Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Anages Fiyat Listesi

Anages Fiyat Listesi

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Anages Fiyat Listesi

 1. 1. ' E; '“ Güneş Enerjisi l Bogler| Alüminyum Radyatör Havlupan , "x" gi”. `_ « l MU', İ n" İ; i i` i . › f, İ s '4 .`_ş /_ .“ ı, r .I ,
 2. 2. V , ~ ` V V V ` :ßi (EQ Cr ' k” L :ı ” ' 5 ' 7 (d. " "E J de ` ı *N z Cmuşqıqjjqmf ;anıtın nmıınıuıııııımııiışım› :hwllışhıı _ s e e V _ _ v, j H b . ıufıungn ;ngıgmızışı #huff ha, gıalkarcrü." 'ııatflım' :gi: İlimiz!" L›- ii ` Ã h r H› . ' * › ""İ:'~!E9"ıııııj _ m... , .1-4" ` _ r ; '- / ivýw k
 3. 3. Giriş ............................................................................................................................. .. 01 - 02 Güneş Kollektörleri ....................................................................................................... .. 03 - 04 Basınçlı Paket Sistemler ............................................................................................... .. 05 - 06 Vakum Tüplü Basınçlı Sistemler ................................................................................... .. 07 - 08 Vakum Tüplü Sistemler ................................................................................................ .. 09 - 10 Yatık Depolu Krom Paket Sistemler .............................................................................. .. 11 - 12 Yatık Depolu Galvaniz Paket Sistemler ........................................................................ .. 13 - 14 Dik Depolu Paket Sistemler .......................................................................................... .. 15 - 16 Cebri Sirkülasyonlu Sistemler ...................................................................................... .. 17 - 18 Serpantinli Emaye Boyler ............................................................................................. .. 19 - 20 Serpanünli Krom Boyler ................................................................................................ .. 21 - 22 Hazneli Boyler .............................................................................................................. .. 23 - 24 Akümülasyon Tanklan .................................................................................................. .. 25 - 26 Termosifonik Boyler ..................................................................................................... .. 27 - 28 Kat 1'ıpi Boylerler ......................................................................................................... .. 29 - 30 Elegant Serisi Alüminyum Radyatörler ......................................................................... .. 31 - 32 Slim Serisi Alüminyum Radyatörler .............................................................................. .. 33 - 34 Star Serisi Alüminyum Radyatörler ............................................................................. .. 35 - 36 Banyopan Prestij ........................................................................................................ .. 37 - 38 Banyopan Klas ............................................................................................................ .. 39 - 40 // İ l v 1 r. ı " ,hd o /r gel” s -ıx i ıîit* 1 "Â" s'- 11%. .i t, ~ lw- 1 ”à `x Y -' W* 1. " L" r fî* i,
 4. 4. GiıeşEııerjisl | eagle] Ailnıirıyıım hdyatllr | Havlupan 1997 yılında lsılma - Soğutma sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan ANADOLU ISl İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 1999 yılında Güneş Enerji Sistemlerinin üretimine başlamıştır. 2000 yılında başlayan ihracat çalışmaları zamanla meyvelerini ver- meye başladı ve günümüzde yeni ülkelerin eklenmesiyle başarılı bir ivme kazandı. j.:...r * * " ..il-süs 45'_ Kg_ f ' ' î *lı ›. «=-==“" 1 I l ş ş j .İ â. ` ıréý t ı t!' Vakum tüplü güneş enerji sistemlerinde kullanılan depoların, ayakların ve diğer elemanların üretimi için SNS Isı Sistemleri San. tic. Ltd. Şti. ile vakum tüplü sistemlerde kullanılan ve tamamen ithal olan vakum tüplerin üretimi için Aydın - Nazilli Organize Sanayi Böl- gesinde 15 bin metrekare alanda kurduğumuz vakum tüp fabrikası Solarsan A.Ş. 2011 yılında kuruldu.
 5. 5. Halen Samsun Organize Sanayi Bölgesi' nde 16 bin metrekare kapalı 15 bin metrekare açık alanda faaliyet gösteren firmamız; ”'ANAGES" markası ile; güneş kollektörleri, güneş enerji depo ları, güneş enerjisi ekipmanları, krom ve emaye boylerieri, "ANARAD" markası ile de alüminyum radyatör ve havlupan üretimi yapmaktadır. Bünyesindeki 'ANAGES" ve "ANARAD" tescilli markaları ve Gayrı grup şirketi ile sektörün öncü kuruluşları arasında yerini almıştır. P' mage; *ş Satış ve pazarlamada tecrübeli personeli, mutlak müşteri memnuniyeti prensibi ve üretimden tüketime çevreyle dost ürünleri ile sizlere daima en iyiyi sunma gayretinde olan ve bu konuda yaptığı AR-GE çalışmaları ile her zaman yenilikçi ürma olma yolunda çalışmalar yapan ANAGES, sahip olduğu sertifika ve belgeler ile de kalitesini ispatlamış ve sektöründe hakettiği konuma ulaşmıştır.
 6. 6. Güneş Koffektörferi Çerçeve Cam Fılılı KolleKloı cami Alumınyum kasa Alûmınyumy bakır veya selekm yuzeylı panel Panel ızolasyonu [Cam yunu) Kasa izolasyonu (ızocam) Toplayıcı borular anages auuııilışılknqnııymlmaı Tamamı kendi üretimimiz olan alüminyum güneş kollektörlerimiz malzeme kalitesi ve üretim teknolojisiyle piyasadaki rakiplerinden çok daha yüksek verimle çalışmaktadır. Güneş koliektörierimiz müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, alüminyum kasanın renginden koilektör camı tipine ve koiiektör içinde kullanılan panel çeşitlerine kadar farklı tip ve ebatlarda yüksek kaliteli malzeme ve teknolojiyle üretilmektedir. Lastik conta (Baglanlıda sizdıımazlık saglaı) 3 ' v I «ı .' i saclaban .ınn I-›ll'll«-l ~...ıi-: w* Alüminyum panellerimiz ekstrüze alüminyum olup kendinden kanatlı borulardan ürelilmektedir. Elial 70 Standartında alüminyum ham madde kullanarak ürettiğimiz paneller termiklenerek sertlik kazandırılıri Panelierimiz; alüminyum veya bakır taşıyıcı borular üzerine elektroiize edilmiş bakır veya alüminyum ' levhaların otomatik makinede ultrasonik kaynak veya lehim kaynağı teknolojisi ile birieştiriimesiyie = ürelilmektedir. Seleklif yüzeyli panellerimiz alüminyum veya bakır taşıyıcı borular üzerine selektif yüzeyli bakır veya alüminyum levhaların otomatik makinede ultrasonik kaynak teknolojisi ile birleştiriimesiyie üretıimektedir. Bakır veya alüminyum seiektif yüzeylerin mavi rengi ortam ışınımını en üst seviyede absorbe ederek , a, . , , yüksek verim sağlar. szanaan Aıurv' nylım __ A imam Aluminyum Sundan l 1 sıanuarı .lİfVLPllWyurn vumyıi aıaiıin-yum Mandaru” " Wm standê" Sa” 'Me' ` si-ııukıiı Vuıryll Älumlrlyurl Srileklli Sunam B?” www' VI2Fy'l nak r Kni ckmr haini Koni-kım . vum-ıi ila-w Koilcktor koııektov l s ~ A ız ~) Koııekıoı .s r ”BAE V 'Sİ um s ru Aluminyum Koııektoı vuzeyıı baııı Kciılekıor IS r uns 5 l (S-UAAIOV! ` ` ` (S›UAASl0~| ISrUBASSr) Ultrason k Kayviakıi bItraSDnlı Kaynakıi Ulvasunil Kaynakıi ”'"“°"'* “V^“" u uasoiiik Kaynakıi °""*°"'“ “lm-"l" Par-r Yıw n K""“" “mm” ıo Aluminyum Borviu s anı-ir Boru U s aaıiı canim w mm" “M” a Bakır 901W» mm s M" “m” , Aluminyum Panel v Alımı Se› Atıl vuzeyl Bakir SelIek-.il vaıeyiı Aluminyum Yuıı-ylı Pano-i Alunrnyum Vulryll Panel nam yim-w Funri ,any si- ii-ktiı Yuırylı Panel pan, Üekmmwk ww" “a” Eêektrostatıı aoyaıi Kasa tlekuostatık Boyalı Kasa Elektrostatik aoyaıi Kasa zıekvostaı k soyaıi Kasa Ümmü! ` M” “a” Elektrosta: k Boyalı Kasa Kasa TlDl yi-ya tıoksaı ii Gegmr y veya Elukullı GPÇMC Km veya Eloksa ıi Geçme Kasa veya Eloksal i Geçme Kasa veya Eloksa ıi Geçme Kasa veya tıoksaııi Geçme Kasa Km vnya sıousaııi Geçme Kasa “mas O" Y' v (am Vunul (l Cam Yunu( (l Cam Vunu( () (am Yunu( () (am Yanni C l Cam Vurwl C) (am LNHJI C l ” y n Pnlı.ı'ı-t.ır ı F] PO lllffİîü P] Pnliiıırıan g s› Fnlıuıvlau F] Pnlıtırı-tan ı P; Poliari-ıanl P) Pnlıurrliını P) _ (arv Y p› a ww› standart cam A mm standart Cam i: mm Stand-ir! (am d mm standan Cam ıI mm stardart cam 4 mm standart Can* A mm sıansavt Cam Vuwv l(.ıpl.ııvı.ı-.ı Cııel Pqrıel BUVJU On› Panel Buynı Oıei Parıel Buyusı Oırl Pain-i Buyası Sı-lleklıl Kaplama Srilrktii Kaplama St-Iiekıil Kaplaıvu tnlmml 940 mm 940 mm 940 mm 940 mm :mu ıv-iii 943 mm sim mm 1940 mm hım› Vuıc-»ı Alanı (m'] 1.El m' 1 B m' Ak &Kan Kagasiıesi d 5 L( l.] i Nin-k Çalışma Şıiakl g› 200 c' mu c" ru-.ı m-.innlııarl 9 nar e a." Maks. Caiizma Ha; nu lİBaıl b Gar ß Bar Su Aliavma Akışkanı Su ıinhizitorlu Annlriı Su ıi-ıriibıtorlu Anziirıı Su ıinn bıtaılu Antiirız Su oiriribvorlu Ant irıı su ılnhib tom. Anıiiriz Su ııı-iriiniıorla Antiiıız Su ıınhibıtuıli. Armin: »imi Aıiıiuıi-inyum x.: ektur Aıiiminyim Kclıritcı Hahırkollekîor Kolleklor m l_ Y^"""l""g"" wîîî" BakırKûllnıtov .. I i .Oi (M Aısı w UAAU› (M unAıı i w umııı i ` " W' “`" M_ lM ııaesıı ;i _l ıM-UAAŞILI (Mnutmşıır, Maii Aluminyum seııektii Maxi Maximaiunyunıvatuyıl MJXIÃİUWIIHVUWVLKEVİÂ ryıakaamvaıayıisakii MJ!-EâkHSeiltÄllİVulEyll Vuıryl. A .iminyum 16 Kanatlı Borulu uışiasm k Kaynakii Ullrasunı( kaynaklı Ulvasnnik Kaynaklı U "êwml *êvwklv u lrayonık Kaynakıi uiırasoniıi Kaynaklı . i ı . Pan» rip. u Ãlurninyurv Bnrulu ıı aakir Buıulu ıı aakiı Eolulu u ` "m "Vw" am” " 11 a” ' “m” ıı ıaakii ıaaıaiı. saka Aiumınyum Panvi Aluminyum sclıcktıı Aluminyum Aluminyum Vuzeyli Panel Alam nyum vuıeyıi Panel Baki! vuıeyıi Panel ywwy, pan?, se yaw, “rw , yen?' selıektıl vazeyii Panel Elokııostaıık Boyalı Kasa Elekıınstaıık Boyalı Kasa Elekırostai k boyalı Kasa Eıekuosıat ı Boy.) l Kasa Elekııosıaı k Boydll Kasa , nokııoiıaıik aoyaıi Kasa rıokımsıaıik BDvJll l(.ı-..ı _ Kasa 1404 veya Eloksalli gecme veya Eloksallı Geçme veya Eloksalw hacmi: veya Eloksallı Lıeçme veya Eloısalli (ıecme veya Eioksa Iı Geçme Kasa veya Eloksaı i Geçme Kasa Kısa Kasa Kas.) KM.) Kasrı W' n m' Y_ I Cam viınur ( ı cam vuriii( c l cam vunu( c) cam vumi( c) cam vaniıı cı cam YurIuI c ı can- Yunul c) ` ` V p Polıuıetan ı p› voliaıetan ( v› Poıiaıetan l v ı Ful uıelan ( v ı Polluıetan ı v) Polıurelan l P) voıiuıeıan ( P) Cm Tim 4 rwn Tai-men (am A mm Termriı Cam 4 mm Tenweili cam 4 mm Tırmeii Cam 4 mm lama-ii (am 4 mm lan-mm Cam 4 mm Yemeni (am Yil-ae.' Kapıamasi üıel Panel aoyasi oıe Panel Boyası ozel Panel Boyası Ozel Panel Bo *ası Sellektiı Kaplama Seılekîikaciama seııektiikaaıama Enlwr-l ızn mm 120 mm 110 "v" İkly ımmı ısıl: mm 19.13 NV" 19.10 irim 1940 nırn lem mm 1940 mivi 19.20 mm ısiıic 'vıxlariiijmrı 232 m' zazm' 131 w' 131 m* 132 m' 232 m' 232 m' Ak Im Kêliiılkllrwl sını “m” mu Mm camm-i sımkl @ii 200 t" 10" C" 200 t” les! ßswncılßıil 9 Bar 9 Bar Makı. (aıiyma nm r-(ı (Earl 6 nar ı; Bai e Bar 6 nav 6 aar s nav s sar Su Akiarmı Aıı-,kaıii Su olnlıiuıtuılu Arıtılııt Su »hlvbılovlu An! lııı Su ›IılPı bılullu Anlilwı Su olrlilıbılollu An! I'll Su Olrıhıb luılu Anlılrıı Su âlnlırhıluılu Armin: Su olnhlbıluılu Aıılrhi:
