Email- karmonnati@gmail.com
Mob- 9595351242,
ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ
Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò
ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖ...
2 Ên 14 BÊ|É±É 2014
¨É½þɨÉÉxÉ´É b÷Éì.¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú
ªÉÉÆSªÉÉ Sɳý´É³ýÒEò®úÒiÉÉ BäCªÉ MÉ®úVÉäSÉä
(Ê´É.|É.)b÷É...
¨É½þÉ®úɹ]Åõ YÉÉxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý SÉä +ÊvÉEÞòiÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù
VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É,9922865679
COMPUTER EDUCATION
¨É...
Ên 14 BÊ|É±É 20144
®úÉVɹÉÔ ¶ÉɽÚþ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ xÉÉMÉ®úÒ ºÉ½þ.{ÉiɺÉƺlÉÉ
¨ÉªÉÉÇ.¶ÉäMÉÉÆ´É ®ú.xÉÆ.964
¨É½þɨ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

14april2014

167 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
167
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
42
Actions
Partages
0
Téléchargements
1
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

14april2014

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242, ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMɳäý,ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò-®úÊ´É iÉɪÉbä÷ ´É¹ÉÇ 6 ´Éääú ʴɶÉä¹ÉÉÆEò Ên 14 BÊ|É±É 2014 {ÉÉxÉä 4 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) ¨É½þɨÉÉxÉ´É VɪÉÆiÉÒ ÊxÉʨÉiªÉ ÊjÉ´ÉÉ®ú +ʦɴÉÉnùxÉ +ÉVɽþÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É EòɽþÒ |ÉÊiÉι`öiÉ ¤ÉÖvnùÒ´ÉÉnùÒ, Ê´ÉuùÉxÉ Eäò´É³ý ¦ÉÉèiÉÒEò ºÉÖJÉ ´É +ÉÌlÉEò =zÉiÉÒ ªÉɱÉÉSÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSªÉÉ ´ªÉCiÉÒ Ê´ÉEòɺÉÉSÉä xÉÉÆ´É näùiÉ +ɽäþ. 15 +ÉìC]õÉå¤É®ú 1950 ®úÉäVÉÒ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ®ú ¨ÉÖCEòɨÉÒ BEò ¦ÉɹÉhÉ Ênù±Éä ½þÉäiÉä. iªÉÉiÉ iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ ¨½èþºÉ, ¤Éè±É ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ªÉÉiÉ ¡ò®úEò +ɽäþ. ¨½èþºÉ ´É ¤Éè±É ªÉÉÆxÉÉ nù®ú®úÉäVÉ SÉÉ−ªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉiÉä. iÉuùiÉSÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉɱÉɽþÒ +zÉÉSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ºÉiÉä {É®ÆúiÉÖ ¨½èþºÉ ´É ¤Éè±É ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉxÉ xɺÉiÉä, ¨ÉxÉÖ¹ªÉɱÉÉ ¶ÉÊ®ú®úɺÉÉä¤ÉiÉ ¨ÉxÉ +ɽäþ. ¨½þhÉÖxÉ ªÉÉ nùÉäPÉÉÆSÉɽþÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ZÉɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ¨ÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ZÉɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ¨ÉxÉ ºÉÖºÉƺEÞòiÉ ZÉɱÉä {ÉÉʽþVÉä. VªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ {ÉÉä]õÉʶɴÉÉªÉ ºÉÖºÉƺEòiÉ ¨ÉxÉɶÉÒ EòºÉ±ÉɽþÒ ºÉ¤ÉÆvÉ xÉɽþÒ +ºÉä ±ÉÉäEò +ºÉ±ÉÉ näù¶É ´É näù¶ÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉƶÉÒ ºÉ¤ÉÆvÉ |ɺlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉZÉÒ EòºÉ±ÉÒ½þÒ <ÇSUôÉ xÉɽþÒ. ½äþ Ê´ÉSÉÉ®ú ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ ºÉɨªÉ´ÉÉnùÒ näù¶ÉÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ¨ÉÉxɱÉä±Éä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iÉä ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ ´É ={ɦÉÉäCiÉÉ´ÉÉnùÒ +ºÉä nùÉäx½þÒ où¹]õÒEòÉäxÉ ¤ÉɳýMÉhÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ±ÉÉMÉÖ {Éb÷iÉÉiÉ. b÷Éì. ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É ªÉÖMÉ|É´ÉiÉÇEò iÉ®ú ½þÉäiÉäSÉ Ê¶É´ÉÉªÉ nÖù®únù¶ÉÔ ½þÉäiÉä ¨½þhÉÖxÉ iÉä +É{ɱªÉÉ +xÉÖªÉɪÉÉÆxÉÉ ´ÉÉÆ®ú´ÉÉ®ú ´ªÉCiÉÒMÉiÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ºÉÉä¤ÉiÉSÉ vÉĘ́ÉEò ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò VɤÉɤÉnùÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉÒ VÉÉhÉÒ´É Eò¯ûxÉ näùiÉ +ºÉiÉ. 14 +ÉìC]õÉä¤É®ú 1956 ®úÉäVÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ®ú ªÉälÉä +É{ɱªÉÉ ±ÉIÉÉ´ÉvÉÒ xÉ´ÉÊnùÊIÉiÉ ¤ÉÉèvnù +xÉÖªÉÉƪÉÉxÉÉ ºÉƤÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨½þhÉɱÉä iÉÖ¨ÉSÉÒ ½þÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`öÒ +ɽäþ. iÉÖ¨ÉSªÉÉ ¤Éqù±É <iÉ®úÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ +Énù®ú ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒSÉ EÞòiÉÒ iÉÖ¨½þÒ Eäò±ÉÒ {ÉÉʽþVÉä. ½þÉ vɨÉÇ ¨½þhÉVÉä +É{ÉhÉ MɳýªÉÉiÉ ¨Éfäø +b÷Eò´ÉÖxÉ PÉäiÉ +ɽþÉäiÉ. +ºÉä ¨ÉÉxÉÚ xÉEòÉ. +É{ÉhÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ vɨ¨ÉÉSÉä ªÉÉäMªÉ +ÉSÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ ºÉÆEò±{É Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. +É{ÉhÉ ½äþ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉä iÉ®úSÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉSÉ ªÉÉ näù¶ÉÉSÉÉ B´ÉfäøSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ªÉÉ VÉMÉÉSÉÉ =vnùÉ®ú Eò¯û ¶ÉEÖò. VÉMÉÉiÉ VÉÉä{ɪÉÈiÉ xªÉÉªÉ Ê¨É³Öý ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ iÉÉä{ɪÉÈiÉ ªÉÉ VÉMÉÉiÉ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ xÉÉÆnùhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉä EòɽþÒ +xÉÖªÉɪÉÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ´É vÉĘ́ÉEò Sɳý´É³ýÒ±ÉÉ BEòÉSÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉiÉÉiÉ. ´ÉɺiÉÊ´ÉEò {ÉɽþiÉÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÉ +ʦÉ|ÉäiÉ +ºÉhÉÉ®úÉ vɨÉÇ ´É ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò ªÉɺÉÉ®úJªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉÉSªÉÉ +xªÉ {Éè±ÉÖ¨ÉvªÉä iÉÉäSÉ ºÉ¤ÉÆvÉ +ɽäþ EòÒ, VÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ ¶ÉÊ®ú®úÉiÉÒ±É ¿nùªÉ ´É <iÉ®ú ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò +´ÉªÉ´ÉÉÆSÉÉ +ɽäþ. ¶ÉÉÊ®ú®úÉSªÉÉ ¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉÒ +ºÉ±Éä±Éä ¿nùªÉ VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¶É®úÒ®úÉiÉÒ±É +¶ÉÖvnù ®úCiÉ BEòÊjÉiÉ Eò¯ûxÉ iÉä +Ê´É®úiÉ ¶ÉÖvnù Eò®úhªÉÉSÉä ´É <iÉ®ú +´ÉªÉ´ÉÉÆxÉÉ iªÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò¯ûxÉ IÉhÉÉIÉhÉɱÉÉ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉä EòɪÉÇ Eò®úiÉä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä vɨÉÇ ºÉnùÉ ºÉ´ÉÇnùÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉɱÉÉ iªÉÉSÉÒ +Éi¨ÉÊxɹ`ö ´É ´ÉºiÉÖÊxɹ`ö =hÉÒ´É nÖù®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò Eò±ªÉÉhÉɺÉÉ`öÒ +Ê´É®úiÉ |ɪÉixÉÊ¶É±É ®úɽþhªÉÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ näùiÉ ®úɽþiÉä. ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉÒ Ênù´ªÉoù¹]õÒ ºÉ¨ÉVÉÖxÉ iªÉÆÉSÉä vɨ¨ÉGòÉÆiÉÒSÉä SÉGò MÉiÉÒ¨ÉÉxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¤ÉÉèvnù ¨É½þɺɦÉÉ, jÉè±ÉÉäCªÉ ¤ÉÉèvnù ¨É½þɺÉÆPÉ, ʦÉCJÉÖ ¨É½þɺÉÆPÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ EòɽþÒ ±ÉÉäEò vɨÉÉÇEòbä÷ Eäò´É³ý ºÉɨÉÉÊVÉEò où¹]õÒEòÉäxÉÉiÉÖxÉ {ÉɽþiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉiÉÉiÉ. ´ªÉCiÉÒ Ê´ÉEòɺÉÉSÉÒ {Éʽþ±ÉÒ +]õ ¶É®úhÉÉMɨÉxÉÂ: ¨½þhÉVÉäSÉ vɨ¨ÉÉSÉä +ÉSÉ®úhÉ ½þÉäªÉþ +ÉÊhÉ ½þÒSÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉÒ Ênù´ªÉoù¹]õÒ ºÉÉ´ÉǦÉÉè¨É ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +ÆMÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä´ÉÚxÉ ¤ÉÉèvnù vɨ¨ÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò´É³ý BJÉÉnùªÉÉ Ê´Éʶɹ]õ VÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉÉäEòÉ{ɪÉÈiÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ xÉ ®úɽþiÉÉ |ÉiªÉäEò ¨ÉÉxÉ´ÉÉ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉɪɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ¶Éä´É]õÒ +É{ɱªÉɱÉÉ +ºÉä ¨½þhÉiÉÉ ªÉä<Ç±É EòÒ, ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÆÉSÉÒ où¹]õÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò +ÉÊhÉ ¶ÉèIÉÊhÉEòiÉä ºÉÉä¤ÉiÉSÉú vÉĘ́ÉEòºÉÖvnùÉ ½þÉäiÉÒ.´ªÉCiÉÒÊ´ÉEòÉºÉ ½þÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉÉ ¨ÉֱɨÉÆjÉ +ɽäþ. BJÉÉnùªÉÉ ºÉSSÉÉ ¤ÉÉèvÉÒºÉi´ÉÉ|ɨÉÉhÉä |ÉiªÉäEò ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ =SSÉ vÉĘ́ÉEò |ÉÉ{iÉÒSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ´É {ÉÖhÉÇi´ÉÉSªÉÉ |ÉÉ{iÉÒSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä PÉä´ÉÚxÉ VÉÉhªÉÉ´É®ú iªÉÉÆSÉÉ +fø³ý Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉSÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¤ÉÉèvnùÒEò Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉSÉ =qäù¶É {ÉÖiÉÔºÉÉ`öÒ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®ú Ênù´ªÉɺÉÉ®úJÉä VɳýiÉ ®úɽþÖxÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ näù¶ÉɱÉÉ B´ÉfäøSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ºÉ¨ÉºiÉ Ê´É·ÉɱÉÉ |ÉEòÉ¶É näùiÉ ®úÉʽþ±Éä. VÉähÉäEò¯ûxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉɱÉÉ iªÉÉSªÉÉ +ÆiÉ®ú¨ÉxÉÉiÉÒ±É ºÉÆiÉÉ{É, +ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ´É nÖù:JÉÉiÉÖxÉ ¨ÉÖCiÉÒ Ê¨É³ýÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ ½äþ VÉMÉ {ÉÖx½þÉ BEònùÉ ¤ÉÖvnùÉSªÉÉ iÉäVÉÉä¨ÉªÉ vɨ¨ÉÉxÉä |ÉEòɶɨÉÉxÉ ´½þÉ´Éä. +É{ÉhÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSªÉÉ JÉ−ªÉÉ º´É{xÉ{ÉÖiÉÔºÉÉ`öÒ |ÉÊiɤÉvnù ½þÉä´ÉÚ ªÉÉ +¶ÉÉ |ÉYÉɺÉÖªÉÇ |ÉJÉÆÉb÷{ÉÆb÷ÒiÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSªÉÉ VɪÉÆiÉÒÊxÉʨÉiªÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÉ EòÉä]õÒ EòÉä]õÒ +ʦɴÉÉnùxÉ ¤ÉÉ{ÉÖ ËxɤÉɳýEò®,¶ÉäMÉÉÆ´Éú - 9096936842 ¨É½þɨÉÉxÉ´ÉÉSÉÒ Ênù´ªÉoù¹]õÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú
