методики підготовки проекту

Library Franko
Library FrankoLibrary Franko
Методика підготовки
проекту
Основні вимоги до
підготовки заявки
(проекту) на отримання
гранту від міжнародних
фондів
Універсальний формат заявки
Титульний лист повинен мати загальну
інформацію про заявку та запам'ятовуватись.
Коротка анотація (резюме) включає
стислий опис заявки.
Вступ подає дані про організацію і рівень
кваліфікації персоналу
Постановка проблеми аргументує
необхідність проекту, розкриває проблему, яку
вирішує проект
.
Складові проекту
Мета і завдання проекту дають уявлення, які
будуть підсумки виконання проекту.
Мета - це заради чого робиться проект.
Завдання - конкретний ефект, досягнути
якого необхідно в ході виконання проекту.
Методи конкретизують, які будуть здійснені
заходи для реалізації проекту.
Складові проекту
• Оцінка та звітність.
• Фінансування після закінчення
проекту.
• Бюджет. включає перелік необхідних
ресурсів для реалізації проекту
• Додатки включають матеріали, які,
на Ваш погляд, допомагають
прийняттю позитивного рішення
щодо підтримки проекту
Титульний лист
Титульний лист (cover page) повинен мати
всю інформацію про організацію. Якщо
фонд подає форму заявки, то треба уважно
заповнити всі необхідні дані.
В інших випадках титульний лист повинен
включати:
Назву проекту. Вона повинна бути короткою, але
влучною, щоб зразу зрозуміти, на що спрямовано проект.
Можна також передбачити пояснювальний підзаголовок.
Дані про установу (назва, адреса, телефон, розрахунковий
рахунок). У разі виконання проекту декількома
організаціями подаються дані про всі організації.
Керівник проекту (прізвище, ім'я, по-батькові, звання,
посада, адреса, телефон, факс, Е-mаіl).
Місце реалізації проекту (держава, область, місто і т.д.).
Строк виконання проекту. Як правило, заявки бувають
на 1-2 роки.
Вартість проекту. Вказується необхідна сума
фінансування. Якщо декілька джерел фінансування, треба
перерахувати їх всі.
Анотація або резюме
(summary) - це короткий виклад проекту.
До її підготовки треба поставитись дуже уважно, бо завдяки їй
проходить попередній відбір на підтримку проектів.
Вона мусить бути ясною, короткою, конкретною і виразною.
З анотації повинно бути зрозуміло, яка організація подає
проект, масштаби проекту та його вартість, цілі, завдання,
методи та строки виконання проекту.
Тобто це проект в мініатюрі, щоб можна було, прочитавши
анотацію, зробити висновки по актуальності проекту і
необхідності його підтримки.
Вступ
Вступ (Іntroduction) включає дані про організацію-заявника, з'ясовує,
хто подає заявку, хто буде виконувати проект, тут доводиться, чому
виконавці в силу своєї кваліфікації, досвіду, переконань, репутації
найкращим образом виконають завдання проекту.
Про свою організацію можна розповісти: цілі і завдання, надати
коротку історичну довідку про організацію, її фінансові можливості,
унікальність (продумати, в чому організація перша в регіоні, показати
досягнення)
Якщо організація виконувала вже проекти, розповісти про них і
висвітлити досвід їх виконання.
Треба пам'ятати, що надійність та обґрунтування соціальної
значущості проекту, які подаються у вступі, можуть бути
вирішальними для прийняття рішення про підтримку проекту.
Постановка проблеми (ргоblem statement or assesment of
needs) описує, чому виникла необхідність у виконанні
проекту і як поставлена мета співвідноситься до цілей і
завдань організації. Важливо чітко сформулювати проблему
і ретельно ставитись до її вибору. Вона не повинна
вирішувати тільки проблеми даної організації, а мати
загальносуспільне значення і бути націленою на проблеми,
які підтримує фонд.
Детальний опис проблеми - важливий елемент в
аргументації необхідності допомоги для Вас.
Постановка проблеми
При написанні цього розділу заявки
необхідно:
• логічно пов'язати задачі, які виконує організація, з проблемами, які
Ви збираєтесь вирішити;
• чітко визначити всі проблеми, з якими Ви збираєтесь працювати;
• впевнитись в тому, що Ваша задача може бути виконана, тобто її
можна вирішити в реальний строк і Вашими силами, витративши
обмежену суму;
• підтвердити наявність проблеми за допомогою додаткових
матеріалів: статистичних даних, групових заяв, приватних листів
користувачів і професіоналів, які працюють в цій галузі та ін.;
• бути реалістичними - не намагатись вирішити всі світові
проблеми;
• не вважати, що всі добре знають поставлену Вами проблему,
роз'ясніть її, покажіть свою компетентність у даному питанні;
• пам'ятати, що проблема - це узагальнення того, що треба
вирішити, і не плутайте її з методами, тобто шляхами її
вирішення.
Мета і завдання
Мета і завдання (program goals and objectives)