 7. 7. www.anages.com Güneş Koffektörfeıi FİYATLAR MODEL KODU ALÜMİNYUM KOLLEKTÖRLER DUZDCAM TWPEŞ" w' mmêlý* W' 55 . A1; - ç Elit Standart Alüminyum Kollektör 12 Kanatlı borulu alumınyum panel › cam yunu izolasyon - vıdalı kasa › shııng ambalaj 2159GT" 24190 TL 2659011 Elit Standart Alüminyum Yüzeyli Alüminyum Kollektör Es _ UAA 10 _ c Ultıasonık kaynaklı 10 alumınyum borulu alm yuzeylı panel - cam yunu izolasyon 220_00 TL 24600 TL 27000 TL vıdalı kasa › shnng ambaaj Elıt Maxi Alüminyum Kollektör EM ' A16 ' C 16 Kanatlı borulu alumınyum panel - cam yunu ızolasyon - vıdalı kasa - snvıng ambalaj 31200 n' 34690 TL Elit Maxl Alüminyum Yüzeyli Alüminyum Kollektör EM ' U^A13 ' C Ultrasonık kaynaklı 13 alumınyum borulu alm yuzeyl: panel - cam yunu ızolasyon 310,00 TL 345,00 TL Vidalı kasa › shııng ambaaj FİYATLAR MODEL KODU BAKİR KOLLEKTÖRLER DUZDCAM TEMnEŞLI CAM paızıııııık CAM Elit Standart Almürninyum Yüzeyll Bakır Kollektör ES - UBA 8 - C Ullrasonık kaynaklı 8 bakır bomlu allurnınyuın yuzeylı panel - cam yunu ızoasyon 292,00 TL 318.00 TL 342,00 TL vıdalı kasa › shııng ambaaj Elit Standart Bakır Yüzeyli Bakır Kollektör ES - UBB 8 v C Ultrasonik kaynaklı ß bakır borulu bakır yuzeyli panel - cam yunu ızolasyon 355.00 TL 381 ,00 TL 40500 TL vıdalı kasa - srııırıg amba-'aj Elit Maxi Alüminyum Yüzeyli Bakır Kollektör EM - UBA 11 - C Ultrasonık kaynaklı 11 bakır borulu. aIurnın-,rum yuzeylı panel - cam yunu ızolasyon 355.00 TL 420,00 TL vıdalı kasa ~ snııng amba aj Elıt Maxl Bakır Yüzeyli Bakır Kollektör EM - UBB 11 - C Ultrasonık kaynaklı 11 bakır borulu. bakır yuzeylı panel - cam yunu ızolasyon 490.00 TL 525400 TL Vidalı kasa v snııng ambaaj FİYATLAR MODEL KODU SELEKTIF YÜZEYLI KOLLEKTÖRLER “Me” TEM?” °^” “N22” W' Elit Standart Alüminyum Sellekti! Yüzeyli Alüminyum Kollektör Es . UAAS 1D _ c Ullrasonık kaynaklı 10 alumınyum borulu a`urnınyum selleklıf yuzeylı panel 300,00 TL 334.0) TL 367,00 TL carn yunu ızolasyon - vıdalı kasa - snnng ambalaj Elıt Maxi Alüminyum Sellektif Yüzeyll Alüminyum Kollektör EM - UAAS 13 - C Ultrasonık kaynaklı 1.3 alumınyum borulu aumınyum seııektıl yuze-,ılı panel 38500 TL 42000 TL cam yunu ızolasyon A vıdalı kasa ~ snıırıg amba aj Elrl Standart Almüminyum Sellekti! Yıîızeyli Bakır Kollektör Es . ußAs ß . c Ultrason k kaynaklı B bakır borıılu alumınyurn selrektıl yuzeylı panel 36000 TL 394,00 TL 420,00 TL cam yunu ızolasyon - vıaalı kasa v srırıng ambalaj Elit Standart Bakır Sellekti! Yüzeyli Bakır Kollektör ES - UBBS 8 - C Ulîıasonlı kaynaklı 8 bakır borulu bakır seleku! 'yuzaylı panel 415,00 TL 450.00 TL 475.00 TL cam yunu ızolasyon - Vldall kasa - snnng amba aj Elit Maxi Alüminyum Sellekti! Yüzeyli Bakır Kollektör EM - UBAS 11 - C Ultrasomk kaynaklı 11 bakır borulu. alumınwm selleklıf yuzeylı panel 470.00 TL 507.00 TL cam yunu ızolasyon -wdalı kasa - snrıng amba aj Elıt Maxi Bakır Sellekti! Yüzeylı Bakır Kollektör EM - UBBS 11 ' C Ullıasomk kaynaklı 11 bakır borulu. bakır seilektı! yuzeylı panel 560,00 TL 590W TL cam yunu ızolasyon ~ vıdalı kasa ~ snııng arnbaaj STANDART KASA MAKSİ KASA POLIURETAN FARK! (P) 26,00 TL 30.00 TL COMFORT KASA FARKI ı c ı (GEÇME KASA) 15.00 TL 15.00 TL Fıyatlanmıza KDV dahıl değildir l 4
 8. 8. anageâ Basınç& Güne; Enerji Sistemfeıi Basınçlı krom sistemler ÜRÜN MODEL VE sss 20 GSS m css m Gas m GES m Bu sistemde boyler 304 kalite paslanmaz krom 1 . . “ROM ' En.” KROM A suAvE KROM ı EMAVE MDET 2 ADET 3 ADET GADET ı20xı94 433x194 93xı94 523x194 921x194 Basınçlı emaye sistemler Bu sistemde boyler yüzeyi titanyum bazlı emaye (LT) uzun ömürlü olma özellikleri kazandırılmıştır. WWWWWWIIIHIIIIEIIIEIHIEII'“W””“””°m”W”” İWWWİ w m M' Ayrıca boylerde standart olarak kullanılan magnez- 7 “M” '°}:ğ'î'(w^m yum anol ile ekstra bir koruma sağlanmıştır. ELEKTROSİÂÜK BOVÃU ıvııxun ”AKM ' “m” 'TAKW' 1 T^K'M ' “m” Her iki boyler grubumuzda ısı kaybını minimuma 1ADET 1ADET lADET 1ADET !ADET indiren polillretan izolasyon kullanılmaktadır. Dış kazandırmak ıçın slatık boyalı sacdan üretılmıştır. l Kullanım suyu şrişı (soguk su 'A manşon) Basınç düşürücü Çekvılf Kullanım suyu çıkışı (sıcak su M manşon) Emniyet ventııı Kapalı ıçın; otomatik hava tIMye, Açık için nıvılındırını borusu W› marşon) 7 Depodıın kolleldore saplı su Çıkışı (54 manşon) e Koiektüra soğuk su girlşi (96 manşon) 9. Koiektdrden sıcak su çıkışı (56 manşon) 10. Koleldorden depoyı sıcak su girişi (36 manşon) 11 Iç panel 12 Aluminyum kısı 13. Cam 1G. Amılrız ekleme yen (V. manşon) 15. Genleşme ıankı yen (34 manşon) 95-" ?NJN
 9. 9. www.anages.com MODEL GES120 EMAYE - P GES170 EMAYE - P GES 200 EMAYE ~ P GES 300 EMAYE - P GES120 KROM - P GES170 KROM - P GES 200 KROM - P GES 300 KROM - P MODEL DEPO (EMAYE) Depo (EMAYE) DEPO (EMAYE) DEPO (EMAYE) Depo (EMAYE) MODEL Depo (KROM) Depo (KROM) Depo (KROM) Depo (KROM) Depo (KROM) MODEL DEMONTE AYAK TAKIMI (PROFİL) ELEKTRO STATIK BOYALI DEMONTE AYAK TAKIMI (PROFİL) ELEKTRO STATIK BOYALI DEMONTE AYAK TAKIMI (PROFİL) ELEKTRO sTATıK BOYALI DEMONTE AYAK TAKIMI (PROFİL) ELEKTRO sTATiK BOYALI MODEL GES120 BAĞLANTI PAKETI GES 170 BAĞLANTI PAKETİ GES 200 BAĞLANTI PAKETİ ses 300 sAĞmNTı PAKETİ Fiyatlarımıza KDV DIhIİ Degıîdlr l Basınçfı Güneş Enerji SistemLeri BASINÇLI PAKET SİSTEMLER 1 ADET EM-UAAIZI-CT MAKSI ALUM KOLLEKTÖR -120 LT EMAYE BASINÇLI DEPO › DEMONTE AYAK TAKIMI. BAĞLANTI PAKETİ (BJINİYET ARMATURLERI DAHİLİ 2 ADET ES-UAAIO-CD STANDART ALUM KOLLEKTOR -170 LT EMAYE BASINÇLI DEPO - DEMONTE AYAK TAKIMI, BAĞLANTI PAKETİ (EMNIYET ARMATURLERI DAHİL] 3 ADET ES-UAAIÇ-CD STANDART ALUM KOLLEKTOR - 200 LT EMAYE BASINÇLI DEPO - DEMONTE AYAK TAKIMI, BAGLANTI PAKETİ (EMNIYET ARMATURLERİ DAHİL) 4 ADET ES-UAAIQ-CD STANDART ALUM KOLLEKTOR - LT EMAYE BASINÇLI DEPO « DEMONTE AYAK TAKIMI, BAGLANTI PAKETİ (EMNIYET ARMATURLERI DAHİL) I ADET EM-UAAIJ-CT MAKS: ALUM KOLLEKTOR - 120 LT KROM BASINÇLI DEPO - DEMONTE AYAK TAKIMI. BAĞLANTI PAKETİ (EJINIYET ARMATURLERI DAHİL) 2 ADET esuAAıo-co STANDART ALUM KO-LLEKTOR . 170 LT KROM BASINÇLI DEPO - DEMONTE AYAK TAKIMI_ BAĞLANTI PAKETİ (EMNIYET ARMATURLERI DAHİL] 3 ADET ESUAAIO-CD STANDART ALUM KOLLEKTOR - 200 LT KROM BASINÇLI DEPO› DEMONTE AYAK TAKIMI. BAĞLANTI PAKETİ (EMNİYET ARMATURLERI DAHİL) 4 ADET ES-UAAIO-CD STANDART AL LJM KOLLEKTOR - LT KROM BASINÇLI DEPO ~ DEMONTE AYAK TAKIMI, BAĞLANTI PAKETİ (EMNIYET ARMATURLERI DAHİL) EMAYE DEPOLAR 120 Il EMAYE BASINÇLI DEPO 170 II EMAYE BASINÇLI DEPO 200 It EMAYE BASINÇLI DEPO 300 II EMAYE BASINÇLI DEPO 500 It EMAYE BASINÇLI DEPO KROM DEPOLAR 120 II KROM BASINÇLI DEPO 170 Il KROM BASINÇLI DEPO 21X) İl KROM BASINÇLI DEPO 300 II KROM BASINÇLI DEPO 500 II KROM BASINÇLI DEPO AYAK TAKIMLARI GES 120 DEMONTE AYAK TAKIMI GES 170 DEMONTE AYAK TAKIMI GES 200 DEMONTE AYAK TAKIMI GES 300 DEMONTE AYAK TAKIMI BAĞLANTI PAKETLERİ 25mm d.d dirsek 4-1/2 sarı nipel 1-1/2 çekvalf 1-1/2 ta 1-basınç duşumcu şamandıralı anlilîriz kabı 314 kortapa Z-emnıyet ventılı - 20 mm dd rekor) 25mm d d dirsek 4-1/2 san nıpel 1-1/2 çekvaIf1-1/2 Ie 1~basınç duşurucu şamandıralı antifıriz kabı 3/4 konapa 2~emniyet ventılı - 20 mm d d rekor koll eK rekoru 2Ad 25rnm d d dirsek 4-1/2 san nipel 1-1/2 çekvaIf1›1/2 !e 1-basınç duşurucu şamandıralı anlılıriz kabı 3I4 kortapa 2-emniyel ventıli - 20 mm d d rekor KoII eK reKoru 4 Ad 25mm d.d dırsek 4-1/2 sarı nıpel 1-1r2 çıekvall 1-1/2 le T-basınç düşürücü şamandıralı anlifıriz kabı 3/4 kortapa Z-emnıyet ventılı - 20 mm dd. rekor koll eK reKoru 6 Ad FİYAT 1.292 1.550 1 .875 2.360 1.577 1.995 2.830 3.102 FİYAT 630 735 790 1028 1580 FIYAT 915 1.180 1 .295 1.770 3.300 FİYAT 185 193 213 225 FİYAT 167 182 212 227
 10. 10. anages ı-cııırlıplıaıpııwln-nı Vakum Tü (ü Basınç& Paker Sistemfer i_ .J ı› J ' ne -. t? ta. _nlu . .ıı z Amı. 3..... 4nL.L.` İURUN MODEL oss 120 ' oss 170 GES 2700 1) Klmamm SUYU QİÜŞİ (Soğuk 5" :74 manşon) . , ,SMEVE :İWPNL EML" 'UİQM, FMAW: !(3931 2) Basim; ÜÜŞÜTÜCÜ TUP SAYISI adct ZÜ 30 3G Çekvaf İUPÖLÇLJIİRI mm 4711800 47KIROO 4711800 *mum [www] ;En im mı 20! 1562 icq ı m& 4) Kullanın suyu çıkışı (sıcak su 3/4 manşon) novım xAPAsırrsı ı ıı ızo 170 200 5) Emnıyel ventılı EEŞIEPILW5FĞEKÂFÖ$TE . 'l l 35 58 73 6) Havalandırma borusu (V: manşon) vaovLErtAGınLıGı qxnoMı_ ;Wlggh _Şg_ _Şa_ _ gg_ . ~ , :sonra AGIRLIGI (tMAVt) ı kg 57 a› ıse 7) Deproda" manmna Sçýukısu çmş (A manwn) ızouısvon ` voıiurızran POLIURETAN_ POLIURATAN 8) Manıfolla soğuk su gırış (/ı manşon) IŞHTME ”^5'"°' ` M' , 6 6 5 9) Manifoltdan sıcak su çkış (J/ı manşon) PEPBİEŞİWEFFIEFL, l b" 15 15 15 ı ' ' J Kggßâşıfýı-SLVVEÂGIRKŞ çmş ı Inch t m m m 10) Manıfolldan depoya sıcak su gınş ( /4 manşon) Mıxııırou eınış › ÇIKIŞ ı inch [ 3/4 3/4 a/a 11) VOKUTTW Cam (UP DEPO ISITMA vuzrv ALANI ' m' l _naz _V 1,72 . _ ,IL J 12) Antiliriz ekleme yeri (V2 manşon) Anages basınçlı vakum tüplü sistemlerin tamamı kendi imalatımız olup. kapalı devre (basınçlı, cidarlı) depo ve vakum tüplü manifolt bileşenlerinden meydana gelmektedir. Tüpler manifolta. bağlantı manifoltise. basınçlı depoya bağlıdır. Tüpler silindirik yapıları sayesinde güneş ışınlarını gün boyu dik açı ile aldıklarından ışık toplama verimi daima en yüksek seviyededir. Tuplerile ısınan su doğal olarak manifolta ve oradan da depomuzun cidarında dolaşarak. doğal sirkülasyonu oluşturmaktadır. Arge sonuçlarında ısıtıcı akışkanın diğer sistemlere göre hacimce fazla oluşu ve tüplerin ısı toplama veriminin yüksek olması nedeniyle bu sistemde depo içerisindeki kullanım suyu çok daha hızlı ısıtılıp yüksek verimlere ulaşılmaktadır. Sistemde kullanılan, Anages markalı basınçlı boylerler çift katlı titanyum bazlı emaye sacdan veya 304 kalite krom sacdan üretilmektedir. Her iki boylerde de ısı kaybını minimuma indiren poliüretan izolasyonu kullanılmıştır. Dış kılıf ise paslanmayı önlemek ve modem bir görünüm için statik boyalı sacdan üretilmiştir. Anages markalı manifoltun iç deposu 304 kalite krom, dış kılıfı ise 430 kalite kromdan imal edilmiştir. Poliüretan izolasyon ile ısı kaybı minimuma indirilmiştir. UYARI : Ürünlerin garanti kapsamına girebilmesi için emniyet ventili ve basınç düşürücü kullanılmalıdır l
 11. 11. wwwanagescom Vakum Tu fü Basınç& Paket Sistemler MODEL ÖZELLİKLER (EMAYE DEPO PAKET SİSTEMLER) FİYAT 20 ADET VAKUM TÜP - 120 LT EMAYE BASINÇLI BOYLER GES 120 Ev 20 20' Ll MANİFOLT - BAĞLANTI PAKETl - DEMONTE SEHPA "m 30 ADET vAKuM TÜP - 170 LT EMAYE BASINÇLI BOYLER GES 170 Ev 30 30' Lu MANİFOLT - BAĞLANTI PAKETl - DEMONTE SEHPA 1582 36 ADET VAKUM TÜP - 200 LT EMAvE BASINÇLI BOYLER GES 20° EV 35 30' LU MANİFOLT- BAĞLANTI PAKETİ - DEMONTE SEHPA '"75' MODEL özELLiKLER (KROM DEPO PAKET SİSTEMLER) FIYAT 20 ADET VAKUM TÜP - 120 LT KROM BASINÇLI BOYLER GES 12° KV 2° 20' Li MANİFOLT - BAĞLANTI PAKETİ - DEMONTE SEHPA *m4 30 ADET vAKuM TÜP - 170 LT KROM BASINÇLI BOYLER GES 17° KV 30 30' LU MANIFOLT- BAĞLANTI PAKETl - DEMONTE sEHPA 24°” 36 ADET VAKUM TÜP - 200 LT KROM BASINÇLI BOYLER GES 20° KV 35 35' Lu MANIFOLT- BAĞLANTI PAKETl - DEMONTE SEHPA 2265 MODEL özELLiKLER (EMAYE DEPOLAR) FİYAT DEPO(EMAYE) 120 LT EMAYE BASINÇLI DEPO s30 DEPO(EMAYE) 170 LT EMAYE BASINÇLI DEPO 735 DEPO(EMAYE) 200 LT EMAYE BASINÇLI DEPO 790 MODEL ÖZELLİKLER (KROM DEPOLAR) FİYAT DEPO(KROM) 120 LT KROM BASINÇLI DEPO 915 DEPO(KROM) 170 LT KROM BASINÇLI DEPO 1.130 DEPO(KROM) 200 LT KROM BASINÇLI DEPO 1.295 MODEL ÖZELLİKLER (KROM MANİFOLT VE TÜP ADETİ) FİYAT VM - ıs 15' Lİ KROM MANİFOLT 151 vM - 20 20' Li KROM MANİFOLT 193 VM - 30 30' LU KROM MANİFOLT 253 VM « 36 36' Lı KROM MANİFOLT 312 T - 47/ 180 VAKUM TÜP ADET 8,15 MODEL ÖZELLİKLER (BAĞLANTI TAKIMLARI) FİYAT GES 120 LT şamaııdıralı antltîrlı kabı 1-1/2 çekvalf l-basınç düşürücü 1 »emniyet ventill 1-3/4 EV - KV 20' Lİ san nipel Nzolasyonlu krom bağlanu aparatları (depo ve manifolt için) - ı/Z depo eklemerekoru 173 GES 170 LT samandıralı antifîriz kabı 1-1/2 çekvelf ı-basınç düşürücü 1 -emniyet ventili 1-3/4 184 Ev _ Kv 30' Lu san nipel Z-iıolasyonlu krom bağlantı aparatları (depo ve manifolt için) - II2 depoekleme rekoru GES 200 LT şamandıralı antiûriz kabı 1-1/2 çekvalf I-basınç düşürücü 1 -emniyet ventili l-3/4 EV _ KV 35' L] san nlpel 2-lıolasyonlu krom bağlantı aparatlan (depo ve manifolt lçln)- t/z depoekleme rekoru 195 MODEL özELLiKLER (DEMONTE SEHPA) FIYAT DEMONTE SEHPA 20' Li 120 LT DEPO VE VAKUM TÜP SEHPA ıso DEMONTE SEHPA 30' Lu 170 LT DEPO VE vAKuM TÜP SEHPA 165 DEMONTE SEHPA 36' Lı 200 LT DEPO vE VAKUM TÜP SEHPA 170 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir !
 12. 12. anageâ ancıımiışıhogıuwln-ı.. Vakum Tü (ü Güneş Eneıji Sistemferi Tüplü güneş enerji sistemlerimiz 304 kalite paslanmaz krom sacdan imal edilmiştir. Modern ve estetik tasarımının yanı sıra, yüksek verimiyle de dikkat çeken tüplü sistemlerin kurulum ve montajı da son derece kolaydır. Bu sistem 15, 24, 30 ve 36 lı olmak üzere yan yana sıralanmış birbirine bağlı silindirik cam tüplerden oluşur. Düz kollektörlere nazaran silindirik yüzeyli tüp kollektörler, gün ışığını her yönden aynı verimle alabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede tüm sistem, düşük sıcaklıklarda bile günün her saatinde aynı yüksek verimle çalışır. Normal kullanımda sistem, sağladığı tasarruf ile 2-3 yıl içerisinde ilk yatınm bedelini geri öder. VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ ENERJI SISTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ` 15 Vakum tüplü sistem 24 Vakum tüplü sistem 30 Vakum tüplü sistem 36 Vakum tüplü sistem ÜRÜN ADI SK: Dış kılı! krom SK: Dış kılıf krom SK: Dış kılıf krom SK: Dış kılıf krom SB: Dış kılıf galvaniz boyalı SB: Dış kılıf galvaniı boyalı SB: Dış kılıf galvaniı boyalı SB: Dış kılıf galvaniı boyalı URU~K°DU 23122: 22:22: 252333 âêîââêâ TÜP SAYISI i Adet ıs 24 30 ' as İTİLJİP rnm 47711800 _: 47x1800 47x1800 :- 47x180O SICAK SU KAPASITESİ ` lt 80 130 160 190 SOĞUK SU KAPASTTESI It dota-mantı so mum› 40 «sm-sını 130 ıouııı› :IOISI--d-rl) 160 ını-Mı› 40 tsunami› 160 lbııaııı SICAK SU ÇAP l mm 420 420 420 420 SOĞUK SU ÇAP ` mm 370 370 370 370 SICAK SU BOY mm 1110 1780 a 2180 2540 SOĞUK SU BOY mm 620 (sur-amı 1110 (Dun-ı 620 ısıı-ıdını 1780 tmm-ı 620 «sunu-nı 2180 ımbbı 620 (sunum 2130 Konu-ı SICAK su ocııo AĞIRLIĞI kg 14 20 26 30 SOĞUK su DEPO AĞIRLIĞI kg 7 ıse-namı 13 «nm-ı 7 tsunami Iman-ııı› 7 ısı-nm› 24 ııı-Mı› 7 «sn-sını 24 «Dun-ı İZOLASYON î Poliüretan Poliüretan Poliüretan Poliüretan ksıcêı( su DEPO İZOLASYONU " mm 50 so î 50 :- so İSZCĞJŞÄNTJEP° ı mm 30 30 30 30 SICAK SU MANŞONU l inç 3/4 3/4 3/4 3/4 ı îêîßîğýaýîßsmu ` Inç ı/2 ı ı/z ı/z ı/z TAHLİYE MANŞONU ı inç l/2 1/2 II2 1/2 REZİSTANS MANŞONU , inç ı 1/4 ı ı/4 ı 1/4 ı ı/a i Güneş enerji sistemlerinde kullandığımız cam vakum tüpler kendi tesisleıimizde üretilmektedir. 15 bin metrekare kapalı alana sahip entegre tesislerimizde günümüzün en son üretim teknolojileri kullanılmaktadır.
 13. 13. www.anages.com ÜRÜN KODU GES 15 SK GES 24 SK GES 30 SK GES 36 SK GES 15 SB GES 24 SB GES 30 SB GES 36 SB T-47I180 GED 15 SK GED 24 SK GED 30 SK GED 36 SK GED 15 SB GED 24 SB GED 30 SB GED 36 SB GEDS ~ SK GEDS - SB GEDD - SK 15 GEDD - SK 24 GEDD A SK 30 GEDD - SB 15 GEDD - SB 24 GEDD - SB 30 S15 S24 S30 S36 Vakum Tu [ü Güneş Enerji Sistemfeıi ÜRÜN ADI 15 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Krom Dış Kılıf 24 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Krom Dış Kılıf 30 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Krom Dış Kılıf 36 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Krom Dış Kılıf 15 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Boyalı Dış Kılıf 24 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Boyalı Dış Kılıf 30 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Boyalı Dış Kılıf 36 Vakum Tüplü Paket Güneş Enerji Sistemi - Boyalı Dış Kılıf VAKUMLU TÜP ADET 15 lı Depo Standart -Krom Dış Kılıf 24 Lü Depo Standart - Krom Dış Kılıf 30 Lu Depo Standart - Krom Dış Kılıf 36 Lı Depo Standart - Krom Dış Kılıf 15 Lı Depo Standart - Boyalı Dış Kılıf 24 Lu Depo Standart - Boyalı Dış Kılıf 30 Lu Depo standart - Boyalı Dış Kılıf 36 Lı Depo Standart - Boyalı Dış Kılıf SOĞUK SU DEPOSU STANDART - KROM DIŞ KILlF SOĞUK SU DEPOSU STANDART - BOYAU DIŞ KlLlF SOĞUK SU DEPOSU 15 li DUBLE STANDART- KROM DIŞ KILlF SOĞUK SU DEPOSU 24 lü DUBLE STANDART ~ KROM DIŞ KILlF SOĞUK SU DEPOSU 30 lu DUBLE STANDART - KROM DIŞ KILlF SOĞUK SU DEPOSU 15 Il DUBLE STANDART - BOYALI DIŞ KILlF SOĞUK SU DEPOSU 24 lu DUBLE STANDART - BOYAU DIŞ KILlF SOĞUK SU DEPOSU 30 Iı DUBLE STANDART- BOYAU DIŞ KILlF SEHPA 15 li SEHPA 24 lu SEHPA 30 lu SEHPA 36 lı Fiyatlarımıza KDV dahil değildir l FIYAT STANDART 695 898 1 .025 1 .1 70 670 848 970 1 . 1 05 DUBLE DEPO 776 1.060 1.247 1.390 775 993 1.170 1.304 8,15 273 4 74 565 262 514 164 150 245 326 235 295 136 140 143 148 10
 14. 14. anages 'amını-il url Aıııpıılııgıhr (mn.- Yatık Dgıofıı Krom Paket Sistem/er Yatık Depolu Güneş Enerji Sistemleri İ a T socuk su oeposu -* . s " l l W& V SlCAK su neposu "Kg v1 m su-rıının: İSOÇJİ su ımmavşun› ?ı Ş.ırıı.:ı'-':ıı:I 3: soguk s. çıkş isıcaı su cexsunaı n a marşnnı .ıı A--zılıvız kabı n92 -ııaıışcnı sjı Mımınnuımı.. ,w r «v2 nmısşunl G; Kullanım suyu çıkış ıjsıoaı su ını manşon› msn-son› sk s.. çık ş LM ıvıanşan› I-Iı Depodan lızılleklbré scıg..! su gıflşl 41394 mcrşan› Tüm depolanmız 304 paslanmaz krom ve paslanmaz ek parçalarla dikiş kaynağı teknolojisi ile itinayla üretilmektedi r. Aynca soğuk su depolan ve sıcak su kı lıflan Özel kapatma presi ile hiç kaynak kullanılmadan üretilmektedir. Demonte ayak takımı sayesinde montaj çok kolaylaştınlmıştır ve ayaklar elektrostatik toz boya ile boyandığından uzun ömürlü hale getirilmiştir. Aynca paket sistemde önerilen alüminyum kollektör yerine bakır kollektör, kınlmaz cam ve prizmatik cam seçenekleri de müşterinin tercihine bırakılmıştır. Sıcak su depo Soğuk su depo Bağlantı Sistem tipi Kollektör adedi ve kapasite ve kapasite Ayak takımı ekipman' 2 ' li Paket 2 Adet 180 lt 2 ' li Demonte 2 ' li sistem Kollektör Sıcak su Ayak takımı Bağlantı paketi 240 lt 3 ' lü Demonte 3 ' lü Sıcak su Ayak takımı Bağlantı paketi 3 Adet Kollektör 3 ' lü Paket sistem 4 ' lü Bağlantı paketi 4 ' lü Demonte Ayak takımı 4 Adet Kollektör 500 lt Soğuksu 4' lü Paket sistem
 15. 15. '.'ınu'.'.,=ıır:uı:ı:. ve m 18122* ııgsıaıınpııııı .o 91;" *ÃMmııiİL 91;" ' -Çîlıııııp -i :mn: 51:” lltııııı› Hıiiılll 'IE' lllııııı› Hıllılll iz* ;ııı-ııı mımıı .'.iî1ıl=l 5'i::: !II 'ÂÃI cı::: 'Mı :mı C1:: ;Kil .ıııı .'.iı›ııı=l C1:: Izin› uaı E13: 'mı altı rirıxaıenı :ııı m. ışvııg):r'acaıııvııııırioııwiım:ıiıııiı :ışın-aslen *ııııujiğtlıımleıııyıız 9151713& «glşjıjıııııßgçımj êıırdı " ıraaıaııv wıııjazınıımıcaıoıııı-gnam› »çmıgıııoı-ırıı ııarıoıpıanı-ııııaıvııı:- ı:1ııııı..;y:ıdı_ı:ııııırgıızggııı ;Lılglâlşls l"-`-`l.5.lıb:ll"ru:ll',llll 't-ıliııfıloı? cıııııqınuoııııcıııııı; :ıçıeııı: Ioıgışıııı-ııııaıvlıı: 'rıııımıp ıııçıgııııııyıııleıü ` 'î “'" ' ' '_'İ'* "7" T-_i ,:4 :cnm ııa-ıvı ııı (5341. .iii .::l Aiıııııiiıuı'ımııaııoııııaıaııışıgrıvıcıiı 'iaıııaızırlş-ıııwlwııre :ıııpiaý-ıaıciıı cltlııiıııßlrlıvvêiiwsı:- .:lII_I);l."ıv; H! aııllliıztıl ııııpcılwıı:- alıp) -Iciclıı ' mom: : «ıırııaırıeııız :ıııvııarı-.Fıcııı cıaırıiızmımmvıéîıır :ıııııarı ıcııı .I aıızııauzlrl ımıeiıçîııı~srıı~pıgrı mı -ııIı-iqıclvıııınıîıeîıı& 'ııı-ıı::: mı i?' ~' | m; :ıııaoıéııı: :ıııııar-rı: :Vrllûhî rılıwau mıımıtrl Jııııeneıeııı:- :u ;ııı-ı mı gıyım'ımııwııı..:Kurumu GHILILAİİN* ırııwıeıııı› :lı 01:!" ısıl (ıııırßilııılısrııı.ımuıııal› «İCİN-i NİVJıVıP-İWCİİIİ :il 31:15' Rt! (WlıVWI-'l' 'hi "Nhllllil IlEIıİUİCIIÇ :V/'lîi İ-lÃ1ll"lI('l:Ulı"l ,IİHİI îilîlîkilillî _îlOY/"n (971: THM lßll: 'YIM İWJMI HIM lßll: 'YIM ı-ııtlmi HIM IDII: 'VIWà Pllilılıl :ı-ıc) ~ı.'ııı-ı±ı:<:ııi (m: lıı ::ı l ını” ıpzııswmı, :evi ı 52': .mı v: :ırsvi mr: vzıııvciııiÜtll ( ;mıg ııßlıqoşı_ :cm: n”. _l l' .+- vw: ıızıııoıııVîuı l :ı-wii: ııcııçııçı_ :gm:- ılîıq: .v-ı ı. .mı 40;. 1<4î;j.,›,ı_ uıııı :ıııi .ııı "lyrzllhıılıılüz ı ÂİVL 'Iîlillillâßlllîlllı Ek!! *YM* vnı m; îliİl 111: ::l ?Wii .m :Âlı I IKI _a ° êîýâğmâîmızınîâr
 16. 16. anages ama...) n:) Aıııuıııqmı (mn.- Yatık Dgıofıı Gafvaniz Paket Sistemler Yatık Depolu Güneş Enerji Sistemleri SOĞUK SU DEPOSU s I) Ku; amı-n suyu gırişı (sağır su IIZmanŞnn) 2) Şnrruınoıra 3) Soguk su çıkışı (sıcak su deposuna) ( u rrıanşcın) ı) Aıııırııız kabı m2 manşon) 5) Havalandırma yen' ( ıız rnıırşon) 6) Kullanım suyu çıkışı lsıoak su :NA manşon) 7) Hııvnlıındınna yen (ko ;ııım suyu ıçın) B) Çevkvai 9) vana 10) Sıcak su deposuna s09& su glflşl 13/4 manşon) il) Kot aktovden depoya sıcak su gınşıcâ/l manşon) 12) Dspodan Iıolbkıore soguk su çıkışı(3ı'4 manşon) 13) Koreıııoıaeıı depoya sıcak s.. pıışıım manşon) 14) Dapodan kollekıove 509)( su gınşı (314 manşon) Tüm depolarımız galvaniz sac ve galvaniz ek parçalarla itinayla üretilmektedir. Ayrıca soğuk su depoları ve sıcak su kılıfları Özel kapatma presi ile hiç kaynak kullanılmadan üretilmektedir. Demonte ayak takımı sayesinde montaj çok kolaylaştınlmıştır. Ayaklar elektrostatik toz boya ile boyandığından uzun ömürlü hale getirilmiştir. Aynca paket sistemde önerilen alüminyum kollektör yerine bakır kollektör, kınlmazcam ve prizmatik cam seçenekleri de müşterinin tercihine bırakılmıştır. .. . Sıcak su depo Soğuk su depo Bağlantı Sistem tipi Kollektor adedı ve kapasite ve kapasite Ayak takımı ekipmanı 2 ' li Paket 2Adet 180 lt 250 lt 2 ' li Demonte 2 ' li sistem Kollektör Sıcak su Soğuk su Ayak takımı Bağlantı paketi 3 ' lü Paket 3 Adet 240 lt 350 lt 3 ' lü Demonte 3 'lü sistem Kollektör Sıcak su Soğuk su Ayak takımı Bağlantı paketi 4' lü Paket 4 Adet 330 lt 500 lt 4' lü Demonte 4 'lü sistem Kollektör Sıcak su Soğuk su Ayak takımı Bağlantı paketi 13
