Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
INTERVENCIÓPSICOEDUCATIVA         Reyes Hernández Universitat Oberta de Catalunya           Octubre 2011
2
ANTECEDENTS HISTÒRICS                                            Psicologia  ...
CATALUNYA          Institucionalització de l’ assessorament           psicopedagògic al sistema educat...
OIP = Orientació educativa i Intervenció Psicoeducativa          OIP: PERSPECTIVES• Orientació escolar• Orientac...
ELEMENTS DE LA INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA     Bases               Finalitats       Àmbits   ...
Tipus OIP     Orientada                   FINALITATS OIP               OIP = Orient...
ÀMBITS          Agents educatius implicats                   INTERVENCIÓ PERSONALITZADA    ...
DIFICULTATS D’APRENENTATGE• Baix rendiment acadèmic• Manca d’atenció i concentració• Alteracions del llenguatge• Derivades...
Orígens dificultats d’aprenentatge i Currículum    Factors individuals                         ...
ENFOCAMENT CLÍNIC: El model assistencial   Base psicoeducativa                Finalitats        ...
ENFOCAMENT HUMANISTA: El model de Counseling    Base psicoeducativa                Finalitat      ...
ENFOCAMENT CONDUCTISTA: El model consultiu/prescriptiu    Base psicoeducativa                  Final...
ENFOCAMENT CONSTRUCTIU: El model mediacional col·laboratiu   Base psicoeducativa             Finalitats  ...
BASE PSICOEDUCATIVA: EL BINOMI ENSENYAMENT-APRENENTATGE    PRINCIPIS GENERALS compartits per diferents corrents teòric...
BASE PSICOEDUCATIVA: EL BINOMI ENSENYAMENT-APRENENTATGE            PRINCIPIS PSICOEDUCATIUS BÀSICS1. L’aprenent...
DIFICULTATS D’APRENENTATGE                   EXPLICACIÓ                      Dèfi...
ÀMBIT        Educació formal   Col·laboració,                                  ...
CONTEXTS D’ASSESSORAMENT: DIAGRAMA DE TREBALL- Planificar i analitzar a posteriori els resultats (negatius) d’una interven...
FUNCIONS PSICOEDUCATIVES DE L’ASSESSOR      ALUMNES       PROFESSORAT        CENTRE        COL...
21
CONCLUSIONS       22
23
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Què és la intervenció psicoeducativa? Definició i significat

10 343 vues

Publié le

Publié dans : Formation

Què és la intervenció psicoeducativa? Definició i significat

 1. 1. INTERVENCIÓPSICOEDUCATIVA Reyes Hernández Universitat Oberta de Catalunya Octubre 2011
 2. 2. 2
 3. 3. ANTECEDENTS HISTÒRICS Psicologia Desig renovació Positivisme Tª Evolució pedagògicaFinals s. XIX – inicis s. XX Experimental Modificacions educatives Ensenyament de caràcter experimental i analític Noves Base Psicopedagogia Funció social de l’educació institucions Aprofitament Currículum escolar capacitats individuals1er. terç s. XX Parsons (1909) alumne = agent passiu Binet/Simon (1905) Orientació – Selecció Identificació professional problemes d’aprenentatge Escola ordinària Institucions científiques Institucions especials Llei General d’Educació Llei d’Integració Social (1972) del Minusvàlid (1982) 3
 4. 4. CATALUNYA Institucionalització de l’ assessorament psicopedagògic al sistema educatiu Govern Central Llei d’Integració Social del Minusvàlid (1982) Generalitat de Catalunya Creació i ampliació EAP Ordre 20 Maig 1983 Els EAP s’integren definitivament al sistema educatiu ordinari A nivell municipal Homologació equipsMinisteri d’Educació i Ciència Diferents perspectives Serveis d’OEV (Orientació Escolar Vocacional) EAP = Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica 4
 5. 5. OIP = Orientació educativa i Intervenció Psicoeducativa OIP: PERSPECTIVES• Orientació escolar• Orientació vocacional / professional• Orientació clínica• Orientació personal• Orientació conductual• Assessorament psicològic• etc. DIFERENTS MODELS D’INTERVENCIÓ 5
