Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Al Badhr Magazine (Al Badriya Maha Vidyalaya - Kahatowita)

5 621 vues

Publié le

இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் மாணவர்களை ஆட்கொண்டிருக்கும் இக்காலத்தில் அச்சு ஊடகங்களின் ஆதிக்கம் மாணவர்களுக்குக் கைநழுவிப்போன ஒன்றாக மாறிவிட்ட, இவ்வேலையில் - 'பத்ர்' - வெற்றி கிட்டியிருக்கின்றது. ஆம். வாசிப்பை நேசிக்கின்ற ஒரு மாணவர் சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நல்ல முயற்சியை அல் பத்ரியாவின் விடுகை வருட மாணவர்கள் செய்திருக்கின்றனர்.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Al Badhr Magazine (Al Badriya Maha Vidyalaya - Kahatowita)

 1. 1. epu;thff; FO jiytu; cg. jiytu; nrashyu; cg. nrashyu; nghUshyu; cg nghUshyu; : : : : : : vk;.N[.vk; U];jp vk;.vk;.vk; upk;]hd; V.Mu;.vk; ]_igu; V.]P.vk; c]hkh vk;.vk;.,]l; Kdt;tuh vk;.A+.vg; g];uPdh nraw;FO cWg;gpdu;fs; vk;.N[.vk; Ri`j; vk;.vd;.vk; m]hu;jPd; vk;.vd;.vk; egP]; vk;.vg;.vk; ]g;uhd; vk;.vr;.vk; `];Gy;yh`; V.v];.vk; `pu;]hd; V.vr;.Mu; K`k;kj; vk;.vd;.vk; ep]hd; vk;.V.vg; up];kpah vk;.vg;.vg; m];uh vk;.v];.vg; r];dh vk;.vd;.vg; rg;dh vk;.A.vg; m];fh vk;.vd;.vg; epg;uh vk;.,]l;.vg; ]_k;yh vk;.v];.vg; K];gpfh vk;.N[.vg; ku;ypah V.]P.vg; gh`Pkh vk;.vd;.vg; m];kh vk;.vk;.vg; upg;dh V.vr;.vg; u]hdh vg;. K];upgh vk;.vd;.vg; E];fh vk;.v];.vg; rpghdp vk;.vd;.vg; rg;uPdh vk;.vg; U];dh
 2. 2. mjpgu; ciu f`l;Nlhtpl;;l my;-gj;upah kfh tpj;jpahyaj;jpd; 2011 (juk; 13) cau;ju khztu;fshy; ntspaplg;gLk; ,t; “ my;-gj;u; ” rQ;rpiff;F mjpgu; vd;w tifapy; MjuT toq;Ftjpy; ngUkfpo;r;rpailfpd;Nwd;. (my;`k;Jypy;yh`;…!) ,t;thwhd khzhf;fSf;F Mf;fKk; Cf;fKk; nfhLj;J cw;rhfg;gLj;JtjhdJ r%fj;jpy; ,tu;fs; kq;fhg; Gfo; ngw;W kpspu top NfhYk; vd;gjpy; Iakpy;iy!!! ghlrhiy khztu;fspd; jpwikfis tsu;g;gjpy; ,t;thwhd rQ;rpiffs; epr;rakhfj; JizGupAk; vd;gNjhL vjpu;tUk; khztu; rKjhaj;jpw;F ,J xU Kd;NdhbahfTk; mikAk;. vdNt> vkJ ghlrhiyf;fhf ,e;E}iy ntspapLtjw;F cjtp nra;j midtUf;Fk; ed;wpiaj; njuptpj;Jf; nfhs;tNjhL ,tu;fsJ fd;dpKaw;rp ntw;wp ngw;W jpfo tho;j;JfpNwd;. mjpgu; M.I.M RISHAN (Principal of Al-Badriya M.V)
 3. 3. Mrpupau; ciu ,yj;jpudpay; Clfq;fs; khztu;fis Ml;nfhz;bUf;Fk; ,f;fhyj;jpy; mr;R Clfq;fspd; Mjpf;fk; khztu;fSf;Ff; ifeOtpg;Nghd xd;whf khwptpl;l> ,t;Ntiyapy; - “gj;u;” - ntw;wp fpl;bapUf;fpd;wJ. Mk;. thrpg;ig Nerpf;fpd;w xU khztu; rKjhaj;ij cUthf;Fk; ey;y Kaw;rpia my; gj;upahtpd; tpLif tUl khztu;fs; nra;jpUf;fpd;wdu;. „,t;tpjy;‟ vkJ khztu;fspd; Kaw;rpahdhYk; fhj;jpukhd „fdjp‟ Gupfpd;wJ : Mu;tk; njupfpd;wJ : “nghOJ vd;gJ Nghf;Ftjw;fhf my;y. vijahtJ Mf;Ftjw;fhf” vd;w fUj;J NkNyhq;Ffpd;wJ. MfNt ,t;tpjopd; vy;yh Mf;fq;fisAk;> fl;LiufisAk;> njhFg;GfisAk;> tpsf;fq;;fisAk; vy;yh khztu;fSk; thrpj;J gad; ngw Ntz;Lk;. “gj;u;” jd; gzpia fhyk; fhykhfj;njhlu Ntz;Lk; vd;W gpuhj;jpf;fpNwd;. Fzk; ehb Fw;wKk; ehb kpif ehb kpf;f nfhs;Sk; gz;ghdUf;F -gj;u;- epr;rak; gad; nfhLf;Fk; vd;gJ vdJ gzpthd ek;gpf;if. Mrpupau; rhu;ghf> vk;.]P. ah$Jd;dp]h. B.A. ( Hons ) Tamil.
 4. 4. jiyik ciu mUshsidg; Gfo;e;J mtdJ jpUehkk; nfhz;L Muk;gk; nra;fpNwd;. mtdJ Jhju; kPJ rhe;jpAk; rkhjhdKk; cz;lhtjhf! vdg;gpuhj;jpf;fpNwd;. ve;j kdpjDk; kw;wtUila Jizapd;wp tho KbahJ vd;w mbg;gilapNyNa kdpjdhy; kdpjDf;F rpy flikfs; nra;ag;gl Ntz;Lk; vd my;yh`; tpjpj;Js;shd;. xU kjpg;G tha;e;j ,yf;if gbg;gbahf miljNy ntw;wpahFk;. ,e;j mbg;gilapy; r%f eyd; fUjp 13 Mk; Mz;L tpLif tUl rNfhju rNfhjupfshd vk;khy; ntw;wp khiy #l tpUk;Gk; rNfhju rNfhjupfSf;F mwpTf;fUT+yq;fs; mlq;fpa “my;-gj;u;” vDk; rQ;rpif ntsptUfpd;wJ. NkYk; ,r;rQ;rpiff;F Mf;fq;fisAk; jpUj;jq;fisAk; topfhl;ly;fisAk; je;J cjtpa midtUf;Fk; vdJ kdkhu;e;j ed;wpfisj; njuptpj;Jf;nfhs;tNjhL vkJ vOj;J Kaw;rpfis EhYUg;gLj;Jtjpy; Jizaha; epd;w rNfhjuu;fSf;Fk; vkJ mwpTg;gazj;jpy; tpopitj;J Cf;fg;gLj;jpa midtUf;Fk; kdkhu;e;j ed;wpfis njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. my;yh`; midtupdJ cjtpfisAk; nghUe;jpf;nfhs;thdhf!. jiytu; K`k;kj; U];jp
 5. 5. my; gj;u; gw;wpa tpsf;fk; thrfu;fNs….,Njh cq;fSf;fhf my;-gj;upahtpd; tuyhw;wpy; jlk; gjpf;f ntspte;Jtpl;lJ.! “my; gj;u;” rQ;rpif. Kjy; Kaw;rpahd ,J ntw;wp ngw Kjw;fz; ,iwtidg; gpuhu;j;jpf;fpd;Nwhk;. my; gj;u; vd;why; vd;d? ,Njh $WfpNwhk;..NfSq;fs;..! my; gj;u; : vd;w ,g;gjj;jpd; tpsf;fkhtJ Kjy; ntw;wpiaf; Fwpf;fpd;wJ. my;-gj;upahtpd; 2011 (juk; 13) cau;ju khzhf;fshfp;a vkJ ntw;wpfukhd Kjy; Kaw;rpapd; ntspg;ghNl ,t; rQ;rpifahFk;. MfNt ,e;Nehf;fj;jpd; mbg;gilapNyNa ,j;jiyg;G ,lg;gl;Ls;sJ. vdNt ,t; rQ;rpif Kjy; Kaw;rpapNyNa ntw;wpeilNghLk; vd;gjpy; Iakpy;iy..!!! ,t; rQ;rpif fl;Liu> ftpij> rpWfij> njhlu;fij> rpe;jidj;Jspfs;> nghJ mwpT tplaq;fs; Nghd;wtw;iw Rke;J tUfpd;w ngWkjpkpf;f thfdkhfj; jpfo;fpd;wJ. ,jpy; ,d;Dk; gy Rthurpakhd Mf;fq;fSk; ,lk;ngw;Ws;sd. khztu;fspd; jpwikfis ntspAyfj;jpw;F vLj;Jf;fhl;lTk; mjpy; Mu;tk; nfhz;ltu;fisj; J}z;lTk; ,t; my; gj;u; Jiznra;Ak;. ,k;Kjy; rQ;rpif cau;ju khztu;fspdhy; (juk; 13) ntspaplg;gLtjhy; mtu;fspd; Mf;fq;fisNa cs;slf;fpapUf;fpd;wd. vjpu; tUk; fhyq;fspy; ntsptuf; fhj;jpUf;Fk; rQ;rpiffspy; Vida khztu;fspd; Mf;fq;fisAk; gpuRupf;fj; jahuhfTs;Nshk; vd;gij kfpo;r;rpAld; mwptpj;J ,t; rQ;rpifapypUe;J KOikahd gaidAk; mile;Jnfhs;s tho;j;jp tpilngWfpNwhk;. ,g;gbf;F my; gj;u; (FO)
 6. 6. tho;j;Jr;ruk; md;ghd “gj;Nu” eP tpbaYf;F te;j ntspr;rk; - ,d;W khzhf;fuhfpa vkJ mwpTg; grpia ePf;f gj;u; vd;W cUntLj;J vkJ Mw;wy;fis tsu;j;J vkJ ,isa rKjhaj;jpd; Kd;Ndw;wj;Jf;F mwpT+l;Ltjw;fhfNt te;Jjpj;jhNa! “my; gj;upah” vDk; ghriwapd; khzhf;fuJ jpwikia ntspAyfj;Jf;F vLj;Jf; fhl;b ckJ ngaUf;F Vw;w ntw;wp eilAld; mwpTr; Rluha; cUthfp Rlu; xsp Vw;wp ,k;khjk; Kjy; vk;ifapy; - eP jto;tha;! cd; Nritiaj; njhlu cd; tuit vjpu;ghu;g;gtdhf…. tho;f cd; Nrit! tsu;f cd; Nrit! tsu;f cd; gzp! Kbtpy;yhky; thog;NghfpNwhk; vd;gJ Nghyf; fw;wpLq;fs;> ehisNa ,wf;fg;NghfpNwhk; vd;gJ Nghy; tho;e;jpLq;fs; - kfhj;kh fhe;jp
 7. 7. thrpg;gtu;fs; czu;tpd;wp ntWk; thh;j;ijfis thrpg;gtDf;Fk; mtw;iw czu;Tg+u;tkhf gbf;fpd;wtDf;FkpilNa cs;s NtWghL xU kyiu fz;zhbf;Fg; gpd;dhypUe;J ghu;g;gtDf;Fk; Neubahf mjidf; fhz;gtDf;Fk; ,ilapyhd NtWghl;il xj;jpUf;fpd;wJ. fz;zhbf;Fg; gpd;dhypUe;J ghu;g;gtDf;F mjd; mikg;igAk;> epwq;fisANk fhz Kbfpd;wJ. Mdhy; mUfpypUe;J ghu;;g;gtNdh mjd; thrj;ijAk; Efu;fpd;whd;. Kjy; tif thrfd; thu;j;ijfis kPz;Lk; kPz;Lk; cr;rupj;J trdq;fspy; ,lk;ngWk; xypf; Fwpg;Gf;fis Nfl;fpd;whd;. czu;Tld; thrpg;gtd; mjd; Md;khtpypUe;J NknyOk; mu;j;jj;ij Efu;fpd;whd;. mit mtdJ cs;sj;jpy;> rpe;jidapy; ngUk; jhf;fk; tpistpf;fpd;wJ. thu;j;ijfis czu;e;jhy; kl;Lk; NghjhJ – KOtJkhf Gupe;J nfhs;sNtz;Lk; xU flik tpUg;gkhf Mfptpl;;lhy;> ,Wjpapy; mJNt re;Njhrkhfp tpLk; - [hu;[; fpupl;lu; - [hd; vr; .Nuhl]; mbnfhz;L mse;jhy; tho;f;if fbdkhdJ – Mdhy; mq;Fyk; nfhz;L mse;jhNyh> mJ kpf vspjhdJ. - [_d; Nfhu;ld;
 8. 8. With Best Compliments From s cq;fsJ rfy kUj;Jt Ma;T$lg; gupNrhjidfisAk; f`l;NlhtplhtpNy nra;Jnfhs;syhk;  ,uj;jk;  rpWePu;  rsp  kyk;
 9. 9. With Best Compliments From COLOMBO GOLD HOUSE FOR ALL YOUR ORNAMENTAL REQUIREMENTS! NOW!!! YOUR SELECTION….  et ehfuPf bird;fs;  md;ghd cgrupg;G  epaha tpiy. ,it midj;Jk; Jha;ikahd 22 ful; jq;f> eiffis Fwpj;j Neuj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s ehlNtz;ba xNu ,lk;. M.H.M.FAIS PROPRIETOR --------------------------------COLOMBO GOLD HOUSE 03, COLOMBO ROAD, KIRINDIWELA. 0332267213 (CLOSE TO KODIKARA STUDIO ) ----------------------------------- xUtu; ngw;Wf; nfhz;ljw;fhf vg;NghJNk nfsutpf;fg;gLtjpy;iy ; nfhLj;jjw;;fhfj;jhd; xUtUf;F nfsutk; rd;khdkhf toq;fg;gLfpwJ. - fy;tpd; $ypl;[;
