התוכנית הלאומית בעיר בני ברק

Roy Eyal
Roy Eyalרועי אייל - מומחה בניית אתרי וורדפרס
‫ית‬

‫תה‬
‫לאו‬
‫מ‬

‫התו‬
‫כני‬

‫מ‬

‫מ‬
‫ונה יי‬
‫שוב‬

‫י‬

‫ת: גב'‬
‫אר‬

‫ל‬

‫ט מוי‬
‫אל‬

‫|‬

‫בעי‬
‫רב‬
‫נ‬
‫ג‬

‫ב'‬
‫חוה‬
‫ט‬

‫ורץ |‬
‫אח‬

‫ק‬

‫‪m‬‬

‫מנ‬
‫הלת:‬

‫יב‬
‫ר‬
‫ר‬

‫אי‬
‫מינה‬
‫ל‬

‫ת: הר‬
‫בש‬

‫מעון‬
‫קש‬

‫ש‬
‫נתוני‬
‫ם על‬

‫הילד‬
‫ים ב‬
‫עי‬

‫ר‬

‫בעיר בני ברק כ-000,081 תושבים‬
‫כ%09 מאוכלוסיית הילדים בעיר הינם חרדים‬
‫כמחצית הינם ילדים מתחת לגיל 81‬
‫מספר משפחות ברוכות ילדים- 478,01 שהם %54.01 מהאוכלוסיה‬
‫ממוצע הנפשות למשפחה בבני ברק 3.4‬
‫לעומת הממוצע הארצי העומד על 2.2‬
‫מספר‬
‫הלידו‬

‫00‬
‫8‬

‫3‬

‫152‬
‫5‬

‫71‬

‫74‬

‫03‬

‫06‬

‫ת בבנ‬
‫י בר‬
‫ק‬

‫שנת 9002‬
‫שנת 6002 9002‬
‫שנת‬
‫שנת 3002 6002‬
‫שנת‬
‫שנת 3002‬

‫שנת 2102‬
‫פרופילים‬

‫של ה‬
‫לידה ילד‬
‫י‬

‫ 6 ש' (עפםד בג‬‫י יל ה‬

‫יל)‬

‫053‬

‫803‬

‫003‬

‫052‬
‫671‬

‫48‬

‫002‬
‫051‬

‫501‬

‫ללא‬

‫001‬

‫45‬
‫41‬
‫7‬

‫6‬

‫5‬

‫43‬

‫32‬
‫4‬

‫וח ועדת גרך‬

‫3‬

‫2‬

‫1‬

‫05‬

‫0‬
‫פרופילים‬

‫של‬
‫6 - הילד‬
‫ים‬
‫81 ש'‬
‫(עפ‬

‫י דוח ועדת גגרי‬
‫ם‬
‫יל)‬

‫052‬

‫522‬

‫002‬
‫911‬

‫051‬

‫511‬

‫001‬

‫07‬
‫84‬

‫04‬

‫05‬

‫11‬
‫ללא‬

‫7‬

‫6‬

‫5‬

‫6‬
‫4‬

‫של‬
‫בו‬

‫3‬

‫2‬

‫1‬

‫0‬
‫קשיים‬

‫התהליך‬

‫תוצאות‬
‫שיים...‬

‫הק‬

‫מספר הילדים בישוב (כמחצית מתושבי העיר 000,08)‬
‫מצב סוציאקונומי נמוך (אשכול 3)‬
‫מאפייני אוכלוסיה:התנגדות לממסד‬
‫סגירות ופחד מחשיפה‬
‫חשש מפני חדש‬
‫ריבוי מגזרים‬
‫מאפייני מערכת החינוך בעיר:מגזרית וקהילתית‬
‫מעמדית‬
‫פרטית‬
‫מגדרית‬
‫חשדנות מפני חדש וסטיגמטיות‬
‫מעורבות הורים גבוהה‬
‫מעורבות ממסד רבני‬

‫קשיים וח‬
‫סמים בה‬
‫פעל‬

‫ת התוכנית‬
‫בישוב‬
‫ליכים!‬

‫התה‬

‫תכלול‬

‫שיתוף‬

‫הקמת פרורומים בכל הרמות‬

‫רוטציה במתן‬

‫שרותים פריסה עירונית מתוכננת לאורך זמן של כל התוכניות בעיר‬
‫איגום משאבים‬
‫מגזרית‬
‫המקצועי‬

‫שתוף אנשי מפתח‬

‫מקצוענות ועקביות‬

‫הקשבה התאמה/רגישות‬

‫התאמת שפה ומושגים מהתחום‬

‫התמי ככלי יוצר שפה אחידה‬

‫‪ WIN WIN‬שיח בגובה‬

‫העיניים - כולם נשכרים פירסום ומיתוג‬

‫תהליכי ע‬
‫בודה כדר‬
‫ךל‬

‫הסרת חס‬
‫מים‬
‫צאות...‬

‫התו‬

‫רצף שרותים עשיר ומגוון, מותאם לצרכי העיר‬
‫(מגדר/מגזר, זמן ומקום)‬
‫כניסה לכל מסגרות החינוך ולכל קבוצות האוכלוסיה בעיר‬
‫כולל אוכלוסיה כללית, עולים, בתהליך הדרגתי ועקבי‬
‫שינוי והתאמת התוכנית לקהלי היעד השונים‬
‫כחלק בלתי נפרד מהפעלת המענה‬
‫אגום משאבים ועבודה בממשקים‬
‫לגיטמציה בקבלת שרותים מהממסד כולל שירות רווחה וטיפול‬
‫מילוי תמי מקובל ומשמעותי‬

‫!‬
‫תוכנית‬
‫מטרות‬
‫חזוק המודעות לגורמי סיכון בקרב צוותי‬
‫הטיפול, חינוך, ובאוכלוסיה הכללית‬
‫הרחבת האיתור של ילדים ובני נוער בסיכון‬
‫הגדלת היקף ילדים ובני נוער המשתמשים‬
‫ברצף המענים המוצעים בעיר‬
‫חזוק המיומנות המקצועית של בעלי התפקידים‬
‫בתוכנית (צוותי מענה, אחראי מענה)‬
‫ילה‬
‫צר פע 923‬
‫ח לדים: 05‬
‫י ים:‬
‫הור‬

‫העשרת שפה‬
‫ילדים: 65‬
‫הורים: 081‬

‫חה‬
‫פתו 051‬
‫דלת ים:‬
‫הור‬

‫מ‬
‫ילד עגן‬
‫א‬
‫הורי ים: 0 חי‬
‫ם: 9 ה‬
‫0 2‬
‫52‬

‫מר‬
‫כז הורים וילדים‬
‫בגיל הרך‬
‫ילדים: 24‬
‫הורים: 43‬

‫האתגר‬
‫ילדים: 13‬
‫הורים: 13‬
‫פרים 82‬
‫ס 00‬
‫גן ה ם:‬
‫די‬
‫יל‬

‫חי‬
‫באזוק קשר‬
‫הורה ילד‬
‫מצע‬
‫ילדים: 2 ות המגע‬
‫8‬
‫הורים: 28‬

‫מרכז ייעוץ- מרכז‬
‫קבלת פניות והפנייה‬
‫לגורמים מטפלים /‬
‫תכנית לאומית‬

‫מו‬
‫קד‬
‫הכ‬
‫ה וונ‬
‫ורי ה יי‬
‫ם: עו‬
‫00 צי‬
‫52‬

‫מרכז תכלול‬
‫ובקרה/ / תכנית‬
‫לאומית‬

‫מענים לגיל הרך | 6-0 שנים‬

‫נ‬

‫ת‬
‫יב‬

‫ים‬
‫י ל‬
‫ה לדי הו‬
‫ר‬
‫ורי ם: 6 ות‬
‫ם: 6 1‬
‫1‬
‫מר‬
‫יל כזי‬
‫ל‬
‫הור דים: מיד‬
‫י 2 הל‬
‫ם: 0 41 בנו‬
‫ת‬
‫01‬
‫מ‬‫נו‬
‫ף‬

‫למידה‬

‫מרכזי‬
‫חיה‬
‫א דים: 89‬
‫יל רים: 09‬
‫הו‬

‫מרכז נוער יישובי/ שכונתי‬
‫ילדים: 48‬
‫הורים: 06‬

‫לגיל יל‬

‫יל מש‬
‫די חקי‬
‫הור ם: 0 ות‬
‫ים: 0 55‬
‫03‬

‫מענים‬

‫ד-נוער‬

‫אור‬
‫ת 23‬
‫וכני ים: 23‬
‫ת לד ם:‬
‫י ורי‬
‫ה‬

‫לבנים-‬

‫דלת פתוחה‬
‫הורים: 611‬

‫מר‬

‫כז‬
‫נוע‬

‫מרכז יי‬
‫קבלת עוץ- מרכז‬
‫פניו‬
‫לגורמי ת והפנייה‬
‫ם‬
‫תכני מטפלים /‬
‫ת לאומית‬