 17. 17. www.anages.com MODEL GES180 + 250-C GES 240 + 350 -C GES 330 + 500 - C MODEL DEPO (Galvaniz) - C DEPO (Galvaniz) . c DEPO (Galvaniz) . c DEPO (Galvaniz) . c DEPO (Galvaniz) . c DEPO (Galvaniz) - C DEPO (Galvaniz) . c DEPO (Galvaniz) - C DEPO (Galvaniz) -c: DEPO (Galvaniz)- C MODEL DEPO(GaIvaniz- İzoieli) DEPO(GaIvaniz- İzoieli) DEPO(GaIvaniz- İzoieli) MODEL GES 180 + 250 GES 240 + 350 GES 330 + 500 MODEL GES 160 + 250 GES 240 + 350 GES 330 + 500 Yatık Dgrofu Gafvaniz Paket Sistemfer YATIK GALVANİZ c (ÖZELLİKLER) FİYAT 2 ADET ES-UAA10-CD Std. Alm. KoIlektör18O ı( GALVANIZ SICAK DEPO -250 ı( GALVANİZ 1.090 SOĞUK DEPO DEMONTE AYAK TAKIMI - BAĞLANTI PAKETl 3 ADET ES-UAA10-CD Std. Alm. Kollektör 240 ı( GALVANİZ SICAK DEPO -350 ı( GALVANIZ SOĞUK DEPO DEMONTE AYAK TAKIMI - BAĞLANTI PAKETl “m2 4 ADET ES-UAA10-CD Std. Alm. Kollektör 330 lt GALVANIZ sıcAK DEPO -500 It GALVANIZ 1770 SOĞUK DEPO DEMONTE AYAK TAKlMl - BAĞLANTI PAKETİ GALVANIZ DEPOLAR (ÖZELLİKLER) FİYAT 180 lt GALVANIZ SICAK SU DEPOSU 250 240 lt GALVANIZ SICAK SU DEPOSU 295 330 lt GALVANIZ SICAK SU DEPOSU 370 500 lt GALVANIZ SICAK SU DEPOSU 550 1000 It GALVANİZ SICAK SU DEPOSU 990 250 ı( GALVANİZ SOĞUK SU DEPOSU 95 350 Il GALVANIZ SOĞUK SU DEPOSU 105 500 It GALVANIZ SOĞUK SU DEPOSU 130 700 It GALVANIZ SOĞUK SU DEPOSU 165 1000 ıt GALVANIZ SOĞUK SU DEPOSU 210 izoLELi SOĞUK su DEPOLAR! (ÖZELLİKLER) FIYAT 250 lt GALVANİZ SOĞUK SU DEPOSU (CAM YÜNÜ İZOLASYONLU› 270 350 It GALVANIZ SOĞUK SU DEPOSU (CAM YÜNÜ IZOLASYONLU) 300 500 ıı GALVANIZ SOĞUK SU DEPOSU (CAM YÜNÜ IZOLASYONLU› 330 DEMONTE AYAK TAKIMI (PROFİL) ELELKTRO STATİK BOYAU (ÖZELLİKLER) FİYAT DEMONTE AYAK TAKIMI 270 DEMONTE AYAK TAKIMI 300 DEMONTE AYAK TAKIMI 330 BAĞLANTI PAKE11 (ÖZELİKLER) piyA-r (Lastik manşon, Lastik dirsek, Lastik te, Lastik tapa, Kelepçe, cam antf kut.) 35 (Lastik manşon, Lastik dirsek, Lastik te. Lastik tapa, Kelepçe, cam antf kut) 42 (Lastik manşon. Lastik dirsek, Lastik te, Lastik tapa, Kelepçe, cam antf kut.) 60 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir l 14
 18. 18. Dik Dçpofu Güneş Eneği Sistemfeıi 15 anages anageâ anc-«mhışıhogıuwln-ı.. Tasarruflu ; Tüm sistem elektrik ve yakıt harcamaksızın temiz ve doğal enerji ile çalıştığından son derece tasarrufludur. Keyifli ; Anages hızlı ısıtma kapasitesi ve kesintisiz su sağlama özelliği ile sıcak su keyfini size gün boyu yaşatır. Verimli ; Yüksek verimli anages paneller birkaç saat hafif güneşten sonra bile tüm depoyu kolayca ısıtır. Mükemmel yalıtım teknolojisi ile deponuzdaki su gün boyu ısısını korur. Dayanıklı ; Depo paslanmaz kromdan ve dikiş kaynağı teknolojisiyle üretilmiş olup tüm sistem paslanmaya ve dış etkenlere karşı son derece dayanıklıdır. Tüm dik depolarımız 304 - paslanmaz krom' dan üretilmiş olup depo üzerindeki tüm ek parçalarda paslanmaz malzemelerden oluşmaktadır. Böylece depo yıllarca paslanmadan sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır. Ayrıca dış kılıf alüminyum olduğundan dış etkenlerden ve paslanmadan tamamen korunmuştur. Sistem tipi Kollektör adedi Depo ve kapasite Ayak takımı Bağlantı ekipmanı 2- li Dik sistem 2 Adet alüminyum 2' li Dik Krom Depo (180 l!) 2' li Demonte 2' li Dik kollektör Alümmvum kılıf Ayak takımı Bağlantı Paketi 3. l.. D.k S. 3 Adet alüminyum 3' lu Dik Kr°mDevo4240|tl 3' lü Demonte 3' lü Dik u ı 'Stem kollektör ^'""“`"Y""' 'W' Ayak takımı Bağlantı Paketi 4 Adet alüminyum 4' lü Dik Kromvepo 1300'!) 4' lü Demonte 4' lü Dik 4' lü Dik Sistem kollektör Aluminyum kılıf Ayak takımı Bağlantı Paketi
 19. 19. '.'ınu'.'.,=ıır:Lı_vI:ı:. ve m ;ıüıillşlrg-m ı _ s. :r-yrqst-ıı -guıır-;r-ı_ :ıoımıgnaıpıarıoııııgçııaynıııaı:ııı:- ııaınıgıııia i e ,eeiL.;ııı_ııı. atışı ::x-uzandı Igılı-PWK :«h'ıI,I)l:1.. _ıı_:ı.-Iıı1î(-)ıİ.:ıiI=iA eîgııııııuuiıîğıiw_ " ' .v Eur-ısısı”. 4!.I.'[}İ<;`:(Q)Ä'Äu!)l:v! «ım «snxêgnaıııwmıîa ' .1ıışır'“5|e«a`ıy;v;ı . _IKİlğİaİFIİHL-,ÄTÜİ _ıı;.v.ığýıa/ý;~;_~ı;ı:-__ ' “ d( ”İzi-İt - gg_ _ ; .. 45_ ıı=i"~I :i: ~7A=1 . .l2(..=i:› .ııarwa-'ıziu-ımıı İİ gıarleý-ınwııııı ' ııarıısıjıuýaoıiııı ,-,,.-g.~ NNöNıIIİİî” !),=«"*3` sını-Iş' ı :wıınıpll: pışırrw* sulu:: :cctrıınıpllz !ışın ÜTİİİIİ› !IEIIHIENIIF NİN? Il. [HH I-"L, ;L5IÃ^İI:(*!I$›*2İ'İİ1' ;I 'İ'.,. 'İİ'İ:'.` ..ş-ş .ağ “İİ wmv" 9119**nlılıllâıılamtııuııaşvlıı:“ıımımlı ,n, dar/ısıııılr;ıımııuıuııaıvııu* rııaııiı guı r:~“ ::ıış-vı-v:- yanımı ` ı-r. : n: ::ını cıaeıcıızııııızıııaınıııuııa:vw: unvan W :İTÜ: ;_ 'I: ,v,ı:ııı=l ;r-ıaa ıınıı ::emu ım::- .ııııga arı-m a. u". :wc: -vgııı-ıwıv-'II fpınuun.. .r ?İlîııııııııkı .am ali-Mira::. iıiuîll =I7ıı:ı..;...ı....« m" w...” ı_ ci-: ııı 94;..- :İılımın _ç m; " _ıIİL_:v:xq~ ;INIIPILIÇCZI (JJ-ıını--u- :*ı':~..ı.ı..ı. .ı-n J: r, I .-. ııı w 'nınıı ü tuzu-Ic 'um ı . w..- ııımıu mı; ınığuqe& ı`k`ııı›.,ı`:`:_.ı rßqmınk. ııxjı . en» ını.: çu.. W. › u iin_ ıı .ı-ısçııııı; »W ımmu: .k m:: _U u -ır, *ıııı . . a. ıımııın . . y. T. . 'i',~,:ıîi:ıııııırı: u l(IY` okiinıitqgmıfß .
 20. 20. Ceßri Sirküfasyonfıı Sistemler Bu sistemler cebri sikülasyonludur. Yani sistem sirkülasyonu pompa ile sağlanır. Sistem; boyler, kollektör, pompa gmbu ve otomasyon grubu olmak üzere 4 ana elemandan oluşmaktadır. Çati altına veya evin uygun herhangi bir bölümüne yerleştirdiğimiz boyler ve kollektörler haricinde, pompa grubu faaliyetleri, kumanda paneli tarafından otomatik olarak koordine edilir. Güneş enerjisinin yeterli olmadığı dönemler göz önüne alınarak, sisteme kombi gibi herhangi bir meıkezi ısıtma sistemide entegreedilebilir. pı- 'ş ga- 'nı İ "Ü ` 'İ' i Ü' ı * ü r. a 2 î î î ğ -_ 5 -ş i ~ 5 ,7 ı y; t_ v V BOYLER a. Tek serpantinll boyler Tek serpantinli boyler yalnızca bir ısı kaynağından beslenebılen boyierdir. Cebri sirkülasyonlu sistemlerde herhangi bir dış ısı kaynağı sisteme entegre edilme yecekse bu tip boyler kullanılır. Bu durumda ısı kaynağı yalnızca güneş kollektorlerl olacaktır. b. Çift serpantinli boyler Çift serpantinlı boyler ıse içerisindeki suyu iki farklı ısı kaynağından gelen ısıyla ısıiabilen boylerdir. Bu boylerin kullanıldığı sistemlerde, zaten sisteme bağlı olan güneş kollektörlerinin yanı sıra başka bir ısı kaynağı daha kullanılabilir. Merkezi kalorifer sistemi veya kombi gibi ısı kaynaklan boylere kolaylıkla monte edilebilir. T... _ ý _â anages anages 17 KOLLEKTÖRLER Sistemin bina dışında kalan yegane parçası olan kollektorler istenilen ısıtma kapasitesine göre farklı boy ve ebatlarda kullanılabillrler. Kollektör ler sistemde kullanılan boyler kapasitesine de uygun olmalıdır. POMPA GRUBU Pompa grubu, kollektorlerdeki sıcak suyun boylere sirkulasyonunıı sağlar. Aynı zamanda kendi emniyet tertibatlarına sahiptir. OTOMASYON GRUBU Bu sistemin en önemli elemanıdır. Kontrol panosu, kollektbrve boyler sıcaklıklannı blçerek pompa grubuna 'çaiıy veya "dur" komutunu veren sistemdir. Otomasyon grubu boyler ve kollektör arasındaki «vc lik ısı farkına göre çalışır. kollektörün sıcaklığı boyler sıcaklığından 4'C den fazla ise pompa vasıtasıyla sirkülasyonu çalıştırır aı ise sirkülasyo nu kapatır. Boylece sistem güvenle çalışır. anageâ iaııûtmİişvİkoıgnbtphlltıııı m mum-mı bwin ile kıılınım yaması ıvıııııu gunu ını-ısı Iıulınını lçfll *Inıncşmu ıaım 'ş l Kulazarr' W T' (r T ` r l ....,.. ß Parrpav! 4 J ütamıhcn gunu oi- Np# ;ııımı f “a , :ı ş; ı “l ~ › › İltık Sl_ _ .Q İ f. .ı "İ ' ıımuı d] 'İiıiııiil cm ıerpııılınl soyu ı. kullanım pırııısı (cum onıııınn m. wı mcı mı li- klynlği ııı »inme Iııılırıım için) İ 'ıınloşnıa 'ÃFÄI 1..... ı` arrrwaluıiıııu ' o l ı .. tıkıu " .ı .v i 'ğ î i e ”i .. , _ . . ş ş 41. ş ş ş ş ş ş ş ş ş î ş ş _ ş ş .. ş ş E ş ` lı ş ş ş ş ş ş şu î ş' ' Hi'ı.llî"ill t. E_ .î a kııam UYARI 2 Ürünlerin garanti kapsamına girebilmesi için emniyet ventili ve basınç düşürücü kullanılmalıdır!
