Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Informacja o przedsiębiorstwach 2015, lublin umcs

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Informacja o przedsiębiorstwach 2015, lublin umcs

 1. 1. Informacja o polskich przedsiębiorstwach (i innych podmiotach) Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Dni z infobrokeringiem UMCS, Lublin, 2015-05-25 1
 2. 2. Spis treści • Wstęp – czym jest informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach)? • Polskie urzędowe narodowe (ogólne) i branżowe (specjalistyczne) rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji • Dokumenty wymagane przez przepisy prawa w informacji o firmach (organizacjach) • Bazy danych, katalogi, książki telefoniczne w informacji o polskich przedsiębiorstwach (organizacjach) • Rankingi w informacji o polskich przedsiębiorstwach (organizacjach) • Dane statystyczne w informacji o przedsiębiorstwach (organizacjach) • Informacja o już nieistniejących zakładach pracy • Inne źródła, informacja „pomocowa” dla przedsiębiorstw 2
 3. 3. WSTĘP CZYM JEST INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH)? 3
 4. 4. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) 1 • Informacja o przedsiębiorstwach (ang. company information, czasami company and industry information), bądź szerzej – o organizacjach, dotyczy ogromnego i niejednorodnego zbioru podmiotów, funkcjonujących w gospodarkach narodowych oraz w skali ponadnarodowej. 4
 5. 5. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) 2 • Dotyczy podmiotów z trzech sektorów gospodarki: – z sektora przedsiębiorstw (prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągania zysku), obejmującego firmy z różnych branż i o różnej wielkości (od MMŚP do korporacji międzynarodowych), tzw. II sektor – z sektora finansów publicznych (organy administracji i władzy, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne uczelnie, placówki służby zdrowia NFZ itp.), tzw. I sektor – z sektora pozarządowego (NGO, organizacje non profit), tzw. III sektor 5
 6. 6. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) 3 • „Informacja o firmach w polskim kontekście obejmuje zatem m.in. indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, agendy rządowe lub samorządowe, uniwersytety, zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia. • A w innym ujęciu – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.” 6
 7. 7. Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce • Zob. serwis WWW Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i- ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ogolne- informacje-o-prowadzeniu-dzialalnosci- gospodarczej-w-polsce/ 7
 8. 8. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) – zakres i zasięg 1 • Użytkownicy mogą potrzebować – podstawowych informacji o jakiejś firmie, jak nazwa, adres, dane kontaktowe (e-mail, fax, strona WWW, telefon), branża, oferowane produkty i usługi, numery identyfikacyjne (np. KRS, NIP, REGON), kierownictwo, forma prawna, forma własności, wielkość, liczba pracowników, podstawowe dane finansowe (dochód, obrót, zysk), przynależność do korporacji itp. – bardziej pogłębionych, jak szczegółowe dane finansowe, konkurenci, historia i perspektywy rozwoju firmy, jej polityka ekologiczna i społeczna. 8
 9. 9. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) – zakres i zasięg 2 • Przydatna może być informacja – bieżąca, najbardziej aktualna, – retrospektywna, historyczna, – o różnym stopniu przetworzenia, od danych „surowych” po wyrafinowane raporty analityków 9
 10. 10. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) – źródła • Źródła informacji o firmach wymienione w prezentacji stanowią przykłady, faktycznie jest ich o wiele więcej. • Zawartość informacyjna (content) źródeł jest zróżnicowana, w niektórych z nich znajdziemy tylko dane teleadresowe, w innych – informację o liczbie zatrudnionych, obrotach, zarządzie etc. • Źródła cechują się odmiennym stopniem wiarygodności, proszę m.in. zwrócić uwagę na aktualizację. • W informacji o firmach nigdy nie opieramy się wyłącznie na jednym źródle. 10
 11. 11. Źródła informacji o przedsiębiorstwach (organizacjach) • Bazy danych • Gazety, czasopisma, serwisy medialne • Katalogi firm, książki telefoniczne • Klasyfikacje firm i branż • Oficjalne, urzędowe rejestry firm i innych podmiotów • Rankingi firm i innych organizacji • Serwisy WWW giełd papierów wartościowych • Serwisy WWW organów administracji i władzy, zwłaszcza ministerstw i urzędów centralnych • Sprawozdania roczne i inne dokumenty formalne • Własne serwisy WWW przedsiębiorstw i innych podmiotów • … 11
