Dattamala mantra

Dattamala Mantra http://aniruddhabapu-gurupournima.blogspot.in/

www.samirsinh-dattopadhye.blogspot.in
Hari Om Hari Om Hari Om
Shree Ram Shree Ram Shree Ram
› Z_mo ^JdVo XÎmmÌo`m`, ñ_aU_mÌg§Vwï>m`, _hm^`{ZdmaUm`,
_hmkmZàXm`, {MXmZ§XmË_Zo, ~mcmoÝ_Îm{nemMdoem`,
_hm`mo{JZo AdYyVm`, AZgy`m@@Z§XdY©Zm`, A{ÌnwÌm`,
› ^d~§Y{d_moMZm`,"Am§' AgmÜ`gmYZm`,
"èht' gd©{d^y{VXm`, "H«$m¢' AgmÜ`mH$f©Um`,
"E|' dmH²$àXm`, "pŠb¨' OJËÌ`derH$aUm`,
"gm¡…' gd©_Z…jmo^Um`, "lt' _hmg§nËàXm`',
"½cm¢' ^y_ÊS>cm{YnË`àXm`, "Ðm§' {Ma§Or{dZo,
dfQ²> derHw$é derHw$é, dm¡fS>mH$f©`mH$f©`, "hþ§' {dÛof` {dÛof`',
"$Q²>' CƒmQ>` CƒmQ`, R>… R>… ñV§^` ñV§^`, I| I| _ma` _ma`,
Z_… g§nÞ` g§nÞ`, ñdmhm nmof` nmof`, na_§Ìna`§ÌnaV§Ìm{U
qN>{Y qN>{Y, J«hmZ² {Zdma` {Zdma`, ì`mYrZ² {dZme` {dZme`,
Xw…I§ ha ha, Xm[aÐ`§ {dÐmd` {dÐmd`, Xoh§ nmof` nmof`,
{MÎm§ Vmof` Vmof`, gd©_§Ìñdê$nm`, gd©`§Ìñdê$nm`, gd©V§Ìñdê$nm`,
gd©n„dñdê$nm`, › Z_mo _hm{gÕm` ñdmhm Ÿ&&
For Audio Click on Image

Contenu connexe

Tendances

Jc july2018-hindiJc july2018-hindi
Jc july2018-hindiJCPRADEEPjc
88 vues44 diapositives
Mahabhara kathaMahabhara katha
Mahabhara kathamianagpur
444 vues2 diapositives
Krutrim paus 1Krutrim paus 1
Krutrim paus 1Shreehari Marathe
2K vues17 diapositives

Tendances(18)

Jc july2018-hindiJc july2018-hindi
Jc july2018-hindi
JCPRADEEPjc88 vues
Mahabhara kathaMahabhara katha
Mahabhara katha
mianagpur444 vues
Aisi Akshare Diwali Ank -2009Aisi Akshare Diwali Ank -2009
Aisi Akshare Diwali Ank -2009
marathivaachak3.7K vues
Girimitra sammelan 2019 souvenirGirimitra sammelan 2019 souvenir
Girimitra sammelan 2019 souvenir
Mumbaikar Le240 vues
Krutrim paus 1Krutrim paus 1
Krutrim paus 1
Shreehari Marathe2K vues
MultimediaMultimedia
Multimedia
Vishal Aher30 vues
AahAah
Aah
Sudheer Maurya370 vues
Prekshadhyanmarch2012Prekshadhyanmarch2012
Prekshadhyanmarch2012
typctc330 vues
Kailash mansarovar-yatra brochureKailash mansarovar-yatra brochure
Kailash mansarovar-yatra brochure
Vibrant Holiday Destinations Pvt Ltd 800 vues
uzumehomedecoruzumehomedecor
uzumehomedecor
uzume home decor8 vues
The social and economic history of ancient indiaThe social and economic history of ancient india
The social and economic history of ancient india
DR.PREM CHANDRA THAKUR719 vues
THE HISTORY OF MITHILATHE HISTORY OF MITHILA
THE HISTORY OF MITHILA
DR.PREM CHANDRA THAKUR757 vues
Inndia Khajuraho(New)Inndia Khajuraho(New)
Inndia Khajuraho(New)
adam eva318 vues
A better tomorrowA better tomorrow
A better tomorrow
Azlin lolin1.3K vues
Monstruos 1aMonstruos 1a
Monstruos 1a
guest31365a295 vues

