CxÉ SÒÌlÉrÉÉ qÉå SÉå iÉUWû Måü sÉÉåaÉ oÉWÒûiÉÉrÉiÉ xÉå mÉÉrÉå eÉÉiÉå Wæû. LMü uÉÉå eÉÉå oÉWÒûiÉ AcNåû WûÉåiÉå Wæû AÉåU SÒx...
Måü sÉÉåaÉ pÉÏ AÉaÉå AÉ aÉrÉå.AÉæU SåZÉiÉå -2 oÉÉiÉ CiÉlÉÏ oÉRû aÉD ÌMü SlaÉÉå MüÉ ÃmÉ sÉålÉå sÉaÉ aÉD.ClWûÏ
SlaÉÉå Måü oÉ...
vÉqÉÉï eÉÏ-oÉÉiÉ mÉUåvÉÉlÉ WûÉålÉå ÌMü lÉWûÏ Wæû AÉæU lÉÉ WûÏ SÒZÉÏ WûÉålÉå MüÐ,oÉÉiÉ iÉÉå oÉxÉ CiÉlÉÏ xÉÏ Wæû ÌMü rÉå
sÉÉ...
sÉaÉpÉaÉ SÉå bÉlOåû oÉÉS UÉbÉuÉ MüÉ TüÉålÉ oÉeÉiÉÉ Wæû, ExÉ mÉU ÍvÉZÉÉ MüÉ lÉÉqÉ Wæû,UÉbÉuÉ TüÉålÉ EPûÉiÉÉ Wæû
iÉÉå ExÉå U...
eÉÉrÉåaÉÉ.
AcÉÉlÉMü ÌuÉuÉåMü aÉÉQûÏ UÉåMü SåiÉÉ Wæû,AÉæU xÉoÉ Måü cÉåWûUÉå mÉU LMü ÍvÉMülÉ xÉÏ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû.
aÉÉQûÏ xÉå s...
QûÉåYOûU- iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ eÉÉå oÉÏqÉÉU qÉÌWûsÉÉ jÉÏ uÉÉå AoÉ PûÏMü Wæû,mÉUliÉÑ iÉÑqWûÉUå ÌmÉiÉÉeÉÏ...........
CiÉlÉå qÉå m...
AÉeÉ UÉbÉuÉ AÉæU ÍvÉZÉÉ SÉålÉÉå bÉU mÉU oÉæPåû WÒûL ZÉÉqÉÉåvÉÏ xÉå LMü SÕxÉUå Måü xÉÉjÉå uÉ£ü ÌoÉiÉÉ UWåû
Wæû,iÉpÉÏ UÉbÉuÉ...
ÍvÉZÉÉ-PûÏMü Wæû,iÉÑqÉ uÉWû QåûxMü mÉU eÉÉMüU oÉæPûÉå. qÉæ iÉÑqWûÉUå ÍsÉrÉå mÉÉlÉÏ sÉåMüU AÉiÉÏ WÕû.
sÉaÉpÉaÉ 10 ÍqÉlÉOû o...
15-08-1985
"AÉeÉ AÉeÉÉSÏ Måü CxÉ qÉÉæMåü mÉU ÌSssÉÏ ÌMü CxÉ ZÉÑsÉÏ WûuÉÉ qÉå qÉæ, UÉkÉÉ AÉæU AoSÒsÉ cÉælÉ ÌMü xÉÉxÉ
sÉå UW...
"mÉÉmÉÉ xÉcÉqÉÑcÉ qÉWûÉlÉ ClxÉÉlÉ jÉå,iÉÑqWåû mÉiÉÉ Wæû eÉoÉ ExÉ ÌSlÉ WûqÉ AxmÉiÉÉsÉ eÉÉ UWåû jÉå iÉoÉ qÉæ mÉÉmÉÉ Måü
xÉÉq...
UÉbÉuÉ ClÉ oÉccÉÉå xÉå WûU UÌuÉuÉÉU MüÉå ÍvÉZÉÉ AÉæU ÌuÉuÉåMü Måü xÉÉjÉ ÍqÉsÉlÉå eÉÉiÉÉ Wæû.ÌmÉdsÉå SÉå
xÉÉsÉÉå qÉå aÉÉlkÉ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Raghav

378 vues

Publié le

An old one, written 6 years back

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Raghav

 1. 1. CxÉ SÒÌlÉrÉÉ qÉå SÉå iÉUWû Måü sÉÉåaÉ oÉWÒûiÉÉrÉiÉ xÉå mÉÉrÉå eÉÉiÉå Wæû. LMü uÉÉå eÉÉå oÉWÒûiÉ AcNåû WûÉåiÉå Wæû AÉåU SÒxÉUå uÉÉå eÉÉå MÑüNû oÉÑUå WûÉåiÉå Wæû. mÉU MÑücÉ vÉÉrÉS ClÉ SÉålÉÉå xÉå eÉUÉ AsÉaÉ WûÉåiÉå Wæû.UÉbÉuÉ ÍpÉ MÑüNû LåxÉÉ WûÏ Wæû, AmÉlÉå AÉmÉ qÉå MüD AcNûÏ oÉÉiÉå xÉqÉåOåû WÒûL LMüSqÉ ÎÄeÉlSÉÌSsÉ ClxÉÉlÉ, oÉxÉ LMü xÉqÉxrÉÉ Wæû ÌMü uÉÉå AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå mÉWûcÉÉlÉ lÉWûÏ mÉÉ UWûÉ jÉÉ. mÉUliÉÑ vÉÉrÉS CxÉ iÉUWû Måü sÉÉåaÉ ÌlÉrÉiÉÏ ²ÉUÉ cÉÑlÉå WÒûL WûÉåiÉå Wæû ÌMüxÉÏ ÌuÉvÉåwÉ MüÉrÉï MüÉå mÉÔUÉ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå, AÉæU LMü ÌSlÉ LåxÉÉ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû eÉoÉ ElWåû AmÉlÉÏ xÉqpÉÉuÉlÉÉAÉå MüÉ AWûxÉÉxÉ mÉÔUÏ iÉUWû WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû. MüÉåD LMü LåxÉÏ bÉOûlÉÉ eÉÉå ElÉMüÐ mÉÔUÏ ÎÄeÉlSaÉÏ oÉSsÉ MüU UZÉ SåiÉÏ Wæû AÉæU rÉå sÉÉåaÉ AmÉlÉÉ mÉÔUÉ eÉÏuÉlÉ ExÉ ÌlÉrÉiÉ MüÉrÉï MüÉå mÉÔU MüUlÉå qÉå sÉaÉÉ SåiÉå Wæû. MüÉælÉ Wæû UÉbÉuÉ ? LåxÉÉ YrÉÉ WÒûAÉ ExÉMåü eÉÏuÉlÉ qÉå ÎeÉxÉxÉå uÉÉå oÉSsÉ MüU UWû aÉrÉÉ? rÉå xÉoÉ eÉÉlÉlÉå Måü mÉWûsÉå AÉDrÉå MüWûÉlÉÏ Måü MÑüNû AÉæU mÉɧÉÉå Måü oÉÉUå qÉå eÉÉlÉ sÉåiÉå Wæû. AeÉrÉ vÉqÉÉï - mÉåvÉå xÉå ÌuÉkrÉÉmÉMü AÉæU UÉbÉuÉ Måü ÌmÉiÉÉ. aÉÉlkÉÏuÉÉS ClÉ MüÉ ÌmÉërÉ ÌuÉwÉrÉ Wæû.AÉæU ClÉ ÌMü eÉÏuÉlÉ vÉæsÉÏ pÉÏ MüÉÄTüÏ MÑüNû ElÉMüÐ iÉUWû WûÏ Wæû. MüD xÉÉsÉÉåÇ xÉå sÉÉåaÉÉå MüÉå aÉÉlkÉÏuÉÉS xÉÏZÉÉ UWåû Wæû mÉU AmÉlÉå oÉåOåû AÉæU aÉÉlkÉÏ MüÉ ÍqÉsÉÉmÉ MüpÉÏ lÉWûÏ MüUuÉÉ mÉÉrÉå.vÉqÉÉï eÉÏ MüÉå sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü ElÉ MüÉ rÉå xÉmÉlÉÉ AoÉ AkÉÔUÉ WûÏ UWû eÉÉrÉåaÉÉ. CxÉ oÉÉiÉ Måü ÍsÉrÉå vÉqÉÉï eÉÏ lÉå UÉbÉuÉ mÉU MüpÉÏ SoÉÉuÉ pÉÏ lÉWûÏ QûÉsÉÉ.YrÉÉåÇÌMü uÉÉå eÉÉlÉiÉå jÉå ÌMü UÉbÉuÉ qÉlÉ MüÉ oÉÑUÉ lÉWûÏ Wæû AÉæU lÉÉ WûÏ aÉÉlkÉÏuÉÉS xÉå lÉÄTüUiÉ MüUiÉÉ Wæû. oÉxÉ oÉÉiÉ CiÉlÉÏ Wæû ÌMü uÉÉå aÉÉlkÉÏuÉÉS Måü xÉlMÑüÍcÉiÉ AjÉÉåïÇ qÉå ÍbÉU MüU UWû aÉrÉÉ Wæû.