Publicité

ISES_Whitepaper-toekomst

Project Management Trainer/Consultant à ises
17 Jan 2017
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
Publicité
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
Publicité
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
Publicité
ISES_Whitepaper-toekomst
ISES_Whitepaper-toekomst
Prochain SlideShare
Bpug 2014 agile project mgt tussen scylla en charybdisBpug 2014 agile project mgt tussen scylla en charybdis
Chargement dans ... 3
1 sur 16
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ISES_Whitepaper-toekomst

 1. DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER DE ONTWIKKELINGEN, CONSEQUENTIES EN KANSEN IN EEN VERANDEREND VAKGEBIED www.ises.nl
 2. 2 | DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER INHOUDSOPGAVE 03 Inleiding 04 1 Projectmanagement: een verandering van werkwijze 04 1.1 PRINCE2® : volwassenheid projectmanagement 04 1.2 IPMA: aandacht voor competenties 04 1.3 De opkomst van agile 05 1.4 DevOps: samenwerking tussen ontwikkelaars en beheerders 08 2 De gevolgen voor u als projectmanager 08 2.1 De IT-sector 08 2.2 De bouw 08 2.3 Online marketing 08 2.4 Onderwijs 08 2.5 Human Resources 11 3 Carrièrekansen voor projectmanagers 11 3.1 Scrum master 12 3.2 Release train engineer 12 3.3 Product owner 12 3.4 Transitiemanager 13 4 Conclusie BIJLAGE 14 1 Aandachtspunten bij de transitie naar agile werken 14 2 Tips en aanbevelingen DETOEKOMSTVANDEPROJECTMANAGER
 3. INLEIDING Het vakgebied van de projectmanager wordt de afgelopen jaren hevig opgeschud door succesvolle methodieken en werkwijzen vanuit andere vakgebieden. Oude projectmanagementtechnieken maken plaats voor nieuwe werkwijzen, veelal gebaseerd op het agile gedachtegoed. Dat laat veel projectmanagers niet onberoerd. Begrijpelijk. In veel organisaties neemt het aantal projectmanagers gestaag af. Wat is de actuele stand van zaken? In welke sectoren hebben deze veranderingen impact op projectmanagers? Wat zijn de gevolgen? En wat voor kansen bieden projectmanagementcompetenties op de arbeidsmarkt?
 4. 4 | DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER Het is een goed moment om de veranderingen op het gebied van projectmanagement in kaart te brengen. Om dit in het juiste perspectief te plaatsen is het goed om de achtergrond van deze veranderingen te duiden. Daarmee wordt ook duidelijk welke consequenties de veranderingen met zich meebren- gen. Voor organisaties en al helemaal voor de projectmanager. 1.1 PRINCE2: Volwassenheid projectmanagement Mede door de opkomst van PMBOK, PRINCE2® en IPMA werd het vakgebied projectmanagement volwassen. PRINCE® is oorspronkelijk opgezet om IT-­ projecten meer gestructureerd aan te kunnen pakken, maar al snel bleek dat de methodiek geschikt was voor vrijwel elk type project. PRINCE2® biedt duide- lijke handvatten voor het voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van projecten. Veel bedrijven en (overheids)organisaties zagen al snel de voordelen van deze methode in: heldere rolbeschrijvingen, het formeren van een stuurgroep en het gebruik van een business case. Hierdoor heeft PRINCE2® * jarenlang de boventoon gevoerd als projectmanagementmethodiek. Een goed voorbeeld van een geslaagd PRINCE2® -project is de uitbreiding van de haven van Rotter- dam, Maasvlakte 2. Dit was een grootscheepse operatie om van de ­Rotterdamse haven een Europese toplocatie te maken. Figuur 1 De hoogtijdagen van PRINCE2® (Foundation en Practitioner) in Nederland in beeld, gebaseerd op cijfers van APMG 1.2 IPMA: Aandacht voor competenties binnen projectmanagement Naast de methodische aanpak van PRINCE2® , groeide in de loop der jaren ook de behoefte om projectmanagement op competentieniveau verder te