‫א‬
‫יל בחו‬
‫הו דים: נים‬
‫ר‬
‫0‬
‫ים: 0 81‬
‫81‬

‫מרכז תכ‬
‫/ תכ לול ובקרה‬
‫ני‬
‫ת לאומית‬

‫מר‬
‫כזי למידה -‬
‫שירת יוסף‬
‫ילדים: 111‬

‫ר‬

‫יי‬
‫שובי‬
‫/‬

‫שכו‬
‫י נתי‬
‫‬‫לדי פרד‬
‫ס‬
‫ם: 0 כץ‬
‫7‬

‫81-6‬

‫שנים‬
‫גיל ילד‬

‫ש‬
‫יל ערי‬
‫הו דים הי‬
‫רי : 5 שי‬
‫ם: 00 7 בה‬
‫1‬

‫טיפולים רגשיים‬
‫ילדים: 001‬
‫הורים: 001‬

‫חו‬
‫נכ‬

‫י‬
‫ים ב‬
‫א‬
‫יל ד א מו‬
‫נ‬
‫דים: ליעז ה -‬
‫51 ר‬
‫1‬

‫ע‬
‫חים 61‬
‫פות ם: 0 61‬
‫לדי ם: 0‬
‫י ורי‬
‫ה‬

‫תיד‬

‫מ‬
‫וב רכז‬
‫תכ‬
‫קרה לול‬

‫בילד‬
‫יכה ביתית מית)‬
‫תמ (אומנה יו ם: 84‬
‫ילדיים: 02‬
‫הור‬

‫צוותא – נכים‬
‫ט חו‬
‫ב‬
‫פרויק‬
‫: 511‬
‫ילדים : 001‬
‫הורים‬

‫מרכז יי‬
‫קבלת עוץ- מרכז‬
‫פניו‬
‫לגורמי ת והפנייה‬
‫ם‬
‫תכני מטפלים /‬
‫ת לאומית‬

‫פעיל‬

‫ענים ל‬
‫מ‬

‫פוליות‬
‫מועדונית טי סיביות‬
‫אינטנ ים: 86‬
‫ילדרים: 59‬
‫הו‬

‫ות ק‬
‫יץ הפ‬
‫לילדים ב גתית‬
‫ילדי סיכון‬
‫הורי ם: 51‬
‫ם: 51‬

‫מ‬
‫יל עגן‬
‫א‬
‫הו דים: 0 חיה‬
‫רים: 92‬
‫052‬

‫-נוער -‬

‫המשך‬

‫מרכז תכ‬
‫לול ובקר‬
‫ה‬
‫/ תכני‬
‫ת לאומית‬

‫81-6‬

‫ל‬
‫לגדו ים‬
‫ל ו הור 31‬
‫גד ת : 5‬
‫ל יי ים‬
‫נח ור‬
‫ה ה‬

‫שנים‬

‫רים וילדים‬
‫מרכז הו בגיל הרך‬
‫ילדים: 24‬
‫הורים: 4‬
‫רצף‬

‫תכניות‬

‫מניעה‬

‫טיפול‬

‫איתור‬

‫גיל רך‬

‫בישוב‬

‫עשרה‬

‫גיל יסודי‬

‫נערות‬

‫נערים‬

‫ה‬
‫ל הרך‬

‫הגי‬
‫תכנית‬
‫מגע- דרכה‬
‫ת,ה‬
‫בריאו מהות‬
‫לאי‬
‫עיסוי‬
‫צעות‬
‫אמ‬
‫תכנית‬
‫ב וקות/‬
‫תינ אומית‬
‫ל‬

‫תכנית‬

‫אחיה‬
‫מעגן יתור ,‬
‫א‬
‫תכנית כשרת‬
‫פול וה‬
‫תכנית‬
‫י‬
‫ט מדים /‬
‫מל אומית‬
‫ל‬

‫תגר/‬
‫הא אומית‬
‫ל‬

‫בסיכון‬
‫טות‬
‫פעו עונות,‬
‫– מ תונים‬
‫ח‬
‫משפ ב כולל‬
‫קצי‬
‫/ ת ת( מ.‬
‫תמ משרד‬
‫כלה) ו‬
‫הכל רווחה‬
‫ה‬
‫תנס-‬
‫ון מ‬
‫צהר אי 6-3‬
‫גיל‬
‫ללית)‬
‫סייה כ‬
‫כלו‬
‫טיפול‬
‫(או תקציב‬
‫קהילה‬
‫/‬
‫בילד ב‬

‫תכנית‬
‫אור יתור ,‬
‫לא‬
‫בגנים דרכה‬
‫ה‬
‫טיפול ו תכנית‬
‫רים /‬
‫להו אומית‬
‫ל‬

‫ור על‬
‫סיפ עשרה‬
‫ה‬
‫במה( –לגני‬
‫פתית)‬
‫תכנית‬
‫ש‬
‫מד /‬
‫מ אומית‬
‫ל‬

‫עילה‬
‫חצר פ תכנית‬
‫ונות/‬
‫במע אומית‬
‫ל‬

‫פתית‬
‫ש‬
‫העשרה שפה‬
‫– כישורי ברחבי‬
‫ת‬
‫ותקשור תכנית‬
‫יר/‬
‫הע אומית‬
‫ל‬

‫הורים‬
‫ם‬
‫מרכז ילדי רות /‬
‫להו‬
‫ונתיבים אומית‬
‫כנית ל‬
‫ת‬

‫פתית‬
‫ש‬
‫העשרה שפה‬
‫– כישורי שיקום‬
‫ורת /‬
‫ש‬
‫ותק שכונות‬

‫שחקת‬
‫מ‬
‫משפחה 01-3 /‬
‫–גילאי אומית‬
‫נית ל‬
‫תכ‬

‫עילה‬
‫פ‬
‫חצר איתור‬
‫תכנית‬
‫בנים‬
‫–‬
‫גני‬
‫וטיפול ב תכנית‬
‫ת/‬
‫ובנו אומית‬
‫ל‬

‫גיל רך‬
‫מועדוניות סיביות‬
‫נ‬
‫– יוט אינט מיוחד‬
‫חינוך‬
‫די‬
‫אי 3- 6‬
‫ליל ם, גיל‬
‫רדי‬
‫טיפול‬
‫ח תקציב‬
‫קהילה‬
‫/‬
‫בילד ב‬
‫רווחה)‬
‫(‬

‫שפחות‬
‫מ‬
‫רצף גילאי: חתונים,‬
‫ה, משפ‬
‫ביתיים,‬
‫אמנ‬
‫סידורים חוץ מצעות‬
‫בא‬
‫בהסכמה או בקצה‬
‫דים‬
‫צווים(ליל ה - 81 /‬
‫ליד‬
‫הרצף הרווחה‬
‫משרד‬

‫יתיות‬
‫ות ב‬
‫מועדוני 01-3 ,‬
‫אי‬
‫– גיל ת של‬
‫במסגר בבתים‬
‫ת‬
‫מפעילו דים)/‬
‫ד 5 יל‬
‫ל בילד‬
‫(ע ב טיפו‬
‫תקצי קהילה‬
‫ב‬
‫סגרת‬
‫במ‬
‫שחקיות לדים-‬
‫מרכזי י ה וכן‬
‫ווח‬
‫הורים / ר לדת/‬
‫זר ליו‬
‫ע‬
‫הילתי‬
‫עי ות- ק‬
‫התנדב‬
‫1-3 גן‬
‫ילאי 0‬
‫לג‬

‫תכנית‬
‫גן ספר– לדי גן‬
‫לי‬
‫העשרה לילדי‬
‫כן‬
‫חובה ו יוחד/‬
‫מ‬
‫חינוך אומית‬
‫נית ל‬
‫תכ‬

‫איתור‬

‫ביתית‬
‫תמיכה ת קצה‬
‫ו‬
‫למשפח ה-61 /‬
‫אי ליד‬
‫גיל‬
‫אומית‬
‫ל‬
‫תכנית קציבי‬
‫ת‬
‫+ תגבור השנה‬
‫ה.‬
‫מהרווח 031₪.‬
‫פו 000‬
‫נוס‬

‫טיפול‬

‫מניעה‬

‫העשרה‬

‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
‫אבחו‬
‫תכ נים 81-6 –‬
‫ני‬
‫ות ת לאומית‬
‫גבו‬
‫בא ר התכנית‬
‫מצ‬
‫ביל עות טיפול‬
‫ד‬
‫ובקהילה‬
‫(רוו‬
‫חה)‬

‫מת‬
‫( אמת נוער‬
‫מנהי‬
‫גות נוער,‬
‫מועצת ת‬
‫פרדס למידים, -‬
‫כץ‬
‫ממלכתי‬
‫וממד)‬
‫/ (שיקום‬
‫שכונות)‬

