Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
maanavaI ]nna<aIcao rhsya - vaO&ainak dRYTIkaona
OR
maanavaacaa vaO&ainak dRYTIkaona haca maanavaacyaa p`gatIcao ekmaova k...
doSaatIla tM~&anaÊ saMSaaoQana ho yaa bahusaM#ya laaoksaM#yaolaa ]pyaaogaI pDayalaaca hvaoo¸ %yaaMcyaatIlaca kahI vya>IMna...
vyaavasaaiyak yaotatÊ tr %yaa GaraMmaQyao inavaara SaaoQaNaaro maQyamavagaI-ya sauwa yaotat. qaaoD@yaat kayaÊ tr Aaja sama...
qaaoDIfar iSaxaNa va vyavasaayaiBamauK Asaola ho pahavao¸ mhNajao puZIla iSaxaNa va vyavasaaya yaabaabat maulaaMvar dDpNa ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Article for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj

547 vues

Publié le

Article for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj

Publié dans : Développement personnel
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Article for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj

  1. 1. maanavaI ]nna<aIcao rhsya - vaO&ainak dRYTIkaona OR maanavaacaa vaO&ainak dRYTIkaona haca maanavaacyaa p`gatIcao ekmaova karNa Aaho. Santosh Takale. Senior Scientist, BARC - Mumbai. Da^.saI.vhI.ramana yaaMnaI “ramana [fo@T” yaa naavaanao jagap`isaw Asalaolaa BaaOitkSaas~atIla p`kaSaacyaa p`arNaaMSaI saMbaMiQat p`baMQa 28 foba`uvaarI 1928 yaa idvaSaI saadr kolaa. pirNaama sva$p 1930 maQaIla BaaOitkSaas~atIla ‘naaobaola purskaranao’ %yaaMnaa sanmaanaIt krNyaat Aalao. yaa GaTnaocao AaOica%ya va smarNa mhNaUna Baartat ‘raYT/Iya iva&ana idna’ saajara kolaa jaataoÊ ho AapNaa savaa-Mnaa maaiht Aahoca. jyaa hotUpurssar ha idvasa saajara kolaa jaatao AgadI taoca hotU Aajacaa kaya-Ëma saajara krNyaamaagao Aaho. Saalaoya jaIvanaatca ivaVaqyaa-maQyao vaO&ainak dRYTIkaona va saamaaijak jaaiNava jaagaRt krNyaacyaa p`ya%naacaa Baaga mhNaUna iva&ana p`dSa-naÊ baalavaO&ainak saMmaolana Aayaaoijat kolao jaatat. yaa ]pËmaaMmaQyao hohI Apoixat Aaho kIÊ ivadyaaqyaa-maQyao saRjanaSaIlataÊ klpktaÊ saMSaaoQanavaR%tIÊ sahnaSaIlata va saat%yaanao maohnat krNyaacaI vaR%tI yaa gaaoYTIMnaa caalanaa imaLavaI. tsaoca yaa sava- gauNaaMcaa ivakasa haot Asatanaa payaa maa~ vaO&ainak dRYTIkaonaacaa Asaavaa. Aqaa-tca saBaaovatalacyaa GaTnaaMmaQaIla kaya-karNaBaava va %yaacaa pirNaama ivaVaqyaI-naI samajaUna GaoNyaasa iSakavao. karNa Aajacao ivaVaqaI- BaivaYyaatIla samaajaacao AaQaarstMBa