Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Efektivní čtení odborného textu

482 vues

Publié le

Slajdy k přednášce z Kurzu informačního vzdělávání.

Vyhledali jste k tématu příliš mnoho textů a nevíte, kde začít? Tušíte, že by vaše čtení šlo zefektivnit a tím z dokumentu vytěžit více? Pokud jste si odpověděli na otázky kladně, je seminář určen právě pro vás.
Nejprve se budeme zabývat strukturou odborného textu a jak k němu přistupovat, abyste zjistili, zda obsahuje užitečné informace. Hlavní náplní semináře bude seznámení s různými metodami efektivního čtení a v jakých situacích je použít. Na závěr se zaměříme na kritické čtení a způsoby posouzení, zda je text důvěryhodný či nikoliv.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Efektivní čtení odborného textu

 1. 1. Efektivní čtení odborného textu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 17. říjen 2018
 2. 2. Co nás čeká? → Úvod do problematiky – co znamená číst efektivně → Orientace v textu → Strategie a techniky efektivního čtení → Kritické čtení textu
 3. 3. Proč číst efektivně? ANEB Čtenářská gramotnost na vysoké škole.
 4. 4. vysokoškolské studium množství odborných textů nevystačíme se základní čtenářskou gramotností
 5. 5. UČEBNICE ODBORNÉ TEXTY VERSUS
 6. 6. učebnice • logické řazení informací • text k zapamatování zvýrazněn • „návod k použití“ • didaktické cíle • přehlednost a systematičnosti • názornost odborné texty • prostředník komunikace mezi odborníky • předpokládají poučeného čtenáře • zprávy o výzkumech a jejich výsledcích • čtivost se odvíjí od stylu autora • autor může vycházet z různých koncepcí, ale nevykládá je
 7. 7. Efektivní čtení Schopnost volit vhodnou formu práce s textem podle toho, co se od něj očekává.
 8. 8. Efektivní čtení proces, při němž se přistupuje k textu aktivně  využívají se různé techniky,  střídání různých rychlostí čtení podle typu a složitosti textu, čte se kriticky, kladení otázek, čtení mezi řádky,  tvorba poznámek, značek v textu, hledají se spojitosti mezi jednotlivými informacemi.
 9. 9. Efektivní čtení Dovednosti spojené s efektivním čtením  výběr vhodných odborných textů a doporučené literatury  určení relevantních částí a kapitol vzhledem k účelu četby/řešenému úkolu  vyhodnocení přečteného
 10. 10. výběr vhodných odb. textů
 11. 11. Příprava před čtením/vyhledáváním literatury • Co už vím? Sepište stručně fakta, která již znáte (lze využít myšlenkovou mapu více viz doporučená lit. Jak číst (nejen odborné) texty pomocí myšlenkových map, volné psaní). • Proč chci číst tento text? Potřebuji získat znalosti o daném tématu. Potřebuji získat informace pro zpracování písemné práce. • Seznam toho, co potřebuji zjistit. - Naleznu v textu odpovědi? Publikace – konkrétní kapitola, část. • Jedná se o nejvhodnější text pro tento účel?
 12. 12. Vyhledejte a vyberte relevantní dokumenty na Používání digitálních médií a jejich vliv na děti. Účel: získat přehled o nových výzkumech – sborník studií Přes EBSCO Discovery dotaz
 13. 13. Na co se v dokumentu zaměřit pro výběr vhodných dokumentů a získání přehledu • titul • abstrakt/anotace • tematický popis • obsah • úvod • závěr • věcné a jmenné rejstříky • použité zdroje • předmluva • glosy na okraji stránky • úvody a závěry kapitol • infografika v textu
 14. 14. Vyhledané články na téma: Používání digitálních médií/technologií a jejich vliv na rozvoj dětí.
 15. 15. Identifikace relevantních článků – odkud vezmeme potřebné informace?
 16. 16. → získání přehledu o dokumentu (shromáždění co největšího množství informací za co nejkratší dobu) Jak získat přehled - prolistování
 17. 17. Jak získat přehled - prolistování Využití:  vhodnost textu  určení relevantních částí  přehled o tématu z více textů  zjištění podstaty textu
 18. 18. PŘEHLÉDŇĚTE ÚVOD jaký probléme autor řeší, jak ho pojímá, jak jde do hloubky, metody, k jakým závěrům směřuje Pokuste se zachytit slova uvozující pasáže informující o tématech.
 19. 19. zji
 20. 20. ZÁVĚR • shrnutí zjištění autora (odpoví text na mé otázky?) • úskalí • otevřené otázky
 21. 21. Struktura textu a orientace v textu • vyhodnocení užitečnosti textu • rychlý přístup k různým informacím - určení relevantních částí a kapitol vzhledem k účelu četby/řešenému úkolu • nalezení autorova přístupu k dokazování své analýzy – teorie, argumenty, skutečnosti
