Publicité

Presentacio Definitiva Escola Administració Pública Juliol 2009

15 Jul 2009
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Presentacio Definitiva Escola Administració Pública Juliol 2009(20)

Publicité

Presentacio Definitiva Escola Administració Pública Juliol 2009

 1. Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació “Jornades d’intercanvi de coneixement: bones pràctiques en formació” Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) Juliol de 2009 Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Avança, impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
 2. Comencem pel final: Què és una ciutat digital? VÍDEO “Sant Feliu ciutat digital”: www.youtube.com/watch?v=fbh7KcvdciE
 3. TERRITORI (1): PREMISSES D’ACTUACIÓ • « Internet is the death of distance, but not the death of place » F. Cairncross • « La mayor mutación para la generación a venir y que se impondrá en todos los territorios: un sistema de riqueza diferente, que depende de las modificaciones de nuestras relaciones con el tiempo, el espacio y el saber » Alvin i Heidi Toffler. Llibre “La riqueza revolucionaria”, capítol “Confiar en el conocimiento”  El territori digital és, en primer lloc, un territori del coneixement perquè es sustenta en aquest com el millor vector del desenvolupament social i econòmic.  Transformació de la ciutat mitjançant la catalització, generació, fixació i capitalització del coneixement: capacitació del teixit socioeconòmic local, concertació amb centres universitaris i de recerca, fixació, creació d'espais estables d'intercanvi, desenvolupant la cobertura a noves necessitats...
 4. TERRITORI (2): DESCRIPCIÓ AMPLIADA • POBLACIÓ − 43.184 habitants (Padró continu). Destaca el factor jove: el 48% és menor de 35 anys. • TEIXIT PRODUCTIU − Sector industrial: 383 empreses − Sector comercial: 616 empreses − Construcció: 86 empreses − Altres serveis: 677 empreses • TEIXIT ASSOCIATIU − 186 entitats • CAPITAL INTEL·LECTUAL (exemple) − UOC: 215 estudiants de Sant Feliu (del total de 2.095 matriculats de la comarca del Baix Llobregat). − Dels 215 estudiants, 48 cursen especialitats relacionades amb les noves tecnologies: – Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica: 4 – Enginyeria Tècnica d' Informàtica de Gestió: 17 – Enginyeria Tècnica d' Informàtica de Sistemes: 16 – Enginyeria Informàtica: 5 – Màster oficial d' Educació i TIC: 3 – Màster oficial de Societat de la informació i coneixement: 1 – Màster programari lliure: 2 – GMMD (Graduat Multimèdia): Dada no disponible • Prospecció sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat mitjançant estudis locals i detecció de necessitats sobre l’impacte de les transformacions en la ciutat en matèria de noves tecnologies. − Estudi sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat 2005 (àmbit: POBLACIÓ) − Estudi sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat 2006 (àmbit: TEIXIT) − Consultable a: www.santfeliu.cat/online/observatori • CLÚSTERS − Cluster de fabricants d’aixetes i empreses auxiliars del Baix Llobregat i Vallès Occidental − Altres clústers? Termòmetre de l’emprenedoria…
 5. DIAGNOSI: Prospecció, anàlisi i DAFO local sobre Internet i les TIC FORTALESES DEBILITATS ● Elevada penetració d’ordinadors a les llars ● Percentatge elevat de ciutadans que mai utilitzen l’ordinador i mai s’han ● Alta penetració de connexió ADSL a les llars. connectat a Internet. Afecta a 1/3 de la població local, especialment en ● Elevat percentatge de ciutadans que es connecten a Internet 1 cop o més a determinats col·lectius i barris. la setmana. ● Baixa qualitificació professional i nivell formatiu. ● Elevada freqüència d’ús d’Internet a la setmana ● Insuficient incorporació i utilització de les TIC a les microempreses i pimes. ● Elevada penetració a la població del telèfon mòbil ● Escassa implantació del comerç electrònic a les activitats empresarials ● Territori prioritari desplegament operadores telecomunicacions i àmplia locals. extensió infraestructures d’accés a la Xarxa. Elevat dinamisme i bagatge ● Millorable nivell de coneixement dels serveis o iniciatives en TIC per part de municipal en matèria TIC. l’Ajuntament ● Corporació local amb consolidada presència a Internet fent camí envers una ● Manca de consolidació dels continguts digitals locals a la Xarxa: culturals, “administració digital”. d’oci... ● Tendència incremental d’utilització de les TIC per part de la la ciutadania i ● Tradicional baixa cultura emprenedora de base TIC teixit productiu de la ciutat. ● Encara insuficient vinculació entre el món laboral i l’educatiu i entre ● Existència d’una comunitat de més de 2400 usuaris de serveis d’inclusió l’empresa i la Universitat digital registrats. ● Diversos convenis de col·laboració amb entitats supralocals en matèria de gestió del coneixement. OPORTUNITATS AMENACES ● Aprofitar el número d’ordinadors que hi ha a les llars per incrementar la ● Realitzar d’accions de capacitació i entrenament TIC no orientades freqüència d’ús als diferents perfils d’usuaris. ● Analitzar un possible increment del nombre de punts públics d’accés gratuïts ● Seguir generant consumidors de continguts digitals i no pas a Internet i/o comunicació dels mateixos creadors. ● Incrementar el nombre de serveis via Internet per cobrir les demandes dels ● Descuidar les infrastructures de telecomunicacions, cal potenciar- ciutadans les per donar un millor servei en un futur pròxim ● Aprofitar la telefonia mòbil per arribar a aquelles persones que no tenen ● No relacionar les necessitats dels ciutadans i els nous serveis connexió a Internet o no es connecten digitals. ● Incrementar l’oferta de cursos formatius on-line, per augmentar el nivell ● No realitzar una comunicació bidireccional entre les propostes de formatiu en TIC dels ciutadans l’Ajuntament i els teixit socioeconòmic local pel que fa a les TIC. ● Baix percentatge de compres per Internet per part dels usuaris. ● Escassa capacitat d’innovació del teixit empresarial local i ● Llei accés electrònic serveis públics municipals. Intercanvi bones pràctiques. comarcal. ● Clúster d’innovació: aixetes i empreses auxiliars. ● Dificultats d’adaptació als ràpids i continus canvis. ● Territori innovador en matèria de continguts digitals: santfeliusfera, premis ● Escassa cultura empresarial de concertació i associacionisme. audiovisuals... ● Debilitat sector TIC local. Sotmès a intrusisme. ● Actuacions TIC impulsades des de Sant Feliu amb impacte als mitjans de comunicació. ● Diversos guardons externs a polítiques TIC municipals.
 6. ESCLETXES DIGITALS  Escletxa digital tradicional. 3 components bàsics: Alfabetització digital geogràfica, econòmica i formativa Terme procedeix de l'anglès "digital divide", fa referència a la fractura que podia produir-se entre "connectats" i "no connectats". (Viquipèdia)  2ona. Escletxa digital. La nova fractura és de continguts, més centrada en l’apropiació i el desenvolupament dels continguts digitals sota un prisma comunitari de participació i col·laboratiu. Alguns autors parlen d’aquesta nova fractura i segona onada com una “escletxa d’innovació” on el coneixement, el treball en xarxa, la capacitació més especialitzada i la participació comunitària són claus. ”El problema no és el digital divide, sinó les èlits desconnectades” Genís Roca (socialització, connexió)  “La mayor fractura digital es la mental” Ricard Ruiz de Querol Gràfic Ricard Ruiz de Querol http://ruizdequerol.wordpress.com
 7. PUNTS TIC: ARMES CONTRA LA FRACTURA DIGITAL Imatges de diverses actuacions d’alfabetització digital (Punt TIC del Palau Falguera) www.santfeliu.cat/tic
 8. ANTECEDENTS I EXPERIÈNCIES PRÈVIES (1) El projecte municipal d’alfabetitizació i inclusió digital “Sant Feliu On Line”-“Sant Feliu Ciutat Digital” depèn exclusivament de l’Ajuntament de Sant Feliu, de la Regidoria de Noves Tecnologies.  Pla d’Actuació del Mandat (2003-2007), que definia els principals objectius De la Corporació en matèria de noves tecnologies, concretament en l’apartat 7: “Innovar i desenvolupar la societat del coneixement”.  3 eixos d'actuació principals: •Alfabetització digital - Continguts - Infraestructures Múltiples activitats d'entrenament i aprenentatge, oferta d'infraestructures d'accés a les noves tecnologies, foment d'incipients espais virtuals de relació i intercanvi, disposar de repositoris de recursos digitals per a diferents col·lectius, etc.  “Pla d’acció en matèria de Noves Tecnologies de la Informació (2008-2009) marca les prioritats “tecnològiques i digitals” de la política local en matèria de les TIC i és resultat de línies extretes del PAM 2008-2011.  Projecte municipal d’alfabetitizació i inclusió digital “Sant Feliu On Line” és la marca local en matèria de difusió d’Internet i les TIC entre la ciutadania, teixit associatiu i econòmic i existeix des de 2003. Des de 2009 incorpora el component de “Sant Feliu Ciutat Digital” del programa Ciutats Digitals 2008-2010 de la STSI de la Generalitat de Catalunya.  El projecte incorpora diversos telecentres i Punts TIC. www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=254
 9. ANTECEDENTS I EXPERIÈNCIES PRÈVIES (2) Esquema temporal del conjunt d’actuacions efectuades en aquest període i posteriors: 2003: Definició estratègica del projecte “Sant Feliu On Line: alfabetització TIC de la ciutat” 2004: Inicis. Sant Feliu contra la “fractura digital” 2005: Implantació, creixement i impuls. Sant Feliu obert, xarxa d’inclusió digital 2006: Consolidació. A Sant Feliu, noves tecnologies per a tothom 2007: Mobilitat i reptes de futur. Horitzó: Cap a una ciutat en xarxa 2008: Reptes de futur 2009: CIUTAT DIGITAL 2010: Factoria del coneixement? CONCLUSIONS (evolució):  Salt endavant, qualitatiu i quantitatiu, materialitzat en una evolució orientada a oferir progressivament serveis digitals, i de base TIC, de més valor afegit al nostre públic- diana.  De ser dinamitzadors digitals a la ciutat a esdevenir facilitadors i connectors digitals del teixit socioeconòmic local.  Potenciació de les TIC com a element dinamitzador i de desenvolupament de la ciutat de forma que aquesta esdevingui més dinàmica, emprenedora i competitiva des d’un punt de vista socioeconòmic.
 10. CATÀLEG DE SERVEIS (de dinamització digital amb valor) OFERTATS (1) •Formatius: Presencial: cursos i seminaris, materials. Autoaprenentatge i aprenentatge virtual. Genèric o específic (temàtica, col·lectius, in company i a mida). •Sensibilització-divulgació: Premsa sectorial TIC, activitats “Dies de...”: Internet, Sant Jordi, Internet Segura. Jornades, presentacions i demostracions. •Oci i cultura: Foment dels continguts digitals locals, projeccions, activitats i actes … •Desenvolupament socioeconòmic local: Digitalització comerç, emprenedors de base TIC, innovació… •Assessorament, suport a consultes, recolzament i tutorització a ciutadania i teixit socioeconòmic local. •Connectivitat i accés a l’ús de recursos TIC de maquinari i programari: Convencional física i estàtica, WiFi, Internet a la fresca, instal·lació de programari lliure, Guifi.net… •Allojtament web, cessió d’equips informàtics reciclats i préstec de portàtils al teixit social local.
 11. XARXA DE PUNTS TIC: ACCÉS A LES TIC PER A TOTHOM El Punt TIC del Palau Falguera El PuntTIC de la biblioteca •Formació •Accés lliure El Punt TIC del Casal de Joves •Accés Lliure •WIFI •Accés lliure •Espai tutoritzat •Divulgació •Divulgació El Punt TIC de Can Maginàs •WIFI •Formació •Espai de recerca de feina El Punt TIC del Casal de la Gent Gran •Divulgació •Accés lliure •Formació •Divulgació Usuaris i accions (fins ara) 354 accions formatives 1986 alumnes 2458 usuaris atesos www.santfeliu.cat/online 100.000 accessos lliures Programa de Gestió de la Formacio
 12. SERVEIS DIGITALS A ENTITATS Serveis a entitats Webs d’entitats creades: 46 Busties de correu: 44 Ordinadors “reciclats” lliurats: 175 Campanya “Cap entitat sense blog” www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=318 http://sfol.blogspot.com/search/label/Associacions%20i%20Entitats
 13. SERVEIS DIGITALS A ACTIVITATS PRODUCTIVES
 14. SANT FELIU SENSE FILS WIFI CIUTAT (amb certificats digitals idCat) Per tal de fomentar l’accés als serveis i tràmits electrònics que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania, traslladant l’atenció presencial més enllà de la ubicació física dels edificis municipals WIFI ALS PUNTS TIC PuntTIC del Palau Falguera Biblioteca M. Roig PROJECTE GUIFI.NET Col·laboració en el projecte ciutadà guifi.net, fent xarxa lliure. www.guifi.net
