Publicité
Publicité

Contenu connexe

En vedette(20)

Publicité
Publicité

Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov

 1. Финансиране на стартиращ бизнес Start Up 2007 Валери Петров 04 ноември 2007 г.
 2. Какво е необходимо за да се стартира бизнес ? Всяко бизнес начинание се финансира с... КАПИТАЛ (ПАРИ)
 3. Видове Капитал  Собствен Капитал (Equity)  Заемен Капитал (Debt)
 4. Източници на Капитал Собствен Капитал (Equity) Лични Спестявания Роднини и приятели Инвеститори – финансови и стратегически Частно предлагане Публично предлагане Програми за подпомагане – грантови схеми
 5. Източници на Капитал Заемен Капитал (Debt) Банкови кредити Корпоративни облигации Финансови инвеститори Роднини и приятели Кредитни карти Лизинг Факторинг Доставчици и клиенти
 6. Стадии на развитие на компанията  Идеен (seed);  Първоначален (start up);  Разширяване на дейността (expansion);  Заместващ капитал (replacement);  Изкупуване (Buy-out);
 7. Видове инвеститори  Бизнес ангели  Фондове за рисков капитал (Venture Capital)  Дялови инвеститори (Private Equity)  Фондове за изкупуване (Buy out)  Други финансови инвеститори – Mezzanine, Hedge Funds, FOF  Стратегически инвеститори
 8. Пример Програмист/предприемач – идея за интернет услуги – приятели и роднини – 50 хил. лв. – тест на модела След 1 година – модела работи, голямо търсене – опит за кредит от банка – неуспешен - Venture Capital (VC) 1 – 500 хил. лв. - 30% След още 1 година – броя на клиентите бързо расте – VC1 – капитал за разширение 1 млн лв. – още 20% На третата година VC1 търси изход – VC2 купува дела (50%) на VC1 за 4.5 млн. лв. и ивестира още 2 млн. срещу още 20% След още 2 год. мениджърите решават да изкупят фирмата – привличат Buy-out фонд – предлагат на VC2 и основателя 30 млн лв. – използват хибридна схема на финансиране Две години по-късно – мултинационален телеком предлага 60 млн лв. за 100% от компанията
 9. Набиране на средства (fund raising)  Финансирането на стартиращ бизнес не е наука – това е занаят !  Финансирането на стартиращ бизнес означава успешно да продадем идеята си на някой друг
 10. “И ЗА СЛЕПИЯ Е ВИДНО, ЧЕ НИТО ЕДНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДУКТ, ИДЕЯ ИЛИ НАЧИНАНИЕ НЕ БИХА ИМАЛИ СТОЙНОСТ, АКО НЕ СЕ НАМЕРИ КОЙ ДА ГИ ПРОДАДЕ!” Н. Кр. В. Принц Филип, Херцог Единбургски
 11. Въпроси преди старта  Какво искам да постигна и в какви срокове ?  Колко пари ще ми трябват ?  Откъде ще ги намеря ?  Мога ли сам ?
 12. Инвестиционното предложение  Трябва да съвпада с целите и изискванията на инвеститора  Да е съобразено със специализацията на инвеститора  Нивото на риск да е приемливо за инвеститора  Да е оформено в изчерпателен бизнес план  Да има ясен изход от инвестицията !!!
 13. Какво очакват инвеститорите? 1. Максимум стойност при минимум риск 2. Ликвидност – възможност за реализация на инвестицията в рамките на предвидения срок
 14. Риск/Възвращаемост* Предложе- Вероятност на Възвръщаемост при Очаквана ние Успех/Риск Успех Възвръщаемост (вероятност x възвръщаемост) 1 30% 70% 21% 2 80% 30% 24% 3 80% 40% 32% *Ilian Iliev - A Survey of Venture Capital Mechanisms for Finance, and the VC industry in Bulgaria
 15. Риск/Възвращаемост *  Нивото на риск е по-високо за предприятия в по-ранен стадий на развитие, докато размера на инвестициите е по-нисък. За това инвеститора търси по- високо ниво на възвръщаемост. Стадий на Описание Типичен Размер Очаквано Възвръщаемо Развитие на Инвестицията Времетраен ст на е инвестицият а при Успех Зърнен Все още се развива прототип, все още няма операционната дейност, до €250,000 5 години+ 80% няма продажби Първоначале Операционната дейност започва, съществува прототип, няма €250,000 - €1млн 3-5 години 60% н продажби Разширителе Предприятието има плащащи клиенти, финансово е стабилно, търси €1млн - €5млн 2-3 години 45% н Капитал инвестиция за да увеличи дейностите си Възстановите Предприятието е зряло и продължава да расте, първоначалните €5млн + 2-3 години 30% лен Капитал инвеститори търсят реализиране на инвестицията си, нужни са допълнителни инвестиций за разширение на операцийте Изкупване Предприятието е зряло, мениджмента търси финансиране за да €10млн + 2-3 години 20% изкупи съществуващите акционери, с цел реструктуриране на предприятието *Ilian Iliev - A Survey of Venture Capital Mechanisms for Finance, and the VC industry in Bulgaria
