Publicité
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Publicité
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Publicité
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Prochain SlideShare
Ccg Oferta 15.01.12Ccg Oferta 15.01.12
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.

  1. „Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni, i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.” L. EIMS Z ŁACINY OZNACZA "SOLIDNOŚĆ" I TAK REALIZUJEMY NASZE PROJEKTY CERTES ZAJMUJE * kryterium przychodów wg Gazety Finansowej SZKOLENIOWYCH* W RANKINGU FIRM 3. MIEJSCE � 3 590 dni szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Certes w latach 2005-2014 � 23 130 osób biorących udział w szkoleniach � 96,24% uczestników szkoleń oceniło nasze szkolenia jako dobre i bardzo dobre � 276 Organizacji nam zaufało � 72 000 000 PLN środków z EFS pozyskanych na rozwój naszych Partnerów � 89 instytucjonalnych Klientów, dla których pozyskaliśmy dotacje � 17 osobowy Zespół biura Certes realizujący swoje zadania z zaangażowaniem i profesjonalizmem � 24 stałych trenerów i konsultantów oraz kilkudziesięciu tre- nerów współpracujących � 30% średni roczny wzrost dochodów firmy Certes - sami stosujemy skuteczne strategie, których uczymy na naszych szkoleniach STANDARD Naszą misją jest podnoszenie skuteczności poprzez ciągłe dostar- czanie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz inspirowanie innych do zmian i samorealizacji. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów oraz wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się oto- czeniu biznesowym. Wysoką jakość realizowanych usług potwierdzają liczne certyfikaty: SZKOLENIA POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH DORADZTWO PROGRAMY ROZWOJOWE DIGITAL LEARNING COACHING SZKOLENIA INDYWIDUALNE www.certes.pl
  2. 82,5 MLD Euro – nowy budżet UE na lata 2014-2020 Wyposażenie biuraMaszyny i urządzenia Szkolenia i rozwój Systemy IT Marketing i wsparcie sprzedaży Zapewniamy � Badanie potrzeb, audyt stanu obecnego, określenie luk oraz kierunku rozwoju spójnego z celami biznesowymi Klienta � Wyszukanie najkorzystniejszego źródła dofinansowania oraz opraco- wanie koncepcji projektu pozyskania środków � Przygotowanie i złożenie gotowej dokumentacji konkursowej wraz z koniecznymi załącznikami – analizami/studium wykonalności � Doradztwo w zakresie prowadzenia projektu zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezulatatów projektu � Rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wyko- nywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem � Przygotowanie do kontroli unijnej oraz opracowanie strategii długo- falowego wykorzystania dotacji Doradztwo HR POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH 72mlnzłpozyskane dla naszych Partnerów na rozwój z funduszy EFS Kompleksowa oferta - począwszy od analizy i dopasowania odpo- wiednich źródeł finansowania, przez opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, a skończywszy na zarządzaniu oraz rozliczaniu projektu � 91% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań � 89 instytucjonalnych Klientów, dla których pozyskaliśmy dotacje � Doświadczenie w realizacji projektów zarówno szkoleniowych, jak i inwestycyjnych � Nasze wynagrodzenie opieramy przede wszystkim na success fee SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA: www.certes.pl