 15. PREMIS I SUBVENCIONS Premis de Continguts Digitals La primera edició dels premis de Continguts Digitals va tenir lloc l’any 2007. Amb les categories: bloc ciutadà, fotolog, videoblog, fotografia presa amb telefon mobil, minimetratge afeccionat allotjat a Internet. Premis de Continguts digitals: Primera edició 2007. 36 participants Segona edició 2009 47 participants www.santfeliu.cat/online/premis Aquest any 2009, els Premis de Continguts Digitals comptaran amb les següents categories: •Millor bloc ciutadà. •Millor fotografia presa amb telèfon mòbil. •Millor ús corporatiu d'eines 2.0 per part de comerç, emprenedoria, micro, petita o mitjana empresa (CATEGORIA NACIONAL) Premis Sant Feliu Innova Amb aquests premis es vol reconèixer l’esperit creatiu, innovador i Subvencions per entitats emprenedor en matèria TIC. Convocatòria anual de subvencions per entitats que Festivals desenvolupin projecte de dinamització i alfabetització Col·laboració en Festivals vinculats al món digital (des del 2007) les TIC, la creativitat, la innovació com el Work On Fest i el TFC
 16. Jornades i actes de divulgació-sensibilització Jornades “Sant Feliu, ciutat innovadora” S’han realitzat 3 edicions d’aquesta jornada amb la voluntat de ser un espai de trobada de totes aquelles persones que han participat en el projecte, la presentació de projectes, lliuraments de premis i diplomes, xerrades dobres l’ús de les TIC i molt més. Jornada “La Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics Municipals” El 13 de novembre de 2008 es va celebrar a Sant Feliu de Llobregat una jornada en la que van participar més de 150 persones. S’hi van començar a formular les preguntes - clau de l'Administració Electrònica Local per adaptar-se a la Llei 11/2007.
 17. Xerrada GUIFI.NET
 18. CATÀLEG DE SERVEIS (de dinamització digital amb valor) OFERTATS (2) •Concertació, foment de xarxes col·laboratives i participació electrònica. •Diagnosi i prospecció: Anàlisi i elaboració de necessitats TIC locals, prospecció i observació… •Generació i desenvolupament de continguts digitals propis o aliens: Eines i recursos digitals temàtics de presència en Internet, sistemes d’informació en línia… Xarxes socials, blocosferes... •Subscripció informativa: Butlletí electrònic, sindicació de continguts, informatiu en vídeo InfoOnline… •Certificació i acreditació: Aliena (usuaris), pròpia (tramitació departamental amb altres aa.pp.), expedició d’acreditacions documentals de la formació, certificació digital (IdCat)… •Suport a l’administració electrònica i les gestions en línia: pagament impostos locals, sol·licitud d'hora al metge, recerca de feina per Internet, compra de bitllets per viatges… •Subvencions i ajuts locals a iniciatives TIC ciutadanes: Projectes d’alfabetització, dinamització i difusió digital local de les TIC per part d’entitats locals sense ànim de lucre.
 19. SANTFELIUSFERA: LA NOVA PLAÇA DEL POBLE 175 blocs, fotologs, videoblogs… Recopilació des de finals 2006 Agregador des de 2008 http://santfeliusfera.blogspot.com
 20. JORNADA VIRTUAL – ÚS WEB 2.0: ÀGORA VIRTUAL? I Jornada Virtual (2008) www.santfeliu.cat/jornadavirtual Jornada Virtual “Sant Feliu Innova” Àgora virtual d’intercanvi i aprenentatge sobre tecnologies de la informació i la comunicació que, a la seva primera edició, se centra en l’ús de la Web 2.0 i el seu impacte en els diferents escenaris socials. Píndoles de coneixement en vídeo
 21. I EL FACTOR “INTERN”…? ENGRESCAR DINS LA “CASA” •Prestador de serveis diversos de coneixement al seu “mercat”/comunitat…OK. I consumidor? •Exemplificació d’utilització de les TIC i la valorització del coneixement  5 blogs corporatius municipals: ● CC.DD. / SFOL www.santfeliu.cat/blog ● Casa d’Oficis www.santfeliu.cat/co ● Fem Barri (Llei de Barri barri La Salut – Can Calders) www.santfeliu.cat/fembarri ● Joventut www.santfeliu.cat/jove ● Sant Feliu Innova www.santfeliu.cat/innova •“Proselitisme” i efecte contagi: - http://sfol.blogspot.com/2008/12/magins-20-segona-part.html •Mantra “Nosaltres podem incidir…” (Perruqueries vs. Emprenedors/es de base TIC) - Visualització: http://sfol.blogspot.com/2009/02/zoom-gent-on-line.html - Valorització: http://santfeliuinnova.blogspot.com/2009/07/futurbici-passejades-amb-bicis.html - Generar debat: www.santfeliu.cat/jornadavirtual o Innovació/experimentació: 2on. Premi Continguts Digitals -“Laboratori” corporatiu d’eines amb component d’interactivitat, col·laboració i compartició de la informació: Bitàcoles, xarxes socials, videocast, microblogging, wikis,… (+ horitzontals i interactives i amb + foment del treball en equip i adaptació als canvis de l’entorn i el “mercat”). -Mètodes de treball, de gestió dels recursos humans, organitzatius - Teletreball, projectes col·laboratius i de cooperació, horitzontalitat… •Incorporació hàbit de comunicar més i amb canals més horitzontals - Continguts digitals i en línia www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=10653 - Producció, generació, gestió i accessibilitat a continguts audiovisuals www.santfeliu.cat/online/onlinetv
 22. USUARIS: RECEPTORS? CREADORS? SOCIS? (1) Els destinataris, beneficiaris o col·laboradors generals del projecte són: CIUTADANIA I TEIXIT SOCIAL: •Ciutadania en general, especialment a majors de 35 anys. [1] •Col·lectius específics: persones amb discapacitat, comunitat educativa local, dones, immigració, gent gran, etc. TEIXIT ASSOCIATIU I ENTITATS: •Entitats del tercer sector: culturals, educatives, esportives, socials, cíviques, solidàries... TEIXIT PRODUCTIU: •Petit comerç. •Micro i petita empresa. •Treballadors/es en actiu i amb voluntat de millora d’ocupació i reciclatge professional bàsic. •Treballadors/es en desocupació. •Teletreballadors/es. •Treballadors/ores d’institucions públiques de l’entorn (Biblioteca, Escola Adults...). •Treballadors/ores i responsables departaments de la nostra Corporació [USUARIS INTERNS]. [1] Per ampliar informació es pot consultar l’estudi-diagnosi realitzat al 2005 i 2006 a Sant Feliu sobre el grau de penetració i coneixement de les TIC per part dels ciutadans de Sant Feliu de Llobregat, disponible al lloc web departamental www.santfeliu.cat/documents/44568
 23. USUARIS: RECEPTORS? CREADORS? SOCIS? (2) ESFORÇ REFORÇAT  Recerca de concertació amb entitats socials que treballen en àmbits relacionats amb la promoció econòmica local, la innovació i desenvolupament socio-econòmic i socio-cultural de la ciutat, la comarca... •Associacions empresarials locals: Assoc.empresaris polígons industrials del Pla i les Grases •Associacions de comerciants: - Consell local de comerç - Associació Amics del carrer Sant Creu, Associació de comerciants Roses-Castellbell, Associació de forners-pastissers de Sant Feliu, Associació Sant Feliu Centre, Junta Mercat Municipal •Clúster de fabricants d’aixetes i empreses auxiliars del Baix Llobregat i Vallès Occidental •Universitat Oberta de Catalunya (UOC) delegació Baix Llobregat •Punt Connecta – Xarxa alfabetització digital Fundació l’Esplai
 24. SUPORT TIC AL SECTOR COMERCIAL COMPREM A SANT FELIU: PUNT DE TROBADA ENTRE COMERCIANTS I CONSUMIDORS La primera fase d’aquest web de comerç local s’ha desenvolupat amb la participació de les associacions comercials. La segona fase que s’està desenvolupant ha d’arribar a tot el teixit comercial de la ciutat. L’anàlisi del portal un cop superades aquests primeres fases ha de portar a una nova versió del portal que incorpori noves funcionalitats útils per comerciants i consumidors. www.compremasantfeliu.cat El portal es va posar en marxa l’any 2006 FORMACIÓ, CAPACITACIÓ SI SUPORT EN L’ÚS D’EINES DIGITALS •Formació bàsica en l’ús de l’ordinador i Internet •Formació en l’ús de l’eina de gestió de comerços del portal: www.compremasantfeliu.cat •Formació en l’ús d’eines específiques: blogmàrqueting, fulls càlcul, llocs webs, comunicació per Internet DIFUSIÓ DE NOTÍCIES D’INTERÈS PEL SECTOR • Notícies al butlletí Connectats. www.santfeliu.cat/innova •Difusió de bones pràctiques. •Difusió de recursos d’interès. •Informació sobre ajuts i
