ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป

ททททททททท
ททททททททท ทททททททททท ทททท ททททททททท
ทททททททททททททททททททททททท ททททท
ทททททททททท ททททททททท ททททททท ทททททททททท
ทททททททททททททท ททททททททททททททท ททททททท
ทททททททททททททททททททท ทททททททททททททททท
ทททททททททททททททท ททททททททททททททททท ททท
ททททททททท ทททททททททททททททททททท ททท
ททททททท ทททททททททททททททททท ทททททททท
ททททท ททท ทททททททททททท
ททททททททททท ททททททท 10,600,000 ทท.ทท. ทททท
ททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททท 3 ททททททททททททททททททททททท
ททททททท ทท ท.ท. 2546 ททททททททททททททททท
799,566,000 ทท ทททททททททท 1 ทท 8 ทททททททททท
ททท
1
ททททททททท ททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททท ททททททททททททททท
ททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททท[1]
ทททททททททททททททททท 10,600,000 ทท.ทท. ทททททททททท
ททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททท 3 ทททททททททททททททท
ทททททททททททททท ทท ท.ท. 2546 ททททททททททททททททท
799,566,000 ทท ทททททททททท 1 ทท 8 ททททททททททททท
2
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททททท ทททททททททททททททททททท 36-71 ททททททททท ททท
ทททททททท 9 ททททททททททท ททท 66 ทททททททททททท ทท
ททททททททททททท 10 ททททททททททททททททท ททททททททททท
ทททททททททททททททททททททท ททททททท
ทททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททททททททท
3
ททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท
ททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททท
ทททททท ทททททททท ทททททททททททท ททททททททททท
ทททททททททททท ทททททท ทททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททท
ททททททททททท ททททททททททททททททททททท 25 ททททททท
ททททท ทททททท ทททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททท 2 ททททททท ท ททท
ทททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททท ททททททททททททททททททททททททททททททท ทท
ททททททททท ททททททททททททททททททททท ทททททททททท
ททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททท
ททททททททททททททททททททททททททททททททททท ท
ททททททททททททททท
1. ททททททททททททท
1.1 ททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททททท ทททททท ทททททททททททททททท ททท ททททททททททท
ททททททททททททททททททททททททททท
1.2 ทททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททท ทททททท ททททททท
ททททททททท
1.3 ทททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททท ททททททททททททททททททททททททททททท ทททท ททท
ทททททททท - ททททททท ทททททททททททททททททททท ททททท
ทททททททท
2. ทททททททททททททททท
2.1 ทททททททท ททททททททททททททททททททททททททท
ททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททททททททททท ทททท ทททททททท ททททททททท ททท
ททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททท
ททททททททททททททททททททททททททททท
2.2 ทททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททททท ททททททททททททททททททททททท ทททททททททท
ททททททท ททท ทททททททททททท ทททท ททท ททททททท
ททททท ททททททท ททททททท ททททททททททททททททททททท
4
ทททท ทททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท
ททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททท
2.3 ทททททททททททททททททททททททททททท ททททททท
ททททททททททท ทททททททททททท ททททททททททททท
ททททททททททท ทททททททททท ททททททท ททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททท
ททท
2.4 ททททททททททททททททททททท ทททททททททททท
ทททททททททททท 3 ทททททททท ททท ททททททททททททททททท
ทททททท ทททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททท ททททททททททททททททททททท
ทททททท ททททททททททททททท (ทททททททททททททททท) ทททท
ทททททททททท ททททททททททททท ททททททททททท ททท
2.5 ทททททททททททททททททท ทท ททททททททททททททท
ทททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททท
ททททททททททททททททททททททท ทททททททท ททท ทททท
ทททททททททททททททททท
ททททททท
ทททททททททททททททททททททททททท:
ทททททททททท
ทททททททททททท
ททททททททททททท
ทททททททท
ททททททททท ททททททททททท 4 ททททททททททท ท ทททททท
5
ททททททททท ททททททททททท 4 ททททททททททท ท ททท
2 ทททททททท ททท
1. ทททททททททท ทททททท ทททททททท ทททททททท
ททททททททท ททททททททท ทททททททท ทททททท ททท
ทททททท ททททททท ททท ททททททททท
2. ทททททททททททท ทททททท ทททททททท ทททททททท
ทททททททท ททททททท ททททททททททท ทททททท
ทททททท ทททททททททททท ทททททททททททททท ททท
ททททททททททททท
3. ททททททททททททท ทททททท ททททททท ททททททททท
ททททททททททททท ททททททท ททททททท ททททททท
6
ทททททททท ทททททททททททททททท ทททททททททททท
ททท ททท ทททททท
4. ทททททททท ทททททท ททททททททท ทททททททททท
ททททททท-ททททททททททททท ททททททททท ทททท
ทททททท ทททททททททท ททททท ทททททททท ททททททท
ทท ททททททททท ทททท ททท ททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททท
ททททททททททททท 2 ททท ททท ทททททททททททท ทททท
ททททททททททททททททททททททททท ททท ทททททท
ททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททท)
7
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลล
ลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล 25 ลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลล ลลลลลลล
เเเเเเเเเเเ ลลลลลลลลลลล 2 ลลลลลลล ล ลลล
• ลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลล ลลลลลลลลล ลลลลล ลลล
ลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลล
8
• ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลล
1. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลล
( Fjord ) ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล
1.1 ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลล
9
1.2 ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลล
2. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลล
ลลลล ลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล เเเเเเ
เเเเเ ( Baltic Shield )
3. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลล
ลลล ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
10
3.1 ลลลลลล ( Mezeta) ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลล
3.2 ลลลลล ลลลลลลล( Massif Central) ลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลล
3.3 ลลลลลล (Black Forest) ลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
3.4 ลลลลลลลล (Bohemia) ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลล
3.5 ลลลลลลล (Ardennes)ลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
3.6 ลลลลลลลล (Bavaria)ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล
ลล
4. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
4.1 ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
4.2 ลลลลลลลลลลลลล (Alps) ลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลลล
( Mont Blanc) ลลลลลลลลล 4,807 ลลลล
4.3 ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล
ลลลลลล