 12. 12. POLSKIE URZĘDOWE NARODOWE (ogólne) I BRANŻOWE (specjalistyczne) REJESTRY PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INNYCH ORGANIZACJI 12
 13. 13. Urzędowe, oficjalne, krajowe rejestry (ewidencje, spisy, wykazy) przedsiębiorstw i innych organizacji • W Polsce, podobnie jak w większości krajów świata, przedsiębiorstwa i inne podmioty muszą być zarejestrowane w jakiejś agendzie rządowej, w sądzie i/lub w urzędzie statystycznym – i otrzymują odpowiednie numery identyfikacyjne – national registration numbers 13
 14. 14. Urzędowe rejestry firm, organizacji w Polsce  CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej • CEIDG http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ – CEIDG, Baza przedsiębiorców, Wyszukiwanie wpisów https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search. aspx • CEIDG http://www.mg.gov.pl/node/9800 14
 15. 15. CEIDG, Ministerstwo Gospodarki https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx albo http://firma.gov.pl 15
 16. 16. Urzędowe rejestry firm, organizacji w Polsce  Krajowy Rejestr Sądowy KRS • Ministerstwo Sprawiedliwości RP https://ems.ms.gov.pl/ – KRS jest też przeszukiwalny w innych serwisach, nieurzędowych, komercyjnych, np. http://www.infoveriti.pl/ 16
 17. 17. KRS i inne urzędowe rejestry Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/ 17
 18. 18. Urzędowe rejestry firm, organizacji w Polsce  Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON • Jest w gestii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) http://www.stat.gov.pl/regon/ • Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny. – Podmioty i dane objęte rejestrem REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/podmioty-i-dane-objete-rejestrem/ – Zasady udostępniania danych z rejestru REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/ 18
 19. 19. Baza Internetowa Regon, GUS https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx 19
 20. 20. Urzędowe rejestry firm i innych organizacji w Polsce  branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry • Zob. http://sabinacisek.blogspot.com/2011/08/informacja-o- firmach-i-innych.html • Urzędowych ewidencji i rejestrów firm, organizacji, produktów, specjalistów jest kilkadziesiąt, prowadzą je różne organy administracji państwowej i urzędy centralne. Kompletny wykaz urzędów, instytucji państwowych itp. można znaleźć na http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/adresy_www 20
 21. 21. Urzędowe rejestry firm i innych organizacji w Polsce  branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry – przykłady • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych http://www.turystyka.gov.pl/ • Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – prowadzi Ministerstwo Gospodarki RP http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Ogr aniczenia+w+obrocie+towarami+i+uslugami/Rejestr+prze dstawicielstw+przedsiebiorcow+zagranicznych 21
 22. 22. Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Ograniczenia+w+obrocie+towar ami+i+uslugami/Rejestr+przedstawicielstw+przedsiebiorcow+zagranicznych 22
 23. 23. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA W INFORMACJI O FIRMACH (ORGANIZACJACH)* *nie dotyczy wszystkich form i typów przedsiębiorstw 23
 24. 24. Przedsiębiorstwa w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty • „Monitor Polski B” wydawany był przez rządowe Centrum Usług Wspólnych CUW – „Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” [Ministerstwo Sprawiedliwości RP, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/, dostęp 2015-03-29] 24
 25. 25. Firmy w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty • „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i- gospodarczy/ – https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (pełne teksty online) – Informacje zaczerpnięte z MSiG można też odnaleźć i przeszukiwać w serwisie (nieurzędowym) http://www.imsig.pl/ 25
 26. 26. Monitor Sądowy i Gospodarczy https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow 26
 27. 27. BAZY DANYCH, KATALOGI, KSIĄŻKI TELEFONICZNE W INFORMACJI O POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) 27