 25. DIFUSIÓ DEL PROJECTE: COMUNICAR EL QUE SOM (1) GENERAL I “TRADICIONAL”: •www.santfeliu.cat, un dels webs millor valorats del país WEB MUNICIPAL Estudi E-Espanya 2006: 8a posició (desenvolupament) a Catalunya i la 20 a Espanya. •Butlletins electrònics corporatius: Agenda del cap de setmana, avisos per temàtica (ple municipal,…), etc. •Subscripció als avisos informatius mitjançant SMS. •Entrevista telemàtica amb l’Alcalde •Consensus III, l’espai de participació a Internet de Sant Feliu •Xarxa Ciutadana – Sant Feliu (portal ciutadà de notícies) •Portal web del comerç de la ciutat: Comprem a Sant Feliu •Guia Digital d’entitats, entitats en xarxa
 26. DIFUSIÓ DEL PROJECTE: COMUNICAR EL QUE SOM (2)  PRESÈNCIA BÀSICA A INTERNET: •Web: www.santfeliu.cat/online WEB SECTORIAL Seccions destacades •Butlletí electrònic Connect@ts: www.santfeliu.cat/online/butlleti 190 subscrits. PRESÈNCIA ESPECÍFICA I AMB NOUS FORMATS: •Bloc: www.santfeliu.cat/blog Més de 3 anys! 1000 posts. Sindicació RSS: 53 persones. 4 sobre 10 al PageRank de Google. Generació de “conversa”. •OnLineTV al Web. Canal YouTube www.youtube.com/santfeliuonline 132 vídeos. Reproducciones de vídeo: 15260. Reproducciones del canal: 2589 •InfoONLINE: Informatius en vídeo www.santfeliu.cat/online/onlinetv •Butlletí electrònic sectorial Connect@ts: www.santfeliu.cat/online/butlleti 190 subscrits. •Documental “Connectats”, noves tecnologies en primera persona www.santfeliu.cat/online/documental •Pàgina i grup de “San Feliu On Line” a la xarxa social Facebook •Twitter http://twitter.com/santfeliuonline  BLOCOSFERA LOCAL: •Altres 4 bitàcoles públiques municipals: Casa d’Oficis NNTT, Punt TIC Casal de Joves, Fem Barri i Sant Feliu Innova www.santfeliu.cat/blog
 27. Diverses eines corporatives de presència a Internet
 28. Visites mensuals BLOG 1821 visites i 53 subscriptors RSS WEB 1271 visites LLOC WEB www.santfeliu.cat/online BLOG CORPORATIU www.santfeliu.cat/blog
 29. NOVES EINES DE COMUNICACIÓ: XARXES SOCIALS Microblogging de Twitter Grup a Facebook
 30. INNOVACIÓ SOCIAL?!? EMPRENEDORS DE BASE TIC ?!? (1) Perfils humans innovadors DOCUMENTAL “CONNECTATS” www.youtube.com/watch?v=qwNlaV16-g8  Hàbit audiovisual Persones que busquen feina, persones que treballen, persones que es comuniquen, persones que coneixen, persones que busquen, persones que creen….. …amb i per les TIC. www.santfeliu.cat/online/innova
 31. INNOVACIÓ SOCIAL?!? EMPRENEDORS DE BASE TIC ?!? (2) Perfils empresarials innovadors CASOS D’ÈXIT www.youtube.com/view_play_list?p=B84DE8D30315F06A
 32. SANT FELIU INNOVA: APLICA LES TIC AL TEU NEGOCI O PROFESSIÓ BLOG: www.santfeliu.cat/innova WEB: www.santfeliu.cat/online/innova CONSULTORI “L’EXPERT RESPON” www.santfeliu.cat/respon
 33. Casa d’Oficis Noves Tecnologies • Edicions: 2007-08 / 2009-10 • 18 alumnes / 16 alumnes • 2 especialitats / 2 especialitats WEB • www.santfeliu.cat/casaoficis BLOG • www.santfeliu.cat/co
 34. LA PEDRERA… Laboratori de formació i ocupació: nous jaciments, professions emergents… •Casa d’Oficis, Nous Jaciments d’Ocupació, Plans d’Ocupació, AODL…
 35. ACCIONS DE … FUTUR PRESENT IMMEDIAT… • Videocurrículums • Cibervolunt@riat • Xarxa social d’innovació “Sant Feliu Innova” • E.V.A. amb Moodle • Consell local de savis/sàvies ?!? • Transferència de coneixement incipient clúster audiovisual (col·laborar – competir) UN DESIG ! • Qualsevol persona, entitat o activitat econòmica pot crear continguts digitals i tenir presència a Internet
 36. Les TIC, la innovació… Una marca de ciutat? (1) La construcció de la Torre dels Rosers és de de mitjan segle XIX i està molt vinculada a la història de la línia del ferrocarril entre Barcelona i Martorell, el segon projecte de desenvolupament ferroviari a la península. Tal i com diu Carles Urkiola, l’autor del llibre “El carril de Barcelona a Molins de Rei i Martorell” es va tractar de la “línia més innovadora construïda a Espanya fins al moment”i va suposar una revolució en les comunicacions, la incorporació de la Comarca del Baix Llobregat a la modernitat i a la revolució industrial. De fet, a la ciutat les grans modificacions es van produir durant els segles XIX i XX amb la industrialització, l'arribada del ferrocarril i l'expansió urbanística que De pioners del XIX a pioners del XXI? van transformar la vila en ciutat. Com es pot veure doncs, passat, present i futur orientats a la recerca d’innovació i progrés social i econòmic.
