Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
laoK Á 23 (Date : 28-06-2013) (News Paper : RamPrahar)
“ Aa[-nasTa[nacao Ajaba ikssao ”
sava-ca Saas~& %yaaMcyaa ivasarBaa...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-23)

402 vues

Publié le

Albert Einstein

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-23)

  1. 1. laoK Á 23 (Date : 28-06-2013) (News Paper : RamPrahar) “ Aa[-nasTa[nacao Ajaba ikssao ” sava-ca Saas~& %yaaMcyaa ivasarBaaoLopNaasaazIÊ táhovaa[-kpNaasaazI p`isaw Aahot. yaaMt AitSaya valayaaMikt vya>I mhNajao ‘AlbaT- Aa[-nasTa[na’. %yaaMcyaa baabatcyaa Anaok p`isaw Asalaolyaa ikssyaaMcaI sa%ya­Asa%yata baajaUlaa zovalaI tr %yaaMmaQaIla %yaaMcaa va %yaaMcyaa sahka-yaaMcaa caaNaaxapNaa sahja jaaNavatao. Asaaca Aa[-nasTa[nacaa ek ikssaa pahU yaa. Aa[-nasTa[nacaI ‘iqaArI Aa^f irlaoTIvhITI’ p`isaw JaalyaanaMtrÊ %yaaMnaa Anaok izkaNaI vyaa#yaanaaMsaazI AamaMi~t kolao jaa} laagalao. svatÁcao saMSaaoQanaÊ vyaa#yaanao va %yaaMsaazI haoNaara p`vaasaÊ yaaMcyaa gaDbaDIt Aa[-nasTa[na AajaarI Asatanaa GaDlaolaa ha ek p`saMga Aaho. ekda eka izkaNaI Aa[-nasTa[nalaa vyaa#yaanaasaazI baaolaavalao gaolao. %yaaMcaI tbyaot KUpca Kraba haotIÊ prMtu vyaa#yaanaalaa jaaNaohI garjaocao haoto. to (a ivacaarat gaZlaolao AsatanaaÊ %yaaMcyaa D/ayavhrnao %yaaMnaa ek yau>I saucavalaI. D/ayavhr mhNaalaaÊ “saahobaÊ maI Aatapya-Mt tumacaI SaMBarek vyaa#yaanao eoklaI Aahot AaiNa to malaa Aata caaMgalao paz Jaalao Aaho. %yaamauLo tumhI Aaja jara Aarama kra AaiNa tumacyaa jaagaI maI jaa}na vyaa#yaana dotao.” jamaocaI baajaU hI kIÊ %yaa izkaNaI Aa[-nasTa[nalaa vya>ISaÁ kaoNaIhI AaoLKt navhto. Aa[-nasTa[nalaa hI klpnaa Kup AavaDlaI. maga zrlyaap`maaNaoÊ Aa[-nasTa[nacaa D/ayavhr %yaaMcao kpDo caZvaUna vyaa#yaanaalaa gaolaa. %yaanao Kup Cana vyaa#yaana idlao. Aatapya-Mt sagaLM Cana inaBaavaUna gaolao. pNa KrI pMcaa[-t puZo haotI. laaokaMnaI eoklaolyaa vyaa#yaanaavar p`Sna ivacaarayalaa sau$vaat kolaI. %yaaMtIla ek­daona p`SnaaMcaI ]<aro D/ayavhrnao AcaUk idlaI. pNa naMtr kahI p`SnaaMmaQyao %yaacaI BaMbaorI ]DalaI. tovha Aa[-nasTa[nalaa DaoLyaasamaaor AaNaUna AitSaya caaNaaxapNao %yaanao laaokaMnaa saaMgaItlao kIÊ “ tumhI Kupca saaQao­saaopo p`Sna ivacaart AahatÊ yaacaI ]<aro tr tumhalaa maaJaa D/ayavhrsaudQaa do[-la.” %yaavaoLI Aa[-nasTa[na D/ayavhrcyaa vaoYaat gaaDIt basalaa haota. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×