 6. 6. ELEMENTS DE LA INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA Bases Finalitats Àmbits Rol Relació amb psicoeducatives intervenció actuació assessor assessorats Consultor ConsultorCom es produeix el coneixement? Extern Intern • Assoliment de Relació Relació coneixements rellevants asimètrica simètrica socialment Com cal ensenyar/avaluar? • Servei de qualitat • Respecte diferències individuals Equips • Promoció autonomia psicopedagògicsCurrículum Origen públics escolar dificultats aprenentatge Factors Elements ExpertProducte individuals Correctiva nuclears Diagnòstic alumne d’un àmbit i resolució Factors Col·laborador Interaccions Procés contextuals Preventiva intra/inter Integrat en la Interaccions dinàmica del agents educatius àmbits centre Elaboració Teories Models Explicació/Interpretació fenòmens educatius Actuacions Recursos Instruments 6
 7. 7. Tipus OIP Orientada FINALITATS OIP OIP = Orientació educativa i Intervenció Psicoeducativa Alumne Dificultats d’aprenentatge Rehabilitació/ResolucióCORRECTIVA Hàbits d’estudi Professorat Divulgació temes específicsSolucionar proble- Famílies Ús d’anticonceptius fora de l’aulames personals i/o Alumnesescolars Abús de les drogues Professorat Relacions interpersonals Resolució conflictes Alumne Diagnòstic precoç Estimulació neurofisiològica primerenca Professorat Educació en higiene mental Famílies Alumnes Canvi d’actituds Disseny curricular Formació/Entrenament Professorat Atenció a la diversitat en temes específicsPREVENTIVA Estratègies d’aprenentatge Detecció problemes i necessitats Participació en el canvi de la dinàmica del centre Centre Millora qualitat ensenyament Participació en la innovació curricular Avaluació psicoeducativa del funcionament del centre 7
 8. 8. ÀMBITS Agents educatius implicats INTERVENCIÓ PERSONALITZADA Professorat Formació / EntrenamentÀmbit nuclear de l’aula Alumnes Amb necessitats especials Continguts Didàctiques específiques ESTABLIMENT XARXES DE COMUNICACIÓ Interaccions agents dins l’aula IntraàmbitsSistemes d’interaccions Interaccions agents dins la constel·lació familiar Etapa educativa completa Centre educatiu en el seu conjunt Centre educatiu- Famílies Interàmbits Entre els centres educatius d’un mateix sector Entre el centre i altres agents socials educatius Entre el centre i altres agents socials no educatius (ONG, etc.) 8
 9. 9. DIFICULTATS D’APRENENTATGE• Baix rendiment acadèmic• Manca d’atenció i concentració• Alteracions del llenguatge• Derivades de limitacions motores i sensorials• Desinterès generalitzat• Indisciplina• Dificultats de comunicació• Agressivitat• etc. 9
 10. 10. Orígens dificultats d’aprenentatge i Currículum Factors individuals Mecanismes interactius Factors mixtes de l’alumne Interaccions habituals alumne-agents educatius Identificació i Valoració Identificació i Valoració INDIVIDUAL Shoben Bandura CONJUNTA (1962) (1977)• Relacions causals• Aïllament variables • Explicació • Interpretació Intervenció • Cognitives • Afectives individual ambientalista • Contextual • Neurofisiològiques • Currículum com • Currículum com • Optimitzar interaccions a procés a producte habituals • Extensiva Intervenció • Activitats escolars • Activitats extraescolars• Individual • Activitats quotidianes• Intensiva RISC RISC • Global • Resultat immediat Resistència de • Sobre nombre màxim de• Puntual Simplificar la resta factors • Període concret la situació d’agents • Influència recíproca • Aspectes concrets educatius • Interna• Externa • Propera entorn habitual • Allunyada entorn habitual alumne = agent passiu CURRÍCULUM Modificació Conjunt de pràctiques Optimització factors individuals educatives que es duen a factors contextuals terme en un centre i que delimiten contin-guts a ensenyar i ava-luar amb la finalitat de prescriure Currículum com a producte bones pràc-tiques Currículum com a procés educatives i fa-miliars. Continguts Continguts en contínua negociació i predefinits, tancats, inamovibles revisió 10