Aahot. jaao samaaja ivaVaqaI- GaDivaNyaat sajaga Aqavaa jaagaRt AsataoÊ tao kQaIhI p`gatIpasaUna vaMicat rahU Sakt naahI. japana saarKa doSa yaacao ]<ama ]dahrNa Aaho. Aaplyaa doSaacaI vaaTcaala doKIla yaaca idSaonao haot Aaho. prMtu ASaa raYT/aMcyaa pM>It Aga`sqaanaI ivarajamaana haoNyaaasaazI AapNa savaa-MnaIca yaaogya idSoanao p`ya<naSaIla Asalao paihjao. ivaVaqaI- ima~aMnaaoÊ tumacaI yaoqaIla ]pisqatI hI ASaa ]pËmaacaa Baaga tr Aahoca pNa yaacaohI p`itk Aaho kIÊ ]pisqat maanyavaraMnaI Aqavaa inavaD saimatInao tumhaMlaa yaasaazI pa~ samajalao Aaho. AaiNa mhNaUnaca Anaok ivadyaaqyaa-maQaUna tumacyaasaar#yaa Kasa ivaVaqyaa-naaca yaoqao inamaMi`~t kolao Aaho. var namaUd kolaolaI AitSaya maaozI jabaabadarI tumhaMlaa doNyaasa AamhI sava-ca [cCUk Aahaot. pava-tI SaMkr ]<aUr ivaValaya maagaIla tora vaYao- saat%yaanao baalavaO&ainak saMmaolanaacao Aayaaojana k$na ivaVaqaI- GaDivaNyaat raYT/Iya patLIvar Aaplaa KarIcaa vaaTa ]calat AahoÊ ASaa saMsqaaMmauLoca Baart iva&ana tM~&anaat Aga`osar Aaho Asao mhTlyaasa AitSayaao>I haoNaar naahI. pdmaEaI Da^. Sard kaLoÊ pdmaBaUYaNa Da^. jyaoYzraja jaaoSaI yaaMcyaa saar#yaa mahana BaartIya saMSaaoQakaMcao saainaQya yaa pirsaratIla ivaVaqaI-Ê iSaxakÊ palak va sava- maaga-dSa-kaMnaa imaLvaUna doNyaacaM kama marazI iva&ana pirYad va tumacyaa saar#yaa iva&ana p`omaIMmauLo hao} Saklao. yaabaabatIt tumacao kaOtuk kravao tovaZo qaaoDo Aaho. Aaja jaovha AapNa ANaucaacaNaIÊ caaMd`yaanaÊ maMgaLyaana va AaiNvak yauwsaamaga`Icaa ivakasa haotanaa pahtaoÊ tovha Baartacao raYT/ptIÊ pMtp`Qaana yaaMsamavaot p`%yaok BaartIyaalaa KUp AiBamaana vaaTtao. karNa hI sagaLI AaQauinak tM~&anaacaI JagamagatI ]dahrNao BaartIya banaavaTIcao tM~&ana va Aa%mainaBa-r ASaa sqaainak p`ya%naaMcaI flaEautI Aaho. iva&ana p`dSa-naaMcaa maUL hotUca maULI iva&anaÊ gaiNat yaaMcaa raYT/ inamaI-tI va sava-samaavaoSak ivakasaasaazI ]pyaaoga krNao ha Asatao. Aqaa-tca jyaa kRYaIp`Qaana doSaat jagaatIla 15 T@ko hUnahI AiQak laaoksaM#yaa rahto va %yaatIla 70 T@ko hUnahI AiQak laaoksaM#yaa KoDyaat rahto ASaa
