CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf

R

criteris d'avaluació

C
CR
RI
IT
TE
ER
RI
IS
S D
D’
’A
AV
VA
AL
LU
UA
AC
CI
IÓ
Ó
I
I
A
AC
CT
TI
IV
VI
IT
TA
AT
TS
S D
DE
E R
RE
EC
CU
UP
PE
ER
RA
AC
CI
IÓ
Ó
D
DE
EL
L C
CE
EN
NT
TR
RE
E
CURS 2023-2024
2 / 78
T
Ta
au
ul
la
a d
de
e c
co
on
nt
ti
in
ng
gu
ut
ts
s
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E C
CI
IÈ
ÈN
NC
CI
IE
ES
S......................................................................................................................................................... 3
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
D’
’E
ED
DU
UC
CA
AC
CI
IÓ
Ó F
FÍ
ÍS
SI
IC
CA
A ............................................................................................................................................ 4
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
D’
’I
ID
DI
IO
OM
ME
ES
S........................................................................................................................................................... 8
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E L
LL
LE
EN
NG
GÜ
ÜE
ES
S .................................................................................................................................................... 11
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E M
MA
AT
TE
EM
MÀ
ÀT
TI
IQ
QU
UE
ES
S ......................................................................................................................................... 65
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E M
MÚ
ÚS
SI
IC
CA
A........................................................................................................................................................ 67
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E P
PS
SI
IC
CO
OP
PE
ED
DA
AG
GO
OG
GI
IA
A ....................................................................................................................................... 68
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E S
SO
OC
CI
IA
AL
LS
S........................................................................................................................................................ 74
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IA
A................................................................................................................................................ 76
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E V
VI
IS
SU
UA
AL
L I
I P
PL
LÀ
ÀS
ST
TI
IC
CA
A....................................................................................................................................... 76
3 / 78
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E C
CI
IÈ
ÈN
NC
CI
IE
ES
S
ESO
Els criteris d'avaluació es concreten en les programacions didàctiques i es vinculen a les competències específiques i
indiquen l’assoliment dels aprenentatges de l’alumnat desenvolupats en les diferents unitats didàctiques o situacions
d’aprenentatge (SdA).
En la programació didàctica de cada matèria s’especifica i es concreta el pes de cada competència per a l’obtenció de la
qualificació quantitativa de la matèria: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i
assoliment excel·lent (AE).
Per a les sis competències específiques de Biologia-geologia i Física-química, el departament de Ciències ha acordat fer-
ne la seqüenciació per nivells i matèries al llarg de l’etapa d’ESO, tal com consta en el punt 1.
El grau d’assoliment de cada competència es valora segons tres nivells d’assoliment descrits pel Departament d’Educació,
quedant la valoració de no assoliment, NA, per a quan l'alumne no hagi arribat al nivell mínim exigit per al primer nivell.
Així doncs, l'alumnat pot arribar a un assoliment satisfactori, o AS, que seria el mínim nivell per considerar que l'alumne
ha arribat a l'assoliment de les competències bàsiques necessàries. Si el grau d'assoliment és superior, la qualificació
prevista és la d'assoliment notable, AN. I quan el grau d'assoliment sigui encara d'un nivell més alt, li correspon un
assoliment excel·lent, AE.
En cada programació queden concretats els criteris d’avaluació vinculats a les competències específiques que es treballin i,
en aquest document o bé en cada unitat didàctica o SdA, queda reflectit el valor ponderal que se li dona a cada
competència, sempre tenint en compte que l'alumne per poder aprovar caldrà que hagi assolit el nivell 1 o nivell
satisfactori.
Tot aquest treball competencial en les matèries de ciència al llarg de l'Educació Secundària Obligatòria han de contribuir a
l'assoliment de les competències clau i en particular, a final de 2n i 4t d’ESO, les competències transversals.
Les competències estan relacionades amb els objectius i els criteris d'avaluació de les unitats didàctiques i, amb ells, les
activitats d’aprenentatge i instruments d’avaluació i recuperació, tal com consta a les programacions didàctiques.
El disseny dels instruments d’avaluació tindrà en compte l'observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de cada
alumne per tal de poder regular-lo (avaluació formadora) i se n'emprarà tota una diversitat (proves escrites, pràctiques de
laboratori, tasques de deures, elaboració del dossier, valoració de l’actitud i el treball a classe i al laboratori, treballs
individuals o en grup, exposició oral, resolució d’exercicis, edició d'un vídeo, ús de les TIC, quaderns virtuals, fòrums,
etc.).
En el cas d’alumnes amb necessitats educatives i personals específiques s'elabora, si s'escau perquè cal canviar el
currículum, un pla de suport individualitzat (PI) o s'adopten les mesures pertinents directament a la programació didàctica
en cas que no calgui aquest canvi curricular. Aquests alumnes seran avaluats segons els criteris d'avaluació establerts en el
seu pla individualitzat o les mesures indicades de manera específica a la programació.
En cas que no se superi l’avaluació trimestral, s’establirà un procés de recuperació de les competències i objectius no
assolits que estarà recollit en la programació didàctica corresponent.
L’avaluació final ordinària de la matèria comptabilitzarà la nota dels tres trimestres, així com les recuperacions realitzades.
Seguint la normativa vigent, la nota final serà la mateixa que la del tercer trimestre (que s’obtindrà, lògicament, integrant
l’avaluació de tot el curs).
Abans d’arribar a l’avaluació final, caldrà veure quins alumnes es preveu que acabin no assolint les competències mínimes
per tal d’establir algun mecanisme de recuperació que pot consistir en una prova escrita, lliurament d’un treball i/o altres
mecanismes de control que es trobin especificats en la programació didàctica corresponent.
En el cas d’haver de recuperar la matèria del curs anterior:
- Recuperació de Biologia i geologia 1r ESO: els alumnes de 2n ESO que tinguin pendent aquesta matèria faran una
recuperació específica que els proposarà el/la professor/a que imparteixi 1r ESO, aquesta pot consistir en un treball i/o una
prova corresponent al contingut de Biologia i Geologia de 1r ESO. En el cas dels alumnes de 3r d’ESO, a més a més de
poder fer una recuperació específica similar a la que fan a 2n d'ESO, si aproven la Biologia-Geologia de 3r ESO els queda
recuperada la Biologia-Geologia de 1r ESO, sent la nova qualificació assoliment satisfactori (AS).
- Recuperació de Física i química de 2n ESO: en el cas dels alumnes de 3r d’ESO que tinguin pendent aquesta matèria
podran fer una activitat de recuperació específica per superar els continguts de 2n d'ESO o si aproven la Física i química
de 3r ESO els queda recuperada la de 2n ESO, sent la nova qualificació assoliment satisfactori (AS).
- Biologia-geologia 3r ESO i/o Física-química 3r ESO: els alumnes de 4t ESO que tinguin pendents una o totes dues
matèries faran una recuperació específica de cadascuna que els proposaran els/les professors/es de cada assignatura.
Aquesta pot consistir en un treball i/o una prova corresponent al contingut de la matèria de 3r a recuperar. En el cas
d'assolir els nivells competencials la nova qualificació és assoliment satisfactori (AS). Aquesta recuperació haurà d'estar
resolta cap a finals del 2n trimestre, segons les indicacions de la direcció del centre.
* Criteris i consideracions específiques:
1. Es realitzaran un mínim d'una prova escrita per trimestre i aquest punt no serà obligatori per les optatives de 1r a 3r
d'ESO.
En el cas de presentar-se una situació excepcional, i no tenir notes d'exàmens, el professorat compta amb un ventall
d’instruments d'avaluació, que ha dut a terme durant la realització de la unitat didàctica o SdA, per valorar i conèixer el
nivell d'aprenentatge de l'alumnat.
4 / 78
2. Si un alumne/a falta el dia de la prova, haurà de justificar la seva absència (preferentment amb justificant mèdic o
justificant oficial d’algun deure inexcusable) per poder fer l’examen al qual no s’ha presentat. L’examen es farà tan aviat
com es pugui i la nota serà la que obtingui l’alumne/a.
3. Els/les alumnes lliuraran al professor/a l’informe de la pràctica de laboratori, normalment a la setmana següent
d’haver-la fet. Com a mínim trimestralment els/les alumnes presentaran un dossier amb la feina que s’ha fet a classe.
4. Els alumnes que requereixen atenció a la diversitat, se'ls valorarà sobretot, el treball i l’actitud diària: dossier o
llibreta, exercicis, apunts, treballs, esforç dins de l'aula, pràctiques de laboratori, etc., exigint-los que s’esforcin i que ho
tinguin tot complet.
5. Els/les alumnes amb necessitats educatives i personals específiques, que segueixen programacions adaptades (PI),
se’ls avaluarà, només, dels objectius marcats al PI corresponent. Se’ls valorarà molt el treball diari: llibreta, exercicis,
apunts, treballs, pràctiques de laboratori... i se’ls exigirà el nivell d’aprofundiment a què puguin arribar.
BATXILLERAT
Els criteris d'avaluació i recuperació es concreten en les programacions didàctiques de cada matèria i es basen en
l’assoliment de les competències específiques i dels objectius de cada unitat didàctica.
Matèries de modalitat/optatives (Biologia I i II, Geologia i CCAA I i II, Física I i II, Química I i II, Biomedicina i Reptes
científics actuals).
· Avaluació trimestral:
- Exàmens: entre 75 - 90%
- Treball, deures, pràctiques, exposicions, resolució de problemes a la pissarra, actitud...: entre 10 - 25%
Recuperació trimestral:
- Examen amb el contingut de tot el trimestre i lliurament de les feines no presentades, si s'escau.
- En el cas específic de Biologia, Geologia i CCAA, Biomedicina i Reptes científics actuals i Física I, es recupera
automàticament quan s’aprova el trimestre següent (el 1r si aproven el 2n, o el 1r i/o 2n si aproven el 3r).
· Avaluació final contínua del curs:
- Mitjana aritmètica dels tres trimestres.
- En Biologia i Geologia i CCAA i Reptes científics actuals: Nota del 1r trimestre multiplicada per 10, 2n trimestre per
20, i la del 3r trimestre per 30, les sumem i el valor el dividim per 60. Si el valor resulta inferior a la nota obtinguda al
tercer trimestre, finalment es posarà la nota global del 3r trimestre.
· Prova extraordinària a final de curs:
- Examen amb el contingut de tot el curs. En cas de no presentar-se, la qualificació que apareixerà serà NO
PRESENTAT.
· Recuperació de la matèria del curs anterior:
- Durant el primer trimestre de 2n de BAT es faran les activitats específiques de recuperació de les matèries pendents de
1r.
· Avaluació d’alumnes amb NEE:
-L’alumnat amb pla individualitzat (PI) tindrà una avaluació que s’ajustarà als criteris d’aquest pla.
Criteris i consideracions específiques:
1. Es realitzaran un mínim de dos exàmens en cada trimestre. Si un alumne/a no es presenta a un examen tindrà una nota
de zero d’aquest (pels casos dels alumnes absentistes i que no justifiquen les faltes).
En cas de presentar-se una situació excepcional, i no tenir notes d'exàmens, el professorat compta amb altres instruments
d'avaluació (que ha dut a terme durant la realització de la unitat didàctica) per valorar i conèixer el nivell d'aprenentatge de
l'alumnat.
2. Si un alumne/a falta el dia de la prova, haurà de justificar la seva absència (preferentment amb justificant mèdic o
justificant oficial d’algun deure inexcusable) per poder fer l’examen al qual no s’ha presentat. L’examen es farà tan aviat
com es pugui i la nota serà la que obtingui l’alumne/a.
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
D’
’E
ED
DU
UC
CA
AC
CI
IÓ
Ó F
FÍ
ÍS
SI
IC
CA
A
1r ESO
1. Diferenciar les parts d’una sessió d’activitat física i l’objectiu de cadascuna. 2. Comprendre el significat de la condició
física i de les qualitats físiques bàsiques com a qualitats de millora. 3. Incrementar el nivell individual d’activitat física per
millorar la salut pròpia. 4. Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables
relacionats amb l’activitat física i la vida quotidiana. 5. Aplicar les bases d’una alimentació adequada per a l’activitat física
i esportiva i la vida quotidiana. 6. Valorar les activitats físiques i esportives com una eina de
millora per a la salut individual, acceptant el nivell assolit. 7. Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una
manera de viure saludable. 8. Practicar un esport individual tenint en compte els aspectes
tècnics, acceptant el nivell assolit. 9. Practicar un esport d’adversari tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el
nivell assolit. 10. Practicar un esport col•lectiu tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les
fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc. 11.
5 / 78
Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col•lectives o d’adversari, mostrant actituds d’autocontrol,
respecte i acceptació de les normes. 12. Aprofitar les possibilitats de l’entorn proper per ocupar el temps de lleure. 13.
Valorar la importància de la pràctica d’activitat física saludable en el temps de lleure. 14. Respectar i valorar el medi
natural com a espai idoni per a la realització d’activitats físiques.
15. Expressar emocions i sentiments a través del cos. 16. Realitzar activitats amb suport musical mostrant respecte per les
diferències individuals. 17. Organitzar l’espai propi i compartit a partir del llenguatge corporal.
2n ESO
1. Identificar els objectius de l’escalfament i fer un recull d’activitats, amb estiraments i exercicis de
mobilitat articular apropiats per a l’escalfament. 2. Desenvolupar el nivell individual de condició física per a un estil de
vida actiu i saludable. 3. Utilitzar la freqüència cardíaca com a indicador de la intensitat de
l’esforç. 4. Adquirir els hàbits saludables vinculats a una bona alimentació i al descans. 5. Identificar i adquirir els hàbits
principals associats a una manera de viure saludable. 6. Aplicar correctament tècniques de respiració i relaxació en
l’activitat física i en situacions de la vida quotidiana. 7. Aplicar correctament els principals elements tècnics d’un esport
individual. 8. Utilitzar els principals elements tècnics i tàctics d’un esport col•lectiu o d’adversari en situacions senzilles.
9. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i
esportivitat en els esports i jocs col•lectius. 10. Mostrar autocontrol i participació en les activitats
d’oposició. 11. Cercar informació en diferents mitjans i recursos de l’entorn proper per planificar activitats al medi natural.
12. Conèixer els elements necessaris per planificar una activitat en el medi natural. 13.
Utilitzar diferents maneres de comunicar-se, per mitjà del llenguatge corporal. 14. Crear i posar en pràctica una seqüència
harmònica de moviments corporals a partir d’un ritme triat. 15. Mostrar disposició
favorable a la desinhibició i expressió d’emocions. 3r i 4t d'ESO
3r ESO
1. Planificar i posar en marxa un escalfament general, reconeixent els principals efectes que comporta. 2. Relacionar les
activitats físiques amb els efectes que produeixen en els diferents aparells i sistemes del cos humà. 3. Autoregular el nivell
individual de condició física per millorar la salut, participant en les activitats que es proposen i identificant quina és la
qualitat física susceptible de millora. 4. Reconèixer la intensitat del treball realitzat a partir de la freqüència cardíaca. 5.
Reconèixer la importància d’una alimentació
equilibrada i de les adaptacions necessàries segons l’activitat física que es desenvolupa. 6. Utilitzar les tècniques de
respiració i mètodes de relaxació com a mitjà per reduir desequilibris i minimitzar les tensions produïdes en la vida
quotidiana. 7. Prendre consciència de la condició física individual i mostrar predisposició per millorar-la 8. Aplicar
correctament els principals elements tècnics d’un esport individual.
9. Resoldre situacions de joc en un esport col•lectiu, aplicant coneixements tècnics i tàctics. 10. Participar de forma activa
en activitats esportives individuals, col•lectives o d’adversari, acceptant el resultat
obtingut. 11. Mostrar una actitud crítica davant el tractament de l’esport i l’activitat física en la societat
actual. 12. Posar en pràctica activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques d’orientació adequats.
13. Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 14. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 15.
Crear i posar en pràctica seqüències de moviments,
individualment i col•lectiva 16. Participar de forma constructiva en la creació i realització de coreografies amb suport
musical. 17. Mostrar desinhibició en la realització de les activitats d’expressió corporal.
4t ESO
1. Planificar i posar en pràctica de forma autònoma escalfaments per a una activitat concreta. 2.
Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir de l’aplicació de sistemes i mètodes
d’entrenament. 3. Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física. 4. Utilitzar la
respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions. 5. Executar exercicis de condicionament físic (fitnes)
amb correcció postural. 6. Dissenyar i portar a terme les fases d’activació i recuperació de la pràctica de l’activitat física,
tenint en compte la intensitat i la dificultat de l’activitat. 7.
Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col•lectives o d’adversari. 8. Participar en
l’organització i posada en pràctica de tornejos o competicions esportives. 9. Realitzar activitats en el medi natural,
utilitzant l’equipament, eines i tècniques d’orientació adequades. 10. Planificar de forma autònoma activitats en el medi
natural. 11. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 12. Controlar els riscos en les activitats físiques i esportives i
assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat. 13. Crear moviments basats en l’expressió d’emocions. 14. Actuar davant
del grup realitzant composicions
individuals i col•lectives. PAUTES COMUNES PER A ESO
Malgrat l'avaluació sigui continua, les observacions anotades s'agruparan per trimestres i al final es farà la mitja dels tres
trimestres.
6 / 78
A cada avaluació es donarà el percentatge oportú a cada competència bàsica en funció del número de sessions on hagi
estat treballada.
En el cas de què un alumne no pogués avaluar-se a nivell pràctic per motius justificats, se l'avaluarà a través de diferents
treballs de cada unitat didàctica.
Les avaluacions suspeses es podràn recuperar al llarg de la següent avaluació.
En el cas de què un/a alumne/a no participi de forma activa en un 80% de les sessions, de forma injustificada, suposarà
suspendre l'àrea automàticament, havent d'anar directament a les proves extraordinaries de setembre. L'examen també serà
teòrico-pràctic.
Si un alumne supera el curs actual, automàticament li queda recuperat el curs anterior. 1r BATXILLERAT
Criteris
1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d’activitat física orientat a la salut, utilitzant els coneixements
adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o condicions pròpies,
establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes d’entrenament i assumir els valors de l’esforç, la
constància i la perseverança en la consecució dels objectius.
2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d’activitats físiques, aprofitar i opti¬mitzar els
recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents àmbits (escolar, entorn, etc.).
3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els elements tècnics i tàctics dels
diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials.
4. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivocorporal en grup, posant en joc els
coneixe¬ments adquirits, mostrant capacitat d’abstracció i expressivitat pròpia, respectant i valorant l’aportació dels altres
per a la consecució d’un objectiu comú.
Les notes s'obtindran de forma trimestral. A cada avaluació es donarà el percentatge oportú a cada part en funció del
número de sessions realitzades. La suma de les tres avaluacions conformarà la nota final.
Les avaluacions suspeses es podràn recuperar al llarg dela següent avaluació.
Si la nota final és insuficient caldrà recuperar tota l'àrea a les proves extraordinàries del setembre a través d'un examen
teòric-pràctic.
En el cas de què un/a alumne/a no participi de forma activa en un 80% de les sessions, de forma injustificada, suposarà
suspendre l'àrea automàticament, havent d'anar directament a les proves extraordinaries. En aquests cas l'examen també
serà teòrico-pràctic.
En el cas de què un alumne no pogués avaluar-se a nivell pràctic per motius d'una lesió justificada, se l'avaluarà a través de
diferents treballs de cada unitat didàctica.
Si un alumne/a passa a 2n de Batxillerat amb l'àrea d'educació física suspesa haurà de recuperar l'àrea de la següent
manera:
- Elaboració d'un microcicle.
- Examen teòric de tots els continguts.
- Avalaució pràctica: - circuit d'habilitats (segons esport practicat).
- prova de condició física.
- representació d’una escena en la qual els sentiments i les expressions adquireixin principal importància.
La mitjana de les activitats definirà si s'ha recuperat l'àrea, sempre que es superi amb un valor mínim de 5 punts cada una
de les proves.`
CRITERIS AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓN FÍSICA
7 / 78
CONCEPTES 20%: Examen d’avaluació 20%. Es realitzarà un exàmens teòric pràctic dels continguts treballats en cada
UD
PROCEDIMENTS 50%
Treball diari 40%. Corresponent a les sessions pràctiques.
Treball escrits 10%. Podran ser individuals o grupals. Si es descobreix que són copiats, la classificació serà
0. S’establirà un data pactada amb els alumnes. Després d’aquesta no es recollirà cap treball.
ACTITUTS 30%
Hàbits higiene i salut 20%. L’assistència a classe sense l’adequada roba (suadora, pantaló, camiseta y necesser) Es podrà
penalitzar fins a dos punts de la nota final.
Interès per l’assignatura 10%. Es penalitzarà fins un punt de la nota final.
ALTRES TEMES D’INTERÉS
OBTENCIÓ DE LA NOTA FINAL DEL CURS.
Es realitzarà la mitja aritmètica de les tres avaluacions
Ev1, Ev2, y Ev3 són les notes de cada una de las tres avaluacions. S’utilitzaran NA=1, AS=2, AN=3 i AE=4
L’assignatura es considerarà aprovada si la mitjana és superior a1.
En cas contrari haurà de realitzarà la prova de recuperació en setembre. REALITZACIÓ D'EXÀMENS
No es pot escriure en llapis ni amb bolígraf de colors que no sigui blau o negre, ni utilitzar bolígrafs de tinta “borrable”
