Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-33)

Good Communication skill is basic building block for achieving success in Life.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-33)

  1. 1. laoK Á 33 (Date : 20-08-2013) (News Paper : RamPrahar) “ saMBaaYaNa klaa Á yaSasvaItocaa AaQaarstMBa ” “ The world salutes to those who can communicate well.” saQyaacyaa spQao-cyaa yaugaat ivaVaqaI-Ê iSaxakÊ palakÊ kamagaarÊ maalakÊ vyaavasaaiyak mhNajaoca p`%yaok vya>Isa saMBaaYaNa kuSala AsaNyaacaI garja Baasato. Aaplao ivacaar jasaocyaa tsao dusaáyaa vya>Ipya-Mt paohaocaivaNyaacaI mah<vapUNa- garja BaagaivaNyaacao kaya-Ê ek yaaogya saMvaad krIt Asatao. ivacaaraMcyaa dovaaNaGaovaaNaIcaI hI p`ËIyaa ijatkI spYTÊ sarL va sahja AsatoÊ ittkIca %yaaWaro Apoixat kayaa-caI pirNaamakarkta AiQak Asato. saMBaaYaNa mhNajao daona ikMvaa AiQak vya>IMmaQaIla saMvaadÊ Aqaa-tca ekmaokaMcyaa BaavanaaMcaoÊ ivacaaraMcaoÊ &anaacao Aadana­p`dana. pRqvaIvar sava- jaIvaaMmaQyao saMBaaYaNa ho haotoca f@t maanavaaMmaQaIla saMBaaYaNa ho BaaYaomaaf-t sauwa haoto. BaaYaomaaf-t haoNaara ha saMvaad [tr jaIvaaMcyaa maanaanao KUpca ]%ËaMt Aaho. saMvaad saaQaNyaacyaa ekUNa p`ËIyaot BaaYaocaa vaapr f@t 7 to 10 T@koÊ havaBaavaaMcaa vaapr 50 to 55 T@ko trÊ [tr &at pwtIMcaa vaapr 30 to 35 T@ko haotao. saMvaad kuSalatocao mah<va Anaok p`iqatyaSa rajakarNaIÊ samaajasauQaarkÊ jagamaanya naoto yaaMcyaa BaaYaNaaMcaa AByaasa krtanaa sahja samajato. %yaaMcyaa p`%yaok ivacaaraMt vaastvaacao Baana va samaajamanaacyaa ApoxaaMcao p`itibaMba idsat Asato. %yaaMcaI laaokip`yata hI %yaaMnaI Eaao%yaaMSaI saaQalaolyaa saMvaadatIla sahjatocyaa samap`maaNaat Asato. vaakcaatuya- hI jarI ]pjat p`aPt JaalaolaI iSadaorI AsalaI trI vaacanaÊ manana va AnauBava yaa i~saU~IWaro yaa gauNaaMmaQyao AfaT ivakasa krta yao} Saktao. ‘maulaaKt’ yaa p`karcyaa saMvaadalaa ivaVaqaI-dSaopasaUna kiryarcyaa p`%yaok TPPyaaMt saamaaoro jaavao laagato. yaavaoLI ]<ama saMBaaYaNaklaa far ]pyaaogaI pDto. ]<ama saMvaadat samaaorIla vya>Ivar Baavanaa%mak ivajaya imaLivaNao far garjaocao Aaho. %yaasaazI BaaYaa saaopI hvaIÊ mau_yaaMcaI yaaogya maaMDNaI hvaIÊ hotU spYT AsaavaaÊ baaolaNyaat nama`ta AsaavaIÊ Sa@yatao iTkaÊ ]phasaÊ nakara%makta TaLavaI. Aqaa- tca ]<ama saMvaadasaazI ]<ama va@%yaaevaZIca ]<ama Eaao%yaaMcaIhI garja Asato. mhNaUna p`qama samaaorcyaa vya>Isa eokNaoÊ samajaUna GaoNao far garjaocao Aaho. “Good communicators are always Good listeners.” karNaÊ “Communication is the sum of all things done to create understanding in the mind of receiver.” Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×