  2. 2. 2 Ên 14 BÊ|É±É 2014 ¨É½þɨÉÉxÉ´É b÷Éì.¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú ªÉÉÆSªÉÉ Sɳý´É³ýÒEò®úÒiÉÉ BäCªÉ MÉ®úVÉäSÉä (Ê´É.|É.)b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú BEò GòÉÆiÉÒEòÉ®úÒ xÉäiÉÞi´É ½þÉäiÉä. EòvÉÒEòɳýÒ ¨ÉxÉÖº¨ÉÞiÉÒSªÉÉ {ÉÉä±ÉÉnùÒ ºÉÆEäòiÉÉÆxÉÒ +º{ÉÞ¶ªÉ ´É +xªÉ VÉÉiÉÒÆSÉä ¶ÉÊ®ú®ú ´É ¨ÉxÉ EòÉªÉ¨É {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉʴɱÉä iªÉÉ EòɳýÉiÉ b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ ½þÉ ±ÉføÉ +Ê´É®úiÉ `äö´ÉÚxÉ +º{ÉÞ¶ªÉÉÆxÉÉ xªÉÉªÉ näùhªÉÉEò®úÒiÉÉ SÉɱÉÖ `äö´É±Éä±ÉÒ Sɳý´É³ý ½þÒ +¦ÉÖiÉ{ÉÖ´ÉÇ GòÉÆiÉÒ Eäò±ÉÒ. ¶ÉɳýÉ, ʴɽþ®úÒ, {ÉÉhÉ´É]äõ,näù´É³äý, PÉ®äú +ÉÊhÉ +ÆMÉhÉÉiÉÒ±É ºÉbä÷ näùJÉÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ º{ɶÉÉÇxÉä ¤ÉÉ]õiÉ +ºÉä {ÉhÉ +ƨÉMÉ±É {ɶÉÖ {ÉIªÉÉÆSÉÉ º{ɶÉÇ SÉɱÉä {É®ÆúiÉÖ +º{ÉÞ¶ªÉÉSÉÉ ´ÉÉ®úɽþÒ SÉɱÉiÉ xɺÉä.iÉä´½þÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ xÉÉʶÉEòSªÉÉ EòɳýÉ®úɨÉÉSªÉÉ nùÉ®úɱÉÉ vÉb÷EòÉ Ênù±ªÉÉ, ¨É½þÉb÷SªÉÉ SÉ´ÉnùÉ®ú iɳýªÉɱÉÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ ¶É®úhÉ +ÉhɱÉä. Ê¥É]õÒ¶ÉÉÆxÉÉ VªÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä vÉb÷Éb÷Ò ¦É®úiÉ +ºÉä ¤ÉɳýɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉä xÉÉ´É ºÉÆ{ÉÖhÉÇ VÉMɦɮúÉiÉÒ±É iÉYÉ {ÉÆb÷ÒiÉÉÆSªÉÉ ¤Éè`öEòÒiÉ ¤ÉºÉhÉÉ®äú BEò¨Éä´É xÉäiÉÞi´É ½þÉäªÉ. b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É Eäò´É³ý ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉä, näù¶ÉÉSÉä xÉ´½þiÉä xªÉÉªÉ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉiÉÉ ªÉÉ ¨ÉֱɦÉÖiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¨ÉÖ±ªÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiɹ`öÉ{ÉxÉäºÉÉ`öÒ VÉMɦɮú ÊVÉlÉä ÊVÉlÉä ºÉÆPɹÉÇ SÉɱÉÖ +ºÉä±É ´É ¦ÉʴɹªÉÉiÉ Uäôb÷±ÉÉVÉÉ<Ç±É ÊiÉlÉä ÊiÉlÉä ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉä EòɪÉÇ Ênù{ɺiÉƦÉɺÉÉ®úJÉä Ênù¶ÉÉ =VɳýiÉ ®úɽþhÉÉ®ú +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ +±ÉÉèEòÒEò ÊVÉ´ÉxÉÉSÉä Eäò´É³ý b÷Éä³äý Ênù{É´ÉhÉÉ®äú xÉ´½äþ iÉ®ú YÉÉxÉ ¤ÉxÉÉä Eò¨ÉÇʶɱÉ, Eò¨ÉÇ YÉÉxÉ´ÉÉxÉ +¶ÉÒ |Éä®úhÉÉ näùhÉÉ®äú Ê´É®úÉ]õ nù¶ÉÇxÉ ¦ÉʴɹªÉÉiÉ ªÉÉ º¨ÉÉ®úEòÉ´nùÉ®äú ´½þɪɱÉÉ ½þ´Éä. +ÉxÉÆnù +ÉÊhÉ +ʦɨÉÉxÉÉxÉä ¨ÉxÉ =ÆSɤɳÖýxÉ ªÉÉ´Éä +¶ÉÉ |ÉnùÒPÉÇ |É´ÉɺÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ºÉƺÉnäùSªÉÉ PÉÉä¹ÉhÉäxÉÒ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ PÉ]õxÉäSÉä ʶɱ{ÉEòÉ®ú +ºÉhÉÉ­ªÉÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSªÉÉ º¨É®úEòɱÉÉ VÉÉMÉÉ näùhªÉÉSÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ±ÉÉäEò¶ÉɽþÒSÉä ºÉ´ÉÉÇäSSÉ ´ªÉɺÉ{ÉÒ`ö +ºÉhÉÉ­ªÉÉ ºÉƺÉnäùiÉ |ÉlÉ¨É ´½þÉ´ÉÒ iªÉÉ +ÉèÊSÉiªÉÉSÉää +ɽäþ. VÉx¨É¦É®ú +É{ɱªÉÉSÉ ºÉ¨ÉÉVÉɶÉÒ ±ÉfÚøxÉ, lÉEÖòxÉ MÉä±Éä±Éä ¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É +JÉä®úSªÉÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ Eò¨ÉɱÉÒSÉä Eò¹]õÒ ½þÉäiÉ +xªÉÉªÉ ´É +{ɨÉÉxÉÉSªÉÉ EòɽþhªÉÉ BäEòiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ b÷Éä³ýªÉÉiÉÖxÉ PɳýÉPɳýÉ +¸ÉÖ ´ÉɽþÚ ±ÉÉMÉiÉ. +É{ÉhÉ VÉx¨É¦É®ú <iÉEòÉ ºÉÆPɹÉÇ Eäò±ÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉSÉÒ ¡ò³äý ªÉÉÆSªÉÉ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉɪÉSÉä ®úɽÖþxÉ MÉä±Éä. ½þÒ ´ªÉlÉÉ +¸ÉÖ¨ÉvÉÖxÉ ¨ÉÖEò{ÉhÉä {ÉÉZÉ®úiÉ ®úɽþÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ +¸ÉÖÆSÉä ¨ÉÉä±É +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉÒ ´ÉänùxÉÉ {ÉÖfäø +ºÉÆJªÉ iɯûhÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉVɱÉÒ. iÉä ʶÉEò±Éä, ¨ÉÉä`äö ZÉɱÉä. ʱɽÚþ ±ÉÉMɱÉä. iªÉÉÆxÉÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉä¶ÉÒ Eòb÷´É]õ ºÉÆPɹÉÇ Eäò±Éä {ÉhÉ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉÉ BEòVÉÖ]õÒSÉÉ ¨ÉÆjÉ iªÉÉÆSªÉÉ xÉäiªÉÉÆxÉÉ VÉ{ÉiÉÉ, ʴɺiÉÉ®úiÉÉ +ɱÉÉ xÉɽþÒ. º¨ÉÉ®úEòÉÆSªÉÉ ¸ÉäªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖ¯û ZÉɱÉä±ÉÒ ½þÒ vÉb÷{Éb÷ ½þÒ iªÉÉSÉÒ nÖùnæù´ÉÒ JÉÖhÉ +ɽäþ. ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉ xÉäiªÉÉÆxÉÒ PÉä´ÉÚxÉ +ÆɤÉäb÷Eò®úÒ Sɳý´É³ýÒEò®úÒiÉÉ BäCªÉÉSÉÒ JÉ®úÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. ½äþ b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÉ JÉ®äú +ʦɴÉÉnùxÉ ½þÉä<DZÉ. +º{ÉÞ¶ªÉiÉäʴɯûvnù ºÉÆPɹÉǤÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ BEò +ÉPÉÉb÷ÒSÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉ ªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä MÉ´½þxÉǨÉå]õ +Éì¡ò <Æb÷ÒªÉÉ +ìC]õ 1999 ¤ÉɤÉiÉ ºÉÉ>ðlɤɮúÉä Eò¨Éä]õҺɨÉÉä®ú +É{ɱÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉÆb÷±Éä. ªÉÉ´Éä³ýÒ +ÉƤÉäb÷Eò®úÉÆxÉÒ nùʱÉiÉ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉMɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉɺÉÉ`öÒ ´ÉäMɳäý ¨ÉiÉnùÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É +É®úIÉhÉ ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ. <.ºÉ.1920 ºÉɱÉÒ iªÉÆÉxÉÒ ¨ÉÖƤÉ<ÇiÉ ¨ÉÖEòxÉɪÉEò xÉÉ´ÉÉSÉä ´ÉÞkÉ{ÉjÉ ºÉÖ¯û Eäò±Éä. ªÉÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉSªÉÉ |ÉʺÉvnùÒSÉÉ ¡òɪÉnùÉ PÉä>ðxÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉxÉÉiÉxÉÒ Ë½þnÖù xÉäiªÉÉ´É®ú +ÉÊhÉ VÉÉiÉÒ¦ÉänùÉʴɯûvnù EòɽþÒ½þÒ Eò®úiÉ xɺɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉEòÉ®úhªÉÉÆ´É®ú Ê]õEòÉ Eäò±ÉÒ. EòÉä±½þÉ{ÉÖ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÉMɺɴÉMÉÔªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¦Éä¨ÉvªÉä iªÉÉÆxÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ ¦ÉɹÉhÉɨÉÖ³äý UôjÉ{ÉiÉÒ ¶ÉɽÖþ ¨É½þÉ®úÉVÉ JÉÂÖ¶É ZÉɱÉä ´É iªÉÉÆxÉÒ +ÉƤÉäb÷Eò®úÉƺÉÉä¤ÉiÉ VÉä´ÉhÉ Eò¯ûxÉ Ë½þnÖù ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ vÉCEòÉ Ênù±ÉÉ. +ÉƤÉäb÷Eò®úÉÆxÉÒ ªÉÉxÉÆiÉ®ú ´ÉÊEò±ÉÒSÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÕªÉÉSªÉÉ =ilÉÉxÉɺÉÉ`öÒ ¤Éʽþ¹EÞòiÉ Ê½þiÉEòÉ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÒ. SÉ´ÉnùÉ®ú iɳäý ºÉiªÉÉOɽþ <.