 22. 22. Odborný text • úvod (formulace otázky, cíle) • současný stav vědeckého bádání, reflexe v literatuře • metodologie • aplikace metodologie na konkrétní situaci/problém • přehledové shrnutí, další výzkumné otázky
 23. 23. Strategie efektivního čtení • Různé techniky a způsoby pro zefektivnění čtení a vstřebávání psaných informací. • Jejich použití se mění  účel četby  co od textu očekáváme  co o tématu víme
 24. 24. INSERT/I.N.S.E.R.T. Metoda práce s textem pomocí značek: • podtrhávání zajímavých částí • přiřazování významových značek – standardizované, vlastní značky
 25. 25. INSERT/I.N.S.E.R.T. Označení informací v textu, které znáte, nejsou pro vás nové. Označení informací, které jsou v rozporu s tím, co víte nebo co jste slyšeli/rozpor uvnitř textu. Označení části textu s novou informací, která je zároveň důvěryhodná. Informace, které nerozumíte, která vás mate nebo byste se chtěli dozvědět více.
 26. 26. INSERT/I.N.S.E.R.T. Metoda práce s textem pomocí značek: • zápis do tabulky • systematická práce s dotazníky (?) • zaznamenání nových informací (+) • využití nástrojů pro tvorbu poznámek, např. OneNote , Evernote - příklad využití https://www.evernote.com/shard/s743/sh/938625db-33a4- 4146-8434-
 27. 27. Dvojitý deník - komentovat text - spojit text s vlastními myšlenkami - porozumět textu do hloubky MYŠLENKA KOMENTÁŘ /můj/
 28. 28. • metoda vhodná pro interaktivní čtení odborných textů • pracovní osnova pro zaznamenávání poznámek SQ3R - strategie efektivního čtení
 29. 29. SQ3R - strategie efektivního čtení Survey • udělejte si přehled Question • ptejte se Read • čtěte Recite • rekapitulujt e Review • zpětně kontrolujte
 30. 30. Survey - udělejte si přehled Cílem této aktivity je • získat celkový přehled o dokumentu, obsahové náplni a komunikovaných poznatcích, • udělat si názor na účel textu a zda je adekvátní pro splnění vašeho záměru, • identifikovat části vhodné k prostudování..
 31. 31. Na co se v dokumentu zaměřit pro získání přehledu - doplnění • titul • abstrakt/anotace • obsah • úvod • závěr • věcné a jmenné rejstříky • použité zdroje • předmluva • glosy na okraji stránky • úvody a závěry kapitol • infografika v textu
 32. 32. Titul  ne vždy adekvátně poukazuje na obsah
 33. 33. Obsah  Z názvů kapitol a podkapitol získáte přehled o členění látky, heslovitě se dozvíte o čem dokument pojednává.
 34. 34. Nyní již víte, • jaké dokumenty a jejich části jsou pro vás relevantní (odpovídají účelu četby, úkolu).
 35. 35. QUESTION - ptejte se • Pokládáte si otázky, na které budete hledat v dokumentu odpovědi.  Nutí přemýšlet o tématu, dílčích tématech a souvisejících problémech.
 36. 36. QUESTION - tipy Při tvorbě otázek přemýšlejte o souvisejících problémech, na které jste již narazili. Pokuste se témata spojit s látkou probíranou na přednáškách a s tím, co již znáte. Ptejte se sami sebe na to, co už o daném tématu víte. Pro začátek si můžete vypomoci přeformulováním titulu knihy nebo názvů kapitol do otázek.
 37. 37. READ – čtěte Naformulované otázky vás nasměrují na úseky v dokumentu, kterým máte věnovat pozornost. hledání odpovědí
 38. 38. READ – čtěte Během čtení si dělejte poznámky, výpisky, zvýrazňujte text, používejte lepíky. • Kategorizace typů informací pomocí různých barev – myšlenky autora, argumenty, odkazy… • Zkratky pro různé typy poznámek – citace z textu, vlastní komentář, shrnutí apod., např. C:…….(s. 50) • U poznámek nezapomeňte zapsat číslo strany.
 39. 39. READ – tipy  Čtěte text po odstavcích a snažte se zachytit hlavní myšlenku/problém.  Není vhodné vpisovat do vypůjčených knih a podtrhávat v nich.
 40. 40. READ – tipy Obrázky  Ozřejmují složité souvislosti. Tabulky a grafy  Umožňují rychlý přístup ke kondenzovaným informacím.
 41. 41. RECITE - rekapitulujte Záleží na složitosti textu, po jak velkých oddílech budete poznatky rekapitulovat. Využijete otázky z druhé fáze. Utřiďte si na ně odpovědi a zpaměti odpovězte.
 42. 42. Nespoléhejte se pouze na odpovědi. Je vhodné si zaznamenat  stěžejní fakta,  citace,  poznámky,  informace, které vás při čtení překvapily a obohatily.
 43. 43. REVIEW - zpětně kontrolujte • Zaměřte se na celý text a pospojujte si jednotlivé nabyté poznatky v textu do jednolitého celku.
