KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx

1st Semester Lesson

11
Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Filipino
Unang Markahan – Modyul 3:
KAALAMAN SA MGA KONSEPTONG
PANGWIKA GAMIT ANG MODERNONG
TEKNOLOHIYA O SOCIAL MEDIA
Filipino – Ikalabing-isang Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 3: Kaalaman ng mga Konseptong Pangwika Gamit ang
Modernong Teknolohiya o Social Media
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay
ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa
modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng
Department of Education –Region VII Schools Division of Negros Oriental
Office Address:
Tel #:
E-mail Address:
Kagawasan, Ave., Daro, Dumaguete City, Negros Oriental
(035) 225 2376 / 541 1117
negros.oriental@deped.gov.ph
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Aiko L. Napao
Editor: Clinton T. Dayot, Shem Don C. Fabila, Ana Melissa T. Venido, Gelyn I. Inoy,
Melle L. Mongcopa
Tagasuri: Ana Melissa T. Venido, Gelyn I. Inoy, Melle L. Mongcopa, Shem Don C. Fabila
Tagalapat: Romie G. Benolaria
Tagapamahala: Senen Priscillo P. Paulin, CESO V Rosela R. Abiera
Fay C. Luarez, TM, Ed.D., Ph.D. Maricel S. Rasid
Adolf P. Aguilar Elmar L. Cabrera
Renante A. Juanillo
11
Komunikasyon at
Pananaliksik sa Wika at
Kulturang Filipino
Unang Markahan – Modyul 3:
KAALAMAN SA MGA KONSEPTONG
PANGWIKA GAMIT ANG
MODERNONG TEKNOLOHIYA
O SOCIAL MEDIA
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode
(ADM) Modyul para sa araling Kaalaman ng mga Konseptong Pangwika Gamit ang
Modernong Teknolohiya o Social Media!
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador
mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong
tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda
ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at
malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras.
Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga
kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga
pangangailangan at kalagayan.
Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong
ito sa pinakakatawan ng modyul:
Mga Tala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong
o estratehiyang magagamit sa paggabay sa
mag-aaral.
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral
kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang
pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling
pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan
ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.
ii
Alamin
Subukin
Balikan
Tuklasin
Suriin
Pagyamanin
Para sa mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM)
Modyul ukol sa Kaalaman ng mga Konseptong Pangwika Gamit ang Modernong
Teknolohiya o Social Media!
Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa
pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at
magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na
ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga
kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay
nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong
matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad
din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga
dapat mong matutuhan sa modyul.
Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung
ano na ang kaalaman mo sa aralin ng
modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng
tamang sagot (100%), maaari mong laktawan
ang bahaging ito ng modyul.
Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral
upang matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.
Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad
ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na
suliranin, gawain o isang sitwasyon.
Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mga kasanayan.
Binubuo ito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay ang
iyong pang-unawa at mga kasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
iii
Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.
Isagawa
Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.
Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.
Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat
ng mga gawain sa modyul.
Karagdagang
Gawain
Susi sa Pagwawasto
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang
marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay
na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang
gawaing napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga
gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang
pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos
nang sagutin lahat ng pagsasanay.
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na
ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy.
Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda
mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda
sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.
Sanggunian
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa
paglikha o paglinang ng modyul na ito.
iv
v
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa
kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
t
ALAMIN
KAALAMAN NG MGA KONSEPTONG PANGWIKA
GAMIT ANG MGA MODERNONG TEKNOLOHIYA
O SOCIAL MEDIA
MGA KASANAYANG
PAMPAGKATUTO
1. Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google, a
iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika (F11EP-Ic-30)
2. Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan
(Ayon kay M. A. K. Halliday) (F11PT-Ic-86)
PANIMULA
Magandang Buhay!
Magaling! Alam kong marami ka ng natutuhan sa mga nakaraang aralin
at ito ay iyong napaghusayan. Ang susunod nating aralin ay alam kong
ito ay magiging kawili-wili para sa iyo dahil ito ay ang paggamit ng ating
makabagong teknolohiya.
Sa pamamagitan ng modyul na ito, maaari mong gamitin ang
iyong kakayahan at kahusayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya
tulad ng; Facebook, Google, Instagram, Twitter, at iba pa.
Sana ito ay iyong magustuhan!
Tara na at tayo’y mag-umpisa!
1
MGA LAYUNIN
Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang:
1. Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya tulad ng
facebook, google, at iba pa sa pag-unawa sa mga konseptong
pangwika,
2. Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa
lipunan, at
3. Napahahalagahan at nagagamit nang wasto ang makabagong
teknolohiya sa mga konseptong pangwika.
SUBUKIN
PANIMULANG
PAGTATAYA
Panuto: Tingnang mabuti ang mga inisyal na nasa ibaba at ibigay ang pakahulugan
nito.
1. ATM - 6. IKR-
2. LOL- 7. BFF-
3. SLR- 8. TTYL-
4. DIY- 9. FYI-
5. ASAP- 10. TGIF-
2
Magaling! Nasubukan mong gawin ang
Panimulang Pagtataya. Ngayon ay
magsisimula na tayo sa ating paggalugad ng
bagong kaalaman…
TUKLASIN
GAWAIN 1
A. Panuto: Suriin and sumusunod na pahayag. Tinatanggap ba ang mga ito sa
kasalukuyang pakikipagkomunikasyon gamit ang makabagong teknolohiya?
Ilagay sa patlang ang tsek (/) kung oo at ekis (x) naman kung hindi.
1. Punta na tayo sa canteen para mag-lunch.
2. Kadto na sa balay.
3. Lumakad na tayo at magtungo sa paliparan.
4. May yamang-dagat at yamang-lupa.
5. Nakita nila sa Accounting Office ang iba nilang kagrupo.
B. Mga pokus na tanong. Isulat ang sagot sa inilaang espasyo.
1. Paano maiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman?
2. Bakit kailangang iugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling
kaalaman?
3
SURIIN
PAGSUSURI
Ano ang iyong napansin sa unang gawain? Ano ang iyong nadarama sa
ngayon? Paano kaya ito nakatutulong sa iyo?