ºÉ. 1926 ºÉÉxÉÒ +ÉƤÉäb÷Eò®ú ¨ÉÖƤÉ<Ç |ÉÉÆÊiÉEò Ê´ÉvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉä xÉä¨É±Éä±Éä ºÉnùºªÉ ¤ÉxɱÉä. <.ºÉ. 1927 SªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®úÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ +º{ÉÞ¶ªÉiÉäʴɯûvnù VÉÉMÉÞiÉ Sɳý´É³ý ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉäiɱÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ˽þnÖù näù´É³ýÉƨÉvªÉä |É´Éä¶ÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò Sɳý´É³ýÒ ´É ¨ÉÉäSÉÇ EòÉføhªÉÉºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. ¨É½þÉb÷ ªÉälÉä SÉ´ÉnùÉ®ú iɳäý +º{ÉÞ¶ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ºÉiªÉÉOɽþ Eäò±ÉÉ. EòɳýÉ®úÉ¨É ¨ÉÆnùÒ®ú ºÉiªÉÉOɽþ : b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®úÉÆxÉÒ xÉÉʶÉEò ¨ÉÖCEòɨÉÒ EòɳýÉ®úÉ¨É ¨ÉÆnùÒ®ú |É´Éä¶É ºÉiªÉÉOɽþÉSÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eäò±ÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉÉÆSªÉÉ +ÆMÉÉiÉ xÉ´ÉSÉèiÉxªÉ ºÉÆSÉÉ®ú±Éä 2 ¨ÉÉSÉÇ 1930 ½þÒ ºÉiªÉÉOɽþÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ÊxɶSÉÒiÉ ZÉɱÉÒ. ºÉiªÉÉOɽþÒ Eò¨Éä]õÒSÉä +vªÉIÉ ¨½þhÉÖxÉ Eäò¶É´É xÉÉ®úɪÉhÉ ´ÉvÉæEò®ú =¡Çò ¤ÉÖ´ÉÉ ªÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú nùÉnùɺÉɽäþ¤É MÉɪÉEò´ÉÉb÷ ºÉÊSÉ´É ½þÉäiÉä iÉ®ú xÉÉʶÉEòSÉä ¶ÉÆEò®ú®úÉ´É MÉɪÉEò´ÉÉb÷ ½äþ ºÉ¦ÉɺÉnù ¨½þhÉÖxÉ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ ½þÉäiÉä. ªÉÉ EòʨÉ]õÒiÉ¡æò ¨É½þÉ®úɹ]Åõ¦É®ú ºÉiªÉÉOɽþɤÉɤÉiÉ VÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ . ¶ÉÆEò®ú®úÉ´É MÉɪÉEò´ÉÉb÷ =¡Çò ¤Éä±É¨ÉɺiÉ®ú ¨ÉÖ³ý´Éä ÊxÉ¡òÉb÷ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É {ÉhÉ xÉÉʶÉEò±ÉÉ ¨ÉÉä`öÉ ®úÉVÉ´ÉÉb÷É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ºlÉÉʪÉEò ZÉɱÉä ½þÉäiÉä. ®úɨÉEÖÆòb÷ÉiÉ =b÷Ò PÉä´ÉÚxÉ ºÉiªÉÉOɽþ ªÉ¶Éº´ÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ºÉÉä{ÉÉ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. MÉÉänùÉ´É®úÒSªÉÉ ÊiÉ®úÉ´É®ú VÉxÉiÉÉ ºÉiªÉÉOɽþɺÉÉ`öÒ ºÉVVÉ ½þÉäiÉÒ. Ê¥É]õÒ¶É {ÉÉäʱɺɽþÒ ®úɨÉEÖÆòb÷É´É®ú {Éɽþ®úÉ näùiÉä ½þÉäiÉä ¶É½þ®úÉiÉ iÉhÉÉ´É{ÉÖhÉÇ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ. +ÆnùÉä±ÉEòÉÆSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ½þÒ Eò`öÉä®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉÉSÉ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ +ÆɤÉäb÷Eò®úÒ Sɳý´É³ýÒSªÉÉ VÉxÉiÉä±ÉÉ EòɳýÉ®úÉ¨É ¨ÉÆnùÒ®ú JÉÖ±Éä Eò¯ûxÉ Ênù±Éä. 1928 ºÉɱÉÒ b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú ªÉÉÆSÉÒ ¤Éɨ¤Éä |ÉäʺÉbä÷xºÉÒ EòʨÉ]õÒ´É®ú +ÉƤÉäb÷Eò®úÉÆSÉÒ xÉä¨ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ´É iªÉÉiÉ ºÉɪɨÉxÉ EòʨɶÉxɤɮúÉä¤É®ú EòÉ¨É Eäò±Éä. ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉÖvÉÉ®úhÉÆɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ EòɽþÒ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÖqäù ºÉÖÊSɴɱÉä.