‫איתור‬

‫טיפול‬

‫טיפולי‬
‫ליל ם רגשיים‬
‫די‬
‫ם בגיל רך‬
‫ויסודי‬
‫/ תכנית‬
‫לאומי‬
‫בא ת + תגבור‬
‫מצ‬
‫בי עות טיפול‬
‫לד‬
‫ובקהילה‬

‫חונכי‬
‫ונ ם לילדים‬
‫ע‬
‫ת רים 81-6 /‬
‫כני‬
‫ת לאומית‬

‫גיל י‬
‫סודי‬

‫נתיבי‬
‫גי ם להורות‬
‫לח‬
‫/ ביון 41-21‬
‫ב טיפול בילד‬
‫קהיל‬
‫ה (רווחה)‬

‫טיפול‬
‫בפוגעים‬
‫ונפגעי‬
‫עמו ם מינית /‬
‫תת‬
‫בליבנו,‬
‫עלם ע‬
‫ח רווחה‬

‫5‬
‫מועדוניות‬
‫אינט‬
‫ת נסיביות /‬
‫כני‬
‫– ת לאומית‬
‫ל‬
‫אוכלוסייה‬
‫החרדית‬

‫ו טיפול בילד‬
‫בקהי‬
‫לה/ אזור‬
‫פרדס כץ‬
‫(רווח‬
‫ה + חינוך)‬

‫.לג‬
‫ה דול ולגדל‬
‫דר‬
‫לי כת הורים‬
‫לדי‬
‫ם בסיכון‬
‫מ‬
‫לידה 81-‬
‫התוכנית‬
‫הלאומית‬

‫מניעה‬

‫העשרה‬

‫תג‬
‫בור לימודי‬
‫(אנגלית )‬
‫פרדס כץ‬
‫(שיקו‬
‫ם שכונות)‬

‫פעילות‬
‫(קיי קיץ, מוגנות‬
‫ט‬
‫קיי נות וסבסוד‬
‫טנו‬
‫לי ת עירוניות‬
‫לדי‬
‫ת ם בסיכון)/‬
‫כני‬
‫תג ת לאומית +‬
‫בור‬
‫בילד עח טיפול‬
‫בקהי‬
‫לה (רווחה)‬

‫מטפחי‬
‫ם לילדים‬
‫81-6 /‬
‫ובק טיפול בילד‬
‫היל‬
‫ה (רווחה)‬

‫קייטנות‬
‫עו קיץ לילדים‬
‫לי אתיופיה‬
‫תכניו‬
‫שח ת ספורט –‬
‫ייה,‬
‫ליל התעמלות‬
‫די‬
‫צר ם מבוכרה,‬
‫פת,‬
‫אר ארגנטינה,‬
‫צו‬
‫ת הברית)‬

‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬

‫מרכ‬
‫זי למידה‬
‫לבנים‬
‫תכ ולבנות /‬
‫ני‬
‫ת לאומית‬

‫מועדו‬
‫ניות ל-04‬
‫ילדים‬
‫עמו באמצעות‬
‫תת‬
‫לשובע‬
‫הכול‬
‫ ל פרויקט‬
‫מ‬
‫קור חיים‬
‫לטיפולים‬
‫רגשיים/‬
‫שיעורי ע‬
‫עולים זר לילדים‬
‫מ‬
‫ארגנטינה‬
‫(‬
‫התנדבות)‬

‫הדרכו‬
‫במ ת הוריות-‬
‫סגר‬
‫ת המרכז‬
‫לילד‬
‫ולמשפ'-‬
‫תקציב‬
‫ב טיפול בילד‬
‫קהילה..‬

‫ פותחי‬
‫תכני ם עתיד-‬
‫ת‬
‫בא המופעלת‬
‫ר‬
‫ספ בעה בתי‬
‫ר בר‬
‫חבי העיר‬
‫בשיתוף‬
‫הסוכנות‬
‫/ תכנית‬
‫מש לאומית /‬
‫רד החינוך‬
‫מ‬
‫הו רכז ילדים‬
‫רים ל‬
‫גיל החביון‬
‫/‬
‫ב טיפול בילד‬
‫קהיל‬
‫ה (רווחה)‬
‫בתים‬
‫לאוכ חמים-‬
‫לו/‬
‫רווחה- כללית /‬
‫א‬
‫וצ גף נוער‬
‫עירים‬

‫נע‬
‫רות‬
‫מ‬

‫תברים ו‬
‫צעירי‬

‫עדי –‬
‫לנער בית חם‬
‫ות‬
‫כול חרדיות‬
‫ה ל לימודי‬
‫ילה‬
‫וצעי / נוער‬
‫רים‬
‫(רווחה)‬

‫ם‬
‫81-41 (‬
‫ל‬

‫ע‬

‫טיפו‬
‫על ל בבנות‬
‫קצה‬
‫הרצף/‬
‫עו‬
‫סיות, ב‬
‫האגף- מסגרת‬
‫או‬
‫כללי כלוסייה‬
‫ת‬
‫וחרדית‬

‫ל בנפגעות‬
‫טיפו‬
‫קיפה מינית‬
‫ת‬
‫לאוכלוסייה‬
‫+81‬
‫ת וחרדית /‬
‫כללי‬
‫רווחה‬

‫קת צעירות‬
‫תעסו‬
‫רווחה נוער‬
‫/‬
‫רים (רווחה)‬
‫וצעי‬

‫איתור‬

‫טיפול‬

‫יתי‬
‫ם עד 1‬
‫2)‬

‫מניעה‬

‫העשרה‬

‫מיון‬

‫בנות/נוח”ם‬
‫(רווחה)‬

‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
‫נ‬

‫ערים‬

‫ים וצ‬
‫תבגר‬

‫עירים‬

‫מ‬

‫שיבה‬
‫שערי י מעבר‬
‫– תכנית -31 /‬
‫41‬
‫לנערים אומית‬
‫נית ל‬
‫תכ‬

‫81-41‬

‫ישובי‬
‫י‬
‫מרכז נוער תכנית‬
‫ייה /‬
‫– תוש אומית‬
‫ל‬

‫קצועי‬
‫ןמ‬
‫פורום ב בנוער‬
‫טיפול‬
‫ל נושר‬

‫תים ע‬

‫(לעי‬

‫מסגרת‬
‫ב‬
‫מיתרים- קמות,‬
‫ש‬
‫ישיבות מ שכלה,‬
‫למת ה‬
‫קורסים‬
‫ש‬
‫ה ליבה,‬
‫לימודי‬
‫81-61‬
‫ם‬
‫מקצועיי המוסד‬
‫ם+‬
‫/ נוח לאומי‬
‫ביטוח‬
‫ל‬

‫ד 12)‬

‫נתיים‬
‫שכו‬
‫רכזים נוחם‬
‫41 /‬
‫12- ווחה)‬
‫(ר‬

‫ישובי‬
‫רי‬
‫מרכז נוע (כולל‬
‫ץ‬
‫פרדס כ דה) /‬
‫מי‬
‫מרכז ל אומית‬
‫נית ל‬
‫תכ‬

‫שילוב‬
‫קידום נוער הכוונה‬
‫במסגרות, תכנית‬
‫ת,‬
‫מקצועי שיקום‬
‫הילה/ יז'ניץ)‬
‫נות (ו‬
‫שכו‬

‫נוכיות‬
‫ת חי‬
‫פנימיו ליות ,‬
‫יפו‬
‫ומנה,‬
‫ט יות, א‬
‫שיקומ הנוער.‬
‫ות‬
‫חס ווחה)‬
‫(ר‬

‫סוקתי‬
‫תע‬
‫מודל אבחון,‬
‫הכוון, 2-61 /‬
‫3‬
‫הכשרה ווחה)‬
‫ם (ר‬
‫נוח‬

‫בגרים‬
‫מת‬
‫מרכז טיפול‬
‫הורים, 2-41/‬
‫י1‬
‫מערכת ווחה)‬
‫ם (ר‬
‫נוח‬

‫ורמלי‬

‫וער-‬
‫קידום נ רווחה‬
‫ותף ל‬
‫ש‬
‫במ וחינוך‬

‫ם -41‬
‫ני‬
‫מיין ב טיפול‬
‫כולל‬
‫נוחם‬
‫2‬
‫1 מועד/‬
‫ק.‬
‫ווחה)‬
‫(ר‬

‫לתי פ‬
‫חינוך ב עולה‬
‫וער‬
‫לנ רוסיה‬
‫מ נוער)‬
‫קידום‬
‫(‬

‫נוער –‬
‫ת‬
‫מחלק הילה,‬
‫רויקט‬
‫צילה,‬
‫פ ה, מ‬
‫להב‬
‫בלתי‬
‫חינוך עשרה‬
‫י, ה‬
‫פורמל נושר‬
‫לנוער‬