profes- sionaliseren. Dit werd mogelijk door de beroepsvereniging IPMA (Internatio- nal Project Management Association). Bij IPMA is gekeken welke competenties vereist zijn om als projectmanager succesvol te kunnen werken. Op basis hier- van kunnen projectmanagers gecertificeerd worden op 4 niveaus, aan de hand van de ICB Individual Competence Baseline. Hiermee konden projectmanagers hun vakkennis, competenties en ervaringsniveau aantonen met een erkend certificaat. IPMA heeft de Competence Baseline steeds verder doorontwikkeld. In 2016 is de nieuwe baseline geïntroduceerd: de ICB 4. ICB 4 vraagt om nieuwe competenties. Het is een serie best practices gebaseerd op competenties die project-, programma- en portfoliomanagers op weg helpen om zich verder te ontwikkelen. 1.3 De opkomst van agile Agile is anno 2016 het sleutelwoord voor sectoren die zeer IT-afhankelijk zijn, zoals de financiële sector. Agile kenmerkt zich door flexibel te reageren op veranderingen. Er wordt gewerkt in korte cycli (iteraties) van 2 tot 4 weken. Het einddoel staat niet vast; het project wordt waar nodig of gewenst aange- past, bijvoorbeeld als de klant of de situatie daarom vraagt. Agile werken is ontstaan vanuit een behoefte om wijzigingen binnen applicaties niet langer via een watervalmethode aan te pakken. Kenmerkend voor de watervalme- thode is dat het resultaat pas op het eind van het traject met de gebruikers van de applicatie wordt gedeeld (zie figuur 2). Dit heeft in veel gevallen geleid tot applicaties die niet voldeden aan de verwachtingen van de gebruikers en opdrachtgever. 1. PROJECTMANAGEMENT: EEN VERANDERING VAN WERKWIJZE * PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRINCE2® Certificeringen wereldwijd 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
 5. Daarvan was eigenlijk in de jaren zeventig van de vorige eeuw al sprake. De ontwikkeling van software verliep vaak moeizaam. Het proces voltrok zich in fases en daar zat niet bepaald vaart in. Specificaties schrijven, ontwerp maken, software ontwikkelen, testen – zodra het project gereed was, waren de speci- ficaties alweer achterhaald. De ontwikkeling van een nieuwe applicaties duur- de op deze manier te lang. Laat staan dat het mogelijk was om snel in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. Dat werkte frustraties in de hand. Hetzelf- de gold voor het toewerken naar een deadline, waarbij het nieuwe systeem in één grote ‘big bang’ live ging. Dat leverde niet alleen frustraties op, maar ook veel stress bij alle betrokkenen. Er bestaan diverse agile-methodieken. De eerste agile-achtige methoden zijn ontwikkeld in de jaren negentig. Denk daarbij aan RAD (Rapid Application Development) in 1991 en Crystal in 1992. DSDM (Dynamic Systems Develop- ment Method) ontstond in 1994. Scrum, de populairste agile-methode, is voortgekomen op initiatief van Jeff Sutherland en Ken Schwaber. Zij hebben hun ideeën in 1995 gepresenteerd tijdens de OOPSLA (Object Oriented Pro- gramming, Systems, Languages Applications) in Austin, Texas. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt en hebben geleid tot het ‘Manifesto voor agile software development’. Dit manifest vormt de basis voor de verschillende agile-metho- den van nu. Scrum is de meest bekende methode en richt zich vooral op een klein aantal teams die software ontwikkelen. Binnen grotere organisaties is er echter behoefte om een groot aantal teams aan het verbeteren en doorontwikkelen van een applicatie te laten werken. Om de werkzaamheden en afstemming tussen de teams te verbeteren, zijn er diverse nieuwe standaarden ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn Agile Project Management, SAFe (Scaled Agile Framework) en LeSS (Large Scale Scrum). Agile PM