Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ตัวอย่างใบสมัคร

19 862 vues

Publié le

สมัตรตำรวจ

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ตัวอย่างใบสมัคร

  1. 1. การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 รหัสประจำตัวสอบ 000100004 3 9 0 9 8 0 0 1 3 1 7 3 2 เลขประจำตัวประชาชน1. ชื่อ นายวชิรพงศ์ นามสกุล จันทร์อินทร์ เพศ ชาย เลขประจำตัวประชาชน 39098001317322. ประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สาย นสต.1 (ตัวอักษรย่อ) หน่วยที่ประสงค์สมัครสอบ บช.ศ.3. เกิดวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2528 อายุ 26 ปี 9 เดือน4. ศาสนา พุทธ5. สำเร็จการศึกษาวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาชื่อ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยสำเร็จและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 06 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25466. ส่วนสูง 176.00 ซ.ม. รอบอก 85.00 ซ.ม.7. กรณีเพศชายมีหลักฐานทางทหารคือ - สด.88. สถานที่ออกหลักฐานทางทหาร อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร9. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 100 หมู่ - ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 ภูมิลำเนาเกิด (จังหวัด) กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์บ้าน 029413162 ต่อ - โทรศัพท์มือถือ 081579700010. เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือไม่ ไม่เคย11. อาชีพ ว่างงาน12. คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ กรณีเป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากปฎิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการปราบปรามโจร ผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู ไม่มี ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศรับสมัครพร้อมผนวกท้ายประกาศครบถ้วนเป็นที่เข้าใจแล้ว สมัครใจยินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตาม ประกาศดังกล่าวทุกประการ และให้คำรับรองว่าการกรอกข้อความดังกล่าวนี้เป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากข้อมูลใบสมัครดังกล่าว ข้างต้นเป็นเท็จ ถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศรับสมัคร และอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ตามประมวลกฏหมายอาญา และหากปรากฎว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ฯ ครั้งนี้ ลงชื่อ ผู้สมัคร ลงชื่อ กรรมการรับใบสมัคร ( วชิรพงศ์ จันทร์อินทร์ ) ( ) วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ; 18:19:24 น. / / วันเวลาสมัครสอบ วันที่พิมพ์:09/04/2555 18:28:04 IP:58.8.218.64

×