Dito sa aralin na iyong pag-aaralan tiyak na masasabik ka dahil palalim na
nang palalim ang iyong pag-unawa sa mga konseptong pangwika. Ang gawaing
katatapos mo lamang isagawa ay isang panimulang hakbang bilang paghahanda
upang maisakatuparan mo pa nang mahusay ang mga susunod na gawain.
Ipamalas mo sana ng tuluyan ang kasabikang matuto sa pamamagitan ng
pagpapalawak ng iyong kaalaman sa talakayan.
PAGYAMANIN
PAGLALAHAD
Basahin sa bawat kahon ang ilang impormasyon tungkol sa bilingguwalismo
at multilingguwanismo. Bakit maihahanay ang mga ito bilang konseptong pangwika?
BILINGGUWALISMO MULTILINGGUWALISMO
4
Nagtatakda na Ingles ang gagamitin Paggamit ng maraming wika ang
bilang wikang panturo sa asignaturang multilingguwalismo. Nagiging laganap
Agham at Matematika at wikang Filipino na ang eksposyur ng isang indibiduwal
sa lahat ng iba pang asignatura sa sa maraming wika. Sa paggamit nito,
mababa at mataas na paaralan. maaaring may positibong epekto ito sa
tao. Nagkaroon ng isang pag-aaral
Ang Edukasyong Bilingguwal ay tungkol sa paggamit ng maraming wika.
nangangahulugan ng magkahiwalay na Nakita sa nasabing pag-aaral na ang
paggamit ng Filipino at Ingles bilang kakayahan upang gamitin ang isang
mga midyum ng pagtuturo sa mga tiyak wika ay nagdudulot ng magandang
na asignatura. Dapat masunod ang bentahe sa isang indibiduwal.
magkahiwalay na paggamit ng Filipino
at Ingles sa pagtuturo.
Dapat na matamo ang kahusayan
sa pagbasa sa mga wikang panrehiyon,
sa Filipino at Ingles nang yugto-yugto.
Sa mga lugar na hindi katutubong
sinasalita ang Tagalog maaaring
iturong pasalita ang Filipino na
gumagamit ng mga paraan, teknik, at
kagamitan na kinakailangan sa
pagtuturo ng Filipino sa mga di-
Tagalog.
Mga Gawain
Gawain 1
Magsimula tayo!
Pagbibigay ng kahulugan ng mahahalagang salita sa pamamagitan ng
pagpapaliwanag.
5
6
Karaniwang ang isang salita binibigyan ng kahulugan sa paraang literal. Mas
nagiging malinaw ang kahulugan ng isang salita kapag ito ay ipaliliwanag. Dahil
naiuugnay ito sa iba pang salita, sa pamamagitan ng mga halimbawa mas magiging
malinaw ang pagpapaliwanag.
A. Gamit ang Teknik sa Sight Memorization, bigyang-kahulugan ang salitang:
Kautusang Pangkagawaran, Bilingguwalismo, at Multilingguwalismo.
Gawing gabay ang mga tanong sa bawat kahon. Tandaan din ang inisyal ng
bawat salita. Isulat ang mga sagot sa inyong kuwaderno.
1 KAUTUSANG PANGKAGAWARAN (KP)
a. Ano ang KP?
b. Para saan ang KP?
c. Iugnay ang KP sa iba pang batas pangwika
2 BILINGGUWALISMO
a. Ipaliwanag ang B?
b. Paano nagkaroon ng B sa Pilipinas?
c. Para saan ang B?
3 MULTILINGGUWALISMO
a. Ipaliwanag ang M?
b. Paano nagkaroon ng M?
c. Magkaugnay baa ng M at B? Ipaliwanag.
B. Paano maibibigay ang kahulugan ng mahahalagang salita sa pamamagitan
ng pagpapaliwanag? Isulat sa kuwaderno ang sagot.
Gawain 2: Basahin Mo!
GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN
Ang wika ay nagagamit sa iba’t ibang paraan at layunin. Maaari itong gamitin
upang magtakda ng isang kautusan, magpalaganap ng kaalaman, kumumbinse ng
kapwa na gawin o paniwalaan ang isang bagay, bumuo at sumira ng relasyon,
kumalinga sa mga nahihirapan at nasisiphayo, at sa marami pang kaparaanan.
Ayon nga sa Australyanong linggwista na si M.A.K. Halliday, may iba’t ibang gamit
ang wika. Tinalakay niya ang mga ito sa kanyang “systemic functional linguistic
model.” Nasa ibaba ang pitong (7) gamit ng wika at halimbawa ng mga ito.
Gamit ng Wika Halimbawa
7
Ang instrumental na gamit ng wika ay
nakatuon sa pagpahayag ng
pangangailangan ng tao, tulad ng
anumang kahilingan kaugnay ng
pagkain, inumin, at iba pa.
“Gusto ko ng gatas”
Ang gamit na regulatori o regulatoryo
naman ay nakapokus sa paggamit ng
wika sa pagbibigay ng utos o
pagbibigay ng gabay sa posibleng
gagawin ng ibang tao.
“Ilipat n’yo ang channel ng TV.”
Samantala, ang interaksyonal naman
na gamit ng wika ay nagbibigay-pansin
sa pagpapahayag kaugnay ng pagbuo
ng ugnayan o relasyon, o anumang
gawain ng pakikisalamuha sa ibang
tao.
“Share tayo sa chocolate.”
Ang personal na gamit ng wika ay
tumutukoy naman sa pagpapahayag
ng damdamin, opinyon, at indibidwal
na identidad.
“Mabait ako.”
Sa gamit na heuristiko, ang
pagpapahayag ay nakatuon sa
pagkalap ng impormasyon o kaalaman
tungkol sa kapaligiran ng nagsasalita.
“Paano ginagawa ang ice cream”?
Ang gamit na imahinatibo naman ay
may kaugnayan sa pagpapahayag ng
kwento at joke, at sa paglikha ng
kapaligirang imaginary (kathang-isip).
“Parang bulsa ni Doraemon ang wallet
ni daddy.”
Ang representasyonal o representatibo
naman na gamit ay tumutukoy sa
pagpapahayag ng datos at
impormasyon.
“Nagpunta sa palengke si tatay.”