Agile Projectmanagement is ontstaan vanuit DSDM (Dynamic Systems Deve- lopment Method). De projectmanagementelementen uit DSDM Atern zijn ver- der uitgewerkt tot de standaard Agile PM. Agile PM onderscheidt zich ten opzichte van PRINCE2® door niet te starten met een volledig uitgewerkt pro- jectplan; het project en de planning worden incrementeel uitgewerkt door de teamleden en niet door de projectmanager. Agile PM kan hierdoor goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld de scrum-methodiek. SAFe SAFe is in 2011 geïntroduceerd om de doelstellingen van verschillende agile teams binnen een organisatie op elkaar af te stemmen en te synchroniseren. Inmiddels is SAFe verder ontwikkeld en bevindt zich nu in versie 4.0. LeSS (Large-Scale Scrum) Ook LeSS richt zich op het opschalen van scrum binnen organisaties met meer- dere agile teams. LeSS onderscheidt zich van SAFe door niet top-down georga- niseerd te zijn, maar door het behouden van de kernwaarden van agile door bottom-up te werken. 1.3.2 Agile-aanpak versus watervalmethode Dat roept meteen een vraag op: hoe zit het met de watervalmethode? Heeft die zijn beste tijd gehad? Als het om softwareontwikkeling gaat, proberen organisaties de watervalfasering steeds meer achter zich te laten. Dat betekent niet dat watervalfasering helemaal niet meer gebruikt wordt in IT-projecten. Voor sommige projecten is deze aan- pak nog steeds geschikt. Dat geldt als het op te leveren product moei- lijk is op te delen in kleine incrementen ofwel verbeteringen, die niet in een paar weken kunnen worden ontwikkeld of als de onzekerhe- den over de productspecificaties en haalbaarheid laag zijn. Figuur 2: De keuze voor een agile- of watervalaanpak van een project is met name afhankelijk van twee factoren Zimmerman B-J(2001) Schulich School of Business, York University, Toronto, Canada. Chaos Procuctonzekerheid Proceszekerheid Creatieprocessen Complex Eenvoudig Waterval Trial and error / Batches Proof of Concept (PoC) Agile Scrum Waterval-combi Proof of Concept (PoC) Incrementeel Prototype
 6. 6 | DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER Met agile zijn KanBan en lean ook steeds populairder geworden. Ze zijn voort- gekomen uit productiebedrijven en de auto-industrie. Een werkplaatschef bij Toyota, Taiichi Ohno, is de man achter de geboorte van lean. Ohno bedacht dat alleen bedrijfsprocessen waarvoor de klant wil betalen of processtappen waar- op een klant wil wachten nuttig zijn. Alles wat daarbuiten valt is volgens hem verspilling. Uit deze benadering is het begrip lean voortgekomen. Klanttevre- denheid vormt daarbij het uitgangspunt. In Nederland heeft met name Scania het voorbeeld gevolgd. Agile en lean verschillen van elkaar, maar hebben ook raakvlakken. Vaak worden de principes uit beide stromingen samen gebruikt. 1.3.1 De groei van agile De groei van agile lijkt de typische curve te volgen van een innovatie in de markt. Dat blijkt uit de grafiek in figuur 3. Uit de grafiek van techbeacon.com blijkt dat de adoptie van agile met name is toegenomen vanaf 2010. Figuur 3: (25 mei, 2015) Agile adoption over time http://techbeacon.com/survey-Agile-new-norm Het agile gedachtegoed werd op steeds grotere schaal toegepast. Implemen- teren is niet gemakkelijk, maar toch zijn veel mensen tevreden over deze nieuwe aanpak. Wel bleven er frustraties bestaan die werden gevoed door de vaak wat moeizame samenwerking tussen de developers en de beheer- ders van de systemen. Bij de meeste organisaties zijn dit nog steeds geschei- den afdelingen en levert het overdragen van het systeem aan operations nog steeds moeilijkheden op. Bovendien heeft dit nog steeds kenmerken van een waterval-fasering. 