4.4 ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล
ลลลล
4.5 ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
11
ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลล
ลลลลลลล (Elbrus) ลลลลลลลลล 5,642 ลลลล
3. ลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 8 ลลล ลลล
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ 7 ภภภ
ภภภภภภ
1. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ล ลลลลล 1- 2 ภภภภภ
12
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ 10 ภภภภ
ภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภ ภภภภภภ ภภภ ภภภภภภภภภภภภภ
2. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 17 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ ภภภภภภ ภภภภภ ( ภภภภภภภ )
3. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
4. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 1- 2 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ 19 – 20 ภภภภ
ภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ ภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ
ภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภ ภภภภภภภ
ภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
5. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล-ลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลล ลลล ลลล
ลลลล ลลลลลล ลลลลลลล
13
6. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลล ภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ
ภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ( steppe ) ภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภ
7. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล 23 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ 8 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
ภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภ
4. ลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลล ลลลลลล
ลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลล ลลล
ลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
14
รรรรรร (รรรรรรรรรรรรรรรร
1. รรรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร 36 รรรร รรร 70 รรรร 8
รรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรร 9 รรรร 30 รรรรร
รรรรรรร รรร 66 รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร
2. รรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรร
รรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรร รรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรร รรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร (รรรรรรร)
3. รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรรรร 3 รรรรร รรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรร 3 รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร
รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
15
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
4. รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
3.1 รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร
3.2 รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร
รรรร
3.3 รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร
รรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร
3.4 รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรร
รร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร
รรรรร(รรรร) รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
)
รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
16
5. รรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร รรรรร
เเเเเเเเเ เเเเเเเเเเ 2 เเเเเเเเเ
เเเเเเ
1. รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรร 4 รรรรร
เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรร
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร
รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรร
เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรร
2. รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรรร
รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร - รร
รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร
รรรร ร รรร 4 รรรร รรรรรร
รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรร
รรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร-รรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรร ร รรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รร 3 รรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
- รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
- รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
17
- รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
เเเเเเเ
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรร
รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
เเเเเเเเเ เเเเเเเเเเ 2 เเเเเเเเเ เเเเเเ
1. รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรร 4 รรรรร
เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรร
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร
รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรร
เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรร
2. รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรรร
เเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ - เเ
เเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเ
เเเเ เ เเเ 4 เเเเ เเเเเเ
รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรร
รรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร-รรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรร ร รรรรรรรรรร รรรรรรรร
เเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเ
เเเเเเเ 3 เเเเเเเเเ เเเเเเ
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรร
18
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร ร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร
รรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 5
รรร รรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรร รรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรร รรรรร รรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรร รรรร
รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรร รรรรรร รรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
"รรรรรรรรรรรรร" รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรร
19
รรรรรร รรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร
รรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรร
รรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
เเเเเเเเเเเเเเเเเ
รรรรรร
รรรรร
รรรร
รรรร
รรรรรรร
(รร.รร.)