 21. 21. wwwanagescom Ceßri Sirküfasyonfu Sistemfer EK PARÇALAR FİYAT EK PARÇALAR FIYAT otomatik hava tahıiye cihazı 10 Termosifon emniyet ventili (1İ2") 8,60 Çekvalf 6.50 Emniyet Ventili (1I2") (3 - 6 Bar) 11 Cam antifriz kabı 8 Basınç düşürücü 43 Şamandırali antifriz kabı 83 1ıı Anam; 6,60 Flatör (1/2") 9,6 ait Antifriz 19.50 Krom Flatör (1/2") 12,50 161( Antifı-ız 95 Kollektör ekleme rekoru 7,25 KAUÇUK MALZEMELER FIYAT Lastik dirsek 2.85 Tapa 0.78 Te 4,00 Manşon 1,90 Kelepçe (1_7o MODEL KODU POMPA GRUBU FİYAT APG 10 - 4831 Maksimum 10 Kollektör için Pompa Grubu 635 APG 25 - 7822 Maksimum 25 Kollektör için Pompa Grubu 855 APG 60 - 8131 Maksimum 60 Kollektör için Pompa Grubu 1.700 OTOMASYON GRUBU FİYAT Tek Devreii Otomasyon Grubu 310 Çift Devreli Otomasyon Grubu 385 MODEL KODU ANKASTRE AYAK SİSTEMLERİ FIYAT A - AAK Ankastre Ayak K (Kiremit için) ( Adet fiyatı ) 8.75 A - AAS Ankastre Ayak S (ShingIe için) ( Adet fıyatı ) 8,75 A - AAKST Kollektör Sabitleme Tırnağı ( Adet fiyatı ) 0,95 A - AASV Sabitleme Vida Takımı ( Adet fiyatı ) 0,95 A - AASP Sehpa Profili (Alm) ( Metre Fiyatı ) 16.25 MODEL KODU IZOLE BORU POŞET MİKTARI (mt) FİYAT 22 - 10 (1/2) IZOLE BORU 280 0.51 28 - 10 (3/4) IZOLE BORU 200 0,60 35 - 10 (1) IZOLE BORU 130 0,72 42 - 10 (1114) IZOLE BORU 150 0.85 48 - 10 (11/2) IZOLE BORU 100 0,92 60 - 10 (2) IZOLE BORU 70 1,10 76 - 10 (21/2) IZOLE BORU 60 1,60 89 - 10 (3) IZOLE BORU 50 2,20 114 - 10 (4) IZOLE BORU 30 2,90 22 - 13 (1/2) FOLYOLU IZOLE BORU 250 0,78 28 - 13 (3/4) FOLYOLU IZOLE BORU 200 0,90 35 - 13 (1) FOLYOLU IZOLE BORU 180 1.12 18
 22. 22. Seıyantînfi Eınaye Boyfer 19 Sıcak suda ekonomi devri Son teknolojiyle üretilen Anages emaye boylerin içi çift kat titanyum katkılı emaye kaplanarak daha hijyenik olması sağlanmış ve dayanıklılığı . ~ artırılmıştır. İlave olarak uygulanan magnezyum anot ile korozyona ve kireçlenmeye karşı ekstra bir çözüm sunulmuşturAnages boylerin bütün çev- resini kaplayan poliüretan ile mükemmel bir izolas- yon sağlanmıştır. Şık deri kılıf ise hem izolasyona hem de modern görünüme ekstra katkı sağlar. Farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan Anages emaye boylerleri ev, villa, otel, restoran, hastane gibi sıcak suya ihtiyaç duyulan her noktada kullanabilirsiniz. ;ğ _ B* a› .si . . .ı H.: î i: ğg *ı .ı . .i İ: - ı.: 507› › EE; :-3 â 2 E: İ_ soğuk su gıiş Arka gorinlın kalorifer gun MC* H] “İl, serum girışlın ıırkuısymı kalorifer çrlıisı guneş ınırßı çıkışı gunu :namı g ýl soguk su gıısı Arka yorum Q ıı anages 'F' â .J I ı.›-` TEK SERPANTİNLİ BOVLER BOYUT TABLOSU ` iL! ` iğ-ı. if. i.. 'Li' rrğı; ` rıİı 'rııı i_ is( m1 lrAAMULADl seqşıwır serçmırır sermııniı sarsaııırir Semawlırlı sarar-n. seıwinır Serparılnlr SE-“p4l"l'rl Serparnı Sınp-rılırlı Seraanlrrl Baylar 100_.Boylıı150 Boyler 200 Boyler 250 Boyler 350 Boykirâlîl) soyıırıso BaytarWüqüoyhr15llqBoyler200D~BoylH2500poyhr30lJ0 | VJAINJL 'GCU l ABJUS 1120 d ABKTS 'SD AEF& 203 1 AEHKTS 251 ABKTS 5.5( ABKTS ECC AB KTS ?Sil ABJJS 'DDİhAEKTS 1533 UMTS ğlÇIİC AB~KTS 254211 ABJKTS 3093 ıtl-F `ı`E Lli VCO 153 ?JC 253 353 5120 TSO 1030 TSJC ZCOZ 25.1; MCO »SYMAVLIEYI j 'n71 0,57 4 0,97 1 15 132 145 2,20 2,76 3,04 4.15 5 75 7.00 75'i ÇA° r EV :mâ 550 . 553 _ 550 1 550 700 ?DO 5130 _ 936 ' ?SC 153 1470 ı 1470 80V mr' 70 izr: 1470 n30 1420 1910 1633 2600 2100 :500 2:30 2520 #fılm -. 1 1.; 58 53 93 | 110 128 176 263 2543 494 572 .'69 545 L=-'-3ElKElıL'4. 1 l: ri 7d] l Mü] 11103 1990 2203 2520 2.750 2930 &PCI SEI): 5010 5430 | :'~`ılCIGlRl*ŞiÇl-.Şr 11.4' ııııı' ı m' ı 114' 11.1' ı 20.1' l ııı' tria' ı m' ı 1:: 1414' llul' kULLAlW-'r 501.4 l 314' :t: y.' ı!' Jı-i' ı m' 1 114' ı ılıı' Z Z Z' 2 sıF-:Jtıxsrcu 314' 3: arı' m' 314' m' l r m' ı 134' ı '14' ı ııı* ı m' vşiğriiz BAS ile( ;m 10 i( 13 10 10 10 v0 10 l-J *o *D 15 | ,ZOASYCN i l Poııuıelın Poıuretın Poiıııém Poiuretın Poluretmj Fclıulelen Poluıelıır Poiuıeeım .Pcluleîan Poluıetiırı Pcııueııın Pol JIĞİBVV Crıı C " l?” C " Cl" C Cl” MAMULADl sypımır Ser; .wir sı:: rwm Sşrpnı rıı Semai - r îa-rg.›.v:1lr` St-'psr' rıı - ____M_ ___V_ Egtur Zûûýğýujjcrýlâü 4 Boyler 350 Boyler 1500 EELİW 2000 ııxıiuiı. KODU ı KAP/AI: 'î Ll =5ı`l› YLJLYI I 0 57 ıZl,'r'Ü 0133 2 -LS 2,70 2, ı 2 45 2,80 ı 3 35 "ı 'MAVLJEH ıs LTIİRJİÜ” 11'* 0 ?ü 0,15! ı Il: ?F6 3 cıı 'its 4 'ıiız s 50 7 05 r 1 <lL`IJ .#50 1253 '151, 1470 1471] 1630 2030 3103 2530 7 ?İÜ 2530 330 330 194] l-JCÜ ı 'cı' 1 ııı kum-ım: &ru ' 114' 7 sırngiğımsvcır. r En z I z İ m2* 1D 113 ll! 10 1G Fclıurelen Pollulelan vcıruıei Poıuıetan Pcııwetan h Pol ıretan Her ılıı tabiodaki uretkenik verilen 20?) oda sicakligi soguk su gınşi 10'C sıcak su çıkışı 45`C Isıtıcı akışkan 90'C degerler baz alınarak yapılmıştır Tek ve çift serparıınî olarak uretılen Anages boylerlennr güneş enerjisi ıle de emegre olarak kulanmak muınkundıır UYARI: (Lvmlıırm garanti kapsam-na g mor mesi içn emnryu: vuntılı ve basınç düşürücü kullanıımalıdıl ı
 23. 23. www.anages.com TEK SERPANTİNLİ BOYLER AB«ETS 100 It TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 150 It TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 200 lt TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 250 lt TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 350 lt TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 500 lt TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 750 lt TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 1000 It TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 1500 It TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 2000 It TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 2500 It TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ETS 3000 It TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER AB-ECS 150 It ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 200 It ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 250 It ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 350 It ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 500 It ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 750 İt ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 1000 lt ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 1500 It ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 2000 lt ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 2500 İt ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER AB-ECS 3000 11 ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir ! Scıyantinû Emaye Boykr FİYAT 730 890 935 1 .100 1 .350 1.700 2.380 2.300 4.300 5.100 6.250 6.750 FİYAT 970 1.070 1.190 1.490 1.875 2.760 3.160 4.585 5.440 6.600 7.100 20
 24. 24. Seıyanrinfi Krom Bai/far Sıcak suda ekonomi devri 304 - Paslanmaz krom sacdan üretilen Anages boyler tamamen hijyenik olup, son teknoloji ile üretilerek hizmetinize sunulmaktadır. Ana gövdeye uygulanan ' Anages boylere özel trapez desen sayesinde basınca dayanıklılık arttirılmiştinAnages boylerin bütün çevresini kaplayan poliüretan ile mükemmel bir izolasyon sağlan mıştır. Ayrıca boylerin dışına giydirilen deri kılıf ile lüks bir görünüm kazandırilmıştır. Boyler üzerindeki termos› tat sıcaklık göstergesi ve açma - kapama düğmesi bu konforun tamamlayıcısı olmuştur. Farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan Anages krom boyleri ev, villa, otel, restaurant, hastane gibi sıcak suya ihtiyaç duyulan her noktada kullanabilirsiniz. sî a» g 53 ;î a. :ı .. .pa .ııı g: o; i 'n ..a g; 5 m3 ı U ö› ı i 3 . . . __ı ı __.____, I› g . 5 ğ g' ._ ~ .. . m? 5 2'i î _- ğ :-5 ' ş: ağ; `ıı- - 225 ›'" î- %2 :s: * "ı ... .. . Al İt: - .~. s-I &ğ y:: :a r :-5- ,. s: ... :s g› a› , 55 a. 1 ı an' 2 4._ _ . _ j; 5 a .. Arka QÖİİİIÜM 21 anages ışıl .mış-unu imm- H- /ı-ın v _ j x 1 *v .ı TEK SERPANTİNLİ BOYLER BOYUT TABLOSU 11;. 'rk nıı. n-ı. Tıri. w. Yk T ruı T-:ıı 7 -ı 'rk MAMUL ADI se-pawnı Sevçcwfim sevpannrii serıawııri. Serrantirıı serpartrıi sercxmru Serpyılmii Seiparrn ` semarmi SYÇGPNrıi _ _ _ Bo1|ır100 Boyler 150 Bgyfgrlilü *Boylgijâll Baytur 550 »Bjğlıýrjüü Bgyiır 750 Şallı! -.~.ıv.i.ii ııîcıu AB kis ını". As KlS1Sll AF: «VS :iızi A6 FS 25. A5 Kis .iâıîı Au Kis 51.1: AB Kis :en lİı-iı kis “ll .. !(15 'sTVAê cs ?bir Ü'F"î` YE li lü] '53 Z'.2L`i 250 353 503 750 iûlîû lSİICI İ îûîlf. .E İHA YUZEW! *n* 0.57 C 97 1.18 ı 132 145 2,23 2,75 3,54 . 415 İ 575 7 7 51 CWıEiıi «ni 5511 563 553 550 703 703 960 930 1250 İ 1250 1475' 1470 7 _mi 970 1220 1470 1720 1420 'EMU 1530 :00: :ice î 255-: 2300 ::120 H 15 [(1 ?Ü SE* 54] 155 iES 220 5936 i 472 v5? 523 li 'i 723 N03 IEÜJ lî-"ZIJ 22130 2523 27513 ?QEÜ 3414] İ Si-Lîllj- 5310 5530 . 1 '14 114' ı 11%' . 1101' 1104' 11111' 1114' . 114' 114 I F4' 1113' 314' 34' 1 34 ' :e: 3x4' ı 'v4' 1114' m' 2' 3 2' 2' 2' 31.1' M' 364' M' 314' 34' 314' i ını' i i-A' i i.: iki' 1 lul' ;JTHE Bıçsrhlıı Ehli 'Cl lEı V 15 lü 1D 'Ü 1D VE 13 i 10 'Ü 10 LZÜLAŞVCN Poıuvetın Poıuıuın üaiuıeıar Paıuıain Panic-m Pciıuıeıın Pctıuıelın vaiiieinn :almaları İ Fal ;man Poıuielın Fclıurelın ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER BOYUT TABLOSU Çil' Çlİİ MAMULADİ 5"'Wl` i Sri-ı" ı VBoyla( Boyler 10130 UM-'JL «cc-J ' is kvg v ri . m/-Fıs YE ı ı 1i:1'r:i 7 s ma vuzzvi ı m5 2 70 Sfnıı VUIEVİ lG Ei-EFL ali m' 3D& ÇA? ıEH~ n ı: 'im ı :000 246 1903 _T , ı 1.4 İ ğEuwILASVCN W* l İli ŞLETKIİ aaawscı nııuı !mı 'ü ÂOLÄEVCN Fani/alan POİul:lınİPc1ıi.'±-İnl Pdlweiın ` Domain Polıiduw Puıuıelın Her :lu tablodan urenıenik verilen 20 C oda SICIİIÃIQI soguk su girişi 10 C sicak su çıkışı 45 C Isıtıcı akışkan 90 C degeıler bal alınarak yapılmıştır Tek ve çift serpamıni olarak lleİlİEH Anages boyleiierini guneş enenıs: lİE de entegre olarak kuianmak mumııundur UYARI: L/UÜİUYWI garuriii kansam ra grıxıi mesi içn emniyu: vuniıli ve basınç ouşuiucu kull-nnı maııaii i