  2. 2. doSaatIla tM~&anaÊ saMSaaoQana ho yaa bahusaM#ya laaoksaM#yaolaa ]pyaaogaI pDayalaaca hvaoo¸ %yaaMcyaatIlaca kahI vya>IMnaI %yaaMcyaasaazI to inamaa-Na kolao paihjao. maanainaya pMtp`QaanaaMnaI kaOSalya ivakasa yaaojanao AMtga-t hI saMQaI sauwa ]plabQa k$na idlaI Aaho. 1930 saalaI jaovha Da^.ramana yaaMnaa naaobaola pairtaoiYak imaLalao tovha iva&ana yaa ivaYayaaMt “naaobaola” ijaMkNaaro SvaotvaNaI-ya nasalaolao jagaatIla to pihlao Saas~& haoto. %yaacap`maaNao AaiSayaa KMDat iva&ana yaa ivaYayaat naaobaola imaLivaNaaro to pihlao Saas~& haoto. ho saMSaaoQana [tko mah<vapUNa- haoto kI¸ yaa saMSaaoQanaacao isawaMitk sva$p Aaja AbjaavaQaI $pyaaMcyaa ]VaogaQaMVaMcaa gaaBaa Aaho. mhNaUnaca tr vaYa- 2013 saalaI Amaoirkna rsaayana saMGaatfo- ‘ramana [fo@T’ yaa saMSaaoQanaalaa rsaayana Saas~atIla AaMtrraYT/Iya eoithaisak GaTnaa mhNauna maanyata idlaI gaolaI. [tko mah<vapUNa- saMSaaoQana Baartat¸ BaartIya vya>IkDUna¸ partM~yaacyaa kaLat krNyaat Aalao hI KrMca AiBamaanaaspd baaba Aaho. prMtu Aaja BaartIyaaMmaQyaoo vaO&ainak dRYTIkaona maa~ hvaa tovaZa %yaaMcyaa jaIvana SaOlaItÊ ivacaar pwtIt idsat naahI. 21 vyaa Satkat AapNa pavalaaopavalaI iva&ana­tM~&anaacaa vaapr krt Asatao¸ ABaava Aaho vaO&ainak ivacaarsarNaIcaa. mhNaUnacaÊ Aaja saMpnna haot Asalaolaa vaO&ainak dRYTIkaona $jaivaNaara kaya-Ëma mah<vaacaa vaaTtao. yaoqao ]pisqat Asalaolyaa iva&anap`omaI saMGaTnaa va vya>IÊ iva&ana p`saar va p`caaracao kaya- inasvaaqa- bauwInao krt Aahot ho AapNa ivasarta kamaa nayao. iva&anaacao maanavaI jaIvanaatIla mah<va janasaamaanyaaMnaa samajaavao mhNaUna iva&ana p`dSa-na¸ va@tR%va¸ inabaMQa spQaa-Ê pirsaMvaad hoo ek maaQyama Aaho. mhNaUnaca navanavaIna SaaoQa va tM~&ana yaaMivaYayaI maaihtI doNyaasaazI yaaMcao Aayaaojana kolao jaato. iva&ana p`saarasaaobatca samaajaamaQyao¸ naagairkaMmaQyao caaOksa bauwIcaa ivakasa vhavaa¸ hahI yaa ]pËmaaMcaa ]_oSa Asatao. yaa AnauYaMgaanao vaYa- 1999 pasaUna ek ivaYaya Qa$na drvaYaI- raYT/Iya iva&ana idna saajara kolaa jaatao. vaYa- 2014 caa tr ivaYayaca haota¸ “Fostering Scientific Temper” mhNajao ‘samaajaamaQyao vaO&ainak dRYTIkaona vaRwIMgat krNao’. Aajacyaa kaya-Ëmaacaa maUL hotU sauwa haca Aaho. saQyapirisqatIt samaajaamaQyao vaO&ainak dRYTIkaona vaRwIMgat krNao AaitSaya garjaocao Aaho. karNa yaaca ivacaarsarNaImauLo Aajacao iva&anayauga Aist<vaat Aalao Aaho. vaO&ainak dRYTIkaona ho maanavaI svaBaavaacyaa ]pjat caaOksa bauwIcao p`itibaMba Aaho. %yaaca gaaoYTIvar ivaSvaasa zovaavaa jyaacyaa spYTIkrNaadaKla inarIxaNa¸ tk-Sauw Anaumaana va p`yaaogaanao p`aPt kolaolaa puravaa ]plabQa Aaho. jarI