รรรรรรร
(รรรรรร)
(2551)
รรรร
รรรรรร
รร
130,463 11.2
รรรรรรรรร
รร
รรรรร
55,882 4.4
รรรรรรรรร
รรรร
รรรร 78,864 10.4
รรรรรรรรร
รรรรร
รรรร
61 0.03
รรรรรรรรร
รรรรรร
ร
88,361 12.1
รรรรรรรร
รรรรรร
รรรร
42,593 5.5
รรรรรรรร รรรรร 320,466 4.8
รรรรรรรรร
รรร
รรรรรร
รรรรรร
41,019 16.4
รรรรรรร
รรรรรรรรรร
รรรรรร
รรรรรร
รร
50,537 3.8
รรรรรรรรร รรรรรร 109,627 7.6
รรรรรรรร
รรรรรร
รรร
30,164 10.7
รรรรรรร รรรรรร 205,194 9.7
รรรรรรรร รรรรรร 91,320 10.6
20
รรรรรรร รรรรรร 312,056 38.1
รรรรรรรร รรรรร 537,666 62.0
รรรรรรรร
รรรรรร
รร
334,288 5.3
รรรรรรร
รรร
รรรร
รรรรรร
91,320 10.6
รรรรรรร
รรรร
รรร
13,812 0.6
รรรรร
รรรรรร
รร
312 0.4
รรรรรร
รรรร
รรร
รรรร
25,416 2.0
รรรรรร รรรรรร 1.5 0.03
รรรรรร รรรรร 597,007 46.2
รรรรรรร
รรรรรร
รรร
352,914 82.2
รรรรรรร รรรรร
16,877,29
1
141.9
รรรรรรรร
รรรรรร
รรร
234,749 21.5
รรรรรร
รรรรรร
รรรรรร
รรรรรร
2,555 0.5
รรรรรรร รรรร 63,851 2.3
รรรรรรร
รรรร
รรรรร 160 0.04
รรรรรรรรร
รรรรร
รรร
64,445 3.4
รรรรรรรรร
รรรรร
รรรรรร
ร
0.5 0.0009
รรรร รรรรรร 498,936 46.5
รรรรรรรรร
รรรรร
รรรรร
49,036 5.4
รรรรรรรรร
รรรรร
รรรร
19,761 2.0
รรรรรรรรร
รรรรร
รรรรรร 40,809 7.6
รรรรรร
รรรรรร
รรร
444,754 9.2
รรรรร
รรรรรรรร
รรรรรร 241,275 61.3
รรรรรรรร รรรรรร 82,885 8.4
21
า
าาาาาาาาา
าาาาาา
าาาาาา
าาาาา
448 0.1
าาาาาา าาา 297,789 59.9
าาาาาาาาา
าาาาาา
าา
44,577 1.3
าาาาาาาาา าาาาาา 28,416 3.2
าาาาาาาาา
าาาาา
าาา
101,809 0.3
าาาาาาาาา าาาาาา 69,471 4.5
าาาาาาา
าาาาาา
าาา
91,953 10.0
าาาาาาาาา
10,600,00
0 1 745.9069 2
1
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
2
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาา
าาาาาาา าาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาา าาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาา
าาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาา
22
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาา
1. แแแแแแแแแแแ
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาา 1312
าาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาา าาาาาา าาาาาาา าาาาาาาา าาา
าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ( Coal River)
าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาา าาาาาาาาาา
าาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาา
23
2. แแแแแแแแแแแแ
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าา
าาาาาาา 1152 าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาา าาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
3. แแแแแแแแแแแแ
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาา
24
าาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา า
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาา 2760 าาาาาาาา
4. แแแแแแแแแแแแ
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาา
าาา 3700 าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
าาาาาาาาาาาาาาาาาา
25
26

Recommandé

กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อม par
กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อมกินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อม
กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อมChaporn Saokomut
95 vues23 diapositives
ใบงานที่5 แบบเสนอโครงร่างคอมพิวเตอร์ par
ใบงานที่5 แบบเสนอโครงร่างคอมพิวเตอร์ใบงานที่5 แบบเสนอโครงร่างคอมพิวเตอร์
ใบงานที่5 แบบเสนอโครงร่างคอมพิวเตอร์Guy Prp
39 vues23 diapositives
Ptac presentation uae_2016_v1 par
Ptac presentation uae_2016_v1Ptac presentation uae_2016_v1
Ptac presentation uae_2016_v1Lee Oppenheim
134 vues15 diapositives
Merits of integrated business software applications par
Merits of integrated business software applicationsMerits of integrated business software applications
Merits of integrated business software applicationsmorenews222
187 vues9 diapositives
arushi par
arushiarushi
arushiArushi Nagar
162 vues13 diapositives
Soutěž v piškvorkách 2016 par
Soutěž v piškvorkách 2016Soutěž v piškvorkách 2016
Soutěž v piškvorkách 2016ZSLanzhot
176 vues4 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Marcela Wasilewska - UE Czyli Gdzie? par
Marcela Wasilewska - UE Czyli Gdzie?Marcela Wasilewska - UE Czyli Gdzie?
Marcela Wasilewska - UE Czyli Gdzie?Sieć Obywatelska Watchdog Polska
483 vues16 diapositives
Risk and controls par
Risk and controlsRisk and controls
Risk and controlsSandeep Patyal