 25. 25. www.anages.com TEK SERPANTİNLİ BOYLER AB-KTS 100 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 150 li TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 200 It TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 250 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 350 It TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 500 It TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 750 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 1000 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 1500 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 2000 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 2500 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KTS 3000 lt TEK SERPANTİNLİ KROM BOYLER çin SERPANTİNLİ BOYLER AB-KCS 150 lt ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 200 lt ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 250 It ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 350 It ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 500 lt ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 750 lt ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 1000 It ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 1500 It ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 2000 It ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 2500 İt ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER AB-KCS 3000 lt ÇİFT SERPANTİNLİ KROM BOYLER Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir ! Seğpantinlî' Krom Boyßrr FİYAT 1.050 1.370 1.540 1.720 2.160 2.860 4.400 4.775 10.150 11 .550 14.100 15.500 FİYAT 1.468 1.720 1.950 2.460 3.280 5.200 5.650 10.880 12.180 14.720 16.560 22
 26. 26. Haznefi Boyfırrlêr 23 anages iaııûvmilşvlkoıgnhtpûlhıııı Anages hazneli boyler güneş enerji sisteminden kazan ısıtma sistemine destek verip mekan ısıtılmasını hem de kullanma suyunun ısıtılmasını sağlayan boyierlerdir. Son teknolojiyle üretilen anages hazneli boylerlerin kullanım suyu haznesi ı kaplaması korozyona dayanıklı titanyum katkılı çift kat emaye katlanarak daha hijyenik olması ve dayanıklılığı arttırılmıştır. l İlave olarak uygulanan magnezyum anot ile korozyona ve kireçlenmeye karşı ekstra bir çözüm bulunmuştur. Anages boylerlerin bütün çevresini kaplayan poliüretan ile mükemmel l bir izolasyon sağlayarak ısı indirilmiştir. Şık deri kılıf ile hem izolasyona hem de modern bir görünüme ekstra katkı sağlar. Kumanda panosu Sensör girişi iz-.. _i_ J; .1 - en,...- __ ____,a ,..- İ r y ..of i,, ya IE (J ,a 7 Kazan girişi Kalorifer girişi sirkülasyon "' Kalorifer çıkışı î Kollektör girişi İ sirkülasyon Kazan çıkışı î Kollektör çıkışı › < `ı İ ;ı kaybı en düşük seviyelere İ l *ı ı N 'tı x Ai ııı acı: ına Mamuı Ad' Haznrı. Firııiie-r Toplam Hacim lt 500 750 1000 Ku 'anım Suyu Hacmi It 100 150 200 Depo Çapı mm 700 900 900 Toplam Yuksekiık mrn 1910 1630 2070 Ku`lanım Suyu Giriş - Çıkış inch 314 314 314 Ku"anım Suyu Sırkulasyon inch 314 314 314 Kuesanım Suyu Sensör Gınşi ınch 112 112 1/2 Anot Manşonu inch i 114 1 1/4 1 114 Hava Tahlıye Manşonu inch 112 112 1/2 Kazan Gıdış - Donuş inch 1 114 1 114 1 1/4 Radyaıor Gıdış - Donuş inch 1 1/4 1 114 i 1/4 Sırkulasyon Manşonları inch 1 114 1 114 1 1/4 Dış Hazne Algılama Gırıslen inch 112 112 1/2 Temizleme Flanş Çapı mm 105 105 105 Serpantin Yuzeyı m2 2,20 2,76 3.04 izolasyon polıuretan polıuretan poiıuratan Ağırlık kg 210 285 320 işletme Basıncı bar 10 10 10 Test Basıncı bar 15 15 15 Maksimum Isıtma Basıncı C 95 95 95 Üst Görünüm . / ` e' "ı Soguk su (Şebeke) girişi ` ` J _ sirkülasyon (Kullanım suyu) İ ş İ Sensör girişi ' J W_ Tvwî* Am” gmşi Hava tahliye 4 ,m--~ Sıcak su (Kullanım) çıkışı UYARI z Urunlerın garam› kapsamına g rebıımes- ıçın emnıyel vız-irili ve basınç duşurucu kullanıwnaııaır I
 27. 27. www.anages.com MODELLER AHB 500 - 100 Hazneli Boyler AHB 750 ~ 150 Hazneli Boyler AHB 1000 - 200 Hazneli Boyler Fiyatlarımıza KDV dahil değildir ! b& Haznelî' Boyûrrßtr FIYAT 1.900 2,450 3.100 24
 28. 28. anages iaııûvmllııvlkotçnhcpûlhıııı Akümiifasyon Tan/Elim 25 Anages akümülasyon tankı, ısıtılmış olan kullanım suyunu kullanıma hazır olarak sıcak halde tutmak için kullanılır. Akümülasyon tankları bina, otel, yurt, kamu daireleri, hastane, spor tesisleri gibi toplu yaşamın söz konusu olduğu mekanlarda kullanım amaçlı sıcak suyun depolanması amacıyla kullanılır. Anages akümülasyon tankları, ısıtılan suyun uzun süre kullanıma hazır olarak bekletilmesi için monoblok poliüretan malzeme ile yalıtılmıştır. Tankların dışı vinleks deri kapla- narak estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Suyla temas eden iç yüzey ise emaye kaplanarak hijyen ve dayanıklılık artırılmıştır. Farklı ihtiyaçlara göre 100 ila 3000 It arasındaki kapasitelerde üretilen tanklar ekstra olarak ısıtıcı elektrik rezistansla desteklenebilen özelliğe sahiptir. »malum urnıasyr kamunun ::um ama mn-ııas-,cu LkumuaF/:n ılılurmıaryaw ıımgışyaw I-ııırruargsn Amrvuıasytrı Ahrnaiytn ı-ıımiamn MAM Uı_ AD| 'n 'w mı lam m, !ın-ı lırııı lanı ları ram ?g-ı, m.. 7 _ V ioo ıso _ zon l 250 _V_ :sa son _ 750 1000 1500 _ zona :son :ooo MHHLKDDU lAıll-E ::ml h:: ml m.: ::ın »mı 250 m.: ısıl AIT-E Evîıîıl All-E .ısıl «Arama ııııışısco iin-Em: AAl-îîffıî- ıııır-ssccc l kııjısirz l u l 100 löllı l zm 250 İ 350 500 750 l 1093 ışın 2:03 2530 :rapi: Ç^3EW 'W ,F5, , FEEL,, ,,55?3 ,%55 , Im,, .;'°,°,, im,, F?? ,,`.9,5'? 1959, 37.0,, ,'99, BÜV WH 9,751 VİİÜ !ÃİC 'TİC' IÂİÜ İ91Ü İSBCI :NU :"30 7593 İİÜÜ 2533 acının kg sa &o ya ncı 125 ne 250 290 ım 572 597 s45 LRFTKEVIJK ın 729 1400 m0 ım 2200 2523 2753 2903 3410 3903 503:› 5400 iSI`ICFGFlŞıÇ=KlŞ ı '04' 1 s04' ı llâ' ı m' ı ııı' 1 2,1' ı m' ı ısı' 1 ııı' ı 1.4' ı m' 1 ııı' Kdtwnxirı Suv.) sims ClKIŞ 144' air 34' 34' 3.4' ı m' ı ııı; -. ıvır 2' 2' 2' 2' l sınutısvon l l 34 l :w l :ııı 14' 34' :w l :w l ım* 11.4' am' ım' ım' | lŞLETLıEIIAsNSCı I.l.-<ı lwl ıo l io l ıo ııı m l v0 l ıo l ıo 10 10 ea -o l lzQASıON l l Pgııııgıan l Paıımııın l eoıurmn Poıurmıu Pdıuıelınl Pcııiıeıın l Pnluııurı l Pclılııılan Polıuelın Poıurctın Poıuııxı-ı Poıuıctın UYARI : Ürünlerin garanti kapsamına girebilmesi için emniyet ventlli ve basınç düşürücü kullanılmalıdır!
 29. 29. '.'ıııu'.'.,=ıır:uı:ı:. sı ııı İ_ =t.'.l±'l= -ııılımılı :RYHH r-ısızı :nı-un: . .ııı .::ı *ı'm ı (İm, ıe- i_ :4 İ :tl: l' . ı 'kıııtııâiııêıvı-_i 114W ğ . _ 4 ı ` - 'nııı:ş*ı,:ı.ıı~._iyıa° ;ım l *İ , . ;lîmıimk-,ıaveiia 'ßlIlİİIQİIFl'İIvî. :m: l ' .âlîtîlıılîllîhrişlıi 9 , ,_ 1154-1” ::ıtiıııııılııı-ııı-ı 'nııı:ııı=ıııiı=.iu= "man :lîmıılîlkhıuolıı 'hıııtıııaiıısıuu 32454410# :lîiıııııılhşıu-ııl 'uıııziıaııiéııı-'s İyi-w» :timıımıcm-ııi hıııiııélıııııýx: ~.-ıııııı~ :ll *:1 :lqııııılıeıau-ıı îşlılîilâıılav; ,rlllllt :ltsıııııiınmvı-ııı "ışııızıiıaıımvı:. ı-ızeım k :lKIlıılIlklqu-ıı `İ=Iıll1ı=Iııt=Vl= ami"
 30. 30. Termosýbnilê Boyler 27 Dünyanın suyu emrinizde... Anages Termosifonik İnox Boyler sicak su ihtiyacınıza farklı bir yaklaşım sunmaktadır. Ana depo paslanmaz 304 kalite krom sacdan imal edilmiş olup, özel şekillen- dirilmiş yüzeyi ile hem dayanıklılığı aıtırılmış, hemde klasik boylerlere göre ısıtma yüzeyi artırılmıştır. Wne klasik boylerlerin aksine AnagesTermosifonik Boyler'de cidar bölümü ana depoyu komple sarmaktadır. Ayrıca monoblok poliüretan izolasyon kullanılarak mükemmel yalıtım sağlanmıştır. Değiştirilebilir deri kaplama dış yüzeyi ile boylerde estetik bir görünüm sağlanmıştır. ATB 100 - 150 - 200 - 250 modellerinde boyler ayrıca termosifon gibi duvara asılabilmektedir. Kalorifer devrede olmadığında elektrikli rezistans ile de sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. 1 Tlavnl desenli ozı-l şiılııllnndır-.lrnış krom anı govde 2 Ana depoyu saran cidar bökııvnu (BKP Sac) * 3 klonohlok peliuetın ızolasyon 4 Degıştıriiebılir oeıı kııır 5 509.1( kullanım suyugrısı 6 Hıvı prüıorü 7 lsıtıcı rezistans , r y B Termometre sensörü 9 Brpass çıkışı 10 Sıcak kulınım suyu çıkışı 11 Kurtarma panosu l 12 Plastik ıyıklar l 13 Tahliye men-sonu ı . 11 Kalanlar donus ı ı ` ' ' 15 Kalorifer giriş ı, 4 ' L anages ATB-l 100. ATB-l 150, ATB-l 200. ATB-l 250 modelleri istege baglı l olarak tetmosıton gibi duvara monte edilebilir şekilde üretılmıştır L 100 Iitreden 1000 litreye kadar 8 ayrı modelde üretilen Anages Termosifonik lnox Boyler tüm bu özellikleriyle yüksek verim ve maksimum konfor sunmaktadır. Anages termosifonik boyler boyut tablosu m*** ^°' &'35; 427.72. .'.11.";3“.".. .Z212, 31'i:: ;'33 42.31 .îßTJfm "lwl 117W ATBrİ 100 ATBvI 150 ATSvİ 200 ATB-l 250 A734 350 ATBvl SM ATB~I 750 ÂTBJIOOO unstrî ıııı 117 !S7 216 265 351 564 794 981 *W* N31" W' t lâ l 50 165 2 24 2 47 3 26 3 96 4 TH :ilk GUC 26 35 4G 53 6D 77 İDS 112 WENÜL* 905 1100 1500 1700 1950 l 2400 3300 3550 CA? ıEıIı (Nm) 550 550 550 550 7G) 700 900 900 nor lrmıl 570 ş 1220 1470 1720 1420 1930 '530 %0 ***İLK fiilî 48 72 83 95 130 IS& İBO 2I0 F-"ICİGFİS-CII: l IM' t l 114' I IM' I IM" 1 114' l Ud' I il?' 1 V." ğlğhğfâğî; W” :iu- am' sır ı 314' :w BM' ı m' ı ııı- alwıtuusrorı JM' :ııı- SM' 314' 314' :iu- i- I' ISLİYU( ıısırci çıt) 3 . 3 3 3 3 3 3 3 IImASVON Poliüretan Polıiırotın Paııurıtın Puııurııııı Poliüretan Polumm Pıııiıııtın Poıııreıın Anages Iırmasıloniı boylerde ııı dıpo 304 pıslınmı: ıııumaıı Izoiısyuı poııuıuıı oluo dış kıiırııiııiıııs dıridir Kumındı panosu :magma Tırrrıasıiorrık boylerde (ATEI 100, ATB-l 150, ATM 200, ATB-I 250 ı modelleri ıılıgı aıgiı oranlı duvarı ısılarılr mom ııiıııbııı şıkıldı iııcimşnı vıııııı zu °c adı ııcıklıgını gam soguk su grisi to °c sıcak sıu çıkışı 40 °c, ısıtıcı akışkan sıcıııııgı 90 °c ısı dıgırler bu ııııuııiı ııısıpiıııırııyiıı 'A7 sıpırıı gouırıoiır UYARI : Ürünlerin garanti kapsamına girebilmesi için emniyet ventili ve basınç düşürücü kullanılmalıdır!