hI pwtI Saas~Iya AsalaI trI itcaa payaa ha naOitkta¸ ivavaok¸ nama`ta¸ samaanata¸ svaatM~ya¸ inaBa-yata va maaNaUsakIvar AaQaarlaolaa Aaho. ivacaar krNyaacaI va &ana imaLvaNyaacaI hI pwtI Káyaa Aqaa-nao maanavaalaa sava- sva$pacao svaatM~ya p`dana krto. vaO&ainak dRYTIkaonaamauLo ho na@kI Jaalao kI p`%yaok GaTnaomaagao kahItrI karNa Asato¸ yaaogya pwtI va saaQanaaMcyaa ]pyaaogaaWaro to SaaoQalao jaa} Sakto. saRYTI svayaMkarNa Baavaanao baw Aaho va &anap`aPtIsaazI p`ya%navaad va caaOksapNaa yaaMiSavaaya dusara pyaa-ya naahI. BaartIya iSaxaNapwtIcaa gaaBaa Asalaolao maUlyaiSaxaNa vaO&ainak dRYTIkaonaacaa ihrIrInao purskar krto. %yaacap`maaNao BaartIya saMivaQaanaatIla klama 51 A¸ jao BaartIya naagairkaMcyaa maulaBaUt kt-vyaaMivaYayaI Aaho¸ to sauwa ‘vaO&ainak dRYTIkaona vaRwIMgat krNao’ ho p`%yaok BaartIyacao maulaBaUt kt-vya maanato. Aaja trI Aaplyaalaa maaihtI Asalaolaa ivaSvaatIla savaa-t ]%ËaMt jaIva mhNajao pRqvaIvarIla maaNaUsaca Aaho. svabaLavar va inasagaa-cyaa madtInao ]%ËaMtIcyaa yaa TPPyaavar paohaocalaolaa ha maanava p`aNaI va %yaalaa saaMBaaLNaara inasaga- sauwa japlaa paihjao. Aqaa-tca pRqvaIvar mah%vaacao jar kahI Aaho tr to mhNajao inasaga- ­ %yaacao saMrxaNa va saMvaQa-na yaavar ]paya mhNaUna garjaa kmaI krNao hIca ek garja Aaho. ]%ËaMt jaIvanaacyaa AZLsqaanaI Asalaolyaa maanavaat kQaI­kQaI DaokavaNaarI svaaqaI-Ê sa<aaippasaU vaR<aI yaa jagaacyaa ivanaaSaasaazI puroSaI Aaho. yaa Aaplyaa QarNaImaatolaa ivanaaSaapya-Mt naoNyaasaazI AapNa sagaLo saarKoca jabaabadar Aahaot. yaaMmaQyao GaratIla Anna paNyaacaa sadupyaaoga na krNaaro navaEaImaMt yaotatÊ tr pRqvaIcyaa gaBaa-tIla naOsaiga-k saMsaaQanaaMcaa gaOrvaapr krNaaro gaBa-EaImaMt sauwa yaotat. vaRxa­vaolaIMnaI Barlaolyaa jaMgalaaMcao ka^MËITIkrNa krNaaro baaMQakama
  3. 3. vyaavasaaiyak yaotatÊ tr %yaa GaraMmaQyao inavaara SaaoQaNaaro maQyamavagaI-ya sauwa yaotat. qaaoD@yaat kayaÊ tr Aaja samaajaatIla p`%yaok GaTkaMcyaa AnaavaSyak garjaa p`maaNaabaahor vaaZlyaa Aahot. %yaacaa baaojaa Aaplyaa BaUmaatovar pDt Aaho. klpnaaivalaasaat jagaNaaáyaa maanavaanao vaastvaacao Baana zovaUna jagaNyaacaI garja AahoÊ naahItr kdaicat puZIla tIna­caar dSakaMtca Aaplyaalaa navaIna pRqvaI SaaoQaavaI laagaolaÊ jao saVpirisqatIt ASa@yap`aya vaaTto. tovha Aajaca zrvaa kIÊ tumhI AajapasaUna tumacyaa sava- Avaastva garjaa