1.4 DevOps: ontwikkelaars en beheerders werken samen Omdat de systeemoverdracht aan operations moeizaam bleef verlopen, moest er een verbetering worden gerealiseerd: ontwikkelaars en beheerders moes- ten beter gaan samenwerken. Dat was hard nodig. Patrick Debois uit België kwam in 2007 als eerste met een idee om dat te realiseren. Daarmee luidde hij de geboorte van DevOps in: het samenvloeien van Development en Operati- ons. Organisaties willen nieuwe software-functionaliteit bijna continu in pro- ductie kunnen brengen, zodat niemand meer afhankelijk hoeft te zijn van een paar releasedata per jaar. Dat is hun streven. Dit wordt continuous delivery genoemd. Hierbij worden de volledige applicatieontwikkeling en delivery life- cycle geautomatiseerd. Een goed voorbeeld is Flickr. Deze fotowebsite kan meer dan tien keer per dag software in productie brengen. Een ander voorbeeld is Bol.com, waar in 42 scrum-teams wordt gewerkt. Men beheert zo’n 130 diensten en apps en voert circa 170 releases (nieuwe versies binnen de Bol.com omgeving) per maand door. Dat komt neer op zo’n 1.000 user stories (wijzigingen binnen de Bol. com-omgeving) per maand. Teams krijgen end-to-end verantwoordelijkheid. Eén team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de software, het tes- ten, het in productie nemen en het beheer van de software. Most current Agile orgs have adopted in just the past 5 years Major uptick in Agile adoption began to occur in 2009-2010 4% 8% 20052004 or earlier 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8% 11% 13% 17% 37% 46% 67% 90% 100% “Over 2 jaar zullen wij 40% minder projectmanagers in dienst hebben.” Gert-Jan Ridder van RDW tijdens de presentatie over de transitie van “doing scrum” naar “being agile” op 18 maart te Amstelveen:
 7. ‘Scrum maakt het mogelijk om kortcyclisch en resultaatgericht te werken’ “Sinds een aantal jaren ontwikkelen we software op verschillende manieren. Scrum is daarin een van onze werkwijzen. De ervaringen met scrum zijn uiterst positief en we zullen er in de toekomst steeds meer mee gaan werken. Het brengt mensen uit business en IT bijeen en maakt het mogelijk om kortcyclisch en resultaatgericht te werken.” ( 16 februari 2015: Rapportage bevindingen onderzoek IMDV Agile/Scrum.) Mark Crooijmans (Directeur Centrum voor Applicatie Ontwikkeling en Onderhoud van de Belastingdienst)
 8. 8 | DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER Veranderingen, verschuivingen, nieuwe werkwijzen. Wat betekent dat voor u als projectmanager? Volgens het rapport ‘De Nederlandse vacaturemarkt in Q1 2016’ van Jobfeed stonden vacatures voor projectleiders op de derde plaats van alle vacatures voor hoger opgeleiden. Een hoopgevend bericht. Dit positieve nieuws onderstreept Yacht in het artikel ‘Groeiende economie stuwt vraag ICT-professionals’ (6 juli 2015): “De vraag naar projectmanagers is toegenomen, specifiek binnen de zorg. Wat opvalt, is dat met name in het noorden en zuiden van het land de vraag naar projectmanagers harder groeit dan in de rest van Nederland.” De vraag is echter of deze trend zich doorzet. Grote banken, verzekeraars, overheden en bedrijven die technisch complexe IT-consumentenproducten (zoals websites of mobiele applicaties) ontwikkelen hebben het aantal projectmanagers al sterk gereduceerd of zijn van plan dit te doen (zie kader over Philips en ING). Jonge startups die zich bezighouden met softwareontwikkeling nemen al helemaal geen projectmanagers meer in dienst. Zij kiezen er- voor om agile te gaan werken. Daarin komt de rol van projectmanager vaak niet meer voor. De zorgsector kijkt nu ook al naar het toepassen van scrum en agile. 