Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Are you ready? (Tagalog)

2 041 vues

Publié le

Mahalaga na tayo'y laging handa. Ito ang defensa natin laban kay Satanas.

Publié dans : Spirituel, Technologie, Business
 • Soyez le premier à commenter

Are you ready? (Tagalog)

 1. 1.
 2. 2. 10Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sakalakasanggalingsaPanginoon at sakanyangdakilangkapangyarihan. 11Gamitin ninyoanglahatngkagamitan at sandatangpandigmanakaloobngDiyos, upangmapaglabananninyoangmgapakanangdiyablo.<br />Efeso 6:10-11<br />
 3. 3. 12Sapagkat hinditayonakikipaglabansamgatao, kundisamgapinuno, samgamaykapangyarihan, at samgatagapamahalangkadilimangumiiralsasanlibutangito – angmgahukbongespirituwalngkasamaansahimpapawid.<br />Efeso6:12<br />
 4. 4. 13Kaya&apos;t isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.<br />Efeso6:13<br />
 5. 5. 14Kaya&apos;t maginghanda kayo. Ibigkissainyongbaywangangsinturonngkatotohanan, at isuotsadibdibangbalutingkatuwiran; 15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />Efeso6:14-15<br />
 6. 6. 14Kaya&apos;t maginghanda kayo. Ibigkissainyongbaywangangsinturonngkatotohanan, at isuotsadibdibangbalutingkatuwiran; 15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />Efeso6:14-15<br />
 7. 7. Handa<br />ka basalaban?<br />
 8. 8.
 9. 9. Paanomaginghanda…<br />
 10. 10. 14Kaya&apos;t maginghanda kayo. Ibigkissainyongbaywangangsinturonngkatotohanan, at isuotsadibdibangbalutingkatuwiran; 15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />Efeso6:14-15<br />AngMagandangBalitaBiblia<br />
 11. 11. 14Kaya&apos;t tumindig kayo, naanginyongmgabaywang ay nabibigkisanngkatotohanannasuotangbalutingkatuwiran, 15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />Efeso6:14-15<br />AngBagongAngBiblia<br />
 12. 12. Efeso 6:14-15<br />AngMagandangBalita<br />AngBiblia<br />15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />
 13. 13. Efeso 6:14-15<br />AngMagandangBalita<br />AngBiblia<br />15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />
 14. 14. Efeso 6:14-15<br />AngMagandangBalita<br />AngBiblia<br />15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />
 15. 15. Efeso 6:14-15<br />AngMagandangBalita<br />AngBiblia<br />15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />
 16. 16. Efeso 6:14-15<br />AngMagandangBalita<br />AngBiblia<br />15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />
 17. 17. Efeso 6:14-15<br />AngMagandangBalita<br />AngBiblia<br />15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />
 18. 18. Efeso 6:14-15<br />AngMagandangBalita<br />AngBiblia<br />15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />15at nakasuotsainyongmgapaaangpagiginghandaparasaebanghelyongkapayapaan.<br />
 19. 19. Kailanganmaginghandaparasaebanghelyo<br />
 20. 20. 1Mga kapatid, tungkolsaoras at mgapanahon, hindinakailangangmayroongisulat pa sainyo. 2Sapagkat kayo rinanglubosnanakakaalamnaangarawngPanginoon ay daratingnagayangmagnanakawsagabi.<br />1 Tesalonica 5:1-2<br />
