Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

Revista Catalunya
Revista CatalunyaPeriodisme à CGT Catalunya

Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

Catalunya
> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Juny 2012 · núm. 140 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat  www.cgtbalears.org
   Rescat bancari:
            la forca que
           ens preparen...
                                                                            Fotografía: Eva Martí
Dipòsit legal: B 36.887-1992
> Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 140 · Juny 2012  0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat
   Rescat bancari:
          la forca que
          ens preparen...
                                                                    Fotografía: Eva Martí
EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA
                                  Editorial
> ON ENS TROBEM?
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL
TREBALL (CGT) DE LES ILLES
BALEARS
Camí de Son Rapinya, s/n - Centre
“Los Almendros”, 2n 07013 Palma de
Mallorca
Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 -
lesilles@cgtbalears.org
                     La repressió no
Delegació Menorca
Plaça de la Llibertat, 5 07760
Ciutadella
Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592
menorca@cgt-balears.org
                     ens aturarà
SECRETARIAT PERMANENT
DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA
CGT DE CATALUNYA
Via Laietana, 18, 9è - 08003
Barcelona -
spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax
933107110

FEDERACIONS SECTORIALS
• Federació Metal·lúrgica de
Catalunya (FEMEC)
• Federació de Banca, Borsa,
Estalvi i Entitats de Crèdit
                     D  es de la CGT vam assistir amb pro-
                        funda preocupació al darrer especta-
                     cle mediàtic dissenyat pel Departament
                                               movent amb l’excusa de la crisi.
                                               Ja poden tenir clar Felip Puig i els seus
                                               subordinats, així com el govern català i
• Federació Catalana d’Indústries
Químiques (FECIQ)             d’Interior que va comportar a finals de      el govern espanyol, que la repressió no
• Federació de Sanitat          maig a Catalunya deu noves detencions       ens aturarà i que no ens deixarem condi-
• Federació d’Ensenyament de
Catalunya (FEC)              de manifestants i activistes de la vaga      cionar per aquest pols que estan portant
• Federació d’Administració        general del 29-M a Barcelona, La Garri-      a terme contra el sindicalisme combatiu i
Pública (FAPC)
                     ga i Reus, dels quals dos d’ells, l’Andreu     els moviments socials.
Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn
Tel. 933103362. Fax 933107110       i el Rubén van acabar empresonats, un
                     d’ells (Rubén) deixat finalment en llibertat    12M-15M: nosaltres
FEDERACIONS COMARCALS
                     l’11 de juny. En les detencions els Mos-
Anoia                   sos d’Esquadra pretenien aplicar l’art.      també hi vam ser
Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada
Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es  577 del Codi Penal, que tipifica la inte-
                     gració en organització criminal, petició      Les classes populars estem patint direc-
Baix Camp/Priorat
Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus   que finalment va ser desestimada per les      tament les polítiques de reprivatitzadores
baixc-p@cgtcatalunya.cat
                     autoritats judicials competents. Per altra     i de retallades de drets laborals i socials.
Tel. 977340883. Fax 977128041
                     banda, una afiliada de CGT Barcelona,       Treballadors/es amb i sense contracte,
Baix Llobregat
Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà -   Eva Sánchez, també va ser citada a de-       més o menys precaris, migrants i au-
cgtbaixll@cgtcatalunya.cat
                     clarar l’11 de juny per la mateixa causa      tòctons així com també les persones
Tel. 933779163. Fax 933777551
                     oberta contra Laura Gómez             aturades, jubilades, estudiants, joves ...,
Comerç, 5. 08840 Viladecans
cgt.viladecans@yahoo.es          El degoteig de detencions amb l’excusa       totes hem vist com en els darrers anys,
Tel./fax 93 659 08 14
                     de la vaga general del 29-M continua i       a l’empara de la crisi capitalista, les nos-
Baix Penedès               suposa una repressió que feia molts anys      tres condicions de vida i expectatives de       Fe d’errades: La columna d’opinió de Pepe Berlanga
Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell
Tel. i fax 977660932           que no patíem sobre els moviments so-       futur han empitjorat ràpidament i de ma-        de la pàgina 8 del núm 139 del Catalunya-Papers no
cgt.baix.penedes@gmail.com                                  nera acusada.
                     cials i organitzacions que, amb la nostra
                                               Durant aquest temps, i de manera espe-
                                                                          s’havia de titular “El govern no descansa” sinó “Els
Barcelonès Nord              pràctica quotidiana, lluitem contra les in-
Alfons XII, 109. 08912 Badalona
cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803   justícies socials. En alguns casos aques-     cial en el darrer any, hem estat sortint un      antisistema o les rates”.
                     tes detencions s’han dut a terme simple-      dia i l’altre al carrer. Hem ocupat places i
Garraf-Penedès
Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la  ment per lliurar citacions a les persones     hem fet vagues. Hem alçat la veu recla-
Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat
Tel. i fax 938934261           detingudes, actuació que es pot fer sen-      mant una sortida a la crisi a favor de la
                     se haver de recórrer a mesures d’aquest      majoria de la població i no a favor dels
Maresme
                                               propietaris del capital, que encara avui
                     tipus. Altres detencions com les dels
                                                                          Agurrelj
Unió 38 baixos, 08302 Mataró -
maresme.cgt@gmail.com
Tel. i fax 937909034           companys Xavi, Isma, Dani o la nostra       segueixen rebent quantitats ingents
                     companya Laura Gómez, han comportat        de diner públic en forma de rescat als
Vallès Oriental
Francesc Macià, 51 08100 Mollet -                              bancs, subvencions a grans empreses i
                     mesures privatives de llibertat inèdites
cgt_mollet@hotmail.com
                                               amnisties fiscals.
Tel. 935931545. Fax 935793173       en les darreres dècades contra militants
                                               Després de la vaga del 29 de març, on
FEDERACIONS INTERCOMARCALS        d’organitzacions sindicals i socials.
                                               milions de treballadors/es, aturats/des,
                     Des de la CGT volem enviar, en primer
Girona                                            joves i pensionistes a tot l’Estat vam
Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005     lloc, un missatge clar i inequívoc de so-
Girona                                            plantar cara a la cruel política econò-
                     lidaritat amb les persones detingudes,
cgt_gir@cgtcatalunya.cat                                   mica del govern central, la CGT vam
Tel. 972231034. Fax 972231219       els seus familiars i les organitzacions a
                                               participar entre els dies 12 al 15 de
Ponent                  les que pertanyen. En segon lloc dema-       maig a les mobilitzacions organitzades
Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida -
lleida@cgtcatalunya.cat          nem els nostres afiliats i afiliades que      a diferents ciutats amb motiu del primer
Tel. 973275357. Fax 973271630
                     mostrin activament el seu suport en les      aniversari del moviment del 15M, en
Camp de Tarragona
Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001
                     iniciatives antirrepressives que es vagin     que la defensa d’una societat més jus-
Tarragona                 organitzant. Finalment exigim als respon-     ta, amb igualtat econòmica i de drets i
cgttarragona@cgtcatalunya.cat
Tel. 977242580 i fax 977241528      sables polítics del Departament d’Interior     lliure de qualsevol forma d’opressió, i
                     que aturin aquesta autèntica cacera de       la construcció d’alternatives, eren els
FEDERACIONS LOCALS
                     bruixes contra persones i organitzacions      eixos centrals.
Barcelona
Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona
                     que tenim com a objectiu defensar els in-     Que quedi clar que, en defensa dels
flbcn@cgtbarcelona.org          teressos de la gran majoria de la població     drets socials i laborals i de la justícia
Tel. 933103362. Fax 933107080
                     davant l’espoli social que els governs de     social, seguim i seguirem ocupant els
Berga
Balç 4, 08600               torn, la banca i el gran capital estan pro-    carrers i les places.
sad@cgtberga.org Tel. 938216747
Manresa
Circumval·lació 77, 2n - 08240       Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Mireia
Manresa
manre@cgtcatalunya.cat           Bordonada, Dídac Salau, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Torres, Txema Bofill, Paco
Tel. 938747260. Fax 938747559       Martín, Moisès Rial i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez,
Rubí
                      Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Joan Canyelles                L’objectiu de qui té el poder és aconseguir
Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@    Amengual, Emili Cortavitarte, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions sindicals de                imposar a l’opinió pública la percepció que
hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96    CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n.
                                                                                        més convé als seus interessos.
Sabadell
                      43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat,
Rosellò 10, 08207 Sabadell -        com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre
cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93   Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org
745 01 97
                      Web revista: www.revistacatalunya.cat.                                                     “Esquizofrénia”, article de
Terrassa                  No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.                              Josep Ramoneda
Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa -
cgtterrassafl@gmail.com          Drets dels subscriptors:
Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04    D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor-
                     porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Castellar del Vallès
Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del   i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat
Vallès                  necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació,
cgt.castellar-v@terra.es,         cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca-
Tel./fax 93 714 21 21           talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel.
                     971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org
Sallent
Clos, 5, 08650 Sallent                     Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya”
sallent@cgtcatalunya.cat                    Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61               - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.
                                - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Sort                              - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.
Pl. Major 5, 25560, Sort
pilumcgt@gmail.com                         Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del
                                titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.
                                  Més informació a http://cat.creativecommons.org/

2                                                                                                                  Juny de 2012
REPORTATGE                                                          La lluita contra
                                                                                    els desnonaments,
                     Els grans triomfs del moviment: la crisi es pot abordar
                     d’una manera més justa i solidària i l’augment de                                       l’avenç més
                     l’interès per vies alternatives de produir i consumir                                     visible
             Un any del
            moviment 15M                                                                 monedes alternatives.
       Redacció

                                                                                   Obrint nous fronts

S  egurament, haver constatat que
  la crisi es pot abordar d’una ma-
nera més justa i solidària, ha estat el
                                                                                   Abans de la crisi i del 15M, els crí-
                                                                                   tics amb el neoliberalisme passàven
                                                                                   la meitat del temps explicant per
gran triomf del moviment, tot i que                                                                  què calia repensar el sistema i l’altra
els poders polítics i econòmics se-                                                                  meitat, explicant les alternatives
gueixen sense escoltar les demandes                                                                  existents. Avui la primera part ja
del 15M, aquest moviment que va                                                                    no és tant necessària; molta gent és
sorgir en les places i carrers ara fa                                                                 conscient que cal un canvi profund.
poc més d’un any.                                                                           Aquesta consciència –i l’enduriment
Els més rics no contribueixen a la                                                                  de la crisi i de les polítiques qües-
causa amb un impost sobre grans                                                                    tionades– també ha injectat energia
fortunes, sinó que han estat premiats                                                                 a nombroses protestes com ara les
amb una amnistia fiscal; la banca                                                                   manifestacions antiretallades i les
continua rebent ajudes públiques                                                                   ocupacions de diversos CAP que han
que no retornen a la societat ni tan                                                                 tancat.
sols en forma de crèdit; s’ha aprovat                                                                 Malgrat tot, és evident que el movi-
la reforma laboral més regressiva de                                                                 ment engloba molts punts de vista i hi
la democràcia, i l’estat del benestar                                                                 conviuen els que donen per acabat el
es desmunta. Les decisions políti-    Abans el discurs imperant era que    estat desateses sinó que la filosofia                       capitalisme i els que s’acontentarien
                                                               És aquí on rau, al seu parer, la con-
ques de l’últim any han ignorat les    no hi ha alternatives a l’actual sis-  aplicada ha estat la contrària.                          a introduir-hi canvis per millorar-lo.
                                                               tribució més important dels “indig-
peticions econòmiques del 15M,      tema econòmic i polític, i ara se sap                                            “És una percepció personal, però
                                                               nats” en el terreny econòmic: “A la
que reclama que la crisi la paguin    que sí i, a més, s’ha perdut la por de  La retallada en              societat hi havia malestar abans de   m’atreviria a dir que l’any passat a
els que l’han generat i s’ajudi els    reivindicar-les.                                                      les places, a les assemblees de barri i
que en pateixen les conseqüències     Malgrat tot, si ens fixem estricta-   sanitat i educació            les acampades, però calia donar-hi
                                                                                   als col•lectius mobilitzats predomina
                                                               forma i, com a mínim, el 15-M va ser
sense ser-ne responsables i aposta    ment en l’agenda política, la filo-   desatén el clam de            capaç de formular i marcar molt bé    l’opció més rupturista i llibertària,
per un model productiu allunyat de    sofia del 15M s’ensuma només en     serveis públics per a           la idea que les polítiques que s’estan  mentre que per a una àmplia franja
l’especulació i basat en principis de   la llei de dació en pagament, que a                                             de la població que simpatitza amb
justícia i solidaritat.          més és insuficient, perquè els bancs   tots                   impulsant en aquest marc de crisi be-
                                                                                   el moviment té prioritat la visió re-
                                                               neficien una minoria, que, a més, és
                     s’hi acullen de manera voluntària i                                             formista”, assenyala Dídac Costa,
                                          Si el 15M defensava serveis pú-      qui l’ha provocat.”
La lluita contra els           hi ha tants requisits per beneficiar-                                            sociòleg, escriptor i activista. Com
                                          blics de qualitat accessibles per a    Constata l’efecte dòmino, des del
                     se’n que exclou el 90% dels casos,                                             en tot procés d’avenç social, posar
desnonaments,               segons denuncia la PAH.         tothom, els plans són ara privar els   Centre d’Estudis sobre Moviments
                                                                                   en comú aquestes dues tendències i
                                          immigrants sense papers del dret a    Socials, Esther Vivas: “S’ha trans-
l’avenç més visible                                                     cendit el nucli dur de la protesta, ja  trobar els mecanismes per aplicar les
                                          l’atenció mèdica (tot i que Catalun-
                     La taxa Tobin:              ya ha dit que no complirà la decisió   que als moviments socials, s’hi ha    propostes són dos dels grans reptes
Malgrat tot, s’ha demostrat que a                                                                   del 15-M.
poc a poc la pressió ciutadana arriba
                     Europa no té decidit           estatal) i instaurar a casa nostra el   afegit una nova generació militant.”
                                                               “I no només gent que va participar en
lluny. Els 250 desnonaments aturats    si accepta una taxa           copagament farmacèutic (en rea-
                                                               les acampades”, puntualitza l’altra   Propostes que ja
                                          litat un repagament), que ataca els
al conjunt de l’Estat i un primer pas   contra l’especulació           col•lectius més vulnerables.       autora de Planeta indignado.       caminen: l’auditoria
perquè els que no puguin pagar la
                                          Des del 15M també reclamen que                           del deute
hipoteca saldin el deute entregant el   Els “indignats” també postulen un
pis al banc són el gran triomf de la   impost que gravi les transaccions
                                          les ajudes públiques no serveixin per   Creix l’interès per
                                          salvar la banca, sinó per ajudar els
filosofia 15M.              financeres i freni l’especulació.    que ho estan passant més malament,
                                                               vies alternatives de           Una de les propostes que han nas-
Ho ha aconseguit la mobilització pa-   L’anomenada taxa Tobin és una de-                         produir i consumir            cut en les nombroses assemblees i
                                          però s’acaba d’evitar la fallida de
cífica i sostinguda de la Plataforma   manda històrica de moviments al-                                              comissions que va posar en marxa
                                          Bankia amb diners de tots. Pel que
d’Afectats per la Hipoteca (PAH),     termundialistes i el 15M se’l va fer                        Pot ser que, per falta de temps i per  el 15-M és l’Auditoria Ciutadana
                                          fa als treballadors, la reforma labo-
organisme creat dos anys abans del    seu. Tots plegats han aconseguit que                        l’enrocament de l’establishment,     del Deute. Fruit de la col•laboració
                                          ral aniquila drets adquirits a còpia
15 de maig de 2011, però que amb     sigui damunt la taula dels dirigents                        aquesta constatació no hagi es-     d’activistes del moviment amb orga-
                                          d’anys de lluita i s’apuja l’IRPF i
els “indignats” va rebre saba nova    europeus, tot i que encara no hi ha el  l’IVA, impostos que afecten les ren-   tat capaç de modificar visiblement    nitzacions que històricament havien
en forma de simpatitzants, activis-    consens necessari per implantar-la.   des modestes, mentre que s’aprova     l’agenda política, però sí que ha can-  treballat el tema del deute extern
tes i un esperit renovat de protesta.   La resta de demandes no tan sols han   una amnistia fiscal que beneficia les   viat moltes dinàmiques personals.    al Tercer Món i ara analitzen com
                                          grans fortunes.              En l’últim any, els activistes vincu-  s’ha estès la problemàtica al sud
                                          De moment, tal com remarca Josep     lats des de fa temps a fórmules al-   d’Europa, s’ha creat una plataforma
                                          Maria Antentas, professor de socio-    ternatives de produir i consumir han   per sotmetre a l’escrutini de la ciuta-
                                          logia de la UAB, “el moviment no ha    vist com s’hi acostaven persones que   dania què deu l’Estat espanyol, a qui
                                          tingut encara prou força per generar   abans no sabien que existien o les    i, sobretot, per què. Els impulsors
                                          un canvi de polítiques perquè són     consideraven marginals. La indigna-   denuncien que la crisi del deute es fa
                                          processos de llarga durada i els dos   ció col•lectiva ha enfortit les bases  servir com a excusa per retallar drets
                                          focus tenen una força molt desigual,   de moviments com ara el cooperati-    i serveis bàsics i es plantegen que tot
                                          ja que la resistència s’aplica sobre el  visme, l’ecologisme i la banca ètica.  el deute contret per motius especula-
                                          poder financer mundial, que té molt    El primer any de vida dels “indig-    tius o que simplement no ha revertit
                                          poder”. “Per contra –assenyala el     nats” també ha generat altres propos-  en la ciutadania és il•legítim.
                                          coautor del llibre Planeta indigna-    tes concretes com ara la Cooperativa   En el cas de determinar que és
                                          do–, es dóna la paradoxa que les po-   d’Autofinançament Social en Xarxa,    il•legítim, sostenen els promotors,
                                          lítiques són cada cop més agressives   una banca que s’autodefineix com a    els diners no s’haurien de tornar, de
                                          però tenen menys legitimitat social,   “cooperativa assembleària, autoges-   manera que les arques públiques tin-
                                          ja que el 15M va servir per desgastar   tionada i sense interessos”. També    drien menys tensions i també menys
                                          encara més els polítics i la banca.”   s’han consolidat diverses xarxes de   motius per passar la tisora.