2.1 De IT-sector Agile en scrum worden vooral toegepast bij softwareontwikkeling. In veel bedrijven en organisaties die agile gaan werken zal voor de traditionele pro- jectmanager geen plaats meer zijn. Daarnaast is de verwachting dat er steeds minder softwareprojecten zullen starten. Scrum werkt immers volgens een continu ontwikkelproces, waar geen duidelijk eind aan zit. Ook als organisa- ties hun projectportfoliomanagement beter op orde hebben, zullen zij gerich- tere keuzes maken over welke projecten ze wel en niet uitvoeren. Er zullen dan minder projectmanagers nodig zijn. 2.1.2 Andere sectoren Toch is agile werken niet alleen voorbehouden aan IT-gedreven organisaties. Zodra een nieuw, innovatief product of dienst incrementeel (in kleine stukjes) kan worden ontwikkeld, is het agile gedachtengoed toe te passen. Ook zien we dit terug bij productontwikkeling waarbij zowel hardware als software wordt ontwikkeld, de auto-industrie (Tesla), marketing en communicatie. Ook in andere sectoren wordt zowel met lean- als agile-methoden geëxperimen- teerd. 2.2 De bouw In de bouw, een sector die zich zeer richt op ‘klassiek’ projectmanagement, wordt voorzichtig geprobeerd efficiënter te werken door gebruik te maken van lean- en agile-principes. In een studie wordt hiermee aangetoond dat in een case study “37% reductie van arbeidskosten kan worden bewerkstelligd.” (A lean and agile construction system as a set of countermeasures to improve health, safety and productivity in mechanical and electrical engineering. (2009), P. Court, C. Pasquire, A. Gibb. Lean construction Journal.) Ook in Nederland wordt in de bouw lean toegepast, zoals het Lean Construc- tion Netwerk Nederland, een initiatief van Heembouw, TU Delft, Hogeschool Utrecht en Syntens. Een Nederlandse studie concludeert verder: “A combina- tion of lean and agile could help coping with complexity and uncertainty in the frontend development of an infrastructure project.” (Blom, R. (2014). Embracing change: The road to improvement) Tijn van den Berg van der Heijden Bouw en Ontwikkeling zegt over de toepassing van lean en agile: “De betrokkenheid van de medewerkers is groot. Iedereen is verantwoorde- lijk voor z’n eigen planning. Zij hebben alles zelf ingepland tijdens de lean- plan-dagen en tijdens de daily stands wordt de planning ook bewaakt.” Dura Vermeer maakt gebruikt van dagstarts (waarbij iedereen blijft staan) en lean planningsmethoden. De dagstart of daily scrum is een element uit het scrum framework. In de bouw-en-installatiebranche zijn dus wel degelijk verande- ringen gaande waar een projectmanager of een projectleider rekening mee moet houden. 2.3 Marketing Binnen het vakgebied marketing wordt agile vooral toegepast binnen online marketing. Bij agile marketing draait het om korte sprints die gericht zijn op resultaat. Je ziet het onder andere terug bij zoekmachinemarketing en social marketing. Een effectieve agile marketingcampagne dient te rusten op de volgende pij- lers: snelheid flexibiliteit, kennis en engagement met klanten en meetbare resultaten. Er zijn al organisaties die daar veel succes mee hebben. Kijk maar naar Booking.com, eBay, Coolblue en Bol.com. 2.4 Onderwijs Ook in het onderwijs is men scrum aan het toepassen. EduScrum is vanaf 2011 ontwikkeld als een effectieve manier om agile les te geven. Steeds meer scho- len passen dit toe. Er wordt gewerkt met teams van leerlingen. Die worden zo samengesteld dat de sterke eigenschappen zijn verdeeld en de leerlingen elkaar aanvullen. Op deze manier leren de kinderen samen te werken, te plan- nen en de resultaten te beoordelen. 2.5 Human Resources In HR-kringen wordt eveneens vaak gekozen voor agile werken. Dat uit zich onder meer in periodieke, korte vergaderingen. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken welke vacatures voorrang verdienen. Deze methode wordt ook toe- gepast binnen een selectieproces. Dan worden kandidaten in groepjes uitge- nodigd en geïnterviewd die het best bij de bedrijfscultuur passen. Processen worden op deze manier vereenvoudigd. 2. DE GEVOLGEN VOOR U ALS PROJECTMANAGER