Kapansin-pansin na ang mga halimbawang ginamit ay pawang angkop sa
sitwasyon ng mga bata. Bunsod ito ng paliwanag ni Halliday na ang mga nabanggit
na gamit ng wika ay makikita sa mga bata, at sa kanyang pananaliksik, unti-unting
“umuunlad” ang paggamit ng mga tao sa wika habang tumatanda, kaya’t habang
tumatagal ay unti-unting naghahalu-halo ang mga gamit ng wika sa iba’t ibang
sitwasyon. Halimbawa, ang pagpapahayag ng datos ay maaaring may kahalong
pagpapahayag ng damdamin (kaya’t naghahalo ang gamit na representasyonal at
personal).
Nagagamit na ngayon ang mga pag-unlad ng wika lalong-lalo na sa
makabagong teknolohiya.
8
Gawain 2: Pagbuo ng mga ideya!
A. Mga pokus na tanong
1. Paano magagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya
(paggamit sa Facebook, Google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga
konseptong pangwika?
2. Bakit mahalaga ang kaalaman sa modernong teknolohiya (Facebook,
Google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika?
B. Pagsagot sa mga pokus na tanong
Susubuking sagutin ang mga pokus na tanong na ibibigay ang sariling
hinuha bilang sagot sa mga ito. Isulat ang sagot sa kuwaderno.
Ilahad Mo.
Basahin mo ang ilang pahayag tungkol sa damdamin, reaksiyon, sariling
pahayag sa ilang konseptong pangwika na mula sa isang social networking site.
MINCA Batch 13@
Burado na ang Filipino sa kolehiyo PERO PWEDE PANG
MAIBALIK KUNG TAYO’Y MAGGIIT
@may_santos
Tagalog… Pilipino… Filipino… Noon… Binago.. Kasalukuyan…
Ahh, pinagmulan ng wikang Pambansa natin.
@mainefanatic
Bilingguwalismo? Hindi ba Taglish o Engalog ito? Ano nga ba?
bernardo@56
Go, go, go Filipino. Wika ng Pinoy
http://mothertongue-based.blogspot.com/
Paggamit nang magkahiwalay sa pagtuturo ang Filipino at
Ingles
lorna_usa
Huwag alisin sa college ang wikang Pambansa---Filipino
Suriin Mo
1. Tungkol saan ang nilalaman ng mga pahayag mula sa ilang social networking
site?
2. Nagpahayag bai to ng damdamin, reaksiyon, o karaniwang pahayag lamang sa
isang paksa?
3. Madali bang maunawaan ang nilalaman ng mga ito?
ISAISIP
9
Paggamit ng Modernong Teknolohiya
sa Pag-unawa sa mga Konseptong
Pangwika. Malawak ang nagagawa ng
pakikipagkomunikasyon anumang
pamaraan ang gamitin maiparating lamang
ang mensahe makaluma man or makabago
ito.
Sa kasalukuyan, mabilis ang
impluwensya ng teknolohiya sa
komunkasyon. Nariyan ang iba’t ibang
social networking sites tulad ng facebook,
twitter, google, at iba pa sa isang
mahalagang paksa o isyung panlipunan at
edukasyon.
Nagiging daan din ang modernong
teknolohiya upang unawain ang mga
paksang mahalaga tulad ng koseptong
pangwika. Mababasa sa e-mail, social
networking sites, blog, at iba pa ang mga
impormasyon tungkol sa wikang Pambansa,
wikang panturo, bilingguwalismo,
multilingguwalisma, at iba pa.
ISAGAWA
PAGLALAPAT
Ipagpalagay na ang kasunod na mga impormasyon ay ipinadala sa iyong
social networking site. Suriin kung paano ginamit ang mga salita, may konsistensi
ba sa antas ng wikang ginamit? Like, Comment, o Share ba ang pipiliin mo? Isulat
sa kuwaderno ang magiging sagot mo.
10
Ang Pilipino ay walang pagpipilian kundi ang tanggapin nang maluwag sa
kalooban ang balakid sa kapalaran ng ating wika—na ang ibig sabihin, dapat
tayong mag-aral ng Filipino, ng Ingles, at ng wikang kinagisnan.
Ang pambansang polisiya ay dapat tingnan kung paano mapaunlad ang
“literacy” sa tatlong antas at maglaan ng nararapat na pondo upang magkaroon
ng kaganapan ang lahat ng ito.
Magaling! Naisagawa mo nang maayos at mahusay ang gawaing ipinagawa
sa iyo. Tunay na magaling kang mag-aaral. Hayaan mo at palawakin pa natin ang
iyong natutuhan sa susunod na paglalapat.
Sa puntong ito ay iyong isasagawa ang gawaing kasasalaminan ng iyong
sariling kaalaman, pag-unawa, at pagpapahalaga sa kabuuan ng araling ito.
KARAGDAGANG
GAWAIN
PAGPAPAYAMAN
A. Ipagpalagay na ipinadala sa iyong social networking account ang sumusunod na
mensahe tungkol sa mga koseptong panwika. Suriin ang mga ito sa pamamgitan
ng pag-unawa kung (1) nagpapahayag ng damdamin, (2) nagbibigay ng
reaksiyon, o (3) nagbibigay ng karagdagang mga impormasyon. Isulat sa
kuwaderno ang tugon sa iyong sagot.
1. Masaya ako dahil nalaman ko na ang bilingguwalismo na ginawa sa Pilipinas ay
magkahiwalay na gamit ng Filipino at Ingles.
2. Multilingguwalismo? Paggamit lang ‘yan ng maraming wika :v◆
3. Palagay ko, dapat lang na may wikang Pambansa ang isang bansa tulad ng
Pinas!
4. DepEd Order No. 74, s. 2009 ang nag-iinstitutionalize ng MTB-MLE na ipinatupad
na ngayon sa ating bansa.
5. Nakalulungkot kung mawawala na ang Filipino bilang kurso sa kolehiyo, di ba
paglabag ito sa Art. XIV- Sec. 6 ng Saligang-Batas ng 1987 ng ating bansa?
6. Nakalilito, paiba-iba ang wikang panturo, gumising ang kinauukulan, “Hoy
Gising!”◆v:◆
7. Ayon sa pag-aaral, mas matututo ang bata kapag ginagamit ang kaniyang
katutubong wika. Korek ito!