187 vues3 diapositives
Características do Deus revelado na bíblia par
Características do Deus revelado na bíbliaCaracterísticas do Deus revelado na bíblia
Características do Deus revelado na bíbliaErisvaldo Souza Leite
130 vues3 diapositives
Question 4 evaluation par
Question 4 evaluationQuestion 4 evaluation
Question 4 evaluationowenbrakspear
89 vues4 diapositives
MIRZA MANSOOR BAIG MO Lhr par
MIRZA MANSOOR BAIG MO LhrMIRZA MANSOOR BAIG MO Lhr
MIRZA MANSOOR BAIG MO LhrBaig Mansoor
193 vues3 diapositives
Chicago Red Stars 2014 Media Guide par
Chicago Red Stars 2014 Media GuideChicago Red Stars 2014 Media Guide
Chicago Red Stars 2014 Media Guidepeteschwadel
869 vues70 diapositives

Similaire à ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ par
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯPond Sabpathon
114 vues83 diapositives
2559 project par
2559 project2559 project
2559 projectjingle belle
30 vues4 diapositives
2559 projectแก้ par
2559 projectแก้2559 projectแก้
2559 projectแก้jingle belle
77 vues4 diapositives
2560 project (1) par
2560 project (1)2560 project (1)
2560 project (1)Tai MerLin
95 vues10 diapositives
รายงานสมรรถนะวัดลุ่ม par
รายงานสมรรถนะวัดลุ่มรายงานสมรรถนะวัดลุ่ม
รายงานสมรรถนะวัดลุ่มพัชรา ไชยสอน
101 vues10 diapositives

Similaire à ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป(8)

Plus de sangkeetwittaya stourajini

พระพุทธศาสนา par
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาsangkeetwittaya stourajini
1K vues29 diapositives
พระไตรปิฏก par
พระไตรปิฏกพระไตรปิฏก
พระไตรปิฏกsangkeetwittaya stourajini
570 vues13 diapositives
ประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา par
ประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาsangkeetwittaya stourajini
683 vues45 diapositives
ประวัติพระพุทธเจ้า par
ประวัติพระพุทธเจ้าประวัติพระพุทธเจ้า
ประวัติพระพุทธเจ้าsangkeetwittaya stourajini
3.3K vues12 diapositives
ชาดก par
ชาดกชาดก
ชาดกsangkeetwittaya stourajini
729 vues34 diapositives
ละครรำ par
ละครรำละครรำ
ละครรำsangkeetwittaya stourajini
278 vues10 diapositives

Plus de sangkeetwittaya stourajini(20)

ประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา par sangkeetwittaya stourajini
ประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ประวัติพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป

 • 1. ททททททททท ททททททททท ทททททททททท ทททท ททททททททท ทททททททททททททททททททททททท ททททท ทททททททททท ททททททททท ททททททท ทททททททททท ทททททททททททททท ททททททททททททททท ททททททท ทททททททททททททททททททท ทททททททททททททททท ทททททททททททททททท ททททททททททททททททท ททท ททททททททท ทททททททททททททททททททท ททท ททททททท ทททททททททททททททททท ทททททททท ททททท ททท ทททททททททททท ททททททททททท ททททททท 10,600,000 ทท.ทท. ทททท ททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททท 3 ททททททททททททททททททททททท ททททททท ทท ท.ท. 2546 ททททททททททททททททท 799,566,000 ทท ทททททททททท 1 ทท 8 ทททททททททท ททท 1
 • 2. ททททททททท ททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททท ททททททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททท[1] ทททททททททททททททททท 10,600,000 ทท.ทท. ทททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททท 3 ทททททททททททททททท ทททททททททททททท ทท ท.ท. 2546 ททททททททททททททททท 799,566,000 ทท ทททททททททท 1 ทท 8 ททททททททททททท 2
 • 3. ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททท ทททททททททททททททททททท 36-71 ททททททททท ททท ทททททททท 9 ททททททททททท ททท 66 ทททททททททททท ทท ททททททททททททท 10 ททททททททททททททททท ททททททททททท ทททททททททททททททททททททท ททททททท ทททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททททท 3
 • 4. ททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท ททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททท ทททททท ทททททททท ทททททททททททท ททททททททททท ทททททททททททท ทททททท ทททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททท ททททททททททท ททททททททททททททททททททท 25 ททททททท ททททท ทททททท ทททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททท 2 ททททททท ท ททท ทททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท ททททททททททททททททททททททททททททททท ทท ททททททททท ททททททททททททททททททททท ทททททททททท ททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททท ท ททททททททททททททท 1. ททททททททททททท 1.1 ททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททท ทททททท ทททททททททททททททท ททท ททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท 1.2 ทททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททท ทททททท ททททททท ททททททททท 1.3 ทททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททท ททททททททททททททททททททททททททททท ทททท ททท ทททททททท - ททททททท ทททททททททททททททททททท ททททท ทททททททท 2. ทททททททททททททททท 2.1 ทททททททท ททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททท ทททท ทททททททท ททททททททท ททท ททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททท 2.2 ทททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททท ททททททททททททททททททททททท ทททททททททท ททททททท ททท ทททททททททททท ทททท ททท ททททททท ททททท ททททททท ททททททท ททททททททททททททททททททท 4
 • 5. ทททท ทททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททท 2.3 ทททททททททททททททททททททททททททท ททททททท ททททททททททท ทททททททททททท ททททททททททททท ททททททททททท ทททททททททท ททททททท ททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททท ททท 2.4 ททททททททททททททททททททท ทททททททททททท ทททททททททททท 3 ทททททททท ททท ททททททททททททททททท ทททททท ทททททททททท ททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททท ททททททททททททททททททททท ทททททท ททททททททททททททท (ทททททททททททททททท) ทททท ทททททททททท ททททททททททททท ททททททททททท ททท 2.5 ทททททททททททททททททท ทท ททททททททททททททท ทททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททททททททททททททท ทททททททท ททท ทททท ทททททททททททททททททท ททททททท ทททททททททททททททททททททททททท: ทททททททททท ทททททททททททท ททททททททททททท ทททททททท ททททททททท ททททททททททท 4 ททททททททททท ท ทททททท 5
 • 6. ททททททททท ททททททททททท 4 ททททททททททท ท ททท 2 ทททททททท ททท 1. ทททททททททท ทททททท ทททททททท ทททททททท ททททททททท ททททททททท ทททททททท ทททททท ททท ทททททท ททททททท ททท ททททททททท 2. ทททททททททททท ทททททท ทททททททท ทททททททท ทททททททท ททททททท ททททททททททท ทททททท ทททททท ทททททททททททท ทททททททททททททท ททท ททททททททททททท 3. ททททททททททททท ทททททท ททททททท ททททททททท ททททททททททททท ททททททท ททททททท ททททททท 6
 • 7. ทททททททท ทททททททททททททททท ทททททททททททท ททท ททท ทททททท 4. ทททททททท ทททททท ททททททททท ทททททททททท ททททททท-ททททททททททททท ททททททททท ทททท ทททททท ทททททททททท ททททท ทททททททท ททททททท ทท ททททททททท ทททท ททท ททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททททท 2 ททท ททท ทททททททททททท ทททท ททททททททททททททททททททททททท ททท ทททททท ททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททท) 7
 • 8. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลล ลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล 25 ลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลล ลลลลลลล เเเเเเเเเเเ ลลลลลลลลลลล 2 ลลลลลลล ล ลลล • ลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลล ลลลลลลลลล ลลลลล ลลล ลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล 8
 • 9. • ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล 1. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลล ( Fjord ) ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล 1.1 ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล 9
 • 10. 1.2 ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลล 2. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล เเเเเเ เเเเเ ( Baltic Shield ) 3. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเ ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลล ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล 10
 • 11. 3.1 ลลลลลล ( Mezeta) ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล 3.2 ลลลลล ลลลลลลล( Massif Central) ลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลล 3.3 ลลลลลล (Black Forest) ลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 3.4 ลลลลลลลล (Bohemia) ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล 3.5 ลลลลลลล (Ardennes)ลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 3.6 ลลลลลลลล (Bavaria)ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล ลล 4. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล 4.1 ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 4.2 ลลลลลลลลลลลลล (Alps) ลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลลล ( Mont Blanc) ลลลลลลลลล 4,807 ลลลล 4.3 ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลล 4.4 ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ลลลล 4.5 ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 11