 16. Бизнес план  Резюме (Executive Summary) – най-важната част, не повече от 2-3 страници  Бизнес модел, продукт – уникалност, конкурентни предимства  Анализ на пазара – потенциал, конкуренти, възможности/ниши  Екип – опит, знания, ентусиазъм, упорство, гъвкавост, сработване  Финансова част – реалистични цифри и прогнози, ясна инвестиционна програма
 17. Изход от инвестицията  Обратно изкупуване  Продажба на друг финансов инвеститор  Рекапитализация  Продажба на стратегически инвеститор  Публично предлагане на фондова борса
 18. Представяне (презентация)  Кой ще представя  Колко души ще представят  Външен вид  Къде ще бъде презентацията  Помощни средства  Времетраене
 19. Какво да правим по време на представянето  Бъдете точни и се вместете в предварително уговореното време  Започнете със свободен разговор и демонстрирайте увереност  Бъдете конкретни и използвайте кратки изречения  Ако ползвате слайдове старайте се да не са претрупани с текст  Изслушвайте внимателно въпросите и отговаряйте ясно и конкретно  Разпределяйте визуалния контакт равномерно между всички в аудиторията  Следете и вашите партньори докато говорите
 20. Какво да НЕ правим по време на представянето  Не затъмнявайте много стаята  Не организирайте много презентации в кратък период от време  Не се придържайте сляпо към предварителен текст  Не скачайте от тема на тема – демонстрира липса на подготовка  Не бъдете арогантни  Не отлагайте отговора на зададен въпрос за по-късно  Не говорете за политика  Не преувеличавайте със заслуги или постижения
 21. Оценка на проекта Инвеститорите се придържат към следните принципи: Има ли компанията/бизнеса потенциал за устойчив растеж Доколко екипът е способен да развива и да контролира бизнеса през различните фази на растежа Очакваната възвращаемост отговаря ли на целите на инвеститора – риск, хоризонт на инвестицията, ликвидност, начин на изход
 22. Начини на оценяване Инвеститор Сконтиран паричен поток (DCF) Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) Пазарни референции – публични пазари и осъществени сходни сделки, коефициенти P/S, P/E, P/EBITDA, P/B Предприемач Вложени средства Стойност на наличните активи Вложени време и усилия Емоционална привързаност
 23. Какво да очакваме ОТ инвеститора  Подпомага растежа на компаниите;  Осигурява капитал за развитие;  Осигурява широка мрежа от местни и международни контакти  Осигурява технологично и стратегическо консултиране;  Издига репутацията на фирмата пред деловите й партньори;  Подобрява съществуващите практики за корпоративно управление;  Подпомага сближаването с индустриите и стандартите на ЕС;
 24.  При договаряне на сделка с инвеститор няма място за емоции !  Трезвата и ясна оценка за текущото състояние на бизнеса и реалната представа за потенциала са от изключителна важност !  Не забравяйте че.....
 25. ...да притежаваш малка торта сам, не винаги е по-добре от....
 26. ...това да притежаваш парче от голяма торта !
 27. Инвестиционен процес 1. Първа среща и представяне на бизнес план 2. Предварителен пазарен, технически, финансов анализ 3. Инвестиционно предложение и оценка на фирмата 4. Подписване на предварителен договор 5. Финансов и правен анализ – Due Diligence 6. Окончателен инвестиционен договор
 28. След инвестиционен процес  Периодът на инвестицията е от 3 до 5 години;  Подкрепа в развитието на компанията като пълноправен акционер посредством:  Участие в борда на директорите;  Помощ при осигуряване на допълнителен финансов ресурс;  Помощ при определяне на стратегията за развитие на компанията;  Оптимизация на процесите;  Развитие на търговските канали, партньорства с други компании и др.
 29. Глоубъл Файнанс  ГЛОУБЪЛ ФАЙНАНС е пионер в областта на инвестирането чрез дялово участие в Югоизточна Европа;  Управлява активи в размер на над € 700 милиона в югоизточна Европа посредством осем фонда;  Инвестиции в над 60 компании в 10 държави – измежду тях: Chipita, Sicomed, ОМК, M-Tel, Фамилия, TotalSoft, ASBISC, Онда Coffee Break, Royal Potatoes, Teletek,  БТК и др.  Подкрепена от авторитетни институционални инвеститори - EBRD, IFC, AIG, EFG, Goldman Sachs, Standard Life и др.  Опитен екип от професионалисти в областта на инвестициите;  Отличен опит в основните отрасли с перспективи за растеж;
 30. Благодаря за вниманието ! Въпроси ?
Publicité