ÌTüU pÉÏ ElWåû lÉÉ eÉÉlÉå YrÉÉå LåxÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü LMü lÉÉ LMü ÌSlÉ ExÉå xÉqÉfÉ qÉå AÉ eÉÉrÉåaÉÉ ÌMü aÉÉlkÉÏuÉÉS MüÉ AjÉï xÉirÉ AÉæU AÌWûlxÉÉ xÉå MüWûÏ erÉÉSÉ Wæû. ÍvÉZÉÉ- UÉbÉuÉ ÌMü mÉëåÍqÉMüÉ. UxÉÉrÉlÉ ÌuÉarÉÉlÉ AÉæU AlrÉ ÌuÉwÉrÉ ExÉMåü oÉxÉ ÌMü oÉÉiÉ lÉWûÏ Wæû sÉåÌMülÉ ÌTüU pÉÏ ÌMüxÉÏ lÉÉ ÌMüxÉÏ iÉUWû WûU uÉwÉï mÉÉxÉ WûÉå eÉÉrÉÉ MüUiÉÏ Wæû.ÍvÉZÉÉ xuÉpÉÉuÉ xÉå xÉUsÉ AÉæU UÉbÉuÉ Måü ÌmÉiÉÉ ÌMü AcNûÏ SÉåxiÉ Wæû. ExÉå aÉÉlkÉÏuÉÉS xÉÏZÉlÉå qÉå vÉqÉÉï eÉÏ ÎeÉiÉlÉÉ EixÉÉWû iÉÉå lÉWûÏ Wæû mÉU UÉbÉuÉ xÉå jÉÉåQûÉ erÉÉSÉ Wæû. ExÉMüÉ rÉå xuÉpÉÉuÉ WûÏ UÉbÉuÉ Måü cÉåWûUå mÉU ÎÄeÉlSÉÌSsÉÏ UZÉiÉÉ Wæû. ÌuÉuÉåMü- UÉbÉuÉ MüÉ SÉåxiÉ. ClÉMåü ÍsÉrÉå ÎÄeÉlSaÉÏ ZuÉÉoÉ oÉÑlÉlÉå MüÉ lÉÉqÉ Wæû.ÌmÉiÉÉ vÉWûU Måü oÉQåû sÉÉåaÉÉå qÉå xÉå LMü Wæû CxÉÍsÉL pÉÌuÉwrÉ ÌMü MüÉåD ZÉÉxÉ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏ Wæû.oÉxÉ jÉÉåQûÉ mÉRû sÉÉå AÉæU ÌmÉiÉÉeÉÏ Mü MüÉUÉåoÉÉU xÉqpÉÉsÉ sÉÉå rÉWûÏ ClÉ MüÉ lÉÉUÉ Wæû, sÉåÌMülÉ ÌTüU pÉÏ AmÉlÉå SqÉ mÉU MÑüNû MüU ÌSZÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå Wæû. mÉÔUÉ vÉWûU SlaÉÉå ÌMü AÉaÉ qÉå pÉQûMü UWûÉ Wæû.CxÉ xÉå mÉWûsÉå rÉWûÉ MüpÉÏ pÉÏ CiÉlÉÏ xÉqmÉëSÉÌrÉMüiÉÉ lÉWûÏ SåZÉÏ aÉD. WûU MüÉåD eÉæxÉå LMü SÕxÉUå Måü ZÉÔlÉ MüÉ mrÉÉxÉÉ xÉÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû. oÉÉiÉ oÉxÉ CiÉlÉÏ xÉÏ Wæû ÌMü MÑüNû ÌSlÉÉå mÉWûsÉå LMü xÉQûMü ÌlÉqÉÉïhÉ Måü SÉæUÉlÉ LMü qÉÎlSU MüÉå WûOûÉlÉå MüÐ oÉÉiÉ MüWûÏ aÉD jÉÏ.ÎeÉxÉ mÉU MÑüNû sÉÉåaÉ lÉÉUÉeÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU qÉÉæeÉÔS AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ mÉU mÉjÉUÉuÉ MüUlÉå sÉaÉ aÉrÉå. AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ mÉU rÉå AÉUÉåmÉ sÉaÉÉrÉÉ aÉrÉÉ ÌMü ÎeÉsÉÉ MüsÉYOûU AWûqÉS ZÉÉlÉ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ WûÉålÉå ÌMü uÉeÉWû xÉå LåxÉÉ MüUlÉå ÌMü AÉarÉÉ Så UWåû Wæû.oÉxÉ ÌTüU YrÉÉ jÉÉ mÉjÉUÉuÉ ÌMü oÉÉiÉ xÉÑlÉ MüU qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉ 1 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 2. 2. Måü sÉÉåaÉ pÉÏ AÉaÉå AÉ aÉrÉå.AÉæU SåZÉiÉå -2 oÉÉiÉ CiÉlÉÏ oÉRû aÉD ÌMü SlaÉÉå MüÉ ÃmÉ sÉålÉå sÉaÉ aÉD.ClWûÏ SlaÉÉå Måü oÉÏcÉ LMü xÉÑoÉWû MüÐ oÉÉiÉ Wæû eÉoÉ UÉbÉuÉ AÉæU vÉqÉÉï eÉÏ LMü SÕxÉUå xÉå oÉÉiÉ MüU UWåû jÉå. vÉqÉÉï eÉÏ- Wåû CµÉU ! YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû ClÉ sÉÉåaÉÉå MüÉå ? sÉaÉiÉÉ Wæû mÉÔU vÉWûU iÉoÉÉWû MüU Måü ÌWû SqÉ sÉåÇaÉå rÉå sÉÉåaÉ.MüÉåD ClWåû xÉqÉfÉÉiÉÉ YrÉÉå lÉWûÏ ÌMü CxÉ eÉÉiÉ- mÉÉiÉ AÉæU kÉqÉï Måü lÉÉqÉ mÉU sÉQûÉD MüÉ MüÉåD AliÉ lÉWûÏ Wæû. UÉbÉuÉ - lÉWûÏ mÉÉmÉÉ, qÉæ AÉmÉMüÐ CxÉ oÉÉiÉ xÉå MÑüNû WûS iÉMü AxÉWûqÉiÉ WÕû.AaÉU MüÉåD AÉmÉMüÐ pÉÉuÉlÉÉAÉå MüÉå cÉÉåOû mÉWÒûcÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå xÉeÉÉ eÉÃU ÍqÉsÉlÉÏ cÉÉÌWûrÉå.AaÉU sÉÉåaÉ CxÉå kÉÉÍqÉïMü sÉQûÉD MüÉ lÉÉqÉ SåiÉå Wæû iÉÉå PûÏMü Wæû. MüpÉÏ-2 rÉå pÉÏ eÉÃUÏ WûÉåiÉÉ Wæû. vÉqÉÉï eÉÏ- sÉåÌMülÉ AaÉU CxÉ sÉQûÉD Måü lÉÉqÉ mÉU oÉccÉÉåÇ AÉæU AxÉWûÉrÉÉå ÌMü oÉÍsÉ cÉRûÉD eÉÉrÉå iÉÉå ÌTüU CxÉå oÉlS ÌMürÉÉ eÉÉlÉÉ eÉÃUÏ Wæû.MÑüNû qÉÉæMüÉ mÉUxiÉ iÉÉMüiÉÉå ÌMü uÉeÉWû xÉå AÉeÉ mÉÔUÉ vÉWûU CxÉ AÉaÉ qÉå eÉsÉ UWûÉ Wæû. UÉbÉuÉ- sÉåÌMülÉ pÉaÉiÉ ÍxÉWûÇ lÉå pÉÏ xÉWûÏ WûÏ MüWûÉ Wæû "oÉWûUÉåÇ MüÉå xÉÑlÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå kÉqÉÉMåü eÉÃUiÉ WûÉåiÉÏ Wæû". vÉqÉÉï eÉÏ- sÉåÌMülÉ rÉå kÉqÉÉMåü sÉÉåaÉÉåÇ Måü MüÉlÉ iÉoÉ ZÉÉåsÉåÇaÉå oÉåOûÉ, eÉoÉ ClWåû xÉWûÏ ÌSvÉÉ qÉå AÉæU xÉWûÏ iÉUÄTü ÌMürÉÉ eÉÉrÉå. UÉbÉuÉ- sÉåÌMülÉ kÉqÉï ÌMü U¤ÉÉ pÉÏ iÉÉå eÉÃUÏ Wæû. vÉqÉÉï eÉÏ- CxÉ iÉUWû ? UÉbÉuÉ- vÉÉrÉS? vÉqÉÉï eÉÏ- iÉÉå ÌTüU ExÉ aÉÉlkÉÏ uÉÉS Mü YrÉÉ ÎeÉxÉå WûqÉ oÉUxÉÉå xÉå xÉÏZÉiÉå AÉ UWåû Wæû ?AÉæU uÉÉå ÌuÉcÉÉUkÉÉUÉ ÎeÉxÉlÉå WûqÉå AÉeÉÉSÏ ÌSsÉÉD? UÉbÉuÉ- uÉÉå xÉoÉ PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ WûqÉ xÉpÉÏ MüÉå ExÉMüÐ mÉÉsÉlÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå qÉeÉoÉÔU iÉÉå lÉWûÏ MüU xÉMüiÉå. vÉqÉÉï eÉÏ- xÉqÉfÉÉ iÉÉå xÉMüiÉå Wæû ! UÉbÉuÉ- qÉÑfÉå xÉqÉfÉ lÉWûÏ AÉ UWûÉ AÉmÉ CiÉlÉÉ mÉUåvÉÉlÉ YrÉÉå WûÉå UWåû WûÉå ?MÑüNû ÌSlÉÉåÇ ÌMü oÉÉiÉ Wæû ÌTüU xÉoÉ MÑüNû mÉWûsÉå eÉæxÉÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ. 2 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 3. 3. vÉqÉÉï eÉÏ-oÉÉiÉ mÉUåvÉÉlÉ WûÉålÉå ÌMü lÉWûÏ Wæû AÉæU lÉÉ WûÏ SÒZÉÏ WûÉålÉå MüÐ,oÉÉiÉ iÉÉå oÉxÉ CiÉlÉÏ xÉÏ Wæû ÌMü rÉå sÉÉåaÉ eÉÉå AÉmÉxÉ qÉå sÉQû UWåû Wæû uÉÉå xÉpÉÏ AmÉlÉå WûÏ Wæû. CiÉlÉÏ oÉÉiÉ WûÉålÉå Måü oÉÉS SÉålÉÉå AmÉlÉå-2 MüÉrÉÉåï qÉå urÉxiÉ WûÉå eÉÉiÉå Wæû. SlaÉÉåÇ ÌMü uÉeÉWû xÉå UÉbÉuÉ MüÉåsÉåeÉ lÉWûÏ eÉÉ mÉÉ UWûÉ jÉÉ.CxÉ ÍsÉrÉå ExÉå SÉåxiÉÉå ÌMü rÉÉS xÉiÉÉ UWûÏ jÉÏ AÉæU xÉoÉ xÉå erÉÉSÉ ÍvÉZÉÉ MüÐ, SÉålÉÉå ÌMü qÉÑsÉÉMüÉiÉ SÉå xÉÉsÉ mÉWûsÉå MüÉåsÉåeÉ qÉå WÒûD jÉÏ.ÍvÉZÉÉ mÉëÉÌ¢üÌiÉMü ÃmÉ xÉå vÉÉliÉ jÉÏ, ÌTüU pÉÏ ÌuÉÍcÉ§É xuÉpÉÉuÉ uÉÉsÉÉ UÉbÉuÉ ExÉå mÉxÉlS jÉÉ.AÉæU WûÉåiÉÉ pÉÏ YrÉÉåÇ lÉWûÏ,ZÉåsÉ MÔüS Måü xÉÉjÉ-2 mÉRûÉD qÉå pÉÏ MüÉÄTüÏ AcNûÉ jÉÉ. oÉxÉ LMü oÉÉiÉ UÉbÉuÉ AÉæU ExÉMåü ÌmÉiÉÉ MüÉå AsÉaÉ MüUiÉÏ jÉÏ AÉæU uÉÉå jÉÉ SÉålÉÉå MüÉ "xÉÉqÉÉÎeÉMü xÉUÉåMüÉU" UÉbÉuÉ MüÉå xÉqÉÉeÉ xÉå MüÉåC ZÉÉxÉ sÉålÉÉ-SålÉÉ lÉWûÏ jÉÉ eÉoÉMüÐ xÉqÉÉeÉ xÉåuÉÉ vÉqÉÉï eÉÏ Måü ÍsÉrÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ sɤrÉ jÉÉ.LåxÉÉ vÉÉrÉS CxÉ ÍsÉrÉå jÉÉ YrÉÉåÌMü AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ LMü oÉQûÉ ÌWûxxÉÉ aÉÉlkÉÏuÉÉS MüÉå xÉqÉfÉlÉå AÉæU sÉÉåaÉÉå xÉqÉfÉÉlÉå qÉå sÉaÉÉ cÉÑMåü jÉå. AÉæU mÉÉÇcÉ xÉÉsÉ mÉWûsÉå UÉbÉuÉ ÌMü qÉÉ ÌMü qÉÉæiÉ Måü oÉÉS uÉÉå AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå mÉÔUÏ iÉUWû pÉÔsÉ cÉÑMåü jÉå. UÉbÉuÉ ÍvÉZÉÉ MüÉå TüÉålÉ sÉaÉÉiÉÉ Wæû....... ÍvÉZÉÉ- WåûsÉÉã UÉbÉuÉ- qÉæ UÉbÉuÉ ! ÍvÉZÉÉ- iÉÑqÉ PûÏMü iÉÉå WûÉå lÉÉ ?vÉWûU MüÉ qÉÉWûÉæsÉ MÑüNû erÉÉSÉ WûÏ ZÉUÉoÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû. UÉbÉuÉ- qÉæ mÉÔUÉã iÉUWû PûÏMü WÕû.oÉxÉ iÉÑqWûÉUÉ WûÉsÉ eÉÉlÉlÉå Måü ÍsÉrÉå TüÉålÉ ÌMürÉÉ jÉÉ. ÍvÉZÉÉ- qÉæ pÉÏ PûÏMü WÕû, sÉåÌMülÉ qÉÉ ÌMü iÉÌoÉrÉiÉ MüsÉ xÉå jÉÉåQûÏ erÉÉSÉ ZÉUÉoÉ WûÉå aÉD Wæû. QûU sÉaÉiÉÉ Wæû MüWûÏ MÑüNû WûÉå lÉÉ eÉÉrÉå uÉUlÉÉ LåxÉå qÉÉWûÉåsÉ qÉæ iÉÉå AxmÉiÉÉsÉ sÉå eÉÉlÉÉ pÉÏ qÉÑÎvMüsÉ Wæû.mÉÉmÉÉ pÉÏ MüÄnrÉÔï ÌMü uÉeÉWû xÉå vÉWûU qÉå lÉWûÏ AÉ mÉÉ UWåû Wæû. UÉbÉuÉ- iÉÑqÉ QûUÉå qÉiÉ. xÉoÉ MÑüNû PûÏMü WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ. ÍvÉZÉÉ- qÉæ pÉÏ CµÉU xÉå rÉWûÏ mÉëÉjÉïlÉÉ MüU UWûÏ WÕû. UÉbÉuÉ-PûÏMü Wæû, AaÉU MüÉåD oÉÉiÉ WûÉå iÉÉå TüÉålÉ MüU SålÉÉ. SÉålÉÉå CxÉ Måü oÉÉS TüÉålÉ UZÉ SåiÉå Wæû.rÉWûÉ iÉMü iÉÉå xÉoÉ MÑüNû PûÏMü jÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉ Måü oÉÉS MÑüNû LåxÉÉ WûÉålÉå uÉÉsÉÉ jÉÉ eÉÉå UÉbÉuÉ MüÉ eÉÏuÉlÉ oÉSsÉ MüU UZÉ SåaÉÉ. 3 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 4. 