Juny de 2012                                                                                                3
REPORTATGE

          15M: Un any de petits i
           grans assoliments
           des de les places
                     15M s’ha facilitat aquest procés amb    cial) de manera autogestionada, duia
     Marta T. Franco
                     iniciatives com l’Edifici 15O a Bar-    un any gestant-se quan va començar
                     celona, que contribueixen contribuir    el 15M, però ha acabat d’arrencar en
                     a millorar la percepció que l’opinió    aquests mesos. El seu model s’està

R  eactivació del teixit associa-
   tiu i més agitació social: El 15
de maig de 2011 va ser l’inici de la
                     pública i certs mitjans de comunica-
                     ció tenen de l’ocupació i s’ha generat
                     una xarxa que segueix alliberant pi-
                                          reproduint a Madrid, Andalusia, Va-
                                          lència, Cabo de Gata, La Rioja, Va-
                                          lència i Aragó.
multiplicació de l’activitat dels mo-  sos. D’altra banda, des de tardor, les   La crítica al sistema financer ha
viments socials en els últims mesos.   assemblees sorgides en les places han   suposat un bon any per a la banca
Mentre la democràcia i la cultura    ocupat edificis buits en els quals cele-  ètica (Tirodos, Fiare, Coop57), que
política han estat desbordades, els   brar les seves activitats.         com menys compleix el principi de
partits governants no han recollit el                        transparència, augmentant el nom-
malestar dels carrers, creix el seu   Xarxes de suport:             bre de clients, el volum de dipòsits
descrèdit i s’estenen les iniciatives                        i de crèdits substancialment, i ate-
d’autoorganització.           Veïnat a peu de carrer           nent una demanda incessant de xe-
Un any després de les manifestacions                        rrades, tallers i seminaris per part de
del 15 de maig de 2011, aparentment   A l’aixecar les acampades, el 15M     col•lectius del 15M.
no s’ha aconseguit cap de les rei-    va voler expandir les seves assem-     A menor escala, les assemblees po-
vindicacions. Però una mirada més    blees cap als barris. Amb això, en
                                          pulars estan replicant formes de con-
atenta serveix per a comprovar que el  alguns llocs, la vida dels barris s’ha
                                          sum responsable: bancs de temps,
moviment 15M està assolint canvis    revitalitzat. De les assemblees multi-
                                          mercats   d’intercanvi,  recollida
en diversos àmbits.           tudinàries de les primeres setmanes,
                                          d’aliments, tallers d’autoformació,
                     que van aconseguir recordar que les
                                          oci autogestionat, etc.
                     places no són només un lloc de tràn-
Habitatge:                sit, s’ha passat a trobades més opera-
                     tives: s’està treballant en petits grups  Política de partits:
Desnonaments i              d’afinitat i hi ha més gent activa que   Els límits de la
ocupacions                fa un any, encara que no es percebi.
                     El teixit associatiu estava dormit i    democràcia
Les accions més constants, visibles   el 15M va ser una injecció per a fer
i reeixides portades a terme per ac-   coses diferents, més atractives i dinà-  Des del 15M mai s’ha fomentat mas-
tivistes del 15M són els bloquejos    miques.                  sivament cap opció de vot, però sí
de desnonaments. Encara que la Pla-   Experiències com la de les Briga-     ha tingut influència en les dues elec-
taforma d’Afectats per la Hipoteca    des d’Observació de Drets Humans      cions en les quals ha estat present.
(PAH) existia abans, en els últims    a Madrid documentant controls po-     Segons el CIS, un 18,8% dels votants
onze mesos ha multiplicat la seva ac-  licials racistes o les campanyes de    ho va tenir en compte el 22 de maig
tivitat i, amb el suport d’assemblees  denúncia dels Centres d’Internament    i els partits minoritaris es van veure
populars, ha pogut frenar unes 250    d’Estrangers (CIE) exigint-ne el seu    reforçats; és a dir, va contribuir a re-
                                          duir el vot bipartidista. Un estudi de   publicat el projecte. Organitzacions     habitants des de maig), cal sumar la
execucions en tot l’Estat. Mitjançant  tancament, també han rebut el suport                         com X.net han assenyalat moltes de-     proliferació de mitjans alternatius.
pressió popular i assessorament ju-   de grups provinents del 15M.        Manuel Jiménez Sánchez, de la Uni-
                                          versitat Pablo de Olavide de Sevilla,   ficiències, però almenys s’ha obert el    Alguns reconeixen la influència del
rídic, la PAH presta ajuda efectiva                                              debat. En la mateixa línia, la dació     15M, com Mas-público, un grup de
als afectats per a negociar el deute i                       va detectar que es va produir el major
                     Economia social:              augment de vots nuls i en blanc des    en pagament ha arribat al Parlament     extreballadors de Público que vol
aconseguir lloguer social.
Aquesta plataforma se centra en     No és la crisi, és el           de 1987, amb major incidència en les    en diverses ocasions, però el codi      reflotar la capçalera. Fora d’internet,
                                                                de bones pràctiques del PP servirà      el periòdic Madrid15M és editat per
habitatges hipotecats, però altres    sistema                  ciutats on va haver-hi acampades. En
                                                                per a pocs casos. Anteriorment, sí      les pròpies assemblees, va pel seu
col•lectius també eviten desnona-                          les generals de novembre van tornar
                                          a pujar aquests vots i la suma del PP i  va haver-hi un petit avanç legisla-     tercer número i ha arribat a 40.000
ments d’inquilins. Per exemple, la    A la calor d’assemblees que posen                           tiu: es va pujar el topall de sou que    exemplars; Rebel•leu-vos, publica-
Associació 500x20, de Barcelona.     en qüestió el model econòmic en      el PSOE va seguir decreixent.
                                          El 15M no ha contribuït a l’abstenció,   no es pot embargar per impagament      ció per a l’autogestió, va imprimir-ne
El 15M ha trobat en l’habitatge una   crisi, es busquen alternatives de con-                        d’hipoteques.                500.000. Floreixen projectes cultu-
manera més pràctica que en altres    sum i s’estan fomentant projectes     segons Carolina Galais, de la Uni-
                                          versitat Autònoma de Barcelona.      Està per veure la sort de la Iniciativa   rals col•laboratius que recullen les
fronts, evitar desnonaments són pe-   d’economia social. Per exemple, la                          Legislativa Popular (ILP) per la da-     formes de fer del 15M, com el docu-
tits triomfs que ajuden a gent.     Cooperativa Integral Catalana, que     Al contrari, la seva aportació és
                                          donar-li un matís de protesta al vot:   ció en pagament retroactiva, la mo-     mental 15M.cc, la factoria musical
Algunes persones desnonades estan    satisfà totes les necessitats econòmi-                        ratòria de desnonaments i el lloguer     de la Fundación Robo o la biblioteca
optant per ocupar habitatges. Des del  ques (productes, serveis i moneda so-   “DRY, #nolesvotes, #aritmetica20N
                                                  i altres campanyes     social, per a la qual s’està en procés    Bookcamping.
                                                   relacionades han ani-   de recollida de signatures.         Luis Moreno-Caballud, professor de
                                                   mat a votar des de    Paral•lelament, continua el descrèdit    la Universitat de Penn que participa
                                                   l’apartidisme, reco-   de la classe política i la resposta en els  a Occupy Wall Street, descriu el 15M
                                                   manant el vot crític,   carrers. El CIS confirma la percepció    com “màquina de difusió de sabers”
                                                   com expressió de     dels partits polítics i el Govern com    i lloa la seva capacitat de “producció
                                                   desacord amb el sis-   un dels majors problemes i especifica    anònima i col•lectiva del sentit; dis-
                                                   tema actual”.       que des de maig hi ha un 4,7% més      cursos apropiables, inclusius i po-
                                                   Per a frenar la sag-   de participants en manifestacions, i el   tents pel seu difícil encasellament”.
                                                   nia, des de PSOE i    2012 va camí de batre rècords amb      L’aportació del 15M, en la seva opi-
                                                   PP s’han fet picades   unes 60 protestes diàries.          nió, té a veure amb un canvi cultural:
                                                   d’ullet a les reivin-                         “la principal victòria és justament
                                                   dicacions del 15M.    Canvi cultural:               l’haver-nos proporcionat una forma
                                                   Al juny de 2011,                            de veure la vida en la qual l’important
                                                   Rubalcaba va anun-    Descrèdit i                 no són les victòries o les derrotes, ha
                                                   ciar que la Llei de    col·laboració                reforçat una forma d’estar en el món
                                                   Transparència, des-                          basada en la col•laboració i no en la
                                                   prés d’anys d’oblit,   El descrèdit esquitxa als mitjans de     competició”.
                                                   arribaria al Parla-    comunicació. Al molt comentat ús de
                                                   ment. No ha estat fins  xarxes socials (també xarxes lliures:    * Article publicat en el núm. 172 de
                                                   a abril però quan s’ha  N-1.cc ha passat de 3.600 a 40.500      la revista Diagonal

4                                                                                                 Juny de 2012
REPORTATGE

       Cròniques del 12M-15M
La indignació va tornar a ocupar els carrers de Catalunya i les Illes Balears