 31. 31. 'ı'iıı'i'.'..=ıır:uı:i:. sı ııı ll- ?T-rrf *lvl-tü* ıi:ı:ıııı ıcllı" ıull: 21:( ııı: :i 'ilı.=l:› N l &ışığa 'IIIIIİÜİQNMİHIWİIÖIK;:WWEQFİ atışı::. ~|-10Ilı" ±ı_=i:~. &iii-ııı Isßiııitelsllâélrllc. "ışınıtıtiidlsoıktll ;tıwgxiî izi-la::: ama.. vtÄ-'1IIlvf'I:=li'i(0iéll:I0lßll{- ş: :iowıişuê iuâlıîu ıcıııııırııaumt-ıcllsvırll:;şanzıman nışan, illlllliîârlılılclêllâélıllli-.ıîtıvllgîâß :İIŞlIx: ?larıIf*halam(ılzllwelßllır-ýştevla:::
 32. 32. Kat Tiyi Boyferfer Boylerpan Tennooboyler 29 Kat 11pi Boyler Nedir ? anages anc-«mlışıhogıuwln-ı.. Kat tipi boyler, kalorifer sistemi olan dairelerde ve binalarda banyolardaki radyatörün yerine monte edilen, hem radyatör gibi banyonun ısınmasını sağlayan, hem de kalorifer çalıştığı sürece sıcak su ihtiyacını karşılayan bir çeşit radyatördür. Nasıl Çalışır ? Kalorifer sistemi devredeyken kaloriferden gelen sıcak su, boylerdeki ısıtma haznesinde dolaşır ve bu dolaşım esnasında ana depodaki suyu ısıtır. Böylece hem banyo ortamı, hemde depodaki kullanım suyu ısınır. Bu süreçte hiçbir zaman kullanım suyu ile kalorifer tesisat suyu birbirine karışmaz. Boylerpan 60 It su kapasitesi olup, kalorifer sistemi devrede olduğu sürece sıcak su teminin de bulnur. Ürün galvanizli malzemeden üretilmektedir. Boyler 70 ve 100 lt su kapasitesi olup, kalorifer sistemi devrede olduğu sürece sıcak su üretir. lsı yalıtımı cam yünü ile yapılmıştır. Galvanizli malzemeden imal edilmiştir. Tankın dış kaplaması DKP Sac olup elek trostatik toz boya ile kaplanmıştır. Termoboyler Anages termoboyler, hijyenik sıcak kulla- nım suyu sağlamak için üretilmiştir. Isıtma isteğe bağlı,elektrikli 2kW rezistans veya serpantin ile yapılmaktadır. Bu sayede sıcak su temininde kesintisiz konfor sağla- mak mümkündür. Termoboyler içerisinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlamak için boyler içindeki serpantin deponun en alt noktasına kadar inmektedir. Anages Termoboylerde ısı kayıplarını minimuma indirmek için monoblok poliüretan yalıtım kullanılmaktadır. Su ile temas eden yüzey- ler çift kat titanyum katkılı emaye kaplana- rak hijyenik bir kullanım sağlanmıştır. Dış gövde elektrostatik toz boya ile kaplan- mıştır. Ürün duvara monte edilebilmektedir. am. Gi Boyler
 33. 33. www.anages.com MODEL A-TB65 A-TB8O A-TB100 MODEL A-BP60 A-BG 70 A-BGI7O A-BG100 A-BG|100 Kat Tipi Boyûrrfıer TERMO BOYLER (ÖZELLİKLER) FİYAT 65 lt Termoboyler Emaye 430 80 It Termoboyler Emaye 480 100 lt Termoboyler Emaye 550 GALVANİZ BOYLER (ÖZELLİKLER) FİYAT Boylerpan 60lt Galvaniz 260 70 lt Galvaniz Boyler 280 70 lt Galvaniz Boyler Izoleli 375 100 lt Galvaniz Boyler 350 100 It Galvaniz Boyler Izoleli 475 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir l 30
 34. 34. Elegant Serisi Afüminyum Rarfyatörfer llllllll Elegant serisi Anarad alüminyum radyatörleri; düşük su hacmi ve yüksek ısı aktarım kapasitesiyle hem sıradan radyatörlere göre daha verimlidir, hem de çok daha ekonomik olup enerji tasarrufu sağlar. Alüminyum paslanmaya karşı dirençli bir metal olduğundan radyatörün ömrü daha uzundur, Radyatörlerimiz yüksek hidrostatik basınca dayanıklı olarak üretilmektedir. Çok çeşitli boy ve renklerde üretilen radyatörlerimizin montajı, standart askı sistemleri sayesinde oldukça kolaydır. Özel alüminyum kaynağı ile üretilen radyatorlerimizin yüzeyi kir ve leke tutmayan bir yapıya sahip olduğundan temizlemesi ve kullanimi son derece kolay vede sağlıklıdır Anarad alüminyum radyatorleri ince bir yapıya ve şık bir tasarıma sahiptir. Bu sayede hem yaşadığınız mekan daralmayacak, hem de çok daha şık ve estetik görünecektir. Ayrıca Elegant Nature modellerinde ahşap renk ve desenleri ile radyatöre doğal bir görünüm kazandırılmıştır. Anarad Alüminyum radyatörleri ISO ve TSE standartlarında üretilmiş olup, , l l imalat hatalarına karşı 11 yıl garantilidir. Avantaj: ` . Anarad radyatorlerın ` . eksen aralıkları ve montaj ` › şekli panel sac radyatorlerie ı Dilim uzunluk tablosu “V” siawamam' 4 Dilim (233 cm › _ 20 Dilim _g 142 cm) za prim ( 199 cm j _ as Dlüm (255 cm _i 5 oıim (36 cm› _ 21 Dilim (149 cm) 29 Dilim (202 cm) 37 Dilim (253 cm) _ _ .E_Pİ'İT_ S53 91"). . .. .ZEPİ'"EL (JFFEIP.) 3995'li", .. 9.3 UNO: (..2..79..°D1>. 7 Dilim (49 cm) 23 Dilim (163 cm) 31 oııım 39 Dilim (277 cm) a Dilim (57 cm) ' ' 24 Dilim (170 cm) ' 52 Dilim 40 Dilim (234 cm) 9 Dilim (64 cm) ` 25 Dilim (177 cm) 33 Dilim 41 Dilim (291 cm) '10 oiıııiı _( 71 cm7) ' _ " 250111111_ (7184 am) ' ' ' ' ' 42 oiıııii (298 ciiıı 11 Dilim (78 cm) 727 Dilim (192 cm) ' ' " " 43 Dilim (305 cm) Kahverengi 8019 Ekerıler arasi Radyatör lsıtma yüzeyi mesafe (mm) yüksekliği (mm) im' I dilim) _ 245 | 300 | 0.205 v m” '_ 0101101. 2 400 345 400 90 0.274 :g 500 445 500 109 0.342 ğ ğ _. i, _x 600 545 600 128 0.411 g ğ? Vw' ama 900 845 900 181 0.613 _Zi C 1200 1145 | 1200 | 210 0.021 ğ 1500 1445 | 1500 | 240 1.024 w M 5005 avi Dilim genis ıgı 85 rin-i d" Radyatoıleıimiz 9970 'C sıcaluık aralıgirida 20 “C sıcaklıktaki ortamda test edilmiştir Sari 1025 Anarad “Elegant serisi” radyatorlerinde düz renk altematiflennin yanı sıra doğal ahşap görünümü Alüminyum radyatörlerimiz ayni sağlayan "Nature" desenleri de kullanılmaktadır, B” ”V5 zamanda kompakt girişli. kompakt ventilli ve çekirdekli EMF*** Yma" dalak da Ran: Konu Renk Kodu Renk Kodu Renk Kodu uretilmektedir. 2004 5001 3004 3000 G” 7157 A ı fvmııı::: (ya îıa. Kompakt sıstemlertum anarad J' l - l w !ı 4 _ 4 alüminyum radyator modelleme j* , ; uygulanabilir. Bu sistemde su ı giriş ve çıkışları radyatörün altında l { i Beyaz 9010 ve yan yana konumlarıdırılmıştir. yı . ` ' E' lı 31
 35. 35. www.anages.com Ekgant Serisi' Afüminyum Radyatörfier FIYAT MODEL DILIM öLçÜsÜ EKSENLER ARASI MESAFE (mm) ELEGANT ELEGANT NATURE 300 / Elegant 60 x 65 245 11 .OO 15,50 400/ Elegant 60 x 65 345 12.80 17.30 500 I Elegant 60 x 65 445 13,80 19.00 600 I Elegant 60 x 65 545 15.50 21.50 900 / Elegant 60 x 65 845 21,00 30.00 1200 l Elegant 60 x 65 1145 30,00 45,50 1500 / Elegant 60 x 65 1445 37.50 56.50 _ ` iı-"i-v", ` , i l ' *` »Z 'l - 1 "-7 ` l is* l l Taş› _ _ r" ' z e i v. “P ` . .. › 'ı ' î' * › :a: " - ik_ 711' Kompakt Giriş Kompakt Ventil çekirdekli Termostatik Vana KOMPAKT RADYATÖR ELEMANLARI FİYAT Kompakt giriş farkı 8 Kompakt ventil farkı 25 çekirdekli termostatik vana farkı 37 Yukarıdaki fiyat farkları radyatör adedince ilave edilir. Kompakt ventil veya çekirdekli termostatik vana seçilmesi durumunda kompakt giriş farkida ilave edilmelidir. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir l 32
 36. 36. Slim Serisi' Aûiminyum Raifıjatörfer Genel Özellikler "Slim" serisi alüminyum radyatörler diğer serilere nazaran daha düşük dilim genişliğine sahiptir. Bu sayede aynı uzunluktaki diğer radyatöre oranla daha fazla dilim sayısıyla ısıl verim daha da artırılmış olmaktadır. Paslanmaya karşı uzun süreli dayanıma sahip olan alüminyum radyatör Ierimiz düşük su hacmi ve yüksek ısı aktarım kapasitesiyle sıradan rad- yatörlere göre çok daha verimli ve ekonomik olup enerji tasarrufu sağlar. Özel alüminyum kaynağı ile. yüksek hidrostatik basınca dayanıklı “ l, olarak üretilen radyatörlerimiz çok çeşitli renk ve ebatlarda kullanıma ` ` sunulmuştur. Yüzeyi kir ve leke tutmayan bir yapıya sahip olduğundan temizlenmesi ve kullanımı son derece kolay vede sağlıklıdır. Standart askı sistemleriyle montajı son derece kolay olan alüminyum j ş radyatörlerimiz ince bir yapıya ve şık bir tasarıma sahiptir. Bu sayede ` ` l ~ 1 hem yaşadığınız mekan daralmayacak, hem de çok daha şık ve estetik gorünecektir. Ayrıca Slim Nature modellerinde ahşap renk ve desenleri radyatöre doğal ve estetik bir görünüm sağlar. Anarad Alüminyum radyatörleri ISO ve TSE standartlarında üretilmiş Avantaj: olup,imalat hatalarına karşı 11 yıl garantilidir, Anarad radyatgrlenn eksen aralikıarı ve montaj şekli panel sa: radyatorıerıe Dilim uzunluk tablosu “V” siawamam' 4 Dilim _1 18 cm) 12 Dilim 20 Dilim __ipe cm) 20 Dilim (125 cmj_ 36 Dilim (161 cm _i_ 5 Dilim (33 cm) 13 Diiın _21 Dilim i 94 cm) 29 Dilim (ısqcm) 37 Dilim 5155_ cm) _ s Dilim (27 cm) 14 Dilim (93 cm) 30 Dilim ı 134 cm) 33 Dilim (170 cm) 'İ "îwcýıııiiii" (HEM ' T5011; ' '53 61061* i 103151) ' 'âTDiıim (isaéiıii '50 bııiriı" (174éii1"i' 0 oııım (36 cm) 15 Dilim 24 Dilim (100 cm) 52 Dilim (143 cm) ' 40 Dilim i 175 cm) 9 Dilim (40 cm) 17 Dilim 25 Dilim i 112 cm) 33 oııım (147 cm) 41 Dilim (103 cm) 13991110322129529121› 7 _abim_ 7 2912101_ 9116.90!) _ 21910* < 152.90). i 5291'li; 12199921› 11 Dilim (49 cm) 19 Dilim 27 Dilim i 121 cm) 35 Dilim i 156cm) 43 Dilim i 192 cm) Kahverengi 8019 Ekenler arası Radyatör Isıtma yüzeyi mesafe (mm) yüksekliği (mm) Kcal ı ıı ı dilim lm' ı dilim) e _ 245 300 52 0.100 mm m 345 400 81 0.220 :g ı: 445 99 0.270 _ ` ğ 116 0.320 ğ W_ Gm 8 164 0.400 j _ğ | 190 0.540 ` ş | 218 0.790 w WM 5005 Dillm geniş !gl 40 nın av Radvatorlelimlz 9070 'c sıcaklık aralıgırıda 20 *c sıcaklıktaki ortamda test edilmiştir Sarı 1025 Anarad "Slim sensi" radyatörlennde düz renk altemaliflennin yanı sıra doğal ahşap görünümü Aluminyum radyawnerimiz avm sağlayan "Nature" desenleri de kullanılmaktadır, B” ”V5 zamanda kompakt girişli. kompakt ventilli ve çekirdekli termostatık vanalı olarak da Rını Konu Rank Kuou Renk Kodu Renk Kodu üretilmektedir. 30°' 53°' “Ü” 39°” G" "57 Kompakt sistemler tüm anarad g ı ` l ı l alüminyum radyatör modellerine ll , , ' j ' l, l uygulanabilir. Bu sistemde su l , v ı jj ` l l l 1 ' l l ı Br-*yaz 9010 giriş ve çıkışları radyatörün altında i: ı . 4 11 ;j j› ` l î ve yan yana konumlandirılmıştır i i 1 ii, y. ı-î ` ` _ ` j ğ l ı› . .ıll . “linki” l» l !l 33
 37. 37. www.anages.com MODEL 300 / Slim 400 I Slim 500/ Slim 600 İ Slim 900 / Slim 1200 I Slim 1590 İ Slim Kompakt Giriş DILIM öLçüso 60 x45 60x45 60x45 60x45 60x45 60x45 60x45 KOMPAKT RADYATÖR ELEMANLARI Kompakt giriş farkı Kompakt ventil farkı çekirdekli termostatik vana farki Yukarıdaki fiyat farkları radyatör adedince ilave edilir. Kompakt ventil veya çekirdekli termostatik vana seçilmesi durumunda kompakt giriş farkıda ilave edilmelidir. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir l Slim Serisi Alüminyum Radyatörfıer EKSENLER ARASI MESAFE (mm) SLIM Kompakt ventil 245 345 445 545 845 1145 1445 FIYAT SLIM NATURE 'l 0.10 1 3.30 11 ,00 14,40 12.50 16.20 13,50 17.70 19.40 25.00 27.70 36.20 35,00 45,80 ':"'ı".«" ~ . . ,. Ai î .j çekirdekli Termostatik Vana FİYAT 25 37 34
