Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kannada language in kannada

5 267 vues

Publié le

know our language

Publié dans : Formation
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sp98oae } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sp98oae } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/sp98oae } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sp98oae } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sp98oae } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/sp98oae } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • great job!!! keep it up!!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Kannada language in kannada

 1. 1. ಕನ್ನಡದ. ಅಭಿವೃದ್ಧ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತುತು ಅದರ ಬಳಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ
 2. 2. X ‘B’ S.T Anthony’s High school
 3. 3. •ಕನ್ನಡ (Kannada) ಭಾರತ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ರಾರವಿಡ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಾಗಿದೆ •ಇದು ವಿಶ್ವದ 27 ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುಚು ಮಾತ್ತನಾಡುವ ಭಾಷ ಮಾಡುವ, ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು 38 ಮಿಲ್ಯನ್್. ಕನ್ನಡಿಗರು (ಕನ್ನಡಿಗರು Kannadigaru) ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತತುದೆ.
 4. 4. •ಇದು ಭಾರತ್ತದ ಅಧಕೃತ್ತ ಭಾಷ ಮತ್ತುತು ಕನಾರಟಕ ರಾಜಯೆದ ಆಡಳತಾತ್ತಮಕ ಭಾಷಯಾಗಿರುತ್ತತುದೆ •ಸಂಸಕೃತಿ ಸಚವಾಲಯ , ಭಾರತ್ತ ಸಕಾರರ ಅಧಕೃತ್ತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತೕೕಯ ಭಾಷಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗುರುತಿಸ್ಲಲಿ.
 5. 5. •ಕನ್ನಡ 1 ನೇ ಸಹಸರಮಾನ್ ಸ್ ಇ ಶಾಸನ್ ಬದಧವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀೕಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತುತು ಸಾಹಿತಿಯೆಕ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ 9 ರಿಂದ 10 ಶ್ತ್ತಮಾನ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜಮನೆತ್ತನ್ . •ಸಮಕಾಲ್ೕೕನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ತಯೆ ಭಾರತ್ತದ ಅತ್ತುಯೆತ್ತತುಮ ಸಾಹಿತ್ತಯೆ ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ್ಪೀೕಠ ಪ್ರಶ್ಸ್ತುಗಳನ್ುನ ಭಾರತ್ತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷಗೆ ಎಲಲಿಕಿಂತ್ತ ಹೆಚ್ಚುಚು, ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರದ್ರಾನ್ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಭಾರತ್ತದ ಅತ್ತಯೆಂತ್ತ ಯಶ್ಸ್ವ
 6. 6. ಬಾದ್ರಾಮಿ ನ್ಲ್ಲಿ 6 ನೆಯ ಶ್ತ್ತಮಾನ್ದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್ಗಳು
 7. 7. •ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತರ ದ್ರಾರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಮತುತು ಸಂಸಕೃತ ಸವತಂತರಾ ಹೋಲುತತುದ. •ನ್ಂತರ ಶತಮಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇತ್ಯಾಯಾದ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಇತರ ದ್ರಾರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗ, ಹೆಚ್ಚುಚು ಸಂಸಕೃತ ಪ್ರಾಭಾವಿತಗೂಂಡಿದ ಶಬ್ದಕೋಶ, ವ್ಯಾಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತಯಾಕ ಶೈಲ್ಗಳನ್ುನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
