Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Technika zdarzen krytycznych w badaniach Information Literacy w XXI wieku

Critical Incident Technique in Information Literacy research in XXI century

 • Soyez le premier à commenter

Technika zdarzen krytycznych w badaniach Information Literacy w XXI wieku

 1. 1. Technika zdarzeń krytycznych w badaniach Information Literacy w XXI wieku Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ XIII Forum INT Zakopane, 23-25 IX 2015 1
 2. 2. Spis treści • Moje pytania badawcze i metoda • Na czym polega metoda (technika) zdarzeń krytycznych? • Czym jest Information Literacy? • CIT w badaniach Information Literacy w latach 2001-2015 • Zamiast podsumowania 2
 3. 3. Moje pytania badawcze i metoda 3
 4. 4. Typ badań • Badania eksploracyjne • Badania opisowe 4
 5. 5. Pytania badawcze • Jak często i w jaki sposób (liczba respondentów, sposoby gromadzenia i analizy materiału empirycznego, ramy pojęciowe i nadrzędne koncepcje) technika zdarzeń krytycznych była w XXI wieku wykorzystywana do badań Information Literacy? • Jakie aspekty Information Literacy były za jej pomocą empirycznie badane? Tematyka badań? 5
 6. 6. Zastosowana metoda • Analiza i krytyka piśmiennictwa, w oparciu o bazy – LISTA, Library, Information Science and Technology Abstracts (EBSCO), – SSCI, Web of Science (Thomson Reuters), – Emerald Management Extra, Emerald Insight, Subject: Library and Information Science, – Francis (INIST-CNRS Francja) – Sage Journals (Sage), – Scopus (Elsevier). 6
 7. 7. Na czym polega metoda (technika) zdarzen krytycznych? 7
 8. 8. Alternatywne nazwy • CIT • Critical Incident Approach • Critical Incident Technique • Technika incydentów (zdarzeń) krytycznych • Metoda incydentów (zdarzeń) krytycznych 8
 9. 9. Twórca • John C. Flanagan • Flanagan, John C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, Vol. 51, No. 4, p. 327-358. 9
 10. 10. Historia i zastosowanie • CIT funkcjonuje od ponad 60 lat w wielu naukach humanistycznych i społecznych. • Rezultaty badań metodą CIT – często są przydatne w praktyce, np. w edukacji, – stanowią także punkt wyjścia dla dalszych dociekań (mają charakter eksploracyjny). 10
 11. 11. Zdarzenie krytyczne – co to jest? • Pojedyncze wydarzenie (lub sytuacja), które da się wyodrębnić i które znacząco wpływa na jakieś działanie albo zjawisko • Jednakże – incydenty krytyczne nie muszą być dramatyczne albo niezwykłe (Gilstrap; Dupree 2008b, p. 409) – to nasza interpretacja czyni jakieś zdarzenie krytycznym [Tripp, David (1993). Critical Incidents in Teaching: Developing Professional Judgment. London: Routledge, p. 29.] 11
 12. 12. Metoda (technika) zdarzeń krytycznych • Rozpatrywanie incydentów krytycznych tak, jak obserwowali je (doświadczali ich) respondenci, uczestnicy badań • Polega na zgromadzeniu (najczęściej za pomocą wywiadu bezpośredniego lub ankiety) zdarzeń krytycznych*, a następnie – na ich kategoryzacji oraz analizie. Celem jest odkrycie „leżących głębiej” problemów i uwarunkowań. * A właściwie ludzkich opowieści o zdarzeniach krytycznych 12
 13. 13. Metoda (technika) zdarzeń krytycznych stanowi jakościową procedurę badawczą, wiąże się z poszukiwaniem zrozumienia ludzkich działań i znaczeń im przypisywanych 13
 14. 14. Metoda (technika) zdarzeń krytycznych etapy postępowania • Określenie celu i przedmiotu badania • Opracowanie planu badań – szczegóły (w tym dobór respondentów) • Gromadzenie materiału empirycznego – techniki – ankieta (online) – obserwacja bezpośrednia, – wywiad grupowy, – wywiad indywidualny – częściowo ustrukturyzowany, otwarty, pogłębiony – inne • Analiza danych empirycznych • Interpretacja i prezentacja wyników badań 14
 15. 15. Czym jest Information Literacy? 15
 16. 16. Termin „Information Literacy” ma różne, powiązane ze sobą znaczenia • IL = cecha (poznawcza) jednostki, pojedynczego człowieka; zestaw kompetencji informacyjnych (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych związanych z informacją) / perspektywa kognitywna, poznawcza, jednostki 16
