Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Kungälvs rektorsgrupp

 1. Kungälv rektorsgrupp Varför gör vi det vi gör när det som händer händer? Leda lärares lärande sandra.svensson@grkom.se
 2. Nuläge... • Mål och roller • BFL (undervisning och lärande) • Vad skruva för ökad kvalitet till hösten? • Synvända
 3. Samtal med processledare Lärträffar - kontakt med respektive rektorer kring hösten i fortsatt BFL satsningen, Lärledarna som verktyg. - Kopplingen mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. - Justering av grupper/lärledare/nyanställda? - Vilka behov, vad behöver den enskilda skolan fokusera på? BFL men djupare och fokus på undervisning och lärande, involvera elever, röda tråden, bedömningspolicy, elevledda utvecklingssamtal? - Skolan mer ansvar för innehåll? Tid? Mandat? Kvalitetssäkring? - Handleda/samtala med lärledarna istället för “input” vid varje lärtillfälle? - Uppföljning sker på varje enhet med oss processledare. - Hur följs protokollen upp? Kontraktet från första lärtillfället
 4. Gemensam förståelse Organisationer hålls samman av gemensam förståelse av verksamhetens uppdrag. Människor handlar utifrån sin förståelse av verkligheten och utifrån de lärdomar man har gjort när man försöker förverkliga sin förståelse för uppdraget. Att leda och organisera innebär att skapa lärprocesser, där gemensam förståelse utvecklas. Hans-Åke Scherp
 5. Pedagogisk helhetsidé Hur man på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling •Beskriver sambandet mellan hur man arbetar och vad man vill uppnå. •Utgör förbindelselänken mellan uppdraget och hanteringen av vardagshändelser. •Ligger till grund för utformningen av arbetsorganisationen samt utgör utgångspunkt för lärprocesser i utvecklingsorganisationen.
 6. Ett sätt att organisera och sortera... Arbetsorganisation: produktionslogik som ställer krav på stabilitet och inre effektivitet, leda och organisera medarbetarnas göranden, strukturer som schema, arbetslag, tjänstefördelning, elevvårdskonferenser, kvalitetssäkring, - skydda från störningar Utvecklingsorganisation: utvecklingslogik som ställer krav på nyskapande, variation som grund till lärande, leda det gemensamma lärandet om undervisning och lärande, arbetssätt och förhållningssätt i fokus, initialt kan man uppleva en kompetensförlust,- problem och störningar som drivkraft för skolutveckling Arbetsorganisationen behöver utformas så att den understödjer förverkligandet av lärdomar som man gjort i utvecklingsorgansiationen.
 7. Kollegialt lärande Det omedvetna vardagslärandet behöver kompletteras med ett medvetet och systematiskt lärande utifrån ett tillförlitligt underlag där man även intresserar sig för det som utmanar det egna tänkandet. Medveten kunskapsbildning innebär att bråka med sitt eget tänkande och sin egen förståelse. - Scherp
 8. Helen Timperley – kunskapsbildande cykel Vilka kunskaper och förmågor behöver eleverna utveckla? Vilka förmågor behöver vi lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov Fördjupa de professionella förmågorna Aktiviteter i klassrummet för ett förändrat lärande Utvärdera hur de nya metoderna utvecklat elevens lärande
 9. Arbetslag respektive lärgrupper Arbetslag: planeringen av görandet (arbetsorganisation) Lärgrupper: kollegialt lärande (utvecklingsorganisation) Arbetslagsledare vs lärgruppsledare - olika uppdrag Kopplingen emellan och till ledningsgruppen? Tydligast förbättringar av elevresultat sker på skolor där lärarna beforskar och lär av och i sin egen vardagsverksamhet och att man förstår kopplingen mellan arbetssätt och kvaliteten i barnens kunskapsbildning. (synvändan)
 10. Frågans karaktär avgör Mobilens vara eller inte vara... Symtombehandling vs bakomliggande orsaker? Kortsiktigt vs långsiktigt eller parallellt?
 11. Uppgift Dags att skatta er själva utifrån: • Helhetsidé • Arbetsorganisation • Utvecklingsorganisation • Kopplingen Rita “er karta” och beskriv ert nuläge. Använd blädderblock och post it.
 12. Redovisa era tankar Ni skall använda en teknik som heter One- Shot Video Syftet är att verbalisera sina tankar i en 1 minut lång kameraåkning där man fokuserar på sin idé, problemen som man vill lösa och processen fram mot en konkret lösning. Det handlar om att klä sina tankar i ord och beskriva stegen framåt. Använd en platta eller en smart telefon. https://www.tii.se/one-shot-video
Publicité