุ่เ".จื้ร-ะย๊"`ขุ่ด่'..เ-จ;รุ่;รึขื่เ`^ล๊วร`1ซี.พั้เ"รุ่ร`ย๊1|ก1มื้1"`กับจิ๊า1ขุ่วะเฐิขุ่ รึรรย๊1นี๊ .เกี๊:ร:จัเหจัวา""'บ่ย๊ใ ย่ `ญิ สี่ ด่ ล๊ล๊ล๊พั้"กว-ย๊เล๊รรึ ย๊"รุ่-'ไ เ) เบด่ ธํ ๓1' 1 ใ `บ่ ฉั. รี ฐ์บ่ ธี ใ'งุ . ศ กี ปื. ขุ่ ฐี. บ่บ่”. ธั 1 ธี `ขุ่ฮ่ ภิ ' ' บ่ หิ › 11 หึบ่ `ษ ฉื] บืห จ๊1า""ล๊ว ชุ่

×