 17. 17. Osoba posiadająca kompetencje informacyjne • Jest w stanie rozpoznać i określić swoje potrzeby informacyjne • Potrafi zlokalizować, wyszukać i uzyskać potrzebną informację • Umie wyszukaną/uzyskaną informację ocenić, zorganizować i efektywnie wykorzystać dla realizacji różnych celów • Rozumie ekonomiczne, prawne i społeczne problemy związane z wykorzystaniem informacji, poszukuje oraz wykorzystuje informacje zgodnie z etyką i prawem – http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompete ncy 17
 18. 18. Termin „Information Literacy” ma różne, powiązane ze sobą znaczenia cd. • IL = cecha społeczeństwa, zjawisko społeczne, cel polityki edukacyjnej poszczególnych krajów, UE i innych organizacji międzynarodowych / perspektywa polityczna, społeczna • IL = dziedzina praktyki, obszar różnych inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych = edukacja informacyjna / perspektywa dydaktyczna, edukacyjna – „Edukacja informacyjna to przygotowanie użytkownika do samodzielnego poruszania się w różnych środowiskach informacyjnych, rozpoznawania własnych potrzeb informacyjnych, lokalizowania poszukiwanej informacji, oceniania oraz efektywnego i etycznego wykorzystywania informacji.” • [SBP, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, http://sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/aktualności 18
 19. 19. Termin „Information Literacy” ma różne, powiązane ze sobą znaczenia cd. • IL = kierunek badań w ramach informatologii, albo bibliologii i informatologii, albo nawet multidyscyplinarny, samodzielny obszar badawczy / perspektywa naukowa • IL= wszystkie wymienione znaczenia razem 19
 20. 20. CIT w badaniach Information Literacy w latach 2001-2015 (wybrane aspekty) 20
 21. 21. Ile jest publikacji z XXI wieku, w których wykorzystano CIT do badania Information Literacy? • Wyszukiwanie w sześciu bazach w dniu 2015-03-12 • Wyrażenia wyszukiwawcze – “critical incident” AND SU information literacy, 2001- 2015 (LISTA) – TOPIC: ("critical incident") AND TOPIC: ("information literacy"), 2001-2015 (Web of Knowledge) – lub podobne (w pozostałych bazach) 21
 22. 22. Ile jest publikacji z XXI wieku, w których wykorzystano CIT do badania Information Literacy? Cd. • Pod uwagę wzięłam artykuły dotyczące ściśle IL; poświęcone przede wszystkim zachowaniom informacyjnym – nie. • Po eliminacji błędnie zaindeksowanych publikacji, duplikatów itp. otrzymałam jedynie 10 adekwatnych rezultatów (artykułów), w tym – 2 publikacje z rozbudowaną refleksją teoretyczno- metodologiczną na temat CIT (Hughes 2007; 2012) 22
 23. 23. Jak w analizowanych publikacjach określano zdarzenia krytyczne? Przykłady • Bieżące (najnowsze) zadania, które wymagały wykorzystania źródeł informacji online (Hughes 2007; 2012; 2013) • Zapamiętane zdarzenie związane z ważnymi projektami badawczymi (zadaniami) w trakcie studiów (Rodriguez 2012) • Najnowsze albo najlepiej zapamiętane zdarzenie związane z korzystaniem z biblioteki i jej zasobów na potrzeby pisania pracy zaliczeniowej (Kwon 2008) 23
 24. 24. Jak w analizowanych publikacjach gromadzono materiał empiryczny, czyli opisy zdarzeń krytycznych? Techniki gromadzenia danych • ankieta online (Rodriguez 2012) • ankieta tradycyjna (Gilstrap, Dupree 2008b) • eseje (500 do 1000 słów) pisane przez badanych (Kwon 2008) • obserwacja (Hughes 2007; 2012) • wywiad częściowo ustrukturyzowany (Hughes 2007; 2012; 2013; Yi 2014; 2015) 24
 25. 25. Dobór i liczba uczestników badań • Dobór celowy, samodobór • Liczba badanych (respondentów) wynosiła 11 (Stokes, Urquhart 2015), 20 (Yi 2015), 25 (Hughes 2012), 127 (Rodriguez 2012), 137 (Kwon 2008) 25
 26. 26. Jak analizowano materiał empiryczny? • Analiza fenomenograficzna (Yi 2014) • Analiza indukcyjna, analiza tematyczna, kategoryzacja (Hughes 2007; 2012) • Analiza zawartości, content analysis (Kwon 2008), oparta na kodowaniu (Yi 2015) • Qualitative interpretative categorisation (Stokes, Urquhart 2015) 26
 27. 27. W ramach jakiej metodologii stosowano Critical Incident Technique? • JAKOŚCIOWEJ – ang. qualitative investigation (research, study) (Gilstrap, Dupree 2008b; Hughes 2007; 2012; 2013) bądź • MIESZANEJ – ang. a mixed-methods approach (Gilstrap, Dupree 2008a), a mixed-methods investigation (Kwon 2008) 27