дають уяву, які ж будуть наслідки виконання проекту.
Мета - це заради чого робиться проект. Мета може бути
короткотривалою або довготривалою. Вона виявляє загальний
тип проблеми, про яку йдеться у проекті, і не пов'язана з
кількісними показниками, тобто це узагальнена характеристика,
чого можно досягти, виконавши проект.
Завдання - це конкретний ефект, який буде досягнуто шляхом
виконання проекту. В них повинні бути кількісні показники та
дані про корисність проекту. Завдання повинні бути
максимально конкретизовані і реальні. Можна порівняти
теперішній стан справ з тим, що буде після виконання проекту.
Досягнення змін і стане завданням проекту.
Методи
Методи (methods) - висвітлення шляхів, якими буде
досягнуто поставлену мету. Тут приводиться перелік
всіх
заходів для реалізації проекту з конкретними термінами
виконання, які для цього будуть залучені ресурси, яке
необхідне обладнання, причому з аргументацією саме
такого
обладнання.
Існують 2 головних питання, які повинні бути з'ясовані в
цьому розділі:
1) яка стратегія організації у досягненні бажаних результатів;
2) чому організація вибрала саме її з усіх інших можливих.
Для цієї відповіді треба знати, хто працював над вирішенням
цієї проблеми, яких досяг результатів, якими методами, тобто
Ви мусите обґрунтувати Ваш вибір методів. Це придасть Вам
надійність в очах спонсора і збільшує довіру до Вас. Таким
чином, у розділі методів Ви повинні указати хто, що і для кого
робить і чому робить саме так. Ваш підхід до вирішення
проблеми повинен виглядати для рецензента привабливим.
Оцінка та звітність
Оцінка та звітність (evaluation).
Необхідно висвітлити, яким чином можна оцінити
проект, чи досягнуто поставлену мету, як
контролювати хід виконання проекту. Треба
оцінити
ступінь ефективності роботи в цілому, наскільки
досягнуто мету. Оцінка проекту в ході його
виконання називається моніторингом, тобто
контроль
за ходом виконання проекту. Всі завдання, які
мають
Оцінка необхідна з двох причин:
1) для оцінки ефективності роботи в цілому, щоб
зрозуміти, наскільки вдалося досягти
поставленої мети;
2) для оцінки ходу виконання проекту, щоб
внести корективи в проект у процесі його
виконання.
Подальше фінансування
Подальше фінансування (future funding).
Треба довести фондові спроможність
продовжувати
розпочату роботу і переконати його, що
необхідна
тільки перша підтримка або описати, хто буде
далі
фінансувати проект. Ви повинні дати розгорнуту
програму, що Ви будете робити, коли кошти
закінчаться: залучати спонсорів, вводити плату
за
Бюджет
Бюджет (budget) - найскладніша частина
проекту, бо необхідно врахувати все, щоб не
виявилось, що не вистачає ресурсів для
проекту.
В залежності від проекту він може включати
такі
розділи:
• оплата праці (зарплата і гонорари),
• основні прямі витрати (оренда приміщень,
придбання обладнання, витратні
матеріали, відрядження, витрати по
У бюджеті бажано передбачити різні джерела
фінансування, це дає можливість фонду зробити
висновки, що проект важливий і підтримується
багатьма. Додаткові джерела фінансування повинні
підтверджуватись листом-згодою про участь у
письмовій формі, а в проекті подано, як будуть
витрачатися ці кошти. Деякі фонди вимагають
обов'язковий відсоток підтримки з інших джерел.
Бюджет
Додатки
Це можуть бути додані будь-які матеріали, які
характеризують
установу, актуальність проекту. Деякі фонди вказують, які
додатки необхідні.
Це можуть бути:
• ревізійний фінансовий звіт,
• лист податкової інспекції (особливо якщо установа має
податкові пільги),
• підтвердження статусу організації (копія статуту),
• штат,
• схема організації праці,
• бюджет,
• листи-підтримки,
• біографічні дані про виконавців проекту (резюме),
• опис обов'язків по виконанню проекту.
Резюме (сurriculum vitae) (переважно подається
на керівника проекту) має більш розгорнуту форму.
Прізвище, ім'я та по-батькові.
Адреса, телефон, Е-mаіl.
Дата народження.
Освіта.
Досвід роботи (за останні 5-10 років). Подається у вигляді переліку
займаних посад або ще розкриваються професійні навички та обов'язки.
Нагороди, досягнення.
Публікації.
Участь в наукових конференціях.
Знання мов та інші навички.
Дані про людей (прізвища, адреси), які можуть на запит донора дати Вам
характеристику-рекомендацію.
Листи-підтримки
Листи-підтримки від організацій, установ, які
схвалюють Ваш проект. Вони повинні
адресуватись керівнику організації або
керівнику фонду, до якого Ви звертаєтесь.
Автор листа-підтримки повинен бути обізнаний
з проектом. Деякі заявники пропонують свій
варіант листа-підтримки, який після узгодження
підписується підтримуючою стороною.
1 sur 22