 10. 10. ntw;wp gutrkha; tho;f;if kpd;d fuNfhrq;fs; vd;Wk; cd; ehkk; Gfo ed; ntw;wpf;F ntwp nfhz;L cd;Ds; ,Uf;Fk; gytPdj;ij vwpe;J ntw;wpf; nfhbia nghjpj;J tpL! ciog;ghu; vd;Wk; Nrhu;e;J fisg;gjpy;iy. vdNt Njhoh fy;tpapd; fz; eP fhdy; ePuha; ,uhJ Njhy;tpia rpjw vwpe;JtpL! ntw;wpf; fg;gypy; eP gazpf;f flYf;F mg;ghYk; xspul;Lk; cd; rpwg;G ntw;wpf;F tWikAk; rpWikAk; fUikAk; jilay;y! Njhoh…! cd; ghlrhiy tho;it ntw;wpapd; Nflakha; czu;e;J nray;gl gilgilahf jilfs; tupDk; ghrp Nky; tOthJ jplkha; cd; ghjj;ij jlk;gjpf;f itj;jpL ntw;wp epr;rak;. ZUMLA ZAWAHIR 2011 A/L BATCH cw;rhfk; ,y;yhky; ngupjhf vJTNk> vg;NghJNk rhjpf;fg;gl;ljpy;iy - uhy;g; thy;l;Nl vku;]d;
 11. 11. jiuiaj; njhl;l fz;zPu; fhiyr; #upad; jd; nghw;fjpu;fis vq;Fk; gug;gpAs;shd;. G+Tyfk; vd;Wk; Nghy; Gj;Jzu;r;rp ngw;W jd; md;whl fUkq;fis epfo;j;jpf;nfhz;L; ,Uf;fpd;wJ. Mdhy; md;iwa jpdk; u`PkhTf;Nfh g+kp mtis Nehf;fp kpfr;rkPgkhf te;J nfhz;bUg;gijg; Nghd;w gpuik. mtsJ neQ;rk; mbf;Fk; Ntfj;ij mtshy; ed;F czu KbfpwJ. jd; Kfj;jpy; rpe;jpa tpau;itj;Jspfis iff;Fl;ilahy; Jilj;Jf;nfhz;Nl fztd; ryPk; rfpjk; jk;kfs; mk;dhTld; mt;tshfj;Js; Eiofpwhs;. me;j tshfj;jpypUe;j fl;blj;jpd; ngau;g;gyifiaf; fz;lJNk u`Pkhtpdhy; jd; cs;sf;FKwiy mlf;fpf;nfhs;s Kbatpy;iy. xUthW jdJ kdf;FKwiy ngU%r;Rf;fshf;fpf; nfhz;L fztd;> ; Gjy;tpf;Fj; njupahky; kiwf;fyhdhs;;. me;jsT mtsJ epiy khWtjw;F mg;ngau;g; gyifapy; vd;d ,Uf;f KbAk;? mtsJ neQ;rk; vijf;fz;L mt;tsT Jbf;fpwJ? mg;gyifapy; ,Ue;j „mdhij ,y;yk;‟ vd;w ehkNk mtsJ rpe;jid kdkhw;wj;Jf;Ff; fhuzkhFk;. ,e;j ehkj;NjhL u`PkhTf;Fk; njhlu;G ,Ue;jJ. gr;rpsk; Foe;ijfSk; gs;spr; rpwhu;fSkh? gRe;jspu;fspd; tjdq;fisg; ghu;g;gtu;fs; mehij vd;w ehkj;Jf;F mu;j;jk; NjLtu;. u`Pkhtpd; fz;fs; vijNah Njbf;nfhz;Nl ,Ue;jd. ,ijg;Gupe;J nfhz;l ryPk; kidtp u`PkhitAk; kfs; mk;dhitAk; mioj;Jf;nfhz;L jiyik mYtyupd; mYtyfj;Jf;Fs; Eiofpwhd;. u`Pkh mt;mYtyfj;J miwapDs; mkUk;tiu jdJ vz;zk; <NlWkh? vd;w mq;fyha;g;GlNdNa fhzg;gl;lhs;. u`Pkh xUthW jhd; te;jjd; fhuzj;ijr;nrhy;yp Kbf;f mYtyupd; Kfk; kyu;e;jJ. mtu;;fs; xU Foe;ijia jj;njLf;fg; Nghtjhff; $wpa tplaj;ij mYtyu; ngupJk; ghuhl;bdhu;. mtu;fspd; Ngr;rpDhNl ryPk; u`Pkhtpd; epiyapy; Vw;gl;l tpj;jpahrq;fSf;fhd fhuzq;fisAk; tpsf;f mYtyu; mjpu;e;JNghdhu;…. (njhlUk;…..) AZKA USMAN 2011 A/L BATCH
 12. 12. vd; Rtdj;J nrhe;jq;fNs ! cq;fSld; ehd;… ,sikapd; Js;sypy; gs;spg;gUtj;ij flj;jpLk; cdf;F mwpTiuaha; XupU thu;j;ij nrhy;y vz;zpNa ,k;kliy cd;dplk; ePl;Lfpd;Nwd;. fhyk; vd;gJ thisg; Nghd;wJ. mjid ehk; rupahfg; gad;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,y;iyNay; mJ vk;ik ntl;b tpLk;” vd;w $w;iw eP vg;NghjhtJ Nfl;bUf;fpd;whah? gha;e;NjhLk; ePuUtp kPz;Lk; NkNy nry;yhjJ Nghy; cd;id tpl;Lr; nrd;w fhyq;fSk; kPz;Lk; jpUk;gp tuhJ. jhd; ez;gu;fNshL xd;wha; ,Ue;J mul;il mbf;Fk; eP Fu;Md; nrhy;Yk; fhyk; gw;wpa vr;rupf;ifia xU epkplk; rpe;jpj;Jg;ghu;;. mwpT vDk; Njliy cs;sj;jpy; Rke;j eP fy;Y}up ,d;gk; vd;w ngaupy; eP nra;Ak; fpz;ly; $j;Jf;fs; ehis kWikapy; cdf;F vjpuha; rhl;rp nrhy;Yk; vd;gij mwpthah? Njhop…! cd; moif kiwf;f mghah mzpe;J nry;Yk; eP ij;jhdpd; gpbapy; ,Ue;J cd;id kiwf;f „,`;yh];‟ vDk; Milia cd; cs;sj;Jf;Fk; mzpe;jhy; Rtdj;Jg; gl;baypy; cd; ngaUk; ,lk; gpbf;FNk. „Njhop…!‟ Nkiyj;Nja ,irapy; eP vLj;J itf;Fk; xt;nthU mbAk; cd;id cdJ euf tho;Tf;F miof;Fk; xt;nthU fhyb XirahFk;. rpdpkh vDk; rPu;NfL cd;ehit tpl;L vq;Nfh njhiy J}uk; nrd;W> cz;ik K];ypkha; cyif tyk; te;J> ehis ehDk; ePAk; re;jpg;Nghk; Rtdj;J nrhe;jq;fsha;. ,ts;> vd;Wk; cq;fs; Nrhjup> FATHIMA RAZANA “,d;Nw cq;fshy; nra;aKbe;jij xU 2011 A/L BATCH NghJk; ehis tiu js;spg;NghljPu;fs;”
 13. 13. gz;ghl;Lr;#oy; rkPgfhykhf gz;ghL> tpOkpaf;FiwghL vd;gd gw;wp gutyhf Ngrg;gl;L tUfpd;wd. kdpj mwpT cr;repiyia mile;jjd;; tpisthf cjpj;Js;s njhopEl;g Kd;Ndw;wKk; mjid milahsg;gLj;Jk; rhjdq;fSk; kdpjd; mwptpd; rpfuj;ij mile;Js;sijg; giwrhw;wpdhYk;> jPu;T fhz Kbah rpy tplaq;fs; me;juj;jpy; jj;jspg;gij njspthf $Wfpd;wd. ,jpy; gz;ghL njhlu;ghd gpur;rpidAk; Kf;fpa ,lk; tfpf;fpwJ. gz;ghL khdpl r%fj;ij tpl;lfd;wjd; tpisthf gy ,d;dy;fSf;F cyfk; Mshfpf;nfhz;bUf;fpwJ. NkYk; ,jaq;fs; gaq;fu Afj;ij Nehf;fp efu;e;Jnfhz;bUf;fpd;wd. ,NjNtiy ,d;W khdpl eyd;fs;> ngWkhdq;fs; midj;JNk FopNjhz;bg;Gijf;fg;gl;L ,ae;jpukakhd tho;nthOq;if kdpjd; Nkw;nfhs;fpwhd;. Mdhy; rk;G+uz tho;f;iff;F topfhl;bAs;s ,];yhk; gz;ghL Fwpj;J Mokhf NgRtjid mtjhdpf;fyhk;. ,];yhkp;a fz;Nzhl;lj;jpy; tpOkpaf; FiwghLk; mtw;wpf;fhd jPu;TfSk; ,tw;wpy; ,];yhkpa gq;fspg;Gk; msg;ngupaJ. ,d;W Nkw;fj;jpa ehLfs; ,];yhk; ths; Kidapy; gug;gg;gl;l khu;ffkhfTk;> egp (]y;) mtu;fs; xU gaq;futhjp> mtUila ; ]`hghf;fs; mbg;gilthjpfs;> ,t;Tyfpy; ,];yhk; MAj KidapNyNa gug;gg;gl;lJ vd;Wk; gpur;rhuk; nra;J tUfpd;wdu;. Clfq;fspy; K];ypk;fs; jPtputhjpfshf rpj;jupf;fg;gLfpd;wdu;. Mdhy; ,];yhk; egpfshupdJk; mtu;fsJ Njhou;fspdJk; ew;Fzj;jhy; gug;gg;gl;lJ. egp (]y;) mtu;fs; tha;ikapy;> Neu;ikapy;> ek;gpf;ifapy; Kd;khjpupahf tpsq;fpdhu;. ,jdhNyNa tuyhw;wpy; rfyJiwfspYk; nry;thf;Fr; nrYj;jpa 100 kdpju;fis tupirg;gLj;jp jpU. ikf;fy; vr;. `hu;l; (Michael H. Hart) vd;w fpwp];jt mwpQu; vOjpa “EhW Ngu;”;(The 100) vd;w Gj;jfj;jpy; egpatu;fSf;F Kjyplk; toq;fg;gl;lJ. ,j;jifa egpatu;fisj;jhd; ,d;W Nkw;Fyfk; “gaq;futhjp” vd;fpwJ. egpatu;fs; cyFf;F Xu; rpwe;j gz;ghl;Lr;#oiy toq;Ftjw;f;Nf tpUk;gpdhu;fs;. NkYk; egp (]y;) mtu;fs; kf;fis gz;ghLfs; %yNk cau;tilar; nra;ayhk; vd;gij mwpe;J
 14. 14. eilKiwg;gLj;jpAk; fhl;bdhu;. MAj gyj;jhy; rhjpf;f Kbahjij <khdpa gyj;jhy; rhjpf;f KbAk; vd;gjid epWhgpj;jhu;. ,jdhy; jhd; egpatu;fs; gz;ghLfspd; ciwtplkhf jpfo;e;jhu;. mijAk; jhz;b my;Fu;Md; egpatu;fis mwpKfk; nra;Ak; NghJ “ epr;rakhf my;yh`;tpd; Jhjuplk; cq;fSf;F mofhd Kd;khjpup cs;sJ” (m`;]hg; - 21) vd;fpwJ. Mdhy; ,j;jifa xU Kd;khjpupia tpl;L tpl;L ,d;W vkJ r%fk; jpiug;gl ebfu;fSf;F mbikg;gl;Lk; mtu;fis gpd;gw;wpAk; tUfpd;wik tprdj;Jf;FupaNj! ,e;j Jd;gpay; epiyapypUe;J rpuj;ij nfhz;L K];ypk; r%fj;ij kPl;Fk; nghWg;gpy; ,Ue;J K];ypk;fs; xJq;fp epw;ff KbahJ. ; cikahf;fspd; fijia vLj;Jg;ghUq;fs;. tyPj; vd;gtupd; Ml;rpf;fhyj;jpy; ];igidf; ifg;gw;w jhupf; ,g;D ]pahjpd; jiyikapy; xU gil mDg;gg;gl;lJ. mg;gilapd; ew;Fzj;ij tuyhW vOjpAs;sJ. ];igd; kf;fs; ngz;fisAk;> Nghijg;nghUl;fisAk; jhupf; ,g;D ]pahjpw;fF nfhLj;j NghJ mtw;iw kWj;J tpl;L ; ];igidf; ifg;gw;wpdhu;. xU fpwp];jt vOj;jhsu; ,e;jf; FOtpdu; thdpy; ,Ue;J te;jtu;fsh? my;yJ G+kpapy; ,Ue;J Kisj;jtu;fsh? vd;W vOJk; mstpw;fF ; xOf;f rPyu;fshfTk;> gz;ghl;by; jiyrpwe;jtu;fshfTk; ,Ue;jhu;fs;. ,j;jifa ,];yhkpa gz;ghLfs; %yk; jhd; ,];yhk; cyfnkq;Fk; md;W gutpapUe;jJ. K];ypk;fs; kPz;Lk; mNj rf;jpia my;yJ gz;ghl;il ngw;why; ehis cyif MSk; rf;jpahf khWthu;fs; vd;gJ K];ypk; kf;fSf;F njupahJ. Vida r%fq;fis tpl;L tpLNthk; K];ypk;fNs ,d;W gz;ghl;il ,oe;J jtpf;fpd;wdu;. ve;j mstpw;f;F vd;why; “,];yhj;ij gbj;J mijj;njupe;J nfhs;Sq;fs; K];ypk;fisg; ghu;j;J njupe;J nfhs;shjPu;fs;” vd;W ehNk K];ypk; my;yhjtu;fSf;F nrhy;Yk; Ju;g;ghf;fpa epiy Vw;gl;Ls;sJ. K];ypk; r%fk; tpopj;njOe;jhy; ehisa cyfpd; jiyikj;Jtj;ij ifg;gw;wptpLk;. ,jdhy; jhd; mnkupf;fhtpd; rQ;rpif xd;W “kPz;Lk; K`k;kj; tUfpwhu;” vDk; jiyg;gpy; gpd;tUk; nra;jpia ntspapl;Ls;sJ. “K];ypk;fs; 500 tUlq;fshf cwq;fpf;fplf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; tpopj;njOe;jhy; cyfpd; %f;fzhq;fapw;iw gpbj;J tpLthu;fs;” vd mjpy; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.