‫איתור‬

‫טיפול‬

‫ימיות‬
‫פנ‬
‫מגשר עולה‬
‫ער‬
‫לנו תיופיה‬
‫מא‬

‫מניעה‬

‫העשרה‬

‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
‫ף תכניות‬

‫רצ‬

‫אתגר‬

‫עדוניות‬
‫מו‬
‫גיל רך‬

‫רצ‬

‫תמיכה‬
‫ביתית‬

‫עדוניות‬
‫מו‬
‫ביתיות‬

‫צהרון‬
‫מתנס‬

‫ף גילאי‬

‫ה‬

‫כלול‬
‫כז ת‬
‫מר בקרה‬
‫ו‬

‫עוץ‬
‫כז יי‬

‫שרה‬
‫ע‬
‫ה פתית‬
‫ש‬

‫מר‬

‫דים‬
‫ז יל‬
‫מרכ רים‬
‫הו‬

‫חה‬
‫תו‬

‫תפ‬

‫דל‬

‫ילה‬
‫פע‬
‫חצר נות‬
‫מעו‬
‫ב‬

‫ר על‬
‫סיפו‬
‫ במה‬

‫שרה‬
‫ע‬
‫ה פתית‬
‫ש‬

‫תושייה‬

‫רכז נוער‬
‫מ‬
‫בי פרדס‬
‫יישו‬

‫קידום נוער‬

‫שערי‬
‫ישיבה‬

‫כץ‬

‫רכזים‬
‫שכונתיים‬

‫מיין בנים‬

‫מרכז מתבגרים‬
‫הורים‬

‫וער‬

‫תנ‬

‫טות‬
‫פעו יכון‬
‫בס‬

‫חידו‬
‫י‬

‫ע‬
‫ג‬

‫מ‬

‫מיתרים‬

‫עגן‬
‫מ‬
‫ חיה‬
‫א‬

‫אור‬
‫משפחה‬
‫משחקת‬

‫מודל תעסוקתי‬
‫הכוון‬

‫שחקיות‬
‫ילדים- הורים‬

‫חצר‬
‫פעילה‬

‫גן ספר‬

‫ז ילדים‬
‫מרכ‬
‫הורים‬

‫נתיבים‬
‫להורות‬

‫3‬

‫מועדוניות‬

‫עדוניות‬
‫5 מו‬

‫מועדוניות‬
‫מותת לשובע‬
‫ע‬

‫תגבור‬
‫לימודי‬

‫מתאמת‬
‫נוער‬

‫מרכזי‬
‫למידה‬

‫ת חינוכיות‬
‫פנימיו‬
‫טיפוליות‬

‫לבנים‬
‫ולבנות‬

‫פורום‬

‫ם נוער-‬
‫קידו‬
‫רווחה‬

‫נוער‬

‫מטפחים‬
‫לילדים‬

‫חונכים‬
‫לילדים‬

‫אב‬

‫חו‬
‫נים‬

‫צף ג‬

‫ילאי‬

‫ר‬

‫פגעות‬
‫בנ‬
‫טיפול מינית‬
‫תקיפה‬
‫מיון‬

‫‬

‫עדי‬

‫בתים‬
‫‬
‫מים‬
‫ח‬

‫בבנות‬
‫טיפול הרצף‬
‫ל קצה‬
‫ע‬

‫סוקת‬
‫תע‬
‫בנות‬

‫הדרכות‬
‫הוריות‬

‫בפוגעים‬
‫פול‬
‫טי עים מינית‬
‫ונפג‬

‫פותחים‬
‫‬
‫עתיד‬

‫ת קיץ,‬
‫עילו‬
‫פ מוגנות‬

‫לגד‬

‫ול ול‬

‫גדל‬
‫מלמד‬
‫בניו חכ‬
‫מה בנע‬
‫רותם‬
‫ימצא‬
‫טובתם‬
‫בבחרו‬
‫כעץ ה‬
‫תם‬
‫שדה, א‬
‫ם בראש‬
‫ית השנ‬
‫ה תרבה‬
‫באחרית‬
‫עבוד‬
‫תו,‬
‫ה ירבה‬
‫לך תבו‬
‫אתו‬
‫ר' י‬
‫הוד‬

‫ה אלחריזי‬
1 sur 21

Recommandé

Indonesia pidato ceramah-dakwah dan-seminar par
Indonesia pidato ceramah-dakwah dan-seminarIndonesia pidato ceramah-dakwah dan-seminar
Indonesia pidato ceramah-dakwah dan-seminarSulthan Al-Fatih
1.1K vues27 diapositives
Unlocking Resilience through Culture par
Unlocking Resilience through CultureUnlocking Resilience through Culture
Unlocking Resilience through CultureFuture Catalyst
537 vues6 diapositives
Презентация Гусевского хрустального завода par
Презентация Гусевского хрустального заводаПрезентация Гусевского хрустального завода
Презентация Гусевского хрустального заводаАлексей Федотов
384 vues9 diapositives
Marketing Management par
Marketing Management Marketing Management
Marketing Management Karim Soliman
614 vues27 diapositives
1401090544 1186960 621361721231956_1822412365_n par
1401090544 1186960 621361721231956_1822412365_n1401090544 1186960 621361721231956_1822412365_n
1401090544 1186960 621361721231956_1822412365_nnri_ur
193 vues3 diapositives
Programming Concepts par
Programming ConceptsProgramming Concepts
Programming Conceptsjoshss7
410 vues11 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Online identity the paradigm shift par
Online identity the paradigm shiftOnline identity the paradigm shift
Online identity the paradigm shiftKarim Soliman
496 vues22 diapositives
The art in social media par
The art in social media The art in social media
The art in social media Karim Soliman
2.2K vues36 diapositives
OKRs for social media specialist par
OKRs for social media specialistOKRs for social media specialist
OKRs for social media specialistKarim Soliman
1.5K vues19 diapositives
Social media online identity par
Social media online identitySocial media online identity
Social media online identityKarim Soliman
963 vues23 diapositives
CV_Tristan 09-02-2016 par
CV_Tristan 09-02-2016CV_Tristan 09-02-2016
CV_Tristan 09-02-2016TRISTAN GARCIA
451 vues6 diapositives
Yaumul hisab dirasah islamiah par
Yaumul hisab dirasah islamiahYaumul hisab dirasah islamiah
Yaumul hisab dirasah islamiahSulthan Al-Fatih
3.9K vues16 diapositives

En vedette(16)

Online identity the paradigm shift par Karim Soliman
Online identity the paradigm shiftOnline identity the paradigm shift
Online identity the paradigm shift
Karim Soliman496 vues
The art in social media par Karim Soliman
The art in social media The art in social media
The art in social media
Karim Soliman2.2K vues
OKRs for social media specialist par Karim Soliman
OKRs for social media specialistOKRs for social media specialist
OKRs for social media specialist
Karim Soliman1.5K vues
Survival Guide to Internet Marketing par Trevor Dugan
Survival Guide to Internet MarketingSurvival Guide to Internet Marketing
Survival Guide to Internet Marketing
Trevor Dugan516 vues
Produced by convert-jpg-to-pdf.net par nri_ur
Produced by convert-jpg-to-pdf.netProduced by convert-jpg-to-pdf.net
Produced by convert-jpg-to-pdf.net
nri_ur208 vues
Mackenzie it’s all about me par kookoo69
Mackenzie it’s all about meMackenzie it’s all about me
Mackenzie it’s all about me
kookoo69219 vues
Towergroup mobile photo_bill_pay_wp par Raja Raja
Towergroup mobile photo_bill_pay_wpTowergroup mobile photo_bill_pay_wp
Towergroup mobile photo_bill_pay_wp
Raja Raja337 vues
Social media strategy for ieee cusb par Karim Soliman
Social media strategy for ieee cusbSocial media strategy for ieee cusb
Social media strategy for ieee cusb
Karim Soliman809 vues

Similaire à התוכנית הלאומית בעיר בני ברק

The Center for Women's Health Information par
The Center for Women's Health Information The Center for Women's Health Information
The Center for Women's Health Information J Gold
413 vues41 diapositives
אודות עמותת בית השנטי par
אודות עמותת בית השנטיאודות עמותת בית השנטי
אודות עמותת בית השנטיshantistat
276 vues10 diapositives
גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש... par
גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש...גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש...
גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש...Beitissie1
388 vues13 diapositives
מצגת חלצ par
מצגת חלצמצגת חלצ
מצגת חלצLiron Katzav
457 vues14 diapositives
תכנית מעגן אחיה בחולון par
תכנית מעגן אחיה בחולוןתכנית מעגן אחיה בחולון
תכנית מעגן אחיה בחולוןAchiya - Learn that you can
366 vues14 diapositives
Poverty report 9_1481529646 par
Poverty report 9_1481529646Poverty report 9_1481529646
Poverty report 9_1481529646Anochi.com.
241 vues64 diapositives

Similaire à התוכנית הלאומית בעיר בני ברק(20)