11
8. Sa UP pinagtibay ng dating Presidente Salvador P. Lopez ang tinaguriang
malayang bilingguwalismo. Paggamit ng Pilipino bilang midyum ng pagtuturo at
ang sinumang estudyante sa UP ay makagagamit ng Ingles at/o Filipino sa
anumang asignatura/aralin. ◆
v
:
◆
9. Dapat mahusay ang mga magtuturo ng wikang Pambansa upang mapalaganap
pa ito. ◆
:
v :
v
◆ ◆
:
v
B. Paggawa ng mensahe na ipadadala sa napiling networking site
Panuto: Pumili ng isang social networking site na madalas gamitin upang
magpadala ng mga mensahe o pahayag sa mga kaibigan. Padalhan sila ng
paglalagom ng mga impormasyon kung paano naunawaan ang tungkol sa mga
koseptong pangwika na bilingguwalismo at multilingguwalismo. Isulat sa kahon ang
iyong nabuong mensahe na ipadadala sa napiling site.
CHECKBRIC SA PAGGAWA NG MENSAHE
4= napakahusay 3=mahusay 2=nalilinang 1=nagsisimula
4 3 2 1
1. Nakakatawag-pansing mensahe
2. Kahusayan sa paggamit ng mga wika
3. Kahusayan sa konsepto
4. Kalinawan ng mensahe
5. Angkop sa kasalukuyang kalagayan ng bansa
Kabuuang Puntos
12
REFLEKSIYON
Layunin ng gawing ito na ikaw mismo ang tumaya sa iyong kaalaman, kaunawaan,
at pagpapahalaga sa araling ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa pahayag sa
ibaba.
TAYAHIN
PANGWAKAS NA
PAGTATAYA
Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na mga pahayag at piliin lamang
ang tamang halimbawa o sagot. Bilugan ang titik ng napiling sagot.
1. Ang gamit na regulatori o regulatoryo naman ay nakapokus sa paggamit ng
wika sa pagbibigay ng utos o pagbibigay ng gabay sa posibleng gagawin ng
ibang tao.
A. gusto ko magpunta sa bukid C. ilipat niyo ang nakuhang gamit
B. hati tayo sa natirang bigas D. masaya lang ako
2. Ang interaksyonal naman na gamit ng wika ay nagbibigay-pansin sa
pagpapahayag kaugnay ng pagbuo ng ugnayan o relasyon, o anumang
gawain ng pakikisalamuha sa ibang tao.
A. hatiin natin ang pera C. mabait akong tao
B. paano siya nakarating ditto? D. parang superwoman si inay
3. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpahayag ng
pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain,
inumin, at iba pa.
A. ibalik mo ang sako C. gusto ko ng manggang hinog
B. para kang prinsesa D. masayahin siyang tao
4. Ang representasyonal o representatibo naman na gamit ay tumutukoy sa
pagpapahayag ng datos at impormasyon.
A. gusto ko kumain ng mais C.parang ikaw si Digong
13
14
B. nagpunta sa palengke si ate D. mabait ka lang
5. Sa gamit na heuristiko, ang pagpapahayag ay nakatuon sa pagkalap ng
impormasyon o kaalaman tungkol sa kapaligiran ng nagsasalita.
A. paano ginawa ang sopas?
B. naglakad sa kalye
C. ibalik mo ako sa palasyo
D.gusto ko uminom ng kape
6. Ang personal na gamit ng wika ay tumutukoy naman sa pagpapahayag ng
damdamin, opinyon, at indibidwal na identidad.
A. magandang babae ako
B. paano ka nagbalik?
C. nagpunta sa parke
D. ibalik mo siya sa akin
7. Ang gamit na imahinatibo naman ay may kaugnayan sa pagpapahayag ng
kwento at joke, at sa paglikha ng kapaligirang imaginary (kathang-isip)..
A. mabait na tao si kuya C. gusto kong magluto ng kakanin
B. nagpunta sa bukid si tatay D. parang isang reyna si nanay
8. Ito ay nangangahulugan ng magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles
bilang mga midyum ng pagtuturo sa mga tiyak na asignatura.
A. multilingguwalismo
B. bilingguwalismo
C.multilinggwahe
D.bilingguwahe
9. Ito ang paggamit ng maraming wika na nagiging laganap na ang eksposyur
ng isang indibiduwal sa maraming wika.
A. multilingguwalismo
B. bilingguwahe
C. multilingguwahe
D. bilingguwahe
10.Isang Australyanong lingwista na tinalakay niya ang tungkol sa “ systematic
functional linguistic model”.
A. A. F. K. Halliday
B. C. S. F. Halliday
C. M. A. K. Halliday
D. N. A. K. Halliday
SUSISA PAGWAWASTO
c.10
yaFrid stI odG ksanTh .10 a 9.
onitmarnfoI rouY roF 9. b 8.
ertLa ouY To klTa 8. d 7.
verFore denirF tesB 7. a 6.
tghiR wnoK 6.I a 5.
eblossiP As nooS sA 5. b 4.
fselrouY tI oD 4. c 3.
ylepR etLa yrorS 3. a 2.
udLo tA nghiugLa 2. c 1.
tenmoM eTh tA 1.
atayotagP
aaytatagP ganmulianP na gwakasanP
15
 https://www.google.com.ph/search?q=abbreviations+words+commonly+used+in+
facebook&tbm=isch&ved=2ahUKEwi45IaSpNPqAhVKdpQKHc4yAYAQ2-
cCegQIABAA&oq=abbreviations+words+commonly+used+in+facebook
 https://www.google.com.ph/search?q=komunikasyon+at+pananaliksik+sa+wika+
at+kulturang+pilipino+talaan+ng+mga+gawain&tbm=isch&ved=2ahUKEwj40cnj
pdPqAhWLA6YKHbqsALoQ2-
cCegQIABAA&oq=komunikasyon+at+pananaliksik+sa+wika+at+kulturang+pilip
ino+talaan+ng+mga+gawain
 Magdalena O. Jocson- Batayang Aklat sa Komunikasyon at Pananliksik sa Wika
at Kulturang Pilipino
 www.facebook.com
 www.google.com
MGA SANGGUNIAN
16
ANALIZA F. KADUSALE. Nakapagtapos ng kursong Bachelor
of Secondary Education major in Filipino mula sa Genaro Goῇi
Memorial College na ngayon ay Negros Oriental State
University Bais Campus 2, Siyudad ng Bais. Kasalukuyang
nagtuturo ng Asignaturang Filipino sa Manjuyod National High
School- Senior High sa Lungsod ng Manjuyod.