 8. 8. •ಪ್ೂರ್ವರ್ವ ಪ್ರಾರಾಚೀೕನ್ ಕನ್ನಡ .ಆರಂಭಿಕ ಶಕ, ಶಾತವ್ಯಾಹನ್ ಮತುತು ಕದಂಬ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ನ್ವ್ಯಾಸಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿತುತು ಹೀೕಗಾಗಿ 2000 ವಷರ್ವಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ುನ ಹೊಂದ್ದ. (230 BC ರ) ಬ್ರಾಹಮಗಿರಿ ಕಂಡುಬ್ರುವ ಅಶೋಕ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬ್ಹುದ್ರಾದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ದವನ್ುನ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ. •ಹೆಚ್ಚಾಚುಗಿ ಜೈನ್ ಮತುತು ಶೈವ ಕವಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿವ.
 9. 9. ಅರಸೀೕಕೆರ, ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್ಗಳು
 10. 10. ಹಲ್ಮಡಿ ,ಪ್ರಾರಾಚೀೕನ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್
 11. 11. ಕುಕನ್ೂರ್, ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್
 12. 12. •ಕನ್ನಡದ ಲೇಖನ್ ಸಂಪ್ರಾದ್ರಾಯದ 6 ನೇ 5 ಆರಂಭವ್ಯಾಗುತತುದ. ಮೊದಮೊದಲ, ಹೇಲ್ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಆ ಹೋಲುವ (ಪ್ರಾರಾಚೀೕನ್ ಕನ್ನಡ) ಸಿಕರಿಪ್ಟ್ ಹಲ್ಮಡಿ ಬ್ರಹಗಳಿವ ಕಾಣಬ್ಹುದು, ದ್ನಾಂಕದ 450 BC •ಚಿತರಾದುಗರ್ವದ 5 ನೇ ಶತಮಾನ್ದ Tamatekallu ಶಾಸನ್ ಮತುತು 500 BC ಯ ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಶಾಸನ್ ಮತತುಷುಟ ಉದ್ರಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವ. •ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದ 30,000 ಶಾಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರಗ ಪ್ತೆತು ಮಾಡಲಾಗಿದ. •ಒಂಬ್ತತುನೇ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲಿ CE ಟುಡೇ ಗ, ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ುನ ಪ್ರಾರಾಚೀೕನ್ ಕನ್ನಡ (Halegannada) ವಗಿರ್ವೕೕಕರಿಸುತ್ಯಾತುರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
 13. 13. 1. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತುತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತ್ತಮಾನಗಳ AD ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಬ್ರಾರಾಹಮಣರ ಹಿಂದೂ ಧ್ಮರ್ಮ ಮಧ್ಯ ಕನನಡ (Nadugannada) ಭಾಷೆ ಮತ್ತುತು ಸಾಹಿತ್ತಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡಡ ಪ್ರಾಭಾವ ಬೀೕರಿದೆ. ಬ್ರಾರಾಹಮಣೇತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಸಂತ್ತರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಭಕ್ತು ಕವನಗಳನುನ ನಿರ್ಮಾರ್ಮಣ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಭಕ್ತು ಶ್ರಾೕೕಮಂತ್ತ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನ ಮತ್ತುತು ಕನಾರ್ಮಟಕ ಸಂಗೀೕತ್ತದ ಬೀೕಜಗಳು sowed ಯಾವ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಕಂಡಿತ್ತು.
 14. 14. •ಹತ್ತೊತುಂಭತ್ತತುನೆಯ ಶತ್ತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿರ್ಮಸಿದ ಮತ್ತುತು ಕನನಡ ಕೃತಿಗಳ Hosagannada ಅಥವಾ ಆಧ್ುನಿರ್ಕ ಕನನಡ ಎಂದು ವಗಿರ್ಮೕೕಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖವಾದುದು ಮುದದಣನ ಕೃತಿಗಳ ಕವಿ ಇವ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು "ಆಧ್ುನಿರ್ಕ ಕನನಡ ಡಾನ್" ಎಂದು ವಣಿರ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
 15. 15. •ಭಾಷೆ ಮೂರು ಗುಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನಲ್ವತ್ತೊತುಂಭತ್ತುತು ಧ್ವನಿರ್ರಚನೆ ಅಕ್ಷರಗಳನುನ ಬಳಸುತ್ತತುದೆ: Swaragalu (ಸವರಗಳು - ಹದಿಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು); Yogavaahagalu (ಸವರ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು, ವಯಂಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂ ಮತ್ತುತು ಅಃ ಇರಲ್ಲ್ಲ); ಮತ್ತುತು Vyanjanagalu (ವಯಂಜನಗಳ - ಮೂವತ್ನಾನಲ್ುಕ ಅಕ್ಷರಗಳು), ಕರಾಮವಾಗಿ ಇಂಗಿಲೕೕಷ್ ನ ಸವರಗಳು ಮತ್ತುತು ವಯಂಜನಗಳು, ಹೋಲ್ುತ್ತತುದೆ.