Recommandé

Керівництво до написання соціального проекту par
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуs_icps
1.6K vues20 diapositives
Як правильно підготувати проектну пропозицію par
Як правильно підготувати проектну пропозиціюЯк правильно підготувати проектну пропозицію
Як правильно підготувати проектну пропозиціюCentre Eidos
2.2K vues28 diapositives
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н... par
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...Виктор Мараренко
3.3K vues16 diapositives
Створення флораріуму par
Створення флораріумуСтворення флораріуму
Створення флораріумуСнежана Дужук
1K vues14 diapositives
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі par
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладіСтратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладіHelen Pisna
17.5K vues239 diapositives
Адаптація учнів 1,5 та 10 класів до навчання у ліцеї par
Адаптація учнів 1,5 та 10 класів до навчання у ліцеїАдаптація учнів 1,5 та 10 класів до навчання у ліцеї
Адаптація учнів 1,5 та 10 класів до навчання у ліцеїrussoua
1.7K vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха par
Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчохаАстрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха
Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчохаolyasmetyukh
7.3K vues4 diapositives
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами. par
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.Вікторія Дяченко
12K vues88 diapositives
Як написати якісний проект par
Як написати якісний проектЯк написати якісний проект
Як написати якісний проектОлена Морозова
5.3K vues46 diapositives
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ par
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШssuserea2612
2.7K vues18 diapositives
Література як вид мистецтва par
Література як вид мистецтваЛітература як вид мистецтва
Література як вид мистецтваNadiya Trakalyuk
6.7K vues14 diapositives
засоби навчання par
засоби навчаннязасоби навчання
засоби навчанняIrynairyna94
4.9K vues30 diapositives

Tendances(20)

Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха par olyasmetyukh
Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчохаАстрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха
Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха
olyasmetyukh7.3K vues
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами. par Вікторія Дяченко
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ par ssuserea2612
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
ssuserea26122.7K vues
Література як вид мистецтва par Nadiya Trakalyuk
Література як вид мистецтваЛітература як вид мистецтва
Література як вид мистецтва
Nadiya Trakalyuk6.7K vues
засоби навчання par Irynairyna94
засоби навчаннязасоби навчання
засоби навчання
Irynairyna944.9K vues
Презентация з мовленнєвого розвитку par Liliya Dmutrenko
Презентация з мовленнєвого розвиткуПрезентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвитку
Liliya Dmutrenko11.2K vues
Презент. проекту "Корисна та шкідлива їжа" par ZHOIPPO
Презент. проекту "Корисна та шкідлива їжа"Презент. проекту "Корисна та шкідлива їжа"
Презент. проекту "Корисна та шкідлива їжа"
ZHOIPPO26.4K vues
Формування громадської думки par brynetna
Формування громадської думкиФормування громадської думки
Формування громадської думки
brynetna9K vues
Проект "Чарівний світ українських казок par 15102532ann
Проект "Чарівний світ українських казокПроект "Чарівний світ українських казок
Проект "Чарівний світ українських казок
15102532ann5.3K vues
практичний психолог par Svetsvetsvet
практичний психологпрактичний психолог
практичний психолог
Svetsvetsvet5.2K vues
особиста методична картка par pr1nc1k
особиста методична карткаособиста методична картка
особиста методична картка
pr1nc1k595 vues
Презентація “Інтерактивні технології навчання” par Moon_ra
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Moon_ra122.1K vues
Використання казкотерапії у корекції важких порушень мовлення дошкільнят par Інна Жидких
Використання казкотерапії у корекції важких порушень мовлення дошкільнятВикористання казкотерапії у корекції важких порушень мовлення дошкільнят
Використання казкотерапії у корекції важких порушень мовлення дошкільнят

Similaire à методики підготовки проекту

Методика підготовки проекту par
Методика підготовки проектуМетодика підготовки проекту
Методика підготовки проектуБиблиотека Им. И. Гаспринского
910 vues25 diapositives
для мед волонтера par
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтераMaksim Chikal
160 vues24 diapositives
Як писати проект par
Як писати проектЯк писати проект
Як писати проектDudnikVladimir
4.5K vues22 diapositives
Як правильно підготувати проектну пропозицію par
Як правильно підготувати проектну пропозиціюЯк правильно підготувати проектну пропозицію
Як правильно підготувати проектну пропозиціюОльга Кубарич
847 vues7 diapositives
Соціалізація par
 Соціалізація Соціалізація
СоціалізаціяOksana Tutunik
272 vues18 diapositives
написання проектів par
написання проектівнаписання проектів
написання проектівLibrary Franko
477 vues10 diapositives

Similaire à методики підготовки проекту(20)

для мед волонтера par Maksim Chikal
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтера
Maksim Chikal160 vues
Як писати проект par DudnikVladimir
Як писати проектЯк писати проект
Як писати проект
DudnikVladimir4.5K vues
Як правильно підготувати проектну пропозицію par Ольга Кубарич
Як правильно підготувати проектну пропозиціюЯк правильно підготувати проектну пропозицію
Як правильно підготувати проектну пропозицію
написання проектів par Library Franko
написання проектівнаписання проектів
написання проектів
Library Franko477 vues
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів par Руслан Костюкевич
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектівПоложення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів
вступ до проектного менеджменту par Stanislav Ignatiev
вступ до проектного менеджментувступ до проектного менеджменту
вступ до проектного менеджменту
як готувати проектну заявку par Centre Eidos
як готувати проектну заявкуяк готувати проектну заявку
як готувати проектну заявку
Centre Eidos247 vues
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді par ISAR Ednannia
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громадіФандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді
ISAR Ednannia576 vues
Тема 8. Проектне планування та управління проектами par Victor Step
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Victor Step12.8K vues
2 життєвий цикл інформаційних систем par Volodymyr Ushenko
2 життєвий цикл інформаційних систем2 життєвий цикл інформаційних систем
2 життєвий цикл інформаційних систем
Volodymyr Ushenko1.2K vues
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
4 Планування проекту (2018) par Oleg Nazarevych
4 Планування проекту (2018)4 Планування проекту (2018)
4 Планування проекту (2018)
Oleg Nazarevych1.6K vues

Plus de Library Franko

корпоративная каталогизация в библиотеках украины а5 par
корпоративная каталогизация в библиотеках украины  а5корпоративная каталогизация в библиотеках украины  а5
корпоративная каталогизация в библиотеках украины а5Library Franko
2.9K vues23 diapositives
Любви негромкие слова par
Любви негромкие словаЛюбви негромкие слова
Любви негромкие словаLibrary Franko
840 vues42 diapositives
библиографический календарь 2014 par
библиографический календарь 2014библиографический календарь 2014
библиографический календарь 2014Library Franko
3.9K vues51 diapositives
документація конкурсних торгів № 4 2013-сд par
документація конкурсних торгів № 4 2013-сддокументація конкурсних торгів № 4 2013-сд
документація конкурсних торгів № 4 2013-сдLibrary Franko
957 vues47 diapositives
оголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 р par
оголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 роголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 р
оголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 рLibrary Franko
780 vues22 diapositives
річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами) par
річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами)річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами)
річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами)Library Franko
501 vues2 diapositives