 28. 28. Tematyka badań IL, w których zastosowano CIT – przykłady • Health literacy (Yi 2014; 2015) • Relacje między umiejętnością krytycznego myślenia w kontekście poszukiwania informacji a lękiem przed biblioteką (Kwon 2008) • Wpływ biblioteki akademickiej na efekty kształcenia osiągane w uczelni wyższej (Rodriguez 2012) • Wykorzystanie źródeł informacji online w procesie uczenia się przez międzynarodowych studentów i związane z tym potrzeby w zakresie edukacji informacyjnej (Hughes 2007; 2012; 2013) 28
 29. 29. Zamiast podsumowania 29
 30. 30. Dlaczego warto stosować CIT w badaniach Information Literacy? Wybrane argumenty • Ponieważ CIT opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i przeżyciach użytkowników informacji (i bibliotek), o których mówią własnymi słowami, z ich punktu widzenia, posługując się terminami faktycznie występującymi w praktyce, • Ponieważ wnioski z tych badań stosunkowo łatwo zastosować w praktyce 30
 31. 31. Bibliografia – analizowane artykuły 1. Gilstrap, Donald L.; Dupree, Jason (2008a). A Regression Model of Predictor Variables on Critical Reflection in the Classroom: Integration of the Critical Incident Questionnaire and the Framework for Reflective Thinking. The Journal of Academic Librarianship, Vol. 34, Issue 6, p. 469-481. 2. Gilstrap, Donald L.; Dupree, Jason (2008b). Assessing Learning, Critical Reflection, and Quality Educational Outcomes: The Critical Incident Questionnaire. College and Research Libraries, Vol. 19, Issue 5, p. 407-426. 3. Hughes, Hilary (2007): Critical incident technique. In: S. Lipu, K. Williamson, & A. Lloyd (Eds.). Exploring methods in information literacy Research. Wagga Wagga, N.S.W.: Centre for Information Studies, Charles Sturt University, p. 49-66. 4. Hughes, Hilary (2012). An expanded critical incident approach for exploring information use and learning. Library and Information Research, Vol. 36, Issue 112, p. 72-95. 5. Hughes, Hilary (2013). International students using online information resources to learn: Complex experience and learning needs. Journal of Further and Higher Education, Vol. 37, Issue 1, p. 126-146. 6. Kwon, Nahyun (2008). A Mixed-Methods Investigation of the Relationship between Critical Thinking and Library Anxiety among Undergraduate Students in their Information Search Process. College & Research Libraries, p. 117- 130. 7. Rodriguez, Derek (2012). Answering questions about library impact on student learning. In the Library with the Lead Pipe, p. 1-14. 8. Stokes, Peter; Urquhart, Christine (2015). Profiling information behaviour of nursing students: part 2: derivation of profiles. Journal of Documentation, Vol. 71, Issue 1, p. 52-79. 9. Yi, Yong J. (2015). Health literacy and health information behavior of Florida public library users: A mixed methods study. Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 47, Issue 1, p. 17-29. 10. Yi, Yong J.; You, Soeun (2014). Understanding the librarian/user gap in perception of health information services: A phenomenographic approach. Journal of Librarianship and Information Science, p. 1-12. [online http://lis.sagepub.com/content/early/2014/05/05/0961000614532861.abstract] 31
 32. 32. Bibliografia – literatura uzupełniająca • Flanagan, John C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, Vol. 51, No. 4, p. 327-358. • Kachniewska, Magdalena. Analiza incydentów krytycznych jako źródło wiedzy o kliencie wewnętrznym. http://hotelink.republika.pl/cit/cit.htm • Kain, Daniel L. (2004). Owning significance: The critical incident technique in research. In K. deMarrais and S. D. Lapan (Eds.). Foundations for research: Methods of inquiry in education and the social sciences Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, p. 69-85. • Kurkowska, Ewa J. (2008). Information literacy – problemy terminologiczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 1, s. 71-81. • Urquhart, Christine et al. (2003). Critical incident technique and explicitation interviewing in studies of information behavior. Library and Information Science Research, Vol. 25, Issue 1, p. 63– 88. • Wolnowska, Anna; Komorowska, Agnieszka; Wardal, Zbigniew (2009). Kreowanie wizerunku bibliotekarza poprzez jakość usług świadczonych w bibliotece. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece, Białystok, 24-26 czerwca 2009. 32

×