En vedette(10)

Stotras in SahopaasanaStotras in Sahopaasana
Stotras in Sahopaasana
Mihir Nagarkar2.8K vues
Panchamukh Hanumat KavachamPanchamukh Hanumat Kavacham
Panchamukh Hanumat Kavacham
Samirsinh Vaidya-Dattopadhye3.2K vues
Shree Sankatmochan Hanuman StotraShree Sankatmochan Hanuman Stotra
Shree Sankatmochan Hanuman Stotra
Samirsinh Vaidya-Dattopadhye3.3K vues
Shree Aniruddha Gurukshetra MantraShree Aniruddha Gurukshetra Mantra
Shree Aniruddha Gurukshetra Mantra
Mihir Nagarkar10.9K vues
Ghorkashtoddharan stotraGhorkashtoddharan stotra
Ghorkashtoddharan stotra
Samirsinh Vaidya-Dattopadhye27.3K vues
Hanuman chalisaHanuman chalisa
Hanuman chalisa
Samirsinh Vaidya-Dattopadhye1.3K vues
Bapu Special Issue - Amche Bapu - (01-Jan-2012)Bapu Special Issue - Amche Bapu - (01-Jan-2012)
Bapu Special Issue - Amche Bapu - (01-Jan-2012)
Samirsinh Vaidya-Dattopadhye805 vues
Madhyam Marga 23-Dec-07Madhyam Marga 23-Dec-07
Madhyam Marga 23-Dec-07
Samirsinh Vaidya-Dattopadhye552 vues
E shree gajanan vijay granthE shree gajanan vijay granth
E shree gajanan vijay granth
atul baride6.5K vues

Dattamala mantra

  • 1. www.samirsinh-dattopadhye.blogspot.in Hari Om Hari Om Hari Om Shree Ram Shree Ram Shree Ram › Z_mo ^JdVo XÎmmÌo`m`, ñ_aU_mÌg§Vwï>m`, _hm^`{ZdmaUm`, _hmkmZàXm`, {MXmZ§XmË_Zo, ~mcmoÝ_Îm{nemMdoem`, _hm`mo{JZo AdYyVm`, AZgy`m@@Z§XdY©Zm`, A{ÌnwÌm`, › ^d~§Y{d_moMZm`,"Am§' AgmÜ`gmYZm`, "èht' gd©{d^y{VXm`, "H«$m¢' AgmÜ`mH$f©Um`, "E|' dmH²$àXm`, "pŠb¨' OJËÌ`derH$aUm`, "gm¡…' gd©_Z…jmo^Um`, "lt' _hmg§nËàXm`', "½cm¢' ^y_ÊS>cm{YnË`àXm`, "Ðm§' {Ma§Or{dZo, dfQ²> derHw$é derHw$é, dm¡fS>mH$f©`mH$f©`, "hþ§' {dÛof` {dÛof`', "$Q²>' CƒmQ>` CƒmQ`, R>… R>… ñV§^` ñV§^`, I| I| _ma` _ma`, Z_… g§nÞ` g§nÞ`, ñdmhm nmof` nmof`, na_§Ìna`§ÌnaV§Ìm{U qN>{Y qN>{Y, J«hmZ² {Zdma` {Zdma`, ì`mYrZ² {dZme` {dZme`, Xw…I§ ha ha, Xm[aÐ`§ {dÐmd` {dÐmd`, Xoh§ nmof` nmof`, {MÎm§ Vmof` Vmof`, gd©_§Ìñdê$nm`, gd©`§Ìñdê$nm`, gd©V§Ìñdê$nm`, gd©n„dñdê$nm`, › Z_mo _hm{gÕm` ñdmhm Ÿ&& For Audio Click on Image