 • 12. ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลล ลลลลลลล (Elbrus) ลลลลลลลลล 5,642 ลลลล 3. ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 8 ลลล ลลล ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ 7 ภภภ ภภภภภภ 1. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ล ลลลลล 1- 2 ภภภภภ 12
 • 13. ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ 10 ภภภภ ภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ ภภภภภภ ภภภ ภภภภภภภภภภภภภ 2. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 17 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ ภภภภภภ ภภภภภ ( ภภภภภภภ ) 3. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 4. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 1- 2 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ 19 – 20 ภภภภ ภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภ ภภภภภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภ 5. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล-ลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลล ลลล ลลล ลลลล ลลลลลล ลลลลลลล 13
 • 14. 6. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลล ภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ ภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ( steppe ) ภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภ 7. ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล 23 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ 8 ภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภ ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ ภภภ ภภภภภภ ภภภภภภภภ 4. ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลล ลลลลลล ลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลล ลลล ลลล ลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลล ลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 14
 • 15. รรรรรร (รรรรรรรรรรรรรรรร 1. รรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร 36 รรรร รรร 70 รรรร 8 รรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรร 9 รรรร 30 รรรรร รรรรรรร รรร 66 รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร 2. รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรร รรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร (รรรรรรร) 3. รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรร 3 รรรรร รรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร 3 รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 15
 • 16. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 4. รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร 3.1 รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร 3.2 รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรร 3.3 รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร 3.4 รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรร รร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรร(รรรร) รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร ) รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 16
 • 17. 5. รรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรร เเเเเเเเเ เเเเเเเเเเ 2 เเเเเเเเเ เเเเเเ 1. รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรร 4 รรรรร เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรร เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรร เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร 2. รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรรร รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร - รร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรร ร รรร 4 รรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรร รรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร-รรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรร ร รรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รร 3 รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร - รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร - รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 17
