Publicité

انواع ویلا از نظر ساختار.docx

23 Feb 2023
انواع ویلا از نظر ساختار.docx
انواع ویلا از نظر ساختار.docx
انواع ویلا از نظر ساختار.docx
انواع ویلا از نظر ساختار.docx
Publicité
انواع ویلا از نظر ساختار.docx
Prochain SlideShare
طراحی نمای ساختمانطراحی نمای ساختمان
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

انواع ویلا از نظر ساختار.docx

  1. ‫ساختار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ویال‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ویالها‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫ساخت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫سبک‬ ‫بقیه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫ویژگی‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫سازه‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ویال‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫انواع‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫تاثیر‬ ‫بی‬ ‫هم‬ . ‫بگیرید‬ ‫بهتری‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫برای‬  ‫فلت‬ ‫ویالی‬  ‫دوبلکس‬ ‫ویالی‬  ‫تریبلکس‬ ‫ویالی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فضا‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ویالیی‬ ، ‫همکف‬ ‫ویالی‬ ‫یا‬ ‫فلت‬ ‫ویالی‬ ‫سیرکالسیون‬ ‫ودارای‬ ‫شده‬ ‫تامین‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫ویال‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تفاوت‬ ‫هزینه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫عمودی‬ ‫های‬ ‫دار‬ ‫دوبلکس‬ ‫د‬ ‫ویال‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫اضافه‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫چون‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫بزرگتری‬ ‫های‬ ‫زمین‬ ‫باید‬ ‫فضا‬ ‫تمام‬ ‫های‬ . ‫نیست‬ ‫راحتی‬ ‫کار‬ ‫سطح‬ ‫دریک‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ویالی‬ ‫دوبلکس‬ ‫ویالی‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫زیبایی‬ ‫باعث‬ ‫خودش‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫عمودی‬ ‫سیرکالسیون‬ ‫فضاها‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ویال‬ ‫داخلی‬ ‫طراحی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫فضا‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫طراح‬ ‫دست‬ ‫ویال‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بسی‬ ‫زیبا‬ ‫حجم‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫ویالی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫باز‬ ‫ار‬ ‫بیشتری‬ ‫بصری‬ ‫کیفیات‬ ‫دارای‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫میباشد‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نشینمن‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫معموال‬ ‫ویالها‬ ‫از‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫طراحی‬
  2. ‫چندانی‬ ‫دو‬ ‫زیبایی‬ ‫بصری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫میکنند‬ ‫طراحی‬ ‫تری‬ ‫بلند‬ ‫سقف‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫تقسیم‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ویالیی‬ ‫تریبلکس‬ ‫ویالی‬ ‫طب‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫بندی‬ ‫قه‬ ‫آخر‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫طبقه‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فضا‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫فضایی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نشین‬ ‫شاه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ومنظر‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫حداکثری‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ، ‫میگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حتم‬ ‫دیگه‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتفاع‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ویال‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تناسب‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫حجم‬ ‫تا‬ ‫باشه‬ ‫بیشتری‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫ویال‬ ‫از‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ‫پس‬ ،‫ندهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫نسبتا‬ ‫زمین‬ ‫حتما‬ ‫هستید‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫بزرگ‬ ‫زیربنایی‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫ویال‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫بگوییم‬ ‫باید‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫قبل‬، ‫ویال‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫معماری‬ ‫که‬ ‫بهتره‬ ‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫ویال‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫زندگی‬ ‫دنیایی‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫بشوم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫رو‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫طراحی‬ ‫مورد‬ ‫موضوعات‬ ، ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫فراوانی‬ ‫تغییرات‬ ‫خوش‬ ‫دست‬ ‫رو‬ ‫میکنند‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫لذا‬ ‫های‬ ‫مرز‬ ‫نمیتوان‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مستثناع‬ ‫قاعده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫معماری‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫مشخصی‬
  3. ‫بنایی‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫همچنین‬ ‫مصالحی‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫ویا‬ ‫تاسیسات‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫میکنیم‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫دویست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫میشده‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫ون‬ ‫شبیه‬ ‫بنا‬ ‫اون‬ ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫شمایل‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫احداث‬ ‫بنایی‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ‫پس‬ ‫سنتی‬ ‫بنای‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫اصطالح‬ ،‫نیست‬ ‫کالسیک‬ ‫نئو‬ ‫یا‬ ‫کالسیک‬ ‫بنای‬ ‫یک‬ . ‫است‬ ‫کالسیک‬ ‫نیو‬ ‫اصطالح‬ ‫بنا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویال‬ ‫میتونم‬ ‫کنم‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫ظواهر‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫بخواهم‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ ‫ها‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫تقسیم‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ : ‫ویالهای‬ ‫به‬ ‫میشوند‬ ‫شمامل‬ ‫رو‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫سنتی‬ ‫طراحی‬ ‫سبک‬: ‫میتونم‬ ‫کالسیک‬ ‫های‬ ‫ویال‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بزنم‬ ‫مثال‬ ‫رو‬ ‫رمی‬ ‫و‬ ‫عربی‬، ‫مراکشی‬ ، ‫ایرانی‬ ‫ویال‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫نهضت‬ ‫حتی‬ ‫ویا‬ ‫مینیمال‬،‫دیکانستراکشن‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫متوان‬ ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫سبک‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫نو‬ ‫هنر‬ ‫بدهم‬ ‫ویال‬ ‫طراحی‬ ‫مراحل‬ ‫آن‬ ‫وساخت‬ ‫ویال‬ ‫کردن‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دقیقا‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫ی‬ ‫بودجه‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بیاوریم‬ ‫بدست‬ ‫برسانیم‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫بتونیم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫مشخض‬ ‫خ‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تیم‬ ‫باید‬ ‫دوم‬ ‫محله‬ ‫در‬ ‫ود‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫مشاوره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتونیم‬ ‫بعدی‬ ‫مراحل‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫بتونیم‬ ‫تا‬ ‫بگیریم‬ ‫برسونیم‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫نظر‬ ‫مشاوره‬ ‫سامو‬ ‫معماری‬ ‫استودیوی‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ، ‫زمین‬ ‫انتخاب‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫تصمیم‬ ‫بتونید‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫مورد‬ ‫تاسیسات‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ، ‫سازه‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نیازتون‬
  4. ‫کارفرمایا‬ ‫گاها‬ ، ‫باشید‬ ‫داشته‬ ، ‫طراحی‬ ‫سبک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ن‬ ‫عزیز‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ما‬ ، ‫میکنند‬ ‫مراجعه‬ ‫در‬ ‫هولناکی‬ ‫اشتباهات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫خودشان‬ ‫طراحی‬ ‫سبک‬ ‫ز‬ ‫خریدن‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اگر‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫ایجاد‬ ‫خودشون‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫یا‬ ،‫میداشتند‬ ‫رایگان‬ ‫ی‬ ‫مشاوره‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫برسند‬ ‫خودشون‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫کمتری‬ ‫خیلی‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫میتوانستند‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫محل‬ ‫زمین‬ ‫برسی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ ‫سوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حساس‬ ‫بسیار‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫بنا‬ ‫احداث‬ ‫گ‬ ‫تاثیر‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫چون‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫ذ‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫دخیل‬ ‫برای‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ویالی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫باید‬ ‫چهارم‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫اگر‬ ،‫است‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ساخته‬ ‫شخصی‬ ‫وشلوار‬ ‫کت‬ ‫از‬ ‫میتونم‬ ‫بزنم‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫مثال‬ ‫بخواهم‬ ‫شما‬ ‫مخصوص‬ ‫خیاط‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫سفارشی‬ ‫دوخته‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫شود‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫پس‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫وشلوار‬ ‫کت‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫شم‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫با‬ ‫معمار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫آشنا‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫خواسته‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫بدهد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫بشود‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫ویال‬ ‫طراحی‬ ‫سبک‬ ‫باید‬ ‫بعد‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫پالن‬ : ‫شامل‬ ‫که‬ ‫یک‬ ‫فاز‬ ‫های‬ ‫ونقشه‬ ‫شروع‬ ‫ویال‬ ‫طراحی‬ ‫مرحله‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مقاطع‬ ، ‫ها‬ ‫نما‬، ‫اسکیپ‬ ‫لند‬ ‫های‬ ‫پالن‬، ‫مبلمان‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫تکمیل‬ ‫ویال‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫تاسیسات‬ ، ‫سازه‬ ‫های‬ ‫نفشه‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫دو‬ ‫فاز‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫کارفرما‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ، ‫میشود‬ ‫معماری‬ ‫دو‬ ‫فاز‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫پیمانکار‬
  5. ‫که‬ ‫است‬ ‫نکته‬ ‫بشوم‬ ‫نشان‬ ‫خاطر‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫موضوع‬ ‫حت‬ ‫مناسب‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫هم‬ ‫آون‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ویال‬ ‫اجرای‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫باتجربه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫حتما‬ ‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫شما‬ ‫هم‬ ‫هرچقدر‬ ‫پروژه‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫باال‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫کنی‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫کارفرمایان‬ ‫به‬ ‫میتوانیم‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫سامو‬ ‫معماری‬ ‫استودیوی‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کنیم‬ ‫کمک‬ ‫عزیزمون‬ ‫رو‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫خودمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫میدیم‬ ‫ترجیح‬ ‫قاعدتا‬ ‫خ‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫بتونیم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫اجرا‬ ‫خودمان‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫دمون‬ ‫بگ‬ ‫نمایش‬ ‫ذ‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫گاهی‬ ‫اما‬ ، ‫اریم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫بحث‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫دور‬ ‫ی‬ ‫فاصله‬ ‫کارفرما‬ ، ‫در‬ ‫و‬ ‫آییم‬ ‫می‬ ‫کارفرما‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫عالیه‬ ‫ناظر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫تا‬ ‫هستیم‬ ‫کارفرما‬ ‫همراه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬ ‫بگیرد‬ ‫انجام‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ .
Publicité