 11. 11. ENFOCAMENT CLÍNIC: El model assistencial Base psicoeducativa Finalitats Àmbit Rol Relació DIFICULTATS APRENENTATGE D’EXPERT Etiologia individual neurofisiològica CORRECTIVA • Directiu • Prescriptiu Simptomatologia exterioritzada • Activitat ASIMÈTRICA paral·lela als Conducta desajustada PREVENTIVA educadors proves psicomètriques NUCLEAR AULA ORIENTACIONS Diagnòstic / Valoració AL PROFESSORAT Alumne amb alumne agent passiu necessitats • Exercicis especials • Medicació INTERVENCIÓ • Protocol d’actuació en• Individual Materials i situacions de rescat• Intensiva continguts • Materials, continguts i Professorat específics instruments específics• Puntual i intermitent • Activitats aïllades de l’aula• Externa DESAVANTATGES • En centres especialitzats Etiquetes Generen prejudicis Interaccions pobres i • Suport d’altres especialistes diagnòstiques Generen expectatives negatives limitadores (logopedes, fisioterapeutes,etc) Activitats marginals Desintegració Vida en un entorn Circuits segregats activitats i entorn patologitzant que desajusta Interaccions amb models també Currículum com a producte naturals encara més la conducta desadaptats Dubtes sobre l’afavoriment d’habilitats cognitives amb independència del context Tractament individualitzat RISCS Medicació i Teràpia Per la mateixa intervenció psicoeducativa Medicamentalització Per la idiosincràsia i l’acció general docent del centre Paper de l’assessor redefinit pel model de consell no directiu Counseling (Rogers, anys 40) 11
 12. 12. ENFOCAMENT HUMANISTA: El model de Counseling Base psicoeducativa Finalitat Àmbit Rol Relació DIFICULTATS D’APRENENTATGE CONSULTOR Etiologia individual Personalitat CORRECTIVA Simptomatologia interna • No Directiu Factors emocionals en conflicte • No Prescriptiu • Activitat paral·lela ASIMÈTRICA Conducta desajustada als educadors Orientació no intervencionista Diàleg lliure alumne-conseller NUCLEAR ALUMNE IDENTIFICACIÓ INTEL·LECTUAL Paper passiu del pro- Centrat en l’alumne amb fessorat en el procés alumne = agent actiu dificultats personals i/o corrector AUTOCURACIÓ escolarsPrincipis de: • Autoconeixement • Autodirecció PUNTS CRÍTICS • Dependència L’èxit depèn de l’habilitat comunicativa del conseller. Mètode vàlid només a partir de l’adolescència. INTERVENCIÓ• Individualitzada Limitat a l’àmbit afectiu.• Intensiva L’atenció individualitzada perllongada només bene-ficia un• Puntual i intermitent nombre molt limitat d’alumnes. • Activitats aïllades de l’aula• Externa Enfocament substituït pel model consultiu/prescriptiu conductista (Skinner, anys 50; Bandura, anys 70) Currículum com a producte 12
 13. 13. ENFOCAMENT CONDUCTISTA: El model consultiu/prescriptiu Base psicoeducativa Finalitat Àmbit Rol Relació TEORIA PSICOLÒGICA APLICADA A ENTORNS EDUCATIUS ASIMÈTRICA CORRECTIVA D’EXPERT amb una certa Enfocament global de l’aprenentatge ALUMNE: proximitat al centre • Directiu • Modificació conducta • Objectius observables i • Prescriptiu DESENVOLUPAMENT INICIAL • Intervenció dins mesurables Instruments de Skinner, anys 50 l’aula reforç en mans PROFESSORAT: Entrenament ús de del professoratBase: Condicionament operant conducta Entrenament i suport tècnic tècniques d’anàlisi i• Reforç: Èxit continu (confirmació res-posta, en la implantació de modificació de bones qualificacions) d’estratègies conducta• Errors: Font