 9. Philips: meer projectmatig werken De verwachting is dat mensen steeds meer projectmatig zullen gaan werken binnen verschillende onderdelen van Philips of gaan werken in netwerken, bijvoorbeeld samen met preferred partners. Medewerkers doen hierbij meerdere projecten tegelijkertijd, wat ze breed inzetbaar maakt. Dit biedt veel mogelijkheden voor leren op de werkplek, maar vereist ook een andere manier van personeelsbeleid. Medewerkers zouden bijvoorbeeld kunnen solliciteren op projecten. Dit betekent wel dat projecten moeten worden gedefinieerd (business case). Er zal daarnaast meer gezocht worden naar mensen met bepaalde competenties en minder op een profiel zoals projectmanager. In dit model vervullen medewerkers niet zozeer een functie, maar een rol (‘rolbewoners’). Dr. Woudstra, L. (oktober 2011). Philips 2020: Klaar voor de toekomst! Sociale innovatie binnen Philips Tilburg “Philips, een organisatie die de klassieke projectmanagement rol enkel nog voor niet-ICT-gerelateerde projecten toepast. In haar organisatie hanteert Philips het Scaled Agile Framework (SAFe) en SCRUM teams van 20-30 man met een vast budget voor een jaar.” Paul Nijenhuis, Manager CGIM, Philips tijdens het IPMA seminar: De Projectmanager in het nieuwe ICT-tijdperk (november 6, 2014)
 10. 10 | DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER ING: werken in squads Dhr. Schlatmann (ING): “Doorgaans bestaat een werkgroep bij het nieuwe ING uit negen deskundigen van uiteenlopende signatuur, zoals productontwikkelaars, ICT’ers en marketeers. Deze zogeheten ‘squads’ – troepen – zijn van begin tot eind verantwoordelijk voor nieuwe diensten of gedeelten daarvan, bijvoorbeeld voor vingerafdrukherkenning in apps voor mobiel bankieren.” In deze werkgroepen zitten geen projectmanagers. (Bökkerink, I. en Willems, L. (17 oktober 2015). ING-personeel werkt voortaan in ‘squads’. http://fd.nl/economie-politiek/1123322/ing-personeel-werkt-voortaan-in-squads)
 11. De rol van projectmanager zal niet verdwijnen. In veel sectoren blijven goede projectmanagers cruciaal voor het succesvol afronden van complexe pro- jecten. Maar in de IT en binnen organisaties in IT-intensieve sectoren moet u als projectmanager toch gaan nadenken over uw toekomst. Dat geldt met name voor projectmanagers werkzaam in software- en productontwikkeling. Het zal steeds belangrijker worden te begrijpen wanneer een agile-aanpak beter past en wanneer er beter gekozen kan worden voor een meer traditionele aanpak of een combinatie tussen beide. Onderstaand vindt u een aantal factoren die meespelen in het kiezen van de best passende aanpak. Gebaseerd op de competenties die een succesvolle projectmanager bezit, vindt u hieronder een aantal realistische en toekomstbestendige alternatieve functies weergegeven. 3.1 Scrum master U kunt als projectmanager overwegen om scrum master of agile-coach te wor- den. De scrum master faciliteert en coacht het developmentteam, maar onder- steunt ook de product owner in het vertalen van een visie naar duidelijke pro- duct backlog-items. Ook ondersteunt de scrum master de organisatie in haar transitie naar agile. agile-coaches richten zich niet zozeer op één team, maar op een gehele afdeling of organisatie. Zij ondersteunen en coachen die naar een agile manier van werken. Een scrum master heeft de volgende competenties nodig: • Netwerker • Beïnvloedingsvaardigheden • Servant leadership • Succesvolle teams creëren • Begrijpen hoe mensen gemotiveerd worden • Coaching • Faciliteren • Communicatievaardigheden • Verstand hebben van de business en van de techniek • Empathisch vermogen • Conflicthantering • Onderhandelingsvaardigheden 3. CARRIÈREKANSEN VOOR PROJECTMANAGERS Project SizeSmall, single team Large, multi-team Few manageable risks Large, multi-team Small, co-located Large, highly distributed Simple Large, multi-team Simple Complex Risk Profile Team Distribution Complexity of Process Proceszekerheid Increasing need for the Project Manager role