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education – Schools Division of Negros Oriental
Kagawasan, Avenue, Daro, Dumaguete City, Negros Oriental
Tel #: (035) 225 2376 / 541 1117
Email Address: negros.oriental@deped.gov.ph
Website: lrmds.depednodis.net

Recommandé

KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 2 FOR STUDENT.pptx par
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 2 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 2 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 2 FOR STUDENT.pptxrufinodelacruz3
93 vues20 diapositives
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 1 FOR STUDENT.pptx par
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 1 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 1 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 1 FOR STUDENT.pptxrufinodelacruz3
51 vues20 diapositives
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf par
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfKPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfJohnnyJrAbalos1
123 vues24 diapositives
F11_Q1_MODULE_2.pdf par
F11_Q1_MODULE_2.pdfF11_Q1_MODULE_2.pdf
F11_Q1_MODULE_2.pdfAldrinDeocares
47 vues28 diapositives
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx par
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptxrufinodelacruz3
111 vues21 diapositives
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf par
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfJohnnyJrAbalos1
118 vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx

Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx par
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxrufinodelacruz3
163 vues22 diapositives
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf par
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfCrisElcarte
49 vues18 diapositives
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx par
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptxQ1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptxrufinodelacruz3
58 vues30 diapositives
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf par
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdfKPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdfJohnnyJrAbalos1
56 vues22 diapositives
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf par
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdfKPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdfJohnnyJrAbalos1
686 vues20 diapositives
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf par
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfJohnnyJrAbalos1
155 vues22 diapositives

Similaire à KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx(20)

Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx par rufinodelacruz3
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
rufinodelacruz3163 vues
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf par CrisElcarte
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
CrisElcarte49 vues
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx par rufinodelacruz3
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptxQ1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
rufinodelacruz358 vues
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdfKPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
JohnnyJrAbalos156 vues
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdfKPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
JohnnyJrAbalos1686 vues
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
JohnnyJrAbalos1155 vues
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdfKPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
JohnnyJrAbalos1221 vues
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdfKPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
JohnnyJrAbalos162 vues
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf par ReinNalyn
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
ReinNalyn20 vues
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf par MARYANNLOPEZ16
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
MARYANNLOPEZ16625 vues
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf par JrJr50
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfFIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
JrJr501.3K vues
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202... par OLIVESAMSON2
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
OLIVESAMSON2399 vues
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf par JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik par KokoStevan
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
KokoStevan89 vues
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf par JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf par DianaRoseDelaCruz6
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdfAP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf
F11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdf par MARYANNLOPEZ16
F11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdfF11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdf
F11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdf
MARYANNLOPEZ16178 vues

KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx

 • 1. 11 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino Unang Markahan – Modyul 3: KAALAMAN SA MGA KONSEPTONG PANGWIKA GAMIT ANG MODERNONG TEKNOLOHIYA O SOCIAL MEDIA
 • 2. Filipino – Ikalabing-isang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 3: Kaalaman ng mga Konseptong Pangwika Gamit ang Modernong Teknolohiya o Social Media Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education –Region VII Schools Division of Negros Oriental Office Address: Tel #: E-mail Address: Kagawasan, Ave., Daro, Dumaguete City, Negros Oriental (035) 225 2376 / 541 1117 negros.oriental@deped.gov.ph Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Aiko L. Napao Editor: Clinton T. Dayot, Shem Don C. Fabila, Ana Melissa T. Venido, Gelyn I. Inoy, Melle L. Mongcopa Tagasuri: Ana Melissa T. Venido, Gelyn I. Inoy, Melle L. Mongcopa, Shem Don C. Fabila Tagalapat: Romie G. Benolaria Tagapamahala: Senen Priscillo P. Paulin, CESO V Rosela R. Abiera Fay C. Luarez, TM, Ed.D., Ph.D. Maricel S. Rasid Adolf P. Aguilar Elmar L. Cabrera Renante A. Juanillo
 • 3. 11 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino Unang Markahan – Modyul 3: KAALAMAN SA MGA KONSEPTONG PANGWIKA GAMIT ANG MODERNONG TEKNOLOHIYA O SOCIAL MEDIA
 • 4. Paunang Salita Para sa tagapagdaloy: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Kaalaman ng mga Konseptong Pangwika Gamit ang Modernong Teknolohiya o Social Media! Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong ito sa pinakakatawan ng modyul: Mga Tala para sa Guro Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong o estratehiyang magagamit sa paggabay sa mag-aaral. Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul. ii
 • 5. Alamin Subukin Balikan Tuklasin Suriin Pagyamanin Para sa mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Kaalaman ng mga Konseptong Pangwika Gamit ang Modernong Teknolohiya o Social Media! Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Binubuo ito ng mga gawaing para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. iii
 • 6. Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Isagawa Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Karagdagang Gawain Susi sa Pagwawasto Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa paglikha o paglinang ng modyul na ito. iv
 • 7. v Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