En els controls i exàmens no es permetrà mòbils o aparells similars, inclús apagats. Per tant, descobrir que un alumne té un
aparell d’aquests en un examen serà motiu per suspendre amb una qualificació de CERO en aquesta prova.
ALUMNES QUE COPIEN EN L'EXAMEN O CONTROL.
Es calcificarà amb una nota de 0. EXÀMENS DE RECUPERACIÓ.
Al llarg del 2on trimestre es realitzarà un examen de recuperació de la 1ª avaluació. La nota de l’avaluació recuperada
s’obtindrà de l’examen de recuperació serà AS. En cas de no aprovar, continuarà No Apte, i per tant, NA.
La recuperació de la 2ª avaluació serà igual que la 1ª avaluació.
Al finalitzar la tercera avaluació, es realitzarà un examen que estarà dividit en 3 blocs, un per cada avaluació. L’alumne
respondrà als blocs corresponents a les avaluacions suspeses. Cap la possibilitat d’evitar recuperar un bloc la mitjana
aritmètica del curs sigui igual o superior a 0 o NA. En aquesta prova l’alumne sols podrà recuperar amb un AS. Les proves
teòric/pràctic seran iguals.
LESION/INCAPACITAT PER FER ACTIVITAT
Aquells alumnes que no puguin realitzar la classe per lesió, deuran entregar el justificant mèdic, pare, mare o tutor.
Realitzaran un treball complementari per cada UD treballada. A més Faran unes fitxes en cada sessió on especificaran els
exercicis realitzats. La nota màxima serà un AS.
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Si la nota final es de NA, l’alumne deurà presentar-se en les proves extraordinàries, en aquest cas la qualificació s’obtindrà
exclusivament d’un examen teòric/pràctic que constarà de preguntes relatives a tots els continguts realitzats en classe.
A més, deuran realitzar la part pràctica corresponent als continguts treballats duran el curs. S’elaborarà un circuit en
diferents proves on deurà superar per poder ser Apte en l’avaluació.
8 / 78
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
D’
’I
ID
DI
IO
OM
ME
ES
S
L'avaluació serà global, integradora i individualitzada. Els criteris d'avaluació per a cada curs de l'ESO es detallen a
continuació i venen desglossats al Currículum d'ESO (DECRET 187/2015, Ordre ENS/108/2018).
Criteris d'avaluació 1r d'ESO:
Dimensió comunicació oral
1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius i conversacionals sobre fets de la vida quotidiana i extreure
informacions concretes, redactats en un llenguatge bàsic. Extreure informació específica d'audicions de l'àmbit personal.
2. Llegir expressivament textos descriptius i narratius fent l'entonació adequada i amb pronunciació acceptable.
3. Fer preguntes i breus narracions d'esdeveniments en passat, present i futur; comunicar sentiments habituals (acord/desacord,
alegria/tristesa).
4. Iniciar i mantenir converses informals sobre temes/situacions conegudes en situacions comunicatives habituals.
5. Utilitzar recursos TAC per a la millora de la comunicació oral.
Dimensió comprensió lectora
6. Comprendre la informació, general i específica, de missatges i documents adaptats, incloent-hi els procedents de tipus de
text diversos, sobre temes d'interès dels àmbits personal i acadèmic.
7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text: identificar la informació essencial, els punts i
idees principals o els detalls rellevants del text; deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i
extreure informacions concretes.
8. Utilitzar de forma conscient els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la
comprensió escrita.
9. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d'informació.
Dimensió expressió escrita
10. A partir d'una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos senzills, informals, tenint cura de l'adequació, la
coherència i la cohesió i atenent al propòsit, destinatari i context.
11. Redactar textos creatius breus basats en les pròpies experiències i en situacions simulades.
12. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a partir de models,
processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir relacions personals, internes i
externes.
Dimensió literària
13. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d'obres literàries en llengua estrangera de complexitat
lingüística elemental.
14. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu.
Criteris d'avaluació 2n d'ESO:
Dimensió comunicació oral
1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius, instructius, conversacionals i expositius sobre fets de la vida
quotidiana i acadèmica, i extreure informacions concretes. Extreure informació específica d’audicions de l’àmbit personal i
acadèmic.
2. Llegir expressivament textos descriptius, narratius i conversacionals, fent l’entonació adequada i amb pronunciació
acceptable.
3. Fer preguntes i breus narracions d’esdeveniments en passat, present i futur; comunicar sentiments habituals bàsics.
4. Intercanviar informació personal i acadèmica. Opinar i participar en discussions informals, en transacció de béns i serveis, i
en entrevistes.
Dimensió comprensió lectora
5. Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents adaptats, incloent-hi els procedents de tipus de text
diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic.
6. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text: identificar la informació essencial, els punts i
idees principals o els detalls rellevants del text; deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i
extreure informacions concretes.
7. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació.
Dimensió expressió escrita
8. Redactar textos senzills, semi formals i informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió i atenent al propòsit,
destinatari i context, a partir d’una adequada planificació i posterior revisió.
9. Redactar textos creatius senzills basats en les pròpies experiències i en situacions simulades.
10. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a partir de models,
processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir relacions personals, internes i
externes.
Dimensió literària
11. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera de complexitat
lingüística senzilla.
12. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu.
13. Interpretar oralment, llegir en veu alta, recitar, cantar i representar textos orals i escrits senzills i adaptats.
Criteris d’avaluació 3r d’ESO:
9 / 78
Dimensió comunicació oral
1. Captar el sentit global de textos orals diversos, a partir de la identificació de la informació rellevant, l’extracció
d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l’actitud i del propòsit del parlant, sobre fets de la
vida quotidiana i acadèmica.
2. Llegir expressivament textos diversos, amb l’entonació adequada i amb pronunciació entenedora.
3. Fer preguntes, descripcions i breus narracions d’accions i esdeveniments en passat, present i futur. Comunicar sentiments.
4. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes que contenen algun element
imprevisible.
5. Parlar en públic, mitjançant breus discursos relacionats amb l’àmbit acadèmic i social, intercanviar informació personal i
acadèmica en situacions semi formals o informals, fer raonaments i participar en discussions.
Dimensió comprensió lectora
6. Comprendre i interpretar la informació general i específica de missatges i documents adaptats, escrits i digitals, de tipus de
text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic.
7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text, la informació essencial, els punts i idees
principals o els detalls rellevants del text. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure
informacions concretes (incloses opinions) per resoldre tasques.
8. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació.
Dimensió expressió escrita
9. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos semi formals i informals, tenint cura de l’adequació,
la coherència i la cohesió, i atenent al propòsit, destinatari i context.
10. Redactar textos creatius basats en les pròpies experiències i en situacions simulades.
11. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos, processar i
enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals, per establir relacions personals, internes i externes.
Dimensió literària
12. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera de complexitat
lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions.
13. Comprendre textos amb valor estètic o expressiu.
14. Redactar textos d’intenció literària a partir de models
Criteris d’avaluació 4t d’ESO:
Dimensió comunicació oral
1. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la extracció d’informacions concretes,
la realització d’inferències, la determinació de l’actitud i del propòsit del parlant.
2. Copsar el missatge essencial de monòlegs, diàlegs, narracions, instruccions i converses referides a la vida quotidiana, en el
registre estàndard de la llengua i redactats en un llenguatge conegut, fent servir frases d’una certa complexitat formal i
conceptual.
3. Extreure informació específica i/o comprendre els detalls d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic.
4. Llegir expressivament textos descriptius i narratius (incloent textos literaris) fent l’entonació adequada i amb pronunciació
acceptable.
5. Fer preguntes, descripcions o narracions d’accions i esdeveniments en passat, present i futur.
6. Comunicar necessitats i sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.).
7. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes que contenen algun element
imprevisible en situacions comunicatives habituals. Per exemple, converses on s’expressin opinions i sentiments, es donin
instruccions senzilles sobre com realitzar quelcom, amb l’ajut de suport gràfic, es descriguin de forma senzilla persones, llocs,
experiències i esdeveniments futurs, s’intercanviï informació en situacions reals: viatges, trobades, festes… Els contextos
poden ser presencials o virtuals.
8. Utilitzar i valorar les normes de cortesia, pel que fa a les intervencions orals pròpies de l’activitat acadèmica, tant
espontànies com planificades i en les pràctiques discursives orals; mostrar l’habilitat per canviar de tema al llarg d’una
conversa.
9. Parlar en públic, mitjançant discursos breus relacionats amb l’àmbit escolar/acadèmic i social, que tenen com a finalitat
exposar i argumentar especialment, en situacions semi formals o informals, de manera individual o en grup, aplicant estratègies
de planificació, textualització i revisió.
10. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l’adequació, coherència i cohesió del contingut de
les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...).
Dimensió comprensió lectora
11. Aplicar diferents estratègies de lectura per comprendre, interpretar i valorar els tipus de textos i els àmbits descrits als
continguts.
12. Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills, emesos
presencialment, o procedents de mitjans audiovisuals, si es parla lentament i amb claredat.
13. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la extracció d’informacions
concretes, la realització d’inferències, la determinació de l’actitud i del propòsit de l’emissor.
14. Entendre les idees principals i secundàries de textos accessibles als alumnes, tant per la temàtica com per la tipologia
textual, extrets de mitjans de comunicació social no especialitzat i de la premsa juvenil.
10 / 78
15. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context i extreure informacions concretes (incloses
opinions) per a resoldre tasques.
16. Triar i llegir de forma autònoma textos diversos: lectures graduades, articles, etc. adequats al nivell dels alumnes
(vocabulari entre 1.500 i 2.000 paraules).
17. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació.
18. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per realitzar un treball acadèmic en suport paper o digital
sobre temes curriculars utilitzant les tecnologies de la informació.
19. Seleccionar els coneixements que s’obtinguin de qualsevol font d’informació impresa, en paper o digital, i integrar-los en
un procés d’aprenentatge constructiu.
Dimensió expressió escrita
20.Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats a partir d’una
adequada planificació, posterior revisió i la reescriptura derivada de la revisió si escau.
21. Utilitzar connectors bàsics per unir frases i marcadors per estructurar idees.
22. Redactar composicions breus: – amb informació personal, sentiments bàsics i opinions; – sobre temes coneguts i
experiències que incloguin esdeveniments futurs i passats emprant un llenguatge descriptiu senzill.
23. Comunicar per escrit (missatgeria, xats, correspondència privada...) necessitats i sentiments habituals (acord/desacord,
oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.).
24.Escriure una seqüència d’enunciats per explicar com s’elabora o es fa alguna cosa o per donar instruccions clares sobre el
que cal fer.
25. Personalitzar un text senzill, proposat com a model, emprant frases simples que es refereixin a un mateix.
26.Emprar diccionaris, en paper o digitals, bilingües i monolingües per tal de millorar la qualitat de les redaccions.
27. Millorar els esborranys per tal d’assolir més correcció, precisió i varietat lèxica.
28. Presentar els textos escrits i multimèdia, en formats diversos, de manera progressivament completa i amb autonomia major.
29.Realitzar col·lectivament treballs senzills entorn d’un tema presentant de forma organitzada la informació recollida.
Dimensió literària
30. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera, de complexitat
lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura.
31. Valorar el text amb raonaments bàsics i amb el suport de pautes guiades.
32. Llegir en veu alta, recitar o cantar de manera entenedora, amb pronunciació, entonació i ritme adequats, textos d’una certa
extensió prèviament assajats.
33. Expressar oralment textos personals d’intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i creativa.
34. Comprendre textos breus (poemes) o d’una certa extensió (històries) amb valor estètic o expressiu.
35. Redactar textos personals d’intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i creativa.
Criteris d’avaluació 1r de Batxillerat:
1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions detallades del professor/a i les que apareixen
en el material de treball escolar.
2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o explicacions on participen nadius
i/o no nadius, tant si s'hi assisteix en directe com si estan enregistrats, sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard
de la llengua.
3. Comprendre el sentit general d'obres audiovisuals autèntiques en versió original amb subtítols.
4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la mateixa edat sobre temes d'interès comú.
5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos (reformulacions, demandes de
repetició, etc.) per reparar els problemes detectats.
6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats.
7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords argumentant breument la pròpia
opinió.
8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i il·lusions.
9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes .personals o no-, i descriure persones, objectes i llocs.
10. Fer beus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d'interès (actualitat, contingut acadèmic, petita
recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir l'atenció de l'audiència.
11. Explicar breument el procés o el resultat d'un treball propi o de grup, amb el suport de breus anotacions.
12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les adaptades de nivell mitjà.
13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura.
14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a l'aprenent, aparegudes en premsa
tradicional o electrònica fent servir les informacions que aporten els elements textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes,
fotos, infograma, seccions del diari, etc.
15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada.
16. Redactar un text d'un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos dels estudiants on s'expliqui de manera
ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica.
17. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d'aprenentatge demostrant capacitat d'organització,
responsabilització, compartir la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball.
11 / 78
18. Utilitzar els coneixements adquirits a l'aula de llengua estrangera i en altres contextos formals i no formals per millorar
l'actuació en llengua meta.
Criteris d’avaluació 2n de Batxillerat:
Tots els criteris d'avaluació explicitats a primer curs, amb nivells lleugerament superiors en fluïdesa, complexitat, correcció,
cohesió, coherència i adequació, als quals s'han d'afegir els següents:
1. Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio i televisió, i en articles de premsa sobre temes rellevants
per als estudiants apareguts en mitjans de repercussió internacional.
2. Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, històries, i altres tipus d'obres autèntiques d'extensió limitada.
3. Participar activament en discussions o debats orals o en fòrums digitals, sobre temes d'alguna complexitat preparats amb
antelació escoltant o llegint atentament, expressant acord o desacord i argumentant breument les pròpies opinions i respectant
les convencions del gènere.
4. Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.)
d'entre 100 i 200 paraules d'extensió sobre temes propers als interessos dels estudiants, temes d'actualitat, interès general o
acadèmic, on s'expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt d'informació, fets, idees o opinions, amb correcció formal
(ortogràfica i morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials del context comunicatiu real o simulat.
ESO
El nivell d'assoliment de les competències avaluades en cada curs seguirà la següent nomenclatura (seguint els nivells
d'assoliment de les competències estipulades al DECRET 187/2015):
NA= No Assoleix
AS= Assoleix Satisfactòriament
AN= Assoleix Notablement
AE= Assoleix Excel·lentment
BATXILLERAT
A Batxillerat l'avaluació, tant formadora com formativa, serà del treball realitzat dins de les diferents dimensions
(comunicativa, de recerca i tractament de la informació, plurilingüe i intercultural i estètica i literària). La nota a Batxillerat
serà numèrica i aplicarem el següent criteri:
1. Comunicació oral (speaking): 20%
2. Comprensió lectora (reading): 20%
3. Expressió escrita (writing): 20%
4. Comprensió auditiva (listening): 20%
5, Gramàtica i vocabulari: 20%
A banda d'això, cal recordar altres aspectes importants relacionats amb l'avaluació:
1. Els alumnes han d'assistir obligatòriament a classe i fer les activitats suggerides a l'aula per a poder ser avaluats de manera
contínua.
2. En el cas que un/a alumne/a hagi suspès el 1r i el 2n trimestre, haurà d'obtenir un Assoliment Satisfactori (amb nota
numèrica igual o superior a 6) en el darrer trimestre per tal que pugui assolir la competència satisfactòriament. En el cas de
batxillerat, la nota en el darrer trimestre haurà de ser igual o superior a 6.
Cal recordar que, amb la nova ordre d'avaluació de l'ESO, l'assoliment d'una matèria no ha de passar necessàriament per la
superació d'un examen. Pot ser el lliurament d'un dossier, la realització d'un treball, o qualsevol altre cosa que el professor
cregui convenient .
3. En el cas de batxillerat, fins fa dos cursos, si l'alumne/a no aprovava la matèria a l'avaluació ordinària de juny, calia que es
presentés a les proves de recuperació de setembre. Donat que aquestes proves de recuperació de setembre ja no hi són, haurà de
ser el propi professor/a qui estableixi algun sistema de recuperació abans de finalitzar el curs. En aquest cas, sí que caldrà
realitzar un examen la nota del qual haurà de ser igual o superior a 5 per tal de superar la matèria. Els alumnes que hagin de
preparar aquesta prova de recuperació rebran indicacions per part del seu professor per a assolir la matèria de manera
satisfactòria. En cas contrari, és a dir, si l'alumne/a no recupera la matèria però accedeix a 2nBAT amb l'anglès pendent, llavors
serà el professor de 2n qui li indicarà de quina manera la pot recuperar .
4. Pel que fa als alumnes d'ESO que pertanyen a grups de diversitat, cal dir que seran avaluats seguint un altre criteri que tindrà
en compte una adaptació que valorarà especialment el treball diari a classe, així com també la seva actitud. De la mateixa
manera, tots aquells alumnes que tinguin un PI (Pla Individualitzat) també seran susceptibles de ser avaluats segons les seves
característiques específiques, determinant els professors els treballs i/o proves que hauran de realitzar. En ambdós casos, tot
això estarà detallat en les corresponents programacions didàctiques.
D
DE
EP
PA
AR
RT
TA
AM
ME
EN
NT
T D
DE
E L
LL
LE
EN
NG
GÜ
ÜE
ES
S
PROPOSTA DE CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
A 1r i 2n CURS DE BATXILLERAT (CASTELLÀ-CATALÀ)
12 / 78
Amb caràcter general, l’alumnat que cursi la matèria de Llengua castellana i literatura – Llengua catalana i
literatura al batxillerat serà avaluat en funció de:
1) La seva capacitat per expressar-se de forma oral, escrita i multimodal amb fluïdesa, coherència, correcció
i adequació als diferents contextos socials i acadèmics
2) La seva capacitat de participar en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa tant
per intercanviar informació, crear coneixement i argumentar les seves opinions com per establir i tenir
cura de les relacions interpersonals.
3) La seva capacitat de comprendre, interpretar i valorar amb actitud crítica textos orals, escrits i
multimodals dels diferents àmbits (especialment textos literaris) per participar en diferents contextos de
manera activa i informada i per construir coneixement.
4) La seva capacitat per localitzar, seleccionar i contrastar de manera autònoma informació procedent de
diferents fonts avaluant-ne la fiabilitat i pertinència en funció dels objectius de lectura i evitant els riscos
de manipulació i desinformació,
5) La seva capacitat d’integrar i transformar la informació en coneixement per comunicar-la de manera
clara i rigorosa adoptant un punt de vista creatiu i crític alhora que respectuós amb la propietat
intel·lectual.
6) La seva capacitat de llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura, posant-les en relació
amb el seu context sociohistòric de producció, amb la tradició literària anterior i posterior i examinant
l'empremta del seu llegat actualment,
7) La seva capacitat de construir i compartir la seva pròpia interpretació argumentada de les obres i textos
treballats, crear i recrear obres d'intenció literària i conformar progressivament un mapa cultural.
8) La seva capacitat de posar les pràctiques comunicatives al servei de la convivència
democràtica, la resolució dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones,
rebutjant els usos discriminatoris de la llengua, així com els abusos de poder a través de la
paraula i d'altres codis no verbals, per afavorir un ús no sols eficaç sinó també ètic del llenguatge
Pel que fa a les diferents competències específiques pròpies de la matèria, no s’establirà cap tipus de
priorització o jerarquització, donat que totes es treballaran per igual al llarg de tota l’etapa