E  l 12 de maig, amb motiu del pri-
   mer aniversari del moviment del
15M, es van realitzar manifestacions
                                                                                     maig amb una jornada d’accions que
                                                                                     es van centrar en assenyalar els veri-
                                                                                     tables culpables de la crisi. Dos dels
a Girona, Barcelona, Reus, Tarrago-                                                                    eixos principals de lluita del movi-
na, Lleida, Tortosa i Palma. Els eixos                                                                  ment de la indignació, la lluita per
reivindicatius de les protestes: Un                                                                    un habitatge digne i la denúncia del
major repartiment de la riquesa. No                                                                    sistema financer, es van convertir en
al rescat dels bancs amb diners pú-                                                                    l’epicentre de la jornada d’accions
bics. No a les retallades de la despesa                                                                  descentralitzades del primer aniver-
pública i a les privatitzacions. La re-                                                                  sari del 15M.
tirada de la reforma laboral.                                                                       A Barcelona durant el matí la Pla-
                                                                                     taforma Auditoria Ciutadana del
Girona                                                                                  Deute, la Plataforma d’Afectats per
                                                                                     la Hipoteca, Democràcia real Ja Bar-
Un miler de persones sortien al ca-                                                                    celona i els “Iaioflautes” van portar
rrer el 12M, després d’un any de les                                                                   a terme accions en quatre oficines
primeres mobilitzacions, convocades                                                                    bancàries pel dret a un habitatge
per l’Assemblea Popular de Girona                                                                     digne i a decidir democràtica i so-
sota el lema “Capitalisme és crisi”.                                                                   biranament què fer amb el deute.
En acabar un grup de persones de-                                                                     També es va fer una concentració
cideixen acampar a la plaça de la                                                                     en defensa de l’educació pública a
Independència malgrat l’oposició de                                                                    la Plaça Catalunya, una acció a la
l’Ajuntament, i es van portar a terme                                                                   seu de la Fiscalia General de Cata-
diverses xerrades i activitats els dies                                                                  lunya per exigir que s’investigui la
13 i 14 de maig.                                                                             corrupció política i empresarial en
Durant el transcurs d’aquest últim                                                                    el sector de la sanitat i una marxa a
any, el moviment ha experimen-                                                                      la seu del PP on es va fer un dinar
tat canvis i evolucions. Poc a poc,                                                                    de carmanyola. Un grup de persones
arran de les primeres assemblees                                                                     van entrar als estudis de RAC-1 i de
l’Assemblea Popular de Girona (he-                                                                    Catalunya Ràdio on els van deixar
reva de l’Acampada de Girona), ja                                                                     llegir en directe un manifest pel pri-
                      grup de performance disfressat amb     manifestació estava convocada per     sat amb el naixement del moviment,    mer aniversari del 15M. A les sis de
desvinculada de DRY, ha anat aga-
                      paper i roba d’alumini que va pro-     la Plataforma per la Defensa dels     amb persones de totes les edats i    la tarda era l’hora de #OccupyMor-
fant cos gràcies a l’esforç personal
                      tagonitzar divertides accions contra    Drets Públics. En acabar es va fer    procedències ideològiques i associa-   dor, un judici popular i simbòlic per
i la suma de sinergies globals. Un
                      entitats bancàries i destacaments     una assemblea de 200 persones i es    tives diverses.             assenyalar els culpables de la crisi,
treball que durant tots aquests mesos
                      policials ubicats al llarg del reco-    van plantar algunes tendes a la Plaça   La mobilització es va caracteritzar   a les portes de la seu de La Caixa
s’ha vist reflectit en la capacitat de
                      rregut. A la plaça d’Espanya s’hi     de la Font, on es van fer activitats   per la confluència de les lluites que  a l’avinguda Diagonal, amb un “ju-
mobiltzació en convocatòries diver-
                      afegia gent d’El Prat de Llobregat     diverses fins el dia 15.         dia a dia s’articulen davant la po-   dici” contra els seus directius, amb
ses i a través de la pressió de la Plata-
                      i la Zona Franca. A mesura que les                          lítica d’austeritat i retallades, amb  participació de diversos testimonis i
forma d’Afectats per la Hipoteca per
                                                                                     persones afectades per les polítiques
aturar desnonaments.            marxes s’apropaven a la plaça de      Lleida                  col•lectius com la plataforma Crida,
                                                                                     de la “Banca Criminal” i xoriçada
                      Catalunya per participar en la ma-                          assemblees del sector sanitari, llaços
                      nifestació central es visibilitzava la                        pel català, nombroses mostres de     popular per sopar.
Barcelona                  gran dimensió de la protesta, amb
                                            Els col•lectius que van gestar el
                                                                 rebuig al tancament del Hospital     Durant els dies següents es van se-
                                            15M van tornara prendre els carrers                        guir realitzant concentracions-cas-
                      nombroses petites columnes i blocs     de Lleida per a recordar que la seva   General i del Joan March i un bloc
El 15M va omplir el passeig de Grà-                                                                    solades davant de La Caixa-Mordor,
                      impossibles d’enumerar.          “indignació” segueix intacta. El     crític de caire anticapitalista i pro-
cia amb una manifestació d’unes                                                                      malgrat el fort dispositiu policial de
                      En acabar la manifestació es va      15M ha seguit viu a Lleida, els in-    postes per un canvi de sistema, més
150.000 persones la tarda del 12M.                                                                    control i malgrat la campanya de La
                      fer una assemblea multitudinària a     tegrants del moviment han continuat    enllà de les reformes.
La marxa s’obria amb el lema                                                                       Caixa, amb pressions als mitjans de
                      plaça de Catalunya. on es van ex-     treballant des que es van aixecar els   En acabar la manifestació unes 150
“#12m15m El poble som la solució”                                                                     comunicació incloses, per tal que no
                      posar propostes i opinions, es va     campaments fa un any. A més, molts    persones van quedar-se acampades
i en ella destacaven els grups de les                                                                   informessin de les cassolades.
                      organitzat la feina logística i de con-  d’ells han celebrat cada diumenge     a la plaça, però de matinada van ser
assemblees de barri, les platafor-                                                                    A Girona una cinquantena de per-
                      tinguts de les diferents comissions    en la Plaça Ricard Vinyes una as-     desallotjades per la policia nacio-
mes contra les retallades a la sanitat                                                                  sones van irrompre a una oficina de
                      i es van plantar una quarantena de     semblea general.             nal.                   La Caixa, i un cop dins de l’entitat,
i l’educació, els iaioflautes, la PAH,
                      tendes d’acampada, així com les      El 12M els manifestants van tornar                         dues activistes es van encadenar a
la CGT exigint la llibertat de Laura
Gómez, i moviments socials, organit-
                      carpes informatives dels diferents     a ocupar la plaça Ricard Vinyes per    Jornada d’accions            una columna, amb els braços dins
                      eixos de debat. Es fa fer un calen-
zacions i associacions de tot tipus.
                      dari d’activitats a desenvolupar fins
                                            la tarda i es van encaminar en una    el 15M per tal              uns tubs de plàstic i, a més, s’havien
La multitudinària marxa indignada                           manifestació d’un miler de persones                        lligat les mans entre elles amb dos
                      el dia 15.                 fins a la Subdelegació del Govern,    d’assenyalar els             cadenats.
a Barcelona va tornar a mostrar-se
com un enorme formiguer que anava                           amb la preocupació pel futur de      culpables de la crisi          A Tarragona una trentena de perso-
aportant manifestants des de tots els    Reus                    l’educació i de la sanitat públiques                        nes van fer una acció en suport de
punts de l’àrea metropolitana.                             com a eixos centrals, i moltes con-    Després de les manifestacions mul-    la Plataforma d’Afectats per la Hi-
La mobilització va començar a pri-     Unes cinc-centes persones es van      signes contra els polítics corruptes,   titudinàries del 12M, la celebració   poteca en dues oficines bancàries
mera hora del matí a Montcada i       manifestat pels carrers de Reus la     els bancs, l’especulació immobi-     del primer aniversari del moviment    d’Unnim i de Bancaja, per reivindi-
Reixac, on la marxa del Vallès ini-     tarda del 12M en una mostra més      liària, el capitalisme i la falta de   15M culminava el dimarts 15 de      car la dació en pagament.
ciava l’última etapa d’una setmana     de repulsa a les polítiques de reta-    representativitat del sistema demo-
de caminada en direcció a Barcelo-     llades socials i econòmiques de la     cràtic actual. Després es va cele-
na. A migdia va ser el torn de Ba-     Generalitat i de l’Estat, convocades    brar una assemblea on es va acordar
dalona, des d’on havia sortit la co-    per l’Assemblea Popular de Reus.      traslladar les activitats programades
lumna nord, on s’hi van aplegar la     Sota el lema ’No som mercaderies      fins al Rectorat, amb unes jornades
gent de Sant Adrià de Besós, Ver-      en mans de polítics i banquers, som    obertes fins el dia 15 a tot aquell que
neda i Poblenou. En paral•lel cami-     el 99% de la població’, els manifes-    vulgués acostar-s’hi.
nava la columna que havia arrencat     tants van cridar contra Mariano Ra-
de Santa Coloma de Gramanet i va      joy, Artur Mas, la banca i el capital, i  Palma
sumar manifestants a Sant Andreu      van deixar ben clar que la indignació
de Palomar. Gent de Nou Barris,       encara continua.              Unes 8000 persones es van manifes-
Clot i Horta-Guinardó també s’hi                            tar des del Passeig del Born de Pal-
van sumar a la plaça de les Glòries.    Tarragona                 ma, per a donar suport al moviment
La columna sud havia sortit des de                           social 15M i exigir un canvi global
Cornellà de Llobregat amb parada al     Unes 4.000 persones es van ma-       sota el lema “No som mercaderia
dinar popular del 15è aniversari de     nifestar pel centre de Tarragona la    de polítics ni banquers”. La marxa
Can Vies, a Sants. Allí s’hi sumava     tarda del 12M amb motiu del primer     va finalitzar a la Plaça d´Espanya.
el bloc de l’Hospitalet de Llobre-     aniversari del 15M, cridant consig-    L’ambient de la concentració va ser
gat i el bloc reflectant, un peculiar    nes contra els polítics i la banca. La   similar al que es visqués l’any pas-

Juny de 2012                                                                                                 5
TREBALL-ECONOMIA                       El 16J a Barcelona
                                                      contra la Repressió,
                       El que es pretén amb l’empresonament d’activistes és
                       provocar la por entre la ciutadania, perquè no ens mobilitzem la Reforma Laboral
                                                      i les Retallades
                       i acatem les polítiques econòmiques sense protestar
                          Llibertat per a Laura
12M-15M del
maig global i
del 29M al 15J:
Cal seguir en
els carrers                     Gómez sota fiança
      CGT-CNT-SO

                             de 6000 €
A   quest mes de maig es complia
    un any d’un moviment popular
que va aconseguir treure als carrers la
                       Fiscalia li demana fins a 36 anys de presó
indignació de totes i tots en múltiples
llocs del planeta, des de la “primave-         CGT Barcelona
ra àrab” passant per la porta del Sol o
plaça Catalunya i arribant fins al Oc-                       E
cupy Wall Street.
L’explosió popular d’indignació del         l matí del dijous 17 de maig,
15 de Maig de 2011 s’ha anat concre-         la jutgessa del jutjat nº 28 de
tant en diferents Assemblees de Pobles        Barcelona va decretar la lli-
i Barris, Grups de Treball i una exten-   bertat amb fiança de 6000 euros de
sa xarxa de comunicació, mobilització    la nostra companya Laura Gómez,
i acció, que uneix totes les lluites co-   Secretària d’Organització de la CGT
munes que ens afecten al conjunt de     de Barcelona. Per anar-la a rebre es
la població i que a través d’aquesta     va convocar a rebre-la per la tarda a
xarxa orgànica s’enfronta de manera     les 16:30 hores a la porta de la presó
col•lectiva. Això ens fa conscients que   de Wad-Rass, per tal que la Laura ens
no estem sols i que units en l’acció po-   sentís a prop seu, i als polítics, jutges
dem canviar les coses.            i policies els arribés el nostre crit de
Des de CGT, CNT i SO, hem donat       justícia contra el crim que pretenien
suport amb tots els nostres mitjans a    perpetrar contra la nostra companya.
les mobilitzacions convocades en el     Prèviament s’havia procedit a des-
12M-15M Global, fent una crida a       convocar la manifestació prevista per
tota la classe treballadora a sortir als   a les 17.30h. amb sortida al davant
carrers, a les places i a participar acti-  de la Delegació del Govern fins a la
vament en totes les accions organitza-    Conselleria d’Interior.
des per a aquells dies.           Pel matí, s’havia realitzat una ma-
Com organitzacions sindicals ens       nifestació davant l’Audiència Pro-
identifiquem amb les consignes que      vincial per a exigir la llibertat de
                       Laura i mostrar la nostra indignació    sent tractada la resistència passiva     polítiques, tant al jutjat com a la fisca-  les polítiques econòmiques sense
aquest moviment llança al carrer: “Ni                          davant les actuacions de la policia,     lia, ja que a una persona sense antece-   protestar i per a això necessiten crear
un euro més per a rescatar als bancs;    contra l’estat policial que se’ns està
                       imposant, en la que es van aplegar     s’hauran d’ampliar les presons i molt.    dents penals, amb domicili fix, treball   una imatge de violents totalment pre-
Educació i sanitat públiques i de qua-                          Els sindicats d’àmbit estatal: CGT,     fix, una filla que viu amb ella, es diu   fabricada des d’alguna oficina.
                       un miler de persones. Informats de
litat; No a la precarietat ni a la Refor-                        CCOO, UGT, USO, CNT-AIT, Con-        per la fiscalia que té risc de fugida i de  La CGT seguirem sortint al carrer i
                       la decisió de la jutgessa d’alliberar a
ma Laboral; Per un habitatge digne”.                           federació Intersindical, Solidaritat     reincidir abans fins i tot de ser jutja-   protestant per a defensar la llibertat i
                       Laura sota fiança de 6.000 euros, ens
Per a continuar lluitant pels nostres                          Obrera, CSC vam signar un manifest      da i condemnada. Aquests barems no      una societat més justa, seguirem llui-
                       vam dirigir al Parlament català on
drets, també hem convoqcat diferents                           exigint la llibertat de Laura i contra    s’apliquen als banquers, ni als polítics   tant contra les injustícies, no perme-
                       vam exigir la dimissió de Felip Puig,
jornades de mobilitzacions entre el                           la repressió. També la Comissió de      investigats per la fiscalia anticorrupció  trem que ens duguin a les condicions
                       Conseller d’Interior.
29 de Maig i el 15 de Juny “Contra                            Defensa del Col•legi d’Advocats de      a qui es deixa en llibertat.         laborals i socials del segle XIX com
                       Des de la CGT ens alegrem de la
la Reforma Laboral, les Retallades i el                         Barcelona ha realitzat un pronuncia-     Ens qüestionem l’anomenada “inde-      estan pretenent entre els banquers i
                       posada en llibertat de la nostra com-
Pacte Social”.                                      ment en el qual considera excessiva     pendència judicial” pel que fa a la res-   els polítics.
                       panya i després de 23 dies a la presó
Després de l’èxit de la Vaga General                           la presó incondicional, entre altres     ta de poders dintre d’un mal anomenat    L’empresonament de la Laura és un
                       amb un empresonament totalment
del passat dia 29 de març i compro-     arbitrari i sofrint un càstig absoluta-   valoracions d’interès jurídic.        “estat de dret”. I si no que se’ns ex-    atac directe contra la nostra Organit-
vant que l’actitud dels governs estatals   ment desproporcionat, ja que a pesar    El que si que considerem que hauria     pliqui i que puguem entendre com és     zació que a través de la seva afiliació
i autonòmics no ha canviat respecte a    d’haver-hi centenars d’imatges que     de ser un delicte és el trafic de diners   que Millet va estar solament 13 dies a    ha demostrat que tots aquests poli-
la Reforma Laboral, les Retallades i     tiren per terra l’argument dels mos-    públics que es fa des de l’Estat cap     la presó i Urdangarín i Torres ni l’han   cies, carcellers, jutges i polítics no
el Pacte Social, considerem absoluta-    sos, la fiscalia i la posterior decisió   als bancs. No oblidem que els bancs     trepitjat. La CGT ens preguntem, per     han pogut fer callar el crit de Laura
ment necessari per a la classe treballa-   judicial de presó incondicional sense    són negocis privats i que la seva      a quan una fiscalia especial que inves-   Llibertat.
dora, i especialment per a les i els més   fiança han comportat que passes 23     avarícia per fer negoci en el mercat     tigui als banquers, polítics corruptes    Volem agrair tots els actes on aquest
desfavorits, continuar de manera im-     dies empresonada.              immobiliari i productes financers      i empresaris que han creat una crisi     crit ha estat dirigit contra els seus se-
mediata amb les mobilitzacions que      El 24 d’Abril va ser detinguda Laura    més que dubtosos, ha creat aquesta      que estan duent a milions de persones    grestadors, en tots els actes on Laura
siguin necessàries per a acabar amb la    Gómez i el 25 d’abril ingressava a la    crisi que estem patint, sent tractats de   a l’exclusió social i la misèria. Per a   ha estat present en el cor de tots els
sagnia de drets a la que estem sent so-   presó per participar en una perfor-     manera privilegiada per part de tots     quan una web amb totes les fotos dels    assistents. Aquesta Organització té
tmesa el conjunt de la ciutadania.      mance on es va cremar una caixa de     els polítics, potser perquè després els   delinqüents refinats que són tractats    molt clar quins són els seus principis,
Per això, del 29M al 15J hem realit-     cartró davant de la Borsa de Barcelo-    condonin els seus deutes milionaris.     com senyors pels poders públics. Per     la Solidaritat i el Suport Mutu, i amb
zat concentracions, manifestacions,     na. Quanta mà dura ha volgut demos-     No hi ha jutges i fiscals que conside-    a quan una web amb les fotos dels      la Laura s’ha demostrat que no són
tallers, vagues de consum, jornades de    trar el Conseller Puig, fent caure tots   rin que pot haver delictes de suborn,    mossos que han mutilat amb boles de     paraules buides.
lluita i totes aquelles accions que ens   els seus mitjans repressius, cossos ar-   suborn i malversació de fons? Quants     goma i agredit a ciutadans a cops de     Hem aconseguit el nostre primer ob-
duguin a denunciar l’atropellament al    mats, fiscalia i jutges contra algú que   dels responsables de la crisi estan a la   porra. Això si que és violència i el Sr.   jectiu que era treure a Laura de la pre-
que ens sotmeten, encaminant-nos cap     no s’amaga, que actua a la vista de     presó?, Quants dels que han creat alar-   Puig sempre la justifica.          só, però això no ha acabat, l’acusació
a altra Vaga General que aconsegueixi    tots, que no ha provocat dany perso-    ma social en milions de llars duent a    Considerem que aquest empresona-       li demana fins a 36 anys de presó
acabar amb les brutals retallades, la    nal cap i que té una rutina diària que   la gent a la precarietat i l’exclusió, són  ment és una venjança per part del      pels delictes de desordres públics, in-
derogació de la Reforma Laboral i la     li fa fàcil de localitzar.         detinguts preventivament i enviats a     govern de la Generalitat i el seu cos    cendi, coaccions i el delicte relatiu a
restitució de tots els nostres drets.    Des de CGT considerem que cremar      presó a pesar de destruir les il•lusions   armat. No han pogut assimilar que      l’exercici dels drets fonamentals i les
Sabem que per a això, hem de confluir    caixes de cartró amb papers en un      de milions de persones.           el dia de la Vaga General al matí, la    llibertats públiques, pel que seguirem
i treballar amb aquelles organitza-     lloc obert sense risc per a ningú no    Per això diem que la justícia no és     CGT amb altres organitzacions, aglu-     mobilitzant-nos per Laura, per altres
cions sindicals, socials, etc, que estan   és un delicte, sinó una forma simbòli-   igual per a tots, els fiscals i els jutges  tinéssim a més de 15.000 persones      empresonats i per la resta de persones
patint aquesta situació injusta, i que    ca i pacifica de protestar, per tant i si  actuen de manera molt diferent depe-     recorrent el centre de la ciutat i a la   que han estat detingudes i posades en
estan contra el Pacte Social i per la    contínua el criteri pel qual han dut a   nent de la classe social de les persones   tarda més de 50.000. El que es pretén    llibertat amb càrrecs des de la Vaga
mobilització.                Laura a presó, i de la manera que està   que tenen davant. La CGT considera      és provocar la por entre la ciutadania,   General del 29-M.
                                             que estan donant resultat les pressions   perquè no ens mobilitzem i acatem      Prou repressió!
6                                                                                                    Juny de 2012
TREBALL-ECONOMIA

              Noves detencions i
             empresonaments de
              vaguistes del 29M
                     concloure tots els atestats, treballant  després de rebre les directrius per part  vocat diverses mobilitzacions i s’ha    afectats per les decisions econòmi-
       Redacció
                     amb dos llistats de manifestants. En   de la fiscalia, en va ordenar la presó   obert el bloc http://andreullibertat.   ques de retallades que estan duent a
                     primer lloc les 22 persones suposada-   preventiva sense fiança, i des de l’1   wordpress.com/               l’exclusió social, a la pobresa i a la
                     ment identificades a través de la web   de juny estan a la presó Brians I. La   Es tracta d’un procés repressiu que    misèria a milions de persones, exi-

F  elip Puig tenia la intenció de de-
   tenir més vaguistes del 29-M i ho
va portar a terme. La policia autonò-
                     de delacions. D’aquestes, no totes se-
                     ran detingudes, només aquelles que
                     a criteri de Manel Prat i Josep Milan
                                          resta de detingudes van ser deixades
                                          en llibertat amb càrrecs sense fiança.
                                          Per quatre d’ells s’ha decretat la pro-
                                                                està afectant als diversos sectors
                                                                que lluiten de forma clara al carrer
                                                                i en els terrenys laboral i social:
                                                                                     gim que es tanquin d’una vegada tots
                                                                                     els expedients penals i oberts durant
                                                                                     la vaga general, que s’alliberi a An-
mica va acabar de confeccionar els    (màxims responsables de la Direcció    hibició d’assistència a actes públics   l’anarcosindicalisme,    l’esquerra  dréu i Rubén i es deixi de perseguir a
atestats contra diversos vaguistes que  General de la Policia) hagin prota-    com manifestacions i concentracions    independentista, el moviment estu-     la dissidència ideològica.
van participar de les mobilitzacions i  gonitzat els fets més greus. La resta   durant el temps que s’instrueixi la    diantil, les assemblees de barri, …
piquets de la vaga general del 29 de   seran citades a declarar com a impu-   causa.                   En les diverses mobilitzacions de
març. Vint-i-dues d’aquestes vaguis-   tades per delictes lleus o faltes.    També es va conèixer els mateixos     protesta arreu del territori s’ha as-   La criminalització
tes són les que suposadament van ser   Les persones que apareixen a la sego-   dies que Eva Sánchez, militant de     senyalat a CiU i el PP com a respon-    de la dissidència i
identificades després de publicar-se                        CGT Barcelona, havia estat citada a
                     na llista de futurs imputats ja havien                        sables de la repressió, una cara de la   els abusos policials
la seva fotografia a la web de dela-   estat identificades pocs dies després   declarar el dia 11 de juny sobre els    moneda que té en el seu revers les
cions ideada pel conseller Felip Puig.  de la vaga general, però no han estat   fets a la Borsa de Barcelona el 29M    polítiques econòmiques que salva-     a Catalunya arriba a
La resta de futures imputades són     detingudes i/o imputades per raons    dins del mateix expedient de la Lau-    guarden a la banca i precaritzen àm-    Europa
altres vaguistes que van ser identi-   operatives de manca d’efectius arrel   ra Gómez, que va estar empresona-     plies capes de la població.
ficades pocs dies després de la vaga   de l’intens calendari de mobilitza-    da 23 dies i s’enfronta a una petició   Cal destacar que els Mossos prete-     Entitats de defensa dels Drets Hu-
general però que fins ara no havien    cions des del Primer de Maig i fins    fiscal de 36 anys de presó. Davant     nien convèncer els jutjats de guàr-    mans han denunciat davant el Con-
estat detingudes.             a les cassolades davant la seu de La   d’això des de CGT Barcelona es va     dia de la presumpta comissió d’un     sell d’Europa la política repressiva
La maquinària engegada el passat 30    Caixa passant per les grans manifes-   convocar una concentració de suport    delicte d’integració a organització    de Felip Puig i elevat un informe,
de març per part de la Unitat Central   tacions del primer aniversari del 15-   l’11 de juny a la Ciutat de la Justí-   de criminals (en el cas de quatre     elaborat per l’OSPDH, al Comitè
d’Informació en Ordre Públic del     M.                    cia, per exigir el tancament immediat   dels detinguts), així com d’altres     Europeu per a la Prevenció de la Tor-
Departament d’Interior de la Genera-   De moment, per la Vaga del 29M ja     d’aquest expedient que afecta a la     d’associació il•lícita, desordres,     tura per a que obri una investigació
litat no s’ha aturat.           s’han detingut unes de 100 persones i   Laura i a l’Eva.              danys i contra l’exercici de drets fo-   i realitzi, amb caràcter d’urgència,
Primer va ser la detenció el mateix    han estat imputades unes 40.       Aquestes noves detencions van ge-     namentals. La seva aplicació sempre    una visita oficial a Catalunya. La
dia de la vaga del Dani, l’Isma i el                        nerar mobilitzacions de protesta a     ha estat molt polèmica (recordem els    iniciativa “Europa ho ha de saber!”
Xavi, que van estar empresonats fins                        diverses ciutats entre el 29 de maig
                     La nova onada de                                   casos de Núria Pòrtulas, els Tres de    també va organitzar un acte el 6 de
que el 4 de maig l’Audiència de Bar-                        i el 3 de juny, culminant amb la ma-    Gràcia i el Jove de Torà). Finalment,   juny a l’Aula Magna de la UB Ra-
celona n’ordenava la seva posada en    detencions per              nifestació d’un miler de persones     però, la negativa de tots els jutjats de  val, al que van assistir més de 300
llibertat. També es va produir una    la vaga del 29M              del diumenge 3 de juny a Sants.      guàrdia a aplicar aquest tipus delictiu  persones. L’acte va aplegar diferents
vintena de detencions i citacions a                         L’empresonament de dos veïns és
                     deixa dos activistes                                 ha frustrat la intenció de la policia.   sensibilitats socials i hi van prendre
Tarragona.                                     un atac al conjunt del barri, en tant                         part, entre d’altres, August Gil Mata-
A mitjans del mes d’abril ja es va    empresonats                que va ser el conjunt dels moviments    CGT exigeix que              mala, Josep Maria Terricabras o Car-
filtrar que els agents instructors de   mentre augmenta la            socials del barri els que es van mobi-                        los Jiménez Villarejo, acompanyats
la investigació treballaven amb un                         litzar durant la jornada de vaga gene-   s’acabi la repressió i
                     mobilització social                                                       per Laura Gómez i Isma Moreno,
llistat d’unes 80 vaguistes a qui                          ral. Des de la CGT de Catalunya i la    demana la dimissió             que van estar empresonats arran de
acusaven de participar a piquets i    contra la repressió            CGT de Barcelona s’han fet comu-      de Felip Puig i Manel           la passada vaga general del 29-M.
mobilitzacions, tant als polígons in-                        nicats públics demanant la llibertat                         Per altra banda, associacions de drets
dustrials com als carrers de diversos   El 29 i 30 de maig vam viure un nou    dels dos empresonats i que s’aturi la   Prats                   humans, entitats civils i col•lectius
municipis catalans. Aquelles infor-    episodi de l’espiral repressiva que    repressió contra activistes per parti-                        socials també han presentat davant
macions es van concretar pocs dies    el govern català, amb el conseller    cipar a la vaga del 29M.          Una delegació de la CGT de Barce-
                                                                lona va assistir el 31 de maig al Par-   el Comitè per a la Prevenció de la
després amb la detenció de dos veïns   d’Interior Felip Puig al capdavant,    El Rubén està vinculat a l’Assemblea
                                                                lament de Catalunya a la comparei-     Tortura i Altres Maltractes o Penes
de Sants, un de Sant Andreu i un de    està desenvolupant a comptagotes     de Barri de Sants i al CSA Can Vies.
                                                                xença en què Felip Puig, acompanyat    Inhumanes o Degradants (CPT) del
Sarrià (Barcelona). Tots ells queda-   i seguint una estratègia planificada   S’ha creat una plataforma de suport
                                                                per Manel Prats, director general     Consell d’Europa, un extens informe
ven en llibertat per ordre del jutjat   d’antuvi contra els moviments so-     “Andreu i Rubén Llibertat!” que des-
                                                                dels Mossos d’Esquadra, va intentar    que detalla la deriva penal, policial i
malgrat haver de dipositar fiances de   cials que lluiten des d’una perspec-   prés de la roda de premsa del 2 de
                                                                justificar tota l’onada de detencions   repressiva que es viu a Catalunya des
fins a 6.000 euros.            tiva clarament anticapitalista contra   juny i la manifestació del 3 de juny,
                                                                que s’estan produint i les despropor-   de 2011, que ha estat admès a tràmit
Després va arribar la detenció de la   les retallades, la reforma laboral, la  segueix mobilitzant-se per la lliber-
                                                                cionades actuacions policials des de    per l’organisme europeu. L’Informe
secretària d’organització de CGT     repressió i les polítiques econòmi-    tat dels companys i ha obert el bloc
                                                                la jornada de vaga general del passat   “Criminalització de la dissidència,
Barcelona, Laura Gómez, qui des-     ques dels governs català i espanyol.   http://llibertatrubeniandreu.blogs-
                                                                29 de març. La CGT de Barcelona      expansió del sistema penal i situa-
prés de 23 dies de reclusió peniten-   Una desena de persones van ser de-    pot.com/
                                                                exigeix al Govern de la Generalitat    cions d’abús policial com a respostes
ciària sota l’acusació d’haver partici-  tingudes entre els dies 29 i 30 de    També s’ha creat un grup de suport
                                                                la immediata dimissió del conseller    davant la situació de crisi econòmi-
pat a una performance a les portes de   maig a Barcelona, Reus i La Ga-      a l’Andreu i el Rubén a les Terres de
                                                                Felip Puig i de Manel Prats, ja que    ca a Catalunya” ha estat elaborat
la Borsa va poder abandonar la presó   rriga, de les quals dues d’elles, el   l’Ebre, ja que l’Andreu és de Torto-
de Wad-Ras.                                                          entre els dos formen un tàndem que     per l’Observatori del Sistema Penal
                     Rubén i l’Andreu, activistes del ba-   sa i està vinculat a la Plataforma en
Un cop s’ha decidit tancar tempo-                                               està creant crispació entre una part    i els Drets Humans (OSPDH) de la
                     rri de Sants, passaven a presó el 30   Defensa de l’Ebre, el Casal Panxam-
ralment la web de delacions, els                                                molt important de la ciutadania, es-    Universitat de Barcelona, i va ser
                     de maig després de declarar al jutjat   pla i a Maulets. Es va fer una roda de
agents de la UCIOP s’han dedicat a                         premsa pública a Tortosa, s’han con-    pecialment amb aquells que pateixen    presentat públicament el 6 de juny
                     d’instrucció 31 de Barcelona, que
                                                                la crisi i les seves conseqüències de   al Col•legi de Periodistes de Cata-
                                                                manera més salvatge.            lunya pel professor Iñaki Rivera,
                                                                La CGT seguirà protestant contra el    l’economista Miren Etxezarreta i el
                                                                que considerem la continuació de      periodista David Fernàndez.
                                                                les línies mestres marcades des de la   L’informe clou amb una demanda
                                                                Consellería d’Interior de tolerància    explícita per a que l’organisme del
                                                                zero amb les protestes que denunciïn    Consell d’Europa que vetlla per la
                                                                de manera visible als veritables res-   salvaguarda dels Drets Humans obri
                                                                ponsables de la crisi, els banquers i   una investigació oficial, requereixi in-
                                                                especuladors.               formació addicional a tots els agents
                                                                Des de la CGT exigim, que la Con-     implicats i implementi una visita ofi-
                                                                selleria d’Interior deixi de perseguir   cial a Catalunya que analitzi i abordi
                                                                a qui lluitem per impedir que se se-    les respostes policials davant les pro-
                                                                gueixi precaritzant i augmentant els    testes contra la crisi.