The Center for Women's Health Information par J Gold
The Center for Women's Health Information The Center for Women's Health Information
The Center for Women's Health Information
J Gold413 vues
אודות עמותת בית השנטי par shantistat
אודות עמותת בית השנטיאודות עמותת בית השנטי
אודות עמותת בית השנטי
shantistat276 vues
גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש... par Beitissie1
גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש...גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש...
גל רוקניאן: מצבי חירום בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה – כלים לצמצום פערים בנגיש...
Beitissie1388 vues
Poverty report 9_1481529646 par Anochi.com.
Poverty report 9_1481529646Poverty report 9_1481529646
Poverty report 9_1481529646
Anochi.com.241 vues
Dganit Levi Interministerial Cooperation for Children's Services: Youth Cente... par mjbinstitute
Dganit Levi Interministerial Cooperation for Children's Services: Youth Cente...Dganit Levi Interministerial Cooperation for Children's Services: Youth Cente...
Dganit Levi Interministerial Cooperation for Children's Services: Youth Cente...
mjbinstitute1.1K vues
פרויקט בריאות הפה, מרכז מידע לבריאות האשה, בני ברק par J Gold
פרויקט בריאות הפה, מרכז מידע לבריאות האשה, בני ברקפרויקט בריאות הפה, מרכז מידע לבריאות האשה, בני ברק
פרויקט בריאות הפה, מרכז מידע לבריאות האשה, בני ברק
J Gold505 vues
Gevanim par rel10
GevanimGevanim
Gevanim
rel10856 vues
למה ישראל במצב חירום אם לפי המומחים כבר יש כאן חסינות עדר par www.epidella.com
למה ישראל במצב חירום אם לפי המומחים כבר יש כאן חסינות עדרלמה ישראל במצב חירום אם לפי המומחים כבר יש כאן חסינות עדר
למה ישראל במצב חירום אם לפי המומחים כבר יש כאן חסינות עדר
www.epidella.com1.3K vues
פעילות המרכז לילדים בסיכון שנת תשע"ו 2015 par Dan Mayzlish
פעילות המרכז לילדים בסיכון שנת תשע"ו 2015פעילות המרכז לילדים בסיכון שנת תשע"ו 2015
פעילות המרכז לילדים בסיכון שנת תשע"ו 2015
Dan Mayzlish1.2K vues
Gevanim par rel10
GevanimGevanim
Gevanim
rel10258 vues
הצגת נייר עמדה בועדת רווחה בעיר כפר סבא par Dr. Anat Klumel
הצגת נייר עמדה בועדת רווחה בעיר כפר סבא הצגת נייר עמדה בועדת רווחה בעיר כפר סבא
הצגת נייר עמדה בועדת רווחה בעיר כפר סבא
Dr. Anat Klumel543 vues
חיים בעמק_גליון_אוגוסט_לאינטרנט par armonim
 חיים בעמק_גליון_אוגוסט_לאינטרנט חיים בעמק_גליון_אוגוסט_לאינטרנט
חיים בעמק_גליון_אוגוסט_לאינטרנט
armonim 945 vues
מרכז מידע לבריאות האשה - יום עיון - ינואר 2012 par J Gold
מרכז מידע לבריאות האשה - יום עיון - ינואר 2012מרכז מידע לבריאות האשה - יום עיון - ינואר 2012
מרכז מידע לבריאות האשה - יום עיון - ינואר 2012
J Gold1.1K vues
Gevanim par rel10
GevanimGevanim
Gevanim
rel10247 vues