 • 8. t ALAMIN KAALAMAN NG MGA KONSEPTONG PANGWIKA GAMIT ANG MGA MODERNONG TEKNOLOHIYA O SOCIAL MEDIA MGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO 1. Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google, a iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika (F11EP-Ic-30) 2. Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan (Ayon kay M. A. K. Halliday) (F11PT-Ic-86) PANIMULA Magandang Buhay! Magaling! Alam kong marami ka ng natutuhan sa mga nakaraang aralin at ito ay iyong napaghusayan. Ang susunod nating aralin ay alam kong ito ay magiging kawili-wili para sa iyo dahil ito ay ang paggamit ng ating makabagong teknolohiya. Sa pamamagitan ng modyul na ito, maaari mong gamitin ang iyong kakayahan at kahusayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng; Facebook, Google, Instagram, Twitter, at iba pa. Sana ito ay iyong magustuhan! Tara na at tayo’y mag-umpisa! 1
 • 9. MGA LAYUNIN Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang: 1. Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya tulad ng facebook, google, at iba pa sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika, 2. Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan, at 3. Napahahalagahan at nagagamit nang wasto ang makabagong teknolohiya sa mga konseptong pangwika. SUBUKIN PANIMULANG PAGTATAYA Panuto: Tingnang mabuti ang mga inisyal na nasa ibaba at ibigay ang pakahulugan nito. 1. ATM - 6. IKR- 2. LOL- 7. BFF- 3. SLR- 8. TTYL- 4. DIY- 9. FYI- 5. ASAP- 10. TGIF- 2
 • 10. Magaling! Nasubukan mong gawin ang Panimulang Pagtataya. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating paggalugad ng bagong kaalaman… TUKLASIN GAWAIN 1 A. Panuto: Suriin and sumusunod na pahayag. Tinatanggap ba ang mga ito sa kasalukuyang pakikipagkomunikasyon gamit ang makabagong teknolohiya? Ilagay sa patlang ang tsek (/) kung oo at ekis (x) naman kung hindi. 1. Punta na tayo sa canteen para mag-lunch. 2. Kadto na sa balay. 3. Lumakad na tayo at magtungo sa paliparan. 4. May yamang-dagat at yamang-lupa. 5. Nakita nila sa Accounting Office ang iba nilang kagrupo. B. Mga pokus na tanong. Isulat ang sagot sa inilaang espasyo. 1. Paano maiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman? 2. Bakit kailangang iugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman? 3
 • 11. SURIIN PAGSUSURI Ano ang iyong napansin sa unang gawain? Ano ang iyong nadarama sa ngayon? Paano kaya ito nakatutulong sa iyo? Dito sa aralin na iyong pag-aaralan tiyak na masasabik ka dahil palalim na nang palalim ang iyong pag-unawa sa mga konseptong pangwika. Ang gawaing katatapos mo lamang isagawa ay isang panimulang hakbang bilang paghahanda upang maisakatuparan mo pa nang mahusay ang mga susunod na gawain. Ipamalas mo sana ng tuluyan ang kasabikang matuto sa pamamagitan ng pagpapalawak ng iyong kaalaman sa talakayan. PAGYAMANIN PAGLALAHAD Basahin sa bawat kahon ang ilang impormasyon tungkol sa bilingguwalismo at multilingguwanismo. Bakit maihahanay ang mga ito bilang konseptong pangwika? BILINGGUWALISMO MULTILINGGUWALISMO 4
 • 12. Nagtatakda na Ingles ang gagamitin Paggamit ng maraming wika ang bilang wikang panturo sa asignaturang multilingguwalismo. Nagiging laganap Agham at Matematika at wikang Filipino na ang eksposyur ng isang indibiduwal sa lahat ng iba pang asignatura sa sa maraming wika. Sa paggamit nito, mababa at mataas na paaralan. maaaring may positibong epekto ito sa tao. Nagkaroon ng isang pag-aaral Ang Edukasyong Bilingguwal ay tungkol sa paggamit ng maraming wika. nangangahulugan ng magkahiwalay na Nakita sa nasabing pag-aaral na ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang kakayahan upang gamitin ang isang mga midyum ng pagtuturo sa mga tiyak wika ay nagdudulot ng magandang na asignatura. Dapat masunod ang bentahe sa isang indibiduwal. magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles sa pagtuturo. Dapat na matamo ang kahusayan sa pagbasa sa mga wikang panrehiyon, sa Filipino at Ingles nang yugto-yugto. Sa mga lugar na hindi katutubong sinasalita ang Tagalog maaaring iturong pasalita ang Filipino na gumagamit ng mga paraan, teknik, at kagamitan na kinakailangan sa pagtuturo ng Filipino sa mga di- Tagalog. Mga Gawain Gawain 1 Magsimula tayo! Pagbibigay ng kahulugan ng mahahalagang salita sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. 5
 • 13. 6 Karaniwang ang isang salita binibigyan ng kahulugan sa paraang literal. Mas nagiging malinaw ang kahulugan ng isang salita kapag ito ay ipaliliwanag. Dahil naiuugnay ito sa iba pang salita, sa pamamagitan ng mga halimbawa mas magiging malinaw ang pagpapaliwanag. A. Gamit ang Teknik sa Sight Memorization, bigyang-kahulugan ang salitang: Kautusang Pangkagawaran, Bilingguwalismo, at Multilingguwalismo. Gawing gabay ang mga tanong sa bawat kahon. Tandaan din ang inisyal ng bawat salita. Isulat ang mga sagot sa inyong kuwaderno. 1 KAUTUSANG PANGKAGAWARAN (KP) a. Ano ang KP? b. Para saan ang KP? c. Iugnay ang KP sa iba pang batas pangwika 2 BILINGGUWALISMO a. Ipaliwanag ang B? b. Paano nagkaroon ng B sa Pilipinas? c. Para saan ang B? 3 MULTILINGGUWALISMO a. Ipaliwanag ang M? b. Paano nagkaroon ng M? c. Magkaugnay baa ng M at B? Ipaliwanag. B. Paano maibibigay ang kahulugan ng mahahalagang salita sa pamamagitan ng pagpapaliwanag? Isulat sa kuwaderno ang sagot. Gawain 2: Basahin Mo! GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN Ang wika ay nagagamit sa iba’t ibang paraan at layunin. Maaari itong gamitin upang magtakda ng isang kautusan, magpalaganap ng kaalaman, kumumbinse ng kapwa na gawin o paniwalaan ang isang bagay, bumuo at sumira ng relasyon, kumalinga sa mga nahihirapan at nasisiphayo, at sa marami pang kaparaanan. Ayon nga sa Australyanong linggwista na si M.A.K. Halliday, may iba’t ibang gamit ang wika. Tinalakay niya ang mga ito sa kanyang “systemic functional linguistic model.” Nasa ibaba ang pitong (7) gamit ng wika at halimbawa ng mga ito. Gamit ng Wika Halimbawa
 • 14. 7 Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain, inumin, at iba pa. “Gusto ko ng gatas” Ang gamit na regulatori o regulatoryo naman ay nakapokus sa paggamit ng wika sa pagbibigay ng utos o pagbibigay ng gabay sa posibleng gagawin ng ibang tao. “Ilipat n’yo ang channel ng TV.” Samantala, ang interaksyonal naman na gamit ng wika ay nagbibigay-pansin sa pagpapahayag kaugnay ng pagbuo ng ugnayan o relasyon, o anumang gawain ng pakikisalamuha sa ibang tao. “Share tayo sa chocolate.” Ang personal na gamit ng wika ay tumutukoy naman sa pagpapahayag ng damdamin, opinyon, at indibidwal na identidad. “Mabait ako.” Sa gamit na heuristiko, ang pagpapahayag ay nakatuon sa pagkalap ng impormasyon o kaalaman tungkol sa kapaligiran ng nagsasalita. “Paano ginagawa ang ice cream”? Ang gamit na imahinatibo naman ay may kaugnayan sa pagpapahayag ng kwento at joke, at sa paglikha ng kapaligirang imaginary (kathang-isip). “Parang bulsa ni Doraemon ang wallet ni daddy.” Ang representasyonal o representatibo naman na gamit ay tumutukoy sa pagpapahayag ng datos at impormasyon. “Nagpunta sa palengke si tatay.” Kapansin-pansin na ang mga halimbawang ginamit ay pawang angkop sa sitwasyon ng mga bata. Bunsod ito ng paliwanag ni Halliday na ang mga nabanggit na gamit ng wika ay makikita sa mga bata, at sa kanyang pananaliksik, unti-unting “umuunlad” ang paggamit ng mga tao sa wika habang tumatanda, kaya’t habang tumatagal ay unti-unting naghahalu-halo ang mga gamit ng wika sa iba’t ibang sitwasyon. Halimbawa, ang pagpapahayag ng datos ay maaaring may kahalong pagpapahayag ng damdamin (kaya’t naghahalo ang gamit na representasyonal at personal). Nagagamit na ngayon ang mga pag-unlad ng wika lalong-lalo na sa makabagong teknolohiya.