Juny de 2012                                                                                                  7
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

Recommandé

Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011 par
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya
641 vues33 diapositives
Revista Catalunya 106 par
Revista Catalunya 106Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106Revista Catalunya
609 vues31 diapositives
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010 par
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya
621 vues33 diapositives
Revista Catalunya 109 setembre 2009 par
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya
618 vues27 diapositives
Revista Catalunya 104 Gener 2009 par
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya
400 vues27 diapositives
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009 par
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009Revista Catalunya
964 vues31 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012 par
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Revista Catalunya
1.4K vues33 diapositives
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012 par
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Revista Catalunya 122 Novembre 2010 par
Revista Catalunya 122 Novembre 2010Revista Catalunya 122 Novembre 2010
Revista Catalunya 122 Novembre 2010Revista Catalunya
496 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011 par
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya
683 vues33 diapositives
Revista Catalunya 103 Desembre 2008 par
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya
448 vues27 diapositives
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT par
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTCatalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTRevista Catalunya
1.2K vues33 diapositives

Tendances(17)

Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012 par Revista Catalunya
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Revista Catalunya1.4K vues
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par Cgtmanresa Bages
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Cgtmanresa Bages746 vues
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012

En vedette

Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011 par
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011Revista Catalunya
492 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010 par
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010Revista Catalunya
690 vues33 diapositives
Revista Catalunya 141 Juliol 2012 par
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Bases de dades Iniciació par
Bases de dades IniciacióBases de dades Iniciació
Bases de dades IniciacióDaniel Amo
288 vues8 diapositives
Revista Catalunya 112 Desembre 2009 par
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya
435 vues32 diapositives
Pac 1 par
Pac 1Pac 1
Pac 1Kob0
401 vues10 diapositives

En vedette(20)

Bases de dades Iniciació par Daniel Amo
Bases de dades IniciacióBases de dades Iniciació
Bases de dades Iniciació
Daniel Amo288 vues
Pac 1 par Kob0
Pac 1Pac 1
Pac 1
Kob0401 vues
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la par Revista Catalunya
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-laAquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012
Eines lingüístiques en línia par Rosa Lizandra
Eines lingüístiques en líniaEines lingüístiques en línia
Eines lingüístiques en línia
Rosa Lizandra564 vues
Diari del 5 de juny de 2013 par diarimes
Diari del 5 de juny de 2013Diari del 5 de juny de 2013
Diari del 5 de juny de 2013
diarimes245 vues
Ce12 ree_geo_red par Esri
Ce12 ree_geo_redCe12 ree_geo_red
Ce12 ree_geo_red
Esri602 vues
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012

Similaire à Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012 par
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya
749 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012 par
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya
792 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011 par
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011Revista Catalunya
834 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya
675 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya
347 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012 par
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya
860 vues33 diapositives

Similaire à Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012(13)

Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt par Revista Catalunya
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt

Plus de Revista Catalunya

Catalunya nº 187 par
Catalunya nº 187Catalunya nº 187
Catalunya nº 187Revista Catalunya
733 vues32 diapositives
Els comites de defensa de la CNT par
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Revista Catalunya
333 vues219 diapositives
Catalunya nº 186 Octubre 2016 par
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Revista Catalunya
537 vues32 diapositives
Catalunya nº 185 Setembre 2016 par
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Revista Catalunya
508 vues32 diapositives
Catalunya nº 178 Gener 2016 par
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Revista Catalunya
286 vues32 diapositives
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012 par
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives

Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

 • 1. Catalunya > Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Juny 2012 · núm. 140 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat www.cgtbalears.org Rescat bancari: la forca que ens preparen... Fotografía: Eva Martí Dipòsit legal: B 36.887-1992
 • 2. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 140 · Juny 2012 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat Rescat bancari: la forca que ens preparen... Fotografía: Eva Martí
 • 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA Editorial > ON ENS TROBEM? CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) DE LES ILLES BALEARS Camí de Son Rapinya, s/n - Centre “Los Almendros”, 2n 07013 Palma de Mallorca Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 - lesilles@cgtbalears.org La repressió no Delegació Menorca Plaça de la Llibertat, 5 07760 Ciutadella Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592 menorca@cgt-balears.org ens aturarà SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT DE CATALUNYA Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax 933107110 FEDERACIONS SECTORIALS • Federació Metal·lúrgica de Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i Entitats de Crèdit D es de la CGT vam assistir amb pro- funda preocupació al darrer especta- cle mediàtic dissenyat pel Departament movent amb l’excusa de la crisi. Ja poden tenir clar Felip Puig i els seus subordinats, així com el govern català i • Federació Catalana d’Indústries Químiques (FECIQ) d’Interior que va comportar a finals de el govern espanyol, que la repressió no • Federació de Sanitat maig a Catalunya deu noves detencions ens aturarà i que no ens deixarem condi- • Federació d’Ensenyament de Catalunya (FEC) de manifestants i activistes de la vaga cionar per aquest pols que estan portant • Federació d’Administració general del 29-M a Barcelona, La Garri- a terme contra el sindicalisme combatiu i Pública (FAPC) ga i Reus, dels quals dos d’ells, l’Andreu els moviments socials. Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn Tel. 933103362. Fax 933107110 i el Rubén van acabar empresonats, un d’ells (Rubén) deixat finalment en llibertat 12M-15M: nosaltres FEDERACIONS COMARCALS l’11 de juny. En les detencions els Mos- Anoia sos d’Esquadra pretenien aplicar l’art. també hi vam ser Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es 577 del Codi Penal, que tipifica la inte- gració en organització criminal, petició Les classes populars estem patint direc- Baix Camp/Priorat Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus que finalment va ser desestimada per les tament les polítiques de reprivatitzadores baixc-p@cgtcatalunya.cat autoritats judicials competents. Per altra i de retallades de drets laborals i socials. Tel. 977340883. Fax 977128041 banda, una afiliada de CGT Barcelona, Treballadors/es amb i sense contracte, Baix Llobregat Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà - Eva Sánchez, també va ser citada a de- més o menys precaris, migrants i au- cgtbaixll@cgtcatalunya.cat clarar l’11 de juny per la mateixa causa tòctons així com també les persones Tel. 933779163. Fax 933777551 oberta contra Laura Gómez aturades, jubilades, estudiants, joves ..., Comerç, 5. 08840 Viladecans cgt.viladecans@yahoo.es El degoteig de detencions amb l’excusa totes hem vist com en els darrers anys, Tel./fax 93 659 08 14 de la vaga general del 29-M continua i a l’empara de la crisi capitalista, les nos- Baix Penedès suposa una repressió que feia molts anys tres condicions de vida i expectatives de Fe d’errades: La columna d’opinió de Pepe Berlanga Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell Tel. i fax 977660932 que no patíem sobre els moviments so- futur han empitjorat ràpidament i de ma- de la pàgina 8 del núm 139 del Catalunya-Papers no cgt.baix.penedes@gmail.com nera acusada. cials i organitzacions que, amb la nostra Durant aquest temps, i de manera espe- s’havia de titular “El govern no descansa” sinó “Els Barcelonès Nord pràctica quotidiana, lluitem contra les in- Alfons XII, 109. 08912 Badalona cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 justícies socials. En alguns casos aques- cial en el darrer any, hem estat sortint un antisistema o les rates”. tes detencions s’han dut a terme simple- dia i l’altre al carrer. Hem ocupat places i Garraf-Penedès Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la ment per lliurar citacions a les persones hem fet vagues. Hem alçat la veu recla- Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat Tel. i fax 938934261 detingudes, actuació que es pot fer sen- mant una sortida a la crisi a favor de la se haver de recórrer a mesures d’aquest majoria de la població i no a favor dels Maresme propietaris del capital, que encara avui tipus. Altres detencions com les dels Agurrelj Unió 38 baixos, 08302 Mataró - maresme.cgt@gmail.com Tel. i fax 937909034 companys Xavi, Isma, Dani o la nostra segueixen rebent quantitats ingents companya Laura Gómez, han comportat de diner públic en forma de rescat als Vallès Oriental Francesc Macià, 51 08100 Mollet - bancs, subvencions a grans empreses i mesures privatives de llibertat inèdites cgt_mollet@hotmail.com amnisties fiscals. Tel. 935931545. Fax 935793173 en les darreres dècades contra militants Després de la vaga del 29 de març, on FEDERACIONS INTERCOMARCALS d’organitzacions sindicals i socials. milions de treballadors/es, aturats/des, Des de la CGT volem enviar, en primer Girona joves i pensionistes a tot l’Estat vam Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 lloc, un missatge clar i inequívoc de so- Girona plantar cara a la cruel política econò- lidaritat amb les persones detingudes, cgt_gir@cgtcatalunya.cat mica del govern central, la CGT vam Tel. 972231034. Fax 972231219 els seus familiars i les organitzacions a participar entre els dies 12 al 15 de Ponent les que pertanyen. En segon lloc dema- maig a les mobilitzacions organitzades Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat nem els nostres afiliats i afiliades que a diferents ciutats amb motiu del primer Tel. 973275357. Fax 973271630 mostrin activament el seu suport en les aniversari del moviment del 15M, en Camp de Tarragona Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 iniciatives antirrepressives que es vagin que la defensa d’una societat més jus- Tarragona organitzant. Finalment exigim als respon- ta, amb igualtat econòmica i de drets i cgttarragona@cgtcatalunya.cat Tel. 977242580 i fax 977241528 sables polítics del Departament d’Interior lliure de qualsevol forma d’opressió, i que aturin aquesta autèntica cacera de la construcció d’alternatives, eren els FEDERACIONS LOCALS bruixes contra persones i organitzacions eixos centrals. Barcelona Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona que tenim com a objectiu defensar els in- Que quedi clar que, en defensa dels flbcn@cgtbarcelona.org teressos de la gran majoria de la població drets socials i laborals i de la justícia Tel. 933103362. Fax 933107080 davant l’espoli social que els governs de social, seguim i seguirem ocupant els Berga Balç 4, 08600 torn, la banca i el gran capital estan pro- carrers i les places. sad@cgtberga.org Tel. 938216747 Manresa Circumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Mireia Manresa manre@cgtcatalunya.cat Bordonada, Dídac Salau, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Torres, Txema Bofill, Paco Tel. 938747260. Fax 938747559 Martín, Moisès Rial i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez, Rubí Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Joan Canyelles L’objectiu de qui té el poder és aconseguir Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@ Amengual, Emili Cortavitarte, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions sindicals de imposar a l’opinió pública la percepció que hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. més convé als seus interessos. Sabadell 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat, Rosellò 10, 08207 Sabadell - com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org 745 01 97 Web revista: www.revistacatalunya.cat. “Esquizofrénia”, article de Terrassa No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. Josep Ramoneda Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors: Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Castellar del Vallès Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat Vallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca- Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org Sallent Clos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya” sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. Pl. Major 5, 25560, Sort pilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Juny de 2012
 • 4. REPORTATGE La lluita contra els desnonaments, Els grans triomfs del moviment: la crisi es pot abordar d’una manera més justa i solidària i l’augment de l’avenç més l’interès per vies alternatives de produir i consumir visible Un any del moviment 15M monedes alternatives. Redacció Obrint nous fronts S egurament, haver constatat que la crisi es pot abordar d’una ma- nera més justa i solidària, ha estat el Abans de la crisi i del 15M, els crí- tics amb el neoliberalisme passàven la meitat del temps explicant per gran triomf del moviment, tot i que què calia repensar el sistema i l’altra els poders polítics i econòmics se- meitat, explicant les alternatives gueixen sense escoltar les demandes existents. Avui la primera part ja del 15M, aquest moviment que va no és tant necessària; molta gent és sorgir en les places i carrers ara fa conscient que cal un canvi profund. poc més d’un any. Aquesta consciència –i l’enduriment Els més rics no contribueixen a la de la crisi i de les polítiques qües- causa amb un impost sobre grans tionades– també ha injectat energia fortunes, sinó que han estat premiats a nombroses protestes com ara les amb una amnistia fiscal; la banca manifestacions antiretallades i les continua rebent ajudes públiques ocupacions de diversos CAP que han que no retornen a la societat ni tan tancat. sols en forma de crèdit; s’ha aprovat Malgrat tot, és evident que el movi- la reforma laboral més regressiva de ment engloba molts punts de vista i hi la democràcia, i l’estat del benestar conviuen els que donen per acabat el es desmunta. Les decisions políti- Abans el discurs imperant era que estat desateses sinó que la filosofia capitalisme i els que s’acontentarien És aquí on rau, al seu parer, la con- ques de l’últim any han ignorat les no hi ha alternatives a l’actual sis- aplicada ha estat la contrària. a introduir-hi canvis per millorar-lo. tribució més important dels “indig- peticions econòmiques del 15M, tema econòmic i polític, i ara se sap “És una percepció personal, però nats” en el terreny econòmic: “A la que reclama que la crisi la paguin que sí i, a més, s’ha perdut la por de La retallada en societat hi havia malestar abans de m’atreviria a dir que l’any passat a els que l’han generat i s’ajudi els reivindicar-les. les places, a les assemblees de barri i que en pateixen les conseqüències Malgrat tot, si ens fixem estricta- sanitat i educació les acampades, però calia donar-hi als col•lectius mobilitzats predomina forma i, com a mínim, el 15-M va ser sense ser-ne responsables i aposta ment en l’agenda política, la filo- desatén el clam de capaç de formular i marcar molt bé l’opció més rupturista i llibertària, per un model productiu allunyat de sofia del 15M s’ensuma només en serveis públics per a la idea que les polítiques que s’estan mentre que per a una àmplia franja l’especulació i basat en principis de la llei de dació en pagament, que a de la població que simpatitza amb justícia i solidaritat. més és insuficient, perquè els bancs tots impulsant en aquest marc de crisi be- el moviment té prioritat la visió re- neficien una minoria, que, a més, és s’hi acullen de manera voluntària i formista”, assenyala Dídac Costa, Si el 15M defensava serveis pú- qui l’ha provocat.” La lluita contra els hi ha tants requisits per beneficiar- sociòleg, escriptor i activista. Com blics de qualitat accessibles per a Constata l’efecte dòmino, des del se’n que exclou el 90% dels casos, en tot procés d’avenç social, posar desnonaments, segons denuncia la PAH. tothom, els plans són ara privar els Centre d’Estudis sobre Moviments en comú aquestes dues tendències i immigrants sense papers del dret a Socials, Esther Vivas: “S’ha trans- l’avenç més visible cendit el nucli dur de la protesta, ja trobar els mecanismes per aplicar les l’atenció mèdica (tot i que Catalun- La taxa Tobin: ya ha dit que no complirà la decisió que als moviments socials, s’hi ha propostes són dos dels grans reptes Malgrat tot, s’ha demostrat que a del 15-M. poc a poc la pressió ciutadana arriba Europa no té decidit estatal) i instaurar a casa nostra el afegit una nova generació militant.” “I no només gent que va participar en lluny. Els 250 desnonaments aturats si accepta una taxa copagament farmacèutic (en rea- les acampades”, puntualitza l’altra Propostes que ja litat un repagament), que ataca els al conjunt de l’Estat i un primer pas contra l’especulació col•lectius més vulnerables. autora de Planeta indignado. caminen: l’auditoria perquè els que no puguin pagar la Des del 15M també reclamen que del deute hipoteca saldin el deute entregant el Els “indignats” també postulen un pis al banc són el gran triomf de la impost que gravi les transaccions les ajudes públiques no serveixin per Creix l’interès per salvar la banca, sinó per ajudar els filosofia 15M. financeres i freni l’especulació. que ho estan passant més malament, vies alternatives de Una de les propostes que han nas- Ho ha aconseguit la mobilització pa- L’anomenada taxa Tobin és una de- produir i consumir cut en les nombroses assemblees i però s’acaba d’evitar la fallida de cífica i sostinguda de la Plataforma manda històrica de moviments al- comissions que va posar en marxa Bankia amb diners de tots. Pel que d’Afectats per la Hipoteca (PAH), termundialistes i el 15M se’l va fer Pot ser que, per falta de temps i per el 15-M és l’Auditoria Ciutadana fa als treballadors, la reforma labo- organisme creat dos anys abans del seu. Tots plegats han aconseguit que l’enrocament de l’establishment, del Deute. Fruit de la col•laboració ral aniquila drets adquirits a còpia 15 de maig de 2011, però que amb sigui damunt la taula dels dirigents aquesta constatació no hagi es- d’activistes del moviment amb orga- d’anys de lluita i s’apuja l’IRPF i els “indignats” va rebre saba nova europeus, tot i que encara no hi ha el l’IVA, impostos que afecten les ren- tat capaç de modificar visiblement nitzacions que històricament havien en forma de simpatitzants, activis- consens necessari per implantar-la. des modestes, mentre que s’aprova l’agenda política, però sí que ha can- treballat el tema del deute extern tes i un esperit renovat de protesta. La resta de demandes no tan sols han una amnistia fiscal que beneficia les viat moltes dinàmiques personals. al Tercer Món i ara analitzen com grans fortunes. En l’últim any, els activistes vincu- s’ha estès la problemàtica al sud De moment, tal com remarca Josep lats des de fa temps a fórmules al- d’Europa, s’ha creat una plataforma Maria Antentas, professor de socio- ternatives de produir i consumir han per sotmetre a l’escrutini de la ciuta- logia de la UAB, “el moviment no ha vist com s’hi acostaven persones que dania què deu l’Estat espanyol, a qui tingut encara prou força per generar abans no sabien que existien o les i, sobretot, per què. Els impulsors un canvi de polítiques perquè són consideraven marginals. La indigna- denuncien que la crisi del deute es fa processos de llarga durada i els dos ció col•lectiva ha enfortit les bases servir com a excusa per retallar drets focus tenen una força molt desigual, de moviments com ara el cooperati- i serveis bàsics i es plantegen que tot ja que la resistència s’aplica sobre el visme, l’ecologisme i la banca ètica. el deute contret per motius especula- poder financer mundial, que té molt El primer any de vida dels “indig- tius o que simplement no ha revertit poder”. “Per contra –assenyala el nats” també ha generat altres propos- en la ciutadania és il•legítim. coautor del llibre Planeta indigna- tes concretes com ara la Cooperativa En el cas de determinar que és do–, es dóna la paradoxa que les po- d’Autofinançament Social en Xarxa, il•legítim, sostenen els promotors, lítiques són cada cop més agressives una banca que s’autodefineix com a els diners no s’haurien de tornar, de però tenen menys legitimitat social, “cooperativa assembleària, autoges- manera que les arques públiques tin- ja que el 15M va servir per desgastar tionada i sense interessos”. També drien menys tensions i també menys encara més els polítics i la banca.” s’han consolidat diverses xarxes de motius per passar la tisora. Juny de 2012 3