התוכנית הלאומית בעיר בני ברק

 • 1. ‫ית‬ ‫תה‬ ‫לאו‬ ‫מ‬ ‫התו‬ ‫כני‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ונה יי‬ ‫שוב‬ ‫י‬ ‫ת: גב'‬ ‫אר‬ ‫ל‬ ‫ט מוי‬ ‫אל‬ ‫|‬ ‫בעי‬ ‫רב‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫ב'‬ ‫חוה‬ ‫ט‬ ‫ורץ |‬ ‫אח‬ ‫ק‬ ‫‪m‬‬ ‫מנ‬ ‫הלת:‬ ‫יב‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫אי‬ ‫מינה‬ ‫ל‬ ‫ת: הר‬ ‫בש‬ ‫מעון‬ ‫קש‬ ‫ש‬
 • 2. ‫נתוני‬ ‫ם על‬ ‫הילד‬ ‫ים ב‬ ‫עי‬ ‫ר‬ ‫בעיר בני ברק כ-000,081 תושבים‬ ‫כ%09 מאוכלוסיית הילדים בעיר הינם חרדים‬ ‫כמחצית הינם ילדים מתחת לגיל 81‬ ‫מספר משפחות ברוכות ילדים- 478,01 שהם %54.01 מהאוכלוסיה‬ ‫ממוצע הנפשות למשפחה בבני ברק 3.4‬ ‫לעומת הממוצע הארצי העומד על 2.2‬
 • 3. ‫מספר‬ ‫הלידו‬ ‫00‬ ‫8‬ ‫3‬ ‫152‬ ‫5‬ ‫71‬ ‫74‬ ‫03‬ ‫06‬ ‫ת בבנ‬ ‫י בר‬ ‫ק‬ ‫שנת 9002‬ ‫שנת 6002 9002‬ ‫שנת‬ ‫שנת 3002 6002‬ ‫שנת‬ ‫שנת 3002‬ ‫שנת 2102‬
 • 4. ‫פרופילים‬ ‫של ה‬ ‫לידה ילד‬ ‫י‬ ‫ 6 ש' (עפםד בג‬‫י יל ה‬ ‫יל)‬ ‫053‬ ‫803‬ ‫003‬ ‫052‬ ‫671‬ ‫48‬ ‫002‬ ‫051‬ ‫501‬ ‫ללא‬ ‫001‬ ‫45‬ ‫41‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫43‬ ‫32‬ ‫4‬ ‫וח ועדת גרך‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫05‬ ‫0‬
 • 5. ‫פרופילים‬ ‫של‬ ‫6 - הילד‬ ‫ים‬ ‫81 ש'‬ ‫(עפ‬ ‫י דוח ועדת גגרי‬ ‫ם‬ ‫יל)‬ ‫052‬ ‫522‬ ‫002‬ ‫911‬ ‫051‬ ‫511‬ ‫001‬ ‫07‬ ‫84‬ ‫04‬ ‫05‬ ‫11‬ ‫ללא‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫של‬ ‫בו‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬
 • 7. ‫שיים...‬ ‫הק‬ ‫מספר הילדים בישוב (כמחצית מתושבי העיר 000,08)‬ ‫מצב סוציאקונומי נמוך (אשכול 3)‬ ‫מאפייני אוכלוסיה:התנגדות לממסד‬ ‫סגירות ופחד מחשיפה‬ ‫חשש מפני חדש‬ ‫ריבוי מגזרים‬ ‫מאפייני מערכת החינוך בעיר:מגזרית וקהילתית‬ ‫מעמדית‬ ‫פרטית‬ ‫מגדרית‬ ‫חשדנות מפני חדש וסטיגמטיות‬ ‫מעורבות הורים גבוהה‬ ‫מעורבות ממסד רבני‬ ‫קשיים וח‬ ‫סמים בה‬ ‫פעל‬ ‫ת התוכנית‬ ‫בישוב‬
 • 8. ‫ליכים!‬ ‫התה‬ ‫תכלול‬ ‫שיתוף‬ ‫הקמת פרורומים בכל הרמות‬ ‫רוטציה במתן‬ ‫שרותים פריסה עירונית מתוכננת לאורך זמן של כל התוכניות בעיר‬ ‫איגום משאבים‬ ‫מגזרית‬ ‫המקצועי‬ ‫שתוף אנשי מפתח‬ ‫מקצוענות ועקביות‬ ‫הקשבה התאמה/רגישות‬ ‫התאמת שפה ומושגים מהתחום‬ ‫התמי ככלי יוצר שפה אחידה‬ ‫‪ WIN WIN‬שיח בגובה‬ ‫העיניים - כולם נשכרים פירסום ומיתוג‬ ‫תהליכי ע‬ ‫בודה כדר‬ ‫ךל‬ ‫הסרת חס‬ ‫מים‬
 • 9. ‫צאות...‬ ‫התו‬ ‫רצף שרותים עשיר ומגוון, מותאם לצרכי העיר‬ ‫(מגדר/מגזר, זמן ומקום)‬ ‫כניסה לכל מסגרות החינוך ולכל קבוצות האוכלוסיה בעיר‬ ‫כולל אוכלוסיה כללית, עולים, בתהליך הדרגתי ועקבי‬ ‫שינוי והתאמת התוכנית לקהלי היעד השונים‬ ‫כחלק בלתי נפרד מהפעלת המענה‬ ‫אגום משאבים ועבודה בממשקים‬ ‫לגיטמציה בקבלת שרותים מהממסד כולל שירות רווחה וטיפול‬ ‫מילוי תמי מקובל ומשמעותי‬ ‫!‬
 • 11. ‫מטרות‬ ‫חזוק המודעות לגורמי סיכון בקרב צוותי‬ ‫הטיפול, חינוך, ובאוכלוסיה הכללית‬ ‫הרחבת האיתור של ילדים ובני נוער בסיכון‬ ‫הגדלת היקף ילדים ובני נוער המשתמשים‬ ‫ברצף המענים המוצעים בעיר‬ ‫חזוק המיומנות המקצועית של בעלי התפקידים‬ ‫בתוכנית (צוותי מענה, אחראי מענה)‬
 • 12. ‫ילה‬ ‫צר פע 923‬ ‫ח לדים: 05‬ ‫י ים:‬ ‫הור‬ ‫העשרת שפה‬ ‫ילדים: 65‬ ‫הורים: 081‬ ‫חה‬ ‫פתו 051‬ ‫דלת ים:‬ ‫הור‬ ‫מ‬ ‫ילד עגן‬ ‫א‬ ‫הורי ים: 0 חי‬ ‫ם: 9 ה‬ ‫0 2‬ ‫52‬ ‫מר‬ ‫כז הורים וילדים‬ ‫בגיל הרך‬ ‫ילדים: 24‬ ‫הורים: 43‬ ‫האתגר‬ ‫ילדים: 13‬ ‫הורים: 13‬ ‫פרים 82‬ ‫ס 00‬ ‫גן ה ם:‬ ‫די‬ ‫יל‬ ‫חי‬ ‫באזוק קשר‬ ‫הורה ילד‬ ‫מצע‬ ‫ילדים: 2 ות המגע‬ ‫8‬ ‫הורים: 28‬ ‫מרכז ייעוץ- מרכז‬ ‫קבלת פניות והפנייה‬ ‫לגורמים מטפלים /‬ ‫תכנית לאומית‬ ‫מו‬ ‫קד‬ ‫הכ‬ ‫ה וונ‬ ‫ורי ה יי‬ ‫ם: עו‬ ‫00 צי‬ ‫52‬ ‫מרכז תכלול‬ ‫ובקרה/ / תכנית‬ ‫לאומית‬ ‫מענים לגיל הרך | 6-0 שנים‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫יב‬ ‫ים‬ ‫י ל‬ ‫ה לדי הו‬ ‫ר‬ ‫ורי ם: 6 ות‬ ‫ם: 6 1‬ ‫1‬
 • 13. ‫מר‬ ‫יל כזי‬ ‫ל‬ ‫הור דים: מיד‬ ‫י 2 הל‬ ‫ם: 0 41 בנו‬ ‫ת‬ ‫01‬ ‫מ‬‫נו‬ ‫ף‬ ‫למידה‬ ‫מרכזי‬ ‫חיה‬ ‫א דים: 89‬ ‫יל רים: 09‬ ‫הו‬ ‫מרכז נוער יישובי/ שכונתי‬ ‫ילדים: 48‬ ‫הורים: 06‬ ‫לגיל יל‬ ‫יל מש‬ ‫די חקי‬ ‫הור ם: 0 ות‬ ‫ים: 0 55‬ ‫03‬ ‫מענים‬ ‫ד-נוער‬ ‫אור‬ ‫ת 23‬ ‫וכני ים: 23‬ ‫ת לד ם:‬ ‫י ורי‬ ‫ה‬ ‫לבנים-‬ ‫דלת פתוחה‬ ‫הורים: 611‬ ‫מר‬ ‫כז‬ ‫נוע‬ ‫מרכז יי‬ ‫קבלת עוץ- מרכז‬ ‫פניו‬ ‫לגורמי ת והפנייה‬ ‫ם‬ ‫תכני מטפלים /‬ ‫ת לאומית‬ ‫א‬ ‫יל בחו‬ ‫הו דים: נים‬ ‫ר‬ ‫0‬ ‫ים: 0 81‬ ‫81‬ ‫מרכז תכ‬ ‫/ תכ לול ובקרה‬ ‫ני‬ ‫ת לאומית‬ ‫מר‬ ‫כזי למידה -‬ ‫שירת יוסף‬ ‫ילדים: 111‬ ‫ר‬ ‫יי‬ ‫שובי‬ ‫/‬ ‫שכו‬ ‫י נתי‬ ‫‬‫לדי פרד‬ ‫ס‬ ‫ם: 0 כץ‬ ‫7‬ ‫81-6‬ ‫שנים‬