  3. Nie wierzymy w to, że przywódcą trzeba się urodzić. Z naszych doświadczeń wynika, że bycie liderem z prawdziwego zdarzenia wymaga odwagi, poko- ry, determinacji i wysiłku, by rozwijać własne kompetencje. Towarzyszymy menedżerom na drodze odkrywania ich zasobów i potencjału, umacniania ich w przej- ściu od typowego zarządzania do autentycznego przywództwa. Rozwijamy liderów, którzy będą potrafili dostosować styl funkcjonowania do zróżni- cowanych potrzeb pracowników i rynku, na którym działają - liderów, którzy będą prawdziwie skuteczni. SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO � Zarządzanie strategiczne � Zarządzanie projektami � Zarządzanie przez cele � Zarządzanie przez wartości � Zarządzanie zmianą � Zarządzanie wiedzą � Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym � Budowanie kultury organizacyjnej � DesignThinking � Strategiczne przywództwo charyzmatyczne � Skrzynka narzędzi menedżerskich � Budowanie autorytetu menedżera � Zarządzanie zespołem � Przywództwo � Komunikacja menedżerska � Planowanie i organizacja pracy � Delegowanie zadań � Motywowanie zespołu � Udzielanie informacji zwrotnej � Ocena i rozwój pracowników � Coaching liderski � Rozwiązywanie konfliktów � Prezentacje danych i prowadzenie zebrań � Wystąpienia publiczne � Rekrutacja i selekcja � Kreatywność a efektywność SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE I OBSŁUGA KLIENTA � Zarządzanie sprzedażą � Zarzadzanie rentownością sprzedaży � Zarządzanie portfelem Klientów � Zwiększanie efektywności sprzedaży � Key Account Management � Techniki sprzedaży � Komunikacja i budowanie relacji � Sztuka prezentacji handlowej � Radzenie sobie z obiekcjami � Techniki zamknięć sprzedaży � Sprzedaż wiązana i uzupełniająca � Social Media Sales � Negocjacje handlowe � Negocjacje kupieckie � Retoryka negocjacyjna � Techniki perswazji i wywierania wpływu � Profesjonalna obsługa Klienta � Telesprzedaż � Strategiczne zarządzanie relacjami z Klientem � Merchandising � Programy lojalnościowe � E-commerce � Etykieta w zawodzie sprzedawcy www.certes.pl
  4. Każda firma to suma relacji i kompetencji wszystkich jej pra- cowników, bo to ludzie niosą idee i realizują misje; wyznaczają sobie cele i ustalają, jak chcą
je realizować. Proponowane szkolenia dla pracowników to swoiste- go rodzaju„przybornik”, który ma wyposażać w narzę- dzia, służące nie tylko efektywnej pracy, ale przede wszystkim wpływać na jakość funkcjonowania całej organizacji. Budowanie efektywnego zespołu to nieustające wyzwanie dla jego członków i menedżera. Proponowane szkolenia mają konfrontować członków zespołów z aktualną sytuacją, wydobywać potencjał każdego członka zespołu, inspirować do zmian i je wspierać, budować poczucie sprawstwa oraz współodpowiedzialności za efekty podejmowanych wspólnie działań. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU � Człowiek w działaniu � Zarządzanie sobą w czasie � Komunikacja interpersonalna � Autoprezentacja � Automotywacja � Radzenie sobie ze stresem/ wypaleniem zawodowym � Work-life balance � Etykieta w biznesie � Inteligencja emocjonalna � Prezentacje/wystąpienia publiczne � Teambuilding � Komunikacja w zespole � Wespół w zespół � Potencjał w zespole � Kreatywność a efektywność � Trening asertywności � Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych � Zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole � W drodze na szczyt � Sztuka argumentowania i przekonywania SZKOLENIA TWARDE FINANSOWE � Finanse dla niefinansistów � Finanse – analizy i zarządzanie PRAWNE � Prawo pracy dla menedżerów � Mobbing i równe traktowanie � Zabezpieczenie w obrocie gospodarczym � Prawo Zamówień Publicznych � Kodeks Postępowania Administracyjnego INFORMATYCZNE � MS Word, MS Exel, MS Power Point � MARKETINGOWE www.certes.pl SZKOLENIA