 • 5. REPORTATGE 15M: Un any de petits i grans assoliments des de les places 15M s’ha facilitat aquest procés amb cial) de manera autogestionada, duia Marta T. Franco iniciatives com l’Edifici 15O a Bar- un any gestant-se quan va començar celona, que contribueixen contribuir el 15M, però ha acabat d’arrencar en a millorar la percepció que l’opinió aquests mesos. El seu model s’està R eactivació del teixit associa- tiu i més agitació social: El 15 de maig de 2011 va ser l’inici de la pública i certs mitjans de comunica- ció tenen de l’ocupació i s’ha generat una xarxa que segueix alliberant pi- reproduint a Madrid, Andalusia, Va- lència, Cabo de Gata, La Rioja, Va- lència i Aragó. multiplicació de l’activitat dels mo- sos. D’altra banda, des de tardor, les La crítica al sistema financer ha viments socials en els últims mesos. assemblees sorgides en les places han suposat un bon any per a la banca Mentre la democràcia i la cultura ocupat edificis buits en els quals cele- ètica (Tirodos, Fiare, Coop57), que política han estat desbordades, els brar les seves activitats. com menys compleix el principi de partits governants no han recollit el transparència, augmentant el nom- malestar dels carrers, creix el seu Xarxes de suport: bre de clients, el volum de dipòsits descrèdit i s’estenen les iniciatives i de crèdits substancialment, i ate- d’autoorganització. Veïnat a peu de carrer nent una demanda incessant de xe- Un any després de les manifestacions rrades, tallers i seminaris per part de del 15 de maig de 2011, aparentment A l’aixecar les acampades, el 15M col•lectius del 15M. no s’ha aconseguit cap de les rei- va voler expandir les seves assem- A menor escala, les assemblees po- vindicacions. Però una mirada més blees cap als barris. Amb això, en pulars estan replicant formes de con- atenta serveix per a comprovar que el alguns llocs, la vida dels barris s’ha sum responsable: bancs de temps, moviment 15M està assolint canvis revitalitzat. De les assemblees multi- mercats d’intercanvi, recollida en diversos àmbits. tudinàries de les primeres setmanes, d’aliments, tallers d’autoformació, que van aconseguir recordar que les oci autogestionat, etc. places no són només un lloc de tràn- Habitatge: sit, s’ha passat a trobades més opera- tives: s’està treballant en petits grups Política de partits: Desnonaments i d’afinitat i hi ha més gent activa que Els límits de la ocupacions fa un any, encara que no es percebi. El teixit associatiu estava dormit i democràcia Les accions més constants, visibles el 15M va ser una injecció per a fer i reeixides portades a terme per ac- coses diferents, més atractives i dinà- Des del 15M mai s’ha fomentat mas- tivistes del 15M són els bloquejos miques. sivament cap opció de vot, però sí de desnonaments. Encara que la Pla- Experiències com la de les Briga- ha tingut influència en les dues elec- taforma d’Afectats per la Hipoteca des d’Observació de Drets Humans cions en les quals ha estat present. (PAH) existia abans, en els últims a Madrid documentant controls po- Segons el CIS, un 18,8% dels votants onze mesos ha multiplicat la seva ac- licials racistes o les campanyes de ho va tenir en compte el 22 de maig tivitat i, amb el suport d’assemblees denúncia dels Centres d’Internament i els partits minoritaris es van veure populars, ha pogut frenar unes 250 d’Estrangers (CIE) exigint-ne el seu reforçats; és a dir, va contribuir a re- duir el vot bipartidista. Un estudi de publicat el projecte. Organitzacions habitants des de maig), cal sumar la execucions en tot l’Estat. Mitjançant tancament, també han rebut el suport com X.net han assenyalat moltes de- proliferació de mitjans alternatius. pressió popular i assessorament ju- de grups provinents del 15M. Manuel Jiménez Sánchez, de la Uni- versitat Pablo de Olavide de Sevilla, ficiències, però almenys s’ha obert el Alguns reconeixen la influència del rídic, la PAH presta ajuda efectiva debat. En la mateixa línia, la dació 15M, com Mas-público, un grup de als afectats per a negociar el deute i va detectar que es va produir el major Economia social: augment de vots nuls i en blanc des en pagament ha arribat al Parlament extreballadors de Público que vol aconseguir lloguer social. Aquesta plataforma se centra en No és la crisi, és el de 1987, amb major incidència en les en diverses ocasions, però el codi reflotar la capçalera. Fora d’internet, de bones pràctiques del PP servirà el periòdic Madrid15M és editat per habitatges hipotecats, però altres sistema ciutats on va haver-hi acampades. En per a pocs casos. Anteriorment, sí les pròpies assemblees, va pel seu col•lectius també eviten desnona- les generals de novembre van tornar a pujar aquests vots i la suma del PP i va haver-hi un petit avanç legisla- tercer número i ha arribat a 40.000 ments d’inquilins. Per exemple, la A la calor d’assemblees que posen tiu: es va pujar el topall de sou que exemplars; Rebel•leu-vos, publica- Associació 500x20, de Barcelona. en qüestió el model econòmic en el PSOE va seguir decreixent. El 15M no ha contribuït a l’abstenció, no es pot embargar per impagament ció per a l’autogestió, va imprimir-ne El 15M ha trobat en l’habitatge una crisi, es busquen alternatives de con- d’hipoteques. 500.000. Floreixen projectes cultu- manera més pràctica que en altres sum i s’estan fomentant projectes segons Carolina Galais, de la Uni- versitat Autònoma de Barcelona. Està per veure la sort de la Iniciativa rals col•laboratius que recullen les fronts, evitar desnonaments són pe- d’economia social. Per exemple, la Legislativa Popular (ILP) per la da- formes de fer del 15M, com el docu- tits triomfs que ajuden a gent. Cooperativa Integral Catalana, que Al contrari, la seva aportació és donar-li un matís de protesta al vot: ció en pagament retroactiva, la mo- mental 15M.cc, la factoria musical Algunes persones desnonades estan satisfà totes les necessitats econòmi- ratòria de desnonaments i el lloguer de la Fundación Robo o la biblioteca optant per ocupar habitatges. Des del ques (productes, serveis i moneda so- “DRY, #nolesvotes, #aritmetica20N i altres campanyes social, per a la qual s’està en procés Bookcamping. relacionades han ani- de recollida de signatures. Luis Moreno-Caballud, professor de mat a votar des de Paral•lelament, continua el descrèdit la Universitat de Penn que participa l’apartidisme, reco- de la classe política i la resposta en els a Occupy Wall Street, descriu el 15M manant el vot crític, carrers. El CIS confirma la percepció com “màquina de difusió de sabers” com expressió de dels partits polítics i el Govern com i lloa la seva capacitat de “producció desacord amb el sis- un dels majors problemes i especifica anònima i col•lectiva del sentit; dis- tema actual”. que des de maig hi ha un 4,7% més cursos apropiables, inclusius i po- Per a frenar la sag- de participants en manifestacions, i el tents pel seu difícil encasellament”. nia, des de PSOE i 2012 va camí de batre rècords amb L’aportació del 15M, en la seva opi- PP s’han fet picades unes 60 protestes diàries. nió, té a veure amb un canvi cultural: d’ullet a les reivin- “la principal victòria és justament dicacions del 15M. Canvi cultural: l’haver-nos proporcionat una forma Al juny de 2011, de veure la vida en la qual l’important Rubalcaba va anun- Descrèdit i no són les victòries o les derrotes, ha ciar que la Llei de col·laboració reforçat una forma d’estar en el món Transparència, des- basada en la col•laboració i no en la prés d’anys d’oblit, El descrèdit esquitxa als mitjans de competició”. arribaria al Parla- comunicació. Al molt comentat ús de ment. No ha estat fins xarxes socials (també xarxes lliures: * Article publicat en el núm. 172 de a abril però quan s’ha N-1.cc ha passat de 3.600 a 40.500 la revista Diagonal 4 Juny de 2012
 • 6. REPORTATGE Cròniques del 12M-15M La indignació va tornar a ocupar els carrers de Catalunya i les Illes Balears E l 12 de maig, amb motiu del pri- mer aniversari del moviment del 15M, es van realitzar manifestacions maig amb una jornada d’accions que es van centrar en assenyalar els veri- tables culpables de la crisi. Dos dels a Girona, Barcelona, Reus, Tarrago- eixos principals de lluita del movi- na, Lleida, Tortosa i Palma. Els eixos ment de la indignació, la lluita per reivindicatius de les protestes: Un un habitatge digne i la denúncia del major repartiment de la riquesa. No sistema financer, es van convertir en al rescat dels bancs amb diners pú- l’epicentre de la jornada d’accions bics. No a les retallades de la despesa descentralitzades del primer aniver- pública i a les privatitzacions. La re- sari del 15M. tirada de la reforma laboral. A Barcelona durant el matí la Pla- taforma Auditoria Ciutadana del Girona Deute, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Democràcia real Ja Bar- Un miler de persones sortien al ca- celona i els “Iaioflautes” van portar rrer el 12M, després d’un any de les a terme accions en quatre oficines primeres mobilitzacions, convocades bancàries pel dret a un habitatge per l’Assemblea Popular de Girona digne i a decidir democràtica i so- sota el lema “Capitalisme és crisi”. biranament què fer amb el deute. En acabar un grup de persones de- També es va fer una concentració cideixen acampar a la plaça de la en defensa de l’educació pública a Independència malgrat l’oposició de la Plaça Catalunya, una acció a la l’Ajuntament, i es van portar a terme seu de la Fiscalia General de Cata- diverses xerrades i activitats els dies lunya per exigir que s’investigui la 13 i 14 de maig. corrupció política i empresarial en Durant el transcurs d’aquest últim el sector de la sanitat i una marxa a any, el moviment ha experimen- la seu del PP on es va fer un dinar tat canvis i evolucions. Poc a poc, de carmanyola. Un grup de persones arran de les primeres assemblees van entrar als estudis de RAC-1 i de l’Assemblea Popular de Girona (he- Catalunya Ràdio on els van deixar reva de l’Acampada de Girona), ja llegir en directe un manifest pel pri- grup de performance disfressat amb manifestació estava convocada per sat amb el naixement del moviment, mer aniversari del 15M. A les sis de desvinculada de DRY, ha anat aga- paper i roba d’alumini que va pro- la Plataforma per la Defensa dels amb persones de totes les edats i la tarda era l’hora de #OccupyMor- fant cos gràcies a l’esforç personal tagonitzar divertides accions contra Drets Públics. En acabar es va fer procedències ideològiques i associa- dor, un judici popular i simbòlic per i la suma de sinergies globals. Un entitats bancàries i destacaments una assemblea de 200 persones i es tives diverses. assenyalar els culpables de la crisi, treball que durant tots aquests mesos policials ubicats al llarg del reco- van plantar algunes tendes a la Plaça La mobilització es va caracteritzar a les portes de la seu de La Caixa s’ha vist reflectit en la capacitat de rregut. A la plaça d’Espanya s’hi de la Font, on es van fer activitats per la confluència de les lluites que a l’avinguda Diagonal, amb un “ju- mobiltzació en convocatòries diver- afegia gent d’El Prat de Llobregat diverses fins el dia 15. dia a dia s’articulen davant la po- dici” contra els seus directius, amb ses i a través de la pressió de la Plata- i la Zona Franca. A mesura que les lítica d’austeritat i retallades, amb participació de diversos testimonis i forma d’Afectats per la Hipoteca per persones afectades per les polítiques aturar desnonaments. marxes s’apropaven a la plaça de Lleida col•lectius com la plataforma Crida, de la “Banca Criminal” i xoriçada Catalunya per participar en la ma- assemblees del sector sanitari, llaços nifestació central es visibilitzava la pel català, nombroses mostres de popular per sopar. Barcelona gran dimensió de la protesta, amb Els col•lectius que van gestar el rebuig al tancament del Hospital Durant els dies següents es van se- 15M van tornara prendre els carrers guir realitzant concentracions-cas- nombroses petites columnes i blocs de Lleida per a recordar que la seva General i del Joan March i un bloc El 15M va omplir el passeig de Grà- solades davant de La Caixa-Mordor, impossibles d’enumerar. “indignació” segueix intacta. El crític de caire anticapitalista i pro- cia amb una manifestació d’unes malgrat el fort dispositiu policial de En acabar la manifestació es va 15M ha seguit viu a Lleida, els in- postes per un canvi de sistema, més 150.000 persones la tarda del 12M. control i malgrat la campanya de La fer una assemblea multitudinària a tegrants del moviment han continuat enllà de les reformes. La marxa s’obria amb el lema Caixa, amb pressions als mitjans de plaça de Catalunya. on es van ex- treballant des que es van aixecar els En acabar la manifestació unes 150 “#12m15m El poble som la solució” comunicació incloses, per tal que no posar propostes i opinions, es va campaments fa un any. A més, molts persones van quedar-se acampades i en ella destacaven els grups de les informessin de les cassolades. organitzat la feina logística i de con- d’ells han celebrat cada diumenge a la plaça, però de matinada van ser assemblees de barri, les platafor- A Girona una cinquantena de per- tinguts de les diferents comissions en la Plaça Ricard Vinyes una as- desallotjades per la policia nacio- mes contra les retallades a la sanitat sones van irrompre a una oficina de i es van plantar una quarantena de semblea general. nal. La Caixa, i un cop dins de l’entitat, i l’educació, els iaioflautes, la PAH, tendes d’acampada, així com les El 12M els manifestants van tornar dues activistes es van encadenar a la CGT exigint la llibertat de Laura Gómez, i moviments socials, organit- carpes informatives dels diferents a ocupar la plaça Ricard Vinyes per Jornada d’accions una columna, amb els braços dins eixos de debat. Es fa fer un calen- zacions i associacions de tot tipus. dari d’activitats a desenvolupar fins la tarda i es van encaminar en una el 15M per tal uns tubs de plàstic i, a més, s’havien La multitudinària marxa indignada manifestació d’un miler de persones lligat les mans entre elles amb dos el dia 15. fins a la Subdelegació del Govern, d’assenyalar els cadenats. a Barcelona va tornar a mostrar-se com un enorme formiguer que anava amb la preocupació pel futur de culpables de la crisi A Tarragona una trentena de perso- aportant manifestants des de tots els Reus l’educació i de la sanitat públiques nes van fer una acció en suport de punts de l’àrea metropolitana. com a eixos centrals, i moltes con- Després de les manifestacions mul- la Plataforma d’Afectats per la Hi- La mobilització va començar a pri- Unes cinc-centes persones es van signes contra els polítics corruptes, titudinàries del 12M, la celebració poteca en dues oficines bancàries mera hora del matí a Montcada i manifestat pels carrers de Reus la els bancs, l’especulació immobi- del primer aniversari del moviment d’Unnim i de Bancaja, per reivindi- Reixac, on la marxa del Vallès ini- tarda del 12M en una mostra més liària, el capitalisme i la falta de 15M culminava el dimarts 15 de car la dació en pagament. ciava l’última etapa d’una setmana de repulsa a les polítiques de reta- representativitat del sistema demo- de caminada en direcció a Barcelo- llades socials i econòmiques de la cràtic actual. Després es va cele- na. A migdia va ser el torn de Ba- Generalitat i de l’Estat, convocades brar una assemblea on es va acordar dalona, des d’on havia sortit la co- per l’Assemblea Popular de Reus. traslladar les activitats programades lumna nord, on s’hi van aplegar la Sota el lema ’No som mercaderies fins al Rectorat, amb unes jornades gent de Sant Adrià de Besós, Ver- en mans de polítics i banquers, som obertes fins el dia 15 a tot aquell que neda i Poblenou. En paral•lel cami- el 99% de la població’, els manifes- vulgués acostar-s’hi. nava la columna que havia arrencat tants van cridar contra Mariano Ra- de Santa Coloma de Gramanet i va joy, Artur Mas, la banca i el capital, i Palma sumar manifestants a Sant Andreu van deixar ben clar que la indignació de Palomar. Gent de Nou Barris, encara continua. Unes 8000 persones es van manifes- Clot i Horta-Guinardó també s’hi tar des del Passeig del Born de Pal- van sumar a la plaça de les Glòries. Tarragona ma, per a donar suport al moviment La columna sud havia sortit des de social 15M i exigir un canvi global Cornellà de Llobregat amb parada al Unes 4.000 persones es van ma- sota el lema “No som mercaderia dinar popular del 15è aniversari de nifestar pel centre de Tarragona la de polítics ni banquers”. La marxa Can Vies, a Sants. Allí s’hi sumava tarda del 12M amb motiu del primer va finalitzar a la Plaça d´Espanya. el bloc de l’Hospitalet de Llobre- aniversari del 15M, cridant consig- L’ambient de la concentració va ser gat i el bloc reflectant, un peculiar nes contra els polítics i la banca. La similar al que es visqués l’any pas- Juny de 2012 5