kmaI krNaar. karNa Aaja “garjaa kmaI krNao hIca KrI pRqvaI va %yaavarIla inasagaa-caa samataola raKNyaasaazIcaI mah<vaacaI garja Aaho.” tsao pahtaÊ “saaQaI rahNaIÊ ]cca ivacaarsarNaI” yaa t<vaavar AaQaarlaolyaa BaartIya saMskRtIlaa va BaartIyaaMnaa ho far kzINa naahI. mhNaUnaca sava- ivaVaqyaa-MkDUna maI ek Apoxaa krt Aaho kIÊ saMSaaoQana ho navainamaI-tIsaazI Asaavao pNa mau#yat: inasaga- va maanava jaatIcyaa ihtasaazI Asalao paihjao. inasagaa-caa áhasa kmaI krNyaasaazI Asalao paihjao. f@t iDga`I ikMvaa Da^@TroT (Phd / Post doc) imaLvaNyaasazI Aqavaa p`baMQa (thesis) saadrIkrNaasaazI nasaavao. ivaVaqaI- ima~aMnaao naohmaI laxaat zovaa “caUka TaLNyaacaa ekmaova maaga- mhNajao AnauBava imaLivaNao va AnauBava imaLivaNyaacaa ek maaga- mhNajao cauka krNao.” KrMca AahoÊ Kup maohnat kolyaavarhI jaovha hvao tsao yaSa hatI laagat naahIÊ %yaavaoLI jao hatI laagatM %yaalaa ‘AnauBava’ mhNatat. ha AnauBava$pI gau$ imaLivaNyaacaa ek Ka~ISaIr maaga- mhNajao p`vaasa krNao. mhNaunaca Aaplyaa t$Na pIZIlaa ek inavaodna Aaho kIÊ jaaopya-Mt purosaa AnauBava gaazIsa yaot naahIÊ taopya-Mt BarpUr ifra. vaoLocao va pOSaacao inayaaojana kra. AgadI pUNa- Baart palaqaa Gaalaa. yaoqaIla ivaivaQatotIla ektolaa Káyaa Aqaa-nao samajaUna Gyaa. jyaap`maaNao Aaplaa doSa paihlaat %yaap`maaNao jaga sauwa pahaÊ AnauBavaa. mau> ivacaaraMcao vaaro tumacyaa tnaa­manaaMt vaahU Va. p`%yaok saByatokDUna kahItrI iSaka va caaMgalaI maaNasao jaaoDayalaa ivasa$ naka. p`%yaok maanavaI jaIvana Kasa Aaho. AbjaavaQaI vaYaa-Mcyaa ivaSvaacyaaÊ pRqvaIcyaa va %yaavarIla inasaga- va jaIvaaMcyaa p`vaasaatÊ maanavaacaa ]gama f@t 20 to 25 laaK vaYaa-MpUvaI- Jaalaa Aaho. maagaIla kahI hjaar vaYao- tao baáyaapOkI saByaÊ sausaMskRt AayauYya jagat Aaho. tr maagaIla f@t daona to tIna Satko tao Káyaa Aqaa-nao iva&ana yauga AnauBavat Aaho. yaa iva&ana­tM~&anaacyaa AaQaaro maanava saurixatÊ samaRw va ivalaasaI AayauYya ]pBaaogat Aaho. qaaoD@yaat saaMgaayacao trÊ yaa mayaa-dIt AayauYyaatÊ vyaavasaaiyak patLIvar imaLivalaolyaa yaSaapoxaa Baavainak À maanaisak patLIvar imaLivalaolao samaaQaana AiQak mah<vaacao Aaho. AaQauinaktomauLo Aaja iktI sahjapNao AitSaya Ap`itma saaih%yaÊ laoK Aaplyaalaa hvao itqaoÊ hvao tovha vaacaayalaa imaLU Saktat. jaNaU kahI ‘gaUgala’ naavaacaa &anaacaa QabaQabaa AaosaMDUna vaahtaoyaÊ pNa AapNa AgadI