 37. Les TIC, la innovació… Una marca de ciutat? (2) La tecnologia, la creativitat i la innovació, en conjunció, esdevenen factors primordials en el desenvolupament de les ciutats. Però a nivell operatiu que vol dir CIUTAT DIGITAL? INTEGRALITAT! •Valoritzar que un quiosc faci blogmàrqueting? •Lligar la capacitació bàsica a Internet amb l’identitat digital? •Ajudar a ser blogger a una persona analfabeta digital i amb discapacitat? •Comunicar d’una altra forma? -Spot Casa d’Oficis: www.youtube.com/watch?v=KPLFbMdCSzw -Promoció Compremasantfeliu.cat www.youtube.com/watch?v=lS6HJJ1wGGo -Informatius en vídeo InfoOnlines www.santfeliu.cat/online/onlinetv •Obrir un casting permanent de perfils innovadors locals? Conèixer l’entorn •Prescripció i transversalitat? •. . . Tot un ENTRAMAT de MICROACCIONS ! ! !
 38. LA RECEPTA… Existeix alguna clau ? • « Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre » (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la Societat de la Informació)
 39. Conjuguem el verb… (1) •Jo creo continguts digitals •Tu crees continguts digitals •Ell/a crea continguts digitals •Nosaltres creem continguts digitals •Vosaltres creeu continguts digitals •Ells/es creen continguts digitals Els CONTINGUTS DIGITALS són elements i recursos textuals (tant seqüencials com hipertextuals) i multimèdia-audiovisuals (gràfics, àudio, vídeo, animacions, etc.), preferentment en línia i interactius, de presentació de la informació que es poden organitzar en espais virtuals de relació, compartició i intercanvi de coneixement amb la potencialitat de generar dinàmiques col·laboratives que incorporen interacció. Dimensió d’IDENTITAT (definició, essència, trets diferencials i distintius...) dels continguts digitals i els recursos d’informació, comunicació i presència a Internet.
 40. Conjuguem el verb… (2) Oportunitats d’universalització en la creació: blocs, fotografies en línia, xarxes socials i comunitats d’interacció virtual, l’etiquetatge social, podcast, videocast, prescripció en xarxa o digging... Aquest Internet de web participativa més evident també s’afegeix a l’altre contingut generat per l’usuari (UGC user-generated content o UCC user-created content) com és el cas de la Wikipedia o la col·laboració en format d’intel·ligència col·lectiva agregada (valoracions de productes, comentaris) de llocs webs comercials com Amazon.com o eBay. Els UGC o UCC també s’han denominat en ocasions CGM, consumer-generated media, i alguns autors com Tpascot i Williams han denominat “prosumers” a aquests usuaris que produeixen contingut i el comparteixen. Noves tendències de consum dels trysumeristes i l’impacte que comporten les noves tecnologies a la vida, els negocis i la comunicació en la generació i compartició de continguts digitals.
 41. Conjuguem el verb… (3) •RELACIÓ DIRECTA: A més desenvolupament de la Societat de la Informació, major existència i generació de continguts a Internet de ciutadania, empreses, administracions, entitats i associacions, etc. •Els continguts generats per la ciutadania i usuaris significa que hi han més “nodes” (actors connectats i creant a Internet) generant informació, coneixement, utilitat... en definitiva, més valor per a la Xarxa. •Dades recent red.es: A Espanya, el 71% dels llocs web més visitats corresponen a continguts que pertanyen a aquesta categoria de Societat en Xarxa composada per iniciatives 2.0 com blogs, xarxes socials... i que, per tant, representa la major part dels continguts digitals que actualment es creen. •Jacinta Sierra a un article del 2008 a la revista “Ipmark” va posar sobre la taula que el 35% dels continguts digitals són generats pel consumidor. A la Societat de la Informació els aspectes dels continguts digitals i els serveis TIC a la Xarxa són, al cap i a la fi, els que estableixen un contacte directe amb les persones i són l’objecte últim de les infraestructures d’accés a les noves tecnologies. Pla de Serveis i Continguts - PSiC (2005 – 2008)