 • 7. TREBALL-ECONOMIA El 16J a Barcelona contra la Repressió, El que es pretén amb l’empresonament d’activistes és provocar la por entre la ciutadania, perquè no ens mobilitzem la Reforma Laboral i les Retallades i acatem les polítiques econòmiques sense protestar Llibertat per a Laura 12M-15M del maig global i del 29M al 15J: Cal seguir en els carrers Gómez sota fiança CGT-CNT-SO de 6000 € A quest mes de maig es complia un any d’un moviment popular que va aconseguir treure als carrers la Fiscalia li demana fins a 36 anys de presó indignació de totes i tots en múltiples llocs del planeta, des de la “primave- CGT Barcelona ra àrab” passant per la porta del Sol o plaça Catalunya i arribant fins al Oc- E cupy Wall Street. L’explosió popular d’indignació del l matí del dijous 17 de maig, 15 de Maig de 2011 s’ha anat concre- la jutgessa del jutjat nº 28 de tant en diferents Assemblees de Pobles Barcelona va decretar la lli- i Barris, Grups de Treball i una exten- bertat amb fiança de 6000 euros de sa xarxa de comunicació, mobilització la nostra companya Laura Gómez, i acció, que uneix totes les lluites co- Secretària d’Organització de la CGT munes que ens afecten al conjunt de de Barcelona. Per anar-la a rebre es la població i que a través d’aquesta va convocar a rebre-la per la tarda a xarxa orgànica s’enfronta de manera les 16:30 hores a la porta de la presó col•lectiva. Això ens fa conscients que de Wad-Rass, per tal que la Laura ens no estem sols i que units en l’acció po- sentís a prop seu, i als polítics, jutges dem canviar les coses. i policies els arribés el nostre crit de Des de CGT, CNT i SO, hem donat justícia contra el crim que pretenien suport amb tots els nostres mitjans a perpetrar contra la nostra companya. les mobilitzacions convocades en el Prèviament s’havia procedit a des- 12M-15M Global, fent una crida a convocar la manifestació prevista per tota la classe treballadora a sortir als a les 17.30h. amb sortida al davant carrers, a les places i a participar acti- de la Delegació del Govern fins a la vament en totes les accions organitza- Conselleria d’Interior. des per a aquells dies. Pel matí, s’havia realitzat una ma- Com organitzacions sindicals ens nifestació davant l’Audiència Pro- identifiquem amb les consignes que vincial per a exigir la llibertat de Laura i mostrar la nostra indignació sent tractada la resistència passiva polítiques, tant al jutjat com a la fisca- les polítiques econòmiques sense aquest moviment llança al carrer: “Ni davant les actuacions de la policia, lia, ja que a una persona sense antece- protestar i per a això necessiten crear un euro més per a rescatar als bancs; contra l’estat policial que se’ns està imposant, en la que es van aplegar s’hauran d’ampliar les presons i molt. dents penals, amb domicili fix, treball una imatge de violents totalment pre- Educació i sanitat públiques i de qua- Els sindicats d’àmbit estatal: CGT, fix, una filla que viu amb ella, es diu fabricada des d’alguna oficina. un miler de persones. Informats de litat; No a la precarietat ni a la Refor- CCOO, UGT, USO, CNT-AIT, Con- per la fiscalia que té risc de fugida i de La CGT seguirem sortint al carrer i la decisió de la jutgessa d’alliberar a ma Laboral; Per un habitatge digne”. federació Intersindical, Solidaritat reincidir abans fins i tot de ser jutja- protestant per a defensar la llibertat i Laura sota fiança de 6.000 euros, ens Per a continuar lluitant pels nostres Obrera, CSC vam signar un manifest da i condemnada. Aquests barems no una societat més justa, seguirem llui- vam dirigir al Parlament català on drets, també hem convoqcat diferents exigint la llibertat de Laura i contra s’apliquen als banquers, ni als polítics tant contra les injustícies, no perme- vam exigir la dimissió de Felip Puig, jornades de mobilitzacions entre el la repressió. També la Comissió de investigats per la fiscalia anticorrupció trem que ens duguin a les condicions Conseller d’Interior. 29 de Maig i el 15 de Juny “Contra Defensa del Col•legi d’Advocats de a qui es deixa en llibertat. laborals i socials del segle XIX com Des de la CGT ens alegrem de la la Reforma Laboral, les Retallades i el Barcelona ha realitzat un pronuncia- Ens qüestionem l’anomenada “inde- estan pretenent entre els banquers i posada en llibertat de la nostra com- Pacte Social”. ment en el qual considera excessiva pendència judicial” pel que fa a la res- els polítics. panya i després de 23 dies a la presó Després de l’èxit de la Vaga General la presó incondicional, entre altres ta de poders dintre d’un mal anomenat L’empresonament de la Laura és un amb un empresonament totalment del passat dia 29 de març i compro- arbitrari i sofrint un càstig absoluta- valoracions d’interès jurídic. “estat de dret”. I si no que se’ns ex- atac directe contra la nostra Organit- vant que l’actitud dels governs estatals ment desproporcionat, ja que a pesar El que si que considerem que hauria pliqui i que puguem entendre com és zació que a través de la seva afiliació i autonòmics no ha canviat respecte a d’haver-hi centenars d’imatges que de ser un delicte és el trafic de diners que Millet va estar solament 13 dies a ha demostrat que tots aquests poli- la Reforma Laboral, les Retallades i tiren per terra l’argument dels mos- públics que es fa des de l’Estat cap la presó i Urdangarín i Torres ni l’han cies, carcellers, jutges i polítics no el Pacte Social, considerem absoluta- sos, la fiscalia i la posterior decisió als bancs. No oblidem que els bancs trepitjat. La CGT ens preguntem, per han pogut fer callar el crit de Laura ment necessari per a la classe treballa- judicial de presó incondicional sense són negocis privats i que la seva a quan una fiscalia especial que inves- Llibertat. dora, i especialment per a les i els més fiança han comportat que passes 23 avarícia per fer negoci en el mercat tigui als banquers, polítics corruptes Volem agrair tots els actes on aquest desfavorits, continuar de manera im- dies empresonada. immobiliari i productes financers i empresaris que han creat una crisi crit ha estat dirigit contra els seus se- mediata amb les mobilitzacions que El 24 d’Abril va ser detinguda Laura més que dubtosos, ha creat aquesta que estan duent a milions de persones grestadors, en tots els actes on Laura siguin necessàries per a acabar amb la Gómez i el 25 d’abril ingressava a la crisi que estem patint, sent tractats de a l’exclusió social i la misèria. Per a ha estat present en el cor de tots els sagnia de drets a la que estem sent so- presó per participar en una perfor- manera privilegiada per part de tots quan una web amb totes les fotos dels assistents. Aquesta Organització té tmesa el conjunt de la ciutadania. mance on es va cremar una caixa de els polítics, potser perquè després els delinqüents refinats que són tractats molt clar quins són els seus principis, Per això, del 29M al 15J hem realit- cartró davant de la Borsa de Barcelo- condonin els seus deutes milionaris. com senyors pels poders públics. Per la Solidaritat i el Suport Mutu, i amb zat concentracions, manifestacions, na. Quanta mà dura ha volgut demos- No hi ha jutges i fiscals que conside- a quan una web amb les fotos dels la Laura s’ha demostrat que no són tallers, vagues de consum, jornades de trar el Conseller Puig, fent caure tots rin que pot haver delictes de suborn, mossos que han mutilat amb boles de paraules buides. lluita i totes aquelles accions que ens els seus mitjans repressius, cossos ar- suborn i malversació de fons? Quants goma i agredit a ciutadans a cops de Hem aconseguit el nostre primer ob- duguin a denunciar l’atropellament al mats, fiscalia i jutges contra algú que dels responsables de la crisi estan a la porra. Això si que és violència i el Sr. jectiu que era treure a Laura de la pre- que ens sotmeten, encaminant-nos cap no s’amaga, que actua a la vista de presó?, Quants dels que han creat alar- Puig sempre la justifica. só, però això no ha acabat, l’acusació a altra Vaga General que aconsegueixi tots, que no ha provocat dany perso- ma social en milions de llars duent a Considerem que aquest empresona- li demana fins a 36 anys de presó acabar amb les brutals retallades, la nal cap i que té una rutina diària que la gent a la precarietat i l’exclusió, són ment és una venjança per part del pels delictes de desordres públics, in- derogació de la Reforma Laboral i la li fa fàcil de localitzar. detinguts preventivament i enviats a govern de la Generalitat i el seu cos cendi, coaccions i el delicte relatiu a restitució de tots els nostres drets. Des de CGT considerem que cremar presó a pesar de destruir les il•lusions armat. No han pogut assimilar que l’exercici dels drets fonamentals i les Sabem que per a això, hem de confluir caixes de cartró amb papers en un de milions de persones. el dia de la Vaga General al matí, la llibertats públiques, pel que seguirem i treballar amb aquelles organitza- lloc obert sense risc per a ningú no Per això diem que la justícia no és CGT amb altres organitzacions, aglu- mobilitzant-nos per Laura, per altres cions sindicals, socials, etc, que estan és un delicte, sinó una forma simbòli- igual per a tots, els fiscals i els jutges tinéssim a més de 15.000 persones empresonats i per la resta de persones patint aquesta situació injusta, i que ca i pacifica de protestar, per tant i si actuen de manera molt diferent depe- recorrent el centre de la ciutat i a la que han estat detingudes i posades en estan contra el Pacte Social i per la contínua el criteri pel qual han dut a nent de la classe social de les persones tarda més de 50.000. El que es pretén llibertat amb càrrecs des de la Vaga mobilització. Laura a presó, i de la manera que està que tenen davant. La CGT considera és provocar la por entre la ciutadania, General del 29-M. que estan donant resultat les pressions perquè no ens mobilitzem i acatem Prou repressió! 6 Juny de 2012
 • 8. TREBALL-ECONOMIA Noves detencions i empresonaments de vaguistes del 29M concloure tots els atestats, treballant després de rebre les directrius per part vocat diverses mobilitzacions i s’ha afectats per les decisions econòmi- Redacció amb dos llistats de manifestants. En de la fiscalia, en va ordenar la presó obert el bloc http://andreullibertat. ques de retallades que estan duent a primer lloc les 22 persones suposada- preventiva sense fiança, i des de l’1 wordpress.com/ l’exclusió social, a la pobresa i a la ment identificades a través de la web de juny estan a la presó Brians I. La Es tracta d’un procés repressiu que misèria a milions de persones, exi- F elip Puig tenia la intenció de de- tenir més vaguistes del 29-M i ho va portar a terme. La policia autonò- de delacions. D’aquestes, no totes se- ran detingudes, només aquelles que a criteri de Manel Prat i Josep Milan resta de detingudes van ser deixades en llibertat amb càrrecs sense fiança. Per quatre d’ells s’ha decretat la pro- està afectant als diversos sectors que lluiten de forma clara al carrer i en els terrenys laboral i social: gim que es tanquin d’una vegada tots els expedients penals i oberts durant la vaga general, que s’alliberi a An- mica va acabar de confeccionar els (màxims responsables de la Direcció hibició d’assistència a actes públics l’anarcosindicalisme, l’esquerra dréu i Rubén i es deixi de perseguir a atestats contra diversos vaguistes que General de la Policia) hagin prota- com manifestacions i concentracions independentista, el moviment estu- la dissidència ideològica. van participar de les mobilitzacions i gonitzat els fets més greus. La resta durant el temps que s’instrueixi la diantil, les assemblees de barri, … piquets de la vaga general del 29 de seran citades a declarar com a impu- causa. En les diverses mobilitzacions de març. Vint-i-dues d’aquestes vaguis- tades per delictes lleus o faltes. També es va conèixer els mateixos protesta arreu del territori s’ha as- La criminalització tes són les que suposadament van ser Les persones que apareixen a la sego- dies que Eva Sánchez, militant de senyalat a CiU i el PP com a respon- de la dissidència i identificades després de publicar-se CGT Barcelona, havia estat citada a na llista de futurs imputats ja havien sables de la repressió, una cara de la els abusos policials la seva fotografia a la web de dela- estat identificades pocs dies després declarar el dia 11 de juny sobre els moneda que té en el seu revers les cions ideada pel conseller Felip Puig. de la vaga general, però no han estat fets a la Borsa de Barcelona el 29M polítiques econòmiques que salva- a Catalunya arriba a La resta de futures imputades són detingudes i/o imputades per raons dins del mateix expedient de la Lau- guarden a la banca i precaritzen àm- Europa altres vaguistes que van ser identi- operatives de manca d’efectius arrel ra Gómez, que va estar empresona- plies capes de la població. ficades pocs dies després de la vaga de l’intens calendari de mobilitza- da 23 dies i s’enfronta a una petició Cal destacar que els Mossos prete- Entitats de defensa dels Drets Hu- general però que fins ara no havien cions des del Primer de Maig i fins fiscal de 36 anys de presó. Davant nien convèncer els jutjats de guàr- mans han denunciat davant el Con- estat detingudes. a les cassolades davant la seu de La d’això des de CGT Barcelona es va dia de la presumpta comissió d’un sell d’Europa la política repressiva La maquinària engegada el passat 30 Caixa passant per les grans manifes- convocar una concentració de suport delicte d’integració a organització de Felip Puig i elevat un informe, de març per part de la Unitat Central tacions del primer aniversari del 15- l’11 de juny a la Ciutat de la Justí- de criminals (en el cas de quatre elaborat per l’OSPDH, al Comitè d’Informació en Ordre Públic del M. cia, per exigir el tancament immediat dels detinguts), així com d’altres Europeu per a la Prevenció de la Tor- Departament d’Interior de la Genera- De moment, per la Vaga del 29M ja d’aquest expedient que afecta a la d’associació il•lícita, desordres, tura per a que obri una investigació litat no s’ha aturat. s’han detingut unes de 100 persones i Laura i a l’Eva. danys i contra l’exercici de drets fo- i realitzi, amb caràcter d’urgència, Primer va ser la detenció el mateix han estat imputades unes 40. Aquestes noves detencions van ge- namentals. La seva aplicació sempre una visita oficial a Catalunya. La dia de la vaga del Dani, l’Isma i el nerar mobilitzacions de protesta a ha estat molt polèmica (recordem els iniciativa “Europa ho ha de saber!” Xavi, que van estar empresonats fins diverses ciutats entre el 29 de maig La nova onada de casos de Núria Pòrtulas, els Tres de també va organitzar un acte el 6 de que el 4 de maig l’Audiència de Bar- i el 3 de juny, culminant amb la ma- Gràcia i el Jove de Torà). Finalment, juny a l’Aula Magna de la UB Ra- celona n’ordenava la seva posada en detencions per nifestació d’un miler de persones però, la negativa de tots els jutjats de val, al que van assistir més de 300 llibertat. També es va produir una la vaga del 29M del diumenge 3 de juny a Sants. guàrdia a aplicar aquest tipus delictiu persones. L’acte va aplegar diferents vintena de detencions i citacions a L’empresonament de dos veïns és deixa dos activistes ha frustrat la intenció de la policia. sensibilitats socials i hi van prendre Tarragona. un atac al conjunt del barri, en tant part, entre d’altres, August Gil Mata- A mitjans del mes d’abril ja es va empresonats que va ser el conjunt dels moviments CGT exigeix que mala, Josep Maria Terricabras o Car- filtrar que els agents instructors de mentre augmenta la socials del barri els que es van mobi- los Jiménez Villarejo, acompanyats la investigació treballaven amb un litzar durant la jornada de vaga gene- s’acabi la repressió i mobilització social per Laura Gómez i Isma Moreno, llistat d’unes 80 vaguistes a qui ral. Des de la CGT de Catalunya i la demana la dimissió que van estar empresonats arran de acusaven de participar a piquets i contra la repressió CGT de Barcelona s’han fet comu- de Felip Puig i Manel la passada vaga general del 29-M. mobilitzacions, tant als polígons in- nicats públics demanant la llibertat Per altra banda, associacions de drets dustrials com als carrers de diversos El 29 i 30 de maig vam viure un nou dels dos empresonats i que s’aturi la Prats humans, entitats civils i col•lectius municipis catalans. Aquelles infor- episodi de l’espiral repressiva que repressió contra activistes per parti- socials també han presentat davant macions es van concretar pocs dies el govern català, amb el conseller cipar a la vaga del 29M. Una delegació de la CGT de Barce- lona va assistir el 31 de maig al Par- el Comitè per a la Prevenció de la després amb la detenció de dos veïns d’Interior Felip Puig al capdavant, El Rubén està vinculat a l’Assemblea lament de Catalunya a la comparei- Tortura i Altres Maltractes o Penes de Sants, un de Sant Andreu i un de està desenvolupant a comptagotes de Barri de Sants i al CSA Can Vies. xença en què Felip Puig, acompanyat Inhumanes o Degradants (CPT) del Sarrià (Barcelona). Tots ells queda- i seguint una estratègia planificada S’ha creat una plataforma de suport per Manel Prats, director general Consell d’Europa, un extens informe ven en llibertat per ordre del jutjat d’antuvi contra els moviments so- “Andreu i Rubén Llibertat!” que des- dels Mossos d’Esquadra, va intentar que detalla la deriva penal, policial i malgrat haver de dipositar fiances de cials que lluiten des d’una perspec- prés de la roda de premsa del 2 de justificar tota l’onada de detencions repressiva que es viu a Catalunya des fins a 6.000 euros. tiva clarament anticapitalista contra juny i la manifestació del 3 de juny, que s’estan produint i les despropor- de 2011, que ha estat admès a tràmit Després va arribar la detenció de la les retallades, la reforma laboral, la segueix mobilitzant-se per la lliber- cionades actuacions policials des de per l’organisme europeu. L’Informe secretària d’organització de CGT repressió i les polítiques econòmi- tat dels companys i ha obert el bloc la jornada de vaga general del passat “Criminalització de la dissidència, Barcelona, Laura Gómez, qui des- ques dels governs català i espanyol. http://llibertatrubeniandreu.blogs- 29 de març. La CGT de Barcelona expansió del sistema penal i situa- prés de 23 dies de reclusió peniten- Una desena de persones van ser de- pot.com/ exigeix al Govern de la Generalitat cions d’abús policial com a respostes ciària sota l’acusació d’haver partici- tingudes entre els dies 29 i 30 de També s’ha creat un grup de suport la immediata dimissió del conseller davant la situació de crisi econòmi- pat a una performance a les portes de maig a Barcelona, Reus i La Ga- a l’Andreu i el Rubén a les Terres de Felip Puig i de Manel Prats, ja que ca a Catalunya” ha estat elaborat la Borsa va poder abandonar la presó rriga, de les quals dues d’elles, el l’Ebre, ja que l’Andreu és de Torto- de Wad-Ras. entre els dos formen un tàndem que per l’Observatori del Sistema Penal Rubén i l’Andreu, activistes del ba- sa i està vinculat a la Plataforma en Un cop s’ha decidit tancar tempo- està creant crispació entre una part i els Drets Humans (OSPDH) de la rri de Sants, passaven a presó el 30 Defensa de l’Ebre, el Casal Panxam- ralment la web de delacions, els molt important de la ciutadania, es- Universitat de Barcelona, i va ser de maig després de declarar al jutjat pla i a Maulets. Es va fer una roda de agents de la UCIOP s’han dedicat a premsa pública a Tortosa, s’han con- pecialment amb aquells que pateixen presentat públicament el 6 de juny d’instrucció 31 de Barcelona, que la crisi i les seves conseqüències de al Col•legi de Periodistes de Cata- manera més salvatge. lunya pel professor Iñaki Rivera, La CGT seguirà protestant contra el l’economista Miren Etxezarreta i el que considerem la continuació de periodista David Fernàndez. les línies mestres marcades des de la L’informe clou amb una demanda Consellería d’Interior de tolerància explícita per a que l’organisme del zero amb les protestes que denunciïn Consell d’Europa que vetlla per la de manera visible als veritables res- salvaguarda dels Drets Humans obri ponsables de la crisi, els banquers i una investigació oficial, requereixi in- especuladors. formació addicional a tots els agents Des de la CGT exigim, que la Con- implicats i implementi una visita ofi- selleria d’Interior deixi de perseguir cial a Catalunya que analitzi i abordi a qui lluitem per impedir que se se- les respostes policials davant les pro- gueixi precaritzant i augmentant els testes contra la crisi. Juny de 2012 7