Plus de Library Franko(20)

корпоративная каталогизация в библиотеках украины а5 par Library Franko
корпоративная каталогизация в библиотеках украины  а5корпоративная каталогизация в библиотеках украины  а5
корпоративная каталогизация в библиотеках украины а5
Library Franko2.9K vues
Любви негромкие слова par Library Franko
Любви негромкие словаЛюбви негромкие слова
Любви негромкие слова
Library Franko840 vues
библиографический календарь 2014 par Library Franko
библиографический календарь 2014библиографический календарь 2014
библиографический календарь 2014
Library Franko3.9K vues
документація конкурсних торгів № 4 2013-сд par Library Franko
документація конкурсних торгів № 4 2013-сддокументація конкурсних торгів № 4 2013-сд
документація конкурсних торгів № 4 2013-сд
Library Franko957 vues
оголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 р par Library Franko
оголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 роголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 р
оголошення про проведення відкритих торгів № 5 2013-оз від 03.10.2013 р
Library Franko780 vues
річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами) par Library Franko
річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами)річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами)
річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами)
Library Franko501 vues
Слава и гордость библиотек Крыма par Library Franko
Слава и гордость библиотек КрымаСлава и гордость библиотек Крыма
Слава и гордость библиотек Крыма
Library Franko947 vues
форма звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №... par Library Franko
форма звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №...форма звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №...
форма звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №...
Library Franko2.7K vues
форма інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника par Library Franko
форма інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасникаформа інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
форма інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
Library Franko3K vues
форма повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів , або цінової проп... par Library Franko
форма повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів , або цінової проп...форма повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів , або цінової проп...
форма повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів , або цінової проп...
Library Franko2.7K vues
форма обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника par Library Franko
форма обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасникаформа обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
форма обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
Library Franko637 vues
форма інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника par Library Franko
форма інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасникаформа інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника
форма інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Library Franko8.8K vues
сводный каталог-2-пол-е-2013 par Library Franko
сводный каталог-2-пол-е-2013сводный каталог-2-пол-е-2013
сводный каталог-2-пол-е-2013
Library Franko2.5K vues
хозяйка чеховского-дома par Library Franko
хозяйка чеховского-домахозяйка чеховского-дома
хозяйка чеховского-дома
Library Franko566 vues
информационный отчет par Library Franko
информационный отчетинформационный отчет
информационный отчет
Library Franko551 vues
информационный бюлитень 2013 par Library Franko
информационный бюлитень 2013информационный бюлитень 2013
информационный бюлитень 2013
Library Franko1.4K vues

