Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

StockHit World EQUITY

520 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

StockHit World EQUITY

  1. 1. StockHit World Equity $SOLFD LL PXOWLSOH R VLQJXUÅ SODWIRUPÅ ZZZVWRFNKLWZRUOGUR
  2. 2. 672.+,7 :25/ (48,71RL PRGXOH SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHD DF LXQLORU 3ODWIRUPD 6WRFN+LW :RUOG (TXLW YDULDQWD :HE YÅ GÅ SRVLELOLWDWHD VÅ WUDQ]DF LRQD L SHVWH GH $F LXQL SH GLQWUH FHOH PDL LPSRUWDQWH EXUVH GLQ °QWUHDJD OXPH RQWUDFWHOH SH3HQWUX RULFH LQYHVWLWRU HVWH IRDUWH LPSRUWDQW VÅ DLEÅ DFFHV OD LQIRUPD LL FRUHFWH L PDL GLIHUHQ H GH SUH )XULOH
  3. 3. SUH]LQWÅ DYDQWDMXO GH D OXD R SR]L LH DW¤W ORQJ GH FXPSÅUDUH
  4. 4. DOHV VÅ GH LQÅ DFHVWH LQIRUPD LL OD PRPHQWXO SRWULYLW $Y¤QG °Q YHGHUH DFHVW DVSHFW YÅ F¤W L VKRUW GH Y¤Q]DUH
  5. 5. IÅUÅ D GH LQH DFWLYXO VXSRUWSXQHP OD GLVSR]L LH FHD PDL FXSULQ]ÅWRDUH SODWIRUPÅ GH SH SLD Å FX QRL PRGXOH LQWHJUDWHVSHFLILFH WUDQ]DF LRQÅULL $F LXQLORU RPELQ¤QG LQWHUID D DYDQVDWÅ SHQWUX WUDQ]DF LRQDUH 3HVWH GH )XUL DY¤QG FD VXSRUW $F LXQL LQGLYLGXDOH ,QGLFL ) L GH (7)XULFX DSOLFD LLOH SURIHVLRQLVWH GH DQDOL]Å QRLOH PRGXOH YÅ YRU DMXWD VÅ GHVFRSHUL L PXOWLSOH ([FKDQJH 7UDGHG )XQGV
  6. 6. VXQW GH DVHPHQHD GLVSRQLELOH °Q FDGUXO DFHVWHL SODWIRUPHGLUHF LL SHQWUX D YÅ SXQH VWUDWHJLLOH °Q PL FDUH 9H L YHGHD F¤W H GH VLPSOX VÅ WUDQ]DF LRQD LDF LXQL SH SLH HOH JOREDOH HQWUX GH FHUFHWDUH L DQDOL]Å 2SRUWXQLWÅ L GH LGHQWLILFDUH L XWLOL]DUH $QDOL]Å IXQGDPHQWDOÅ SHQWUX WRDWH FHOH GH $F LXQL7RWXO °QWUR VLQJXUÅ SODWIRUPÅ ,QIRUPD LL LVWRULFH SHQWUX DQL °Q XUPÅ (VWLPÅUL XQDQLPH SHQWUX XUPÅWRULL DQL1RLOH PRGXOH SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHD $F LXQLORU YÅ RIHUÅ WRDWH LQVWUXPHQWHOH GH $QDOL]Å ILQDQFLDUÅ °Q DG¤QFLPHWUDQ]DF LRQDUH L DQDOL]Å GH FDUH DYH L QHYRLH °QWUR VLQJXUÅ SODWIRUPÅ RQOLQH $QDOL]H FRPSDUDWLYH DOH VRFLHWÅ LORU FRQFXUHQWHFXSULQ]ÅWRDUH X RU GH °Q HOHV L GH XWLOL]DW $QDOL]H GH VHQVLELOLWDWH )RUH[ L 0ÅUIXUL SHQWUX $F LXQLOH LQGLYLGXDOH$SOLFD LL VSHFLDOL]DWH3DQRX GH WUDQ]DF LRQDUH LQRYDWRU $QDOL]D L VHOHFWD L L WUDQ]DF LRQD L GLQWUXQ VLQJXU HFUDQ9Å DMXWÅ VÅ VHOHFWD L WLSXO GH LQYHVWL LH FDUH YÅLQWHUHVHD]Å 0DUNHW 2YHUYLHZ LQYHVWL L °QWUR DQXPLWÅ $F LXQH 8UPÅUL L SHUIRUPDQ D FHORU PDL LPSRUWDQ L LQGLFL FXPSÅUD L XQ ) DY¤QG FD VXSRUW R DQXPLWÅ EXUVLHUL $F LXQH YLQGH L VKRUW XQ ) DY¤QG FD VXSRUW R Market Movers FRPSDQLH FRQFXUHQWÅ VDX XQ LQGLFH EXUVLHU 9L]XDOL]D L 7RS FUH WHUL VFÅGHUL °Q VHF LXQHD GH SLD Å,QYHVWL L LVDX YÅ PLQLPL]D L ULVFXO DOHDVÅ SUHFXP L FHOH PDL DFWLYH FRPSDQLL GLQ FDGUXO XQHL EXUVH VSHFLILFDWH3ODVDUHD RUGLQHORU PXOWLSOH GLQWUXQ VLQJXU PRGXO$YH L SRVLELOLWDWHD VÅ WUDQ]DF LRQD L VLPXOWDQ $F LXQL Stock Screener L )XUL PXOWLSOH DVWIHO °QF¤W VÅ YÅ GLYHUVLILFD L 3HVWH GH FULWHULL GH VHOHF LH DYDQVDWÅ D DF LXQLORU ODVXILFLHQW LQYHVWL LD SHQWUX D YÅ PLQLPL]D ULVFXO QLYHO JOREDO0RGXOH LQWHUFRQHFWDWH Forum/D DOHJHUHD RULFÅUHL $F LXQL GLQ OLVWD GH FRWD LL %RUGXO GH GLVFX LL UHDOL]DW GH (852,19(6725 HVWH ORFXOLQIRUPD LLOH GLQ PRGXOHOH GH WLUL SODVDUH RUGLQH XQGH SXWH L XUPÅUL FRPSDUD L GH]EDWH VXELHFWH GH L JUDILFH YRU IL DFWXDOL]DWH DXWRPDW °Q IXQF LH GH LQWHUHV °PSUHXQÅ FX DO L LQYHVWLWRULDFHDVWD2 3
  7. 7. SSIF Romcapital S.A.Decizia CNVM nr. D1188/10.09.1996$XWRUL]DWÅ FD 66,) SULQ HFL]LD 190 QU Sediu: %OY 0LKDL 9LWHD]X 7LPL RDUD 7LPLTel.: Fax: Email: office@romcapital.ro6XFXUVDOÅ %XFXUH WL $JHQ LD XJLU$GUHVÅ %Y DURO , 1U (W $GUHVÅ 6WU RLQHL %O 6 6HFWRU %XFXUH WL $OED,XOLD -XG $OEDTelefon Telefon Fax $JHQ LD 2UDGHD6XFXUVDOÅ 6LELX $GUHVÅ 6WU +RUHD 1U $GUHVÅ 6WU 1LFRODH %ÅOFHVFX 1U $S 2UDGHD -XG %LKRU Sibiu Telefon Telefon 6XFXUVDOÅ 6DWX 0DUH$GUHVÅ: Str. Vasile Lucaciu Nr. 16 Satu MareTelefon www.stockhitworld.ro

×