 15. 15. ,jdhy; jhd; A+ju;fs; ,d;W K];ypk;fs; kj;jpapy; xOf;f rPuopit Vw;gLj;j Kidfpwhu;fs;. xU rpW njhifapduhf cs;s ,e;j A+ju;fs; mNdfkhd Clfq;fisAk;> tu;j;jf epWtdq;fisAk; itj;Jf;nfhz;L mjDhlhf K];ypk;fspd; gz;ghl;il rPuopf;f Kaw;rpf;fpd;whu;fs;. ,jd; fhuzkhf vkJ gz;ghL tPo;r;rp epiyf;F NkYk; js;sg;gl;Ls;sJld;> tpjptpyf;fpd;wp vk; r%fj;jpdu; midtiuAk; fLikahf gPbj;Js;s Nehahf gz;ghl;L tPo;r;rp mike;jpUg;gJ kpfTk; tUe;jj;jf;f epiyahFk;. ,];yhk; gz;ghl;Lr;#oiy Vw;gLj;JtjpYk;> ghJfhg;gjpYk; vk;ik Cf;fg;gLj;Jfpd;wJ. ,t;thwhd #oypy; jhd; ed;ikia Vtp jPikiaj;jLf;fpd;w ey;y rKjhak; thoKbtJld;> Kd;khjpupahd r%f fl;likg;igAk; cUthf;f KbAk;. ,jdhy; jhd; egpatu;fs; jd;id mwpKfk; nra;J jdJ kfj;jhd gzpiag;gw;wp $Wk; NghJ “epr;rakhf ew;gz;Gfis KOik nra;aNt ehd; mDg;gg;gl;Ls;Nsd;” vd;whu;fs;. vdNt gz;ghLfsw;w mwpT kl;Lk; MNuhf;fpakhd vijANk rhjpf;fhJ. cau;e;j gz;ghLfis> xOf;f tpOkpaq;fis gw;wpg;gpbj;jhy;jhd; vkJ cau;T epiy rPuhFk;. ehis kWikapy; vkJ nraw;ghLfis ,iwtdpd; ePjkhd kP]hd; juhrpy; epWf;fg;gLk; NghJ mjw;fF Nkyjpf fdjpia ; nfhLj;J euf neUg;gpd; mNfhuj;jpypUe;J vk;ik ghJfhg;gJk; cau;e;j gz;ghLfs; jhd;. vdNt rpije;Js;s vk; fyhrhug; ngWkhdq;fis kPsTk; rPu;nra;a cs;s rpwe;j topKiw gz;ghl;nlOr;rpiaj; Njhw;Wtpg;gJjhd;. “Whose two Days are equal (In Accomplishment) is a sure loser” A.R.M.SUBAIR (Hadith) “ntw;wpahsuhf Mtjw;f;F Kaw;rpg;gij tpl gz;Gilatuhf khWtjw;f;F Kaw;rpAq;fs;” - my;gu;l; Id;];Bd; 2011 (A/L) BATCH
 16. 16. With Best Compliments From New SUISSE GOLD HOUSE cq;fsJ eifj; Njitfis epiwT nra;J nfhs;s jukhd xU ,lk;! etPd eiffspd; Ruq;fk;! ek;gpf;ifahd jq;f eiffspw;F ehlNtz;ba xNu ,lk;! NO : 23, ATHTHANAGALLA ROAD, NITTAMBUWA TP : 0332288098 033 4903571 SUISSE GOLD HOUSE
 17. 17. Kaw;rpNa ntw;wpapd; Kjw;gb gps;isg; gUtj;jpy; Ky;iyr; rpupg;ghNy ngw;Nwhupd; %u;f;fe;jtpu;j;Njhk;. Mz;Lfs; ek;ikf; fle;J efu jj;jpj; jto;;e;Njhk;> jiuapy; cl;fhu;e;Njhk;. ele;J> Xb> tpisahb gbg;gbaha; ,d;W tpQ;Qhdpfshf tpz;iz mile;J> itj;jpadha; capiuf; fhj;J ,d;W r%fk; <d;w tukha; tpsq;Fk; vk;khy; vk; r%fNk rf;jp ngw;W tpsq;Ffpd;wnjd;why; mJ kpifahfhJ. ,njy;yhk; fhw;W ek; gf;fk; tPrpajd; tpisth? ,y;yNt ,y;iy. ePupy; ePe;Jk; xUtDf;Ff; $l ePupd; jpirf;F vjpu;j;jpirapy; ePe;JtJ jhd; tPuk;. jtpu ePupd; jpirapNy nrd;W MW Cu; fle;jhYk; vs;ssTk; mjpy; gadpy;iy. Kaw;rp %r;NrhL xd;wpa ve;j kdpjDk; xt;nthU f;lj;ijAk; xU tha;g;ghff; nfhs;fpd;whd;. Kaw;rp cyfNkhfj;NjhL xd;wpa ve;j kdpjDk; xt;nthU tha;g;igAk; f;lkhfNt nfhs;fpwhd; vd;gJ mjd; %yk; njsptha;g; Gupfpd;wJ. ,d;W cyfk; Nghw;Wk; Mf;fpkpb];> Mg;ufhk; ypq;fd;> Njhk]; my;th vbrd; Nghd;w gyUk; jk; rhjidfis epidj;j fdj;jpNyNa epiyehl;l Kbatpy;iy. xU Kiwah? ,U Kiwah? gy E}W Kiwfs; vj;jdpj;jhu;fs;. XupU KiwNahL Nrhu;e;J mtu;fs; ,J ek;khy; KbahJ vd md;Nw jk; nraw;ghl;bypUe;J tpyfpr; nrd;wpUg;gpd; ,d;W xspapy; jpisf;Fk; cyfk; vq;Nf? nra;jpfis nrt;tNd ,Ue;j ,lj;jpdpd;Nw mwpa cjTk; Clfq;fs; vq;Nf? md;iwa efuPfkilahj ek; Kd;Ndhu; tho;e;j mNj #oy; jhd; ehk; ,d;Wk; Fbnfhs;s Ntz;ba jskhf ,Ue;jpUf;Fk;. ntw;wpnad;gJ xU kdpjDf;F ,yFtpy;fpl;lhJ. ,yFtpy;fpl;Lk; ntw;wp epue;jukhdJky;y. neQ;rj;jpy; Mde;jf; fspg;igf; fyf;fr; nra;Ankhd;Wky;y. Mdhy; mNj ntw;wpia ehSk; KidAk; xUtd; Kaw;rpapd; gydhf milthdhapd; ntw;wp fpl;ba me;j epkplk; mtd; cs;sNkh KO cyifAk; rpwfbj;J Rw;wpj; jpupe;j gl;rp Nghy; epiwtile;J ,Uf;Fk;. ,d;W tiuapYk; ntw;wp vDk; aho; kPl;bf; nfhz;bUg;gJ ,Nj thj;jpak; jhd;. Kaw;rpNa ntw;wpapd; Kjy;gbahFk;. vijAk; nra;AKd; ,J ek;khy; KbahJ vd;W kdtYtpog;gJ Nfhioapd; nrayhFk;. vijAk; vd;dhy; KbAk;> ehd; nra;Ntd; vd;w jplfhj;jpuj;Jld; Kaw;rpg; gbfisf;ftdkha; Vwp ntw;wpf; nfhb ehl;LNthk;. ek; cly; kz;iz mile;jhYk;> ek; ngau; kf;fs; kdj;jpy; tho Kaw;rpia %r;rha;f; nfhs;Nthk;. KO cyifAk; Kaw;rpahy; nty;Nthk;. Nuska Nowshad 2011 A/L Batch
 18. 18. gpwUila elj;ijia vg;NghJk; ey;y mu;j;jj;Jld; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs;. NghJkhd jfty;fs; ,y;yhj NghJ kw;wtu; nra;Ak;> kw;Wk; nra;ahj fhupaq;fSf;F kf;fs; Xu; vjpu;kiw tpsf;fj;ij ,ay;ghfj; je;JtpLthu;fs;. rpyu; ,e;j cyfNk mtu;fis jtW nrhy;tjw;Nf ,Ug;gjha; vz;Zthu;fs;. mJ cz;ikapy;iy. vijAk; ey;ytpj vz;zj;NjhL njhlq;Ftjhy; ey;y cwT Kiwfisg; ngWfpw ,dpikahdnjhU Fzj;ij tsu;j;Jf; nfhs;fpd;w tha;g;ig ehk; ngWfpd;Nwhk;. cjhuzj;Jf;F> ehk; xUtUf;F jfty; mDg;gptpl;L ,uz;L ehl;fSf;F mtuplk; ,Ue;J ve;j xU gjpYk; tuhky; vj;jid Kiw ,Ue;jpUf;fpd;Nwhk;. mg;NghJ kdjpw;F tUk; Kjy; vz;zNk “ vdJ nra;jpf;F gjpy; jUtjw;F mtu;fs; mf;fiw vLj;Jf; nfhs;sNt ,y;iy ” my;yJ “ mtu;fs; vd;idg; Gwf;fzpj;Jtpl;lhu;fs; ” vd;gNjahFk;. ,J vjpu;kiwahFk;;. cz;ikapy;>  mtu;fs; Kaw;rp nra;J Kbahky; NghapUf;fyhk;.  mtu;fs; mDg;gpa nra;jp ekf;F fpilf;fhky; Nghfyhk;.  mtu;fSf;F NtW VjhtJ neUf;fb Vw;gl;bUf;fyhk;.  mtu;fSf;F ekJ nra;jp Ngha;r; Nruhky; ,Uf;fyhk;. ,g;gb gy fhuzq;fs; ,Uf;fyhk;. rupahfj; njupahjtiuapy; ey;y tpjkhf vijAk; vLj;Jf; nfhz;L njhlq;FtJ gaDs;sJ. M.M.M.RIMZAN 2011 A/L Batch “cq;fsJ mDkjp ,y;yhky; ahUNk cq;fis jho;thf vz;z itf;f KbahJ” - vypNdhu; &];nty;l;
 19. 19. Gd;dif ePq;fSk; vd; mfuhjpapy;; ….. xt;nthU kdq;fSk; jpwe;J NgRk; Njrpa nksd nkhop. ez;gd; ,Ue;jhy; epoy;> gpupe;jhy; capu;. muq;F Ngrhjtidg; Ngr itf;Fk; GJ cyfk; ftpij Jauj;jpd; ntspg;ghl;il nrhw;fs; nfhz;lhLk; Rje;jpuk;. Njhy;tp tpOe;j jOk;Gfis kiwf;Fk; Gjpa ehfupfr; nrhy;. rpe;jid cdf;Fs;NsNa kPz;Lk; cd;id cUthf;Fk; Mw;wiyf; nfhLg;gJ. tpUl;rk; Cu; ntapiy jd; jiyapy; jhq;f ,aw;if je;j ngupa Fil. gs;sp Js;spj; jpupgtDf;Fg;Gs;sp nfhLj;J nts;spj; jpir fhl;LtJ. Ehyfk; gy mwpQu;fs; jd;Ds;Nsnfhz;L mikjpahf ,Uf;Fk; xUtpj miy. Fathima Shazna 2011 (AlL)
 20. 20. tpopj;njO kdpjh kdpjh ! xU fzk; cd; tho;T gw;wp rpe;jp kW fzk; cd; tho;T cd;idg; gpd; njhlUk; vd;W fU kdk; fy;yhapuhJ eW kzk; tPr n[hypf;fit cd; Mj;khit. tpopfs; nfhz;L topfs; jpwf;f ju;f;fk; GupahJ – Gdpj Rtu;f;fk; Eioa – kdpjh ! eP ,d;Dk; J}q;fyhkh ? [h`pypa;a kf;fis ehfuPf gLFopapy; ,Ue;J – cd; ehT N[hjpahd fypkhit nkhopa ,d;Nw vOe;jpL kdpjh ! tpiue;Nj vOe;jpL ! ……….. MUSHFIKA SHAHEED 2011 A/L BATCH cyfpy; mjpfkhf fhzg;gLk; kuq;fs;  cyfpy; cs;s kuq;fspy; 19 tPjk; nfhz;bUg;gJ irgpupad; thu;f; kuq;fshFk;. ,yq;ifau; Nfhd; vDk; rpwg;Gg; ngauhy; miof;fg;gLgtu;  jpU rptQhdk; mtu;fs;
 21. 21. tho;f;if ez;gh> tho;f;ifia tho;e;J ghu; ! ghupdpNy eP cau;e;jpl ifnfhz;L Jjpj;njOe;J nra;jpL Nghu; ! Nghuhl;lk; Xu; ePuhl;lkd;W. tho;f;ifapd; gpd; Njhif tpupj;jhl thifapUf;F vdNt ez;gh> tho;e;J ghu; tho;f;ifia ! tho;Tk; kho;Tk; ,iw rpj;jNk ! – ehk; ,r;irahf tho gr;rpsk; ghyfdha; tsu;e;J tsk; tu ghlrhiy ehl;fs; tho;tiyaha; xsp tPrl;Lk; ! Nghjidfs; midj;Jk; rhjidfshf Xq;f – cd; ,jak; nfhz;L cjaj;ijj; NjlapNy epjKk; ,jkha; tho ts;std; mUshy; ngUikia ,oe;J rpWikia Fioe;J nghWikaha; tho; ! – eykhf eP tho;tha; gy;yhz;L ! Fathima Marliya 2011 (AL) cyfpd; ngupa Ehyfk;  mnkupf;fh fhq;fpu]; Ehyfk;
 22. 22. Real Friendship Friends spend much time together, enjoy and feel comfortable with each other. They work, play, share ideas and secrets, make plans and hang out together. But how long this friendship usually lasts? By moving away from one another physically, many of the above mentioned things cannot be attained any longer, and the greatest separations, ‘Death’ which may come unexpected and unannounced, makes this friendship fade away. ALLAH is telling us that some friendships will never ever fade and deteriorate, and that are those friendships which will be for the sake of ALLAH. Friendships for the sake of gains of Duniya (world) will not only fizzle out, but will turn into enmity. Each one will desperately wish that blame of the wrong doing done in duniya together, entirely goes on his friend of duniya rather than he himself. But those who make friends, love them, work together and assist one another in the cause of ALLAH, their friendship will flourish forever and this is the real friendship. Prophet Muhammad (peace be upon him) gave glad tidings to those who make such friendships: Abu Hurairah (May ALLAH be pleased with him) reported: Messenger of ALLAH (Peace Be upon Him) said, "On the Day of Resurrection, ALLAH, the Exalted, will say: `Where are those who have mutual love for the sake of My Glory? Today I shall shelter them in My Shade when there will be no shade except mine". [Muslim]. Mohammed Rusdy 2011 (AL) u[Pt; fhe;jp ,uhZt mzptFg;ig ghu;itapLk; NghJ mtiuj; jhf;fpa flw;gil tPud; ahu;?  ruj;Fkhu; ,tu; “G+kp Gj;jpu” vDk; fl;rpia cUthf;fpatu;
 23. 23. cyf MirfspypUe;J vkJ cs;sq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;Nthkhf! ,d;W tpQ;Qhdk; tsu;r;rpaile;J nry;tijg;Nghd;W kdpjdJ cs;sj;jpYk; Mirfs;> Nghl;b nghwhikfs; mjpfupj;Jr; nry;fpd;wd. r%fk; jd;id cau;thf kjpf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhf kdk; Nghd Nghf;fpy; jtwhd Kiwapy; rk;ghjpj;J kdpjd; jd; Mirfis eptu;j;jp nra;J nfhs;fpd;whd;. “msT fle;j Mir xUtDila kdij tpLfpd;wJ. mJ kdpjid ,t;Tyf ,opTf;Fk; eufj;Jf;Fk; ,l;Lr;nry;fpd;wJ. cyf MirNa jPikfSf;Fk; Mzp Ntu;” vd `jP]; vLj;Jiuf;fpd;wJ. mOf;fhf;fp kWikapy; midj;Jj; kdpjdpd; vy;iyaw;w MirfshNyNa gpur;rpidfs; ehyh gf;fKk; jiytpupj;jhLfpd;wd. vy;yhtw;Wf;Fk; kdpjdJ cs;sNk fhuzkhFk;. xUtdJ kd ,r;ir my;yh`;it tpl;L mtidj; J}ukhf;fp eufj;Jf;F mioj;Jr; nry;fpd;wJ. ,jid my;-Fu;MDk;> ]_d;dhTk; fz;bf;fpd;wd. mOf;file;j cs;sq;fspd; ,yl;rpaq;fs; FopNjhz;bg; Gijf;fg;gLfpd;wd. “xU mbahdpd; cs;sk; rPuhfhj tiu mtdJ <khd; rPu; ngwhJ” (K];dj; m`;kj;) xU K];ypkpd; kdk; MNuhf;fpakhf ,Uf;f mg;NghJjhd; mtdJ mky;fs; rPuhdjhf mikAk;. Ntz;Lk;. jq;fk;> nts;sp ehzaq;fis my;yh`;tpd; ghijapy; nryT nra;tij tplTk;> Gdpj [p`hj;jpy; nfhy;yg;gLNthiu tplTk; my;yh`;it jpf;u; nra;tJ NkyhdJ vd egp (]y;) mtu;fs; $wpAs;shu;fs;. vdNt kdpju;fshfpa ehk; cyfhir> Gfohir vd;gitfspy; ,Ue;J vkJ cs;sq;fisg; ghJfhj;Jj; J}a vz;zj;NjhL nraw;gl;L <UyfpYk; ntw;wp ngWNthkhf! Fathima Rusna 2011 (AL)