методики підготовки проекту

 • 2. Основні вимоги до підготовки заявки (проекту) на отримання гранту від міжнародних фондів
 • 3. Універсальний формат заявки Титульний лист повинен мати загальну інформацію про заявку та запам'ятовуватись. Коротка анотація (резюме) включає стислий опис заявки. Вступ подає дані про організацію і рівень кваліфікації персоналу Постановка проблеми аргументує необхідність проекту, розкриває проблему, яку вирішує проект .
 • 4. Складові проекту Мета і завдання проекту дають уявлення, які будуть підсумки виконання проекту. Мета - це заради чого робиться проект. Завдання - конкретний ефект, досягнути якого необхідно в ході виконання проекту. Методи конкретизують, які будуть здійснені заходи для реалізації проекту.
 • 5. Складові проекту • Оцінка та звітність. • Фінансування після закінчення проекту. • Бюджет. включає перелік необхідних ресурсів для реалізації проекту • Додатки включають матеріали, які, на Ваш погляд, допомагають прийняттю позитивного рішення щодо підтримки проекту
 • 6. Титульний лист Титульний лист (cover page) повинен мати всю інформацію про організацію. Якщо фонд подає форму заявки, то треба уважно заповнити всі необхідні дані.
 • 7. В інших випадках титульний лист повинен включати: Назву проекту. Вона повинна бути короткою, але влучною, щоб зразу зрозуміти, на що спрямовано проект. Можна також передбачити пояснювальний підзаголовок. Дані про установу (назва, адреса, телефон, розрахунковий рахунок). У разі виконання проекту декількома організаціями подаються дані про всі організації. Керівник проекту (прізвище, ім'я, по-батькові, звання, посада, адреса, телефон, факс, Е-mаіl). Місце реалізації проекту (держава, область, місто і т.д.). Строк виконання проекту. Як правило, заявки бувають на 1-2 роки. Вартість проекту. Вказується необхідна сума фінансування. Якщо декілька джерел фінансування, треба перерахувати їх всі.
 • 8. Анотація або резюме (summary) - це короткий виклад проекту. До її підготовки треба поставитись дуже уважно, бо завдяки їй проходить попередній відбір на підтримку проектів. Вона мусить бути ясною, короткою, конкретною і виразною. З анотації повинно бути зрозуміло, яка організація подає проект, масштаби проекту та його вартість, цілі, завдання, методи та строки виконання проекту. Тобто це проект в мініатюрі, щоб можна було, прочитавши анотацію, зробити висновки по актуальності проекту і необхідності його підтримки.
 • 9. Вступ Вступ (Іntroduction) включає дані про організацію-заявника, з'ясовує, хто подає заявку, хто буде виконувати проект, тут доводиться, чому виконавці в силу своєї кваліфікації, досвіду, переконань, репутації найкращим образом виконають завдання проекту. Про свою організацію можна розповісти: цілі і завдання, надати коротку історичну довідку про організацію, її фінансові можливості, унікальність (продумати, в чому організація перша в регіоні, показати досягнення) Якщо організація виконувала вже проекти, розповісти про них і висвітлити досвід їх виконання. Треба пам'ятати, що надійність та обґрунтування соціальної значущості проекту, які подаються у вступі, можуть бути вирішальними для прийняття рішення про підтримку проекту.
 • 10. Постановка проблеми (ргоblem statement or assesment of needs) описує, чому виникла необхідність у виконанні проекту і як поставлена мета співвідноситься до цілей і завдань організації. Важливо чітко сформулювати проблему і ретельно ставитись до її вибору. Вона не повинна вирішувати тільки проблеми даної організації, а мати загальносуспільне значення і бути націленою на проблеми, які підтримує фонд. Детальний опис проблеми - важливий елемент в аргументації необхідності допомоги для Вас. Постановка проблеми
 • 11. При написанні цього розділу заявки необхідно: • логічно пов'язати задачі, які виконує організація, з проблемами, які Ви збираєтесь вирішити; • чітко визначити всі проблеми, з якими Ви збираєтесь працювати; • впевнитись в тому, що Ваша задача може бути виконана, тобто її можна вирішити в реальний строк і Вашими силами, витративши обмежену суму; • підтвердити наявність проблеми за допомогою додаткових матеріалів: статистичних даних, групових заяв, приватних листів користувачів і професіоналів, які працюють в цій галузі та ін.; • бути реалістичними - не намагатись вирішити всі світові проблеми; • не вважати, що всі добре знають поставлену Вами проблему, роз'ясніть її, покажіть свою компетентність у даному питанні; • пам'ятати, що проблема - це узагальнення того, що треба вирішити, і не плутайте її з методами, тобто шляхами її вирішення.