 44. 44. REVIEW - zpětně kontrolujte Snažte se knihu, článek apod. zopakovat uceleným, shrnujícím způsobem. Využijte vašeho poznámkového aparátu z předchozích fází (otázky, klíčová slova, podtržené slova, poznámky).
 45. 45. Využití myšlenkové mapy pro zápis poznámek. více viz Bajer, Lukáš (2014) Myšlenkové mapy pro studenty přednáška v rámci IV Ústřední knihovny FF
 46. 46. Rychločtení  Specifická kompetence, která umožňuje velice rychle projít velké množství textu a odnést si z něj to nejdůležitější.  Zlepšení dovedností • zrakové rozpětí • oční fixace • rychlost čtení
 47. 47. Rychločtení PŘÍRUČKY  BUZAN, Tony. Rychlé čtení: čtěte rychleji, učte se lépe, dokažte víc. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0062-9.  GRUBER, David. Rychločtení, rychlostudium, info management. 7., upr. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80- 7261-184-3. ONLINE KURZ  Rozečti.se: Online kurz rychlého čtení [online]. [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: https://www.rozectise.cz/
 48. 48. Kritické čtení  Porozumění obsahu různých textů.  Reflexe toho, co chtěl autor textem sdělit.  Zhodnocení, co jste o daném tématu četli.  Rozvíjení vlastních myšlenek a názorů.  Chápání čtení jako rozvoj vlastního myšlení.
 49. 49. Kritické čtení • Neustále se zamýšlejte nad tím, jakými důkazy a způsoby se vás autor snaží o něčem přesvědčit.  teorie – něco, co je prokázáno  argumenty – důvody pro a proti  skutečnosti – doložitelná fakta
 50. 50. Kritické čtení – analýza argumentace Jaká jsou hlavní tvrzení/argumenty textu? Čím autor své argumenty dokládá? Jaká hypotéza/předpoklady se skrývá za uvedenými důkazy či argumenty? Uvádí autor adekvátní důkazy, které vysvětluje na relevantních příkladech?
 51. 51. Kritické čtení – důvěryhodnost informací Jde o autorovo shrnutí výzkumu, který provedl někdo jiný? • spojení v textu: podle…., studie o výzkumu…, xxx zkoumal… Zní daný argument důvěryhodně? • příklady výzkumů, výsledky, odkazy na zdroje • ověření z jiného zdroje
 52. 52. Kritické čtení – důvěryhodnost informací Jedná se o uznávanou teorii? • Slyšeli jste již o ní (přednášky, semináře, učebnice)? • informace o autorovi Lze důkazy vyvrátit? • názor druhých na danou věc • použité metody ke shromažďování důkazů
 53. 53. CVIČENÍ Sledujte, jak autor dokládá svá tvrzení. Analyzujte argumentaci. • Jaká jsou hlavní tvrzení, argumentace? • Jsou tvrzení důvěryhodné, přesvědčivé? • Čím jsou informace doloženy?
 54. 54. Použitá a doporučená literatura BAJER, Lukáš. Jak zpracovat poznámky z knihy do myšlenkové mapy. In Mít vše hotovo.cz [online]. 3. 7. 2014 [cit. 2016- 02-18]. Dostupné z http://www.mitvsehotovo.cz/2014/07/jak-zpracovat-poznamky-z-knihy-do-myslenkove- mapy/ !!!! ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Efektivní čtení, s. 148-165. In Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978–80–88123–13–2. Dostupné z http://kpi.knihovna.cz/efektivni-cteni/ Jak číst (nejen odborné) texty pomocí myšlenkových map. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty: učte se efektivně a nastartujte svou kariéru. Brno: BizBooks, 2014, s. 50-57. ISBN 978-80-265-0267-8. Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské odborné práce? 1. část Jak efektivně číst odborné texty [online]. Textová opora kurzu KPI – Kurz práce s informacemi, 2007. 7 s. [cit. 2016- 03-18]. Dostupné z http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani1_opora.pdf. - součástí materiálu je podrobné vysvětlení metody SQ3R
 55. 55. Použitá literatura LUHAN, Jaroslav. Jak přečíst knihu a hodně si zapamatovat? Metoda OPIR. In Mít vše hotovo.cz [online]. 24. 6. 2013 [cit. 2016- 02-18]. Dostupné z http://www.mitvsehotovo.cz/2013/06/jak-precist-knihu-a-hodne-si-zapamatovat- metoda-opir/ !!!! PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 231-294. ISBN 978-80-247-2527-7 - výborný průvodce dovednostmi, které potřebují vysok. studenti k úspěšnému studiu, např. jak si dělat poznámky, prezentování, jak zlepšit dovednost číst, psát - kniha je dostupná v ÚK FF MU , možnost prezenčky ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
 56. 56. Děkuji za pozornost Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. presova@phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz referenční služby reference@phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník Děkujeme!

×