  5. Przykład programu rozwoju Długofalowe działania dają większą gwarancję założonych rezultatów na poziomie reakcji, wiedzy, postaw, umiejętności i efektów biznesowych. PROGRAMY ROZWOJOWE Filozofia naszego działania opiera się na trzech podstawowych filarach – pracy projektowej, podejściu procesowym i systemowym. Zamiast realizowania samych szkoleń, wyrwanych z kontekstu funkcjonowa- nia całej organizacji i różnych pozaszkoleniowych uwarunkowań do- tyczących uczestników, realizujemy Projekty Rozwojowe. Aby program był „rzeczywiście szyty na miarę potrzeb” olbrzymią wagę przywiązujemy do analizy nie tylko potrzeb związanych z rozwo- jem kompetencji ludzi ale i funkcjonowania Organizacji. Patrzymy na Organizację jako całość, dostrzegając również jej otoczenie rynko- we. Równolegle do realizowanych szkoleń, prowadzimy wiele dzia- łań mających na celu wsparcie wdrażania wiedzy i umiejętności w miejscu pracy, zmian w myśleniu, podejściu do realizowanych zadań, zachowaniach. Analiza potrzeb rozwojowych Warsztat 1 coaching sesja follow-up zadanie wdrożeniowe Warsztat 2 coaching zadanie projektowe kurs e-learningowy Warsztat 3 coaching gra symulacyjna Podsumowanie procesu www.certes.pl
  6. Sprawne i nowoczesne zarządzanie bardzo często wymaga dogłębnej analizy różnych aspektów działalności organizacji. Dlatego stworzyliśmy ofertę dostosowaną do tego rodzaju potrzeb, w czym wspar- ła nas interdyscyplinarna wiedza oraz doświadczenie naszych konsultantów. DORADZTWO Zakres oferowanych przez Nas usług consultingowych dotyczy nie tylko środowiska wewnętrznego firm (pra- cownicy), ale także otoczenia biznesowego
(klienci, partnerzy biznesowi). ROZWÓJ ORGANIZACJI � Projekt zarządzania wiedzą "organizacji uczącej się" � Zmiana – projektowanie i wdrażanie � Systemy komunikacji i przepływu informacji w firmie � Strategia firmy � Analiza finansowa � Pozyskanie zewnętrznych źródeł inansowania � Projektowanie i wprowadzanie nowych produktów, technologii � Zarządzanie jakością w produkcji � Doskonalenie jakości procesów i procedur � Badania zaangażowania pracowników � Badania satysfakcji i opinii Klientów � Mystery Client � Doradztwo marketingowe ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH � Modele kompetencji � Systemy ocen okresowych � Assesment Center / Development Center � Szkolenia i rozwój pracowników � Systemy rekrutacji � Systemy motywacyjne, wynagrodzenia i premiowania � ProgramyTalent � Programy Sukcesji � Wartościowanie stanowisk pracy � Badanie kultury organizacyjnej � Mentoring – kaskadowanie wiedzy � Projekt Peer to Peer - Coaching � Strategiczne ZZL www.certes.pl
  7. Internetowa platforma B2B to innowacyjne narzędzie wspierające organizację i jej pracowników w procesach: � diagnozy potrzeb rozwojowych np. ankiety potrzeb szkoleniowych, te- stów wiedzy, diagnozy potrzeb organizacji � badania kompetencji i pomiar efektywności działań rozwojowych np. kwestionariuszy wskaźników zmian zachowań, testów wiedzy i umiejętności � follow-up – wsparcie efektywności działań np. zadania wdrożeniowe, In- dywidualne Plany Działań System służacy do tworzenia szkoleń on-line w formie e-learning oraz blended learning. Platforma integrująca procesy zarówno zarządzania pro- dukcją jak i realizacją e-szkoleń. Umożliwia również streaming wideo oraz zarządzanie mediami w formacie wideo. Partnerzy biznesowi otrzymują dostęp do szerokiej biblioteki zasobów do samodzielnej produkcji, która z wykorzystaniem narzędzi platformy Digital Learning Creator umożliwia szybkie i łatwe opracowanie własnego e-learingu/blended learningu na po- trzeby organizacji. Internetowa platforma integrująca procesy szkoleń e-learningowych w organizacji. Obecnie dostosowana do specyfiki branży ubezpieczeniowej – umożliwia realizację procesów badania potrzeb szkoleniowych, wdrożenia specjalistycznej wiedzy, testów i i weryfikacji tej wiedzy, a także zarządzanie certyfikatami. W bibliotece cyfrowych szkoleń Certes znajduje się również wiele pozycji uniwersalnych jak np. Teambulding, Inteligencja Emocjonal- na, Efektywne Przywództwo czy Rozwiązywanie Konfliktów – gotowych do wdrożenia niezależnie od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. AC-DC Digital Learning Creator DIGITAL LEARNING e-Learning www.certes.pl