 • 15. 8 Gawain 2: Pagbuo ng mga ideya! A. Mga pokus na tanong 1. Paano magagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (paggamit sa Facebook, Google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika? 2. Bakit mahalaga ang kaalaman sa modernong teknolohiya (Facebook, Google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika? B. Pagsagot sa mga pokus na tanong Susubuking sagutin ang mga pokus na tanong na ibibigay ang sariling hinuha bilang sagot sa mga ito. Isulat ang sagot sa kuwaderno. Ilahad Mo. Basahin mo ang ilang pahayag tungkol sa damdamin, reaksiyon, sariling pahayag sa ilang konseptong pangwika na mula sa isang social networking site. MINCA Batch 13@ Burado na ang Filipino sa kolehiyo PERO PWEDE PANG MAIBALIK KUNG TAYO’Y MAGGIIT @may_santos Tagalog… Pilipino… Filipino… Noon… Binago.. Kasalukuyan… Ahh, pinagmulan ng wikang Pambansa natin. @mainefanatic Bilingguwalismo? Hindi ba Taglish o Engalog ito? Ano nga ba? bernardo@56 Go, go, go Filipino. Wika ng Pinoy
 • 16. http://mothertongue-based.blogspot.com/ Paggamit nang magkahiwalay sa pagtuturo ang Filipino at Ingles lorna_usa Huwag alisin sa college ang wikang Pambansa---Filipino Suriin Mo 1. Tungkol saan ang nilalaman ng mga pahayag mula sa ilang social networking site? 2. Nagpahayag bai to ng damdamin, reaksiyon, o karaniwang pahayag lamang sa isang paksa? 3. Madali bang maunawaan ang nilalaman ng mga ito? ISAISIP 9
 • 17. Paggamit ng Modernong Teknolohiya sa Pag-unawa sa mga Konseptong Pangwika. Malawak ang nagagawa ng pakikipagkomunikasyon anumang pamaraan ang gamitin maiparating lamang ang mensahe makaluma man or makabago ito. Sa kasalukuyan, mabilis ang impluwensya ng teknolohiya sa komunkasyon. Nariyan ang iba’t ibang social networking sites tulad ng facebook, twitter, google, at iba pa sa isang mahalagang paksa o isyung panlipunan at edukasyon. Nagiging daan din ang modernong teknolohiya upang unawain ang mga paksang mahalaga tulad ng koseptong pangwika. Mababasa sa e-mail, social networking sites, blog, at iba pa ang mga impormasyon tungkol sa wikang Pambansa, wikang panturo, bilingguwalismo, multilingguwalisma, at iba pa. ISAGAWA PAGLALAPAT Ipagpalagay na ang kasunod na mga impormasyon ay ipinadala sa iyong social networking site. Suriin kung paano ginamit ang mga salita, may konsistensi ba sa antas ng wikang ginamit? Like, Comment, o Share ba ang pipiliin mo? Isulat sa kuwaderno ang magiging sagot mo. 10
 • 18. Ang Pilipino ay walang pagpipilian kundi ang tanggapin nang maluwag sa kalooban ang balakid sa kapalaran ng ating wika—na ang ibig sabihin, dapat tayong mag-aral ng Filipino, ng Ingles, at ng wikang kinagisnan. Ang pambansang polisiya ay dapat tingnan kung paano mapaunlad ang “literacy” sa tatlong antas at maglaan ng nararapat na pondo upang magkaroon ng kaganapan ang lahat ng ito. Magaling! Naisagawa mo nang maayos at mahusay ang gawaing ipinagawa sa iyo. Tunay na magaling kang mag-aaral. Hayaan mo at palawakin pa natin ang iyong natutuhan sa susunod na paglalapat. Sa puntong ito ay iyong isasagawa ang gawaing kasasalaminan ng iyong sariling kaalaman, pag-unawa, at pagpapahalaga sa kabuuan ng araling ito. KARAGDAGANG GAWAIN PAGPAPAYAMAN A. Ipagpalagay na ipinadala sa iyong social networking account ang sumusunod na mensahe tungkol sa mga koseptong panwika. Suriin ang mga ito sa pamamgitan ng pag-unawa kung (1) nagpapahayag ng damdamin, (2) nagbibigay ng reaksiyon, o (3) nagbibigay ng karagdagang mga impormasyon. Isulat sa kuwaderno ang tugon sa iyong sagot. 1. Masaya ako dahil nalaman ko na ang bilingguwalismo na ginawa sa Pilipinas ay magkahiwalay na gamit ng Filipino at Ingles. 2. Multilingguwalismo? Paggamit lang ‘yan ng maraming wika :v◆ 3. Palagay ko, dapat lang na may wikang Pambansa ang isang bansa tulad ng Pinas! 4. DepEd Order No. 74, s. 2009 ang nag-iinstitutionalize ng MTB-MLE na ipinatupad na ngayon sa ating bansa. 5. Nakalulungkot kung mawawala na ang Filipino bilang kurso sa kolehiyo, di ba paglabag ito sa Art. XIV- Sec. 6 ng Saligang-Batas ng 1987 ng ating bansa? 6. Nakalilito, paiba-iba ang wikang panturo, gumising ang kinauukulan, “Hoy Gising!”◆v:◆ 7. Ayon sa pag-aaral, mas matututo ang bata kapag ginagamit ang kaniyang katutubong wika. Korek ito! 11
