Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sc ekonomika zdobywania informacji

EKONOMIKA ZDOBYWANIA INFORMACJI

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sc ekonomika zdobywania informacji

 1. 1. EKONOMIKA ZDOBYWANIA INFORMACJI Sabina Cisek Lublin i Puławy, 9 i 10 kwietnia 2015 Informacja to najcenniejszy z towarów – poznaj narzędzia jej pozyskiwania i dowiedz się więcej o rynku, klientach i konkurencji 1
 2. 2. Co „składa się” na ekonomikę zdobywania informacji? 1) umiejętnie prowadzony proces i sposób wyszukiwania (efektywna, przemyślana strategia wyszukiwawcza) [Nota bene – przypadkowe pozyskiwanie informacji staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym środowisku informacyjnym, ale to osobne zagadnienie] 2) znajomość wiarygodnych, wartościowych bezpłatnych źródeł informacji 2
 3. 3. Jak pozyskać przydatną i rzetelną, a jednocześnie bezpłatną informację? • Poszukaj w Internecie (zob. kolejne slajdy) • Idź do biblioteki naukowej, publicznej, specjalnej • Idź (albo zadzwoń) do urzędu (gmina, miasto, skarbowy, ZUS itp.) • Skorzystaj z usług oferowanych przez organizacje pozarządowe, różne agencje rozwoju i wspierania itp. Na przykład – KSU (PARP) http://ksu.parp.gov.pl/pl/ 3
 4. 4. 4
 5. 5. Jak pozyskać przydatną i rzetelną, a jednocześnie bezpłatną informację (dane, wiedzę) z Internetu? 5
 6. 6. Od czego m.in. zależy jakość i wiarygodność źródeł informacji? • Od tego –kto (jaka agenda, firma, instytucja, organizacja, urząd itp.) jest twórcą, dostawcą, dysponentem danego źródła, –czy istnienie i udostępnianie źródła wynika z obowiązującego prawa 6
 7. 7. DYSPONENCI BEZPŁATNYCH INFORMACJI I ŹRÓDEŁ 7
 8. 8. Typologie dostawców (dysponentów) informacji • Dostawcy komercyjni, np. Sage • Dostawcy niekomercyjni, np. UE • Dostawcy oficjalni, urzędowi, np. ministerstwa • Dostawcy nieoficjalni, np. biblioteki, blogerzy • Dostawcy polscy • Dostawcy międzynarodowi, unijni, zagraniczni 8
 9. 9. Gdzie znaleźć bezpłatną a jednocześnie wartościową informację? • U renomowanych KOMERCYJNYCH dostawców informacji, czasami część swych zasobów udostępniają bezpłatnie – Przykład 1  podstawowe informacje o firmach (nazwa, adres, numer DUNS) udostępniane przez Bisnode D&B Polska, http://www.dnb.com.pl/ – Przykład 2  podstawowe informacje o firmach w ramach Business Directory na http://pl.kompass.com/ – Przykład 3  GBRDirect http://www.gbrdirect.eu/home.aspx 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Gdzie znaleźć bezpłatną a jednocześnie wartościową informację? Cd. • U NIEKOMERCYJNYCH dostawców, w szczególności, ale nie tylko, oficjalnych, urzędowych 12
 13. 13. Niekomercyjni dostawcy (dysponenci) informacji • Oficjalni, urzędowi  administracja państwowa, sądy, samorządy, sejm, służby mundurowe, urzędy centralne, władza publiczna, np.: – Ministerstwo Gospodarki, CEIDG http://www.firma.gov.pl – Urząd Dozoru Technicznego, Wykazy Uprawnionych Zakładów http://www.udt.gov.pl/ • Nieoficjalni  biblioteki, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), uczelnie, związki zawodowe, np.: – Biblioteka Główna UE w Krakowie, BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/icm/ 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Oficjalni dostawcy niekomercyjni na świecie – organizacje międzynarodowe • Bank Światowy http://www.worldbank.org/ • Doing Business, the World Bank Group http://www.doingbusiness.org/ • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD the Organization for Economic Co-operation and Development http://www.oecd.org/ • Unia Europejska, np. EUROPA – Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. Oficjalni dostawcy niekomercyjni na świecie – organy administracji i władzy poszczególnych państw • Ministerstwa, parlamenty, urzędy centralne • Narodowe urzędy statystyczne, np. http://www.stat.gov.pl/gus • CIA The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/index.html 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22 CIA World Factbook
 23. 23. ŹRÓDŁA INFORMACJI, KTÓRYCH ISTNIENIE, ZAWARTOŚĆ I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WYNIKA Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 23
 24. 24. Polskie prawo nakazuje wielu organom administracji, rządu, władzy publicznej, instytucjom i urzędom państwowym tworzenie i bezpłatne udostępnianie różnych źródeł informacji, reguluje też zawartość informacyjną tych źródeł 24
 25. 25. Przykłady • Ministerstwo Gospodarki  Centralna Ewidencja Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/sea rch.aspx, na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) • Ministerstwo Sportu i Turystyki Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce http://www.turystyka.gov.pl/, na podstawie 11 aktów prawnych (wykaz na stronie WWW) 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. Przykłady cd. • Ministerstwo Sprawiedliwości – na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (z późn. zm., tekst ujednolicony) i innych dokumentów udostępnia bazę KRS https://ems.ms.gov.pl/start – a na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (z późn. zm.) udostępnia bezpłatnie online Monitor Sądowy i Gospodarczy https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. Przykłady cd. • Rządowe Centrum Legislacji  Dzienniki Urzędowe http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 31
 32. 32. Przykłady cd. • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych  Zafałszowane artykuły rolno – spożywcze http://www.ijhar-s.gov.pl/art-29.html, na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/  Rejestr produktów niebezpiecznych, na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (z późn. zm.) 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. Polskie prawo nakazuje także podmiotom państwowym (np. uczelnie) i samorządowym (np. biblioteki publiczne), organizacjom pozarządowym oraz niektórym firmom (np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe) udostępnianie wybranych informacji 35
 36. 36. Przykłady • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późn. zm., tekst ujednolicony)  Biuletyny Informacji Publicznej – „Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązują organy administracji rządowej, a także ZUS, KRUS, NFZ, państwowe instytucje badawcze czy państwowe osoby prawne do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także do ich systematycznego uzupełniania, weryfikowania i aktualizacji.” [http://prawo.rp.pl/artykul/1074071.html] – Centralne Repozytorium Informacji Publicznej https://danepubliczne.gov.pl/ 36
 37. 37. 37
 38. 38. Przykłady • Kodeks spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. z późn. zm.)  obowiązek publikowania przez spółki z o.o. i spółki akcyjne wybranych informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 5) • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm., tekst ujednolicony) (Rozdział 7)  obowiązek składania sprawozdań finansowych w odpowiednim rejestrze sądowym (KRS) 38
 39. 39. Na zakończenie • Jest o wiele więcej możliwości dostępu do wartościowej a bezpłatnej informacji, m.in.: – W biznesie  platformy społecznościowe dla profesjonalistów – W nauce  ruch Open Access, naukowe portale społecznościowe (Academia.edu, Researchgate) i inne – Otwarte dane  zarówno naukowe (z badań empirycznych), jak i publiczne 39

×