  8. „Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiąganiu celu, a także ułatwienia im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole." Robert Dilts COACHING / SZKOLENIA INDYWIDUALNE www.certes.pl Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie poszukiwaniu przyc- zyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. Esencją coachingu jest zadawanie pytań. Nie sztuką jest narzucić dru- giej osobie swój punkt widzenia i tak naprawdę jednorazowo podjąć za nią decyzję. Sztuką jest natomiast wskazać właściwą drogę i wydobyć potencjał tej drugiej osoby do samodzielnego podążania wyznaczoną przez siebie ścieżką. Coaching skierowany jest do wszystkich. Proponujemy zarówno sesje coachingu biznesowego, z których najwięcej skorzystają osoby chcące zwiększyć efektywność wykonywanych zadań, poprzez udoskonalenie swoich umiejętności zawodowych, jak również sesje life coachingu, które są skierowane do osób poszukujących równowagi pomiędzy życiem pry- watnym, a karierą oraz chcących podnieść jakość swojego życia. Efekty coachingu widać zwłaszcza w organizacjach korzystających z coachingu kadry menedżerskiej. KORZYŚCI JAKIE PŁYNĄ Z COACHINGU: � prawidłowe wyznaczanie celów � wyzwolenie swojego potencjału � nauka korzystania z własnych umiejętności � wzrost efektywności działań � osiągnięcie równowagi SZKOLENIA INDYWIDUALNE Efektywną formą nauki jest praca indywidualna z osobą np. z menedżerem lub specjalistą. Dobrze sprawdza się forma szkolenia in- dywidualnego lub praca w procesie, np. cyklu spotkań indywidualnych / sesji pracy z konsultantem / trenerem skoncentrowanych na realizacji in- dywidualnych celów danej osoby. Biorąc pod uwagę wysoką skuteczność takiej formy pracy, może być ona również efektywna kosztowo dla Organ- izacji. Menedżerowie zaopatrzeni w pewnego rodzaju„skrzynkę metod i narzędzi menedżerskich” zyskują pewność siebie, łatwiej adaptują się do nowej rzeczywistości, szybciej zjednują sobie ludzi a przez to mogą osiągać wyższą efektywność indywidualną i zespołową. Praca indywidualna daje komfort skupienia się na konkretnych przykładach danej osoby, sprzyja potrzebnej do własnego rozwoju autorefleksji, zwiększaniu świadomości własnych, mocnych stron i obszarów deficytowych. Menedżerowie, z którymi pracujemy często cenią sobie również możliwość poznania i korzystania z narzędzi w obszarach efektywności zadaniowej, kompetencji, sposobów optymalizowania korzystania z potencjału w zespole.
  9. TRENERZY / KONSULTANCI BIZNESU www.certes.pl Zarządzanie i przywództwo Sprzedaż, negocjacje i obsługa Klienta Efektywność osobista / zespołu Szkolenia twarde Doradztwo HR Coaching
  10. NASI KLIENCI Wirtuala Polska S.A. Storck Sp. z o.o. dystrybutor marek m.in. Merci, Nimm2, Toffifee, Mamba, Knoppers, Werther's Original BP Europa SE SpołemGrupa Orlen Levi Strauss Poland Lactalis Polska Sp. z o.o. dystrybutor marek President i Galbani Erbud Bilfinger Industrial Services Whirlpool Tchibo Saint-Gobain Glass Polska www.certes.pl Pandora Kolporter Holding Sp. z o.o. Kazar Footwear Sp. z o.o. Unilever dystrybutor marek Lipton, Algida, Dove, Hellmann's, Knor, Rexona, Cif, Domestos, Axe Nestle Polska S.A. Energa Opec Sp. z o.o. Grupa NEUCA S.A. Polomarket Genexo Strabag Sp. z.o.o. Wienerberger Super-Pharm Intermarché Bricomarché GE Aviation PZU S.A. Lafarge Cement S.A. Osram Sp. z o.o. Astellas Pharma Sp. z o.o. Polimex Mostostal S.A. Feu Vert Apteki drZdrowie S.A. Bakoma Sp. z o.o.
Publicité