educativa, de manera intermitent i amb diferents graus d’intensitat. No obstant això, sí que és cert
que un grapat d’elles esdevindran el teló de fons de tots dos cursos de batxillerat donat el seu
caràcter marcadament pràctic. Aquest és el cas de les següents competències:
COMPRENSIÓ ORAL COMP
ESPECIF. 2
COMP. ESPECIFIC. 2: Comprendre i interpretar textos orals i multimodals,
amb especial atenció als textos acadèmics i dels mitjans de comunicació,
mitjançant la captació del sentit general i la informació rellevant, de la
identificació del punt de vista i la intenció de l'emissor, i la valoració de la
fiabilitat, la forma i el contingut, per construir coneixement, formar-se
opinió i eixamplar críticament les possibilitats de gaudi i lleure.
EXPRESSIÓ ORAL COMP
ESPECIF. 3
COMP. ESPECIFIC. 3: Produir textos orals i multimodals, amb atenció
preferent als textos acadèmics, amb rigor, coherència, fluïdesa i el registre
adequat, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius,
i participar en interaccions orals amb actitud cooperativa i respectuosa,
tant per construir coneixement i establir vincles personals, com per
intervenir de manera activa i informada en diferents contextos socials.
COMPRENSIÓ
LECTORA
COMP
ESPECIF. 4
COMP. ESPECIFIC. 4: Comprendre, interpretar i valorar, amb sentit crític i
diferents propòsits de lectura, textos escrits i multimodals, amb especial
atenció a textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, reconeixent el
sentit global i les idees principals i secundàries, integrant la informació
13 / 78
explícita i realitzant les inferències necessàries, identificant la intenció de
l'emissor, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant la seva
qualitat i fiabilitat, per tal de construir coneixement i donar resposta a
necessitats i interessos comunicatius diversos.
EXPRESSIÓ ESCRITA COMP
ESPECIF. 5
COMP. ESPECIFIC. 5: Produir textos escrits i multimodals coherents,
cohesionats, adequats i correctes, amb especial atenció als gèneres
discursius de l'àmbit acadèmic amb regulació dels iguals i autoregulació
autònoma, per construir coneixement i donar resposta de manera
informada, eficaç i creativa a propòsits comunicatius concrets.
Els resultats de l’avaluació al batxillerat es consignaran de manera quantitativa i no qualitativa. Per fer el càlcul de
la nota trimestral/final es durà a terme una mitjana de totes les activitats realitzades, cadascuna de les quals estarà
vinculada a una de les competències específiques esmentades. Es mirarà de fer una distribució equilibrada entre el
nombre d’activitats i/o proves plantejades i les diferents competències específiques amb les quals estaran
connectades. D’aquesta manera, en aplicar-se una mitjana aritmètica simple a l’hora de fer el càlcul de les notes
trimestrals o finals, el procés d’avaluació es regularà per sí mateix, donat que si en un determinat moment del curs
adquireixen més pes les activitats, reptes o situacions d’aprenentatge destinades a consolidar la comprensió lectora,
o l’expressió escrita, per posar dos exemples, les competències específiques vinculades a aquestes dues destreses
acabarien sent les que major pes tindrien en el procés avaluador.
Les diferents competències específiques que es treballin al llarg dels dos cursos es valoraran en funció dels seus
propis criteris d’avaluació dissenyats a tals efectes. Aquests serien alguns exemples:
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (1)
Criteris d’avaluació
Explicar i apreciar la diversitat
lingüística del món a partir del
coneixement de la realitat plurilingüe i
pluricultural de Catalunya i d'Espanya, i
les seves varietats dialectals, així com de
la reflexió sobre els fenòmens del
contacte entre llengües, per afavorir el
raonament interlingüístic, refutar els
estereotipsi prejudicis lingüístics i
valorar aquesta diversitat com a font de
patrimoni cultural.
Reconèixer i valorar les llengües de Catalunya i
d'Espanya i les respectives varietats dialectals, amb
una atenció especiala la del propi territori, a partir de
l'explicació del seu desenvolupament històric i
sociolingüístic i de la situació actual, contrastant de
manera explícita i amb el metallenguatge apropiat
aspectes lingüístics idiscursius de les diferents
llengües, així com trets dels dialectes del català i del
castellà, en manifestacions orals, escrites i
multimodals.
Qüestionar i refutar prejudicis i estereotips lingüístics
adoptant una actitud de respecte i valoració de la
riquesa cultural, lingüística i dialectal, a partir de
l'exploració i la reflexió entorn dels fenòmens de
contacte entre llengües, amb especial atenció al paper
de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, i de
la investigació sobre els drets lingüístics i diversos
models de convivència entre llengües.
Distingir els trets que obeeixen a la diversitat geogràfica de
les llengües, i d'altres relacionats amb el sociolecte o amb
els diversos registres amb què un parlant s'adequa a
diferents situacions comunicatives
Comprendre de manera crítica els fenòmens que es
produeixen en el marc del contacte entre llengües i les
14 / 78
conseqüències que puguin tenir al respecte als
diferents models de convivència lingüística
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (2)
Criteris d’avaluació
Comprendre i interpretar textos orals i
multimodals, amb especial atenció als
textos acadèmics i dels mitjans de
comunicació, mitjançant la captació del
sentit general i la informació rellevant,
de la identificació del punt de vista i la
intenció de l'emissor, i la valoració de la
fiabilitat, la forma i el contingut, per
construir coneixement, formar-se
opinió i eixamplar críticament les
possibilitats de gaudi i lleure.
Identificar el sentit global, l’estructura, la informació
rellevant en funció de les necessitats comunicatives i la
intenció de l'emissor en textos orals i multimodals
complexos propis de diferents àmbits, analitzant la
interacció entre els diferents codis.
Valorar la forma i el contingut de textos orals i multimodals
complexos, avaluant-ne laqualitat, la fiabilitat i la idoneïtat
del canal
utilitzat, així com l’eficàcia dels procediments comunicatius
emprats
Entendre la comunicació com un constant procés de
interpretació d'intencions en el qual entren en joc el
coneixement compartit entre interlocutors i tots
aquells elements contextuals i cotextuals que
permeten anar més enllà del significat del text i
interpretar el seu sentit
Anticipar el contingut, retenir informació rellevant en
funció del propi objectiu, distingir entre fets i
opinions, captar el sentit global i la relació entre les
parts del discurs.
Identificar la intenció de l’emissor, analitzar
procediments retòrics, valor la fiabilitat, la forma i el
contingut del text.
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (3)
Criteris d’avaluació
Produir textos orals i multimodals, amb
atenció preferent als textos acadèmics,
amb rigor, coherència, fluïdesa i el
registre adequat, atenent les convencions
pròpies dels diferents gèneres discursius, i
participar en interaccions orals amb
actitud cooperativa i respectuosa, tant
per construir coneixement i establir
vincles personals, com per intervenir de
manera activa iinformada en diferents
contextos socials.
Realitzar exposicions i argumentacions orals formals amb
diferent grau de planificació sobre temes d'interès científic
i cultural i de rellevància acadèmica i social, ajustant-se a
les convencions pròpies de cada gènere discursiu i amb la
fluïdesa, el rigor, la coherència i el registre adequat, en
diferents suports i utilitzant de manera eficaç recursos
verbals i no verbals.
Participar de manera activa i adequada en interaccions orals
formals i informals, i en el treball en equip, amb actituds
d'escolta activa i estratègies de cooperació conversacional i
cortesia lingüística.
Conèixer les claus dels gèneres discursius específics
Respectar les successives fases del procés oral (planificació,
producció, esborrany i revisió)
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (4)
Criteris d’avaluació
Comprendre, interpretar i valorar, amb
sentit crític i diferents propòsits de
lectura, textos escrits i multimodals, amb
Identificar el sentit global, l'estructura, la informació
rellevant i la intenció de l'emissor de textos escrits i
multimodals especialitzats, amb una atenció especial a
textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, fent les
15 / 78
especial atenció a textos acadèmicsi dels
mitjans de comunicació, reconeixent el
sentit global i les idees principals i
secundàries, integrant la informació
explícita i realitzant les inferències
necessàries, identificant la intenció de
l'emissor, reflexionant sobre el contingut
i la forma, i avaluant la seva qualitat i
fiabilitat, per tal de construir
coneixement i donar resposta a
necessitats i interessos comunicatius
diversos.
inferències necessàries i amb diferents propòsits de
lectura.
Valorar la forma i el contingut de textos complexos,
avaluant-ne la qualitat, la fiabilitati la idoneïtat del canal
utilitzat, així com l’eficàcia de les procediments
comunicatiusemprats.
Entendre la comunicació com unconstant procés de
interpretació d'intencions en el qual entren en joc el
coneixement compartit entre interlocutors i tots
aquells elements contextuals i cotextuals que
permeten anar més enllà del significat del text i
interpretar el seu sentit
Anticipar el contingut, retenir informació rellevant
en funció del propi objectiu, distingir entre fets i
opinions, captar el sentit global i la relació entre les
parts del discurs.
Identificar la intenció de l’emissor, analitzar
procediments retòrics, valor la fiabilitat, la forma i el
contingut del text.
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (5)
Criteris d’avaluació
Produir textos escrits i multimodals
coherents, cohesionats, adequats i
correctes, amb especial atenció als
gèneres discursius de l'àmbit
acadèmicamb regulació dels iguals i
autoregulació autònoma, per
construir coneixement i donar
resposta de manera informada, eficaç
i creativa a propòsits comunicatius
concrets.
Elaborar textos acadèmics coherents, cohesionats i amb
el registre adequat sobre temes curriculars o d'interès
social i cultural,precedits d'un procés de planificació que
atengui la situació comunicativa, destinatari, propòsit i
canal, i de redacció i revisió d'esborranys de manera
individual o entre iguals, o mitjançant altres instruments
de consulta.
Incorporar procediments per enriquir els textos, atenent a
l’ús discursiu de diferents elements lingüístics i de estil, amb
precisió lèxica i correcció ortogràfica i gramatical, del’àmbit
social i acadèmic.
Conèixer i aplicar les diferents «motlles» en què han
cristal·litzat les pràctiques comunicatives escrites
pròpies dels diferents àmbits d'ús (els gèneres
discursius)
Tenir cura del llenguatge, de l’estil i dels aspectes
ortogràfics
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (6)
Criteris d’avaluació
Elaborar treballs d’investigació de manera autònoma, en
diferents suports, sobre temes curriculars d'interès
cultural que impliquin localitzar, seleccionar i contrastar
informació procedent de diferents fonts; calibrar-ne la
fiabilitat i la pertinència en funció dels objectius de
lectura; organitzar-la i integrar-la en esquemes propis, i
reelaborar-la i comunicar-la de manera creativa, adoptant
un punt de vista crític i respectuós amb la propietat
intel·lectual.
16 / 78
Seleccionar i contrastar informació procedent de
diferents fonts, avaluant-ne la fiabilitat i
pertinència en funció dels objectius de lectura i
evitant els riscosde manipulació i desinformació, i
integrar-la i transformar-la en coneixement per
comunicar-la adoptant un punt de vista crític i
personal alhora que respectuós amb la propietat
intel·lectual, especialment en el marc de la
realització de treballs d’investigació sobre temes
del currículum.
Avaluar la veracitat de notícies i informacions, amb especial
atenció a les xarxes socials i altres entorns digitals, seguint
pautes d'anàlisi, contrast i verificació, fent ús de les eines
adequades i mantenint una actitud crítica davant als
possibles biaixos de la informació i autoregulant-se en el seu
ús.
Adoptar hàbits d'ús crític, segur, sostenible i saludable de les
tecnologiesdigitals en relació amb la cerca i la comunicació
de la informació
Adquirir habilitats i destreses per transformar la
informació en coneixement, reconèixer el moment en
què es necessita, on cercar-la, com gestionar-la,
avaluar-la i comunicar-la
Adquirir una actitud ètica i responsable amb la
propietat intel·lectual i amb la identitatdigital
Respectar les convencions de presentació establertes
(índex, organització en epígrafs, procediments de
citació, notes a peu de pàgina, bibliografia i webgrafia,
etc.)
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (7)
Criteris d’avaluació
Seleccionar i llegir de manera autònoma
obres rellevants de la literatura
contemporània com a font de plaer i
coneixement, configurant un itinerari
lector que s'enriqueixi progressivament
quant a diversitat, complexitat i qualitat
de les obres, i compartir experiències
lectores, per construir la pròpiaidentitat
lectora i gaudir de la dimensió social de la
lectura.
Triar i llegir de manera autònoma obres rellevants de la
literatura contemporània i deixar constància del progrés de
l'itinerari lector i cultural personal mitjançant l'explicació
argumentada dels criteris de selecció de les lectures, les
formes d’accés a la cultura literària i de l’experiència de
lectura.
Compartir l’experiència lectora utilitzant un metallenguatge
específic i elaborar una interpretació personal establint
vincles argumentats amb altres obres i altres experiències
artístiques i culturals.
Identificar la intertextualitat present als diferents autors i
obres treballades
Ubicar amb precisió els textos en el context de
producció així com en les formes culturals en què
s'inscriuen, i entendre les funcions i els efectes de les
diferents convencions a partir de les quals es
construeixen les obres.
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (8)
Criteris d’avaluació
Explicar i argumentar la interpretació deles obres llegides
mitjançant l'anàlisi de les relacions internes dels seus
elements constitutius amb el sentit de l'obra i de les
relacions externes del text amb el context sociohistòric i
amb la tradició literària, utilitzant un metallenguatge
específic i incorporant judicis de valor vinculats a la
apreciació estètica de les obres.
17 / 78
Llegir, interpretar i valorar obres
rellevants de la literatura catalana,
castellanai hispanoamericana, utilitzant
un metallenguatge específic i mobilitzant
l'experiència biogràfica i els
coneixements literaris i culturals, per
establir vincles entre textos diversos que
configurin un mapa cultural i eixamplin
les possibilitats de gaudir de la literatura
i de crear textos d'intenció literària.
Desenvolupar projectes d’investigació que es concretin en
una exposició oral, un assaig o una presentació
multimodal, mitjançant l’establiment de vincles
argumentats entre els clàssics de la literatura catalana,
castellana i hispanoamericana, desde l’Edat Mitjana fins a
l’últim quart del segle XIX, objecte de lectura guiada i
altres textos i manifestacions artístiques clàssiques o
contemporànies, en funció de temes, tòpics, estructures,
llenguatge, recursos expressius i valors ètics i estètics, i
explicitant la implicació i la resposta personal del lector a
la lectura.
Crear textos personals o col·lectius amb intenció literària i
consciència d'estil, en suports diferents i amb ajuda d'altres
llenguatges artístics i audiovisuals, a partir de la lectura
d'obres o fragments significatius en què s'utilitzin les
convencions formals dels diversos gèneres i estils literaris.
Desenvolupar habilitats d’interpretació que permetin
l'accés a obres rellevants del patrimoni literari, facilitin
la verbalització d’un judici de valor argumentat sobre
les lectures
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (9)
Criteris d’avaluació
Consolidar i aprofundir en el
coneixement explícit i sistemàtic sobre
l'estructura de la llengua i els usos, i
reflexionar de manera autònoma sobre
les eleccions lingüístiques i discursives,
amb la terminologia adequada, per
desenvolupar la consciència lingüística,
augmentar el repertori comunicatiu i
millorar les destreses tant de producció
oral i escrita com de recepció crítica.
Revisar els propis textos i fer propostes de millora
argumentant els canvis a partir de la reflexió
metalingüística i amb un metallenguatge específic, i
identificar i resoldre problemes de comprensió lectora
utilitzant els coneixements explícits sobre la llengua i el
seu ús.
Explicar i argumentar la interrelació entre el propòsit
comunicatiu i les eleccions lingüístiques de l'emissor, així
com els seus efectes en el receptor, utilitzant el
coneixement explícit de la llengua i un metallenguatge
específic en la comprensió i producció de textos acadèmics,
dels mitjans de comunicació, personals i socials.
Elaborar i presentar els resultats de petits projectes
d'investigació sobre aspectesrellevants del funcionament de
la llengua, formulant hipòtesis i establint generalitzacions,
utilitzant els conceptes i la terminologia lingüística adequada
i consultant de manera autònoma diccionaris, manuals i
gramàtiques.
Competència específica /
Aprenentatge que es vol assolir (10)
Criteris d’avaluació
Posar les pràctiques comunicatives al
servei de la convivència democràtica, la
resolució dialogada dels conflictes i la
igualtat de drets de totes les persones,
Identificar i rebutjar els usos discriminatoris de la llengua, els
abusos de poder a través de la paraula i els usos
manipuladors del llenguatge a partir de lareflexió i l'anàlisi
de les elements lingüístics, textuals i discursius utilitzats, així
com dels elements no verbals que regeixen la comunicació
18 / 78
utilitzant un llenguatge no discriminatori
i rebutjant els abusos de poder a través de
la paraula per afavorir-ne un ús eficaç,
ètic i democràtic del llenguatge.
entre les persones.
Utilitzar estratègies per a la resolució dialogada dels
conflictes i larecerca de consensos tant a nivell personal com
educatiu i social
Desenvolupar hàbits com l'empatia i el respecte,
l'escolta activa,la comunicació assertiva, la deliberació
argumentada i la resolució dialogada dels conflictes.
Erradicar els usos discriminatoris i manipuladors del
llenguatge, així com els abusos de poder a través de la
paraula
S’ha de destacar igualment que les diferents activitats, reptes o situacions d’aprenentatge previstes pels dos cursos
disposaran també de les seves pròpies rúbriques d’avaluació amb el seguit d’indicadors que serviran per
determinar el grau de domini dels objectius previstos o dels sabers indispensables.
ALTRES ASPECTES CONCRETS QUE S’AVALUARAN A L’ETAPA
 Participació de l’alumnat en la dinàmica de les classes
 Lliurament de les tasques previstes
 Realització d’exposicions orals en el marc de les activitats previstes
 Elaboració de comentaris de text
 Elaboració d’activitats de comprensió lectora i d’interpretació
 Elaboració d’informes, ressenyes, dossiers o treballs sobre les lectures / obres / autors treballats a classe.
 Actituds, valors i normes manifestades per l’alumnat (puntualitat, interès, participació, treball
col·laboratiu, versatilitat a l’hora d’adaptar-se a les tasques previstes, etc.)
 Capacitat per captar el valor de la literatura com a màxima expressió de les possibilitats que ofereix una
llengua
 Capacitat per entendre el paper de la literatura com a eina de reflexió sobre la pròpia experiència humana
 Millora progressiva de les capacitats pròpies d’expressió i creativitat
 Capacitat de mobilitzar recursos per trobar, seleccionar i analitzar diferents informacions exigides a les
activitats plantejades i procedents de diferents fonts i suports.
COM S’ESTABLIRÀ LA QUALIFICACIÓ DEL GRAU D’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES
AL BATXILLERAT?
Es farà de manera similar a l’ESO i seguint en tot moment el sistema d’avaluació competencial, tot i que en el
cas del batxillerat, les qualificacions finals que es proposin no seran de caràcter qualitatiu, sinó quantitatiu (en
una escala de 0 a 10 punts).
Cadascuna de les activitats plantejades estarà contextualitzada en el treball directe o indirecte d’una o
diverses de les competències específiques dins les quals s’emmarquen les matèries de llengües.
L’activitat en qüestió plantejarà uns objectius la consecució dels quals es mesurarà a través d’una sèrie
d’indicadors, que són el conjunt d’evidències que el/la docent tindrà presents per establir el grau de superació
o de satisfacció en el compliment d’aquests objectius. Els objectius i els indicadors d’avaluació quedaran
recollits en rúbriques específiques. Per a cadascun dels indicadors recollits s’assignarà una qualificació
numèrica de 0 a 10 punts.
El disseny de les diferents rúbriques d’avaluació es fonamentarà sempre en tres eixos claus, que són:
a) El nivell de qualitat que l’alumne/a evidenciï en el seu aprenentatge
b) El grau d’autonomia que l’alumne/a evidenciï a l’hora de consolidar els objectius de l’activitat
19 / 78
c) El nivell de qualitat del producte presentat.
Els criteris d’avaluació, vinculats directament a les competències específiques, expliciten l’avaluació
de les capacitats i els sabers que cal desenvolupar, mesuren el grau de desenvolupament d’aquestes
competències i concreten els aprenentatges que volem identificar en l’alumnat i la forma de fer-ho. El
professorat ha de contextualitzar i flexibilitzar aquests criteris d’acord amb les circumstàncies de la
seva activitat.
ALTRES ASPECTES CLAU DE L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT
1) La qualificació trimestral i/o final de la matèria s’obtindrà a partir de la mitjana que s’extraurà de totes
les activitats realitzades i avaluades a través de rúbriques que indicaran el nivell de superació de
cadascuna d’elles en una escala numèrica de 0 a 10 punts. S’aplicarà un factor de ponderació específic
tot depenent de si la tasca realitzada s’emmarca dins del treball de les competències específiques 1-2-
3-4-5-6-9-10 (80%) o de les competències específiques 7-8 (20%).
2) No es distingirà entre tipus d’activitats: totes tindran un mateix pes en el càlcul de la qualificació,
independentment que es tracti d’activitats de creació, de comprensió i interpretació, de reelaboració,
etcètera i independentment que es tracti d’activitats formals tipus examen o semi-formals (redaccions,
qüestionaris, informes, resums, etcètera). En resum, totes les tasques tindran un mateix valor i els
exàmens no han de tenir necessàriament més pes que, per exemple, una activitat d’expressió oral o
d’expressió escrita.
3) No passarà el mateix amb les diferents destreses o competències avaluades: les activitats que s’orientin
a consolidar l’expressió oral, l’expressió escrita, l’alfabetització informacional, el plurilingüisme i
interculturalitat, o la reflexió lingüística tindran un pes del 80% en el càlcul de la qualificació. Les
activitats que s’orientin a consolidar l’educació literària tindran un pes específic del 20% de la
qualificació.
El motiu pel qual es proposa dotar d’un percentatge diferenciat a l’avaluació de les competències relacionades
amb l’aprenentatge de la literatura rau en el fet que, segons s’indica en el propi enunciat de les competències
específiques 7 i 8, els objectius fonamentals que es proposen són:
 Seleccionar i llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura contemporània com a font de plaer i
coneixement, configurant un itinerari lector que s'enriqueixi progressivament quant a diversitat, complexitat i
qualitat de les obres, i compartir experiències lectores, per construir la pròpiaidentitat lectora i gaudir de la
dimensió social de la lectura.
 Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la literatura catalana, castellana i hispanoamericana,
utilitzant un metallenguatge específic i mobilitzant l'experiència biogràfica i els coneixements
literaris i culturals, per establir vincles entre textos diversos que configurin un mapa cultural i
eixamplin les possibilitats de gaudir de la literatura i de crear textos d'intenció literària.
o Per tant, els aprenentatges relacionats amb el fenomen de la literatura mereixen ser avaluats de
manera diferenciada tot premiant l’esforç, l’interès, la constància, la curiositat i la iniciativa de
l’alumnat. Més encara si valorem que bona part d’aquest aprenentatge no es produirà de forma
guiada o tutelada, sinó de manera autònoma.
 En resum, el càlcul de la qualificació de l’alumnat es realitzarà en base a la següent fórmula: mitjana
aritmètica de totes les activitats realitzades en el marc de les competències específiques 1-2-3-4-5-6-
9-10 (independentment de la seva tipologia) x 0.8 + Mitjana aritmètica de les activitats realitzades en
el marc de les competències específiques 7 i 8 x 0.2.
4) Per superar la matèria de Llengua castellana i literatura-Llengua catalana i literatura serà
20 / 78
imprescindible haver aprovat almenys dos de les tres avaluacions i obtenir una mitjana igual o superior
a 5 punts en una escala sobre 10.
5) S’exigirà un domini bàsic de les eines digitals indispensables per dur a terme les activitats previstes (processadors
de text, programes de muntatge d’àudio i vídeo, programes per a la creació de presentacions audiovisuals, etc.)
6) Les qualificacions trimestrals s’arrodoniran per defecte només a partir del cinquè decimal (per exemple: 6.4 = 6;
6.5 = 7). La proposta de qualificació final prendrà com a base de càlcul les notes reals obtingudes durant
cadascuna de els avaluacions parcials (amb decimals) per, posteriorment, dur a terme un nou arrodoniment.
SÍNTESI DELS PUNTS CLAU DE L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT
1 Avaluació exclusivament competencial, en base a les competències clau del batxillerat i les competències
específiques de l’àmbit lingüístic.
2 Malgrat que existeixin algunes competències essencials per evidenciar el domini de la llengua (llegir-comprendre-
parlar-escriure / competències específiques 2-3-4-5) no s’establirà cap tipus de priorització o jerarquització entre les
competències específiques, donat que totes es treballaran per igual al llarg de tota l’etapa educativa, de manera
intermitent i amb diferents graus d’intensitat.
3 L’assoliment dels aprenentatges estipulats per cada competència es mesura a través dels criteris d’avaluació i els
indicadors recollits a diferents rúbriques o dianes d’avaluació
4 Les diferents competències específiques que es treballin al llarg dels dos cursos es valoraran en funció dels seus propis
criteris d’avaluació dissenyats a tals efectes
5 Plantejament d’activitats variades (proves formals, activitats semi-formals, exposicions orals, treballs monogràfics,
treballs grupals, reptes, situacions d’aprenentatge, etcètera)
6 Avaluació basada en els sabers propis de la matèria, no en continguts curriculars estrictes. Els continguts
curriculars són el mitjà per avaluar les diferents competències.
7 Les activitats o situacions d’aprenentatge proposades poden tenir un objectiu únic o bé servir per avaluar
diferents competències de forma simultània
8 Avaluació contínua, global, diferenciada, sumativa i certificativa
9 Plantejament d’activitats i mesures de reforç sempre que siguin necessàries per acreditar la superació del curs.
L’alumnat que no superi el curs en la convocatòria ordinària, disposarà de la convocatòria extraordinària.
L’alumnat que passi de curs sense haver assolit la matèria del curs anterior també disposarà de mecanismes per
posar-se al dia.
10 Els resultats de l’avaluació al batxillerat es consignaran de manera quantitativa i no qualitativa. Per fer el càlcul
de la nota trimestral/final es durà a terme una mitjana de totes les activitats realitzades, cadascuna de les quals
estarà vinculada a una o vàries de les competències específiques esmentades
11 Donat que els resultats de l’avaluació es consignen de manera quantitativa, NO es distingirà entre activitats: en
general totes tindran un mateix pes en el càlcul de la qualificació (independentment que es tracti d’activitats de
creació, de comprensió i interpretació, de reelaboració i independentment que es tracti d’activitats formals tipus examen
o semi-formals tipus redaccions, qüestionaris, informes, resums, etcètera) a excepció de les activitats vinculades a
l’Itinerari lector del curs. Aquestes activitats es ponderaran amb un 20% de la qualificació donada la seva
importància i, sobretot, donat el fet que s’hauran de realitzar de manera autònoma, tal i com es concreta a la
competència específica 7.
12 El mateix passarà amb les diferents destreses o competències avaluades: totes les competències tindran un mateix pes
en el càlcul de la qualificació independentment que s’orientin a consolidar l’expressió oral, l’expressió escrita,
l’alfabetització informacional, el plurilingüisme i interculturalitat, o la reflexió lingüística, perquè es realitzarà
una mitjana aritmètica. No passarà el mateix amb l’educació literària (competències específiques 7 i 8), que
tindran un pes específic del 20% de la nota trimestral / final.
En resum, el càlcul de la qualificació de l’alumnat es realitzarà en base a la següent fórmula: mitjana aritmètica
de totes les activitats realitzades en el marc de les competències específiques 1-2-3-4-5-6-9-10 (independentment
de la seva tipologia) x 0.8 + Mitjana aritmètica de les activitats realitzades en el marc de les competències
específiques 7 i 8 x 0.2.
13 Per superar la matèria de Llengua castellana i literatura-Llengua catalana i literatura serà imprescindible haver
21 / 78
aprovat almenys dos de les tres avaluacions i obtenir una mitjana igual o superior a 5 punts en una escala sobre
10.
14 S’exigirà un domini bàsic de les eines digitals indispensables per dur a terme les activitats previstes
(processadors de text, programes de muntatge d’àudio i vídeo, programes per a la creació de presentacions
audiovisuals, etc.)
15 Les qualificacions trimestrals s’arrodoniran per defecte només a partir del cinquè decimal (per exemple: 6.4 = 6;
6.5 = 7). La proposta de qualificació final prendrà com a base de càlcul les notes reals obtingudes durant
cadascuna de els avaluacions parcials (amb decimals) per, posteriorment, dur a terme un nou arrodoniment.
RECUPERACIONS EXTRAORDINÀRIES (castellà-català)
PRÈVIES
Segons es concreta als nous decrets de l’ESO i el Batxillerat, a l’Educació Secundària Obligatòria desapareixen les
proves extraordinàries mentre que al batxillerat es mantenen. Al seu torn, en el cas concret del 1r curs de batxillerat i
segons el calendari d’organització del curs 2023-2024, les recuperacions extraordinàries tindran lloc durant els 5 darrers
dies lectius del curs. Al 2n curs de batxillerat, les proves extraordinàries es realitzaran un cop superada l’avaluació final
ordinària i no més tard del 15 de juny.
ESO
Amb caràcter general, el procés de recuperació de la matèria a l’ESO consistirà a fer el lliurament d'un dossier de tasques (en
format paper o telemàtic) per reforçar i consolidar aquelles competències no assolides al llarg del curs, ja sigui perquè es tracta
d’activitats que no es van presentar en el seu moment o bé perquè es tracta de sabers, habilitats o destreses que no estan
superats. El dossier consistirà o bé en un recull de totes les activitats realitzades al llarg del curs, o bé en un seguit d'activitats
de reforç dissenyades pel professorat.
 Temporització aproximada: la realització del dossier de tasques es proposarà al llarg del tercer trimestre,
entre els mesos de març i abril.
Els criteris d’avaluació generals per aquest dossier seran els següents:
o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat
o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels
sabers avaluats. En el cas de l’ESO, es demanarà assolir almenys el nivell de gradació 1 en el màxim d’activitats possible.
o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les
seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a.
o La quantitat d’activitats contestades incorrectament (amb un nivell de gradació inferior als indicadors presentats al
nivell 1 en el cas de l’ESO) no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit.
BATXILLERAT
Amb caràcter general, el procés de recuperació de la matèria al batxillerat podrà consistir en dues alternatives. El docent
responsable de la matèria serà qui valorarà la situació particular de cada alumne/a per decidir quina de les dues alternatives
aplicar:
a) Fer el lliurament d'un dossier de tasques (en format paper o telemàtic) per reforçar i consolidar aquelles
competències no assolides al llarg del curs, ja sigui perquè es tracta d’activitats que no es van presentar en el seu
moment o bé perquè es tracta de sabers, habilitats o destreses que no estan superats. El dossier consistirà o bé en un
recull de totes les activitats realitzades al llarg del curs, o bé en un seguit d'activitats de reforç dissenyades pel
professorat.
Els criteris d’avaluació generals per aquest dossier seran els següents:
o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat
o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels
sabers avaluats.
o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les
seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a.
o La quantitat d’activitats contestades incorrectament (amb un nivell de gradació inferior als indicadors presentats al
nivell 1) no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit.
 Aquesta opció s’adreçarà especialment a aquells alumnes que tinguin una qualificació final de la
matèria propera al 5 i que no hagin arribat a l’aprovat per no haver lliurat les tasques previstes
durant el curs dins dels terminis fixats.
b) Fer una prova escrita el dia i hora previst segons el calendari que es dissenyi.
22 / 78
Els criteris d’avaluació generals per aquesta prova seran els següents:
- Que la prova sigui contestada o resolta en la seva totalitat, sense deixar activitats en blanc.
- Que les respostes donades pels alumnes vagin en la línia d’allò que es demana als enunciats i les activitats es
responguin de manera correcta, és a dir, demostrant la interiorització dels coneixements necessaris que evidenciïn la
superació dels objectius i continguts o sabers previstos.
- Si les respostes manifesten errors substancials i el professor/a que avalua ho creu necessari, l’alumne ha de ser capaç
d’identificar-los i corregir-los en un posterior col·loqui oral on serà avaluat en funció de la seva capacitat per autocorregir-
se.
- En qualsevol cas, els resultats globals obtinguts a la prova escrita hauran de ser obligatòriament superiors als
obtinguts per l’alumne/a en qüestió sobre aquests mateixos continguts durant el curs.
 Aquesta opció s’adreçarà especialment a aquells alumnes que tinguin una qualificació final de la
matèria considerablement llunyana al 5 i que no hagin arribat a l’aprovat per no haver assolit els
mínims competencials fixats pel curs.
Els criteris de qualificació per a aquesta prova es basaran en les mateixes rúbriques que s’hauran aplicat al llarg del curs
en el marc de l’avaluació de les diferents competències específiques de la matèria.
Les proves extraordinàries de recuperació seran globals perquè recolliran els continguts essencials del curs i tindran una
estructura comuna. L'exercici presentarà un text i una sèrie de qüestions perquè l'alumnat demostri les seves competències
lingüístiques escrites (comprensió, expressió) i el seu domini de determinats sabers referents a les llengües i els seus
parlants, la comunicació, l’educació literària o la reflexió sobre la llengua. Aquest plantejament és compatible igualment
amb l’aparició a les proves de preguntes purament teòriques.
RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT EN CAS DE PROMOCIÓ DE CURS (ESO)
En línies generals, en el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències específiques del curs de les
matèries amb continuïtat dins l'etapa, com és el cas de la Llengua castellana o la Llengua catalana, hauria de
comportar l'assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors. Per tant, tots aquells alumnes que
hagin promocionat de curs (de 1r a 2n d’ESO, de 2n a 3r o de 3r a 4t) sense haver aprovat aquestes matèries de
llengües estaran eventualment aprovats durant el curs vigent sempre i quan l'acabin superant.
Malgrat això, s’han d'establir mesures de reforç i suport en la programació del curs següent per als alumnes que passin de
curs sense haver assolit alguns nivells competencials establerts i recollits en els criteris d'avaluació. En el marc de
l'avaluació contínua, cal incloure activitats que afavoreixin l'assoliment d'aquestes competències en les programacions de
les matèries que tenen continuïtat al llarg de l'etapa. Per donar cobertura a aquesta casuística, se seguirà el següent
procediment:
 Tots aquells alumnes que hagin promocionat de curs (de 1r a 2n d’ESO, de 2n a 3r o de 3r a 4t) sense haver
aprovat les matèries de llengües tindran l’opció de reforçar els continguts, sabers o competències no superades
durant el curs vigent lliurant, dins del termini fixat, un dossier d’activitats d’avaluació proporcionat pel
professor/a al començament del curs. D'aquesta manera, si l'alumne/a no aconsegueix superar el curs actual,
almenys haurà tingut l'opció de recuperar la matèria dels cursos anteriors.
o Temporització aproximada:
 Pels nivells 1r-2n-3r d’ESO el lliurament del dossier de tasques per part de l’alumnat tindrà
lloc durant el tercer trimestre, aproximadament entre el 15 de maig i el 15 de juny.
 En el cas de 4t d’ESO, el lliurament del dossier de tasques per part de l’alumnat s’haurà
d’anticipar al segon trimestre (als volts del març o l’abril) per raons organitzatives. Tot
l’alumnat que té intenció de continuar els seus estudis a la Formació Professional ha de passar
per un tràmit previ en què ha de certificar la seva qualificació mitjana de l’ESO. Per tant, és
essencial que abans no arribi aquest tràmit, l’alumne/a hagi disposat de l’opció de recuperar la
matèria pendent d’altres cursos anteriors.
 Aquest dossier d’activitats s’agruparà per blocs i recollirà activitats diverses referides als continguts i sabers
bàsics impartits durant el curs anterior i vinculats a les competències específiques de l’àmbit lingüístic no
superades. Igualment, cada bloc d’activitats es tancarà amb una proposta d’avaluació escrita tipus examen que
l’alumnat haurà de respondre i que formarà part del procés d’avaluació i recuperació de la matèria.
CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
23 / 78
S’obtindrà l’aprovat i, per tant, es considerarà recuperada la matèria / competència pendent ("AS"-"Assoliment
Satisfactori") si es compleixen els següents requisits:
Per el dossier d’activitats:
o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat
o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels
continguts avaluats.
o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les
seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a.
o La quantitat d’activitats contestades incorrectament no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit.
Per a les proves escrites:
o Que la prova sigui contestada o resolta en la seva totalitat, sense deixar activitats en blanc.
o Que les respostes donades pels alumnes vagin en la línia d’allò que es demana als enunciats i les activitats es
responguin de manera correcta, és a dir, demostrant la interiorització dels coneixements necessaris que evidenciïn la
superació dels objectius i continguts previstos.
o Si les respostes manifesten errors substancials i el professor/a que avalua ho creu necessari, l’alumne ha de ser capaç
d’identificar-los i corregir-los en un posterior col·loqui oral on serà avaluat en funció de la seva capacitat per autocorregir-
se.
o En qualsevol cas, els resultats globals obtinguts a les proves escrites hauran de ser obligatòriament superiors als
obtinguts per l’alumne/a en qüestió sobre aquests mateixos continguts durant el curs o cursos anteriors.
A més, es valoraran els mateixos criteris de qualificació establerts de manera ordinària pel curs:
- L’avaluació de l’alumnat tindrà present especialment l’adquisició de les habilitats bàsiques referides a les
destreses comunicatives (saber llegir, saber parlar, comprendre el que llegim, saber escriure: competències
específiques 2-3-4-5) ja que és aquesta a la que pertanyen la majoria de competències que es prioritzen durant el
curs. No serà possible superar el curs sense haver acreditat almenys amb un Assoliment Satisfactori aquestes
competències.
 Els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses per sota del Nivell 1 de gradació de les competències
específiques 2-3-4-5 obtindran una qualificació de NA (No Assoliment).
 Els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses equiparables al Nivell 1 de gradació de les
competències 2-3-4-5 tindran una qualificació d'AS (Assoliment Satisfactori)
 Els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses equiparables al Nivell 2 de gradació de les
competències 2-3-4-5 tindran una qualificació d'AN (Assoliment Notable).
 Finalment, els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses equiparables al Nivell 3 de gradació de les
competències 2-3-4-5 tindran una qualificació d'AE (Assoliment excel·lent).
En el cas de l’ESO, tant els models de proves escrites com la resta d’activitats recollides al dossier de reforç quedaran
integrats dins el mateix procés de recuperació de la matèria. Per tant, no es valoraran de manera diferenciada el dossier
i les proves escrites, sinó de manera complementària tot mirant de visualitzar els resultats globals obtinguts per
l’alumne/a així com les possibles mancances i compensacions que s’observin.
RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT EN CAS DE PROMOCIÓ DE CURS (BATXILLERAT)
En el cas del batxillerat, les matèries de Llengua castellana i literatura / Llengua catalana i literatura no poden rebre el
mateix tractament continu que a l’ESO. A efectes pràctics, la Llengua castellana-catalana i la literatura de 1r de batxillerat
i de 2n de batxillerat respectivament computen com a matèries diferenciades. Per tant, no és possible que els alumnes que
aprovin el segon curs de batxillerat quedin automàticament recuperats de la matèria del primer curs.
La recuperació de la matèria pendent es durà a terme seguint un procediment similar al de les recuperacions
extraordinàries: a través d’un dossier d’activitats de reforç o a través de proves escrites tot depenent de la situació
particular de cada alumne/a i del seu expedient acadèmic pel que fa a la consecució de les competències pròpies de la
matèria.
Es plantejaran successives convocatòries (una per trimestre si el calendari és compatible) que permetin a l’alumnat suspès
recuperar els continguts del curs pendents aplicant alguna de les dues opcions prèviament exposades. Les dates concretes
de cadascuna de les convocatòries seran consensuades amb el coordinador de batxillerat i amb l’alumnat per tal de trobar
la que menys perjudiqui a tots.
o Convocatòria del primer trimestre >Recuperació del primer trimestre > Mes de novembre
o Convocatòria del segon trimestre >Recuperació del segon trimestre > Mes de febrer
o Convocatòria del tercer trimestre > Recuperació del tercer trimestre > Mes d’abril
Per a cada convocatòria, l’alumnat afectat haurà d’aprovar l’examen plantejat o bé lliurar obligatòriament el dossier
d’activitats proporcionat pel professor/a.
24 / 78
Els criteris d’avaluació del dossier d’activitats i de la prova escrita seran els mateixos que a les proves extraordinàries.
CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
S’obtindrà l’aprovat i, per tant, es recuperarà la matèria pendent de primer de batxillerat si es compleixen els següents
requisits:
Per a l’alumnat qui presenti un dossier d’activitats compensatòries:
o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat
o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels
continguts avaluats.
o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les
seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a.
o La quantitat d’activitats contestades incorrectament no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit.
Per a l’alumnat qui realitzi un prova escrita:
o Que la prova sigui contestada o resolta en la seva totalitat, sense deixar activitats en blanc.
o Que les respostes donades pels alumnes vagin en la línia d’allò que es demana als enunciats i les activitats es
responguin de manera correcta, és a dir, demostrant la interiorització dels coneixements necessaris que evidenciïn la
superació dels objectius i continguts previstos.
o Si les respostes manifesten errors substancials i el professor/a que avalua ho creu necessari, l’alumne ha de ser capaç
d’identificar-los i corregir-los en un posterior col·loqui oral on serà avaluat en funció de la seva capacitat per autocorregir-
se.
o En qualsevol cas, la nota obtinguda a la prova escrita haurà de ser obligatòriament superior a la mitjana d’exàmens o
exercicis obtinguda per l’alumne/a en qüestió sobre aquests mateixos continguts durant el curs.
PROPOSTA DE CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES MATÈRIES DE CLÀSSIQUES
Tot seguit, esmentarem els criteris d’avaluació de les matèries de clàssiques, tot desglossant-los per matèries i a
partir de les competències específiques, doncs en el cas del batxillerat, són les mateixes per al primer que per al
segon curs. Després, assenyalarem els sabers de cadascuna d’elles.
A grans trets, totes les matèries s’avaluaran competencialment,
 LLENGUA I CULTURA LLATINA 1r i 2n BAT
 Competència 1: identificar els aspectes bàsics de la llengua llatina, resoldre i analitzar les
unitats lingüístiques i reflexionar-hi mitjançant la comparació amb la llengua
d’ensenyament i amb altres llengües del repertori individual de l’alumnat, per traduir
textos llatins que siguin significatius per a l’estudiant.
 Criteris d’avaluació:
1r Curs 2n Curs
1.1 Dur a terme traduccions directes de frases o
fragments breus, adaptats, de dificultat baixa,
amb correcció ortogràfica i expressiva, per tal
d’identificar i analitzar unitats lingüístiques
regulars de la llengua i apreciar variants i
coincidències amb altres llengües conegudes per
l’alumnat.
1.1 Dur a terme traduccions directes i/o inverses
de textos o fragments de dificultat mitjana o alta
(originals o adaptats), amb correcció ortogràfica i
expressiva, per tal d’identificar i analitzar unitats
lingüístiques regulars de la llengua i apreciar
variants i coincidències amb altres llengües
conegudes per l’alumnat.
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf

Recommandé

CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf par
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfrpujol11
53 vues77 diapositives
Crit__aval_rec_2021-2022 par
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022rpujol1
223 vues78 diapositives
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf par
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfCRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfrpujol1
286 vues82 diapositives
Criteris aval rec_centre_2019-2020 par
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
575 vues28 diapositives
Criteris aval rec_centre_2019-2020 par
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
105 vues27 diapositives
Criteris aval rec_centre_ par
Criteris aval rec_centre_Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_rpujol1
299 vues25 diapositives

Contenu connexe

Similaire à CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf

Criteris aval rec_centre_web_centre par
Criteris aval rec_centre_web_centreCriteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centrerpujol1
711 vues25 diapositives
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA par
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAManuela Rubio
3.3K vues25 diapositives
Crit.aval.fam. par
Crit.aval.fam.Crit.aval.fam.
Crit.aval.fam.iesmontserratroig
120 vues2 diapositives
Criteris generals eso 16 17 par
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Laura Jimeno
102 vues3 diapositives
Procediment eso febrer 2010 par
Procediment eso febrer 2010Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010iesmontserratroig
483 vues13 diapositives
Criteris generals eso 16 17 par
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Laura Jimeno
38 vues3 diapositives

Similaire à CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf(20)

Criteris aval rec_centre_web_centre par rpujol1
Criteris aval rec_centre_web_centreCriteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centre
rpujol1711 vues
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA par Manuela Rubio
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
Manuela Rubio3.3K vues
Criteris generals eso 16 17 par Laura Jimeno
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17
Laura Jimeno102 vues
Criteris avaluació per matèries 3r eso par Laura Jimeno
Criteris avaluació per matèries 3r esoCriteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r eso
Laura Jimeno236 vues
Documents avaluació Educació Primària par hospitaletcrp
Documents avaluació Educació PrimàriaDocuments avaluació Educació Primària
Documents avaluació Educació Primària
hospitaletcrp2.2K vues
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX... par cepmolidenxema
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
cepmolidenxema8.7K vues
Programació 4t eso15 16 par adaura
Programació 4t eso15 16Programació 4t eso15 16
Programació 4t eso15 16
adaura274 vues
Criteris de correccio geografia batxillerat par jordimanero
Criteris de correccio geografia batxilleratCriteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxillerat
jordimanero9.2K vues
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia par jordimanero
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiaCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
jordimanero41.7K vues

Plus de rpujol1

-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf par
-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf
-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdfrpujol1
2.6K vues33 diapositives
Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf par
Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdfHoraris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf
Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdfrpujol1
15 vues34 diapositives
HorG2223.pdf par
HorG2223.pdfHorG2223.pdf
HorG2223.pdfrpujol1
1.6K vues34 diapositives
Horaris grups 2021-22 par
Horaris grups 2021-22Horaris grups 2021-22
Horaris grups 2021-22rpujol1
801 vues34 diapositives
Horaris grups 2021-22 par
Horaris grups 2021-22Horaris grups 2021-22
Horaris grups 2021-22rpujol1
777 vues34 diapositives
Horaris grups 2020-21_4_09_2020 par
Horaris grups 2020-21_4_09_2020Horaris grups 2020-21_4_09_2020
Horaris grups 2020-21_4_09_2020rpujol1
1.4K vues33 diapositives

Plus de rpujol1(20)

-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf par rpujol1
-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf
-Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf
rpujol12.6K vues
Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf par rpujol1
Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdfHoraris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf
Horaris_Grups_23-24_18_07_2023.pdf
rpujol115 vues
HorG2223.pdf par rpujol1
HorG2223.pdfHorG2223.pdf
HorG2223.pdf
rpujol11.6K vues
Horaris grups 2021-22 par rpujol1
Horaris grups 2021-22Horaris grups 2021-22
Horaris grups 2021-22
rpujol1801 vues
Horaris grups 2021-22 par rpujol1
Horaris grups 2021-22Horaris grups 2021-22
Horaris grups 2021-22
rpujol1777 vues
Horaris grups 2020-21_4_09_2020 par rpujol1
Horaris grups 2020-21_4_09_2020Horaris grups 2020-21_4_09_2020
Horaris grups 2020-21_4_09_2020
rpujol11.4K vues
Horar isgrups202021 par rpujol1
Horar isgrups202021Horar isgrups202021
Horar isgrups202021
rpujol1609 vues
Poema dmp-2020 par rpujol1
Poema dmp-2020Poema dmp-2020
Poema dmp-2020
rpujol186 vues
jpo-2020 par rpujol1
jpo-2020jpo-2020
jpo-2020
rpujol1196 vues
Presss 20 par rpujol1
Presss 20Presss 20
Presss 20
rpujol178 vues
Manifest par rpujol1
ManifestManifest
Manifest
rpujol1153 vues
Cas il par rpujol1
Cas ilCas il
Cas il
rpujol1105 vues
Mus il par rpujol1
Mus ilMus il
Mus il
rpujol1101 vues
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020 par rpujol1
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
rpujol178 vues
Tec impuls de-la_lectura_proposta_activitats curs 2019_2020 par rpujol1
Tec impuls de-la_lectura_proposta_activitats curs 2019_2020Tec impuls de-la_lectura_proposta_activitats curs 2019_2020
Tec impuls de-la_lectura_proposta_activitats curs 2019_2020
rpujol153 vues
Or impuls de-la_lectura_proposta_activitats_psi_2019-2020 par rpujol1
Or impuls de-la_lectura_proposta_activitats_psi_2019-2020Or impuls de-la_lectura_proposta_activitats_psi_2019-2020
Or impuls de-la_lectura_proposta_activitats_psi_2019-2020
rpujol163 vues
Mat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiques par rpujol1
Mat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiquesMat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiques
Mat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiques
rpujol165 vues
Ef impuls de-la_lectura_proposta_activitats (2) par rpujol1
Ef impuls de-la_lectura_proposta_activitats (2)Ef impuls de-la_lectura_proposta_activitats (2)
Ef impuls de-la_lectura_proposta_activitats (2)
rpujol147 vues
Ciencies impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dep_ciencies_19_20 (1) par rpujol1
Ciencies impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dep_ciencies_19_20 (1)Ciencies impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dep_ciencies_19_20 (1)
Ciencies impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dep_ciencies_19_20 (1)
rpujol1145 vues

CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf

 • 1. C CR RI IT TE ER RI IS S D D’ ’A AV VA AL LU UA AC CI IÓ Ó I I A AC CT TI IV VI IT TA AT TS S D DE E R RE EC CU UP PE ER RA AC CI IÓ Ó D DE EL L C CE EN NT TR RE E CURS 2023-2024
 • 2. 2 / 78 T Ta au ul la a d de e c co on nt ti in ng gu ut ts s D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E C CI IÈ ÈN NC CI IE ES S......................................................................................................................................................... 3 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D D’ ’E ED DU UC CA AC CI IÓ Ó F FÍ ÍS SI IC CA A ............................................................................................................................................ 4 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D D’ ’I ID DI IO OM ME ES S........................................................................................................................................................... 8 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E L LL LE EN NG GÜ ÜE ES S .................................................................................................................................................... 11 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E M MA AT TE EM MÀ ÀT TI IQ QU UE ES S ......................................................................................................................................... 65 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E M MÚ ÚS SI IC CA A........................................................................................................................................................ 67 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E P PS SI IC CO OP PE ED DA AG GO OG GI IA A ....................................................................................................................................... 68 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E S SO OC CI IA AL LS S........................................................................................................................................................ 74 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E T TE EC CN NO OL LO OG GI IA A................................................................................................................................................ 76 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E V VI IS SU UA AL L I I P PL LÀ ÀS ST TI IC CA A....................................................................................................................................... 76
 • 3. 3 / 78 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E C CI IÈ ÈN NC CI IE ES S ESO Els criteris d'avaluació es concreten en les programacions didàctiques i es vinculen a les competències específiques i indiquen l’assoliment dels aprenentatges de l’alumnat desenvolupats en les diferents unitats didàctiques o situacions d’aprenentatge (SdA). En la programació didàctica de cada matèria s’especifica i es concreta el pes de cada competència per a l’obtenció de la qualificació quantitativa de la matèria: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). Per a les sis competències específiques de Biologia-geologia i Física-química, el departament de Ciències ha acordat fer- ne la seqüenciació per nivells i matèries al llarg de l’etapa d’ESO, tal com consta en el punt 1. El grau d’assoliment de cada competència es valora segons tres nivells d’assoliment descrits pel Departament d’Educació, quedant la valoració de no assoliment, NA, per a quan l'alumne no hagi arribat al nivell mínim exigit per al primer nivell. Així doncs, l'alumnat pot arribar a un assoliment satisfactori, o AS, que seria el mínim nivell per considerar que l'alumne ha arribat a l'assoliment de les competències bàsiques necessàries. Si el grau d'assoliment és superior, la qualificació prevista és la d'assoliment notable, AN. I quan el grau d'assoliment sigui encara d'un nivell més alt, li correspon un assoliment excel·lent, AE. En cada programació queden concretats els criteris d’avaluació vinculats a les competències específiques que es treballin i, en aquest document o bé en cada unitat didàctica o SdA, queda reflectit el valor ponderal que se li dona a cada competència, sempre tenint en compte que l'alumne per poder aprovar caldrà que hagi assolit el nivell 1 o nivell satisfactori. Tot aquest treball competencial en les matèries de ciència al llarg de l'Educació Secundària Obligatòria han de contribuir a l'assoliment de les competències clau i en particular, a final de 2n i 4t d’ESO, les competències transversals. Les competències estan relacionades amb els objectius i els criteris d'avaluació de les unitats didàctiques i, amb ells, les activitats d’aprenentatge i instruments d’avaluació i recuperació, tal com consta a les programacions didàctiques. El disseny dels instruments d’avaluació tindrà en compte l'observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de cada alumne per tal de poder regular-lo (avaluació formadora) i se n'emprarà tota una diversitat (proves escrites, pràctiques de laboratori, tasques de deures, elaboració del dossier, valoració de l’actitud i el treball a classe i al laboratori, treballs individuals o en grup, exposició oral, resolució d’exercicis, edició d'un vídeo, ús de les TIC, quaderns virtuals, fòrums, etc.). En el cas d’alumnes amb necessitats educatives i personals específiques s'elabora, si s'escau perquè cal canviar el currículum, un pla de suport individualitzat (PI) o s'adopten les mesures pertinents directament a la programació didàctica en cas que no calgui aquest canvi curricular. Aquests alumnes seran avaluats segons els criteris d'avaluació establerts en el seu pla individualitzat o les mesures indicades de manera específica a la programació. En cas que no se superi l’avaluació trimestral, s’establirà un procés de recuperació de les competències i objectius no assolits que estarà recollit en la programació didàctica corresponent. L’avaluació final ordinària de la matèria comptabilitzarà la nota dels tres trimestres, així com les recuperacions realitzades. Seguint la normativa vigent, la nota final serà la mateixa que la del tercer trimestre (que s’obtindrà, lògicament, integrant l’avaluació de tot el curs). Abans d’arribar a l’avaluació final, caldrà veure quins alumnes es preveu que acabin no assolint les competències mínimes per tal d’establir algun mecanisme de recuperació que pot consistir en una prova escrita, lliurament d’un treball i/o altres mecanismes de control que es trobin especificats en la programació didàctica corresponent. En el cas d’haver de recuperar la matèria del curs anterior: - Recuperació de Biologia i geologia 1r ESO: els alumnes de 2n ESO que tinguin pendent aquesta matèria faran una recuperació específica que els proposarà el/la professor/a que imparteixi 1r ESO, aquesta pot consistir en un treball i/o una prova corresponent al contingut de Biologia i Geologia de 1r ESO. En el cas dels alumnes de 3r d’ESO, a més a més de poder fer una recuperació específica similar a la que fan a 2n d'ESO, si aproven la Biologia-Geologia de 3r ESO els queda recuperada la Biologia-Geologia de 1r ESO, sent la nova qualificació assoliment satisfactori (AS). - Recuperació de Física i química de 2n ESO: en el cas dels alumnes de 3r d’ESO que tinguin pendent aquesta matèria podran fer una activitat de recuperació específica per superar els continguts de 2n d'ESO o si aproven la Física i química de 3r ESO els queda recuperada la de 2n ESO, sent la nova qualificació assoliment satisfactori (AS). - Biologia-geologia 3r ESO i/o Física-química 3r ESO: els alumnes de 4t ESO que tinguin pendents una o totes dues matèries faran una recuperació específica de cadascuna que els proposaran els/les professors/es de cada assignatura. Aquesta pot consistir en un treball i/o una prova corresponent al contingut de la matèria de 3r a recuperar. En el cas d'assolir els nivells competencials la nova qualificació és assoliment satisfactori (AS). Aquesta recuperació haurà d'estar resolta cap a finals del 2n trimestre, segons les indicacions de la direcció del centre. * Criteris i consideracions específiques: 1. Es realitzaran un mínim d'una prova escrita per trimestre i aquest punt no serà obligatori per les optatives de 1r a 3r d'ESO. En el cas de presentar-se una situació excepcional, i no tenir notes d'exàmens, el professorat compta amb un ventall d’instruments d'avaluació, que ha dut a terme durant la realització de la unitat didàctica o SdA, per valorar i conèixer el nivell d'aprenentatge de l'alumnat.
 • 4. 4 / 78 2. Si un alumne/a falta el dia de la prova, haurà de justificar la seva absència (preferentment amb justificant mèdic o justificant oficial d’algun deure inexcusable) per poder fer l’examen al qual no s’ha presentat. L’examen es farà tan aviat com es pugui i la nota serà la que obtingui l’alumne/a. 3. Els/les alumnes lliuraran al professor/a l’informe de la pràctica de laboratori, normalment a la setmana següent d’haver-la fet. Com a mínim trimestralment els/les alumnes presentaran un dossier amb la feina que s’ha fet a classe. 4. Els alumnes que requereixen atenció a la diversitat, se'ls valorarà sobretot, el treball i l’actitud diària: dossier o llibreta, exercicis, apunts, treballs, esforç dins de l'aula, pràctiques de laboratori, etc., exigint-los que s’esforcin i que ho tinguin tot complet. 5. Els/les alumnes amb necessitats educatives i personals específiques, que segueixen programacions adaptades (PI), se’ls avaluarà, només, dels objectius marcats al PI corresponent. Se’ls valorarà molt el treball diari: llibreta, exercicis, apunts, treballs, pràctiques de laboratori... i se’ls exigirà el nivell d’aprofundiment a què puguin arribar. BATXILLERAT Els criteris d'avaluació i recuperació es concreten en les programacions didàctiques de cada matèria i es basen en l’assoliment de les competències específiques i dels objectius de cada unitat didàctica. Matèries de modalitat/optatives (Biologia I i II, Geologia i CCAA I i II, Física I i II, Química I i II, Biomedicina i Reptes científics actuals). · Avaluació trimestral: - Exàmens: entre 75 - 90% - Treball, deures, pràctiques, exposicions, resolució de problemes a la pissarra, actitud...: entre 10 - 25% Recuperació trimestral: - Examen amb el contingut de tot el trimestre i lliurament de les feines no presentades, si s'escau. - En el cas específic de Biologia, Geologia i CCAA, Biomedicina i Reptes científics actuals i Física I, es recupera automàticament quan s’aprova el trimestre següent (el 1r si aproven el 2n, o el 1r i/o 2n si aproven el 3r). · Avaluació final contínua del curs: - Mitjana aritmètica dels tres trimestres. - En Biologia i Geologia i CCAA i Reptes científics actuals: Nota del 1r trimestre multiplicada per 10, 2n trimestre per 20, i la del 3r trimestre per 30, les sumem i el valor el dividim per 60. Si el valor resulta inferior a la nota obtinguda al tercer trimestre, finalment es posarà la nota global del 3r trimestre. · Prova extraordinària a final de curs: - Examen amb el contingut de tot el curs. En cas de no presentar-se, la qualificació que apareixerà serà NO PRESENTAT. · Recuperació de la matèria del curs anterior: - Durant el primer trimestre de 2n de BAT es faran les activitats específiques de recuperació de les matèries pendents de 1r. · Avaluació d’alumnes amb NEE: -L’alumnat amb pla individualitzat (PI) tindrà una avaluació que s’ajustarà als criteris d’aquest pla. Criteris i consideracions específiques: 1. Es realitzaran un mínim de dos exàmens en cada trimestre. Si un alumne/a no es presenta a un examen tindrà una nota de zero d’aquest (pels casos dels alumnes absentistes i que no justifiquen les faltes). En cas de presentar-se una situació excepcional, i no tenir notes d'exàmens, el professorat compta amb altres instruments d'avaluació (que ha dut a terme durant la realització de la unitat didàctica) per valorar i conèixer el nivell d'aprenentatge de l'alumnat. 2. Si un alumne/a falta el dia de la prova, haurà de justificar la seva absència (preferentment amb justificant mèdic o justificant oficial d’algun deure inexcusable) per poder fer l’examen al qual no s’ha presentat. L’examen es farà tan aviat com es pugui i la nota serà la que obtingui l’alumne/a. D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D D’ ’E ED DU UC CA AC CI IÓ Ó F FÍ ÍS SI IC CA A 1r ESO 1. Diferenciar les parts d’una sessió d’activitat física i l’objectiu de cadascuna. 2. Comprendre el significat de la condició física i de les qualitats físiques bàsiques com a qualitats de millora. 3. Incrementar el nivell individual d’activitat física per millorar la salut pròpia. 4. Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l’activitat física i la vida quotidiana. 5. Aplicar les bases d’una alimentació adequada per a l’activitat física i esportiva i la vida quotidiana. 6. Valorar les activitats físiques i esportives com una eina de millora per a la salut individual, acceptant el nivell assolit. 7. Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable. 8. Practicar un esport individual tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit. 9. Practicar un esport d’adversari tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit. 10. Practicar un esport col•lectiu tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc. 11.
 • 5. 5 / 78 Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col•lectives o d’adversari, mostrant actituds d’autocontrol, respecte i acceptació de les normes. 12. Aprofitar les possibilitats de l’entorn proper per ocupar el temps de lleure. 13. Valorar la importància de la pràctica d’activitat física saludable en el temps de lleure. 14. Respectar i valorar el medi natural com a espai idoni per a la realització d’activitats físiques. 15. Expressar emocions i sentiments a través del cos. 16. Realitzar activitats amb suport musical mostrant respecte per les diferències individuals. 17. Organitzar l’espai propi i compartit a partir del llenguatge corporal. 2n ESO 1. Identificar els objectius de l’escalfament i fer un recull d’activitats, amb estiraments i exercicis de mobilitat articular apropiats per a l’escalfament. 2. Desenvolupar el nivell individual de condició física per a un estil de vida actiu i saludable. 3. Utilitzar la freqüència cardíaca com a indicador de la intensitat de l’esforç. 4. Adquirir els hàbits saludables vinculats a una bona alimentació i al descans. 5. Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable. 6. Aplicar correctament tècniques de respiració i relaxació en l’activitat física i en situacions de la vida quotidiana. 7. Aplicar correctament els principals elements tècnics d’un esport individual. 8. Utilitzar els principals elements tècnics i tàctics d’un esport col•lectiu o d’adversari en situacions senzilles. 9. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs col•lectius. 10. Mostrar autocontrol i participació en les activitats d’oposició. 11. Cercar informació en diferents mitjans i recursos de l’entorn proper per planificar activitats al medi natural. 12. Conèixer els elements necessaris per planificar una activitat en el medi natural. 13. Utilitzar diferents maneres de comunicar-se, per mitjà del llenguatge corporal. 14. Crear i posar en pràctica una seqüència harmònica de moviments corporals a partir d’un ritme triat. 15. Mostrar disposició favorable a la desinhibició i expressió d’emocions. 3r i 4t d'ESO 3r ESO 1. Planificar i posar en marxa un escalfament general, reconeixent els principals efectes que comporta. 2. Relacionar les activitats físiques amb els efectes que produeixen en els diferents aparells i sistemes del cos humà. 3. Autoregular el nivell individual de condició física per millorar la salut, participant en les activitats que es proposen i identificant quina és la qualitat física susceptible de millora. 4. Reconèixer la intensitat del treball realitzat a partir de la freqüència cardíaca. 5. Reconèixer la importància d’una alimentació equilibrada i de les adaptacions necessàries segons l’activitat física que es desenvolupa. 6. Utilitzar les tècniques de respiració i mètodes de relaxació com a mitjà per reduir desequilibris i minimitzar les tensions produïdes en la vida quotidiana. 7. Prendre consciència de la condició física individual i mostrar predisposició per millorar-la 8. Aplicar correctament els principals elements tècnics d’un esport individual. 9. Resoldre situacions de joc en un esport col•lectiu, aplicant coneixements tècnics i tàctics. 10. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col•lectives o d’adversari, acceptant el resultat obtingut. 11. Mostrar una actitud crítica davant el tractament de l’esport i l’activitat física en la societat actual. 12. Posar en pràctica activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques d’orientació adequats. 13. Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 14. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 15. Crear i posar en pràctica seqüències de moviments, individualment i col•lectiva 16. Participar de forma constructiva en la creació i realització de coreografies amb suport musical. 17. Mostrar desinhibició en la realització de les activitats d’expressió corporal. 4t ESO 1. Planificar i posar en pràctica de forma autònoma escalfaments per a una activitat concreta. 2. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir de l’aplicació de sistemes i mètodes d’entrenament. 3. Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física. 4. Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions. 5. Executar exercicis de condicionament físic (fitnes) amb correcció postural. 6. Dissenyar i portar a terme les fases d’activació i recuperació de la pràctica de l’activitat física, tenint en compte la intensitat i la dificultat de l’activitat. 7. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col•lectives o d’adversari. 8. Participar en l’organització i posada en pràctica de tornejos o competicions esportives. 9. Realitzar activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques d’orientació adequades. 10. Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 11. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 12. Controlar els riscos en les activitats físiques i esportives i assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat. 13. Crear moviments basats en l’expressió d’emocions. 14. Actuar davant del grup realitzant composicions individuals i col•lectives. PAUTES COMUNES PER A ESO Malgrat l'avaluació sigui continua, les observacions anotades s'agruparan per trimestres i al final es farà la mitja dels tres trimestres.
 • 6. 6 / 78 A cada avaluació es donarà el percentatge oportú a cada competència bàsica en funció del número de sessions on hagi estat treballada. En el cas de què un alumne no pogués avaluar-se a nivell pràctic per motius justificats, se l'avaluarà a través de diferents treballs de cada unitat didàctica. Les avaluacions suspeses es podràn recuperar al llarg de la següent avaluació. En el cas de què un/a alumne/a no participi de forma activa en un 80% de les sessions, de forma injustificada, suposarà suspendre l'àrea automàticament, havent d'anar directament a les proves extraordinaries de setembre. L'examen també serà teòrico-pràctic. Si un alumne supera el curs actual, automàticament li queda recuperat el curs anterior. 1r BATXILLERAT Criteris 1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d’activitat física orientat a la salut, utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes d’entrenament i assumir els valors de l’esforç, la constància i la perseverança en la consecució dels objectius. 2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d’activitats físiques, aprofitar i opti¬mitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents àmbits (escolar, entorn, etc.). 3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials. 4. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivocorporal en grup, posant en joc els coneixe¬ments adquirits, mostrant capacitat d’abstracció i expressivitat pròpia, respectant i valorant l’aportació dels altres per a la consecució d’un objectiu comú. Les notes s'obtindran de forma trimestral. A cada avaluació es donarà el percentatge oportú a cada part en funció del número de sessions realitzades. La suma de les tres avaluacions conformarà la nota final. Les avaluacions suspeses es podràn recuperar al llarg dela següent avaluació. Si la nota final és insuficient caldrà recuperar tota l'àrea a les proves extraordinàries del setembre a través d'un examen teòric-pràctic. En el cas de què un/a alumne/a no participi de forma activa en un 80% de les sessions, de forma injustificada, suposarà suspendre l'àrea automàticament, havent d'anar directament a les proves extraordinaries. En aquests cas l'examen també serà teòrico-pràctic. En el cas de què un alumne no pogués avaluar-se a nivell pràctic per motius d'una lesió justificada, se l'avaluarà a través de diferents treballs de cada unitat didàctica. Si un alumne/a passa a 2n de Batxillerat amb l'àrea d'educació física suspesa haurà de recuperar l'àrea de la següent manera: - Elaboració d'un microcicle. - Examen teòric de tots els continguts. - Avalaució pràctica: - circuit d'habilitats (segons esport practicat). - prova de condició física. - representació d’una escena en la qual els sentiments i les expressions adquireixin principal importància. La mitjana de les activitats definirà si s'ha recuperat l'àrea, sempre que es superi amb un valor mínim de 5 punts cada una de les proves.` CRITERIS AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓN FÍSICA
 • 7. 7 / 78 CONCEPTES 20%: Examen d’avaluació 20%. Es realitzarà un exàmens teòric pràctic dels continguts treballats en cada UD PROCEDIMENTS 50% Treball diari 40%. Corresponent a les sessions pràctiques. Treball escrits 10%. Podran ser individuals o grupals. Si es descobreix que són copiats, la classificació serà 0. S’establirà un data pactada amb els alumnes. Després d’aquesta no es recollirà cap treball. ACTITUTS 30% Hàbits higiene i salut 20%. L’assistència a classe sense l’adequada roba (suadora, pantaló, camiseta y necesser) Es podrà penalitzar fins a dos punts de la nota final. Interès per l’assignatura 10%. Es penalitzarà fins un punt de la nota final. ALTRES TEMES D’INTERÉS OBTENCIÓ DE LA NOTA FINAL DEL CURS. Es realitzarà la mitja aritmètica de les tres avaluacions Ev1, Ev2, y Ev3 són les notes de cada una de las tres avaluacions. S’utilitzaran NA=1, AS=2, AN=3 i AE=4 L’assignatura es considerarà aprovada si la mitjana és superior a1. En cas contrari haurà de realitzarà la prova de recuperació en setembre. REALITZACIÓ D'EXÀMENS No es pot escriure en llapis ni amb bolígraf de colors que no sigui blau o negre, ni utilitzar bolígrafs de tinta “borrable” En els controls i exàmens no es permetrà mòbils o aparells similars, inclús apagats. Per tant, descobrir que un alumne té un aparell d’aquests en un examen serà motiu per suspendre amb una qualificació de CERO en aquesta prova. ALUMNES QUE COPIEN EN L'EXAMEN O CONTROL. Es calcificarà amb una nota de 0. EXÀMENS DE RECUPERACIÓ. Al llarg del 2on trimestre es realitzarà un examen de recuperació de la 1ª avaluació. La nota de l’avaluació recuperada s’obtindrà de l’examen de recuperació serà AS. En cas de no aprovar, continuarà No Apte, i per tant, NA. La recuperació de la 2ª avaluació serà igual que la 1ª avaluació. Al finalitzar la tercera avaluació, es realitzarà un examen que estarà dividit en 3 blocs, un per cada avaluació. L’alumne respondrà als blocs corresponents a les avaluacions suspeses. Cap la possibilitat d’evitar recuperar un bloc la mitjana aritmètica del curs sigui igual o superior a 0 o NA. En aquesta prova l’alumne sols podrà recuperar amb un AS. Les proves teòric/pràctic seran iguals. LESION/INCAPACITAT PER FER ACTIVITAT Aquells alumnes que no puguin realitzar la classe per lesió, deuran entregar el justificant mèdic, pare, mare o tutor. Realitzaran un treball complementari per cada UD treballada. A més Faran unes fitxes en cada sessió on especificaran els exercicis realitzats. La nota màxima serà un AS. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA Si la nota final es de NA, l’alumne deurà presentar-se en les proves extraordinàries, en aquest cas la qualificació s’obtindrà exclusivament d’un examen teòric/pràctic que constarà de preguntes relatives a tots els continguts realitzats en classe. A més, deuran realitzar la part pràctica corresponent als continguts treballats duran el curs. S’elaborarà un circuit en diferents proves on deurà superar per poder ser Apte en l’avaluació.
 • 8. 8 / 78 D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D D’ ’I ID DI IO OM ME ES S L'avaluació serà global, integradora i individualitzada. Els criteris d'avaluació per a cada curs de l'ESO es detallen a continuació i venen desglossats al Currículum d'ESO (DECRET 187/2015, Ordre ENS/108/2018). Criteris d'avaluació 1r d'ESO: Dimensió comunicació oral 1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius i conversacionals sobre fets de la vida quotidiana i extreure informacions concretes, redactats en un llenguatge bàsic. Extreure informació específica d'audicions de l'àmbit personal. 2. Llegir expressivament textos descriptius i narratius fent l'entonació adequada i amb pronunciació acceptable. 3. Fer preguntes i breus narracions d'esdeveniments en passat, present i futur; comunicar sentiments habituals (acord/desacord, alegria/tristesa). 4. Iniciar i mantenir converses informals sobre temes/situacions conegudes en situacions comunicatives habituals. 5. Utilitzar recursos TAC per a la millora de la comunicació oral. Dimensió comprensió lectora 6. Comprendre la informació, general i específica, de missatges i documents adaptats, incloent-hi els procedents de tipus de text diversos, sobre temes d'interès dels àmbits personal i acadèmic. 7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text: identificar la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text; deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions concretes. 8. Utilitzar de forma conscient els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la comprensió escrita. 9. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d'informació. Dimensió expressió escrita 10. A partir d'una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos senzills, informals, tenint cura de l'adequació, la coherència i la cohesió i atenent al propòsit, destinatari i context. 11. Redactar textos creatius breus basats en les pròpies experiències i en situacions simulades. 12. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a partir de models, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir relacions personals, internes i externes. Dimensió literària 13. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d'obres literàries en llengua estrangera de complexitat lingüística elemental. 14. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu. Criteris d'avaluació 2n d'ESO: Dimensió comunicació oral 1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius, instructius, conversacionals i expositius sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica, i extreure informacions concretes. Extreure informació específica d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic. 2. Llegir expressivament textos descriptius, narratius i conversacionals, fent l’entonació adequada i amb pronunciació acceptable. 3. Fer preguntes i breus narracions d’esdeveniments en passat, present i futur; comunicar sentiments habituals bàsics. 4. Intercanviar informació personal i acadèmica. Opinar i participar en discussions informals, en transacció de béns i serveis, i en entrevistes. Dimensió comprensió lectora 5. Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents adaptats, incloent-hi els procedents de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic. 6. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text: identificar la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text; deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions concretes. 7. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació. Dimensió expressió escrita 8. Redactar textos senzills, semi formals i informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió i atenent al propòsit, destinatari i context, a partir d’una adequada planificació i posterior revisió. 9. Redactar textos creatius senzills basats en les pròpies experiències i en situacions simulades. 10. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a partir de models, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir relacions personals, internes i externes. Dimensió literària 11. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera de complexitat lingüística senzilla. 12. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu. 13. Interpretar oralment, llegir en veu alta, recitar, cantar i representar textos orals i escrits senzills i adaptats. Criteris d’avaluació 3r d’ESO:
 • 9. 9 / 78 Dimensió comunicació oral 1. Captar el sentit global de textos orals diversos, a partir de la identificació de la informació rellevant, l’extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l’actitud i del propòsit del parlant, sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica. 2. Llegir expressivament textos diversos, amb l’entonació adequada i amb pronunciació entenedora. 3. Fer preguntes, descripcions i breus narracions d’accions i esdeveniments en passat, present i futur. Comunicar sentiments. 4. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes que contenen algun element imprevisible. 5. Parlar en públic, mitjançant breus discursos relacionats amb l’àmbit acadèmic i social, intercanviar informació personal i acadèmica en situacions semi formals o informals, fer raonaments i participar en discussions. Dimensió comprensió lectora 6. Comprendre i interpretar la informació general i específica de missatges i documents adaptats, escrits i digitals, de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic. 7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text, la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions concretes (incloses opinions) per resoldre tasques. 8. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació. Dimensió expressió escrita 9. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos semi formals i informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió, i atenent al propòsit, destinatari i context. 10. Redactar textos creatius basats en les pròpies experiències i en situacions simulades. 11. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals, per establir relacions personals, internes i externes. Dimensió literària 12. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions. 13. Comprendre textos amb valor estètic o expressiu. 14. Redactar textos d’intenció literària a partir de models Criteris d’avaluació 4t d’ESO: Dimensió comunicació oral 1. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l’actitud i del propòsit del parlant. 2. Copsar el missatge essencial de monòlegs, diàlegs, narracions, instruccions i converses referides a la vida quotidiana, en el registre estàndard de la llengua i redactats en un llenguatge conegut, fent servir frases d’una certa complexitat formal i conceptual. 3. Extreure informació específica i/o comprendre els detalls d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic. 4. Llegir expressivament textos descriptius i narratius (incloent textos literaris) fent l’entonació adequada i amb pronunciació acceptable. 5. Fer preguntes, descripcions o narracions d’accions i esdeveniments en passat, present i futur. 6. Comunicar necessitats i sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.). 7. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes que contenen algun element imprevisible en situacions comunicatives habituals. Per exemple, converses on s’expressin opinions i sentiments, es donin instruccions senzilles sobre com realitzar quelcom, amb l’ajut de suport gràfic, es descriguin de forma senzilla persones, llocs, experiències i esdeveniments futurs, s’intercanviï informació en situacions reals: viatges, trobades, festes… Els contextos poden ser presencials o virtuals. 8. Utilitzar i valorar les normes de cortesia, pel que fa a les intervencions orals pròpies de l’activitat acadèmica, tant espontànies com planificades i en les pràctiques discursives orals; mostrar l’habilitat per canviar de tema al llarg d’una conversa. 9. Parlar en públic, mitjançant discursos breus relacionats amb l’àmbit escolar/acadèmic i social, que tenen com a finalitat exposar i argumentar especialment, en situacions semi formals o informals, de manera individual o en grup, aplicant estratègies de planificació, textualització i revisió. 10. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l’adequació, coherència i cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). Dimensió comprensió lectora 11. Aplicar diferents estratègies de lectura per comprendre, interpretar i valorar els tipus de textos i els àmbits descrits als continguts. 12. Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills, emesos presencialment, o procedents de mitjans audiovisuals, si es parla lentament i amb claredat. 13. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l’actitud i del propòsit de l’emissor. 14. Entendre les idees principals i secundàries de textos accessibles als alumnes, tant per la temàtica com per la tipologia textual, extrets de mitjans de comunicació social no especialitzat i de la premsa juvenil.
 • 10. 10 / 78 15. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context i extreure informacions concretes (incloses opinions) per a resoldre tasques. 16. Triar i llegir de forma autònoma textos diversos: lectures graduades, articles, etc. adequats al nivell dels alumnes (vocabulari entre 1.500 i 2.000 paraules). 17. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació. 18. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per realitzar un treball acadèmic en suport paper o digital sobre temes curriculars utilitzant les tecnologies de la informació. 19. Seleccionar els coneixements que s’obtinguin de qualsevol font d’informació impresa, en paper o digital, i integrar-los en un procés d’aprenentatge constructiu. Dimensió expressió escrita 20.Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats a partir d’una adequada planificació, posterior revisió i la reescriptura derivada de la revisió si escau. 21. Utilitzar connectors bàsics per unir frases i marcadors per estructurar idees. 22. Redactar composicions breus: – amb informació personal, sentiments bàsics i opinions; – sobre temes coneguts i experiències que incloguin esdeveniments futurs i passats emprant un llenguatge descriptiu senzill. 23. Comunicar per escrit (missatgeria, xats, correspondència privada...) necessitats i sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.). 24.Escriure una seqüència d’enunciats per explicar com s’elabora o es fa alguna cosa o per donar instruccions clares sobre el que cal fer. 25. Personalitzar un text senzill, proposat com a model, emprant frases simples que es refereixin a un mateix. 26.Emprar diccionaris, en paper o digitals, bilingües i monolingües per tal de millorar la qualitat de les redaccions. 27. Millorar els esborranys per tal d’assolir més correcció, precisió i varietat lèxica. 28. Presentar els textos escrits i multimèdia, en formats diversos, de manera progressivament completa i amb autonomia major. 29.Realitzar col·lectivament treballs senzills entorn d’un tema presentant de forma organitzada la informació recollida. Dimensió literària 30. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera, de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 31. Valorar el text amb raonaments bàsics i amb el suport de pautes guiades. 32. Llegir en veu alta, recitar o cantar de manera entenedora, amb pronunciació, entonació i ritme adequats, textos d’una certa extensió prèviament assajats. 33. Expressar oralment textos personals d’intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i creativa. 34. Comprendre textos breus (poemes) o d’una certa extensió (històries) amb valor estètic o expressiu. 35. Redactar textos personals d’intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i creativa. Criteris d’avaluació 1r de Batxillerat: 1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions detallades del professor/a i les que apareixen en el material de treball escolar. 2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o explicacions on participen nadius i/o no nadius, tant si s'hi assisteix en directe com si estan enregistrats, sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la llengua. 3. Comprendre el sentit general d'obres audiovisuals autèntiques en versió original amb subtítols. 4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la mateixa edat sobre temes d'interès comú. 5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos (reformulacions, demandes de repetició, etc.) per reparar els problemes detectats. 6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords argumentant breument la pròpia opinió. 8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i il·lusions. 9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes .personals o no-, i descriure persones, objectes i llocs. 10. Fer beus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d'interès (actualitat, contingut acadèmic, petita recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir l'atenció de l'audiència. 11. Explicar breument el procés o el resultat d'un treball propi o de grup, amb el suport de breus anotacions. 12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les adaptades de nivell mitjà. 13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura. 14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a l'aprenent, aparegudes en premsa tradicional o electrònica fent servir les informacions que aporten els elements textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma, seccions del diari, etc. 15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada. 16. Redactar un text d'un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos dels estudiants on s'expliqui de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 17. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d'aprenentatge demostrant capacitat d'organització, responsabilització, compartir la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball.
 • 11. 11 / 78 18. Utilitzar els coneixements adquirits a l'aula de llengua estrangera i en altres contextos formals i no formals per millorar l'actuació en llengua meta. Criteris d’avaluació 2n de Batxillerat: Tots els criteris d'avaluació explicitats a primer curs, amb nivells lleugerament superiors en fluïdesa, complexitat, correcció, cohesió, coherència i adequació, als quals s'han d'afegir els següents: 1. Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio i televisió, i en articles de premsa sobre temes rellevants per als estudiants apareguts en mitjans de repercussió internacional. 2. Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, històries, i altres tipus d'obres autèntiques d'extensió limitada. 3. Participar activament en discussions o debats orals o en fòrums digitals, sobre temes d'alguna complexitat preparats amb antelació escoltant o llegint atentament, expressant acord o desacord i argumentant breument les pròpies opinions i respectant les convencions del gènere. 4. Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.) d'entre 100 i 200 paraules d'extensió sobre temes propers als interessos dels estudiants, temes d'actualitat, interès general o acadèmic, on s'expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt d'informació, fets, idees o opinions, amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials del context comunicatiu real o simulat. ESO El nivell d'assoliment de les competències avaluades en cada curs seguirà la següent nomenclatura (seguint els nivells d'assoliment de les competències estipulades al DECRET 187/2015): NA= No Assoleix AS= Assoleix Satisfactòriament AN= Assoleix Notablement AE= Assoleix Excel·lentment BATXILLERAT A Batxillerat l'avaluació, tant formadora com formativa, serà del treball realitzat dins de les diferents dimensions (comunicativa, de recerca i tractament de la informació, plurilingüe i intercultural i estètica i literària). La nota a Batxillerat serà numèrica i aplicarem el següent criteri: 1. Comunicació oral (speaking): 20% 2. Comprensió lectora (reading): 20% 3. Expressió escrita (writing): 20% 4. Comprensió auditiva (listening): 20% 5, Gramàtica i vocabulari: 20% A banda d'això, cal recordar altres aspectes importants relacionats amb l'avaluació: 1. Els alumnes han d'assistir obligatòriament a classe i fer les activitats suggerides a l'aula per a poder ser avaluats de manera contínua. 2. En el cas que un/a alumne/a hagi suspès el 1r i el 2n trimestre, haurà d'obtenir un Assoliment Satisfactori (amb nota numèrica igual o superior a 6) en el darrer trimestre per tal que pugui assolir la competència satisfactòriament. En el cas de batxillerat, la nota en el darrer trimestre haurà de ser igual o superior a 6. Cal recordar que, amb la nova ordre d'avaluació de l'ESO, l'assoliment d'una matèria no ha de passar necessàriament per la superació d'un examen. Pot ser el lliurament d'un dossier, la realització d'un treball, o qualsevol altre cosa que el professor cregui convenient . 3. En el cas de batxillerat, fins fa dos cursos, si l'alumne/a no aprovava la matèria a l'avaluació ordinària de juny, calia que es presentés a les proves de recuperació de setembre. Donat que aquestes proves de recuperació de setembre ja no hi són, haurà de ser el propi professor/a qui estableixi algun sistema de recuperació abans de finalitzar el curs. En aquest cas, sí que caldrà realitzar un examen la nota del qual haurà de ser igual o superior a 5 per tal de superar la matèria. Els alumnes que hagin de preparar aquesta prova de recuperació rebran indicacions per part del seu professor per a assolir la matèria de manera satisfactòria. En cas contrari, és a dir, si l'alumne/a no recupera la matèria però accedeix a 2nBAT amb l'anglès pendent, llavors serà el professor de 2n qui li indicarà de quina manera la pot recuperar . 4. Pel que fa als alumnes d'ESO que pertanyen a grups de diversitat, cal dir que seran avaluats seguint un altre criteri que tindrà en compte una adaptació que valorarà especialment el treball diari a classe, així com també la seva actitud. De la mateixa manera, tots aquells alumnes que tinguin un PI (Pla Individualitzat) també seran susceptibles de ser avaluats segons les seves característiques específiques, determinant els professors els treballs i/o proves que hauran de realitzar. En ambdós casos, tot això estarà detallat en les corresponents programacions didàctiques. D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT T D DE E L LL LE EN NG GÜ ÜE ES S PROPOSTA DE CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ A 1r i 2n CURS DE BATXILLERAT (CASTELLÀ-CATALÀ)
 • 12. 12 / 78 Amb caràcter general, l’alumnat que cursi la matèria de Llengua castellana i literatura – Llengua catalana i literatura al batxillerat serà avaluat en funció de: 1) La seva capacitat per expressar-se de forma oral, escrita i multimodal amb fluïdesa, coherència, correcció i adequació als diferents contextos socials i acadèmics 2) La seva capacitat de participar en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa tant per intercanviar informació, crear coneixement i argumentar les seves opinions com per establir i tenir cura de les relacions interpersonals. 3) La seva capacitat de comprendre, interpretar i valorar amb actitud crítica textos orals, escrits i multimodals dels diferents àmbits (especialment textos literaris) per participar en diferents contextos de manera activa i informada i per construir coneixement. 4) La seva capacitat per localitzar, seleccionar i contrastar de manera autònoma informació procedent de diferents fonts avaluant-ne la fiabilitat i pertinència en funció dels objectius de lectura i evitant els riscos de manipulació i desinformació, 5) La seva capacitat d’integrar i transformar la informació en coneixement per comunicar-la de manera clara i rigorosa adoptant un punt de vista creatiu i crític alhora que respectuós amb la propietat intel·lectual. 6) La seva capacitat de llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura, posant-les en relació amb el seu context sociohistòric de producció, amb la tradició literària anterior i posterior i examinant l'empremta del seu llegat actualment, 7) La seva capacitat de construir i compartir la seva pròpia interpretació argumentada de les obres i textos treballats, crear i recrear obres d'intenció literària i conformar progressivament un mapa cultural. 8) La seva capacitat de posar les pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la resolució dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, rebutjant els usos discriminatoris de la llengua, així com els abusos de poder a través de la paraula i d'altres codis no verbals, per afavorir un ús no sols eficaç sinó també ètic del llenguatge Pel que fa a les diferents competències específiques pròpies de la matèria, no s’establirà cap tipus de priorització o jerarquització, donat que totes es treballaran per igual al llarg de tota l’etapa educativa, de manera intermitent i amb diferents graus d’intensitat. No obstant això, sí que és cert que un grapat d’elles esdevindran el teló de fons de tots dos cursos de batxillerat donat el seu caràcter marcadament pràctic. Aquest és el cas de les següents competències: COMPRENSIÓ ORAL COMP ESPECIF. 2 COMP. ESPECIFIC. 2: Comprendre i interpretar textos orals i multimodals, amb especial atenció als textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, mitjançant la captació del sentit general i la informació rellevant, de la identificació del punt de vista i la intenció de l'emissor, i la valoració de la fiabilitat, la forma i el contingut, per construir coneixement, formar-se opinió i eixamplar críticament les possibilitats de gaudi i lleure. EXPRESSIÓ ORAL COMP ESPECIF. 3 COMP. ESPECIFIC. 3: Produir textos orals i multimodals, amb atenció preferent als textos acadèmics, amb rigor, coherència, fluïdesa i el registre adequat, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius, i participar en interaccions orals amb actitud cooperativa i respectuosa, tant per construir coneixement i establir vincles personals, com per intervenir de manera activa i informada en diferents contextos socials. COMPRENSIÓ LECTORA COMP ESPECIF. 4 COMP. ESPECIFIC. 4: Comprendre, interpretar i valorar, amb sentit crític i diferents propòsits de lectura, textos escrits i multimodals, amb especial atenció a textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, reconeixent el sentit global i les idees principals i secundàries, integrant la informació
 • 13. 13 / 78 explícita i realitzant les inferències necessàries, identificant la intenció de l'emissor, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant la seva qualitat i fiabilitat, per tal de construir coneixement i donar resposta a necessitats i interessos comunicatius diversos. EXPRESSIÓ ESCRITA COMP ESPECIF. 5 COMP. ESPECIFIC. 5: Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i correctes, amb especial atenció als gèneres discursius de l'àmbit acadèmic amb regulació dels iguals i autoregulació autònoma, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a propòsits comunicatius concrets. Els resultats de l’avaluació al batxillerat es consignaran de manera quantitativa i no qualitativa. Per fer el càlcul de la nota trimestral/final es durà a terme una mitjana de totes les activitats realitzades, cadascuna de les quals estarà vinculada a una de les competències específiques esmentades. Es mirarà de fer una distribució equilibrada entre el nombre d’activitats i/o proves plantejades i les diferents competències específiques amb les quals estaran connectades. D’aquesta manera, en aplicar-se una mitjana aritmètica simple a l’hora de fer el càlcul de les notes trimestrals o finals, el procés d’avaluació es regularà per sí mateix, donat que si en un determinat moment del curs adquireixen més pes les activitats, reptes o situacions d’aprenentatge destinades a consolidar la comprensió lectora, o l’expressió escrita, per posar dos exemples, les competències específiques vinculades a aquestes dues destreses acabarien sent les que major pes tindrien en el procés avaluador. Les diferents competències específiques que es treballin al llarg dels dos cursos es valoraran en funció dels seus propis criteris d’avaluació dissenyats a tals efectes. Aquests serien alguns exemples: Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (1) Criteris d’avaluació Explicar i apreciar la diversitat lingüística del món a partir del coneixement de la realitat plurilingüe i pluricultural de Catalunya i d'Espanya, i les seves varietats dialectals, així com de la reflexió sobre els fenòmens del contacte entre llengües, per afavorir el raonament interlingüístic, refutar els estereotipsi prejudicis lingüístics i valorar aquesta diversitat com a font de patrimoni cultural. Reconèixer i valorar les llengües de Catalunya i d'Espanya i les respectives varietats dialectals, amb una atenció especiala la del propi territori, a partir de l'explicació del seu desenvolupament històric i sociolingüístic i de la situació actual, contrastant de manera explícita i amb el metallenguatge apropiat aspectes lingüístics idiscursius de les diferents llengües, així com trets dels dialectes del català i del castellà, en manifestacions orals, escrites i multimodals. Qüestionar i refutar prejudicis i estereotips lingüístics adoptant una actitud de respecte i valoració de la riquesa cultural, lingüística i dialectal, a partir de l'exploració i la reflexió entorn dels fenòmens de contacte entre llengües, amb especial atenció al paper de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, i de la investigació sobre els drets lingüístics i diversos models de convivència entre llengües. Distingir els trets que obeeixen a la diversitat geogràfica de les llengües, i d'altres relacionats amb el sociolecte o amb els diversos registres amb què un parlant s'adequa a diferents situacions comunicatives Comprendre de manera crítica els fenòmens que es produeixen en el marc del contacte entre llengües i les
 • 14. 14 / 78 conseqüències que puguin tenir al respecte als diferents models de convivència lingüística Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (2) Criteris d’avaluació Comprendre i interpretar textos orals i multimodals, amb especial atenció als textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, mitjançant la captació del sentit general i la informació rellevant, de la identificació del punt de vista i la intenció de l'emissor, i la valoració de la fiabilitat, la forma i el contingut, per construir coneixement, formar-se opinió i eixamplar críticament les possibilitats de gaudi i lleure. Identificar el sentit global, l’estructura, la informació rellevant en funció de les necessitats comunicatives i la intenció de l'emissor en textos orals i multimodals complexos propis de diferents àmbits, analitzant la interacció entre els diferents codis. Valorar la forma i el contingut de textos orals i multimodals complexos, avaluant-ne laqualitat, la fiabilitat i la idoneïtat del canal utilitzat, així com l’eficàcia dels procediments comunicatius emprats Entendre la comunicació com un constant procés de interpretació d'intencions en el qual entren en joc el coneixement compartit entre interlocutors i tots aquells elements contextuals i cotextuals que permeten anar més enllà del significat del text i interpretar el seu sentit Anticipar el contingut, retenir informació rellevant en funció del propi objectiu, distingir entre fets i opinions, captar el sentit global i la relació entre les parts del discurs. Identificar la intenció de l’emissor, analitzar procediments retòrics, valor la fiabilitat, la forma i el contingut del text. Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (3) Criteris d’avaluació Produir textos orals i multimodals, amb atenció preferent als textos acadèmics, amb rigor, coherència, fluïdesa i el registre adequat, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius, i participar en interaccions orals amb actitud cooperativa i respectuosa, tant per construir coneixement i establir vincles personals, com per intervenir de manera activa iinformada en diferents contextos socials. Realitzar exposicions i argumentacions orals formals amb diferent grau de planificació sobre temes d'interès científic i cultural i de rellevància acadèmica i social, ajustant-se a les convencions pròpies de cada gènere discursiu i amb la fluïdesa, el rigor, la coherència i el registre adequat, en diferents suports i utilitzant de manera eficaç recursos verbals i no verbals. Participar de manera activa i adequada en interaccions orals formals i informals, i en el treball en equip, amb actituds d'escolta activa i estratègies de cooperació conversacional i cortesia lingüística. Conèixer les claus dels gèneres discursius específics Respectar les successives fases del procés oral (planificació, producció, esborrany i revisió) Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (4) Criteris d’avaluació Comprendre, interpretar i valorar, amb sentit crític i diferents propòsits de lectura, textos escrits i multimodals, amb Identificar el sentit global, l'estructura, la informació rellevant i la intenció de l'emissor de textos escrits i multimodals especialitzats, amb una atenció especial a textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, fent les
 • 15. 15 / 78 especial atenció a textos acadèmicsi dels mitjans de comunicació, reconeixent el sentit global i les idees principals i secundàries, integrant la informació explícita i realitzant les inferències necessàries, identificant la intenció de l'emissor, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant la seva qualitat i fiabilitat, per tal de construir coneixement i donar resposta a necessitats i interessos comunicatius diversos. inferències necessàries i amb diferents propòsits de lectura. Valorar la forma i el contingut de textos complexos, avaluant-ne la qualitat, la fiabilitati la idoneïtat del canal utilitzat, així com l’eficàcia de les procediments comunicatiusemprats. Entendre la comunicació com unconstant procés de interpretació d'intencions en el qual entren en joc el coneixement compartit entre interlocutors i tots aquells elements contextuals i cotextuals que permeten anar més enllà del significat del text i interpretar el seu sentit Anticipar el contingut, retenir informació rellevant en funció del propi objectiu, distingir entre fets i opinions, captar el sentit global i la relació entre les parts del discurs. Identificar la intenció de l’emissor, analitzar procediments retòrics, valor la fiabilitat, la forma i el contingut del text. Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (5) Criteris d’avaluació Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i correctes, amb especial atenció als gèneres discursius de l'àmbit acadèmicamb regulació dels iguals i autoregulació autònoma, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a propòsits comunicatius concrets. Elaborar textos acadèmics coherents, cohesionats i amb el registre adequat sobre temes curriculars o d'interès social i cultural,precedits d'un procés de planificació que atengui la situació comunicativa, destinatari, propòsit i canal, i de redacció i revisió d'esborranys de manera individual o entre iguals, o mitjançant altres instruments de consulta. Incorporar procediments per enriquir els textos, atenent a l’ús discursiu de diferents elements lingüístics i de estil, amb precisió lèxica i correcció ortogràfica i gramatical, del’àmbit social i acadèmic. Conèixer i aplicar les diferents «motlles» en què han cristal·litzat les pràctiques comunicatives escrites pròpies dels diferents àmbits d'ús (els gèneres discursius) Tenir cura del llenguatge, de l’estil i dels aspectes ortogràfics Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (6) Criteris d’avaluació Elaborar treballs d’investigació de manera autònoma, en diferents suports, sobre temes curriculars d'interès cultural que impliquin localitzar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts; calibrar-ne la fiabilitat i la pertinència en funció dels objectius de lectura; organitzar-la i integrar-la en esquemes propis, i reelaborar-la i comunicar-la de manera creativa, adoptant un punt de vista crític i respectuós amb la propietat intel·lectual.
 • 16. 16 / 78 Seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, avaluant-ne la fiabilitat i pertinència en funció dels objectius de lectura i evitant els riscosde manipulació i desinformació, i integrar-la i transformar-la en coneixement per comunicar-la adoptant un punt de vista crític i personal alhora que respectuós amb la propietat intel·lectual, especialment en el marc de la realització de treballs d’investigació sobre temes del currículum. Avaluar la veracitat de notícies i informacions, amb especial atenció a les xarxes socials i altres entorns digitals, seguint pautes d'anàlisi, contrast i verificació, fent ús de les eines adequades i mantenint una actitud crítica davant als possibles biaixos de la informació i autoregulant-se en el seu ús. Adoptar hàbits d'ús crític, segur, sostenible i saludable de les tecnologiesdigitals en relació amb la cerca i la comunicació de la informació Adquirir habilitats i destreses per transformar la informació en coneixement, reconèixer el moment en què es necessita, on cercar-la, com gestionar-la, avaluar-la i comunicar-la Adquirir una actitud ètica i responsable amb la propietat intel·lectual i amb la identitatdigital Respectar les convencions de presentació establertes (índex, organització en epígrafs, procediments de citació, notes a peu de pàgina, bibliografia i webgrafia, etc.) Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (7) Criteris d’avaluació Seleccionar i llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura contemporània com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s'enriqueixi progressivament quant a diversitat, complexitat i qualitat de les obres, i compartir experiències lectores, per construir la pròpiaidentitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura. Triar i llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura contemporània i deixar constància del progrés de l'itinerari lector i cultural personal mitjançant l'explicació argumentada dels criteris de selecció de les lectures, les formes d’accés a la cultura literària i de l’experiència de lectura. Compartir l’experiència lectora utilitzant un metallenguatge específic i elaborar una interpretació personal establint vincles argumentats amb altres obres i altres experiències artístiques i culturals. Identificar la intertextualitat present als diferents autors i obres treballades Ubicar amb precisió els textos en el context de producció així com en les formes culturals en què s'inscriuen, i entendre les funcions i els efectes de les diferents convencions a partir de les quals es construeixen les obres. Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (8) Criteris d’avaluació Explicar i argumentar la interpretació deles obres llegides mitjançant l'anàlisi de les relacions internes dels seus elements constitutius amb el sentit de l'obra i de les relacions externes del text amb el context sociohistòric i amb la tradició literària, utilitzant un metallenguatge específic i incorporant judicis de valor vinculats a la apreciació estètica de les obres.