 • 18. - รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร เเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร เเเเเเเเเ เเเเเเเเเเ 2 เเเเเเเเเ เเเเเเ 1. รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรร 4 รรรรร เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรร เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรร เเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร 2. รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรรร เเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ - เเ เเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเ เเเเ เ เเเ 4 เเเเ เเเเเเ รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรร รรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร-รรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรร ร รรรรรรรรรร รรรรรรรร เเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเ เเเเเเเ 3 เเเเเเเเเ เเเเเเ รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร 18
 • 19. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร ร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 5 รรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรร รรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรร รรรรร รรรรร รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรร รรรรรร รรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรร รรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร "รรรรรรรรรรรรร" รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร 19
 • 20. รรรรรร รรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร รรรร รรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร เเเเเเเเเเเเเเเเเ รรรรรร รรรรร รรรร รรรร รรรรรรร (รร.รร.) รรรรรรร (รรรรรร) (2551) รรรร รรรรรร รร 130,463 11.2 รรรรรรรรร รร รรรรร 55,882 4.4 รรรรรรรรร รรรร รรรร 78,864 10.4 รรรรรรรรร รรรรร รรรร 61 0.03 รรรรรรรรร รรรรรร ร 88,361 12.1 รรรรรรรร รรรรรร รรรร 42,593 5.5 รรรรรรรร รรรรร 320,466 4.8 รรรรรรรรร รรร รรรรรร รรรรรร 41,019 16.4 รรรรรรร รรรรรรรรรร รรรรรร รรรรรร รร 50,537 3.8 รรรรรรรรร รรรรรร 109,627 7.6 รรรรรรรร รรรรรร รรร 30,164 10.7 รรรรรรร รรรรรร 205,194 9.7 รรรรรรรร รรรรรร 91,320 10.6 20
 • 21. รรรรรรร รรรรรร 312,056 38.1 รรรรรรรร รรรรร 537,666 62.0 รรรรรรรร รรรรรร รร 334,288 5.3 รรรรรรร รรร รรรร รรรรรร 91,320 10.6 รรรรรรร รรรร รรร 13,812 0.6 รรรรร รรรรรร รร 312 0.4 รรรรรร รรรร รรร รรรร 25,416 2.0 รรรรรร รรรรรร 1.5 0.03 รรรรรร รรรรร 597,007 46.2 รรรรรรร รรรรรร รรร 352,914 82.2 รรรรรรร รรรรร 16,877,29 1 141.9 รรรรรรรร รรรรรร รรร 234,749 21.5 รรรรรร รรรรรร รรรรรร รรรรรร 2,555 0.5 รรรรรรร รรรร 63,851 2.3 รรรรรรร รรรร รรรรร 160 0.04 รรรรรรรรร รรรรร รรร 64,445 3.4 รรรรรรรรร รรรรร รรรรรร ร 0.5 0.0009 รรรร รรรรรร 498,936 46.5 รรรรรรรรร รรรรร รรรรร 49,036 5.4 รรรรรรรรร รรรรร รรรร 19,761 2.0 รรรรรรรรร รรรรร รรรรรร 40,809 7.6 รรรรรร รรรรรร รรร 444,754 9.2 รรรรร รรรรรรรร รรรรรร 241,275 61.3 รรรรรรรร รรรรรร 82,885 8.4 21
 • 22. า าาาาาาาาา าาาาาา าาาาาา าาาาา 448 0.1 าาาาาา าาา 297,789 59.9 าาาาาาาาา าาาาาา าา 44,577 1.3 าาาาาาาาา าาาาาา 28,416 3.2 าาาาาาาาา าาาาา าาา 101,809 0.3 าาาาาาาาา าาาาาา 69,471 4.5 าาาาาาา าาาาาา าาา 91,953 10.0 าาาาาาาาา 10,600,00 0 1 745.9069 2 1 าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา 2 าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาา าาาาาาา าาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาา าาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาา าาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาา 22
 • 23. าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาา 1. แแแแแแแแแแแ าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาา 1312 าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาา าาาาาา าาาาาาา าาาาาาาา าาา าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ( Coal River) าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาา าาาาาาาาาา าาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาา 23
 • 24. 2. แแแแแแแแแแแแ าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าา าาาาาาา 1152 าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาา าาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา 3. แแแแแแแแแแแแ าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาา 24
 • 25. าาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา า าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาา 2760 าาาาาาาา 4. แแแแแแแแแแแแ าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาา าาา 3700 าาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาา 25
 • 26. 26