de desmotivació que cal evitar Participació activa del alumne = agent passiu professorat INTERVENCIÓ NUCLEAR AULA• Mesura inicial coneixements alumnes• Progrés: Nous continguts en etapes curtes de Alumnes dificultat creixent Canvi important en el RISC:• Respecte a la velocitat d’aprenentatge de tractament indi-vidual Dependència de cada alumne de les DIFICULTATS l’assessor Materials i• Tecnologia pedagògica: D’APRENENTATGE Professorat continguts • Manca d’implicació • Màquines d’ensenyar dificultat • Manca de entrenat • Ensenyament programat creixent coresponsabilitat • Instrucció individualitzada • Objectius operatius Si s’escau, amb “Qualsevol alumne l’elaboració de Premissa criticada Currículum com a producte programes de pot assolir qualsevol amb arguments desenvolupament objectiu” molt sòlids individual DESENVOLUPAMENT AMPLIAT Bandura, anys 70 Plantejament conductualcognitiuIntroducció noves variables:• Retenció/Evocació de conductes• Producció imatges reforçadores i inhibi-dores Model superat per l’enfocament constructivista (a partir dels 90) 13
 14. 14. ENFOCAMENT CONSTRUCTIU: El model mediacional col·laboratiu Base psicoeducativa Finalitats Àmbit Rol Relació APRENENTATGE SIGNIFICATIU PREVENTIVA VISIÓ ASSESSOR SIMÈTRICA SISTÈMICA COL·LABORADOR Reorganització esquemes cognitius preexistents • No prescriu Jerarquia de • Construeix Actua dins el PAPER DEL PROFESSOR • Afavorir col·labora-ció context de sistemes centre entre tots els agents interdependents col·laboracióFunció mediadora: • Millorar l’autonomia de Claustre amb l’equip• Ajuda els alumnes a assolir les se-ves tots els agents Departament docent cotes potencials d’Orientació• Traspassa el control de les activi-tats OPTIMITZACIÓ Dins-fora als alumnes relacions Equip psico- Creació xarxes de intra/interàmbit NO relacions de pedagògic de ENSENYAMENT-APRENENTATGE comunicació fluïdes en dependència sectorProcés de: col·laboració amb alumne agent actiu l’equip docent • Culturització • Contextualització • Mediació COMPLICITAT TASQUES Sentit i signi- • De consecució d’autonomia • Potenciar el bon ficat de la funcionament de • Plans intervenció DIFICULTATS D’APRENENTATGE mecanismes i recursos • Projectes compartits • Desenvolupar al màxim • Programes Dèficits interaccions educatives • Què? les potencialitats • Demandes • Per què? específiques Currículum com a procés ALUMNES Decisions curriculars PROFESSORAT INTERVENCIÓ Paper de l’assessor Millorar PROCESSOS d’ensenyament- CENTRE àmpliament acceptat aprenentatge en contexts específics en l’actualitat 14
 15. 15. BASE PSICOEDUCATIVA: EL BINOMI ENSENYAMENT-APRENENTATGE PRINCIPIS GENERALS compartits per diferents corrents teòrics Permanència del canvi cognitiu produït enMesura de la qualitat APRENENTATGE integrar els nous coneixements ide l’ensenyament SIGNIFICATIU experiènciesNo fragmentació del conjunt de processos de l’aprenentatge (perspectivaholística)Investigació activa i contínua del significat de les activitats (causes i motius) perpart de l’alumne.Partir de l’interès i motivació de l’alumne.Errors: Font d’ autoavaluació i reflexió. No és quelcom negatiu a evitar. 15
 16. 16. BASE PSICOEDUCATIVA: EL BINOMI ENSENYAMENT-APRENENTATGE PRINCIPIS PSICOEDUCATIUS BÀSICS1. L’aprenentatge és el motor del desenvolupament humà, no al contrari. Significats culturals dels objectes Doble funció Regular el món exterior físicsCulturització mitjançant delles interaccions verbals llenguatge Autoregular el propi Significats culturals mentals pensament2. Les interaccions entre els agents educatius no té lloc al buit, sempre en un context social específic.3. El professor és un mitjancer especialitzat: Guia l’alumne envers cotes superiors de la seva zona deAprenentatge i desenvolupament a partir dels coneixements previsdesenvolupament de lespotencialitats Diàleg Ajuts adequats Suggeriments, exercicis, metàfores, educatiu en cada situació exemples, dades, etc.Aprenentatge i Traspassa el control de les activitats a l’alumneautonomia personal4. Conceptualització de les dificultats d’aprenentatge i de comportamentOrigen Dins el mateix context d’aprenentatge en les activitats interactivesExplicació Dèficits en la mediació educativa rebuda 16