izbak isaMcana sauwa kirt naahI. qaaor vya>IMcyaa AayauYyaacaa AByaasa kolyaasaÊ %yaaMcyaa ekUNa kayaa-maagao va yaSasvaItomaagao %yaaMcyaa sava-samaavaoSak vaacanaacaa hatBaar savaa-iQak Asalyaacao AaZLto. vaacana ho ek manaaorMjanaacao ]<ama saaQana AahoÊ jyaayaaogao AapNa Aaplao mana va SarIr SaaMt va ]%saahIt zovaU Saktao. mhNaUnaca tr kaoNaItrI mhTlao AahoÊ “vaacaala tr vaacaala”. ]pisqat iSaxak baMQau AaiNa BaiganaIMnaao maI saaMgaU [cCItao kI ek ]<ama iSaxak ivaVaqyaa-Mnaa f@t iSakvat Aqavaa samajaavaUna saaMgat naahI tr p`a%yaixakaWaro tao ivaVaqyaa-Mnaa p`orIt krt Asatao. f@t iSaklaolao &ana AapNa ivasa$ SaktaoÊ prMtu jyaat AapNa sahBaagaI haotao va jao AapNa AnauBavalao AahoÊ ASaI gaaoYT idGa-kaL smarNaat rahto. SaovaTI iSaxaNa hIca sava- p`karcyaa vyavasaaya va ]pijavaIkocyaa maaQyamaaMcaI jananaI Aaho. AapNa iSaxakca Káyaa Aqaa-nao samaaja GaDivaNyaacyaa maaohImaocao iSalaodar Aahat. vaYa-Bar maulaaMevaZoca AByaasaacao va pirxaocao TonSana GaoNaaáyaa palakaMnaa maI saaMgaU [cCItao kI maulaaMcyaa sau+ItIla ]pËmaaMcao yaaogya¸ %yaaMnaa AavaDola Asao inayaaojana kra. yaa ]pËmaaMmaQyao p`aqaimakta VavaI tI maulaaMcaI AavaD SaaoQaNyaalaa. f@t hI AavaD
  4. 4. qaaoDIfar iSaxaNa va vyavasaayaiBamauK Asaola ho pahavao¸ mhNajao puZIla iSaxaNa va vyavasaaya yaabaabat maulaaMvar dDpNa Takavao laagaNaar naahI. maulao vyavahar kuSala haotIla yaasaazI sauwa palakaMnaI p`ya%naSaIla Asaavao. AnauBava¸ inairxaNa¸ cacaa-¸ ivacaar ivainamaya¸ saMvaad¸ icaMtna yaaMtUna maulaaMcao raYT/p`oma vaaZavao va naOitk¸ ivavaokI maUlyaaMcaI jaaopasanaa vhavaI mhNaUna¸ maulaaMnaa EamasaMskar iSabaIraMsaazI na@kI pazvaavao. baalapNaapasaUna AapNa Anaok gaaoYTI iSaktao¸ pNa mana va ivacaaraMcao vyavasqaapna iSakivalao jaat naahI. mhNaUnaca AapNa %yaacao inayaaojana iSaklao paihjao va maulaaMnaa iSakivalao paihjao. iva&ana¸ tM~&ana va ivakasaacyaa bahutaMSa xao~aMt Baart jagaatIla p`gat raYT/aMcyaa baraobarInao vaaTcaala krt Aaho. p`%yaok BaartIya Káyaa Aqaa-nao rajakIya va saamaaijak svaatM~ya ]pBaaogat Aaho¸ trIsauwa Agaitk Aaho. karNa idvasaoMidvasa maanaisak gaulaamaigarI vaaZt Aaho. bahutaMSa AaQauinak BaartIya A&anaapaoTI¸ AMQaEawomauLo¸ dovaQama- va kma-kaMDaMt ADkUna bauvaabaajaIcao iSakar haotanaa idsat Aahot. ivaSaoYatÁ t$Na maMDLIca maanaisakdRYTyaa htbala Aahot. p`ya%na¸ kYT¸ inayaaojana yaaMcyaa eovajaI dovaavar saara Baar TakU laagalao Aahot. ASaa samaajaalaa doSaacao rajakIya svaatM~ya iTkvaNyaasaazI p`qama maanaisak gaulaamaigarIcyaa jaaoKDatUna mau@t krNao far mah<vaacao Aaho. “dusaáyaavar ivasaMbalaa %yaacaa kaya-Baaga bauDalaa” ho t<va Avaastva Eawolaa va bauwI¸ icakaTI¸ EamaaeovajaI pUjaa¸ AMgaara va navasaaMvar AvalaMbaUna rahNaaáyaa maanaisaktolaasauwa laagaU pDto. AapNa ho ivasarta kamaa nayao¸ kI iva&anaacaI sau$vaatca mauLI dOvavaad baajaUlaa saa$na JaalaI haotI. iva&anaanao maanavaasa Anaok duÁK¸ kYT yaaMpasaUna mau@tI imaLvaUna idlaI Aaho. Aaja maaihtI tM~&ana [tko p`BaavaI saaQana Aaho kI¸ %yaacaa yaaogya ]pyaaoga k$na A&anaapaoTI inamaa-Na haoNaaro gaOrsamaja sahja dUr kolao jaa} Saktat. AvaO&ainak¸ ta%pur%yaa ]payaanao manaalaa imaLNaara AaQaar va %yaanaMtrcao SaaoYaNa yaa gaaoYTI maanaisak KccaIkrNa krNaaáyaa va vaO&ainak dRYTIkaonaalaa maark Aahot. Aqaa-tca ivavaokI¸ sausaMskRt samaaja inamaI-tIsaazI sauwa baaQak Aahot. sa%yaacaa SaaoQa maanava inarMtrpNao Gaot Aalaa Aaho. AajacaI Aaplyaa samaajaacaI p`gatI¸ saMpnnata va saurixatta ho yaa SaaoQaacaI flaEautI Aaho. caaOksa bauiw va saat%yapUNa- maohnat yaa gaaoYTIMcyaa baLavarca maanavaI saMskRtInao yaSaacao prmaaocca iSaKr gaazlao Aaho. tovha yaapuZosauwa iva&anaacyaa AaQaaranao sa%ya SaaoQaNyaacaa p`ya%na caalaU zovaavaa. jyaayaaogao maanavaI samaaja maanaisak gaulaamaigarItUna mau@t hao[-la va Káyaa svaatM~yaacaa QanaI hao[-la. AapNaa savaa-Mnaa (acaI jaaNaIva Aaho kIÊ jao sauKI samaaQaanaIÊ saurixat AayauYya maanava Aaja jagat AahoÊ to kahI maaoja@yaa maanavaaMnaI mhNajaoca Saas~&aMnaI kolaolyaa maohnatIcao fL Aaho. tovha %yaaMnaa AadraMjalaI mhNaUna trI AapNa iva&ana va vaO&ainakaMnaa Amaanya Asalaolyaa gaOrsamajaUtIMcaa %yaaga kolaa paihjao. ivaSaoYatÁ inasaga-Ê pyaa-varNa va maanavatolaa Gaatk ASaa sava- $ZI va prMpra yaaMnaa kDaDUna ivaraoQa kolaa paihjao. BaartIya saMivaQaana sauwa yaaca gaaoYTIMcaa purskar krto. tovha yaa baalavaO&ainak saMmaolana idnaI iva&ana p`saar va p`caaracao kaya- hatI Gao} yaa va vaO&ainak dRYTIkaonaacaa svatÁ AMgaIkar k$na [traMnaa %yaasaazI p`ao%saaiht k$ yaa. yaatca Aaplyaa¸ samaajaacyaa¸ doSaacyaa va maanavajaatIcyaa ivakasaacao gauipt dDlaolao Aaho. jaya ihMd² Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×