 16. 16. •ಕನನಡ ಲ್ಪಿ ಬಹುತ್ತೇಕ ಸಂಪ್ೂರ್ಣರ್ಮವಾಗಿ ಫೊರ್ೕನೆಟಿಕ್, ಆದರೆ (ಅಧ್ರ್ಮ ಮೀೕ ಹೊರಹೊಮುಮವ) ಒಂದು "ಅಧ್ರ್ಮ ಎನ್" ಧ್ವನಿರ್. ವಿವಿಧ್ ಪಾತ್ತರಾಗಳು ಸಂಯುಕತು ಪಾತ್ತರಾಗಳು (vattaksharas) ರಚನೆಯಾಯಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಬರಹ ರೂಪ್ದ ಸಂಕೇತ್ತಗಳನುನ ಸಂಖ್ಯ, ಆದಾಗೂಯ, ವಣರ್ಮಮಾಲೆಯ ನಲ್ವತ್ತೊತುಂಭತ್ತುತು ಪಾತ್ತರಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಚಾಗಿ
 17. 17. The Kannada alphabet
 18. 18. •ಕನನಡ (ಕನನಡಿಗ ಅಥವಾ Canarese) ಸಿಕರಿಪ್ಟ್ ಪಾರಾಚೀೕನ ಕನನಡ ಸಿಕರಿಪ್ಟ್ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಾರಾಚೀೕನ ಕನನಡ ಲ್ಪಿಯಲ್ಲ ಕನನಡ ತ್ತೆಲ್ುಗು ಲ್ಪಿ ಎಂಬ ಕನನಡ ಮತ್ತುತು ತ್ತೆಲ್ುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲ, ಬರೆಯಲ್ು ಬಳಸುವ 10 ನೇ ಶತ್ತಮಾನ ಸಿಇ ದಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕದಂಬ ಲ್ಪಿ, ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಕನನಡ ಮತ್ತುತು ತ್ತೆಲ್ುಗು ಆಧ್ುನಿರ್ಕ ಸಿಕರಿಪ್ುಟಗಳ 13 ನೇ ಶತ್ತಮಾನ CE ಎಂದು (- 1400 ಸಿಇ 1100 ಸಿಇ ಕಾಲ್ದಲ್ಲ) ಪ್ರಾತ್ತೆಯೕಕ್ಸಲ್ು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕದಂಬ ಲ್ಪಿ (5 ನೇ ಶತ್ತಮಾನ ಸಿಇ ದಲ್ಲ) ಬ್ರಾರಾಹಿಮೕೕಲ್ಪಿಯ ಹುಟಿಟಕೊಂಡಿದೆ ಇದೆ.
 19. 19. ಶರವಣಬಳಗೂಳ ಚಂದರಗರ
 20. 20. ಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ತರ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತುತು ಆದದರಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ದವು ಕಾಗುಣಿತ ನಿಖರವಾಗ ಉಚಚರಸಲಾಗುತತುದೆ; ಆದದರಂದ ಕಿವಿ ಸಾಕಷ್ುಟ ಮಾಗರ್ಗದಶಿರ್ಗಯಾಗದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಖರವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಒಮ್ಮೆ ಗಳಿಸಿತು ನ್ಂತರ, ಪ್ರತಿ ಪ್ದದ ಪ್ರಪ್ೂರ್ಣರ್ಗ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗ ಉಚಚರಸಬೕಕು. ಉಚ್ಚಾಚರಣೆ ಮೊದಲ ಉಚ್ಚಾಚರಾಂಶದ ಮ್ೕಲೆ ಬೀೕಳುವ
 21. 21. ವಾಯಕರಣ ಕನ್ನಡ ವಾಯಕರಣದ ಮೊದಲ ಅಧಕೃತ ಪ್ುಸತುಕವನ್ುನ Keshiraaja ಮೂಲಕ Shabdhamanidarpana ಆಗದೆ. . ಲಭಯವಿರುವ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತುಕ ಕಾವಯ ಕವಿರಾಜ Maarga ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದು
 22. 22. ಉಪ್ಭಾಷೆ ವಯತ್ಯಾಯಸಗಳು ಹಲವು. Soliga, ಬ್ಡಗ ಮತುತು ಕನಾರ್ಗಟಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯದ ಶಿರೕೕಮಂತ ಕೊಡುಗ ಹೊಂದುವ ಇತರ ಬ್ುಡಕಟುಟ ಜನ್ಪ್ದರ ತಮಮೆದೇ ಶೈಲಿಯನ್ುನ ಹೊಂದಿವ. ಕನ್ನಡ ವಿವಿಧ್ ಜಿಲೆಲೆಗಳ ಇತ್ಯಾಯದಿ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ, ಸಂಕೇತಿ, Havigannada, ಅವು Bhashe, Mysooru ಕನ್ನಡ, Kundagannada ಹಾಗ ಉಪ್ಭಾಷೆ ವಯತ್ಯಾಯಸಗಳು ಮಿಶರಣ ಕನಾರ್ಗಟಕ ತುಳು, ಕೊಡವ ತಕಕ್, ಬ್ಯಾಯರ bashe ಮತುತು ಕೊಂಕಣಿ ಇತರ ಸಥಳೀೕಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ುನ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬ್ಳಸಿ ಬ್ರೆಯಲಾಗದೆ.
 23. 23. ಕನ್ನಡ ಮುಖಯವಾಗ ಭಾರತದಲಿಲೆನ್ ಕನಾರ್ಗಟಕದ ಮಾತನಾಡುವ, ಮತುತು ಇದೆ ಅಮ್ೕರಕಾ, ಯುರೋಪ್್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾರಚಯ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತುತು ಗೂೕವಾ ರಾಜಯಗಳಿಂದಲೂ ಉತತುಮ ಮಟ್ಟಗ ಹಾಗಯೇ ರಲಿಲೆ ಗಮನಾಹರ್ಗ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗ ದೇಶಗಳ, ಕೆನ್ಡಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾಯ, ಆಸ್ಟೕಲಿಯಾ, ಯುಕೆ, ಮತುತು ಸಿಂಗಾಪ್ುರ.

×