4. sÉaÉpÉaÉ SÉå bÉlOåû oÉÉS UÉbÉuÉ MüÉ TüÉålÉ oÉeÉiÉÉ Wæû, ExÉ mÉU ÍvÉZÉÉ MüÉ lÉÉqÉ Wæû,UÉbÉuÉ TüÉålÉ EPûÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå UÉålÉå AÉuÉÉÄeÉ AÉiÉÏ Wæû. ÍvÉZÉÉ- UÉbÉuÉ qÉÑfÉå QûU sÉaÉ UWûÉ Wæû , qÉÉ MüÐ iÉÌoÉrÉiÉ ZÉUÉoÉ WûÉåiÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû. UÉbÉuÉ- iÉÑqÉ QûUÉå qÉiÉ, qÉæ ÌuÉuÉåMü MüÉå TüÉålÉå MüUMåü oÉÑsÉÉ sÉåiÉÉ WÕû, uÉÉå MüÉU sÉåMüU AÉ eÉÉrÉåaÉÉ iÉoÉ WûqÉ iÉÑqWûÉUÏ qÉÉ MüÉå AxmÉiÉÉsÉ eÉÉrÉåÇaÉå. ÍvÉZÉÉ- sÉåÌMülÉ rÉå SlaÉå MüÉ qÉÉWûÉæsÉ? UÉbÉuÉ- ExÉMüÐ ÍcÉliÉÉ iÉÑqÉ qÉiÉ MüUÉå, eÉÉå WûÉåaÉÉ SåZÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ. vÉqÉÉï eÉÏ- YrÉÉ WÒûAÉ UÉbÉuÉ? UÉbÉuÉ-mÉÉmÉÉ, ÍvÉZÉÉ MüÐ qÉÉ ÌMü iÉÌoÉrÉiÉ ZÉUÉoÉ Wæû,ElWåû ÄTüÉæUlÉ AxmÉiÉÉsÉ sÉå eÉÉlÉÉ mÉQåûaÉÉ. qÉælÉå ÌuÉuÉåMü MüÉå oÉÑsÉÉ ÍsÉrÉÉ Wæû uÉÉå MüÉU sÉåMüU AÉiÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ. vÉqÉÉï eÉÏ- PûÏMü Wæû, sÉåÌMülÉ qÉæ iÉÑqWåû AMåüsÉå eÉÉlÉå lÉWûÏ Så xÉMüiÉÉ.qÉæ iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ cÉsÉiÉÉ WÕû. UÉbÉuÉ- mÉÉmÉÉ,oÉÉWûU ZÉiÉUÉ Wæû,AÉmÉ lÉÉ WûÏ cÉsÉå iÉÉå PûÏMü WûÉåaÉÉ. vÉqÉÉï eÉÏ- UÉbÉuÉ rÉå iÉÑqWûÉUå ÌmÉiÉÉ MüÉ AÉSåvÉ Wæû. UÉbÉuÉ- PûÏMü Wæû, ÌuÉuÉåMü MüÉå AÉlÉå qÉæ 10 ÍqÉlÉOû sÉaÉ eÉÉrÉåÇaÉå. (ÌlÉÈxÉWûÉrÉ WûÉåMüU) ÌuÉuÉåMü MÑüNû WûÏ SåU qÉå UÉbÉuÉ Måü bÉU mÉWÒûcÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMåü oÉÉS uÉÉå iÉÏlÉÉå ÍvÉZÉÉ Måü bÉU mÉWÒûcÉ eÉÉiÉå Wæû AÉæU uÉWûÉÇ xÉå ExÉMüÐ qÉÉ MüÉå sÉåMüU AxmÉiÉÉsÉ MüÐ AÉæU ÌlÉMüsÉiÉå Wæû. vÉWûU MüÉ qÉÉWûÉæsÉ ApÉÏ iÉMü mÉWûsÉå eÉæxÉÉ ÌWû Wæû rÉÉ ÌTüU xÉcÉ MüWåû iÉÉå AÉæU pÉÏ ZÉUÉoÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû.xÉUMüÉU ²ÉUÉ SlaÉÉ uÉÉÌSrÉÉå MüÉå SåZÉiÉå WûÏ aÉÉåsÉÏ qÉÉUlÉå Måü AÉSåvÉ Wæû sÉåÌMülÉ ElÉMüÐ pÉÏQû CiÉlÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû MüÐ mÉÑÍsÉxÉ sÉaÉpÉaÉ AxÉWûÉrÉ xÉÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû.LåxÉå qÉæ ClÉ sÉÉåaÉÉå bÉU xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉlÉÉ ZÉiÉUå xÉå ZÉÉsÉÏ lÉWûÏ Wæû. UÉbÉuÉ- ÌuÉuÉåMü,AxmÉiÉÉsÉ AÉæU ÌMüiÉlÉÏ SÕU Wæû? ÌuÉuÉåMü- oÉxÉ UÉbÉuÉ, sÉapÉaÉ SÉå qÉÏsÉ AÉæU Wæû. WûqÉ 15 ÍqÉlÉOû qÉå mÉWÒûcÉ eÉÉrÉåÇaÉå. ÍvÉZÉÉ- qÉÉ ÌMü iÉÌoÉrÉiÉ AÉæU pÉÏ ÌoÉaÉQûiÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû. vÉqÉÉï eÉÏ- QûUÉå qÉiÉ oÉåOûÉ,WûqÉ sÉÉåaÉ eÉsS WûÏ AxmÉiÉÉsÉ mÉWÒûcÉ eÉÉrÉåÇaÉå.eÉsS WûÏ xÉoÉ MÑüNû PûÏMü WûÉå 4 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 5. 5. eÉÉrÉåaÉÉ. AcÉÉlÉMü ÌuÉuÉåMü aÉÉQûÏ UÉåMü SåiÉÉ Wæû,AÉæU xÉoÉ Måü cÉåWûUÉå mÉU LMü ÍvÉMülÉ xÉÏ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû. aÉÉQûÏ xÉå sÉÉaÉpÉaÉ jÉÉåQûÏ SÕU mÉU MÑüNû sÉÉåaÉ ZÉQåû Wæû,AÉæU ElÉMåü WûÉjÉÉå qÉå WûÍjÉrÉÉUÉåÇ Måü AsÉÉuÉÉ AÉæU MÑüNû pÉÏ lÉWûÏ Wæû.SlaÉÉåÇ MüÉ CiÉlÉÉ ÌuÉpÉixÉ cÉåWûUÉ ElÉqÉå xÉå MüpÉÏ pÉÏ ÌMüÍxÉ lÉå lÉWûÏ SåZÉÉ jÉÉ.xÉÉqÉlÉå eÉæxÉå qÉÉæiÉ ZÉÑS ZÉQûÏ jÉÏ. ElÉ sÉÉåaÉÉå lÉå eÉoÉSïxiÉÏ xÉoÉ MüÉå aÉÉQûÏ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÍsÉrÉÉ.ElÉMåü cÉåWûUå mÉU LMü AeÉÏoÉ xÉÉ A¢üÉåvÉ jÉÉ ÎeÉxÉMüÉ E¬åvrÉ ÌMüxÉÏ MüÉå pÉÏ mÉiÉÉ lÉWûÏ jÉÉ. vÉqÉÉï eÉÏ-SåZÉÉå pÉÉD WûqÉå eÉÉlÉå SÉå,WûqÉÉUå xÉÉjÉ LMü oÉÏqÉÉU qÉÌWûsÉÉ Wæû,ElWåû AxmÉiÉÉsÉ sÉå eÉÉlÉÉ oÉWÒûiÉ eÉÃUÏ Wæû. iÉpÉÏ LMü AÉSqÉÏ AÉaÉå oÉRûMüU UÉbÉuÉ Måü ÌmÉiÉÉ Mü MüÉåsÉU mÉMüQû MüU oÉÉåsÉiÉÉ Wæû "iÉÑqWåû YrÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû? iÉÑqÉ MüWû SÉåaÉå AÉæU WûqÉ iÉÑqWåû eÉÉlÉå SålaÉå,WûqÉÉUå pÉÏ MüD xÉaÉå CxÉ sÉQûÉD qÉå qÉÉUå aÉrÉå Wæû.iÉÑqWåû qÉÉUMüU WûqÉ jÉÉåQûÉ oÉSsÉÉ iÉÉå sÉå WûÏ xÉMüiÉå Wæû," CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÉå urÉÌ£ü vÉqÉÉï eÉÏ Måü xÉU mÉU uÉÉU MüU SåiÉ Wæû AÉæU uÉÉå oÉåWûÉåvÉ WûÉå eÉÉiÉå Wæû. sÉaÉpÉaÉ SÉå bÉlOåû oÉÉS......................... UÉbÉuÉ- mÉÉmÉÉ! (SSï xÉå MüUÉWûiÉå WÒûL) QûÉåYOûU- ÂMüÉå, EPûÉå qÉiÉ iÉÑqWûÉUå mÉæU qÉå cÉÉåOû AÉD Wæû,iÉÑqWåû AÉUÉqÉ ÌMü xÉZiÉ eÉÃUiÉ Wæû. UÉbÉuÉ-sÉåÌMülÉ oÉÉMüÐ sÉÉåaÉ MüWûÉ Wæû ?WûqÉå iÉÉå MÑüNû sÉÉåaÉÉå lÉå qÉÉUlÉå ÌMü MüÉåÍvÉvÉ MüÐ jÉÏ,ÌTüU WûqÉ rÉWûÉ MæüxÉå AÉ aÉrÉå? QûÉåYOûU- MüÉælÉ jÉå uÉÉå sÉÉåaÉ? UÉbÉuÉ- mÉiÉÉ lÉWûÏ,ElÉMåü oÉiÉÉïuÉ xÉå AÉå ZÉÔlÉ Måü mrÉÉxÉå SËUlSå sÉaÉ UWåû jÉå. QûÉåYOûU-iÉÑqWåû AÉæU iÉÑqWûÉUå SÉålÉÉå xÉÉÍjÉrÉÉå MüÉå MÑüNû cÉÉåOû sÉaÉÏ Wæû,sÉåÌMülÉ ElÉMüÐ WûÉsÉiÉ ÎxjÉU Wæû. oÉxÉ iÉÑqWåû MÑüNû ÌSlÉ AÉæU AÉUÉqÉ MüUlÉÉ WûÉåaÉÉ. UÉbÉuÉ- AÉæU oÉÉMüÐ sÉÉåaÉ ? 