 24. 24. rpwe;j njupT vkJ ghlrhiyapd; khztu;fspd; jpwikfis ntspg;gLj;Jk; Kfkhf cau;fy;tp tFg;ghd vk;khy; Muk;gpf;;fg;gl;l xU rpW Kaw;rpNa my;-gj;u; Rtu; gj;jpupifahFk;. ,e;j Rtu; gj;jpupiff;F 6k; jukhztu;fs; njhlf;fk; 12k; juk; tiuapyhd khztu;fs; jq;fsJ jpwikia ntspg;gLj;j gy Mf;fq;fisj; je;jdu; ,jpy; fl;Liu> rpe;jidj;Jspfs;> nghJ mwpT> tpdh-tpil> if tz;zq;fs;> muG vOj;jdp> ftpij Nghd;wd fhl;rpg;gLj;jg;gl;ld. jk;gp jq;iffs; vkf;F kdk; ctu;e;J je;j Mf;fq;fs; midj;Jk; rpwe;jit. mtw;Wy; kpfr; rpwe;j Mf;fq;fshf 6c Ir; Nru;e;j Nasreen ,dJk; 10c Ir; Nru;e;j Inshira tpdJk; Mf;fq;fs; njupT nra;ag;gl;bUf;fpd;wd. ,tu;fSf;fhd ntFkjpfshf vkJ gj;u; rQ;rpiffs; toq;fg;gLk; vd;gij kfpo;r;rpAld; mwpaj;jUfpNwhk;. 07k; juj;Jf;F Nky; 07k; juj;Jf;F fPo; “ Njhy;tp Vw;gLtJ ,opty;y> Njhy;tp Vw;gLk; vd;W mQ;rp xd;iwAk; nra;ahky; ,Ug;gNj kpfg;ngupa ,opthFk; ” - mg;Ju;u`Pk;
 25. 25. tho;f;ifAk;! ek;gpf;ifAk; ePq;fs; ,d;W tho;tij tpl ,d;Dk; ed;whf thoyhk; vd vg;NghjhtJ epidj;jpUf;fpd;wu;fsh? ,ij tpl ,d;Dk; rpwg;ghf P tho;e;jpUf;fyhk; vd;w epidg;G cq;fisg; NghyNt vy;NyhUf;Fk; ,Uf;fpwJ. Mdhy; vg;gb vd;gjpy; jhd; gyu; Fok;gp ,Uf;fpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyUf;F vg;gb vd;gJ $lj; njupAk;. Mdhy; ,Ug;gijtpl;L mwpe;j GJ topapd; kPJ Eiotjpy; gaq;fs; Mapuk;. GJg;ghijapd; kPJ nfhs;shj ek;gpf;if mtu;fis Gjpjha; xd;iw nra;a tpLtjpy;iy. ,jid ntd;nwLg;gjw;f;F ehk; gy tplaq;fis tpl;L nfhLf;f Ntz;bapUf;fyhk;. Mdhy; mg;gbahd khw;wj;ij nra;J nfhs;s Kjypy; ek;gpf;if nfhs;s Ntz;Lk;. rup khw;wj;ij nra;J tplyhk; vd;W vz;zpdhy; cq;fsJ kidtpNah> mg;ghNth> ,g;g ,Uf;fpw khjpupNa ,U vd;W nrhy;thu;fs;. cq;fs; fdTfis edthf;f Kay;tjpy; Vw;gLk; Mapuk; jilfspy; Kf;fpa jilfs; ,it. ,J tiu ePP nra;j xd;iwj; jtpu> Gjpjhf xd;iwr; nra;a Kay;tij vtUk; Vw;W nfhs;tjpy;iy. tho;f;if vd;gJ tho;tjw;fhdJ ntw;WntWkNd fhR ciog;gjw;ffhdJ my;y. tho;f;ifia fhR NjLtjw;F vd;W ; epidj;J tho;e;jhYk; ePq;fs; gy tplaq;fis ,of;f Ntz;bj;jhd; ,Uf;Fk;. mij tpl ePq;fs; Mj;khu;j;j uPjpahf xd;iw nra;a Kaw;rpj;jhy; vy;yhNk khWk;. cq;fs; rpupj;j Kfk; vy;NyhiuAk; <u;f;Fk;. ek;gpf;ifNahL tho;e;jhy; cq;fs; Kfj;jpy; njspTk; ek;gpf;ifAk; xl;bf;nfhs;Sk;. cq;fs; tho;f;ifia cau;thf ,l;Lr; nry;Yk; thfdk; cq;fs; ek;gpf;if. mjd; kPJ Vwp gazj;ij njhlu;e;jhy; vd;d? ed;wp ,Uf;fpwk; Fathima safrina 2011 (AL) “ fy;tpapd; tpiy mjpfk; vd;W ePq;fs; fUjpdhy; mwpahikia ePq;fs; Kaw;rpnra;J ghUq;fs; ” - nlupf; nghf;
 26. 26. ,jaj;jpd; epidTfsha; …… ghlrhiyapd; Mwhk; ghlNtis jpBnud md;W Mrpupau; $l;lk; vd mjpguhy; mwptpf;fg;gl;lJ. cau; ju tFg;igr; Nru;e;j khztu; jiytu;fshfpa vk;ik vkf;Fg; nghWg;ghf toq;fg;gl;Ls;s tFg;Gf;fis fz;fhzpg;gjw;fhf nry;YkhW rpNu;l khztj; jiytu;fshy; gzpf;fg;gl;Nlhk;. vkf;F toq;fg;gl;l jiyikj;Jt fl;lisg; gb clNd nraw;gl;L tFg;GfSf;Fr; nrd;Nwhk;. mt;thW nrd;w ehk; mq;Fs;s rf rNfhjupfSld; toik Nghy; fye;JiuahbNdhk;. ehd; nghWg;ghf mDg;gg;gl;l mt;tFg;G rNfhjupfSld; mtu;fs; nrd;w fy;tpr; Rw;Wyhitg; gw;wp Rthurpakhf Ngrpa tz;zk; ,Ue;Njd;. Vnddpy; mtu;fs; nrd;w thuk; jhd; Rw;Wyhtpy; fye;J nfhz;bUe;jhu;fs;. vd;idr; #o midtUk; ,Ue;J mtu;fsJ mDgtq;fisg; gfpu;e;J nfhz;bUe;j Ntisapy; vkJ Ngr;rpy; fye;J nfhs;shky; xU rNfhjup kl;Lk; jdpahf mku;e;jpUe;jhs;. mtis cw;W Nehf;fpa ehd; rpwpJ Neuj;jpd; gpd; midtiuAk; mtu;fsJ Mrdq;fspy; mkUkhW $wp mtis Nehf;fp tpiue;Njd;. mtis Nehf;fp ehd; tUtij czu;e;J nfhz;l mts; jdJ jiyia Nkirapd; kPJ rha;j;Jf; nfhz;lhy;. mts; vd;Dld; NgRtij jtpu;f;fpwhs; vd ehd; mwpe;Jk;> mtSf;F mUNfAs;s xU fjpiuapy; mku;e;J mtsJ jiyia Mjuthf tUbNdd;. mtis mwpahkNyNa mtsJ fz;fs; fz;zPu; rpe;jpaij mts; jd; mUNf itj;jpUe;j Gj;jfj;ij tpyf;fpaJ}lhf mwpe;J nfhz;Nld;. fz;zPu; kdf; ftiyfis ,Nyrhff; fOtpr; nry;tij vq;Nfh gbj;j ftp tup vdf;F epidT+l;l rpwpJ Neuk; mtis ehd; njhe;juT nra;atpy;iy. vdpDk; ePz;l Neuk; mts; mt;thW ,Ug;gij vd; kdk; tpUk;gtpy;iy. vdNt “ Vd; mOfpwha; ?” vd;w vd; Nfs;tpf;F mts; clNd gjpyspf;ftpy;iy vdpDk; vdJ njhlu;r;rpahd Nfs;tpfSf;Fg; gpd; mts; mspj;j gjpiy Nfl;ifapy; vd; fz;fSk; fz;zPu; tbj;jd. mts; jhd; Xu; Vio vd;gjhfTk; jd; je;ijAk; jhAk; $yp Ntiy nra;tjhfTk; FLk;gj;jpy; %j;j gps;is vd;gijAk;
 27. 27. jdf;Fg; gpd; ,d;Dk; ,U rNfhjupfs; ,Ug;gjhfTk;> mtu;fspy; xUtu; mq;ftPduhf ,Ug;gjhfTk; jdf;Fg; gbf;f tpUg;gk; ,Ug;gjhfTk; $wpdhs;. kPz;Lk; xU ngU%r;rpd; gpd; jd; fijia njhlu;e;j mr;rNfhjup> jhd; ,Jtiu xU Rw;Wyhtpy; $l fye;J nfhz;ljpy;iy vdTk; $wp jhd; ngupJk; tUe;jtpy;iy vdTk; Fwpg;gpl;lhs;. mt;thnwdpy; kPz;Lk; Vd; tUe;j Ntz;Lk; vd ehd; tpdtpajw;F mLj;j thuk; jdf;F guPl;ir neUq;FtjhfTk; mjw;fhd guPl;irf; fl;lzj;ij $l jd;dhy; nrYj;j Kbahky; ,Ug;gjhfTk; $wpdhs;. mtSf;F vt;thW MWjy; $WtJ vd ehd; rpe;jpj;j Ntisapy; jhd; Mrpupau; $l;lk; epiwT ngw;wjhfTk; midj;J khztj; jiytu;fSf;Fk; jkJ tFg;GfSf;Fr; nry;YkhW Ntz;lg;gl;L ehd; vd; tFg;Gf;Fr; nrd;Nwd;. vd; ,dpa ,s neQ;rq;fNs! ,r; rNfhjup Nghd;w vj;jidNah vk; cld; gpwg;Gf;fs; vkf;Fs;NsNa ,Uf;fpwhu;fs;. mtu;fs; midtUk; vk; cjtpia VNjh xU tifapy; vjpu;ghu;f;fpwhu;fs;. ehk; midtUk; VidNahupd; czu;TfSf;F kjpg;gspj;J vk;khy; KbAkhd topfspy; mtu;fSf;F cjt Kd; tu Ntz;Lk;. “xt;nthU K];ypKk; mLj;j K];ypkpd; rNfhjudhthd;.” vd;w egp nkhop thf;fpid cq;fs; cs;sk; vg;NghjhtJ njhl;Lghu;j;jJz;lh? mLj;j rNfhjuDf;F NeUk; xU ,d;dy; ehis vkf;F Neuplyhk; vd;gij cq;fs; cs;sj;J czu;Tf;F vLj;Jr; nrhy;yp Jd;gg;gLk; rNfhjuDf;F ifnfhLg;Nghk;. vdjd;gpd; ,];yhkpa neQ;rq;fNs! kyu ,Uf;Fk; rKjhaj;ij ,];yhkpa topfhl;lypy; kyur; nra;J Rtdj;Jg; gl;baypy; ehKk; ,lk; gpbg;Nghk; vd gpuhu;j;jpj;J mLj;j ,jopy; re;jpg;gjw;fha; cq;fis tpl;L gpupAk; ,ts;> Fathima Shifani 2011 (AL)
 28. 28. rpe;jpf;f rpy tupfs;………..  fy;tpiag; ngw;Wf; nfhs;tjw;F MW jd;ikfs; ,Uf;f Ntz;Lk;. Gj;jp$u;ik, Nguhir, tplhKaw;rp, fy;tpiag; ngUk; rf;jp, Mrpupau;fSld; md;ghfg; goFjy;, ePz;lfhyk;.  eP mOJnfhz;L gpwf;ifapy; kdpju;fs; cd;idr; #o;e;J nfhz;L rpupf;fpd;whu;fs; vdNt eP thOk; NghJ ed;ikfisr; nra;J rpupf;ff; $batdhf kuzpj;J tpL.  J}a;ik, nghWik, tplhKaw;rp, Mfpa ,k;%d;Wk; ntw;wpf;F ,d;wpaikahjitahFk;. mj;Jld; midj;jpw;Fk; Nkyhf md;G ,Ue;jhf Ntz;Lk;.  eP ahiug; Nghy; jpwik kpF Neu;ikahd kdpjdhf tpUk;GfpwhNah mtiu cd; kdjpNy glk;gpb. mt;ntz;zNk cd; cau;Tf;F NkyhdJ.  xOf;fk; Nghu;f;fsk; Nghd;wJ mjpy; tho Ntz;Lkhdhy; Xahky; ehk; kdNjhL Nghuhl Ntz;Lk;.  nghWik kpfkpf Kf;fpak;. vy;NyhuplKk; nghWikAld; goFtJ mtrpak; Mdhy; Kjy; nghWikia cq;fsplk; jhd; fhl;bf; nfhs;s Ntz;Lk;.  fy;tp vd;w kuj;jpy; Ntu; frg;ghf ,Uf;Fk;. Mdhy; mjd; goq;fs; ,dpg;ghf ,Uf;Fk;.  eP nra;atpUf;Fk; fhupaj;ij gpw;NghlhNj Vd; njupAkh? ehis vd;gJ ‘,y;iy’ vd;gjw;Fr; rkk;. ehis vd;gJ ‘tPrp Xa;e;j fhw;W’ mJ Nkw;fpy; tpOe;j ‘fjputd;’.  ,e;j cyfpy; mofhdtw;iw vy;yhk; gw;wpf; nfhs;fpd;Nwhk; gaDs;sijj; jhd; tpLfpNwhk;.  XU nehb Jzpr;ry; ,Ue;jhy; ,we;J tplyhk;! xt;nthU nehbAk; Jzpr;ry; ,Ue;jhy; n[apj;Jtplyhk;..!! Azra Faris 2011 (AL) Fuy; : (nlypNghdpy;) cq;fs; tFg;gpy; gbf;Fk; Kj;Jtpw;F clk;G rupapy;yhjjhy; mtd; ,d;W gs;spf;F tukhl;lhd;. Br;ru; : ePqf ahu; NgRwJ ? ; Fuy; : vd;Dila mg;gh NgRfpNwd; Br;ru;.
 29. 29. Abort Internet Internet is an international computer network that connects millions of computers. Through the internet computer. Through the internet computer users can communicate and exchange information. E-mail means Electronic mail. Email is the system of sending letters, pictures and other documents by means of computers. Internet is the fastest and most efficient way of sending information from one country to another country. Any tow computers connected to the internet can exchange information. Now fifty million people throughout the world use E-mail. The letter is written in E-mail software program. Then we can give a command to send the letter. Then the letter goes to the receiving computer. To join to internet we need a computer modem and a telephone line. The number of people connecter to the internet is increasing rapidly. Web is the fastest growing area of the internet. Web sites help us to look at the information stored on the internet Fathima Munawara 2011 (AL) tpku;rdk; ,r;rQ;rpif fiy> tu;j;jf khztu;fspd; jdp Kaw;rp. MfNt ,jpy; Fiw> epiwfs; ,Uf;fyhk;. mtw;wpy; epiwfis Vw;Wf;nfhz;L Fiwfis Fwpj;Jf;fhl;LkhWk;; vjpu;tUk; rQ;rpiffspy; mj;jtiw tplhky; ,Uf;fTk;> jpUj;jpf;nfhs;sTk;> cq;fs; tpku;rdq;fis ehk; tuNtw;fpd;Nwhk;. epiwfs; ahTk; my;yh`;Tf;Nf! Fiwfs; ahTk; vk; cs;sq;fSf;Nf!.
 30. 30. epidtpy; itj;jpUj;jy; Qhgfk; vd;why; vd;d….? mJ vt;thW nray;gLfpd;wJ…? Qhgfk; vd;gJ fy;tpapypUe;J gpupf;f Kbahj Xu; mk;rkhFk;. Qhgfk; vd;gJ ve;j ,lj;jpy; njhlq;fp ve;j ,lj;jpy; KbAk; vd;W $w KbahJ. Nghl;bg; guPl;irapy; rpj;jpailtjw;F Qhgf rf;jpia mjpfupj;Jf;nfhs;s Ntz;baJ kpf Kf;fpakhFk;. nghJthf guPl;irapy; rpj;jpailtjw;F $u;ikahd Qhgf rf;jp ,d;wpaikahj xU mk;rkhFk;. gbf;Fk; tplaq;fis mu;j;jKs;s tpjj;jpy; %isapy; xUq;fpizar;nra;J gbf;f Ntz;Lk;. mJNt> gbj;j tplaq;fis kwf;fhky; epidtpy; itj;Jf;nfhs;tjw;fhd ,yFthd topahFk;. Qhgf rf;jp mjpfk; cs;stu; ahu; vd;W Nfl;lhy; gyUk; gy tpsf;fq;fisr;nrhy;thu;fs;. cz;ikapy; fUj;Jld; xt;nthd;iwAk; ftdpf;Fk; jpwik ngw;wtu;fs; jhd; mjpf Qhgf rf;jp cs;stu;fshFk;. ehk; epidtpy; itj;Jf;nfhs;s KbAk; vd epidf;Fk; msit tpl kpf mjpfkhfg; gbj;J te;jhy; guPl;irfspy; epr;rakhf rpj;jpaila KbAk;. Qhgf rf;jpia NkYk; NkYk; tsu;j;Jf;nfhs;s jPu;khdpj;J me;j Nehf;fj;Jf;fhf gbf;fj;njhlq;fpdhy; mjpfupf;Fk;. Qhgf rf;jpia tsu;g;gjw;F XU rpy tpjpfSk; ,Uf;fpd;wd. gFjp gFjpahf kdg;ghlk; nra;tJ rpwe;jJ. ,t;thW gy jlitfs; gbj;jy; Ntz;Lk;. nghUs; Gupe;J> mu;j;jk; njspe;J gbj;jy; Ntz;Lk;. ,t;thW gbj;Jf;nfhz;L tUk;NghJ xU Nfhu;it Nghy fUj;Jf;fs; kdjpy; gjpe;Jnfhz;L tUk;. Kd;G gbj;j xU tplaj;Jf;Fk; gpd;du; gbf;fpd;w xU tplaj;Jf;Fk; gy njhlu;Gfs;> cwTfs; vd;gd ,Ug;gijAk; cq;fshy; czu KbAk;. ,t;thwhd re;ju;g;gq;fspy; tplaq;fis ,d;Dk; ,yFtpy; Qhgfj;jpy; itj;jpUf;f KbAk;. ,t;thwpy;yhky; ntWkNd vOj;Jf;fis khj;jpuk; gbj;Jf;nfhz;L Nghtjhy; gad; Vw;gl khl;lhJ.