 17. 17. DIFICULTATS D’APRENENTATGE EXPLICACIÓ Dèficits de la mediació educativa ORIGEN Interacció poc freqüent o patològica Dins el mateix context Desconfiar de la capacitat de l’alumned’aprenentatge de l’alumne en les seves activitats Exigència de traspàs immediat (no gradual) cap interactives al domini de l’activitat L’alumne ja domina el procediment Identificació dels procedi-ments que utilitza l’alumne Determinació INTERVENCIÓ AJUTS PEDAGÒGICS DINS EL CENTRE adequats a la situació • Valoració PROFESSORAT • Programació ESCOLA • Seguiment INTERVENCIÓ DINS L’AULA EVITA ESTIGMATITZACIÓ 17
 18. 18. ÀMBIT Educació formal Col·laboració, Sabers construïts i organitzats VISIÓ SISTÈMICA Macrosistema social, negociació i polític i culturalreformulació contínues Institucions Ciutadania Jerarquia de sistemes interdependents Currículum oficial Sistema educatiu OPTIMITZACIÓ del país Marc Alumnat CURRÍCULUM relacions jurídic ideal COM A PROCÉS intra/interàmbit Projecte educatiu Projecte curricular Sistema del centre Equip Alumnes DECISIONS docent centre CURRICULARS Continguts programats Microsistema de l’aula Alumnes Professorat aula Qualsevol intervenció psicopedagògica en un àmbit pot influir en la resta de sistemes Necessitat de col·laborar amb especialistes d’altres sectors Educació no formal Família Activitats extraescolars Necessitar de conèixer, potenciar i reformu-lar les Amistats xarxes de comunicació intra i inter-àmbits Veïnat 18
 19. 19. CONTEXTS D’ASSESSORAMENT: DIAGRAMA DE TREBALL- Planificar i analitzar a posteriori els resultats (negatius) d’una intervenció.- Compartir i consensuar criteris d’actuació entre professionals.- Investigar amb la finalitat de millorar les intervencions futures. 19
 20. 20. FUNCIONS PSICOEDUCATIVES DE L’ASSESSOR ALUMNES PROFESSORAT CENTRE COL·LABORACIÓ – PARTICIPACIÓ – ASSESSORAMENT – ORIENTACIÓ - COORDINACIÓ Aspectes metodològics i organitzatius ensenyamentsCoordinació diferents especialistes en Tasca educadora dels tutorsl’atenció individualitzada Continguts de caràcter transversal Criteris adequacions curricularsAvaluació individual/col·lectiva Pla d’acció tutorial i coordinaciód’alumnes amb necessitats especials. Demandes educatives conflictives tutorsDerivació als serveis pertinents.Processos de canvi i transició (acadè- Detecció i avaluació de relacions Mesures atenció a la diversitatmics, laborals, personals) conflictivesSeguiment i suport de les interven- Mesures atenció a la diversitat Processos avaluació alumnescions individuals i col·lectivesSessions de tutoria específiques de Situacions específiques d’ensenya- Formació contínua professorat i inno-l’àmbit psicopedagògic ment-aprenentatge vació educativaElaboració de tasques, activitats i ma-terials ajustats a les competències Avaluació i promoció d’alumnes Projecte educatiu del centredels alumnes Elaboració i selecció de materials di- Coordinació altres centres i serveis deProblemes de desajust emocional dàctics la zonaFoment de metodologies d’aprenen- Informació Pla anual d’actuació dels Avaluació externa del centre (Admi-tatge i autoavaluació innovadora assessors psicopedagògics nistració Pública) 20
 21. 21. 21
 22. 22. CONCLUSIONS 22
 23. 23. 23

×