 • 14. ‫גיל ילד‬ ‫ש‬ ‫יל ערי‬ ‫הו דים הי‬ ‫רי : 5 שי‬ ‫ם: 00 7 בה‬ ‫1‬ ‫טיפולים רגשיים‬ ‫ילדים: 001‬ ‫הורים: 001‬ ‫חו‬ ‫נכ‬ ‫י‬ ‫ים ב‬ ‫א‬ ‫יל ד א מו‬ ‫נ‬ ‫דים: ליעז ה -‬ ‫51 ר‬ ‫1‬ ‫ע‬ ‫חים 61‬ ‫פות ם: 0 61‬ ‫לדי ם: 0‬ ‫י ורי‬ ‫ה‬ ‫תיד‬ ‫מ‬ ‫וב רכז‬ ‫תכ‬ ‫קרה לול‬ ‫בילד‬ ‫יכה ביתית מית)‬ ‫תמ (אומנה יו ם: 84‬ ‫ילדיים: 02‬ ‫הור‬ ‫צוותא – נכים‬ ‫ט חו‬ ‫ב‬ ‫פרויק‬ ‫: 511‬ ‫ילדים : 001‬ ‫הורים‬ ‫מרכז יי‬ ‫קבלת עוץ- מרכז‬ ‫פניו‬ ‫לגורמי ת והפנייה‬ ‫ם‬ ‫תכני מטפלים /‬ ‫ת לאומית‬ ‫פעיל‬ ‫ענים ל‬ ‫מ‬ ‫פוליות‬ ‫מועדונית טי סיביות‬ ‫אינטנ ים: 86‬ ‫ילדרים: 59‬ ‫הו‬ ‫ות ק‬ ‫יץ הפ‬ ‫לילדים ב גתית‬ ‫ילדי סיכון‬ ‫הורי ם: 51‬ ‫ם: 51‬ ‫מ‬ ‫יל עגן‬ ‫א‬ ‫הו דים: 0 חיה‬ ‫רים: 92‬ ‫052‬ ‫-נוער -‬ ‫המשך‬ ‫מרכז תכ‬ ‫לול ובקר‬ ‫ה‬ ‫/ תכני‬ ‫ת לאומית‬ ‫81-6‬ ‫ל‬ ‫לגדו ים‬ ‫ל ו הור 31‬ ‫גד ת : 5‬ ‫ל יי ים‬ ‫נח ור‬ ‫ה ה‬ ‫שנים‬ ‫רים וילדים‬ ‫מרכז הו בגיל הרך‬ ‫ילדים: 24‬ ‫הורים: 4‬
 • 16. ‫ל הרך‬ ‫הגי‬ ‫תכנית‬ ‫מגע- דרכה‬ ‫ת,ה‬ ‫בריאו מהות‬ ‫לאי‬ ‫עיסוי‬ ‫צעות‬ ‫אמ‬ ‫תכנית‬ ‫ב וקות/‬ ‫תינ אומית‬ ‫ל‬ ‫תכנית‬ ‫אחיה‬ ‫מעגן יתור ,‬ ‫א‬ ‫תכנית כשרת‬ ‫פול וה‬ ‫תכנית‬ ‫י‬ ‫ט מדים /‬ ‫מל אומית‬ ‫ל‬ ‫תגר/‬ ‫הא אומית‬ ‫ל‬ ‫בסיכון‬ ‫טות‬ ‫פעו עונות,‬ ‫– מ תונים‬ ‫ח‬ ‫משפ ב כולל‬ ‫קצי‬ ‫/ ת ת( מ.‬ ‫תמ משרד‬ ‫כלה) ו‬ ‫הכל רווחה‬ ‫ה‬ ‫תנס-‬ ‫ון מ‬ ‫צהר אי 6-3‬ ‫גיל‬ ‫ללית)‬ ‫סייה כ‬ ‫כלו‬ ‫טיפול‬ ‫(או תקציב‬ ‫קהילה‬ ‫/‬ ‫בילד ב‬ ‫תכנית‬ ‫אור יתור ,‬ ‫לא‬ ‫בגנים דרכה‬ ‫ה‬ ‫טיפול ו תכנית‬ ‫רים /‬ ‫להו אומית‬ ‫ל‬ ‫ור על‬ ‫סיפ עשרה‬ ‫ה‬ ‫במה( –לגני‬ ‫פתית)‬ ‫תכנית‬ ‫ש‬ ‫מד /‬ ‫מ אומית‬ ‫ל‬ ‫עילה‬ ‫חצר פ תכנית‬ ‫ונות/‬ ‫במע אומית‬ ‫ל‬ ‫פתית‬ ‫ש‬ ‫העשרה שפה‬ ‫– כישורי ברחבי‬ ‫ת‬ ‫ותקשור תכנית‬ ‫יר/‬ ‫הע אומית‬ ‫ל‬ ‫הורים‬ ‫ם‬ ‫מרכז ילדי רות /‬ ‫להו‬ ‫ונתיבים אומית‬ ‫כנית ל‬ ‫ת‬ ‫פתית‬ ‫ש‬ ‫העשרה שפה‬ ‫– כישורי שיקום‬ ‫ורת /‬ ‫ש‬ ‫ותק שכונות‬ ‫שחקת‬ ‫מ‬ ‫משפחה 01-3 /‬ ‫–גילאי אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫עילה‬ ‫פ‬ ‫חצר איתור‬ ‫תכנית‬ ‫בנים‬ ‫–‬ ‫גני‬ ‫וטיפול ב תכנית‬ ‫ת/‬ ‫ובנו אומית‬ ‫ל‬ ‫גיל רך‬ ‫מועדוניות סיביות‬ ‫נ‬ ‫– יוט אינט מיוחד‬ ‫חינוך‬ ‫די‬ ‫אי 3- 6‬ ‫ליל ם, גיל‬ ‫רדי‬ ‫טיפול‬ ‫ח תקציב‬ ‫קהילה‬ ‫/‬ ‫בילד ב‬ ‫רווחה)‬ ‫(‬ ‫שפחות‬ ‫מ‬ ‫רצף גילאי: חתונים,‬ ‫ה, משפ‬ ‫ביתיים,‬ ‫אמנ‬ ‫סידורים חוץ מצעות‬ ‫בא‬ ‫בהסכמה או בקצה‬ ‫דים‬ ‫צווים(ליל ה - 81 /‬ ‫ליד‬ ‫הרצף הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫יתיות‬ ‫ות ב‬ ‫מועדוני 01-3 ,‬ ‫אי‬ ‫– גיל ת של‬ ‫במסגר בבתים‬ ‫ת‬ ‫מפעילו דים)/‬ ‫ד 5 יל‬ ‫ל בילד‬ ‫(ע ב טיפו‬ ‫תקצי קהילה‬ ‫ב‬ ‫סגרת‬ ‫במ‬ ‫שחקיות לדים-‬ ‫מרכזי י ה וכן‬ ‫ווח‬ ‫הורים / ר לדת/‬ ‫זר ליו‬ ‫ע‬ ‫הילתי‬ ‫עי ות- ק‬ ‫התנדב‬ ‫1-3 גן‬ ‫ילאי 0‬ ‫לג‬ ‫תכנית‬ ‫גן ספר– לדי גן‬ ‫לי‬ ‫העשרה לילדי‬ ‫כן‬ ‫חובה ו יוחד/‬ ‫מ‬ ‫חינוך אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫איתור‬ ‫ביתית‬ ‫תמיכה ת קצה‬ ‫ו‬ ‫למשפח ה-61 /‬ ‫אי ליד‬ ‫גיל‬ ‫אומית‬ ‫ל‬ ‫תכנית קציבי‬ ‫ת‬ ‫+ תגבור השנה‬ ‫ה.‬ ‫מהרווח 031₪.‬ ‫פו 000‬ ‫נוס‬ ‫טיפול‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
 • 17. ‫אבחו‬ ‫תכ נים 81-6 –‬ ‫ני‬ ‫ות ת לאומית‬ ‫גבו‬ ‫בא ר התכנית‬ ‫מצ‬ ‫ביל עות טיפול‬ ‫ד‬ ‫ובקהילה‬ ‫(רוו‬ ‫חה)‬ ‫מת‬ ‫( אמת נוער‬ ‫מנהי‬ ‫גות נוער,‬ ‫מועצת ת‬ ‫פרדס למידים, -‬ ‫כץ‬ ‫ממלכתי‬ ‫וממד)‬ ‫/ (שיקום‬ ‫שכונות)‬ ‫איתור‬ ‫טיפול‬ ‫טיפולי‬ ‫ליל ם רגשיים‬ ‫די‬ ‫ם בגיל רך‬ ‫ויסודי‬ ‫/ תכנית‬ ‫לאומי‬ ‫בא ת + תגבור‬ ‫מצ‬ ‫בי עות טיפול‬ ‫לד‬ ‫ובקהילה‬ ‫חונכי‬ ‫ונ ם לילדים‬ ‫ע‬ ‫ת רים 81-6 /‬ ‫כני‬ ‫ת לאומית‬ ‫גיל י‬ ‫סודי‬ ‫נתיבי‬ ‫גי ם להורות‬ ‫לח‬ ‫/ ביון 41-21‬ ‫ב טיפול בילד‬ ‫קהיל‬ ‫ה (רווחה)‬ ‫טיפול‬ ‫בפוגעים‬ ‫ונפגעי‬ ‫עמו ם מינית /‬ ‫תת‬ ‫בליבנו,‬ ‫עלם ע‬ ‫ח רווחה‬ ‫5‬ ‫מועדוניות‬ ‫אינט‬ ‫ת נסיביות /‬ ‫כני‬ ‫– ת לאומית‬ ‫ל‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫החרדית‬ ‫ו טיפול בילד‬ ‫בקהי‬ ‫לה/ אזור‬ ‫פרדס כץ‬ ‫(רווח‬ ‫ה + חינוך)‬ ‫.לג‬ ‫ה דול ולגדל‬ ‫דר‬ ‫לי כת הורים‬ ‫לדי‬ ‫ם בסיכון‬ ‫מ‬ ‫לידה 81-‬ ‫התוכנית‬ ‫הלאומית‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫תג‬ ‫בור לימודי‬ ‫(אנגלית )‬ ‫פרדס כץ‬ ‫(שיקו‬ ‫ם שכונות)‬ ‫פעילות‬ ‫(קיי קיץ, מוגנות‬ ‫ט‬ ‫קיי נות וסבסוד‬ ‫טנו‬ ‫לי ת עירוניות‬ ‫לדי‬ ‫ת ם בסיכון)/‬ ‫כני‬ ‫תג ת לאומית +‬ ‫בור‬ ‫בילד עח טיפול‬ ‫בקהי‬ ‫לה (רווחה)‬ ‫מטפחי‬ ‫ם לילדים‬ ‫81-6 /‬ ‫ובק טיפול בילד‬ ‫היל‬ ‫ה (רווחה)‬ ‫קייטנות‬ ‫עו קיץ לילדים‬ ‫לי אתיופיה‬ ‫תכניו‬ ‫שח ת ספורט –‬ ‫ייה,‬ ‫ליל התעמלות‬ ‫די‬ ‫צר ם מבוכרה,‬ ‫פת,‬ ‫אר ארגנטינה,‬ ‫צו‬ ‫ת הברית)‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬ ‫מרכ‬ ‫זי למידה‬ ‫לבנים‬ ‫תכ ולבנות /‬ ‫ני‬ ‫ת לאומית‬ ‫מועדו‬ ‫ניות ל-04‬ ‫ילדים‬ ‫עמו באמצעות‬ ‫תת‬ ‫לשובע‬ ‫הכול‬ ‫ ל פרויקט‬ ‫מ‬ ‫קור חיים‬ ‫לטיפולים‬ ‫רגשיים/‬ ‫שיעורי ע‬ ‫עולים זר לילדים‬ ‫מ‬ ‫ארגנטינה‬ ‫(‬ ‫התנדבות)‬ ‫הדרכו‬ ‫במ ת הוריות-‬ ‫סגר‬ ‫ת המרכז‬ ‫לילד‬ ‫ולמשפ'-‬ ‫תקציב‬ ‫ב טיפול בילד‬ ‫קהילה..‬ ‫ פותחי‬ ‫תכני ם עתיד-‬ ‫ת‬ ‫בא המופעלת‬ ‫ר‬ ‫ספ בעה בתי‬ ‫ר בר‬ ‫חבי העיר‬ ‫בשיתוף‬ ‫הסוכנות‬ ‫/ תכנית‬ ‫מש לאומית /‬ ‫רד החינוך‬ ‫מ‬ ‫הו רכז ילדים‬ ‫רים ל‬ ‫גיל החביון‬ ‫/‬ ‫ב טיפול בילד‬ ‫קהיל‬ ‫ה (רווחה)‬