 31. 31. xU tplaj;ij jpUk;gj; jpUk;g gbf;Fk; NghJ mJ ,yFtpy; Qhgfj;jpy; gjpfpd;wJ. xU tplaj;ij ,d;DnkhU tplaj;Jld; njhlu;GgLj;jp epidtpy; itf;Fk; NghJ ,g;gjpT ,d;Dk; mjpfkhfpd;wJ. xU tplaj;ijf; fw;Wf; nfhz;l gpd; mJ kdjpy; gjpe;J nfhs;Sk; tiu fw;W tpl;ljhf fUjNt $lhJ. %is rpy tplaq;isg; gjpa itf;fpwJ. rpy tplaq;fisj; jw;fhypfkhf gjpa itf;fpwJ. xU tplaj;ij ePz;l fhyk; epidtpy; itj;Jf;nfhs;tjw;fhf xU rpwpa khw;wj;ij %is nra;a Ntz;b ,Uf;fpd;wJ. mj;jifa rpw;rpW khw;wq;fs; %yk; epue;jukhf tplaq;fisg;gjpa itf;fpwJ. ,yl;rf;fzf;fhd tplaq;fisg; gjpT nra;J itj;Jf;nfhs;tjpy; %isf;F vt;tpj gpur;rpidAk; fpilahJ. vdNt> mjpfkhf Qhgfj;jpy; itf;f epidg;gJ %isf;F Mgj;jhdJ vd;W fUJtJ jtwhdjhFk;. rpy Ntisfspy; 3 – 4 jlitfs; gbj;J Kbj;j gpd;dUk; $l rpy tplaq;fs; Qhgj;jpy; ,y;yhjJ NghyTk; Njhd;wf; $Lk;. Mdhy; Mo;e;J…xt;nthU tplaj;ijAk; kdjpy; gjpj;J…gbj;J Qhgfj;jpy; ,y;yhjJ Nghy Njhd;wpdhYk; guPl;ir kz;lgj;jpy; tpdhf;fisg; ghu;f;Fk; NghJ rupahd tpilfs; jhdhf kdjpy; Xb tUtij ePq;fs; mDgtG+u;tkhf mwptPu;fs;. mNdfkhf Nghl;bg; guPl;irfspy; xt;nthU tpdhTf;Fk; fPNo 4 my;yJ 5 nghUj;jkhd tpilfs; jug;gl;L> mtw;wpypUe;J kpfr; rupahd tpiliaj; njupT nra;AkhW Nfl;fg;gl;bUf;Fk;. ,t;thwhd re;ju;g;gq;fspy; ekJ Qhgfj;jpy; Vw;fdNt gjpe;J itf;fg;gl;bUf;Fk; tplaq;fs; kpf ,yFthfNt Qhgfj;jpy; te;J tpLk;. Qhgfj;jpy; itj;jpUg;gjpy; f;lkhd tplaq;fshff; fhz;gtw;iw vOjpg; gbg;gJ rpwe;jJ. NtnwhU rpwpa jhspy; my;yJ fUk;gyifapy; Fwpj;J my;yJ vOjpg; gbf;Fk; NghJ ,yFthfg; gjpe;J tpLfpd;wJ. Rismiya Azmie 2011 (AL) ey;y kio - tpisahl;L ,y;iy Mq;fpyf; fl;Liu tFg;G. Mrpupau;> fhy;ge;J tpisahl;ilg; gw;wp fl;Liu vOjr; nrhd;dhu;. vy;yh khztu;fSk; vOjj; njhlq;fpdu;. xU khztd; kl;Lk; rpe;jpj;J xNu xU tup vOjpdhd;. “md;W ey;y kio – tpisahl;L ,y;iy.”
 32. 32. kuzk; kuzk; gyrhypfisAk; tpl;Litf;ftpy;iy ,sk; thypgu;fisf;$l tpl;L itf;ftpy;iy muru; mbik $l kwe;J tpl;lhu;fs; vtu; jhd; cyfpy; epiyj;J epd;whu;fs; vJtiuf;Fk; eP ,d;gj;jpd; G+f;fis Efu;tha; vJtiuf;Fk; eP ,q;Nf thog;Nghfpwha; Vkhw;W cyfpd;; kPJ ek;gpf;if itf;fhNj kuzj;jpd; gpbia eP kwe;J thohNj khegpapd; kjpKfj;jpd; juprdk; kuzj;jUthapy; fpilf;fg;ngw;why; ! kuzj;jpd; xt;Nthu; mjpuTk; vdf;F ; kWgbAk; cw;rhfkspf;Fk.; fg;upd; jz;lidNah nfh^uk; MshfptplhNj…jt;ghit ehL kPl;rpapd; ghy; XL - kpf tprhykhdNj! my;yh`;tpd; mUl;nfhil. ,iwth kuzj;jUthapy; khegpapd; kjpKfj; juprdj;ij je;jUs;tha; cd; nghf;fpq;fs; Fiwtjpy;iy mk; Nkyhd Kbit ey;Ftjdhy; A.C.M Usama . 2011 A/L “epytpd; fPNo Japy; nfhz;bUe;jhd;> #upadpd; fPNo Fspu;fha;e;jpUe;jhd;> nra;aj;jhd; NghfpNwhk; vd;Nw tho;e;jpUe;jhd; - vJTNk nra;ahkNy kha;e;Jtpl;lhd;” - N[k;]; my;ngup
 33. 33. “nfyz;lu;” cUthd tpjk; GJtUlk; gpwf;fg; NghfpwJ. tPLfs;> ghlrhiyfs;> fhupahyaq;fs;; vd vy;yh ,lq;fspYk; Gjpa tUlj;jpw;fhd „nfyz;lu;‟fis khl;Ltjpy; vy;NyhUNk Mu;tkhf ,Ug;gu;. ,j;jifa rpwg;G kpf;f „nfyz;lu;;‟ gw;wpa rpy tpguq;fisg; ghu;g;Nghk;. ,Jtiu Nkw;nfhs;sg;gl;l fz;Lgpbg;Gfspd;gb cyfpy; kpfTk; gioik tha;e;j nfyz;luhf fUjg;;gLtJ RNkupauu;fshy; jahupf;fg;gl;l nfyz;lNuahFk;. re;jpudpd; Nja;gpiw> tsu;gpiwj; jd;ikia mtjhdpj;J mjw;ffika ; ,tu;fspd; nfyz;lu;fs; cUthf;fg;gl;bUe;jd. ,jw;f;F mLj;jgbahf “khah” tk;rj;jpdupd; nfyz;lu; Kf;fpaj;Jtj;ijg; ngWfpd;wJ. ,tu;fsps; nfyz;lu; nkf;]pf;Nfh kw;Wk; kj;jpa mnkupf;f Mfpa ehLfspy; gad;ghl;by; ,Ue;j nfyz;lu;fis xj;jjhf ,Ue;jJ. ,NjNtiy> goq;fhy Nuhkhdpau;fSk; re;jpudpd; khWjy;fSf;Nfw;;gNt nfyz;liu tbtikj;jpUe;jdu;. ,tu;fspd; fzpg;gpd;gb 355 ehl;fisf; nfhz;lNj xU tUlkhf Fwpg;gplg;gl;lJ. [_ypad; nfyz;lu; mf;fhyj;jpy; nfyz;liu jahupf;Fk; nghWg;G kjFUkhu;fsplNk xg;gilf;fg;gl;bUe;jJ. vd;whYk; cNuhkGupapy; Mz;l [_ypa]; rPrupd; Ml;rpf;fhyj;jpd; NghJ kjFUkhu;fshy; ,jid Neu;j;jpahf epiwNtw;w Kbahky; ,Ue;jJ. vdNt> „nrh]p[pd;];‟ vd;w thdpay; Muha;r;rpahsupd; MNyhrid ngwg;gl;lJ. mjd;gb mJtiu eilKiwapypUe;j nfyz;lupy; xt;nthU ehd;F tUlj;Jf;F xU jlit Nkyjpfkhf xU ehs; Nru;f;fg;gl;L 365 ehl;fisf;; nfhz;l nfyz;lu; cUthf;fg;gl;lJ. 2053 tUlq;fSf;F Kd;du; jhd; ,J eilKiwf;F te;jJ. NkYk;> mJtiu khu;r; 01 Mk; jpfjpNa tUlj;jpd; Muk;g ehshf ,Ue;jJ. te;jKiw khw;wg;gl;L [dtup 01 Mk; jpfjpNa tUlj;jpd; Muk;g ehs; vd;w khw;wk; [_ypa]; ]P]upd; Ml;rpf;fhyj;jpNyNa Vw;gl;lJ. [_iy khjk; $l mtuJ ngaiu milahsg;gLj;Jk; tpjkhf itf;fg;gl;l ngauhFk;. mtUf;F mLj;j gbahf gjtpNaw;;w xf];l]; vd;w Ml;rpahsu; jdJ ngaupd; rhaypy; „Xf];l‟; khjj;jpw;f;F „Xf];l‟ ; vd;w ngaiu itj;jhu;.
 34. 34. ,d;W ghtidapYs;s nfyz;lu;. [_ypad; nfyz;lUk; Kw;WKOjhf rupahd nfyz;luhf fUjg;glhjjhy; ehsiltpy; mjpYk; khw;wq;fs; nra;ag;gl;ld. 1542 Mk; tUlj;jpy; fpufup vd;w ghg;guru; “fpsba];”; vd;w tspkz;lytpay; Muha;r;rpahsupd; cjtpiaf; Nfhupdhu;. ehk; ghtpf;fpd;w nfyz;lu; mjw;fika cUthf;fg;gl;lNjahFk;. ,jidNa “fpufup” nfyz;lu; vd miof;fpd;Nwhk;. „[_ypad;‟ nfyz;lupd; gbNa tUlj;jpd; Kjy; ehs; [dtup Kjyhk; jpfjp vd;w milahsg;gLj;jg;gl;lik KO cyfKk;; gpurpj;jp ngw;W eilKiwf;F te;jJ. “ fpufup ” nfyz;lu; %ykhfj;jhd; ,e;j topKiw ,d;W tiu eilKiwapy; ,Ue;J tUfpd;wJ. Mohammed Suhaid 2011 (AL) ,e;jpahtpd; Kjy; ngz; rghehafu;  kPuhf; Fkhu; 80 MtJ x];fhu; jpiug;gl tpohtpy; njupT nra;ag;gl;l rpwe;j jpiug;glk;  No Country for old man ,Wjpahf ,lk;ngw;w If;fpa ehLfs;; rigapd; nrayhsu; ehafk; gjtpf;Fg; Nghl;bapl te;j ngz;zpd; ngau;  Vaira Vike Freiberga ntw;tpad; [dhjpgjp
 35. 35. Mrpupau; Fohk; 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. M.I.M Rishan M.S.M Azhar A.M.M.A Salam M. Jamaldeen M.J.U Afeera M.A.N Fahmiya M.T.F Shamroos A.R.S Farhana M.L.U Fowsiya F.N Sharafdeen M.T.M Zayan A.S.S Sadika M.C.Y Nisa M.L.F Fareena M.J Nibras M.D.N Imama M.S Saliha M.B.F Saleeha A.A.A Salam M.T.I Nasar S.H.F Husniya L.S Roopika A.R.F Raeesa M.M.F Nuthla 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. A.F Niloofa M.M.M Haroon M.T.M Nusrath M.D.S Safiya W.D.D.S Warusapperuma S.F Fareeka M.K.R Mohamad M.B Zanfaniya S.D.L.W Kumari S.M Jameel P. Wijegunawardana S. Iraivan M.N.S Kamila M.N.F Nasreen M. Mahir Farwin Farsana Rizniya Rumaisa Mujitha
 36. 36. Mohamed Hasbullah 2011 (AL)
 37. 37. G+Nt G+Nt eP G+f;Fk; NtisapNy jhd; vd; Kfj;jpy; Gd;dif G+f;fpwJ Mapuk; gilg;Gf;fs; mtd; gilj;Jtpl;lhd; mjpy; Mokha; kf;fs; kdk; nrd;wpl cd; kfpik VNjh cd; moif urpj;jtu; kf;fNs! cd;id urpf;fhjtu; khf;fs; - vd khDl cyfk; khw;wptpl;ljk;kh. G+Nt kf;fs; gpwg;gpYk; cd;gq;Fz;L kf;fs; ,wg;gpYk; cd;gq;Fz;L Vd; ,ilapu; ,U kdk; fyf;Fk; jpUkzj;jpYk; cd;gq;Fz;L ghupdpNy eP ,y;yhtpbd; ghfq;fs; ngUfpLNk! ghjfid ghu; Nghw;Wk; gupRj;jdha; khwitf;Fk; ke;jpuq;fs; - cd; kharf;jpfs; G+Nt eP ,g;G+j cyfpd; thdj;J tpz;kd;fs; P kf;fs; kdjpd; Xuj;J ntz;ghf;fs; ghupd; fPjq;fs; cdf;fhf nra;tha; cd; Nritfs; ekf;fhf Fathima Shafna 2011 (AL)
 38. 38. With best Compliments From DHOLAYAN TEX & COMMUNICATION Dealers in textile,All kinds of Ready made, Local and IDD Calls, Photo Copy, fax, Computer Type setting, Reloading, E-mail, & Etc…………. 146/A, Main streat – Kahatowita Tele : 0334928413 Fax :0094332278384 E-mail : Muhaddhiss@yahoo.co.uk A.R.M. Muhaddhis Properiotor 0773801225,0716632276,0785013652,0724076587,0755848583 cs;ehl;L>ntspehl;L njhiyNgrp miog;Gfspw;;Fk;> rpwe;j Milj; njuptpw;f;Fk; ehl Ntz;ba xNu ,lk;. A To Z STUDY CENTRE “my; gj;u;” ,d; gpufhrk; Nkir tpsf;fhf md;wp fsq;fiu tpsf;fhf jpfo vkJ (A to Z Study Centre) ey;yhrpfs;. juk; 6 njhlf;fk; cau;juk; tiuapyhd midj;J tFg;GfSf;Fk; eilngWfpd;wd ! Director M.T. Iqbal Nazar 120/2, Ogodapola Kahatowita. Tp: 0332278416, 0776169250 E-mail: inr@yahoo.com
 39. 39. M`h……… te;J tpl;lJ. ,e;j tpLKiwiag; gaDs;sjhff; fopg;gjw;fFk; Xu; ; nghOJNghf;F mk;rkhf ,e;j Paper Star I nra;J ghUq;fs; ,t;tha;ig ,Njh “my;gj;u;” cq;fSf;F jUfpwJ. mjpf nryTkpy;iy… rpukKk; ,y;iy. nra;J jhd; ghUq;fNsd;. Njitahd nghUl;fs; `hg;rPl; (Half sheet) = 01 rpwpa fj;jupf;Nfhy;(Scissor) = 01 gir (Gum) = rpwpjsT ,g;NghJ paper star f;fhd Ntiyia njhlq;FNthk;. nra;Kiw 1. Kjypy; `hg;rPl;il rJutbtkhf ntl;bf; nfhs;sTk;. glk; 1 2. gpd;du; mjid ,uz;lhf kbf;fTk;. glk; 2
 40. 40. 3. kPz;Lk; mjid rJutbtkhf kbf;fTk;. glk; 3 4. ,g;NghJ rJu tbtj;jp;yhd paper I tbtpy; kbj;Jf; nfhs;Sq;fs;. (eptpu;j;jp) Kf;Nfhz glk; 4 5. ,t;thW kbf;fg;gl;l Kf;Nfhzpapd; ,U Ezpfis kw;iwa Ezptiu rJutbtk; mikAkhW ruprkkhf kbj;Jf; nfhs;sTk;. ,g;NghJ kPz;Lk; rpwpanjhU rJutbtj;ij ngw;wpWg;gPu;fs;. glk; 5 6. mLj;J mjid Kd;du; ,Ue;jthW epkpu;j;jpf; nfhs;sTk;. glk; 6
 41. 41. 7. glj;jpy; fhl;bathW mjid rpwpjsT ntl;bf;nfhs;sTk; glk; 7 8. (glk; 08 ) ,t;thW rJuj;jpd; Vida gf;fq;fisAk; kbj;Jf; nfhs;sTk;. ,g;NghJ ePq;fs; (glk; 09) ,t;thwhdnjhU tbtj;ijg; ngw;wPu;fsh? ngw;wpUg;gPu;fs;. glk; 8 glk; 9 9. mt;thW kbf;fg;gl;l gFjpfis glq;fspy; fhl;lg;gl;Ls;sthW gir (Gum) G+rp xl;bf;nfhs;sTk;. mjd;gbNa Vida gf;fq;fisAk; xl;bf;nfhs;sTk;. 10. ,g;NghJ ePq;fs; (glk; 10) ,t;thwhdnjhU “3D” PAPER STAR I ngw;wpUg;gPu;fs;.