 • 17. 17 / 78 Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la literatura catalana, castellanai hispanoamericana, utilitzant un metallenguatge específic i mobilitzant l'experiència biogràfica i els coneixements literaris i culturals, per establir vincles entre textos diversos que configurin un mapa cultural i eixamplin les possibilitats de gaudir de la literatura i de crear textos d'intenció literària. Desenvolupar projectes d’investigació que es concretin en una exposició oral, un assaig o una presentació multimodal, mitjançant l’establiment de vincles argumentats entre els clàssics de la literatura catalana, castellana i hispanoamericana, desde l’Edat Mitjana fins a l’últim quart del segle XIX, objecte de lectura guiada i altres textos i manifestacions artístiques clàssiques o contemporànies, en funció de temes, tòpics, estructures, llenguatge, recursos expressius i valors ètics i estètics, i explicitant la implicació i la resposta personal del lector a la lectura. Crear textos personals o col·lectius amb intenció literària i consciència d'estil, en suports diferents i amb ajuda d'altres llenguatges artístics i audiovisuals, a partir de la lectura d'obres o fragments significatius en què s'utilitzin les convencions formals dels diversos gèneres i estils literaris. Desenvolupar habilitats d’interpretació que permetin l'accés a obres rellevants del patrimoni literari, facilitin la verbalització d’un judici de valor argumentat sobre les lectures Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (9) Criteris d’avaluació Consolidar i aprofundir en el coneixement explícit i sistemàtic sobre l'estructura de la llengua i els usos, i reflexionar de manera autònoma sobre les eleccions lingüístiques i discursives, amb la terminologia adequada, per desenvolupar la consciència lingüística, augmentar el repertori comunicatiu i millorar les destreses tant de producció oral i escrita com de recepció crítica. Revisar els propis textos i fer propostes de millora argumentant els canvis a partir de la reflexió metalingüística i amb un metallenguatge específic, i identificar i resoldre problemes de comprensió lectora utilitzant els coneixements explícits sobre la llengua i el seu ús. Explicar i argumentar la interrelació entre el propòsit comunicatiu i les eleccions lingüístiques de l'emissor, així com els seus efectes en el receptor, utilitzant el coneixement explícit de la llengua i un metallenguatge específic en la comprensió i producció de textos acadèmics, dels mitjans de comunicació, personals i socials. Elaborar i presentar els resultats de petits projectes d'investigació sobre aspectesrellevants del funcionament de la llengua, formulant hipòtesis i establint generalitzacions, utilitzant els conceptes i la terminologia lingüística adequada i consultant de manera autònoma diccionaris, manuals i gramàtiques. Competència específica / Aprenentatge que es vol assolir (10) Criteris d’avaluació Posar les pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la resolució dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, Identificar i rebutjar els usos discriminatoris de la llengua, els abusos de poder a través de la paraula i els usos manipuladors del llenguatge a partir de lareflexió i l'anàlisi de les elements lingüístics, textuals i discursius utilitzats, així com dels elements no verbals que regeixen la comunicació
 • 18. 18 / 78 utilitzant un llenguatge no discriminatori i rebutjant els abusos de poder a través de la paraula per afavorir-ne un ús eficaç, ètic i democràtic del llenguatge. entre les persones. Utilitzar estratègies per a la resolució dialogada dels conflictes i larecerca de consensos tant a nivell personal com educatiu i social Desenvolupar hàbits com l'empatia i el respecte, l'escolta activa,la comunicació assertiva, la deliberació argumentada i la resolució dialogada dels conflictes. Erradicar els usos discriminatoris i manipuladors del llenguatge, així com els abusos de poder a través de la paraula S’ha de destacar igualment que les diferents activitats, reptes o situacions d’aprenentatge previstes pels dos cursos disposaran també de les seves pròpies rúbriques d’avaluació amb el seguit d’indicadors que serviran per determinar el grau de domini dels objectius previstos o dels sabers indispensables. ALTRES ASPECTES CONCRETS QUE S’AVALUARAN A L’ETAPA  Participació de l’alumnat en la dinàmica de les classes  Lliurament de les tasques previstes  Realització d’exposicions orals en el marc de les activitats previstes  Elaboració de comentaris de text  Elaboració d’activitats de comprensió lectora i d’interpretació  Elaboració d’informes, ressenyes, dossiers o treballs sobre les lectures / obres / autors treballats a classe.  Actituds, valors i normes manifestades per l’alumnat (puntualitat, interès, participació, treball col·laboratiu, versatilitat a l’hora d’adaptar-se a les tasques previstes, etc.)  Capacitat per captar el valor de la literatura com a màxima expressió de les possibilitats que ofereix una llengua  Capacitat per entendre el paper de la literatura com a eina de reflexió sobre la pròpia experiència humana  Millora progressiva de les capacitats pròpies d’expressió i creativitat  Capacitat de mobilitzar recursos per trobar, seleccionar i analitzar diferents informacions exigides a les activitats plantejades i procedents de diferents fonts i suports. COM S’ESTABLIRÀ LA QUALIFICACIÓ DEL GRAU D’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES AL BATXILLERAT? Es farà de manera similar a l’ESO i seguint en tot moment el sistema d’avaluació competencial, tot i que en el cas del batxillerat, les qualificacions finals que es proposin no seran de caràcter qualitatiu, sinó quantitatiu (en una escala de 0 a 10 punts). Cadascuna de les activitats plantejades estarà contextualitzada en el treball directe o indirecte d’una o diverses de les competències específiques dins les quals s’emmarquen les matèries de llengües. L’activitat en qüestió plantejarà uns objectius la consecució dels quals es mesurarà a través d’una sèrie d’indicadors, que són el conjunt d’evidències que el/la docent tindrà presents per establir el grau de superació o de satisfacció en el compliment d’aquests objectius. Els objectius i els indicadors d’avaluació quedaran recollits en rúbriques específiques. Per a cadascun dels indicadors recollits s’assignarà una qualificació numèrica de 0 a 10 punts. El disseny de les diferents rúbriques d’avaluació es fonamentarà sempre en tres eixos claus, que són: a) El nivell de qualitat que l’alumne/a evidenciï en el seu aprenentatge b) El grau d’autonomia que l’alumne/a evidenciï a l’hora de consolidar els objectius de l’activitat
 • 19. 19 / 78 c) El nivell de qualitat del producte presentat. Els criteris d’avaluació, vinculats directament a les competències específiques, expliciten l’avaluació de les capacitats i els sabers que cal desenvolupar, mesuren el grau de desenvolupament d’aquestes competències i concreten els aprenentatges que volem identificar en l’alumnat i la forma de fer-ho. El professorat ha de contextualitzar i flexibilitzar aquests criteris d’acord amb les circumstàncies de la seva activitat. ALTRES ASPECTES CLAU DE L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT 1) La qualificació trimestral i/o final de la matèria s’obtindrà a partir de la mitjana que s’extraurà de totes les activitats realitzades i avaluades a través de rúbriques que indicaran el nivell de superació de cadascuna d’elles en una escala numèrica de 0 a 10 punts. S’aplicarà un factor de ponderació específic tot depenent de si la tasca realitzada s’emmarca dins del treball de les competències específiques 1-2- 3-4-5-6-9-10 (80%) o de les competències específiques 7-8 (20%). 2) No es distingirà entre tipus d’activitats: totes tindran un mateix pes en el càlcul de la qualificació, independentment que es tracti d’activitats de creació, de comprensió i interpretació, de reelaboració, etcètera i independentment que es tracti d’activitats formals tipus examen o semi-formals (redaccions, qüestionaris, informes, resums, etcètera). En resum, totes les tasques tindran un mateix valor i els exàmens no han de tenir necessàriament més pes que, per exemple, una activitat d’expressió oral o d’expressió escrita. 3) No passarà el mateix amb les diferents destreses o competències avaluades: les activitats que s’orientin a consolidar l’expressió oral, l’expressió escrita, l’alfabetització informacional, el plurilingüisme i interculturalitat, o la reflexió lingüística tindran un pes del 80% en el càlcul de la qualificació. Les activitats que s’orientin a consolidar l’educació literària tindran un pes específic del 20% de la qualificació. El motiu pel qual es proposa dotar d’un percentatge diferenciat a l’avaluació de les competències relacionades amb l’aprenentatge de la literatura rau en el fet que, segons s’indica en el propi enunciat de les competències específiques 7 i 8, els objectius fonamentals que es proposen són:  Seleccionar i llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura contemporània com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s'enriqueixi progressivament quant a diversitat, complexitat i qualitat de les obres, i compartir experiències lectores, per construir la pròpiaidentitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.  Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la literatura catalana, castellana i hispanoamericana, utilitzant un metallenguatge específic i mobilitzant l'experiència biogràfica i els coneixements literaris i culturals, per establir vincles entre textos diversos que configurin un mapa cultural i eixamplin les possibilitats de gaudir de la literatura i de crear textos d'intenció literària. o Per tant, els aprenentatges relacionats amb el fenomen de la literatura mereixen ser avaluats de manera diferenciada tot premiant l’esforç, l’interès, la constància, la curiositat i la iniciativa de l’alumnat. Més encara si valorem que bona part d’aquest aprenentatge no es produirà de forma guiada o tutelada, sinó de manera autònoma.  En resum, el càlcul de la qualificació de l’alumnat es realitzarà en base a la següent fórmula: mitjana aritmètica de totes les activitats realitzades en el marc de les competències específiques 1-2-3-4-5-6- 9-10 (independentment de la seva tipologia) x 0.8 + Mitjana aritmètica de les activitats realitzades en el marc de les competències específiques 7 i 8 x 0.2. 4) Per superar la matèria de Llengua castellana i literatura-Llengua catalana i literatura serà
 • 20. 20 / 78 imprescindible haver aprovat almenys dos de les tres avaluacions i obtenir una mitjana igual o superior a 5 punts en una escala sobre 10. 5) S’exigirà un domini bàsic de les eines digitals indispensables per dur a terme les activitats previstes (processadors de text, programes de muntatge d’àudio i vídeo, programes per a la creació de presentacions audiovisuals, etc.) 6) Les qualificacions trimestrals s’arrodoniran per defecte només a partir del cinquè decimal (per exemple: 6.4 = 6; 6.5 = 7). La proposta de qualificació final prendrà com a base de càlcul les notes reals obtingudes durant cadascuna de els avaluacions parcials (amb decimals) per, posteriorment, dur a terme un nou arrodoniment. SÍNTESI DELS PUNTS CLAU DE L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT 1 Avaluació exclusivament competencial, en base a les competències clau del batxillerat i les competències específiques de l’àmbit lingüístic. 2 Malgrat que existeixin algunes competències essencials per evidenciar el domini de la llengua (llegir-comprendre- parlar-escriure / competències específiques 2-3-4-5) no s’establirà cap tipus de priorització o jerarquització entre les competències específiques, donat que totes es treballaran per igual al llarg de tota l’etapa educativa, de manera intermitent i amb diferents graus d’intensitat. 3 L’assoliment dels aprenentatges estipulats per cada competència es mesura a través dels criteris d’avaluació i els indicadors recollits a diferents rúbriques o dianes d’avaluació 4 Les diferents competències específiques que es treballin al llarg dels dos cursos es valoraran en funció dels seus propis criteris d’avaluació dissenyats a tals efectes 5 Plantejament d’activitats variades (proves formals, activitats semi-formals, exposicions orals, treballs monogràfics, treballs grupals, reptes, situacions d’aprenentatge, etcètera) 6 Avaluació basada en els sabers propis de la matèria, no en continguts curriculars estrictes. Els continguts curriculars són el mitjà per avaluar les diferents competències. 7 Les activitats o situacions d’aprenentatge proposades poden tenir un objectiu únic o bé servir per avaluar diferents competències de forma simultània 8 Avaluació contínua, global, diferenciada, sumativa i certificativa 9 Plantejament d’activitats i mesures de reforç sempre que siguin necessàries per acreditar la superació del curs. L’alumnat que no superi el curs en la convocatòria ordinària, disposarà de la convocatòria extraordinària. L’alumnat que passi de curs sense haver assolit la matèria del curs anterior també disposarà de mecanismes per posar-se al dia. 10 Els resultats de l’avaluació al batxillerat es consignaran de manera quantitativa i no qualitativa. Per fer el càlcul de la nota trimestral/final es durà a terme una mitjana de totes les activitats realitzades, cadascuna de les quals estarà vinculada a una o vàries de les competències específiques esmentades 11 Donat que els resultats de l’avaluació es consignen de manera quantitativa, NO es distingirà entre activitats: en general totes tindran un mateix pes en el càlcul de la qualificació (independentment que es tracti d’activitats de creació, de comprensió i interpretació, de reelaboració i independentment que es tracti d’activitats formals tipus examen o semi-formals tipus redaccions, qüestionaris, informes, resums, etcètera) a excepció de les activitats vinculades a l’Itinerari lector del curs. Aquestes activitats es ponderaran amb un 20% de la qualificació donada la seva importància i, sobretot, donat el fet que s’hauran de realitzar de manera autònoma, tal i com es concreta a la competència específica 7. 12 El mateix passarà amb les diferents destreses o competències avaluades: totes les competències tindran un mateix pes en el càlcul de la qualificació independentment que s’orientin a consolidar l’expressió oral, l’expressió escrita, l’alfabetització informacional, el plurilingüisme i interculturalitat, o la reflexió lingüística, perquè es realitzarà una mitjana aritmètica. No passarà el mateix amb l’educació literària (competències específiques 7 i 8), que tindran un pes específic del 20% de la nota trimestral / final. En resum, el càlcul de la qualificació de l’alumnat es realitzarà en base a la següent fórmula: mitjana aritmètica de totes les activitats realitzades en el marc de les competències específiques 1-2-3-4-5-6-9-10 (independentment de la seva tipologia) x 0.8 + Mitjana aritmètica de les activitats realitzades en el marc de les competències específiques 7 i 8 x 0.2. 13 Per superar la matèria de Llengua castellana i literatura-Llengua catalana i literatura serà imprescindible haver
 • 21. 21 / 78 aprovat almenys dos de les tres avaluacions i obtenir una mitjana igual o superior a 5 punts en una escala sobre 10. 14 S’exigirà un domini bàsic de les eines digitals indispensables per dur a terme les activitats previstes (processadors de text, programes de muntatge d’àudio i vídeo, programes per a la creació de presentacions audiovisuals, etc.) 15 Les qualificacions trimestrals s’arrodoniran per defecte només a partir del cinquè decimal (per exemple: 6.4 = 6; 6.5 = 7). La proposta de qualificació final prendrà com a base de càlcul les notes reals obtingudes durant cadascuna de els avaluacions parcials (amb decimals) per, posteriorment, dur a terme un nou arrodoniment. RECUPERACIONS EXTRAORDINÀRIES (castellà-català) PRÈVIES Segons es concreta als nous decrets de l’ESO i el Batxillerat, a l’Educació Secundària Obligatòria desapareixen les proves extraordinàries mentre que al batxillerat es mantenen. Al seu torn, en el cas concret del 1r curs de batxillerat i segons el calendari d’organització del curs 2023-2024, les recuperacions extraordinàries tindran lloc durant els 5 darrers dies lectius del curs. Al 2n curs de batxillerat, les proves extraordinàries es realitzaran un cop superada l’avaluació final ordinària i no més tard del 15 de juny. ESO Amb caràcter general, el procés de recuperació de la matèria a l’ESO consistirà a fer el lliurament d'un dossier de tasques (en format paper o telemàtic) per reforçar i consolidar aquelles competències no assolides al llarg del curs, ja sigui perquè es tracta d’activitats que no es van presentar en el seu moment o bé perquè es tracta de sabers, habilitats o destreses que no estan superats. El dossier consistirà o bé en un recull de totes les activitats realitzades al llarg del curs, o bé en un seguit d'activitats de reforç dissenyades pel professorat.  Temporització aproximada: la realització del dossier de tasques es proposarà al llarg del tercer trimestre, entre els mesos de març i abril. Els criteris d’avaluació generals per aquest dossier seran els següents: o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels sabers avaluats. En el cas de l’ESO, es demanarà assolir almenys el nivell de gradació 1 en el màxim d’activitats possible. o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a. o La quantitat d’activitats contestades incorrectament (amb un nivell de gradació inferior als indicadors presentats al nivell 1 en el cas de l’ESO) no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit. BATXILLERAT Amb caràcter general, el procés de recuperació de la matèria al batxillerat podrà consistir en dues alternatives. El docent responsable de la matèria serà qui valorarà la situació particular de cada alumne/a per decidir quina de les dues alternatives aplicar: a) Fer el lliurament d'un dossier de tasques (en format paper o telemàtic) per reforçar i consolidar aquelles competències no assolides al llarg del curs, ja sigui perquè es tracta d’activitats que no es van presentar en el seu moment o bé perquè es tracta de sabers, habilitats o destreses que no estan superats. El dossier consistirà o bé en un recull de totes les activitats realitzades al llarg del curs, o bé en un seguit d'activitats de reforç dissenyades pel professorat. Els criteris d’avaluació generals per aquest dossier seran els següents: o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels sabers avaluats. o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a. o La quantitat d’activitats contestades incorrectament (amb un nivell de gradació inferior als indicadors presentats al nivell 1) no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit.  Aquesta opció s’adreçarà especialment a aquells alumnes que tinguin una qualificació final de la matèria propera al 5 i que no hagin arribat a l’aprovat per no haver lliurat les tasques previstes durant el curs dins dels terminis fixats. b) Fer una prova escrita el dia i hora previst segons el calendari que es dissenyi.
 • 22. 22 / 78 Els criteris d’avaluació generals per aquesta prova seran els següents: - Que la prova sigui contestada o resolta en la seva totalitat, sense deixar activitats en blanc. - Que les respostes donades pels alumnes vagin en la línia d’allò que es demana als enunciats i les activitats es responguin de manera correcta, és a dir, demostrant la interiorització dels coneixements necessaris que evidenciïn la superació dels objectius i continguts o sabers previstos. - Si les respostes manifesten errors substancials i el professor/a que avalua ho creu necessari, l’alumne ha de ser capaç d’identificar-los i corregir-los en un posterior col·loqui oral on serà avaluat en funció de la seva capacitat per autocorregir- se. - En qualsevol cas, els resultats globals obtinguts a la prova escrita hauran de ser obligatòriament superiors als obtinguts per l’alumne/a en qüestió sobre aquests mateixos continguts durant el curs.  Aquesta opció s’adreçarà especialment a aquells alumnes que tinguin una qualificació final de la matèria considerablement llunyana al 5 i que no hagin arribat a l’aprovat per no haver assolit els mínims competencials fixats pel curs. Els criteris de qualificació per a aquesta prova es basaran en les mateixes rúbriques que s’hauran aplicat al llarg del curs en el marc de l’avaluació de les diferents competències específiques de la matèria. Les proves extraordinàries de recuperació seran globals perquè recolliran els continguts essencials del curs i tindran una estructura comuna. L'exercici presentarà un text i una sèrie de qüestions perquè l'alumnat demostri les seves competències lingüístiques escrites (comprensió, expressió) i el seu domini de determinats sabers referents a les llengües i els seus parlants, la comunicació, l’educació literària o la reflexió sobre la llengua. Aquest plantejament és compatible igualment amb l’aparició a les proves de preguntes purament teòriques. RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT EN CAS DE PROMOCIÓ DE CURS (ESO) En línies generals, en el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències específiques del curs de les matèries amb continuïtat dins l'etapa, com és el cas de la Llengua castellana o la Llengua catalana, hauria de comportar l'assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors. Per tant, tots aquells alumnes que hagin promocionat de curs (de 1r a 2n d’ESO, de 2n a 3r o de 3r a 4t) sense haver aprovat aquestes matèries de llengües estaran eventualment aprovats durant el curs vigent sempre i quan l'acabin superant. Malgrat això, s’han d'establir mesures de reforç i suport en la programació del curs següent per als alumnes que passin de curs sense haver assolit alguns nivells competencials establerts i recollits en els criteris d'avaluació. En el marc de l'avaluació contínua, cal incloure activitats que afavoreixin l'assoliment d'aquestes competències en les programacions de les matèries que tenen continuïtat al llarg de l'etapa. Per donar cobertura a aquesta casuística, se seguirà el següent procediment:  Tots aquells alumnes que hagin promocionat de curs (de 1r a 2n d’ESO, de 2n a 3r o de 3r a 4t) sense haver aprovat les matèries de llengües tindran l’opció de reforçar els continguts, sabers o competències no superades durant el curs vigent lliurant, dins del termini fixat, un dossier d’activitats d’avaluació proporcionat pel professor/a al començament del curs. D'aquesta manera, si l'alumne/a no aconsegueix superar el curs actual, almenys haurà tingut l'opció de recuperar la matèria dels cursos anteriors. o Temporització aproximada:  Pels nivells 1r-2n-3r d’ESO el lliurament del dossier de tasques per part de l’alumnat tindrà lloc durant el tercer trimestre, aproximadament entre el 15 de maig i el 15 de juny.  En el cas de 4t d’ESO, el lliurament del dossier de tasques per part de l’alumnat s’haurà d’anticipar al segon trimestre (als volts del març o l’abril) per raons organitzatives. Tot l’alumnat que té intenció de continuar els seus estudis a la Formació Professional ha de passar per un tràmit previ en què ha de certificar la seva qualificació mitjana de l’ESO. Per tant, és essencial que abans no arribi aquest tràmit, l’alumne/a hagi disposat de l’opció de recuperar la matèria pendent d’altres cursos anteriors.  Aquest dossier d’activitats s’agruparà per blocs i recollirà activitats diverses referides als continguts i sabers bàsics impartits durant el curs anterior i vinculats a les competències específiques de l’àmbit lingüístic no superades. Igualment, cada bloc d’activitats es tancarà amb una proposta d’avaluació escrita tipus examen que l’alumnat haurà de respondre i que formarà part del procés d’avaluació i recuperació de la matèria. CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
 • 23. 23 / 78 S’obtindrà l’aprovat i, per tant, es considerarà recuperada la matèria / competència pendent ("AS"-"Assoliment Satisfactori") si es compleixen els següents requisits: Per el dossier d’activitats: o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels continguts avaluats. o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a. o La quantitat d’activitats contestades incorrectament no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit. Per a les proves escrites: o Que la prova sigui contestada o resolta en la seva totalitat, sense deixar activitats en blanc. o Que les respostes donades pels alumnes vagin en la línia d’allò que es demana als enunciats i les activitats es responguin de manera correcta, és a dir, demostrant la interiorització dels coneixements necessaris que evidenciïn la superació dels objectius i continguts previstos. o Si les respostes manifesten errors substancials i el professor/a que avalua ho creu necessari, l’alumne ha de ser capaç d’identificar-los i corregir-los en un posterior col·loqui oral on serà avaluat en funció de la seva capacitat per autocorregir- se. o En qualsevol cas, els resultats globals obtinguts a les proves escrites hauran de ser obligatòriament superiors als obtinguts per l’alumne/a en qüestió sobre aquests mateixos continguts durant el curs o cursos anteriors. A més, es valoraran els mateixos criteris de qualificació establerts de manera ordinària pel curs: - L’avaluació de l’alumnat tindrà present especialment l’adquisició de les habilitats bàsiques referides a les destreses comunicatives (saber llegir, saber parlar, comprendre el que llegim, saber escriure: competències específiques 2-3-4-5) ja que és aquesta a la que pertanyen la majoria de competències que es prioritzen durant el curs. No serà possible superar el curs sense haver acreditat almenys amb un Assoliment Satisfactori aquestes competències.  Els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses per sota del Nivell 1 de gradació de les competències específiques 2-3-4-5 obtindran una qualificació de NA (No Assoliment).  Els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses equiparables al Nivell 1 de gradació de les competències 2-3-4-5 tindran una qualificació d'AS (Assoliment Satisfactori)  Els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses equiparables al Nivell 2 de gradació de les competències 2-3-4-5 tindran una qualificació d'AN (Assoliment Notable).  Finalment, els dossiers i proves que evidenciïn unes destreses equiparables al Nivell 3 de gradació de les competències 2-3-4-5 tindran una qualificació d'AE (Assoliment excel·lent). En el cas de l’ESO, tant els models de proves escrites com la resta d’activitats recollides al dossier de reforç quedaran integrats dins el mateix procés de recuperació de la matèria. Per tant, no es valoraran de manera diferenciada el dossier i les proves escrites, sinó de manera complementària tot mirant de visualitzar els resultats globals obtinguts per l’alumne/a així com les possibles mancances i compensacions que s’observin. RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT EN CAS DE PROMOCIÓ DE CURS (BATXILLERAT) En el cas del batxillerat, les matèries de Llengua castellana i literatura / Llengua catalana i literatura no poden rebre el mateix tractament continu que a l’ESO. A efectes pràctics, la Llengua castellana-catalana i la literatura de 1r de batxillerat i de 2n de batxillerat respectivament computen com a matèries diferenciades. Per tant, no és possible que els alumnes que aprovin el segon curs de batxillerat quedin automàticament recuperats de la matèria del primer curs. La recuperació de la matèria pendent es durà a terme seguint un procediment similar al de les recuperacions extraordinàries: a través d’un dossier d’activitats de reforç o a través de proves escrites tot depenent de la situació particular de cada alumne/a i del seu expedient acadèmic pel que fa a la consecució de les competències pròpies de la matèria. Es plantejaran successives convocatòries (una per trimestre si el calendari és compatible) que permetin a l’alumnat suspès recuperar els continguts del curs pendents aplicant alguna de les dues opcions prèviament exposades. Les dates concretes de cadascuna de les convocatòries seran consensuades amb el coordinador de batxillerat i amb l’alumnat per tal de trobar la que menys perjudiqui a tots. o Convocatòria del primer trimestre >Recuperació del primer trimestre > Mes de novembre o Convocatòria del segon trimestre >Recuperació del segon trimestre > Mes de febrer o Convocatòria del tercer trimestre > Recuperació del tercer trimestre > Mes d’abril Per a cada convocatòria, l’alumnat afectat haurà d’aprovar l’examen plantejat o bé lliurar obligatòriament el dossier d’activitats proporcionat pel professor/a.
 • 24. 24 / 78 Els criteris d’avaluació del dossier d’activitats i de la prova escrita seran els mateixos que a les proves extraordinàries. CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ S’obtindrà l’aprovat i, per tant, es recuperarà la matèria pendent de primer de batxillerat si es compleixen els següents requisits: Per a l’alumnat qui presenti un dossier d’activitats compensatòries: o El dossier es lliura completat en la seva totalitat i dins del termini pactat o L’alumne/a desenvolupa de manera adequada les activitats plantejades demostrant un correcte aprenentatge dels continguts avaluats. o L’alumne/a comet errors en les activitats realitzades però és capaç de reflexionar sobre ells i de corregir-los seguint les seves pròpies pautes en cas de dubte del professor/a. o La quantitat d’activitats contestades incorrectament no és superior a la quantitat d’activitats superades amb èxit. Per a l’alumnat qui realitzi un prova escrita: o Que la prova sigui contestada o resolta en la seva totalitat, sense deixar activitats en blanc. o Que les respostes donades pels alumnes vagin en la línia d’allò que es demana als enunciats i les activitats es responguin de manera correcta, és a dir, demostrant la interiorització dels coneixements necessaris que evidenciïn la superació dels objectius i continguts previstos. o Si les respostes manifesten errors substancials i el professor/a que avalua ho creu necessari, l’alumne ha de ser capaç d’identificar-los i corregir-los en un posterior col·loqui oral on serà avaluat en funció de la seva capacitat per autocorregir- se. o En qualsevol cas, la nota obtinguda a la prova escrita haurà de ser obligatòriament superior a la mitjana d’exàmens o exercicis obtinguda per l’alumne/a en qüestió sobre aquests mateixos continguts durant el curs. PROPOSTA DE CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES MATÈRIES DE CLÀSSIQUES Tot seguit, esmentarem els criteris d’avaluació de les matèries de clàssiques, tot desglossant-los per matèries i a partir de les competències específiques, doncs en el cas del batxillerat, són les mateixes per al primer que per al segon curs. Després, assenyalarem els sabers de cadascuna d’elles. A grans trets, totes les matèries s’avaluaran competencialment,  LLENGUA I CULTURA LLATINA 1r i 2n BAT  Competència 1: identificar els aspectes bàsics de la llengua llatina, resoldre i analitzar les unitats lingüístiques i reflexionar-hi mitjançant la comparació amb la llengua d’ensenyament i amb altres llengües del repertori individual de l’alumnat, per traduir textos llatins que siguin significatius per a l’estudiant.  Criteris d’avaluació: 1r Curs 2n Curs 1.1 Dur a terme traduccions directes de frases o fragments breus, adaptats, de dificultat baixa, amb correcció ortogràfica i expressiva, per tal d’identificar i analitzar unitats lingüístiques regulars de la llengua i apreciar variants i coincidències amb altres llengües conegudes per l’alumnat. 1.1 Dur a terme traduccions directes i/o inverses de textos o fragments de dificultat mitjana o alta (originals o adaptats), amb correcció ortogràfica i expressiva, per tal d’identificar i analitzar unitats lingüístiques regulars de la llengua i apreciar variants i coincidències amb altres llengües conegudes per l’alumnat.