 42. ESTEM PREPARATS PER A INTERACCIONS POSITIVES I NEGATIVES ?
 43. I ELS RECURSOS? I EL FULL DE RUTA? PROGRAMA “CIUTATS DIGITALS” Web del programa (STSI)
 44. ESTRATÈGIA “CIUTATS DIGITALS 2008-2010” - STSI www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=302
 45. EIXOS D’ACTUACIÓ “SANT FELIU CIUTAT DIGITAL” VIVERS EMPRESARIALS •Ocupació i teletreball •Emprenedoria, micro, petita i mitjana empresa •Impuls i millora del comerç electrònic CIUTADANIA I EMPRESES •Recursos per la tramitació digital i gestió en línia •Assessorament i sensibilització •Revalorització i reciclatge de material informàtic •Observatori local de la Societat de la Informació •Intercanvi de coneixement i concertació •Inclusió digital i accessibilitat per a persones amb discapacitat •Ciutat Connectada sense fils DIFUSIÓ I FORMACIÓ •Prescripció TIC territorial •Activitats de difusió: Jornada Virtual “Sant Feliu Innova”, seminaris, jornades i actes •Informatius digitals en vídeo “INFOONLINE”, e-butlletí i altres eines de comunicació •Premis i Subvencions a la innovació i digitalització •Formació i assessorament als diferents Punts TIC •Entorn d’aprenentatge virtual •Difusió de bones pràctiques d'innovació •Desenvolupament eines de dinamització TIC •Difusió i col·laboració de campanyes TIC de la Generalitat de Catalunya
 46. CALENDARI “SANT FELIU CIUTAT DIGITAL”
 47. REFERÈNCIES Ja per finalitzar, 2 influències importants: Jaume Albaigès i el seu blog TecnolONGia www.tecnolongia.org Jordi Graells i el seu blog http://graells.blogspot.com/
 48. 12 Píndoles de coneixement de Jaume Albaigès •“En temps de crisi, eines compartides” • Despesa ≠ inversió • Digitalització ≠ Ús de les TIC •Assumir transformació rols dels actors de la nostra interacció: De consumidors, lectors (passius i aïllats) a creadors, col·laboradors, participants, conversadors (actius i connectats)... • Actors públics: Generadors de comunitat, capital social...? • Nous canals (blog, microblogging, xarxes socials...) substitueixen els altres canals? • Comunicar és existir • Obvietat important: la comunicació en línia és replicable i viral i amb una forta vinculació a la participació (i barata)... però amb perill d’infoxicació i d’atenció efímera • El 2.0 no és una cosa de frikis... però no cal apuntar-se a tot (tenir en compte el compromís d’actualització) • Més lectors de blogs que de diaris... • Embed la paraula màgica • Tot i que la creativitat sempre és un punt... Internet ens permet aprendre i replicar
 49. 4 Píndoles de coneixement de Jordi Graells i Jesús Martínez
 50. BIBLIOGRAFIA - WEBGRAFIA •Jordi Graells i el seu blog http://graells.blogspot.com/. Programa “Compartim” amb Jesús Martínez. Idees Comunitats de pràctica, gestió del coneixement i innovació. •Blog TecnolONGia www.tecnolongia.org de Jaume Albaigés, un blocaire que es dedica a estudiar l'ús que fan les associacions i les entitats sense ànim de lucre d’Internet i les TIC. •Llibre “Web 2.0”. Antonio Fumero i Genís Roca. Col. Fundación Orange, 2007. www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.pdf •Xarxa Punts TIC. Xarxa Telecentres i punts d'accés a internet de Catalunya. www.punttic.cat •Emprendedores TV. www.emprendedorestv.com/ •Manifiesto Cluetrain: El ocaso de la empresa convencional http://tremendo.com/cluetrain •Llibre “Funky Business”.Jonas Ridderstrale i Kjell Nordström. •Balzac.tv www.balzac.tv El WebShow sobre La Comedia Humana del XXI. ● Episodi 12/03/2009 sobre el “Trysumerism” a càrrec d’Antonella Broglia. ● Episodi 12/12/2008 “El futuro es híbrido” (crisis) Alfons Cornella, Infonomía. •Libro blanco de los contenidos digitales en España 2008. Ministerio Industria, Turismo y Comercio i ONTSI de red.es: http://ictnet.es/system/files/1227870930841.pdf
 51. Sant Feliu de Llobregat Comentaris: tic@santfeliu.cat Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Avança, impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
Publicité