Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lesson plan english 6 -decoding meaning of unfamiliar words

Lesson plan english 6 -decoding meaning of unfamiliar words

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Lesson plan english 6 -decoding meaning of unfamiliar words

  1. 1. Semi-Detailed Lesson Plan in English 6 Name: Jobert P. Obnimaga School: Mahayahay Elementary School District: Sergio Osmeña II District I. Objective:Decode meaning of unfamiliar words with suffixes. Write the correct spelling of words learned II. Subject Matter: Decoding meaning of unfamiliar words with suffixes/ Writing the correct spelling of words learned. Reference: Fun in English Language VI pp. 14-19 PELC III 1.1.1 p.20/IV,p.20 Materials: sheets of blank manila paper, crayons, sample announcement on a manila paper Value: developing one’s talent III. Procedure: A. Preparatory Activities 1. Checking of Assignment 2. Review: (Group) Listening to an article on a current issue read/Listing down opinions expresssed. 3. Motivation: Look at the picture. Can you name who are shown in the pictures? Tell your classmates what you know about F. Baltazar, M. Crisologo, and M. Guerrero. B. Lesson Proper: 1. Unlocking of Difficulties a. Identifying meaning of words used in the selection thru context/guessing their meaning Emulate signatory debate Servant falsely excellent Constitution accuse townspeople b. Constructing sentences using new words learned. c. Writing the correct spelling of words learned. 2. Motive Questions What trait is common among the three Filipinos poets? 3. Reading of the selection 4. Elicitation a. Answering of the questions What is Balagtas greatest work? (Answer the rest of the questions inafter you read p. 18.) b. Reading of the text, pp. 14 -17 c. Discussion: What is the letter or group of letters placed after the base word of a word called? what example of suffixes are used in wors to make them adjectives? Nouns? 5. Application: a. Group activity: forming new words through the use of suffixes. (Do activity , for you to do, p. 19.) IV. Evaluation: Underlined the word in the sentences with suffixes. 1. Marco’s eyes turned reddish. 2. Dr. Roque’s late arrival made the children sad. 3. Carlos’ happiness is shown in his face. 4. Liza’s classmates admired her creative talents. 5. The piglets at the Torres’ farm aew aold at low price. V. Assingment: Writing a list of words with suffixes learned.
  2. 2. Pinagsanib na Aralin Sa Filipino at EKAWP 6 Pangalan: Jobert P. Obnimaga Paaralan: Mahayahay Elementary School Distrito: Sergio Osmeña II I. Layunin: Nasusuri ang antas ng kahalagahan ng impormasyong napakinggan. Nakasusulat ng isang iskrip na panulaan batay sa isang paksa o akdang natalakay sa klase. II. Paksa: Pagsusuri sa Antas ng kahalagahn ng impormasyong napakinggan. Sanggunian: PELC1.1.6 p12 Landas Sa Pagbasa pp 54; pp.61 Kagamitan: iskrip sa manila paper, pentel pen, at ibp. Saloobin: pangangalaga sa pansariling kagamitan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Saan ba tayo madalas makapakinig ng mga ulat o balita? Ano ang mahalagang impormasyonang naririnig nyo? 2. Pagpapalawak ng talasalitaan Ibigay ang kahulugan ng mga sumusuno na salitang may salungguhit sa pangungusap. a. Maraming kapritso sa katawan si Annie. b. Mahirap hubugin ang ugali ng mga kabataan ngayon. c. Laganap sa iba’t-ibang bahagi ng bansa ang mga iskwater. d. Ang kwento ng kanyang buhay ay makabuluhan. e. Karagdagang kaalaman angnais niya kaya malimit siyang magbasa. 3. Pagtatakda ng Layunin Anu-ano ang kahalagahn ng mga impormasyong napakinggan? B. Pagbasa ng mga Impormasyon (Nakasulat sa manila paper) C. Pagtatalakay 1. Bakit mahalaga ang aklat lalo na sa mag-aaral? 2. Paano itinuring ng may-akda ang aklat? 3. Sa ikalawang impormasyon, bakit laganap ang iskwater sa ating bansa? 4. Poaano ka makatutulong sa kanila bilang mag-aaral? D. Paglinang ng Kasanayan Pagsulat ng iskrip na pandulaaan. Hatiin ang klase sa apat na grupo. Ang mga paksa ay nasa ibaba. Bawat grupo ay pipili lamang ng isang paksa. 1.pagmamahal sa bayan 2. pagtulong sa mga iskwater 3. pag-iwas sa droga 4. pagtitipid ng tubig E. Paglalahat Paano nakatutulong angmga impormasyong ating naririnig? F. Pagpapahalaga Paano nakatutulong ang mga impormasyong ating naririnig? IV. Pagtatataya: Batay sa paksang ito, “Pagkatapos ng Pag-aaral, Kaakibat ay Tiyaga at Kasipagan,” gumawa ng iskrip na pandulaaan na nagpapakita ng [pagsusumikap upang makamit lamang ang tagumpay. V. Takang-Aralin: Sumulat ng isang iskrip na pandulaan na narinig o nabasa sa radyo, telebisyon, pahayagan at iba pa.

×