 21. 21. 3Kapag sinasabinila, “Kapayapaan at katiwasayan,” kaagaddaratingsakanilaangbiglangpagkawasak, nagayangpagdaramdamsapanganganakngbabaingnagdadalang-tao, at walangmakakatakas!<br />1 Tesalonica 5:3<br />
 22. 22. 4Ngunit kayo, mgakapatid, ay walasakadiliman, upangsaarawnaiyon ay mabiglakayonggayasamagnanakaw. 5Sapagkat kayonglahat ay pawangmgaanakngliwanag at mgaanakngaraw; tayo’yhindinggabiningkadiliman man.<br />1 Tesalonica 5:4-5<br />
 23. 23. 6Kaya nga, huwagtayongmatuloggayangiba, kunditayo’ymanatilinghanda at magpakatino. 7Sapagkat angmganatutulog ay natutulogsagabi; at angnalalasing ay naglalasingsagabi.<br />1 Tesalonica 5:6-7<br />
 24. 24. Kapagikaw ay handana, handa ka narinparasapangangaralngebanghelyo<br />
 25. 25. IdambaninyosainyongpusosiCristongPanginoon. Humandakayonglaginamagpaliwanagsasinumangmagtatanongsainyotungkolsainyongpag-asa.<br />1 Pedro 3:15<br />
 26. 26. 5Maging matalino kayo sapakikitungosamgahindisumasampalataya. Samantalahinninyoangbawatpagkakataon. 6Sikaping mawilisilasapakikipag-usapsainyo at pag-aralangmabuti kung paanotutuguninangbawatisa.<br />Colosas 4:5-6<br />
 27. 27. Kapaghanda ka lagisapangangaralngebanghelyo, handa ka rinsapagdatingngPanginoon!<br />
 28. 28. 5Ngunit ikaw ay magingmatinosalahatngmgabagay, magtiis ka ngmgakahirapan, gampanan mo anggawainngisangebanghelista, ganapinmonglubosangiyongministeryo.<br />2 Timoteo 4:5<br />
 29. 29. 6Tungkol sa akin, ako’yibinuhosnatuladsainuminghandog, at angpanahonngakingpagpanaw ay dumatingna. 7Nakipaglaban akongmabutingpakikipaglaban, nataposkonaangakingtakbuhin, iningatankoangpananampalataya.<br />2 Timoteo 4:6-7<br />
 30. 30. 8Kaya’t mulangayon ay nakalaannasa akin angputongngkatuwiran, naibibigaysa akin ngPanginoonnatapatnahukomsaarawnaiyon, at hindilamangsa akin, kundisalahat din namanngmganaghahangadsakanyangpagpapakita.<br />2 Timoteo 4:8<br />
 31. 31. 8Kaya’t mulangayon ay nakalaannasa akin angputongngkatuwiran, naibibigaysa akin ngPanginoonnatapatnahukomsaarawnaiyon, at hindilamangsa akin, kundisalahat din namanngmganaghahangadsakanyangpagpapakita.<br />2 Timoteo 4:8<br />
 32. 32. Kapaghanda ka sapangangaralngebanghelyo, handa ka parasapagdatingngPanginoon!<br />
 33. 33. Kapaghanda ka sapagdatingngPanginoon, handa ka rinsapangangaralngebanghelyo!<br />
 34. 34. Handa ka ba o…<br />
 35. 35. Handa ka ba o… mabibigla ka?<br />
 36. 36. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Angdiyablonainyongkaaway ay tuladngleonggumagala at umuungal, nahumahanapngkanyangmalalapa.<br />1 Pedro 5:8<br />
 37. 37. 14Kaya&apos;t maginghanda kayo. Ibigkissainyongbaywangangsinturonngkatotohanan, at isuotsadibdibangbalutingkatuwiran; 15isuot ninyoangsandalyasngpagiginghandasapangangaralngMagandangBalitangkapayapaan.<br />Efeso6:14-15<br />
 38. 38. Masasabi mo banahanda ka nasapagdatingngPanginoon? Bakit o bakithindi pa?<br />Kung alammongdaratingnaangPanginoonbukas, anoanggagawinmongkakaibangayon? Bakit?<br />Nagamit mo baangmgapagkakataonsalinggongitoupangibahagiangMabutingBalitasaiba? Paano o bakithindi?<br />Anoangnatutunan mo ngayonnamaaaringmakatulongsaiyoupangmaginglaginghandanaibahagiangMabutingBalita?<br />Growth Group Discussion<br />

×