 12. 12 | DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER 3.2 Product owner Een projectmanager zou kunnen kiezen voor een rol als product owner. Voor- waarde is wel dat hij voldoende verstand heeft van de producten en/of dien- sten die de organisatie ontwikkelt of levert. Ook moet hij voldoende begrijpen van de markt en de techniek. Naast kennis van het product is een groot net- werk belangrijk en moet de product owner overtuigingskracht hebben om anderen mee te krijgen in de beslissingen. De product owner moet als laatste goed begrijpen hoe ontwikkelaars werken en wat hen motiveert. In deze func- tie van komen de kenmerken samen van een productmanager, een project­ manager en een businessanalist. Een aantal belangrijke competenties voor de product owner: • Visionair • Business en domein kennis • Goede relaties onderhouden met stakeholders • Onderhandelaar/zorgen voor consensus • Besluitvaardig • Analytisch • Leiderschap 3.3 Release train engineer Met name bij grote projecten, waar met veel mensen in verschillende teams aan één product of systeem gewerkt moet worden, is een coördinerende rol nog steeds nodig. Bij de SAFe-methodiek (Scaled Agile Framework) wordt deze rol ingevuld door de release train engineer. Deze rol zorgt niet alleen voor planning op hoog niveau, risicomanagement en het faciliteren van meetings, maar ook voor het coachen van teams, scrum masters en het begeleiden van de agile-transitie van de gehele organisatie. In deze zin lijkt deze rol meer op die van een programmamanager. Daar passen de volgende competenties bij: • Gedegen kennis van het opschalen van lean en agile • Het kunnen faciliteren en oplijnen van ontwikkelorganisaties met 5-12 teams • Het coachen van teams, scrum master en managers • Netwerker • Organisatietalent • Het faciliteren van planningssessies • Risico management • Servant leadership 3.4 Transitiemanager Projectmanagers die veranderingen in organisaties kunnen managen, kunnen als transitiemanager helpen bij de overgang naar een agile-organisatie. Deze rol is te vergelijken met die van een programmamanager. Een transitiemanager moet over de volgende competenties beschikken: • Bruggenbouwer • Overtuigingskracht • Senioriteit • Autoriteit • Gedegen kennis van het opschalen van lean en agile • Netwerker
 13. Conclusie Het werkveld rondom projectmanagement ontwikkelt zich in rap tempo. Binnen steeds meer sectoren zien we een sterke opkomst van zowel agile als lean voor het realiseren van projecten. Hierdoor kan de positie van projectmanager in het geding komen. Welke stappen zijn raadzaam? Voor degenen die werkzaam zijn in de IT-branche of binnen een organisatie die sterk afhankelijk is van IT, is het essentieel zich te verbreden op het gebied van agile en lean. Ook buiten deze branche is het voor projectmanagers verstandig om te kijken naar wat agile en lean te bieden hebben. De methoden en technieken die hier toegepast kunnen worden, kunnen ook van toepassing zijn binnen sectoren waarin agile of lean nu nog niet of nauwelijks een rol spelen. Kortom: in welke sector een projectmanager ook werkzaam is, achterover leunen is geen optie. Projectmanagers moeten iets doen met de veranderingen die reeds hun intrede doen en die nog gaan komen.