 42. 42. glk; 10 ,t;thW Paper ,dhy; nra;a KbAkhd Mf;fq;fis ,dptUk; my;-gj;u; rQ;rpiffspYk; vjpu;ghUq;fs;. cq;fis kfpo;tpg;gjw;f;fhf vjpu;ghu;j;J December tpLKiwia gaDs;sjhf fopf;f tho;j;Jk; ehk;. (Fathima Rifna , Fathima Musrifa 2011 (AL) With best Compliments From COLOMBO HARDWARE & ELECTRICAL Wholesale and Retail Dealers in Hardware Tools, Electrical Accessories, House hold Goods, and PVC Fitting, Water Tanks and bicycle parts M.H.M BISTHAM PROPRIETOR 16 A, Main Street, Kahatowita. Tele: 0337211414 Mob: 0777489105
 43. 43. Leaving Smoking Forever Quiting Smoking has never been so easy! Did you know that 400,000 deaths each year are caused directly by cigarette smoking? Shocking death rate extrapolations for USA for Smoking: 440,000 per year 36,666 per month 8,461 per week 1,205 per day 50 per hour Someone will die from smoking by the time you finish reading this Article. What's in regular tobacco cigarette? Second-Hand smoking is also very dangerous More than 10,000 non-smokers will die this year due to tobacco use -- over 1000 lung cancer deaths and at least 3000 deaths from coronary heart disease will be caused by second-hand smoke. Tar coats your lungs like it does the roads. A 20-a-day smoker breathes in a mug full of tar every year. Tar damages the hairs that clean the lungs and it inflames the air sacs. Mucus builds up and this results in the smokers' cough. Eventually it causes bronchitis and emphysema. It also yellows the teeth, hands and skin. Carbon Monoxide robs your brain, heart and muscles of oxygen. Carbon monoxide combines with nicotine to thicken the blood. This can cause heart attacks and stokes blood clots in the limbs and amputation. 3 out of 4 deaths from heart attacks in men are due to smoking. Poison and Common uses Acetone : - Nail Varnish Remover Acetic Acid :- Vinegar
 44. 44. Ammonia :- Cleaning agents Arsenic :- Ant poison Benzene :- Petrol Fumes Cadmium :- Batteries / Smelling Salts Carbon Monoxide :- Poisonous gas from Exhaust Fumes Carbon Tetrachloride :- Dry Cleaning fluid DDT :- Insecticide Formaldehyde :- Embalming fluid Hydrocarbons :- Jeyes Fluid / Care products Hydrogen Sulphide :- Stink Bombs Lead :- Batteries / Petrol Fumes Methanol :- Rocket fuel Methyl Isocynate :- responsible for Bhopal disaster Nicotine :- Insecticide Nitric Acic & Sulphuric Acid :- Power station emission Polonium-210 :- Radioactive fall-out Radon :- Radioactive gas Tars :- Road surfaces Tuolene :- industrial solvent M.F.M.Zafran 2011 (AL) clNd KbahJ Br;ru; : clNd nrhu;f;fj;Jf;F Nghf Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd;w vy;NyhUk; ifiaj; Jhf;Fq;fs;. (xU khztidj;jtpu vy;NyhUk; ifiaj; Jhf;fpdhu;fs;) Br;ru; : (me;j khztidg;ghu;j;J) cdf;F nrhu;f;fk; Nghf Mir ,y;iyah? khztd; : ,Uf;Fq;f Br;ru;.. Mdh vq;fk;kh gs;spf;$lk; tpl;lJk; Neuh tPl;Lf;F tur;nrhy;yp ,Uf;fhq;fNs !
 45. 45. ,ul;il Nuh[h mDh…mDh eP vq;Nf ,Uf;fpwha;? rPf;fpuk; th Nyl; MFJ” gs;spf;$lk; tpl;Lr; nry;Yk; Neuk; jpt;ah mDhTf;fhf fhj;Jf;nfhz;bUe;jhs; “vd;db ,t;tsT NeukhFJ rPf;fpuk; thNad;b g];] kp;]; gz;zplg; NghNwhk;… mDh..mDh…mD}……”mDhitf; fhztpy;iy vq;F NghapUg;ghs;? filrpg; ghlj;jpy; $l vd;Dld; jhNd ,Ue;jhs;. mDhhitj; Njbf;nfhz;L nry;Yifapy; epNuhidf; fz;lhs;. epNuhd; mg;ghlrhiyapd; rpNu;l khztj; jiytd;. “ epNuhd; mDhitf; fz;BNah?> mtis vq;Nf NjbAk; fhNzhk; ” “mDhhitNah! ,y;iyNa ehd; fhzy;yNa” cs;Ss; ,Uf;Fk; Fw;wj;ij kiwg;gtd; Nghy R%fkhfg; gjpyspj;jhd;. jpt;ah tFg;ghrpupauplk; Nfl;lhs;> kw;iwa tFg;G khztu;fsplk; Nfl;lhs; „,y;iy‟ vd;w gjpy;jhd; fpilj;jJ. vq;F NghapUg;ghs;? kzp Mwhfptpl;lJ. ,dpAk; fhj;Jg; gadpy;iy. jpt;ah mDhtpd; Gj;jfg;igfis vLj;Jf; nfhz;L tPL nrd;wile;jhs;. jpt;ah jhaplk; ele;jtw;iw vy;yhk; $wpdhs;. jpt;ahtpd; FLk;gk; kpf vspikahd FLk;gk; jpt;ahTf;F mg;gh ,y;iy mk;kh kl;Lk; jhd;. mtSf;F xNu xU jk;gp jhd; ,Uf;fpwhd;. jpt;ah jhiaf; $l;bf;nfhz;L mDhtpd; tPl;Lf;Fr; nrd;whs;. mq;Nf mDhtpd; mk;khTk;> mg;ghTk; vq;Nfh nry;yj;jahuhfpf; nfhz;bUe;j Neuk; jpt;ahitf; fz;lJk; mk;rts;sp mk;kh jpt;ahtplk; te;J “jpt;ah”> mDh vq;Nf mts; ,d;Dk; tPl;Lf;F tutpy;iy kzp VohfpwJ. mts; vq;Nf? vq;fSld; Nfhtpj;Jf;nfhz;L cd; tPl;bNyah ,Uf;fpwhs;. “fz;zPu; tbe;j Kfj;Jld; jpt;ahtplk; Nfl;lhs; mk;rts;spmk;kh. “,y;iy md;b mDhitf; fhNzhk;> vq;F njupatpy;iy> MWkzptiu tFg;gpNy fhj;Jf;nfhz;Ljhd; ,Ue;Njd;. Nghdhs; vd;W mtSf;fhf;
 46. 46. mtisf; fhzhjjhy; ehd; tPl;Lf;F te;Njd;” “mg;gbah! mts; vq;F Nghfpwhs; vd;W cd;fpl;l nrhy;yyah? “,y;iy md;b” “rup th ehk; ];$y; Ngha; ghu;g;Nghk;” jpt;ahitf; $l;bf;nfhz;L mDtpd; ngw;Nwhu; cl;gl [Pg;gpy; Vwpdu;. Fjpiu Ntfj;jpy;; [Pg; gwe;J ghlrhiyiar; nrd;wile;jJ. thrypy; thl;r;Nkd; ,Ue;jhd;. mtuplk; mDkjp vLj;Jf; nfhz;L ghlrhiyf;Fs; nrd;W mDhhitj; Njbdhu;. mq;F ,Ushf ,Ue;jJ. Mdhy; VNjh rpwpa rj;jk; xd;W tUtij czu;e;jhs;. Mdhy; mJ vq;Nfh Jhuj;jpy; ,Ue;J jhd; te;jJ. jpt;ah mr;rj;jk; tUfpd;w topia Nehf;fp nrd;W nfhz;bUe;jhs;….. (njhlUk;) Fahima Careem 2011 (AL) ,yq;ifapd; ehzaj; jhs;fis mr;rpl;L gpupd;l; epWtdj;jpd; ngau;  Thomas De la Ru Company Ltd gpuhd;]pdhy; mnkupf;fhTf;F toq;fg;gl;l Rje;jpur; rpiyia tbtikj;jtu;  gpunlupf; mf];jp ghu;Njhy;b Frederic Auguste Barthold Mrpahtpd; Kjypy; Nehgy; gupirg; ngw;wtu;  ,uyPe;jpuehj; jh$u; rPdg; ngUe;Rtu; vg;NghJ fl;bKbf;fg;gl;lJ  fp.K 221 y; rp `_thq; ijr fpd;rp murdhy;
 47. 47. khztj; jiytu;fs; 2010 Senior Senior Mohamad Subair V.Senior Mohamad Rimsan Prefects Mohamad Rusdy Mohamad Hirsan Mohamad Zafran Mohamad Asardeen Mohamad Usama Mohamad Suhaid Mohamad Nafees Mohamad Hasbullah Mohamad Nisan Rihmy Mohamad Mohamad Halidh Mohamad Ruzaik Mohamad Yameen Rifak Ahamad Mohamad Fazny Mohamad Fahim Mohmad Ameen Moahmad Infas Mohamad Nishad Mohamad Ashraf Mohamad Nasim Mohamad Nazeel Mohamad Jumail Mohamad Azam Mohamad Jazeel Mohamad Faraj Mohamad Nusly Mohamad Suhail Fathima Rismiya V.Senior Fathima Fasrina Prefects Fathima Azra Fathima Shazna Fathima Shafna Fathima Azka Fathima Zumla Zeenathu Munawwara Fathima Nifra Fathima Marliya Fathima Rusna Fathima Shifani Fathima Shafrina Fathima Razana Fathima Musfika Fathima Nuska Fathima Kamila Fathima Fazniya Rikzana Zainab Fathima Nafsa Fathima Hasna Fathima Azra
 48. 48. CALLIGRAPHY Art by Fathima Fasrina
 49. 49. fUg;nghUs; jha;ik njupahj jha;ik njupahkNy Kbe;jJ njspNthL khiyNeuk;> gugug;G kl;Lk; me;j itj;jparhiyapy; Fiwapy;iy. kUe;njLf;fte;jtu;fspd; rj;jk; xUGwk; thfdq;fspd; Xir ,d;ndhW Gwk; Mk; mJ me;jefupd; gpujhd itj;jparhiy. me;jefupNy ,Uf;Fk; xNuxU murhq;f itj;jparhiy vd;gjhy; kf;fspd; $l;lk; kiynad epuk;gp tope;jJ. mg;NghJ jhd; rupjh tUfpwhs;. G+NthLk; nghl;NlhLk; ,sikapd; mofpahf Mdhy; me;j mofpapd; Kfj;jpy; kl;Lk; ,Us; glu;e;j Nrhfk;. ifapy; VNjh nghUl;fNshL itj;jparhiyf;Fs; tUfpwhs;. Neuhf nry;fpwhs; jhd; fztd; gLj;jpUf;Fk; ,lj;ij Nehf;fp. rupjhTk; NkhfDk; ngw;Nwhu; epr;rag;gb jpUkzk; nra;jtu;fs;. NkhfDf;F mk;kh ,y;iy mg;gh kl;Lk; jhd;. mtu; jhd; mtDf;F vy;yhk;. Nkhfdpd; capu; ehbNa mtd; mg;ghjhd;. rupjhTk; NkhfDk; kpf kfpo;r;rpahf tho;e;jhu;fs;. jpBnud NkhfDf;F clk;G rupapy;yhky; NghdJ. rpd;d tUj;jkhFk; vd epidj;j mtd; jdf;F njupe;j itj;jpanky;yhk; nra;jhd;. Mdhy; xU gyDk; ,y;iy. Nghfg; Nghf mtd; cly;epiy Nkhrkhfpf;nfhz;Nl NghdJ. mtd; vd;d nra;thd; mdyplg;gl;l GY Nghy JbJbj;Jg; Nghdhd;. filrpahf maytu;fspd; JizAld; itj;jparhiy Nru;e;jhd;. mtd; ed;whf Jhq;fpf;nfhz;bUe;jhd;. mtd; mUfpy; NghdJk; NjePiu vLj;J Nfhg;igapy; Cw;wpdhd;. VNjh cly; ,isj;j fpotidg;Nghy mtd; Kdq;fpf;nfhz;Nl vOe;jhd;. mtdhy; epkpu Kbatpy;iy. VNjh ghupa Rik Rke;jtd; Nghy %r;rpiuj;jhd;. mts; te;jJ mtDf;F mg;NghJjhd; njupe;jpUf;f Ntz;Lk;. vg;NghJ te;jha; vd;W Nfl;lhd;. mts; kWNgr;Rg;Ngrhky; NjePu; Nfhg;igia ePl;bdhs;. ' Vk;kh vd;Ndhl Nfhtkh? " mtd; kPz;Lk; Nfl;lhd;. mts; mtspd; NtiyapNy fz;dhf ,Ue;jhs;. mts; vd;d nra;a? tPl;by; mtd; jd;de;jdpNa jpUkzkhfp xU khjk;jhd; MfpwJ. mf;fk; gf;fj;jhu; vd;d epidg;ghu;fs; vd;gJ mts; cs;kdthjk;. ,Ue;Jk; njhlu;e;J Nfhgj;ijf; fhl;lhky; ' xd;Wk; ,y;iy ePq;f FbAq;Nfh vd;W $wpdhs;. mts; Gwg;glj;jahuhdhs;. rupjh vd;Ndhl upg;Nghl; ,d;Dk; tutpy;iy ehisf;F tUk; ngupa itj;jpauk;kh tUthu;. eP fl;lhak; te;jpL vd;W mtsplk; $wpdhs;. mts; VNjh Nahridapy; jiyahl;btpl;Lr;nrd;whs;. mtshy; tPl;by; epk;kjpahf cwq;fKbatpy;iy mtUf;F vd;d Nehahf ,Uf;Fk; VjhtJ ngupa Neha;fNsh vd;W mts; cs;sk; Vfg;gl;l tpilnjupah tpdhf;fshy; mtis Jisj;Jf;nfhz;bUe;jd.