 • 12. Мета і завдання Мета і завдання (program goals and objectives) дають уяву, які ж будуть наслідки виконання проекту. Мета - це заради чого робиться проект. Мета може бути короткотривалою або довготривалою. Вона виявляє загальний тип проблеми, про яку йдеться у проекті, і не пов'язана з кількісними показниками, тобто це узагальнена характеристика, чого можно досягти, виконавши проект. Завдання - це конкретний ефект, який буде досягнуто шляхом виконання проекту. В них повинні бути кількісні показники та дані про корисність проекту. Завдання повинні бути максимально конкретизовані і реальні. Можна порівняти теперішній стан справ з тим, що буде після виконання проекту. Досягнення змін і стане завданням проекту.
 • 13. Методи Методи (methods) - висвітлення шляхів, якими буде досягнуто поставлену мету. Тут приводиться перелік всіх заходів для реалізації проекту з конкретними термінами виконання, які для цього будуть залучені ресурси, яке необхідне обладнання, причому з аргументацією саме такого обладнання.
 • 14. Існують 2 головних питання, які повинні бути з'ясовані в цьому розділі: 1) яка стратегія організації у досягненні бажаних результатів; 2) чому організація вибрала саме її з усіх інших можливих. Для цієї відповіді треба знати, хто працював над вирішенням цієї проблеми, яких досяг результатів, якими методами, тобто Ви мусите обґрунтувати Ваш вибір методів. Це придасть Вам надійність в очах спонсора і збільшує довіру до Вас. Таким чином, у розділі методів Ви повинні указати хто, що і для кого робить і чому робить саме так. Ваш підхід до вирішення проблеми повинен виглядати для рецензента привабливим.
 • 15. Оцінка та звітність Оцінка та звітність (evaluation). Необхідно висвітлити, яким чином можна оцінити проект, чи досягнуто поставлену мету, як контролювати хід виконання проекту. Треба оцінити ступінь ефективності роботи в цілому, наскільки досягнуто мету. Оцінка проекту в ході його виконання називається моніторингом, тобто контроль за ходом виконання проекту. Всі завдання, які мають
 • 16. Оцінка необхідна з двох причин: 1) для оцінки ефективності роботи в цілому, щоб зрозуміти, наскільки вдалося досягти поставленої мети; 2) для оцінки ходу виконання проекту, щоб внести корективи в проект у процесі його виконання.
 • 17. Подальше фінансування Подальше фінансування (future funding). Треба довести фондові спроможність продовжувати розпочату роботу і переконати його, що необхідна тільки перша підтримка або описати, хто буде далі фінансувати проект. Ви повинні дати розгорнуту програму, що Ви будете робити, коли кошти закінчаться: залучати спонсорів, вводити плату за
 • 18. Бюджет Бюджет (budget) - найскладніша частина проекту, бо необхідно врахувати все, щоб не виявилось, що не вистачає ресурсів для проекту. В залежності від проекту він може включати такі розділи: • оплата праці (зарплата і гонорари), • основні прямі витрати (оренда приміщень, придбання обладнання, витратні матеріали, відрядження, витрати по
 • 19. У бюджеті бажано передбачити різні джерела фінансування, це дає можливість фонду зробити висновки, що проект важливий і підтримується багатьма. Додаткові джерела фінансування повинні підтверджуватись листом-згодою про участь у письмовій формі, а в проекті подано, як будуть витрачатися ці кошти. Деякі фонди вимагають обов'язковий відсоток підтримки з інших джерел. Бюджет
 • 20. Додатки Це можуть бути додані будь-які матеріали, які характеризують установу, актуальність проекту. Деякі фонди вказують, які додатки необхідні. Це можуть бути: • ревізійний фінансовий звіт, • лист податкової інспекції (особливо якщо установа має податкові пільги), • підтвердження статусу організації (копія статуту), • штат, • схема організації праці, • бюджет, • листи-підтримки, • біографічні дані про виконавців проекту (резюме), • опис обов'язків по виконанню проекту.
 • 21. Резюме (сurriculum vitae) (переважно подається на керівника проекту) має більш розгорнуту форму. Прізвище, ім'я та по-батькові. Адреса, телефон, Е-mаіl. Дата народження. Освіта. Досвід роботи (за останні 5-10 років). Подається у вигляді переліку займаних посад або ще розкриваються професійні навички та обов'язки. Нагороди, досягнення. Публікації. Участь в наукових конференціях. Знання мов та інші навички. Дані про людей (прізвища, адреси), які можуть на запит донора дати Вам характеристику-рекомендацію.
 • 22. Листи-підтримки Листи-підтримки від організацій, установ, які схвалюють Ваш проект. Вони повинні адресуватись керівнику організації або керівнику фонду, до якого Ви звертаєтесь. Автор листа-підтримки повинен бути обізнаний з проектом. Деякі заявники пропонують свій варіант листа-підтримки, який після узгодження підписується підтримуючою стороною.