 38. 38. ANAi*..-." Star Serisi' Alüminyum Radyatörler Genel Özellikler Yeni Star serisi alüminyum radyatörler tasarımı sayesinde yüksek ısıtma i' yüzeyi ve düşük su hacmi ile sıradan radyatorlere oranla enerji tasarrufu '””"""/ı-› ve yüksek verimlilik sağlar. Star serisi alüminyum radyatörler sıradan l radyatör tasarımlarina göre tasarımıyla iç mekânlarınız da daha şık bir şekilde ön plana çıkarken daha az alan kaplar. Çeşitli ebatlarda ve farklı renk seçenekleri ile üretmiş olduğumuz radyatörlerimiz standart aski sistemi sayesinde montajı oldukça kolaydır. WoW/Ã? Alüminyum paslanmaya karşı dayanikli bir malzeme olduğundan radya~ //////////////// lörün ömrü daha uzundur. Radyatorlerimiz yüksek hidrostatik basınca dayanıklıdır. Ozel alüminyum kaynağı ile üretilen radyatörlerimizin yüzeyi kir ve leke tutmayan bir yüzeye sahip oldugundan kullanımı son derece saglikli ve kolaydır. Zl/'û//ý/ýı ı/;n Yeni star serisi Alüminyum radyatorlerde düz renk alternatifinin yani sira dogal ahşap görünümü saglayan nature desenleri de kullanılmaktadır. Ayrıca Star serisi alüminyum radyatörlerimizde düz renklerin yani sıra ahşap desenli nature renkleri de kullanılmaktadır. Anarad Alüminyum radyatorleri ISO ve TSE standartlarında üretilmiş Avam!! oiup,imaIat hatalarına karşı 11 yıl garantilidir. Anarad radvatollerin eksen aralıkları ve montaj şekli panel sa: raayalorlerle Dilim uzunluk tablosu “V” slawamam' _(192 cm) 20 Dilim İl 169 cm) 28 Dilim ( 237 cmß) 36 Dilim cm) (110 cm l_ 21 Dilim :178 cm) İZSEEİm (_245_cm) 7 37 Dilim iğğlğgß) _ ..(119 Em.) _ _Zâüllw_ l lafâîml_ _ @Pilli (._254 FP!) E& Dilim” (321 Fil!) (127cm) " (194 cm) 31 Dilim (252 cm) V ' (330cm) (135cm) ` (203 cm) 32Dilim (270 cm) " (338cm) 9 Dilim (7Şcmi _ " (144 cm7) " (212Vcm) 33 Dilirn (279 cm) _ ”_ (347cm) 19 Dilingm( 85 giri) _V _ "_ _(1,572 çip) _ " __ _ _ ğépiljrri_ (__2_8_Z_c_rn__)_ " (__355c_ri1)_ _ 11 Diıim (93cm) " (161 cm) " 35DiIim (296cm) " (363cm) Kahverengi 8019 Ekenler arasi Radyatör Isıtma yüzeyi Model mesafe (mm) yüksekliği (mm) Kcal I hldilim (m* I dilim) son 245 300 75 I 0.267 wmv m4 400 345 400 116 0,316 #Ş 500 445 500 141 0,445 ğ .7ı 600 545 600 166 0.534 g VW 60,8 900 845 900 236 0.801 _ğ 1200 1145 1200 273 1,068 ğ ııı 500 1 1445 1500 312 1,335 MN 5005 Dilim genis igı 60 rin-i d" Radyatoılerimiz 9070 'C sıcaklık aralıgında 20 “C sıcaklıktaki ortamda test edilmiştir Sari 1025 Anarad "Star serisi" radyatörleiinde düz renk altematiflennin yanı sıra doğal ahşap görünümü Alüminyum radyaıödenmiz ayn, sağlayan "Nature" desenleri de kullanılmaktadır. B” *V5 zamanda kompakt girişli, kompakt ventilli ve çekirdekli termostatik vanali olarak da Ran: Konu Renk Kodu Renk Kodu Renk Kodu üretilmektcdır. 9004 5001 3004 3000 6'i 7157 il." . .ir ili *›*" Kompakt sistemler tüm anarad ›l . l ı ;ı ,l ı . l alüminyum radyatör modellerine i` l _ i ; l i l ii uygulanabilir. Bu sistemde su l r ; , › ' i ` Beyaz 9010 giriş ve çıkışları radyatörün altında ., l 4 l 1 ve yan yana konumlandırılmişlir. Yi ' . ü l li 35
 39. 39. www.anages.com Star Serisi' Alüminyum Radyatörler FİYAT MODEL DlLlM öLÇÜsü EKSENLER ARASI MEsAFE (mm) STAR STAR NATURE 300 I Star 70 x 80 245 14,00 20,00 400 / Star 70 X 80 345 15,50 22,00 500 / Star 70 x 80 445 17,00 24.00 600 / Star 70 x 80 545 18,50 26,00 900 I Star 70 x 80 845 26.00 37.00 1200 !Star 70 x 80 1145 39,50 56,00 1500 I Star 70 X 80 1445 49,50 70,00 ı 'El ` ` açı, _, ş i i` l ı W. .h 'é ii * _ l i, 5 . i _ .. f& l ' ” V ı , r› l ` ğ. F 'E 'r 5/ /r 1"- ' a "VE" W. ' Kompakt Giriş Kompakt Veritil çekirdekli Termostatik Vana KOMPAKT RADYATÖR ELEMANLARI FİYAT Kompakt giriş farkı 8 Kompakt ventil farki 25 Çekirdekll termostatik vana farkı 37 Yukarıdaki fiyat farkları radyatör adedince ilave edilir. Kompakt ventil veya çekirdekli termostatik vana seçilmsi durumunda kompakt giriş farkıda ilave edilmelidir. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir l l .. H i ' »ram- _ 4 î _i_ z . l ' i .; ..ı i ı. ,i i 1x ii ç ` . [î f İ / i :İl i. " * ` Mx; ' r- «IL/İt m.' "L .ı ..iı . _î .i. . _- v o
 40. 40. Anararfßanyıyan Presty' 37 Eksenler arası mesala Boya veya krom kaplama öncesinde çeşitli yüzey temizlik teknikleri uygulandığından ürünün korozyona karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Yeni prestij serisi elektrikli banyopan ile artık kalorifer tesisatıntn olmadığı banyo, mutfak ve diğer mekanlarda tadilat yapmadan kullanabileceginiz şık ve kullanışlı bir üründür. Elektrikli banyopanlarındört farklı yükseklik ve üç ayrı genişlikte boyalı ve krom. düz veya oval olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Üzerinde bulunan termostat sayesinde banyopani istenilen ısıda sabitlemek mümkündür. ANA ı İ ANARAD' Banyopanlar artık tüm şık banyolarda! Anarad Banyopan' la hem banyonuzu ısıtın, hemde bomoz ve havlularınızı kurutun. Ayrıca mutfak, hoI ve diğer mekanlarınızda da kullanabileceğiniz Anarad Banyopan'lar 4 farklı yükseklik ve 3 ayrı genişlikte, boyalı veya krom, düz veya oval olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ergonomik dizaynı sayesinde temizleme ve bakımı çok kolaydır. Montaj aparatları ile birlikte satışa sunulan Anarad Banyopan'lar kolayca monte edile . . bilecek şekilde tasarlanmıştır. K, f' D-Prolıl E! Bom uzman::: m m: E11_ o mom oüz BEYAZ MAVlUPAN BP/DB 4/7 BP/DB 4/10 BP/DB 4/12 BP/DB a/ıs BP/DB 5/7 BP/DB s/ıo BP/DB 5/ 12 ABF/DB slıs ABF/DB s17 ASP/DB s/ıo BP/DB s/ız BP/DB s/ıs o mont OVAl. BP/OB 4/7 ap/oa 4/10 BP/OB 4/ı2 BP/OB 5/7 BP/OB s/ıo BP/OB 5/12 BP/OB e/7 BP/OB 6/10 rap/os 5112 o PROFİL Düz xııoıvı aıtuvovm BP/DK 4/7 BP/Dl( 4/ 10 BP/DK 4/12 BP/Dl( 4/15 BP/DK 5/7 BP/Dl( 5/ 10 BP/DK 5/ 12 BP/Dl( 5/15 BP/DK 6/7 ABF/DK 6/10 BP/DK 6/ 12 BP/Dl( 5/ 15 D PROFİL OVA!. KROM ASP/OK 4/7 ABF/OK 4/ 10 ABP/ OK 4/ 12 BP/O K 5/ 7 BP/ Ol( 5/ 10 ABP/ OK 5/ 12 ABF/O K 6/ 7 ABF/OK 6/ 10 ABF/O K 6/1 2 s› 'in sı Ul sı on ›- ı-ı ı-ı ı- ›- ›- ı- N " vi ~ " N " n› -o M - n› N . 9" .W ı-ı ›- ı-ı .°° °° V s ›- sı N _ _ _ ı- vi o 0x4 arıxıuı sı vu› xıoxı w anca «avın ua F" x: uı 5 O EHEEHEEH ı› u 5 ı› u ›- ~ f" u m ;ı ` ›-ı u› ı-ı UI g sı . .W ı-ı ı-ı â ı-ı sı ııı› N V* ı› ını-N›- ı-Vı-ı-»N ~ ııı ww Mu.., A) ..rolu _. «oaww o› uno& 1.› g sı :ı m uı m o o ı-ı o o› ousıuı sı «ı uu- w uı xıoxı u› ›-ı ol:: w N uıııın u ı-ı xıxı to PHP' b* V' sıwoo en . °°"' - .a un Uİ m IEİİ 12° EME- 120 E E g :n ıuvııı u mum to o owm «ı uu- ›-ı ou› ı-ı Il ?l u gs sı ı-ı u› :r şıç EN 44: :lunsıılaıına gem savcısı: saçının mecnun- Aıiaıad tekrıaogtk gelışmeıatoen dolayı olsşabıleaek degşıklıklerl !taban yemeden yapma hakkına sahiptir
 41. 41. www.anages.com Anararfßanygaan Prestij' o PROFİL oOz BANYOPAN EN (cm) BOY (cm) BOYAU KROM ABP/D 4/7 40 cm 70 cm 47 96 ABP/D 4/10 40 cm 100 cm 62 115 ABP/D 4/12 40 cm 120 cm 73 123 ABP/D 4/15 40 cm 150 cm ae 145 ABP/D 5/7 50 cm 70 cm 50 101 ABP/D 5/10 50 cm 100 cm 66 121 ABP/D 5/12 50 om 120 cm 78 135 ABP/D 5/15 50 om 150 cm 96 156 ABP/D 6/7 60 cm 70 cm 57 107 ABP/D 6/10 60 cm 100 cm 71 128 ABPID 6/12 60 cm 120 cm 34 142 ABP/D 6/15 60 cm 150 cm 103 164 o PROFİL OVAL BANYOPAN EN (cm) eov (cm) BOYAU KROM ABP/O 417 40 cm 70 cm 51 103 ABP/O 4ı1o 40 cm 100 cm 67 124 ABP/O 4ı12 40 cm 120 cm so 135 ABP/O 5/7 50 cm 70 cm 54 109 ABP/O 5710 50 cm 100 cm 71 130 ABP/O 5/12 50 om 120 cm 84 145 ABP/O s77 50 cm 70 cm 58 115 ABP/O 6/10 60 cm 100 cm 77 136 ABP/O 6/12 60 cm 120 cm 91 153 ELEKTRİKLİ BANYOPAN FİYAT Elektrikli Banyopan Fiyat Farkı 145 Fiyatlarımıza KDV dal-tl degildir l 38
 42. 42. ANA ' ~l ı İ Anararfßanyıyan Kfas ANARAD' Banyopanlar artık tüm şık banyolarda! Anarad Banyopan' la hem banyonuzu ısıtın, hemde bomoz ve havlularınızı kurutun. Ayrıca mutfak, hoI ve diğer mekanlarınızda da kullanabileceğiniz Anarad Banyopan'lar 4 farklı yükseklik ve 3 ayrı genişlikte, boyalı veya krom, düz veya oval olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ergonomik dizaynı sayesinde temizleme ve bakımı çok kolaydır. Montaj aparatları ile birlikte satışa sunulan Anarad Banyopan'lar kolayca monte edile bilecek şekilde tasarlanmıştır. D- Prolil MODEL 1 EN sov son., :ısguuı ...,s, ısıLaÜc su uıwrlsssl un Acınuxl L (cm) (cm) SMS' "W" lmml lsILGÜ lwan) (Litre) ım ı› rnorlı. DÜZ ısı 4 z mıvıuvıın KLAS AB-î/DB 4/7 AEK/DB 4/10 Aßıı/DB 4/12 AEK/DH 4/15 Boya veya krom kaplama öncesinde çeşitli yüzey ::çiğ ;:0 temizlik teknikleri uygulandığından ürünün korozyona AEK/DB sm karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır. AEK/DE 5/15 AEK/DB 0/7 AEK/DB s/ıo AEK/DB s/ız AEK/DB 5/15 Eksenler arası mesafe ABK/OB 4/7 › AEK/GB 4/10 AEK/GB ıı/ız AısK/oıı s/7 AEK/DK 4/7 Atik/DK 4/10 AEK/DK 4/15 ASK/DK 5/7 AEK/DK 5/10 AEK/DK 5/12 6,7 . AEK/Di( 5/15 8,9 ASK/OK 6/7 AısK/ox b/ID AEK/DK 5112 AEK/DK &[15 Yeni klas serisi elektrikli banyopan ile artık kalorifer tesisatının olmadığı banyo, mutfak ve diğer mekanlarda tadilat yapmadan kullanabileceginiz şık ve kullanışlı bir üründür. AEK/Ol( d/7 ARK/OK ß/IO Elektrikli banyopanlarındört farklı yükseklik ve üç ayrı genişlikte boyalı ve krom. düz veya oval olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Üzerinde bulunan termostat sayesinde banyopanı istenilen ısıda sabitlemek mümkündür. ,... ,w u. .Sır l W.. 'ııı . -. 0,..? 39 kızımı hkıvguıık gaemuuyaeıı dûißyl cı .şßcliliêk umşei-.ııılıeıı hatır-ı Vißflillßüt” yap/ııı& namlulu sahıplıı
 43. 43. '.'ınu'.'.,=ıır:ul:ı:. ve ııı ı _ a- _ “ı s:: u k r wrımldl ııır. :rzıcıııırın: :ılıı-ılıı =lI'“(-ıııı :ııwıl 21:01.', f! :ı i# :lılîtlıı-:Ir ama: `* 'i' ` :WV-*ı-»lılv @î 'I'm l ` :tanım-ısır- :m: . ılıımıııyık. 'î'“"~ i: ı " :Wlîtıı-W @J 'ik' =› ` =l=l=tv~îm< m 'W' =V=KUP~7H> *t* ”- ıl=l=tlv~7il=~ a 'N84 ` ılîlifipızit' ?il-dm V' v “I'll i ;;ı;4igı:1i_|ıl :iııqııı i::. ` i Aiwa-üre* 'w İl *l?l“l"”"-`~ _ #Fırın _ _ 'i!-1'~9_-vı _ F' _ ı -Iuoıdl ıwıı :ıııcnıı-ııı: :E120 'wîl *WHM idil! 'E151 ıT›"V. ~ı:ı:ıı -vı V en... 'II-ı'm ' Al: ııı:- -uım arı-ın ::um ulu," :v4 m? Anı::. «vız :tum run-u 'ü Ni n .::aram ` :pıııwııwıo WM: : ~. m. .üılınlıuîvri .Üßlüýl yı.- 7. ~ w w v 01"# Fin-halini"
 44. 44. mini.. ın- a l < y" O ' ;. 59' __v :f _y ...î , _ .,,ı_< rw”, ı_ > ı, 5 "n K1/ ~ v** x_ ý "' İ ı x g ~ ı. Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No : 8 Kutiukent / Samsun Telefon : +90 (362) 266 65 19 (Pbx) +90 (362) 266 74 22 anages@anages.com www.anages.com E ® ( ) *lıßvışlrlîl* .i , t ” / I `ı 5,_ ı › __ H V" "' "h 3;& H' _ .ı ay_ I ı 'L .ri-T ıp( " :~< gi. _ > , ` » ~ h**

×