 50. 50. ,y;iy mg;gbapUf;f KbahJ flTs; vd;idf; iftplkhl;lhd; vd;W xU tpilAk; mjw;F vjpu;ePr;ryhf mg;gbapUe;jhy; vd;w Nfs;tpAk; mtis khwpkhwp tjf;fpd. Nfs;tpapd; nfh^uj;jhNyh kdjpd; ciyr;ryhNyh mg;gbNa Jhq;fpg;Nghdhs;. 'midtUk; jahuhfp ,Uq;Nfh" vd;W itj;jparhiyapy; thl;L guhkupg;ghsd; fj;jpdhd;. ngupa lhf;luk;kh ,d;Dk; rpy Neuj;jpy; tUthu; mjw;Fj;jhd; vd;W Nkhfdplk; fpRfpRj;jhd;. eLj;ju taJila xUtu; ghu;g;gjw;F mk;khitg;NghyNt mk;khit fhdhj xUtdhapDk; mk;kh ,g;gb ,Uf;Fk; vd;w czu;T. Vida cjtpitj;jpau;fSld; xt;nthW NehahspaplKk; nrd;W kpf md;ghf tprhupj;jhu;. ,tdplk; tuNt lhf;luk;kh ,tid tprhupf;fhky; mtDila upg;Nghl;il Gul;bg;ghu;j;jhu;. gpd; cjtplhf;lu;fsplk; VNjh $wpdhu;. ,tDf;F xd;Wk; tpsq;ftpy;iy. gpd; ,tidg; ghu;j;jhu; Mk; ,tu; Kfk; mjpu;r;rpahy; ciwj;J epd;wJ. mtu; Kfj;jpy; <ahltpy;iy. Mk; mNj Kfk; Mk; mNj milahsk; mtd; Kfj;jpy; mtNdjhd; re;NjfNkapy;iy. me;j Neuj;jpy; rupjh gugug;Gld; Xb te;jhs;. lhf;luk;kh ehd; cq;fSld; NgrNtz;Lk; vd;W mtis mtu; miwf;Fs; mioj;Jr;nrd;whs;. VjhtJ Fbf;fpwpahk;kh? lhf;luk;kh md;Gld; tprhupj;jhu;. ,y;yk;kh ,ts; tha; gaj;jhy; Fok;gpaJ vd; GUrDf;F vd;dk;kh? ,ts; gupjhgj;Jld; Nfhl;lhs;. ,ts; Nfl;l thu;j;ij fy;iyAk; fiuaitf;Fk;. lhf;luk;khtpd; thapy; VJk; ntsptutpy;iy. mts; GUrdpd; Nehiar; nrhy;y mtSf;F ijupakpUf;ftpy;iy. mtsplk; nkJthff; $wpdhy;. mts; rpiyahfNt ciwe;J Nghdhs;. Mk; NkhfDf;F rpWePufk; ,uz;Lk; gOjhfptpl;lJ. ,uz;ilAk; khw;wh tpl;lhy; mtd; capu;gpiog;gJ mupJ. ,y;iy mupjpy;iy gpiof;f KbahJ. eP ftiyg;glhNjk;kh rpWePuf khw;W rpfpr;ir %yk; mtid epr;rakhf Fzg;gLj;jyhk;. eP xd;Wf;Fk; ftiyg;glhNj vy;yhr; nryitAk; ehd; ghu;j;J f;fpwd;. mtupd; MWjy; thu;j;ijfs; mtSf;F kPz;Lk; capu; te;jJ Nghd;w epidg;ig cz;lhf;fpl;L. lhf;lu; mk;kh jPtpukhf Nahrpj;jhu; ,Wjpapy; vLj;j KbT mtu; kdij re;Njhrg;gLj;jpaJ Nghy mtu; Kfk; kpfj;njspthf fhzg;gl;lJ.
 51. 51. NkhfDf;F rj;jpurpfpr;ir ele;jJ. ahNuh xUtu; jdJ rpWePufk; ,uz;ilAk; jhdkhf nfhLj;Jtpl;lhu;. mtd; NjwptUfpwhd;. ,jd; gpd;G lhf;luk;kh gw;wpa nra;jpahUf;Fk; njupatpy;iy mtu; KftupNa ,y;yhky; ,Ue;jJ. mtu; vq;F Nghdhu; mtUf;F vd;d ele;jJ ,jw;F tpilahf mtupd; laupd; gf;fk; jpwf;fg;gl;bUe;jJ. Nkhfd; vd;kfd; mNj Kfk; mk;Kfj;jpy; fhzg;gLk; mNj milahsk;. md;W mtd; fpilj;jNghJ vdJ njhopypd; fhuzkhf mtid tPrptpl;Nld;. gpd;G jha;ik vd;id glhjghLgLj;jpaJ. mtDf;fhf ehd; xd;WNk nra;aKbatpy;iy Mdhy; ,g;NghJ re;ju;g;gk; fpilj;Jtpl;lJ. vd; rpWePufk; ,uz;ilAk; mtDf;F nfhLf;f KbT nra;Njd;. vdJ Mj;k ez;gupd; cjtpNahL ,ij nra;J Kbf;fg;NghfpNwd;. ehDk; xU rpwe;j jha; jhd; ,we;j gpd;Gk; vd;Foe;ij vd;dhy; tho;fpwhd;. vd;w xd;Nw vdf;Fg; NghJk;. rpy;nyd;W te;j fhw;W jhdhfNt laupapd; gf;fq;fis %br;nrd;W jha;ikapd; cUfy; fhw;iwAk; fiua itj;jJ Nghy..... Fathima Nifra 2011 (AL) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,Wjpapy; Njhy;tpailAk; nraypy; ntw;wp ngWtjidf; fhl;bYk;> ,Wjpapy; ntw;wp ngWk; xU nraypy; Njhy;tpailNtd;. - T+l;& tpy;rd; cq;fsJ ew;ngaiuf; fhf;f tpUk;gpdhy; ey;ytu;fNshL Nru;e;J ,Uq;fs;. Vndd;why;> nfl;ltu;fNshL ,Ug;gijtplj; jdpahf ,Ug;gJ Nky;. - [hu;[; thrpq;ld; Xd;Wk; nra;ahky; fhj;jpUg;gtu;fSf;F rpy ek;ikfs; fpilf;fyhk;. Mdhy; mitnay;yhk; Jbg;Gld; nrayhw;Wgtu;fSf;F fpilj;jJ Nghf vQ;rpapUg;gNj. - Mg;u`hk; ypq;fd;
 52. 52. tpisahl;L nra;jp jiyrpwe;j tPuu; ahu;? Mz;bd; rpwe;j Nyhu]; ,e;jpahtpd; el;rj;jpu tPuu; uNgy; elhy;;> ghu;Kyh td; MfpNahupilNa fLikahd ru;tNjr tpisahl;L tPuu; tpUjpw;f;F rr;rpd; nlz;Ly;fhu;> nld;dp]; tPuu; fhu; ge;ja tPuu; nrg];j;jpad; tpl;ly; Nghl;b epyTfpwJ. ,yq;if Row;ge;J tPr;rhsu; Kj;ijah KuspjuDk; ,e;jg;gl;baypy; ,lk;ngw;Ws;shu;. ,tu;fisj; jtpu cijge;jhl;l el;rj;jpu tPuu;fs; bahNfh Nghu;yd;> md;lNu]; ,dpna];l;lh> ; yady; nk]p MfpNahUk; ,e;jg;gl;baypy; cs;sdu;. ,jpy; rpwe;j tPuiu “Nyhu]; kPbah” Nju;Tf;FO njupTnra;aTs;;sJ. rpwe;j tPuupd; ngau; 2011 Mk; Mz;L [dtup khjk; mwptpf;fg;gLk;. ,jpy; rr;rpd; nlz;Ly;fhu; njupTnra;ag;gl mjpf tha;g;gpUg;gjhf fUjg;gLfpd;wJ. ,e;jpahtpd; rr;rpd; nlz;Ly; fhu; ,e;j Mz;L KOtJk; njhlu;r;rpahf rpwg;ghf tpisahbAs;shu;. njd;Mgpupf;fhTf;F vjpuhd xU ehs; Ml;lj;jpy; ,ul;ilrjk; mbj;J>xUehs; Ml;lj;jpy; ,ul;il rjk; mbj;j cyfpy; Kjy; tPuu; vd;w rhjidiaAk; mtu; gilj;Js;shu;. NkYk; ,jdhy; cyfpd; rpwe;j tpisahl;L jUzq;fs; gl;baypy; rr;rpd; nlz;Ly;fhupd; ,ul;;ilr;rjj;jpw;Fk; “ilk;]” gj;jpupif mq;ffhuk; mspj;Js;sJ. ; P ,Nj Ntiy Kj;ijah Kuspjud;> fle;j [_iy khjk; 800 tpf;fl;fis tPo;j;jp rhjid gilj;Js;shu; vd;gJk; Fwpf;fj;jf;fJ. Rihmy Mohamed 2011 (AL) cyfpNy mjp$ba Gj;jfk; vOjpatu;  cURth GUk; kf;fshy; njupT nra;ag;gl;l ,yq;ifapd; KjyhtJ [dhjpgjp  [_ypa]; upr;rhu;l; n[atu;j;jd.
 53. 53. SOME TITBITS CHARACTER NEWS C H A R A C T E R N E W S - Conduct - Humality - Activity - Righteousness - Ability - Courageousness - Truthfulness - Energy - Religion SCHOOL S C H O O L - Newness Education Worldly knowledge Sincerity LIFE L I F E - Love Integrity Faith Education - Sincerity - Character - Honesty - Obedience - Organization - Learning ENGLISH E N G L I S H - Enthusiasm Needs Grand Learn Illectual growth Sound Helpful Fathima Asma 2011 (AL)
 54. 54. tpisahl;L nra;jp xypk;gpf; Nghl;bfis elhj;Jk; tha;g;ig ntd;wJ gpNurpy; vjpu;tUk; 2016 Mk; Mz;L xypk;gpf; Nghl;bfis elhj;Jk; tha;g;G njd; mnkupf;fh ehlhd gpNurpypd; “upNah bNah n[dpNuhTf;F” mspf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; %yk; ,g;Nghl;bfis elhj;Jk; Kjy; njd;mnkupf;fh ehL vd;w ngUikia gpNurpy; ngw;Ws;sJ. filrp Rw;wpy; ];ngapdpd; nkl;upf; efiu tpl mjpf thf;Ffis gpNurpy; ngw;wJ. Vw;fdNt 2016 Mk; Mz;L xypk;gpf; Nghl;bfis rpf;fhNfh efupy; elhj;j Ntz;Lk; vd;W mnkupf;f mjpgu; guhf; xghkhTk; mtuJ kidtp kphy; xghkhTk; czu;r;rpfukhf Nfhupf;if tpLj;jpUe;jdu;. Nlhf;fpNa efUf;Fj;jhd; ,e;jg;Nghl;bfis elhj;Jk; tha;g;G fpilf;Fk; vd;W gyu; ge;jak; fl;bdu;. Mdhy; Nlhf;fpNahTk;> rpf;fhNfhTk; Kjy; Rw;wpNyNa ntspNaw;wg;gl;ld. Mohamed Asardeen 2011 (AL) fpupf;nfl; cyff; fpupf;nfl; : fseLtu; jPu;g;ig kWguprPyid nra;Ak; Kiw mKy;. 2011 Mk; Mz;L cyff;Nfhg;ig fpupf;nfl; Nghl;bfs; ,e;jpah> ,yq;if> tq;fNjrk; Mfpa ehLfspy; eilngWfpwJ. ,jpy; fhypWjp Kjy; ,Wjpg;Nghl;btiu fseLtu; jPu;g;ig kWguprPyid nra;Ak; Kiw mKy;nra;ag;gLfpwJ. 4 fhypWjp> 2 miuapWjp kw;Wk; xU ,Wjpg;Nghl;b Mfpatw;wpy; jPu;g;G Nkd;;KiwaPL Kiw eilKiwg;gLj;jg;gLk; vd;W I.rp.rp mwptpj;Js;sJ. cyff;Nfhg;ig ngg;utup khjk; 19 Mk; jpfjp Jtq;fp Vg;uy; 2 Mk; jpfjp tiu eilngwTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. Mohamed Nafees 2011 (AL)
 55. 55. cijge;jhl;lk; 2018 ,y; gPgh Nghl;bfis elhj;JfpwJ u;ah : Vkhw;wk; mile;jJ gpupj;jhdpah cijge;jhl;l cyff; fpz;z Nghl;bia 2018 Mk; Mz;L u;ahtpy;> 2022 Mk; Mz;L fl;lhupYk; elhj;j jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. 2018> 2022 Mk; Mz;LfSf;fhd cyff; fpz;zg;Nghl;bia ve;j ehL elhj;JtJ vd;gJ njhlu;ghf Rtpl;ru;yhe;jpd; [_up]; efupy; brk;gu; 2 tpahof;fpoik thf;nfLg;G eilngw;wJ. cyf cijge;jhl;l rk;Nksdj;jpd; (gPgh) 22 nraw;FO cWg;gpdu;fs; ufrpakhf thf;fspj;J ,e;j ,U ehLfisAk; Nju;T nra;jdu;. fLikahd Nghl;bf;F kj;jpy; 2018 Mk; Mz;L cyff; fpz;zj;ij elj;Jtjw;fF ; u;ahTk;> 2022 Mk; Mz;L cyff;fpz;zj;ij elhj;Jtjw;F fl;lhUk; njupTnra;ag;gl;ld. ,q;fpyhe;Jld; fLk; Nghl;bapl;L ,Wjpapy; cyff;fpz;zj;ij elhj;Jk; tha;g;ig u;ah ngw;Wf;nfhz;Ls;sJ. ,t;tpU ehLfSk; Kjd; Kiwahf fhy;ge;J cyff; Nfhg;ig Nghl;bia elhj;jTs;sJld; fpof;F INuhg;gh kw;Wk; muG cyfj;jpy;; Nghl;bfs;> Kjd; Kiwahf eilngwTs;sikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ. ,e;jg; Nghl;bfSf;fhf 22 Gjpa tpisahl;L muq;fq;fis mikf;fTs;sjhfTk;> 62 fp.kP gug;gsTf;F ,it fl;lg;gLk; vdTk; fl;lhu; njuptpj;Js;sJ. 2018 ,y; Nghl;bfis elhj;j ,q;fpyhe;J> ];ngapd;> Nghu;j;Jf;fy;; Mfpa ehLfs; $l;lhf tpz;zg;gpj;jpUe;j NghjpYk; ,t;tha;g;G fpilf;fhjJ kpFe;j Vkhw;wk; mspg;gjhf mtu;fs; $wpAs;sdu;. ,ij gPgh jiytu; nrg; gpNsl;lu; mjpfhuG+u;tkhf mwptpj;jhu;. 2014 Mk; Mz;L cyff;fpz;z Nghl;bia elhj;j gpNu]py; Vw;fdNt Nju;T nra;ag;gl;lik Fwpg;gplj;jf;fJ. Mohamed Hirsan 2011 (AL)
 56. 56. With Best Wishes From J.I GOLD HOUSE House for Genuine sovereign Gold Jewellers & Specialist in Wedding Jewellers – 22Kt Genuine Gold 124/3, Kandy Road, Thihariya. Tele: 0334-925524 ek;gpf;ifahd eiffSf;F ehlNtz;ba xNu ,lk;
 57. 57. my; gj;upah kfh tpj;jpahyak; tuyhW Nky; khfhz fk;g`h khtl;lj;jpd; mj;;jdfy;y Nju;jy; njhFjpapd; f`l;Nlhtpl;l vDk; K];ypk; fpuhkj;jpy; mike;Js;s xU fyq;fiu tpsf;Nf my;gj;upah kfh tpj;jpahyakhFk;. 119 tUlq;fis Nehf;Fifapy; :- fle;J te;j ,f;fiyafj;jpd; tsu;r;rpia f`l;Nlhtpl;l vDk; Ff;fpuhkj;jpy; Muk;g fhyk; njhl;Nl rd;khu;f;fg;Nghjidfs; eilngw;W te;jd. ,jd; tsu;r;rpg;gbahf 1889 Mk; Mz;L mg;Jy;yh`; ,g;D cku; ghjpg; nksyhdhtpd; Vw;ghl;by; ngupa gs;spj;jiytu; Ehu;jPd; `h[pahupd; cjtpNahL jkpo; ghlrhiy jw;fhypf fl;blk; xd;wpy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,jpy; ku;`_k; k/Jhk; `h[pahu; Muk;g mjpguhf flikahw;wpdhu;. 1903 Mk; Mz;L ku;`_k; k/%j; `h[pahu;> ku;`_k; m.ny.K r`PJnyg;ig MfpNahupd; mauhj Kaw;rpahy; mLj;jfl;lkhf ghjpgpa;ah jf;fpahNthL ,ize;j ej;u;fe;Jhup kz;lgk; ghlrhiyahf khw;wg;gl;lJ. ,jpy; aho;g;ghzf; fe;ijah> K];jgh nyg;ig> Eh`_ nyg;ig t`hGj;jPd;> k/Jhk; MfpNahu; Mrpupau;fshf flikahw;wpdu;. ghjpgpa;ah jf;fpahtpy; njhlu;e;Jk; ghlrhiy elhj;JtJ gy rpukq;fis Vw;gLj;jpajdhy; epue;juf;fl;blk; xd;wpd; Njit ntFthf czug;gl;lJ. ,jd; gadhf 1920 Mk; Mz;L epue;juf; fl;blj;jpy; murnghWg;gpy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 1920 Mk; Mz;L mur nghWg;gpy; Muk;gpf;fg;gl;l ghlrhiy njhlu;e;Jk; 1933 Mk;Mz;L tiu Mz;fSf;F kl;Lkhd ghlrhiyahf fhzg;gl;L> gpd; 1933 ,y; fytd; ghlrhiyahf khw;wk; ngw;wJ. rk fhyj;jpy; Mq;fpyKk; xU ghlkhf fw;gpf;fg;gl;lJ. Kuz;ghLfs; ,Uf;Fk; fhynky;yhk; r%fj;jpy; tpopg;Gzu;T fhzg;gLk;. ,jw;F vLj;Jf;fhl;lhf 1933,y; fytd; ghlrhiyahf;fg;gl;ljpypUe;J Cupd; khu;ffk; gbj;jtu;fs; kj;jpapy; Vw;gl;l fUj;J Kuz;ghl;bd; tpisthf ; 1946 Mk; Mz;L kPz;Lk; fyg;G epiy xopf;fg;gl;lJ.