5 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 6. 6. QûÉåYOûU- iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ eÉÉå oÉÏqÉÉU qÉÌWûsÉÉ jÉÏ uÉÉå AoÉ PûÏMü Wæû,mÉUliÉÑ iÉÑqWûÉUå ÌmÉiÉÉeÉÏ........... CiÉlÉå qÉå mÉÑÍsÉxÉ ClxmÉåYOûU MüqÉUå qÉå SÎZÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû. ClxmÉåYOûU- AÉmÉ WûÏ UÉbÉuÉ vÉqÉÉï Wæû ? UÉbÉuÉ- eÉÏ WûÉ,sÉåÌMülÉ QûÉåYOûU xÉÉWûoÉ MÑüNû MüWû UWåû jÉå.YrÉÉ WÒûAÉ qÉåUå ÌmÉiÉÉeÉÏ MüÉå? ClxmÉåYOûU-xÉÑlÉÉå UÉbÉuÉ,WûÉæÇxÉsÉÉ UZÉÉå AÉæU WûqÉå xÉoÉ MÑüNû oÉiÉÉAÉå YrÉÉ WÒûAÉ jÉÉ? CiÉlÉå qÉå ÌuÉuÉåMü AÉæU ÍvÉZÉÉ pÉÏ MüqÉUå qÉå AÉ eÉÉiÉå Wæû,ElÉMåü cÉåWûUå mÉU LMü ESÉxÉÏ xÉÉÄTü SåZÉÏ eÉÉ xÉMüiÉÏ jÉÏ. UÉbÉuÉ-WûqÉå UÉxiÉå qÉå MÑüNû sÉÉåaÉÉå lÉå UÉåMü ÍsÉrÉÉ AÉæU oÉÉiÉÉå-2 qÉå ElWûÉålÉå mÉÉmÉÉ mÉU uÉÉU MüU ÌSrÉÉ.qÉælÉå ElWåû UÉåMülÉå ÌMü MüÉåÍvÉvÉ MüÐ iÉÉå ElWûÉålÉå WûqÉå pÉÏ qÉÉUlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ.oÉxÉ CxÉMåü AÉaÉå qÉåUÏ AÉÇZÉå AxmÉiÉÉsÉ qÉå WûÏ ZÉÑsÉÏ Wæû,ClxmÉåYOûU xÉÉWûoÉ ! AÉoÉ iÉÉå oÉiÉÉ ÌSeÉÏrÉå mÉÉmÉÉ MüWûÉ Wæû? ClxmÉåYOûU mÉÔUÏ oÉÉiÉ xÉÑlÉMüU QûÉåYOûU ÌMü AÉæU CvÉÉUÉ MüU SåiÉå Wæû. QûÉåYOûU- UÉbÉuÉ iÉÑqWûÉUå ÌmÉiÉeÉÏ MüÉå ÍxÉU qÉå aÉWûUÏ cÉÉåOû sÉaÉÏ jÉÏ,ÎeÉxÉxÉå ElÉMüÉ MüÉÄTüÏ ZÉÔlÉ oÉWû cÉÑMüÉ jÉÉ.WûqÉå SÒZÉ Måü xÉÉjÉ MüWûlÉÉ mÉQû UWûÉ Wæû ÌMü WûqÉ ElWåû oÉcÉÉ lÉWûÏ xÉMåü. UÉbÉuÉ MüÉ mÉÔUÉ vÉUÏU rÉå vÉoS xÉÑlÉiÉå ÌWû xÉÑ³É mÉQû cÉÑMüÉ jÉÉ,ÌuÉuÉåMü AÉæU ÍvÉZÉÉ CxÉ oÉÉiÉ MüÉå mÉWûsÉå WûÏ eÉÉlÉiÉå jÉå CxÉÍsÉrÉå jÉÉåQûÉ xÉqpÉsÉ cÉÑMåü jÉå.SÉålÉÉå lÉå UÉbÉuÉ MüÉå xÉÇpÉÉsÉlÉå ÌMü MüÉåÍvÉvÉ ÌMü mÉUliÉÑ uÉÉå iÉÉå eÉæxÉå MüÉåD mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ SålÉå Måü sÉÉrÉMü WûÏ lÉWûÏ UWûÉ jÉÉ.AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ LMü qÉÉ§É ËUviÉÉ eÉÉiÉå WÒûL uÉÉå vÉÉrÉS xÉWû lÉWûÏ mÉÉ UWûÉ jÉÉ. SÉå qÉWûÏlÉå oÉÉS.............. AÉeÉ AeÉrÉ vÉqÉÉï Måü SåWûÉliÉ MüÉå mÉÔUå SÉå qÉWûÏlÉå WûÉå cÉÑMåü WæûÇ AÉæU UÉbÉuÉ pÉÏ MüÉÄTüÏ PûÏMü WûÉå cÉÑMüÉ Wæû.oÉxÉ MÑüNû ZÉUÉåÇcÉå oÉÉMüÐ UWû aÉrÉÏ Wæû,vÉUÏU AÉæU ̾ûSrÉ SÉålÉÉå mÉU. vÉWûU qÉå mÉÑUÉlÉÏ WûsÉcÉsÉ SÉåoÉÉUÉ lÉÄeÉU AÉlÉå sÉaÉÏ Wæû, WûU MüÉåD AmÉlÉå-2 MüÉqÉMüÉeÉ qÉå urÉxiÉ Wæû.sÉåÌMülÉ UÉbÉuÉ AmÉlÉÏ ÎÄeÉlSaÉÏ qÉå AÉrÉå mÉËUuÉiÉïlÉ MüÉå xÉWûlÉ lÉWûÏ MüU mÉÉ UWûÉ jÉÉ. UÉbÉuÉ AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå AMåüsÉÉ lÉÉ qÉWûxÉÔxÉ MüUå CxÉÍsÉrÉå ÍvÉZÉÉ AÉæU ÌuÉuÉåMü AmÉlÉå ÌSlÉ MüÉ LMü oÉQûÉ ÌWûxxÉÉ ExÉMåü xÉÉjÉ ÌoÉiÉÉiÉå Wæû. 6 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 7. 7. AÉeÉ UÉbÉuÉ AÉæU ÍvÉZÉÉ SÉålÉÉå bÉU mÉU oÉæPåû WÒûL ZÉÉqÉÉåvÉÏ xÉå LMü SÕxÉUå Måü xÉÉjÉå uÉ£ü ÌoÉiÉÉ UWåû Wæû,iÉpÉÏ UÉbÉuÉ AcÉÉlÉMü xÉå LMü MüqÉUå MüÐ AÉæU SÉæQûÉ AÉæU ExÉqÉå eÉÉMüU UÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû.uÉÉå MüqÉUÉ UÉbÉuÉ Måü ÌmÉiÉÉ MüÉ ËUÌQûÇaÉ ÃqÉ jÉÉ eÉWûÉ uÉå AmÉlÉÉ AÍkÉMüiÉqÉ xÉqÉrÉ ÌoÉiÉÉiÉå jÉå.bÉU Måü CxÉÏ MüqÉUå qÉå ElÉMüÐ xÉoÉxÉå erÉÉSÉ rÉÉSå oÉxÉÏ WÒûD jÉÏ. ÍvÉZÉÉ pÉÏ iÉoÉ iÉMü ExÉ MüqÉUå qÉå mÉWÒûcÉ cÉÑMüÐ jÉÏ. UÉbÉuÉ-ÍvÉZÉÉ, qÉæ mÉÉmÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏ UWû xÉMüiÉÉ. (UÉåiÉå WÒûL) ÍvÉZÉÉ-vÉÉliÉ WûÉå eÉÉAÉå UÉbÉuÉ,vÉÉrÉS CxÉ xÉlbÉwÉï MüÉ lÉÉqÉ WûÏ ÎÄeÉlSaÉÏ Wæû,ÎeÉiÉlÉÉ qÉæ iÉÑqWûÉUå ÌmÉiÉÉeÉÏ MüÉå eÉÉlÉiÉÏ jÉÏ,uÉÉå xÉÇbÉwÉï xÉå MüpÉÏ lÉWûÏ bÉoÉUÉiÉå jÉå oÉÎsMü ExÉå LMü AuÉxÉU ÌMü iÉUWû SåZÉiÉå jÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå AÉæU pÉÏ mÉËUw¢üiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå.iÉÑqWåû pÉÏ ElWûÏ ÌMü iÉUWû oÉlÉlÉÉ WûÉåaÉÉ. ÍvÉZÉÉ- sÉåÌMülÉ ElÉMåü ÌoÉlÉÉ? ÍvÉZÉÉ-WûÉ, UÉbÉuÉ vÉÉrÉS ÌlÉrÉiÉÏ MüÉå pÉÏ rÉWûÏ qÉÇeÉÔU Wæû. SÉålÉÉå MüÉÄTüÏ SåU iÉMü MüqÉUå qÉå UWûiÉå Wæû,ÍvÉZÉÉ Måü MüÉÄTüÏ xÉqÉfÉÉlÉå mÉU UÉbÉuÉ vÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU MüqÉUå xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû iÉpÉÏ ExÉMüÐ lÉÄeÉU LMü QûÉrÉUÏ xÉå pÉUÏ AsÉqÉÉUÏ mÉU mÉQûiÉÏ Wæû.ÍvÉZÉÉ AÉaÉå oÉRûMüU ElÉqÉå xÉå LMü QûÉrÉUÏ EPûÉ sÉåiÉÏ Wæû.QûÉrÉUÏ Måü mÉëjÉqÉ mÉë¹ xÉå sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü uÉÉå AeÉrÉ vÉqÉÉï ÌMü QûÉrÉUÏ Wæû. mÉÔUÏ AsÉqÉÉUÏ qÉå sÉaÉpÉaÉ 20-25 AÉæU Wæû,AÉæU WûU LMü QûÉrÉUÏ LMü uÉwÉï MüÐ Wæû,ÍvÉZÉÉ ElÉqÉå xÉå xÉoÉxÉå mÉWûsÉÏ QûÉrÉUÏ EPûÉ sÉåiÉÏ Wæû eÉÉå xÉlÉ 1985 ÌMü Wæû.LåxÉÉ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü vÉqÉÉï eÉÏ lÉå iÉpÉÏ xÉå rÉå MüÉrÉï vÉÑ ÌMürÉÉ WûÉåaÉÉ. ÍvÉZÉÉ-UÉbÉuÉ,YrÉÉ iÉÑqWûÉUå mÉÉmÉÉ QûÉrÉUÏ ÍsÉZÉÉ MüUiÉå jÉå? UÉbÉuÉ-qÉÑfÉå rÉå iÉÉå mÉiÉÉ jÉÉ MüÐ mÉÉmÉÉ MüÉå ÍsÉZÉlÉå MüÉ vÉÉæMü jÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉ QûÉrÉUÏ Måü oÉÉUå qÉå qÉÑfÉå MÑüNû qÉÉsÉÔqÉ lÉWûÏ Wæû. ÍvÉZÉÉ-YrÉÉ WûqÉå CxÉå mÉRûlÉÉ cÉÌWûrÉå? UÉbÉuÉ-WûÉ,ÍvÉZÉÉ YrÉÉå lÉWûÏ? WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû CxÉxÉå WûqÉå mÉÉmÉÉ Måü oÉÉUå qÉå MÑüNû AÉæU oÉÉiÉå qÉÉsÉÔqÉ WûÉå eÉÉrÉå.ElÉMåü ÍsÉZÉå WÒûL aÉÉlkÉÏuÉÉSÏ sÉåZÉ iÉÉå qÉælÉå MüÉÄTüÏ mÉRåû Wæû.mÉUliÉÑ ElÉMüÉ AjÉï MüpÉÏ xÉqÉfÉ lÉWûÏ mÉÉrÉÉ.WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ElÉMüÐ QûÉrÉUÏ mÉRû MüU ElÉMüÐ MüWûÏ aÉrÉÏ oÉÉiÉÉå MüÉå xÉqÉfÉ mÉÉF. 7 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 8. 8. ÍvÉZÉÉ-PûÏMü Wæû,iÉÑqÉ uÉWû QåûxMü mÉU eÉÉMüU oÉæPûÉå. qÉæ iÉÑqWûÉUå ÍsÉrÉå mÉÉlÉÏ sÉåMüU AÉiÉÏ WÕû. sÉaÉpÉaÉ 10 ÍqÉlÉOû oÉÉS SÉålÉÉå QûÉrÉUÏ mÉRûlÉÉ vÉÑà MüU SåiÉå Wæû.ÎeÉxÉMüÉ sÉåZÉ MÑüNû CxÉ iÉUWû jÉÉ............ 04-08-1985 "AÉeÉ qÉæ eÉÏuÉlÉ Måü ExÉ qÉÉåQû mÉU WÕû ÎeÉxÉMüÐ qÉælÉå MüpÉÏ MüsmÉlÉÉ pÉÏ lÉWûÏ MüÐ jÉÏ.AÉeÉ iÉMü aÉÉlkÉÏuÉÉS MüÉ ÍxÉÄTïü vÉÉÎoSMü AjÉï WûÏ mÉiÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ rÉå CiÉlÉÉ vÉ£üÏvÉÉsÉÏ Wæû rÉå AÉeÉ qÉÉsÉÔqÉ WÒûAÉ.CiÉlÉÉ xÉÉWûÍxÉMü MüSqÉ EPûÉlÉå ÌMü ÌWûqqÉiÉ qÉÑfÉ qÉå MüWûÏ lÉÉ MüWûÏ aÉÉlkÉÏuÉÉS MüÐ WûÏ SålÉ Wæû." "aÉÉlkÉÏ Måü CxÉ mÉÉuÉlÉ kÉÉqÉ pÉÉUiÉ qÉå WûÉå UWåû CxÉ xÉqmÉëSÉÌrÉMü iÉlÉÉuÉ MüÉ lÉÉ eÉÉlÉå MüoÉ AliÉ WûÉåaÉÉ?AÉeÉ ClÉ SlaÉÉåÇ qÉå qÉåUÉ LMü AÉæU AmÉlÉÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ.UÄTüÏMü xÉå eÉÑQûÏ WÒûD ElÉ rÉÉSÉåÇ MüÉå qÉæÇ MæüxÉå pÉÑsÉÉ xÉMüiÉÉ WÕû,DS AÉæU SÏuÉÉsÉÏ WûqÉ WûqÉåvÉÉ xÉÉjÉ-2 qÉlÉÉiÉå jÉå.SWûvÉiÉaÉSÉåï Måü uÉÉU UÌÄTüMü xÉÉiÉ ÌSlÉ iÉÉå xÉWû aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ AÉeÉ xÉÑoÉWû ExÉlÉå qÉåUÏ AÉlZÉÉåÇ Måü xÉÉqÉlÉå SqÉ iÉÉåQû ÌSrÉÉ.pÉÉpÉÏ iÉÉå mÉWûsÉå WûÏ CxÉ AÉaÉ ÌMü pÉåÇOû cÉRû cÉÑMüÐ jÉÏ.AoÉ iÉÉå oÉxÉ AoSÒsÉ oÉcÉÉ Wæû,iÉÏlÉ xÉÉsÉ MüÉ AoÉÉåkÉ oÉÉsÉMü ÎeÉxÉMåü xÉU xÉå qÉÉ oÉÉmÉ MüÉ xÉÉrÉÉ AcÉÉlÉMü WûÏ EPû aÉrÉÉ." "AÉeÉ qÉæ vÉWûU MüÉeÉÏ Måü mÉÉxÉ aÉrÉÉ AÉæU AoSÒsÉ MüÉå aÉÉåS sÉålÉå MüÐ oÉÉiÉ MüWûÏ mÉUliÉÑ ElÉMüÉ eÉuÉÉoÉ jÉÉ ÌMü sÉÉåaÉ MüiÉD lÉWûÏ cÉÉWåûÇaÉå MüÐ LMü ÌWûlSÕ SqmÉÌiÉ LMü qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ oÉccÉå MüÉå aÉÉåS sÉå." "qÉåUÉ qÉlÉ lÉWûÏ qÉÉlÉ UWûÉ, MæüxÉå AmÉlÉå oÉcÉmÉlÉ Måü SÉåxiÉ ÌMü AÉÎZÉUÏ ÌlÉvÉÉlÉÏ MüÉå ElÉ sÉÉåaÉÉå Måü oÉÏcÉ NûÉåQû SÕ eÉÉå ExÉå aÉsÉiÉ oÉÉiÉÉåÇ Måü AsÉÉuÉ AÉæU MÑüNû lÉWûÏ ÍxÉZÉÉ xÉMüiÉå.AoÉ qÉæ mÉÔUÉ qÉlÉ oÉlÉÉ cÉÑMüÉ WÕû,SÉå ÌSlÉ xÉå vÉWûU qÉå vÉÉÎliÉ Wæû MüsÉ xÉÑoÉWû ÌMü mÉWûsÉÏ OíåûlÉ xÉå qÉæÇ AÉæU UÉkÉÉ AoSÒsÉ MüÉå sÉåMüU ÌSssÉÏ Måü ÍsÉrÉå UuÉÉlÉÉ WûÉå eÉÉrÉåÇaÉå." "MÑüNû SåU Måü ÍsÉrÉå iÉÉå UÉkÉÉ Måü qÉlÉ qÉå xÉÇMüÉåcÉ jÉÉ ÌMü CiÉlÉÏ xÉÉUÏ eÉqÉÏlÉ-eÉÉrÉSÉS AÉæU MüUÉåoÉÉU NûÉåQûMüU MæüxÉå eÉÉrÉåÇaÉå? sÉåÌMülÉ oÉcÉmÉlÉ xÉå aÉÉlkÉÏ eÉÏ Måü AÉSvÉÉåï mÉU cÉsÉlÉå Måü MüÉUhÉ qÉåUå ÍsÉrÉå rÉå xÉoÉ NûÉåQûlÉÉ MüÉåD oÉQûÏ oÉÉiÉ lÉWûÏ jÉÏ AÉæU kÉÏUå-2 UÉkÉÉ pÉÏ CxÉ oÉÉiÉ MüÉå xÉqÉfÉlÉå sÉaÉÏ jÉÏ." "ClWûÏ oÉÉiÉÉå xÉå AÉeÉ aÉÉlkÉÏuÉÉS MüÉ LMü AÉæU AjÉï xÉqÉfÉ qÉå AÉrÉÉ AÉæU uÉÉå Wæû "irÉÉaÉ". AÉeÉ xÉqÉfÉ qÉå AÉrÉÉ ÌMü aÉÉlkÉÏuÉÉS MüÉ AjÉï ÍxÉÄTïü xÉirÉ AÉæU AÌWûlxÉÉ lÉWûÏ oÉÎsMü ClÉxÉå pÉÏ MüWûÏ AÉaÉå Wæû.aÉÉlkÉÏuÉÉS MüÉ AjÉï Wæû "eÉÏuÉlÉ qÉå LMü E¬åvrÉ MüÉ WûÉålÉÉ", "SìRèxÉlMüsmÉiÉÉ" AÉæU lÉÉ eÉÉlÉå ÌMüiÉlÉå WûÏ aÉÉlkÉÏuÉÉS Måü AjÉï Wæû eÉÉå qÉÑfÉå AÉaÉå pÉÏ xÉqÉfÉ qÉå AÉiÉå UWåûÇaÉå." AcÉÉlÉMü SÉålÉÉå ÂMü eÉÉiÉå Wæû AÉæU ÍvÉZÉÉ UÉbÉuÉ xÉå mÉÔNûiÉÏ Wæû. ÍvÉZÉÉ-UÉbÉuÉ,YrÉÉ MüpÉÏ iÉÑqWûÉUå mÉÉmÉÉ lÉå iÉÑqWåû MüpÉÏ AoSÒsÉ AÉæ ClÉ xÉoÉ oÉÉiÉÉå Måü oÉÉUå qÉå oÉiÉÉrÉÉ jÉÉ? UÉbÉuÉ- lÉWûÏ ÍvÉZÉÉ,qÉæ ZÉÑS rÉå oÉÉiÉå AÉeÉ mÉWûsÉÏ oÉÉU mÉRû UWûÉ WÕû,cÉsÉÉå AÉaÉå mÉRûiÉå Wæû WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû MÑüNû AÉæU qÉsÉÔqÉ mÉQû eÉÉL. 8 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 9. 9. 15-08-1985 "AÉeÉ AÉeÉÉSÏ Måü CxÉ qÉÉæMåü mÉU ÌSssÉÏ ÌMü CxÉ ZÉÑsÉÏ WûuÉÉ qÉå qÉæ, UÉkÉÉ AÉæU AoSÒsÉ cÉælÉ ÌMü xÉÉxÉ sÉå UWåû Wæû.WûqÉ iÉÏlÉÉå LMü SÕxÉUå Måü xÉÉjÉ ZÉÑvÉ Wæû,UÉkÉÉ MüÉå MüÉåD xÉliÉÉlÉ lÉÉ WûÉålÉå MüÉ SÒZÉ pÉÏ lÉWûÏ Wæû YrÉÉåÎlMü AoSÒsÉ uÉÉå MüqÉÏ mÉÔUÏ MüU cÉÑMü Wæû," "MüsÉ WûqÉå AoSÒsÉ MüÉå xMÔüsÉ qÉå pÉiÉÏï MüUuÉÉlÉå eÉÉlÉÉ Wæû,mÉU LMü oÉÉiÉ qÉÑfÉå oÉæcÉælÉ MüU UWûÏ Wæû.AÉeÉ pÉÏ ÌWûlSÕ AÉæU qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ MüÉ pÉåS-pÉÉuÉ ZÉiqÉ lÉWûÏ WÒûAÉ Wæû,LåxÉå qÉå qÉæ AoSÒsÉ MüÉ ÌmÉiÉÉ MæüxÉå oÉlÉ xÉMüiÉÉ WÕû?" "MüÉÄTüÏ xÉÉåcÉÉ AÉæU ExÉMåü oÉÉS LMü ÌuÉcÉÉU AÉrÉÉ,YrÉÉå lÉÉ AoSÒsÉ MüÉå LMü lÉrÉÉ lÉÉqÉ Så ÌSrÉÉ eÉÉrÉå ÎeÉxÉxÉå ExÉå AÉaÉå pÉÏ MüÌPûlÉÉD lÉÉ WûÉå" "sÉåÌMülÉ uÉÉå lÉÉqÉ YrÉÉ WûÉåaÉÉ? rÉå xÉÉåcÉiÉå -2 aÉÉlkÉÏ eÉÏ Måü uÉÉå mÉÉuÉlÉ vÉoS "UbÉÑmÉÌiÉ UÉbÉuÉ UÉeÉÉ UÉqÉ" rÉÉS AÉ aÉrÉå AÉæU qÉÑfÉå AoSÒsÉ Måü ÍsÉrÉå LMü lÉrÉÉ lÉÉqÉ ÍqÉsÉ aÉrÉÉ- "UÉbÉuÉ"." AcÉÉlÉMü mÉÔUå MüqÉUå qÉå LMü AlÉcÉÉWûÉ xÉÉ xɳÉÉOûÉ xÉÉ NûÉ aÉrÉÉ.rÉå UÉbÉuÉ Måü eÉÏuÉlÉ ÌMü xÉoÉxÉå oÉQûÏ xÉccÉÉD jÉÏ ÎeÉxÉMüÉ ExÉå AÉeÉ iÉMü LWûxÉÉxÉ pÉÏ lÉWûÏ WûÉålÉå ÌSrÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ.UÉbÉuÉ rÉå xÉoÉ MÑüNû mÉRû MüU xiÉokÉ UWû aÉrÉÉ jÉÉ. ÍvÉZÉÉ-UÉbÉuÉ ! iÉÑqÉ WûÏ AoSÒsÉ WûÉå ? UÉbÉuÉ ÍvÉZÉÉ Måü CxÉ mÉëvlÉ MüÉ E¨ÉU lÉÉ iÉÉå eÉÉlÉiÉÉ jÉÉ AÉæU lÉÉ WûÏ CxÉ WûÉsÉiÉ qÉå jÉÉ ÌMü MÑüNû MüWû xÉMåü,uÉÉå iÉÉå oÉxÉ ExÉ ÌSlÉ Måü ZÉrÉÉsÉÉå qÉå ZÉÉå aÉrÉÉ jÉÉ eÉoÉ uÉÉå ExÉMåü ÌmÉiÉÉ xÉå WÒûL xÉÇuÉÉS qÉå CxÉ xÉqmÉëSÉÌrÉMü iÉlÉÉuÉ MüÉå xÉWûÏ PûWûUÉ UWûÉ jÉÉ.AÉeÉ ExÉå rÉå AWûxÉÉxÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ jÉÉ MüÐ ExÉMåü ÌmÉiÉÉ AeÉrÉ vÉqÉÉï AÉqÉ ClxÉÉlÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ ÌMüiÉlÉå AsÉaÉ jÉå. ÍvÉZÉÉ-UÉbÉuÉ ! MÑüNû oÉÉåsÉÉå. UÉbÉuÉ-ÍvÉZÉÉ, YrÉÉ rÉå xÉcÉ Wæû MüÐ qÉæ ÌWû AoSÒsÉ WÕû? (AxÉqÉleÉxÉ qÉå) ÍvÉZÉÉ-qÉÑfÉå mÉiÉÉ lÉWûÏ rÉå xÉoÉ YrÉÉ WûÉå UWûÉ Wæû sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUå mÉÉmÉÉ MüÐ QûÉrÉUÏ iÉÉå MÑüNû LåxÉÉ WûÏ MüWûiÉÏ Wæû. UÉbÉuÉ MüÉå AoÉ iÉMü rÉå xÉqÉfÉ qÉå AÉ aÉrÉÉ jÉÉ ÌMü uÉÉå WûÏ AoSÒsÉ Wæû AÉæU rÉå ExÉMåü eÉÏuÉlÉ MüÐ xÉoÉxÉå oÉQûÏ xÉccÉÉD Wæû.UÉbÉuÉ Måü AÉÇxÉÔ pÉÏ AÉÎZÉU MüoÉ iÉMü CxÉ qÉÉWûÉæsÉ Mü xÉWû mÉÉiÉå, MÑüNû ÌWû SåU qÉå uÉÉå pÉÏ NûsÉMü AÉrÉå.AÉæU UÉbÉuÉ LMü qÉlS xÉÏ AuÉÉÄeÉ qÉå ÍvÉZÉÉ xÉå oÉÉåsÉÉ. 