 28. 28. Przedsiębiorstwa w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – ogólnopolskie, wielobranżowe – przykłady • Business Navigator http://www.baza-firm.com.pl/ • Katalog Firm Odi.pl http://www.odi.pl/ • Panorama Firm http://www.pf.pl/ • Polskie Książki Telefoniczne http://www.pkt.pl/ • TeleAdreson http://www.teleadreson.pl/ (stare) • Bisnode, Dun & Bradstreet http://www.bisnode.pl/ • Kompass – firmy z Polski, Europy, świata http://pl.kompass.com/, http://www.kompass.com 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. Przedsiębiorstwa w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – lokalne i regionalne – przykłady • Krakowskie Książki Telefoniczne (Kraków i województwo małopolskie) http://www.kkt.pl/ 31
 32. 32. Przedsiębiorstwa w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne, rejestry – branżowe – przykłady • Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (prowadzi Polska Federacja Rynku Nieruchomości) https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy • Katalog firm budowlanych http://www.firmybudowlane.pl/ • Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej) http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2# 32
 33. 33. Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy 33
 34. 34. Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKIE http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2 34
 35. 35. Organizacje pozarządowe, NGO • http://bazy.ngo.pl/ 35
 36. 36. RANKINGI W INFORMACJI O POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) 36
 37. 37. Rankingi przedsiębiorstw – polskie • Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych- firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html • Pięćsetka Polityki – Największe polskie przedsiębiorstwa 2012 i inne rankingi http://www.lista500.polityka.pl/ 37
 38. 38. Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych-firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html 38
 39. 39. DANE STATYSTYCZNE W INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) 39
 40. 40. Urzędy statystyczne w Polsce i UE • GUS http://www.stat.gov.pl/gus – Liczba podmiotów w rejestrze REGON http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki- publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze- regon-tablice/ – Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. INFORMACJA O JUŻ NIEISTNIEJĄCYCH ZAKŁADACH PRACY 43
 44. 44. 44 http://sabinacisek.blogspot.com/2011/12/informacja-o-juz- nieistniejacych.html Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy ZUS http://www.zus.pl/default.asp?id=582&p=4 Dokumentacja osobowa i płacowa http://ewidencja.archiwa.gov.pl/, https://ewidencja.warszaw a.ap.gov.pl/miejsca.php Poradnik poszukiwacza, czyli jak znaleźć coś, co nie istnieje http://danepotrzebneodzaraz.blogspot.com/
 45. 45. INNE ŹRÓDŁA, INFORMACJA „POMOCOWA” DLA PRZEDSIĘBIORSTW 45
 46. 46. Informacja o firmach typu B2B, oferty współpracy w skali międzynarodowej • Enterprise European Network http://www.een.org.pl/ – http://www.een.org.pl/index.php/nowa-baza-ofert-pod.html Partnership Opportunities Database – http://www.een.org.pl/index.php/przydatne-linki.358.html – http://www.een.org.pl/index.php/wyszukiwanie-ofert.html • Europejski Portal dla Małych Przedsiębiorców http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm 46
 47. 47. Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą itp. • AIP Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości http://inkubatory.pl/ • KSU Krajowy System Usług http://ksu.parp.gov.pl/pl/doradztwo-biznesowe • PARP http://www.parp.gov.pl/ • Pojedynczy punkt kontaktowy EUGO https://www.biznes.gov.pl/, zawiera też odnośniki do EUGO w innych krajach UE • Firmy.net Baza wiedzy małych firm http://www.firmy.net/blog/ 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. Bibliografia • Cisek, Sabina (2011 – ). Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering http://sabinacisek.blogspot.com/ • Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta (red.) (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer. • Cisek, Sabina (2015). Wyszukiwanie informacji o firmach w Internecie – wybrane aspekty. W: Kowalska, Małgorzata; Wojewódzki, Tadeusz (red.). Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, s. 315-327. • Rynek informacji http://rynekinformacji.pl/ • Materska, Katarzyna (2013). Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. 50

×