 58. 58. 1950 - 1970fspd; gpd;du; my;gj;upah mjd; nghw;fhyj;ij va;jpaJ. 1977 tiu me;j epiy kq;fpAk;> gpufhrpj;Jk; khwpkhwp te;Js;sJ. 1.1.1972 Mk; Mz;L tpj;jpahyakhf fhzg;gl;l vkJ ghlrhiy kfh tpj;jpahyakhf juk; cau;j;jg;gl;lJ ,jd; tsu;r;rpapd; xU ikw;fy; MFk;. vkJ ghlrhiyapd; gioa khztu;fs; jPtpd; vy;yhj; jpf;fpYk; jPgkhf Rlu;tpl;ljidAk;> Rlu; tpLtijAk; fhzyhk;. ,e;j tifapy; vkJ ghlrhiyapd; KjyhtJ Rl;nlz;id ngw;wtu; vd;w ngWikiaAk;> rpwe;j Md;kfthjpAkhd vk;.e];UjPd; mg;gh Fwpg;gplj;jf;ftu;. kw;Wk; P tl;lhuf;fy;tp mjpfhupfspy; xUtUk; mfpy,yq;if it.vk;.vk;.V Nguitapd; jiytuhf ku;`_k; V.vk;.vk; K];jfPk;> thdpay; Jiwapd; tpw;gd;du;> rd;khu;f;fg; NguwpQuhd ku;`_k; nksytp mg;J];]kj; Mypk;> gpugy rd;khu;f;f mwpQUk;> mfpy ,yq;if [k;,a;aJy; cWg;gpduhd nksytp ku;`_k; k];Cj; Mypk; Nghd;Nwhu; capu; ePj;j Gfo;ngw;w gioa khztu;fSs; rpyu; Mtu;. kw;Wk; gpujp Nju;jy; Mizahsu; vk;.vk;; K`k;kj;> cjtpg; guPl;ir Mizahsu; V.v]; K`k;kj;> ,yq;if xypgug;Gf;$l;Lj;jhgd K];ypk; Nrit Nkyjpf gzpg;ghsu; vk;.,]l;.vk; m`kl; Kdt;tu;> khtl;l ePjpthd; vk;.vk; kf;fp Nghd;NwhUk; ,q;F fy;tp fw;w tpj;jpahya gioa khztu;fshtu;. With best Compliments From THAJAJ FARM SHOP An Ideal Place to buy your chicken need. To make your home function a taste. Keep your visitors happy…! xNu $iuapd; fPo; Nfhop ,iwr;rpiaAk; midj;J tpjkhd rpy;yiw nghUl;fisAk; ,q;F ngw;Wf;nfhs;syhk; M.S.M.NAJEEM 50, KAHATOWITA 033 7916864 077 9560155
 59. 59. f`l;Nlhtpl;l fpuhkk; gw;wpa mwpKfk; f`l;Nlhtpl;l> fpuhkpar;#oiy jd;dfj;Nj nfhz;l mgptpUj;jpia Ntz;b epw;Fk; xU gpuNjrkhFk;. ,yq;ifapd; Nky; khfzj;jpy; fk;g`h khtl;lj;jpy; mj;jdfy;y gpuNjr nrayfg; gpupTf;F cl;gl;l 100 rjtPjk; K];ypk;fisf; nfhz;l xU fpuhkkhFk;. ,f;fpuhkj;ijr;Rw;wp XLk; mj;jdfy;yh xah vDk; mUtp ,f;fpuhkj;Jf;F NkYk; ts%l;Lfpd;wJ ve;j Njrj;jtu;fSf;Fk; tise;J nfhLf;ff;$bathW ngsjPfr;#oYk; ,aw;if tdg;Gk; fhzg;gLfpd;wik ,f;fpuhkj;Jf;F NkYk; nkU$l;Lfpd;wJ. ehw;wpirahYk; rpq;fsg; Ngupdr%fj;jpdu; #o;e;jpUf;f kj;jpapy; jdp xU K];ypk; fpuhkkhf mike;Js;s ,t;T+u; vd xw;Wikf;F Xu; vLj;Jf;fhl;lhf ,Ug;gij ,jd; tuyhw;wpy; ,Ue;J mwpayhk;. f`l;Nlhtpl;l vd;wTld; ,yq;ifapYs;s K];ypk;fs; khj;jpuk; ,d;wp rpy fly; fle;j ehLfspYs;s (mugpfs;) $l mwpe;J njupe;J itj;jpUg;gjid mwpAk; NghJ ,r;rpw;Whupd; ngUikia mwpayhk;. ,q;F rupj;jpu gpurpj;jp tha;e;j czu;r;rp G+u;tkhd nka;rpypu;f;f itf;Fk; jfty;fs; nghjpe;J> kiwe;J fpilg;gij ku;`_k; my;`h[; Nf.Nf fh]pk; (mjpgu;) mtu;fshy; 1948 ,y; tiue;j f`l;Nlhtpl;lhtpd; tuyhW vd;w Ehy; rhd;W gfu;fpd;wJ. rpq;fs kd;du;fspd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; ,Ue;j fhyk; kdpj rQ;rhuk; mw;wJ. fhl;Lg;gFjpahf ,Ue;j fhyKk; $l Ntyhz;ikf;F cfe;j ,lq;fs; ,ilapilNa fhzg;gl;ljhYk; mj;jdfy;y Xahtpd; ,aw;ifg;gFjpfspy; rpW rpW nfhl;by;fs; mikj;J kf;fs; FbNawyhapdu;. fhyj;Jf;F fhyk; mj;jdfy;yh Xah ngUf;nfLj;J tz;ly; kz;id Nru;e;jjhy; ,q;F ney;>Fuf;fd;>rhik Nghd;w gapu;fs; nrope;J tsu;e;J ,Ue;jd. ,itkf;fs; FbNaw;wj;Jf;F fhuzkhf mike;jd. 1645 ,y; f`l;Nlhtpl;lhTf;F te;j K`k;kJ fh]pk; vd;gtu; NF mg;Jy; fhjpu; vd;gtiuAk; mtuJ rfghbfisAk; re;jpj;J ciuahlj;jtwtpy;iy. ,t;thW nrd;w re;ju;g;gk; xd;wpy; mt;topNa nrd;w rpq;fs muru; xUtUf;F vjpu;ghuhj tpjkhf ,tu;fis re;jpf;f Neu;e;jJ. ,tu;fsJ jFjpiaAk; Mw;wy;fisAk; fz;l murd; ,tu;fs; Nky; md;G nfhz;L ,tu;fSf;F FbapUf;f fhzp toq;fpdhu;. fhzp vt;thW toq;fg;gl;lJ vdpd; re;jpg;G eilngw;w ,lj;jpy; ,Ue;J ehd;F gf;fKk; ghu;itf;F vl;lf;$basTf;F itj;Jf;nfhs;Sk; gb Nfl;Lf;nfhz;lNjhL mjw;Fwpa cWjpahf nrg;Gj;jfl;by; vOjpa Mtzk; xd;Wk; toq;fg;gl;ljhf $wg;gLfpd;wJ. ,jpy; E.L.H.A vd;w thrfk; Fwpf;fg;gl;Ls;sikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ.
 60. 60. ,JNt K];ypk;fspd; FbNaw;w Muk;gfl;lk; vdyhk;. 1644 ,y; xy;yhe;ju; - Nghu;j;Jf;Nfau; jhf;fj;jpdhy; K];ypk;fs; ngupJk; ghjpf;fg;gl;ldu;;. fSj;Jiw> ml;LYfk> NgUtis gFjpfspypUe;J K];ypk;fs; nfhOk;G> fk;g`h khtl;lj;Jf;F cl;gl;l f`l;Nlhtpl;l mjw;;F mz;kpa fpuhkq;fshfpa mj;jdfy;y> cLtq;fy;y> nfhlahy> ty;fk;Ky;y vDk; ,lq;fspy; FbNawyhapdu;. ngupatu;fspd; tUifahy; ,g;gpuNjrj;jpy; xU GJj;jpUg;gk; Vw;gl;Ltpl;lJ vdyhk;. mg;NghJ ,Ue;j ngupatu;fs; xd;wpide;J 1903 ,y; fy;tpf;$lk; xd;W cUthf;fg;gl;L t`hGj;jPd; Mrpupau; vd;gtuhYk; mjd; gpd; K];jgh nyg;ig> Eh`_nyg;ig> aho;g;ghz fe;ijah Mrpupau; vd;gtuhYk; eilngw;Wte;jd. ,t;thW f`l;Nlhtpl;l vDk; fpuhkk; rpwpajhf ,Ug;gpDk;> tuyhw;W mk;rq;fis ngaustpy; jd;dfj;Njnfhz;ljhf ,f;fpuhkk; jpfo;fpd;wJ. md;W njhlf;fk; ,d;W tiu fy;tp> nghUshjhuk;> r%fk;> fyhrhuk; vd;w uPjpapy; xt;nthU fhyfl;lj;jpYk; khw;wq;fis vjpu; nfhz;LtUfpd;wJ. me;j tifapy; mt;thwhd khw;wq;fs; gpd;du; f`l;Nlhtpl;lhtpd; tuhyhWfs; vDk; ehkj;Jld; kPz;Lk; cau;ngw ,Uf;fpd;wd vd;gJ epr;raNk…. f`l;Nlhtpl;lhtpd; tiuglk;
 61. 61. MrpAiu vdJ fy;tpf; fz;izj; jpwe;j my;gj;upah fiyafj;jpd; khztu; gilg;Gf;fisj; jd;dfj;Nj jhq;fpa “my;-gj;u;” vd;w fiy ntspaPl;Lf;F MrpAiu toq;Fk; ,t;tha;g;gpid cte;jspj;j cupa khztu;fSf;F vdJ Mo;e;j ed;wpawpjy;fs; cupj;jhfl;Lk;. 1975 Mk; Mz;L f.ngh.j (rhjhuz ju) tFg;gpYk; 1976 Mk; Mz;bd; Kd;diug; gFjpapy; f.ngh.j (cau;ju) tFg;gpYk; fy;tp fw;Wf; nfhz;bUe;j NghJ ,Nj ghlrhiy khztu;fspd; Ra Mf;fq;fisAk;> njhFg;Gf;fisAk; jhq;fpa “khzt Nead;” vd;w ifnaOj;Jr; rQ;rpifapd; Mrpupauhf flikahw;wpa NghJ ehd; re;jpj;j kwf;f Kbahj mDgtq;fs; ,d;W vd; epidTf;F tUfpd;wd. etPd jfty; njhopEl;gr; rhjdq;fshy; khztu;fspd; nghd;dhd Neuq;fs; fgsPfuk; nra;ag;gLfpd;w ,d;iwa ehl;fspy; 2011 Mk; Mz;L f.ngh.j (cau;ju) guPl;irf;Fj; Njhw;wTs;s fiy> tu;j;jfg; gpupT khztu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l ,k;Kaw;rp ngupJk; nkr;rj;jf;fJ. kdpj ,jaq;fSf;Fs; espd czu;Tfs; Cw;nwLf;fj; Jhz;Lfpd;w ,yf;fpag; gilg;Gf;fSld; $ba ,j;jifa Kaw;rpfs; khztu;fspd; vOj;jhw;wy;> thrpg;ghw;wy;> Nghd;w gilg;ghw;wy;fs; tsug; ngupJk; Jiz epw;fpd;wd. ,t;ntspaPL ,dptUk; cau;ju tFg;G khztu;fshYk; njhlug;glj;jf;f xU Kd;khjpupahFk;. ,t;ntspaPl;bw;fhf Kd;dpd;Wioj;j khztu;fs; gyu; vd; tUiff;fhff; fhj;jpUe;J vd;dplkpUe;J ,t;thrpAiuiag; ngw;Wf; nfhs;tjpy; fhl;ba Mu;t NkyPL ,t;ntspaPl;bd; kPJ mtu;fs; nfhz;Ls;s gw;WWjpiag; giwrhw;Wfpd;wJ. mtu;fspd; ,k;Kaw;rpia kPz;Lk; ghuhl;LtNjhL mLj;j Mz;L Njhw;wTs;s f.ngh.j (cau;jug;) guPl;irapy; kpfr; rpwe;j ngWNgWfisg; ngw;W rhjid gilf;f Ntz;Lnkd;Wk; ey;yhrp $Wfpd;Nwd;. vk;. vk;. K`k;kj; (esPkp)> (S.L.A.S) gpujp Nju;jy;fs; Mizahsu;> Nju;jy;fs; jpizf;fsk;.
 62. 62. xw;WikAld; ntw;wp ngWNthk; ,d;iwa fhy FLk;g thfdk; Authorised Service Dealer For Bajaj Gain Auto Engineering 77/4/1 , Kurawalana, Kahatowita. Tel : 077 6993464 072 991066 0755665600
 63. 63. m];]yhK miyf;Fk;  mofpa ,];yhkpa nghUshjhu mikg;gpy; fhyb vLj;J itg;gjw;fhfTk;>  tsu;e;J tUk; ,sk; re;jjpapdiu tl;b vDk; nfhba ghtj;jpypUe;J ghJfhf;fTk;>  `yhyhd ,yhgg;gq;fPl;il ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfTk;>  ePq;fs; ehlNtz;ba xNu xU ,lk; my; `pkh epWtdk;. ,J f`l;Nlhtpl;l gpuhe;jpaj;jpy; xU gRQ;Nrhiy. mjpy; ePq;fSk; epoy; ngw Xb thUq;fs;!  Mk; cq;fisAk; cq;fs; gps;isfisAk; tl;bapypUe;J ghJfhf;f ,d;Nw xU fzf;if Muk;gpAq;fs;. Nkyjpf tpguq;fis njspthf njupe;J nfhs;s njhlu;G nfhs;sNtz;ba Kftup AL HIMA ISLAMIC SERVICES SOCIETY, NO - 125/D , Ashraf Hajiyar Mawatha, Kahatowita. vd;Wk; cq;fSf;F vkJ tho;jJf;fs; ! ;
 64. 64. With Best Compliments From AL-HAJ Mr.ABDUL BARY ( Managing Director ) OXFORD INTERNATIONAL COLLEGE ( English Medium School ) At Kahatowita Under the guidance of Experienced, Dedicated, and Well qualified management. Reg.No N/PVS/185264(GROUP) Admissions are now in Progress For the following courses!       Play group Nursery Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 (Age 3) (Age 4) (Age 5) (Age 6) (Age 7) (Age 8) Preparing children for The Local G.C.E.(O/L) Examination in English Medium
 65. 65. ghlrhiy fPjk; mfpyk; vy;yhk; gilj;jhs;gtNd mUs; jUthnakf; fZjpdNk Ky;iyAk; kUjKk; tPw;wpUf;Fk; Nkhfdkhk; f`l;Nlhtpl;lhtpy; nry;tnky;yhk; jUk; G+tdNk jpfOk; my;gj;upah fiyafNk md;id je;ij jUk; ghrnky;yhk; mUtp vd;Nw ,q;F Cw;nwLf;Fk; nghd;Dy Nru; gupghyfiu Nghw;wpLNthk; mf epiwTlNd (mfpyk; vy;yhk;) mwpTld; gz;ig Cw;wptUk; mjpgiu Mrhd; khu;fspid epiwTld; cs;sk; Nghw;wpLNthk; NguUs; jhuha u`;khNd mzpjUk; gz;Gk; mwpTfSk; md;id je;ijaha; topfhl;Lk; gzpnra;Ak; tho;Tk; xspngwNt ey;yUs; jhuha; u`;khNd (mfpyk; vy;yhk;)
 66. 66. my; gj;upah kfh tpj;jpahyak; my; gj;u;
 67. 67. Fwpg;Gfs;…

×