9 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 10. 10. "mÉÉmÉÉ xÉcÉqÉÑcÉ qÉWûÉlÉ ClxÉÉlÉ jÉå,iÉÑqWåû mÉiÉÉ Wæû eÉoÉ ExÉ ÌSlÉ WûqÉ AxmÉiÉÉsÉ eÉÉ UWåû jÉå iÉoÉ qÉæ mÉÉmÉÉ Måü xÉÉqÉlÉå ClÉ SlaÉÉåÇ MüÉå xÉWûÏ PûUÉlÉå qÉå sÉaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ AÉæU MüÉÄTüÏ WûS iÉMü xÉÉqmÉëSÌrÉMüiÉÉ MüÉ xÉqÉjÉïlÉ pÉÏ MüU UWûÉ jÉÉ.sÉåÌMülÉ qÉÑfÉå YrÉÉ qÉÉsÉÔqÉ jÉÉ ÌMü qÉæ ZÉÑS CxÉ xÉÉqmÉëSÌrÉMüiÉÉ MüÉ ÍvÉMüÉU WÕû." "qÉåUÏ ÎÄeÉlSaÉÏ MüÉå lÉrÉÏ vÉYsÉ SålÉå qÉå CxÉ SåuÉiÉÉ xÉqÉÉlÉ ClxÉÉlÉ MüÉ WûÉjÉ Wæû ÎeÉxÉå qÉæ MüpÉÏ xÉqÉfÉ WûÏ lÉWûÏ mÉÉrÉÉ" ÍvÉZÉÉ- vÉrÉÉS iÉÑqÉ AmÉlÉå ÌmÉiÉÉ MüÉå MüpÉÏ xÉqÉfÉ WûÏ lÉWûÏ mÉÉrÉå UÉbÉuÉ. mÉU qÉælÉå ElÉMåü xÉÉjÉ MüÄTüÏ uÉ£ü ÌoÉiÉÉrÉÉ Wæû,AÉæU eÉWûÉ iÉMü qÉæ xÉqÉfÉ xÉMüiÉÏ WÕû ElÉqÉå CiÉlÉÉ xÉoÉ MÑüNû MüUlÉå ÌMü mÉëåUhÉÉ "aÉÉlkÉÏ" vÉoS Måü CiÉlÉÉ MüUÏoÉ UWûlÉå Måü MüÉUhÉ AÉ mÉÉD. iÉÑqWûÉUå mÉÉmÉÉ aÉÉlkÉÏuÉÉS Måü AxÉsÉÏ qÉÉrÉlÉå xÉqÉfÉiÉå jÉå.AÉæU eÉÉlÉiÉå jÉå ÌMü rÉå vÉoS xÉirÉ AÉæU AÌWûlxÉÉ ÌMü mÉËUkÉÏ xÉå MüWûÏ AÉaÉå Wæû.AÉæU rÉWûÏ xÉoÉ uÉÉå iÉÑqWåû mÉÔUÏ eÉÏuÉlÉ pÉU xÉqÉfÉÉlÉå ÌMü MüÉåÍvÉvÉ MüUiÉå UWåû. UÉbÉuÉ-sÉåÌMülÉ qÉæ qÉÔZÉï ClÉ oÉÉiÉÉå MüÉå MüpÉÏ xÉqÉfÉ WûÏ lÉWûÏ mÉÉrÉÉ. ÍvÉZÉÉ- lÉWûÏ UÉbÉuÉ, LåxÉÉ lÉWûÏ Wæû ÌMü iÉÑqÉ ClÉ oÉÉiÉÉå MüÉå xÉqÉfÉlÉå qÉå AxÉqÉjÉï WûÉå.oÉÉiÉ iÉÉå oÉxÉ CiÉlÉÏ xÉÏ Wæû ÌMü iÉÑqÉlÉå MüpÉÏ "aÉÉlkÉÏ" vÉoS Måü MüUÏoÉ eÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ WûÏ lÉWûÏ MüÐ.YrÉÉåÎlMü iÉÑqWåû pÉÏ AÉæUÉå ÌMü iÉUWû rÉWûÏ sÉaÉiÉÉ jÉÉ ÌMü CxÉMüÉ AjÉï ÍxÉÄTïü xÉirÉ AÉæ AÌWûlxÉÉ Wæû eÉÉå AÉeÉ ÌMü ÎeÉlSaÉÏ qÉå ÌuÉsÉÑmiÉ mÉëÉrÉÈ Wæû. iÉÑqWåû pÉÏ AÉqÉ sÉÉåaÉÉåÇ ÌMü iÉUWû sÉaÉiÉÉ jÉÉ ÌMü aÉÉlkÉÏ LMü mÉÑUÉlÉÏ MüWûÉlÉÏ Wæû ÎeÉxÉå AÉeÉ Måü xÉqÉÉeÉ qÉå mÉRûÉ iÉÉå eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû mÉU ExÉMüÉ EmÉrÉÉåaÉ xÉqpÉuÉ lÉWûÏ Wæû.sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUå mÉÉmÉÉ lÉå ClÉ xÉoÉ oÉÉiÉÉå MüÉå fÉÔPûÉ xÉÉÌoÉiÉ MüU ÌSrÉÉ. UÉbÉuÉ-iÉÑqÉ PûÏMü MüyiÉÏ WûÉå, mÉÉmÉÉ xÉcÉ qÉå qÉWûÉlÉ jÉå. ClÉ xÉoÉ oÉÉiÉÉå Måü oÉÉS SÉålÉÉå MüqÉUå xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉå Wæû SÉå xÉÉsÉ oÉÉS................. AÉeÉ UÉbÉuÉ SåvÉ Måü oÉQåû ÌuÉͨÉrÉ xÉÇxjÉÉlÉ qÉå MüÉrÉïUiÉ Wæû,AÉæU ÍvÉZÉÉ xÉå vÉÉSÏ MüU cÉÑMüÉ Wæû.ÌuÉuÉåMü AmÉlÉå ÌmÉiÉÉ MüÉ urÉuxÉÉrÉ xÉqpÉÉsÉ UWû Wæû.UÉbÉuÉ ExÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÐ xÉÉUÏ xÉccÉÉD oÉiÉÉ cÉÑMüÉ Wæû. vÉqÉÉï eÉÏ MüÐ ÌMüiÉÉoÉÉå Måü xÉÇaÉëWû MüÉå AoÉ LMü ÍqÉlÉÏ mÉÑxiÉMüÉsÉrÉ MüÉ ÃmÉ Så ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉ xÉlcÉÉsÉlÉ ÍvÉZÉÉ MüUiÉÏ Wæû.sÉaÉpÉaÉ 2 WûÄeÉÉU ÌMüiÉÉoÉÉåÇ uÉÉsÉå CxÉ xÉÇaÉëWû xÉå eÉÉå AÉqÉSlÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉå aÉUÏoÉ oÉccÉÉå ÌMü mÉRûÉD-ÍsÉZÉÉD Måü ÍsÉrÉå SÉlÉ MüU ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû. 10 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010
 11. 11. UÉbÉuÉ ClÉ oÉccÉÉå xÉå WûU UÌuÉuÉÉU MüÉå ÍvÉZÉÉ AÉæU ÌuÉuÉåMü Måü xÉÉjÉ ÍqÉsÉlÉå eÉÉiÉÉ Wæû.ÌmÉdsÉå SÉå xÉÉsÉÉå qÉå aÉÉlkÉÏ MüÉå mÉRûiÉå-2 uÉÉå pÉÏ CxÉ vÉoS Måü MüÉÄTüÏ AjÉï xÉqÉfÉlÉå sÉaÉÉ Wæû,ExÉå xÉqÉfÉ qÉå AÉlÉå sÉaÉÉ Wæû ÌMü aÉÉlkÉÏ vÉoS LMü AjÉÉWû xÉÉaÉU Wæû ÎeÉxÉMåü WûÄeÉÉUÉå qÉÉrÉlÉå Wæû. UÉbÉuÉ AoÉ "UÉbÉuÉ vÉqÉÉï" lÉWûÏ oÉÎsMü "UÉbÉuÉ AeÉrÉ vÉqÉÉï" oÉlÉlÉå ÌMü AÉæU AaÉëxÉU Wæû................ 11 oÉUWû-EÍcÉiÉ Mü³ÉQû/SãuÉlÉÉaÉUÏ iÉǧÉÉÇvÉ vÉÑ¢üuÉÉU, LãÌmÉësÉ 23, 2010

×