 14. 14 | DE TOEKOMST VAN DE PROJECTMANAGER 1. Aandachtspunten voor de transitie naar agile werken Wat kunnen of moeten organisaties binnen de verschillende sectoren doen om succesvol op de veranderingen in te spelen? Door de ontwikkelingen voltrekt zich een ware revolutie in de manier waarop organisaties georganiseerd zijn en de manier waarop software en andere producten worden ontwikkeld. Bedrijven die de transitie naar agile snel oppakken en deze goed doorvoeren, zullen een betere concurrentiepositie innemen. Essentieel voor de transitie naar een agile-organisatie is het commitment van het management om de consequenties van het agile werken te accepteren en te implementeren. Strikte, hiërarchische organisaties met besluitvorming beperkt tot de bovenste lagen bieden geen goede omgeving voor agile wer- ken. Het topmanagement van bedrijven en organisaties moet bereid zijn om een meer platte organisatiestructuur neer te zetten en de bevoegdheden veel verder naar beneden te delegeren. Het management moet zich vooral bezig- houden met visie en strategieontwikkeling en moet de details van de ontwik- keling van producten aan de teams overlaten. Het succes van organisaties wordt namelijk voor een groot deel bepaald door de motivatie van haar medewerkers. En medewerkers worden gemotiveerd door drie dingen: 1. Autonomie; zelf beslissingen kunnen nemen. 2. Zinvolheid; de producten waar we aan werken maken ons en onze klanten blij en trots. 3. Meesterschap; de gelegenheid krijgen jezelf verder te ontwikkelen Agile-verandering is met name een verandering van mindset voor het manage- ment. Voor de transitie naar agile gelden de volgende stappen: 1. Plaatsbepaling: waar staan we nu? Wat doen we nu al agile en wat nog niet? 2. Ontwerp een transitiestrategie 3. Ga op zoek naar talent (transitiemanagers, scrum master, agile coaches en de beste IT-specialisten) 4. Geef medewerkers en managers trainingen en workshops 5. Zet een transitieteam op 6. Ga op zoek naar een pilot project (Een belangrijk project met voldoende zichtbaarheid, maar niet de hoogste prioriteit) 7. Creëer geschikte werkplekken (scrum teams werken in vaste, rustige ruimtes met grote borden aan de muur) 8. Voorkom single points of failure in kennis (kennis die maar bij één per- soon aanwezig is) en zorg voor multidisciplinaire teams 9. Organiseer een kick-off voor het pilot project 10. Evalueer regelmatig, leer van fouten, implementeer verbeteringen 2. Tips/aanbevelingen: Veel organisatie zitten momenteel in een transitie, ergens tussen een starre, niet-wendbare organisatie en een zeer wendbare, agile-organisatie. Willen ze scrum en agile optimaal kunnen toepassen, dan geldt een aantal randvoor- waarden. Vandaar de onderstaande ‘scrum enablers’: een checklist waarmee organisaties kunnen bepalen waar de grootste uitdagingen zitten bij het toe- passen van scrum en agile. In de ideale situatie wordt aan alle randvoorwaar- den in deze lijst voldaan. De scrum enablers: • Het product kan in kleine incrementen worden opgedeeld en ontwik- keld. • Het project is niet repetitief. • Het is mogelijk om kleine, multidisciplinaire teams te formeren van maximaal 9 personen. • De organisatie stelt product owners aan die een sterk commitment met het product hebben en bevoegd zijn om beslissingen te nemen. • De product owner is in staat andere stakeholders bij het project te betrekken. • De eisen en wensen van het product zijn niet direct duidelijk en inschat- tingen over opleveringen zijn moeilijk te maken. • Het is mogelijk om functionele teams te formeren (stabiel en gemoti- veerd). • Het developmentteam is niet geografisch verspreid; alhoewel het wel mogelijk om in deze situatie scrum toe te passen, zijn de uitdagingen dan wel veel groter. • Teamleden werken fulltime aan één enkel product. • Teamleden hebben overlappende skills (A-mensen kunnen helpen met het werk van B-mensen). • Het management is bereid 100% te gaan voor de agile-transitie. • Het management accepteert dat volledige duidelijkheid over het eind- product niet mogelijk is bij de start van het project. • Er wordt geen ‘fixed deadline, fixed set of requirements’ gesteld. BIJLAGE
 15. ISES De toekomst van de projectmanager augustus 2016 Auteurs Sjon Post - Programmamanager ISES Rik Pennartz - Docent ISES Marcel van Stigt - Copy Vormgeving Lucien Degens www.ises.nl Tel. 035 - 695 63 00
 16. Tel. 035 - 695 63 00 www.ises.nl DÉOPLEIDERVOORDEPROJECTMANAGERVANVANDAAGENMORGEN
Publicité