 • 18. ‫בתים‬ ‫לאוכ חמים-‬ ‫לו/‬ ‫רווחה- כללית /‬ ‫א‬ ‫וצ גף נוער‬ ‫עירים‬ ‫נע‬ ‫רות‬ ‫מ‬ ‫תברים ו‬ ‫צעירי‬ ‫עדי –‬ ‫לנער בית חם‬ ‫ות‬ ‫כול חרדיות‬ ‫ה ל לימודי‬ ‫ילה‬ ‫וצעי / נוער‬ ‫רים‬ ‫(רווחה)‬ ‫ם‬ ‫81-41 (‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫טיפו‬ ‫על ל בבנות‬ ‫קצה‬ ‫הרצף/‬ ‫עו‬ ‫סיות, ב‬ ‫האגף- מסגרת‬ ‫או‬ ‫כללי כלוסייה‬ ‫ת‬ ‫וחרדית‬ ‫ל בנפגעות‬ ‫טיפו‬ ‫קיפה מינית‬ ‫ת‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫+81‬ ‫ת וחרדית /‬ ‫כללי‬ ‫רווחה‬ ‫קת צעירות‬ ‫תעסו‬ ‫רווחה נוער‬ ‫/‬ ‫רים (רווחה)‬ ‫וצעי‬ ‫איתור‬ ‫טיפול‬ ‫יתי‬ ‫ם עד 1‬ ‫2)‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫מיון‬ ‫בנות/נוח”ם‬ ‫(רווחה)‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
 • 19. ‫נ‬ ‫ערים‬ ‫ים וצ‬ ‫תבגר‬ ‫עירים‬ ‫מ‬ ‫שיבה‬ ‫שערי י מעבר‬ ‫– תכנית -31 /‬ ‫41‬ ‫לנערים אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫81-41‬ ‫ישובי‬ ‫י‬ ‫מרכז נוער תכנית‬ ‫ייה /‬ ‫– תוש אומית‬ ‫ל‬ ‫קצועי‬ ‫ןמ‬ ‫פורום ב בנוער‬ ‫טיפול‬ ‫ל נושר‬ ‫תים ע‬ ‫(לעי‬ ‫מסגרת‬ ‫ב‬ ‫מיתרים- קמות,‬ ‫ש‬ ‫ישיבות מ שכלה,‬ ‫למת ה‬ ‫קורסים‬ ‫ש‬ ‫ה ליבה,‬ ‫לימודי‬ ‫81-61‬ ‫ם‬ ‫מקצועיי המוסד‬ ‫ם+‬ ‫/ נוח לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ל‬ ‫ד 12)‬ ‫נתיים‬ ‫שכו‬ ‫רכזים נוחם‬ ‫41 /‬ ‫12- ווחה)‬ ‫(ר‬ ‫ישובי‬ ‫רי‬ ‫מרכז נוע (כולל‬ ‫ץ‬ ‫פרדס כ דה) /‬ ‫מי‬ ‫מרכז ל אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫שילוב‬ ‫קידום נוער הכוונה‬ ‫במסגרות, תכנית‬ ‫ת,‬ ‫מקצועי שיקום‬ ‫הילה/ יז'ניץ)‬ ‫נות (ו‬ ‫שכו‬ ‫נוכיות‬ ‫ת חי‬ ‫פנימיו ליות ,‬ ‫יפו‬ ‫ומנה,‬ ‫ט יות, א‬ ‫שיקומ הנוער.‬ ‫ות‬ ‫חס ווחה)‬ ‫(ר‬ ‫סוקתי‬ ‫תע‬ ‫מודל אבחון,‬ ‫הכוון, 2-61 /‬ ‫3‬ ‫הכשרה ווחה)‬ ‫ם (ר‬ ‫נוח‬ ‫בגרים‬ ‫מת‬ ‫מרכז טיפול‬ ‫הורים, 2-41/‬ ‫י1‬ ‫מערכת ווחה)‬ ‫ם (ר‬ ‫נוח‬ ‫ורמלי‬ ‫וער-‬ ‫קידום נ רווחה‬ ‫ותף ל‬ ‫ש‬ ‫במ וחינוך‬ ‫ם -41‬ ‫ני‬ ‫מיין ב טיפול‬ ‫כולל‬ ‫נוחם‬ ‫2‬ ‫1 מועד/‬ ‫ק.‬ ‫ווחה)‬ ‫(ר‬ ‫לתי פ‬ ‫חינוך ב עולה‬ ‫וער‬ ‫לנ רוסיה‬ ‫מ נוער)‬ ‫קידום‬ ‫(‬ ‫נוער –‬ ‫ת‬ ‫מחלק הילה,‬ ‫רויקט‬ ‫צילה,‬ ‫פ ה, מ‬ ‫להב‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך עשרה‬ ‫י, ה‬ ‫פורמל נושר‬ ‫לנוער‬ ‫איתור‬ ‫טיפול‬ ‫ימיות‬ ‫פנ‬ ‫מגשר עולה‬ ‫ער‬ ‫לנו תיופיה‬ ‫מא‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
 • 20. ‫ף תכניות‬ ‫רצ‬ ‫אתגר‬ ‫עדוניות‬ ‫מו‬ ‫גיל רך‬ ‫רצ‬ ‫תמיכה‬ ‫ביתית‬ ‫עדוניות‬ ‫מו‬ ‫ביתיות‬ ‫צהרון‬ ‫מתנס‬ ‫ף גילאי‬ ‫ה‬ ‫כלול‬ ‫כז ת‬ ‫מר בקרה‬ ‫ו‬ ‫עוץ‬ ‫כז יי‬ ‫שרה‬ ‫ע‬ ‫ה פתית‬ ‫ש‬ ‫מר‬ ‫דים‬ ‫ז יל‬ ‫מרכ רים‬ ‫הו‬ ‫חה‬ ‫תו‬ ‫תפ‬ ‫דל‬ ‫ילה‬ ‫פע‬ ‫חצר נות‬ ‫מעו‬ ‫ב‬ ‫ר על‬ ‫סיפו‬ ‫ במה‬ ‫שרה‬ ‫ע‬ ‫ה פתית‬ ‫ש‬ ‫תושייה‬ ‫רכז נוער‬ ‫מ‬ ‫בי פרדס‬ ‫יישו‬ ‫קידום נוער‬ ‫שערי‬ ‫ישיבה‬ ‫כץ‬ ‫רכזים‬ ‫שכונתיים‬ ‫מיין בנים‬ ‫מרכז מתבגרים‬ ‫הורים‬ ‫וער‬ ‫תנ‬ ‫טות‬ ‫פעו יכון‬ ‫בס‬ ‫חידו‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫מיתרים‬ ‫עגן‬ ‫מ‬ ‫ חיה‬ ‫א‬ ‫אור‬ ‫משפחה‬ ‫משחקת‬ ‫מודל תעסוקתי‬ ‫הכוון‬ ‫שחקיות‬ ‫ילדים- הורים‬ ‫חצר‬ ‫פעילה‬ ‫גן ספר‬ ‫ז ילדים‬ ‫מרכ‬ ‫הורים‬ ‫נתיבים‬ ‫להורות‬ ‫3‬ ‫מועדוניות‬ ‫עדוניות‬ ‫5 מו‬ ‫מועדוניות‬ ‫מותת לשובע‬ ‫ע‬ ‫תגבור‬ ‫לימודי‬ ‫מתאמת‬ ‫נוער‬ ‫מרכזי‬ ‫למידה‬ ‫ת חינוכיות‬ ‫פנימיו‬ ‫טיפוליות‬ ‫לבנים‬ ‫ולבנות‬ ‫פורום‬ ‫ם נוער-‬ ‫קידו‬ ‫רווחה‬ ‫נוער‬ ‫מטפחים‬ ‫לילדים‬ ‫חונכים‬ ‫לילדים‬ ‫אב‬ ‫חו‬ ‫נים‬ ‫צף ג‬ ‫ילאי‬ ‫ר‬ ‫פגעות‬ ‫בנ‬ ‫טיפול מינית‬ ‫תקיפה‬ ‫מיון‬ ‫‬ ‫עדי‬ ‫בתים‬ ‫‬ ‫מים‬ ‫ח‬ ‫בבנות‬ ‫טיפול הרצף‬ ‫ל קצה‬ ‫ע‬ ‫סוקת‬ ‫תע‬ ‫בנות‬ ‫הדרכות‬ ‫הוריות‬ ‫בפוגעים‬ ‫פול‬ ‫טי עים מינית‬ ‫ונפג‬ ‫פותחים‬ ‫‬ ‫עתיד‬ ‫ת קיץ,‬ ‫עילו‬ ‫פ מוגנות‬ ‫לגד‬ ‫ול ול‬ ‫גדל‬
 • 21. ‫מלמד‬ ‫בניו חכ‬ ‫מה בנע‬ ‫רותם‬ ‫ימצא‬ ‫טובתם‬ ‫בבחרו‬ ‫כעץ ה‬ ‫תם‬ ‫שדה, א‬ ‫ם בראש‬ ‫ית השנ‬ ‫ה תרבה‬ ‫באחרית‬ ‫עבוד‬ ‫תו,‬ ‫ה ירבה‬ ‫לך תבו‬ ‫אתו‬ ‫ר' י‬ ‫הוד‬ ‫ה אלחריזי‬