Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sp infobrokering i wywiad rynkowy 15 16

Cel studiów stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu brokera informacji (infobrokera, researchera, specjalisty informacji), czyli profesjonalnego pośrednika w świecie informacji, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych klientów, w szczególności – ale nie tylko – biznesowych, w oparciu o zróżnicowane źródła informacji. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych pożądanych nie tylko w działalności ściśle infobrokerskiej, ale również w szerzej rozumianym sektorze informacyjnym współczesnej gospodarki, w tym w zakresie wywiadu konkurencyjnego i rynkowego.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sp infobrokering i wywiad rynkowy 15 16

 1. 1. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński
 2. 2.  Przede wszystkim do zawodu brokera informacji (infobrokera, reserchera), a także, po części, do profesji specjalisty informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, specjalisty zarządzania informacją oraz nowoczesnego bibliotekarza
 3. 3.  Jest to profesjonalny pośrednik w świecie informacji. Odpłatnie i na zlecenie wyszukuje, ocenia, opracowuje, przetwarza i udostępnia informację, w oparciu o różnorodne, istniejące źródła (archiwa, biblioteki, Internet, media).  Do najważniejszych zadań infobrokera należą: wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji, tworzenie analiz i raportów oraz budowa baz danych i innych źródeł.  Brokerzy informacji sprawnie posługują się narzędziami informatycznymi, ale ich głównym obiektem zainteresowania jest zawsze informacja jako treść, wiedza.  Infobrokerzy czasami także prowadzą szkolenia z zakresu wyszukiwania, oceny i zarządzania informacją.
 4. 4.  W zawodzie brokera informacji często występuje specjalizacja, dlatego absolwenci różnych kierunków studiów, uzupełnionych o odpowiednie, profesjonalne kształcenie podyplomowe, mogą znaleźć swoją „niszę".  Infobroker może zajmować się informacją biznesową, europejską, naukową, normalizacyjną, patentową, prawną, publiczną, techniczną i inną.
 5. 5.  Broker informacji może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, może także funkcjonować jako freelancer (bez etatu, realizując projekty na zlecenie) albo pracownik etatowy w różnych firmach, organizacjach i urzędach, gdzie informacja odgrywa zasadniczą rolę.  Ze względu na specyfikę konkretnych zleceń infobroker może działać w biurze, w domu, w terenie, a także online, w trybie pracy zdalnej.
 6. 6.  Na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów na studia.  Więcej informacji o rekrutacji i zasadach kwalifikacji na studia "Infobrokering i wywiad rynkowy" znajduje się w serwisie ERK https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2935/2/s
 7. 7.  Tak, w roku 2015 ukazał się podstawowy podręcznik pt. "Zawód infobroker. Polski rynek informacji" https://www.profinfo.pl/biznes/biznes- zarzadzanie/p,zawod- infobroker,337075.html#40447080
 8. 8.  Tak, część zajęć na studiach prowadzona jest przez praktyków (infobrokerów i innych profesjonalistów informacji).
 9. 9.  Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 19 godzin dydaktycznych (dla 1 słuchacza); zajęcia rozpoczynają się w piątki o godz. 15:00 i trwają do niedzieli najdłużej do godz. 15:00.  Po spełnieniu warunków określonych programem i planem studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 10. 10.  http://www.inib.uj.edu.pl/studia- podyplomowe  http://www.inib.uj.edu.pl/infobroker-broker- studia-podyplomowe  https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2935/2/s
 11. 11.  Rejestracja kandydatów trwa do 19 października 2015 r.

×