 • 19. 8. Sa UP pinagtibay ng dating Presidente Salvador P. Lopez ang tinaguriang malayang bilingguwalismo. Paggamit ng Pilipino bilang midyum ng pagtuturo at ang sinumang estudyante sa UP ay makagagamit ng Ingles at/o Filipino sa anumang asignatura/aralin. ◆ v : ◆ 9. Dapat mahusay ang mga magtuturo ng wikang Pambansa upang mapalaganap pa ito. ◆ : v : v ◆ ◆ : v B. Paggawa ng mensahe na ipadadala sa napiling networking site Panuto: Pumili ng isang social networking site na madalas gamitin upang magpadala ng mga mensahe o pahayag sa mga kaibigan. Padalhan sila ng paglalagom ng mga impormasyon kung paano naunawaan ang tungkol sa mga koseptong pangwika na bilingguwalismo at multilingguwalismo. Isulat sa kahon ang iyong nabuong mensahe na ipadadala sa napiling site. CHECKBRIC SA PAGGAWA NG MENSAHE 4= napakahusay 3=mahusay 2=nalilinang 1=nagsisimula 4 3 2 1 1. Nakakatawag-pansing mensahe 2. Kahusayan sa paggamit ng mga wika 3. Kahusayan sa konsepto 4. Kalinawan ng mensahe 5. Angkop sa kasalukuyang kalagayan ng bansa Kabuuang Puntos 12
 • 20. REFLEKSIYON Layunin ng gawing ito na ikaw mismo ang tumaya sa iyong kaalaman, kaunawaan, at pagpapahalaga sa araling ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa pahayag sa ibaba. TAYAHIN PANGWAKAS NA PAGTATAYA Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na mga pahayag at piliin lamang ang tamang halimbawa o sagot. Bilugan ang titik ng napiling sagot. 1. Ang gamit na regulatori o regulatoryo naman ay nakapokus sa paggamit ng wika sa pagbibigay ng utos o pagbibigay ng gabay sa posibleng gagawin ng ibang tao. A. gusto ko magpunta sa bukid C. ilipat niyo ang nakuhang gamit B. hati tayo sa natirang bigas D. masaya lang ako 2. Ang interaksyonal naman na gamit ng wika ay nagbibigay-pansin sa pagpapahayag kaugnay ng pagbuo ng ugnayan o relasyon, o anumang gawain ng pakikisalamuha sa ibang tao. A. hatiin natin ang pera C. mabait akong tao B. paano siya nakarating ditto? D. parang superwoman si inay 3. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain, inumin, at iba pa. A. ibalik mo ang sako C. gusto ko ng manggang hinog B. para kang prinsesa D. masayahin siyang tao 4. Ang representasyonal o representatibo naman na gamit ay tumutukoy sa pagpapahayag ng datos at impormasyon. A. gusto ko kumain ng mais C.parang ikaw si Digong 13
 • 21. 14 B. nagpunta sa palengke si ate D. mabait ka lang 5. Sa gamit na heuristiko, ang pagpapahayag ay nakatuon sa pagkalap ng impormasyon o kaalaman tungkol sa kapaligiran ng nagsasalita. A. paano ginawa ang sopas? B. naglakad sa kalye C. ibalik mo ako sa palasyo D.gusto ko uminom ng kape 6. Ang personal na gamit ng wika ay tumutukoy naman sa pagpapahayag ng damdamin, opinyon, at indibidwal na identidad. A. magandang babae ako B. paano ka nagbalik? C. nagpunta sa parke D. ibalik mo siya sa akin 7. Ang gamit na imahinatibo naman ay may kaugnayan sa pagpapahayag ng kwento at joke, at sa paglikha ng kapaligirang imaginary (kathang-isip).. A. mabait na tao si kuya C. gusto kong magluto ng kakanin B. nagpunta sa bukid si tatay D. parang isang reyna si nanay 8. Ito ay nangangahulugan ng magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga midyum ng pagtuturo sa mga tiyak na asignatura. A. multilingguwalismo B. bilingguwalismo C.multilinggwahe D.bilingguwahe 9. Ito ang paggamit ng maraming wika na nagiging laganap na ang eksposyur ng isang indibiduwal sa maraming wika. A. multilingguwalismo B. bilingguwahe C. multilingguwahe D. bilingguwahe 10.Isang Australyanong lingwista na tinalakay niya ang tungkol sa “ systematic functional linguistic model”. A. A. F. K. Halliday B. C. S. F. Halliday C. M. A. K. Halliday D. N. A. K. Halliday
 • 22. SUSISA PAGWAWASTO c.10 yaFrid stI odG ksanTh .10 a 9. onitmarnfoI rouY roF 9. b 8. ertLa ouY To klTa 8. d 7. verFore denirF tesB 7. a 6. tghiR wnoK 6.I a 5. eblossiP As nooS sA 5. b 4. fselrouY tI oD 4. c 3. ylepR etLa yrorS 3. a 2. udLo tA nghiugLa 2. c 1. tenmoM eTh tA 1. atayotagP aaytatagP ganmulianP na gwakasanP 15
 • 24. ANALIZA F. KADUSALE. Nakapagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education major in Filipino mula sa Genaro Goῇi Memorial College na ngayon ay Negros Oriental State University Bais Campus 2, Siyudad ng Bais. Kasalukuyang nagtuturo ng Asignaturang Filipino sa Manjuyod National High School- Senior High sa Lungsod ng Manjuyod.
 • 25. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education – Schools Division of Negros Oriental Kagawasan, Avenue, Daro, Dumaguete City, Negros Oriental Tel #: (035) 225 2376 / 541 1117 Email Address: negros.oriental@deped.gov.ph Website: lrmds.depednodis.net