  3. 3. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ YÉÉxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý SÉä +ÊvÉEÞòiÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É,9922865679 COMPUTER EDUCATION ¨ÉÖCiÉÉ <x¡òÉä]äõEò ADDMISSION OPEN MS-CIT ¨É½þɨÉÉxÉ´É b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú VɪÉÆiÉÒ ´É ¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäiÉÒ¤ÉÉ ¡Öò±Éä VɪÉÆiÉÒ ÊxÉʨÉiªÉ ÊjÉ´ÉÉ®ú +ʦɴÉÉnùxÉ Ên 14 BÊ|É±É 20143 b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±ÉÉ {ÉÖhÉä Eò®úÉ®ú : 1) |ÉÉÆiÉÒªÉ Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉƨÉvªÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò IÉäjÉÉƨÉvÉÒ±É VÉÉMÉÉ{ÉèEòÒ nùʱÉiÉ ´ÉMÉÉǺÉÉ`öÒ VªÉÉ ®úÉJÉÒ´É VÉÉMÉÉ `äö´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É iªÉÉ ªÉähÉä|ɨÉÉhÉä ¨ÉpùÉºÉ -30, ¨ÉÖƤÉ<Ç ´É ˺ÉvÉ Ê¨É³ÖýxÉ 15, {ÉÆVÉɤÉ- 7, ʤɽþÉ®ú ´É +ÉäÊ®úºÉÉ -18, ¨ÉvªÉ¦ÉÉ®úiÉ-20 +ɺÉÉ¨É - 7, ¤ÉÆMÉɱÉ-30 ¨ÉvªÉ|ÉÉÆiÉ 20 +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú BEÖòhÉ 148 VÉÉMÉÉ +º{ÉÞ¶ªÉɺÉÉÆ`öÒ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 2)ªÉÉ VÉÉMÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ºÉƪÉÖCiÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ºÉÆPÉ {ÉvnùiÉÒ´nùÉ®äú Eòä±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. |ÉiªÉäEò ®úÉJÉÒ´É VÉÉMÉäºÉÉ`öÒ nùʱÉiÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É 4 =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉä {ÉìxÉä±É ÊxÉ´Éb÷±Éä VÉÉ<Ç±É ªÉÉ SÉÉ®ú =¨Éänù´ÉÉ®úÉiÉÖxÉ VªÉɱÉÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨ÉiÉä ʨɳýiÉÒ±É iÉÉä Ê´ÉVɪÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®ú VÉɽþÒ®ú ½þÉä<DZÉ. 3)EåòpùÒªÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒ¨ÉvªÉä nùʱÉiÉ ´ÉMÉÉÇSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É ´É®úÒ±É Eò±É¨É nùÉäxÉ xÉÖºÉÉ®ú ½þÉä<DZÉ. 4)EåòpùÒªÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒ¨ÉvªÉä nùʱÉiÉ ´ÉMÉÉÇSªÉÉ ®úÉJÉÒ´É VÉÉMÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ 18 +ºÉä±É +ÉÊhÉ iªÉÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ´É®úÒ±É |ÉEòÉ®äú ½þÉä<DZÉ. 5)=¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSªÉÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ |ÉÉlÉʨÉEò ÊxÉ´Éb÷ÒSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ VªÉÉSÉÉ ´É®ú =±±ÉäJÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. +¶ÉÉ EåòpùÒªÉ iɺÉäSÉ |ÉÉÆÊiÉEò EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒºÉÉ`öÒ {Éʽþ±ªÉÉ 10 ´É¹ÉÉÇxÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä<DZÉ. 6)VÉÉä{ɪÉÈiÉ nùÉäx½þÒ ºÉƤÉÊvÉiÉ {ÉIÉÉÆ´nùÉ®úÉ +É{ɺÉÉiÉ ºÉ¨ÉVÉÉäiÉÉ ½þÉä>ðxÉ nùʱÉiÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒºÉ ½þ]õÊ´ÉhªÉÉSÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉƨÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. iÉÉä{ɪÉÈiÉ |ÉÉÆiÉÒªÉ ´É EåòpùÒªÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒ¨ÉvªÉä nùʱÉiÉÉÆSªÉÉ VÉÉMÉÉÆSÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒi´É Eò±É¨É 1 ´É 4 ¨ÉvªÉä Ênù±Éä +ɽäþ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä +ƨɱÉÉiÉ +ºÉä±É. 7)EåòpùÒªÉ ´É |ÉÉÆÊiÉEò EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ nùʱÉiÉÉÆSÉÉ ¨ÉiÉnùÉxÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ±ÉÉäÊlɪÉxÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ +½þ´ÉɱÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ºÉä±É. 8)nùʱÉiÉÉÆxÉÉ ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉ ´É ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÉäEò®úÒºÉÉ`öÒ VÉÉiÉÒªÉ EòÉ®úhÉɨÉÖ³äý b÷ɴɱɱªÉÉ VÉÉ´ÉÖ xɪÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ |ÉiªÉäEò nùʱÉiÉÉºÉ xÉÉäEò®úÒiÉ PªÉÉ´Éä. 9)ºÉ´ÉÇ |ÉÉÆiÉÉiÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò +xÉÖnùÉxÉ näù>ðxÉ nùʱÉiÉÆÉxÉÉ ¨ÉÖJªÉ |É´ÉɽþÉiÉ +ÉhÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. +ºÉÉ ½þÉäiÉÉ {ÉÖhÉä Eò®úÉ®ú... b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú VɪÉÆiÉÒ ºÉÉVÉ®úÒ BEò vªÉÉºÉ Eò¯û +¦ªÉÉºÉ +ʦɪÉÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) º´É.MÉVÉÉxÉxÉnùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù, =nÖÇù ½þɪɺEÖò±É,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä 14 BÊ|É±É ®úÉäVÉÒ b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®úÉÆ´ÉÒ VɪÉÆiÉÒ ºÉÉVÉ®úÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ´Éä³äýºÉ Ê´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ ´É ʶÉIÉEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Gò®ú +ÉÊhÉ ÊVÉ´ÉxÉ iªÉÉÆxÉÒ Ê¶ÉIÉhÉÉEò®úÒiÉÉ PÉäiɱÉä±Éä {ÉÊ®ú¸É¨É ªÉɤÉɤÉÉiÉ Ê¶ÉIÉEò ´ÉÞnùÉÆxÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä BEò vªÉÉºÉ Eò¯û +¦ªÉÉºÉ +ʦɪÉÉxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÇ +É`ö´ÉÒ iÉä nù½þÉ´ÉÒ SªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä ªÉÉ´Éä³ýÒ ºÉ´ÉÇ Ê¶ÉIÉEò ´É ¶ÉɳýÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä ºÉnùºªÉ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!!
  4. 4. Ên 14 BÊ|É±É 20144 ®úÉVɹÉÔ ¶ÉɽÚþ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ xÉÉMÉ®úÒ ºÉ½þ.{ÉiɺÉƺlÉÉ ¨ÉªÉÉÇ.¶ÉäMÉÉÆ´É ®ú.xÉÆ.964 ¨É½þɨÉÉxÉ´É b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú VɪÉÆiÉÒ ÊxÉʨÉiªÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ..! iÉÖ¨½þɱÉÉ ´É iÉÖ¨ÉSªÉÉ {É趪ÉɱÉÉ ºÉ¨ÉVÉÖxÉ PÉähÉÉ®úÒ ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É BEò¨Éä´É ºÉƺlÉÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ : ¸ÉÒ ]õÉìEòÒVÉ Vɴɳý, EòÉì±ÉäVÉ ®úÉäb÷,¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÆ{ÉEÇò :07265-253369 iÉɺÉxÉ iÉÉºÉ =¦Éä xÉ ®úɽþiÉÉ {ÉèºÉä VɨÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É {ÉèºÉä EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒ PÉ®ú{ÉÉäSÉ ¤ÉÄËEòMÉ ºÉÖÊ´ÉvÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PªÉÉ. VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEò EòɨÉMÉÉ®ú, ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ EòɨÉMÉÉ®ú. +b÷ÉhÉÒ ´ªÉCiÉÓºÉÉ`öÒ ´É ¨Éʽþ±ÉÉƺÉÉ`öÒ PÉ®ú{ÉÉäSÉ ºÉä´ÉÉ. ¨Éʽþ±ÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ. Ê´É´ÉɽþÒiÉ ´É ºlÉÉÊxÉEò ¨Éʽþ±ÉÉÆxÉÉ |ÉÉvÉÉxªÉ. 0 ¤Éì±ÉåºÉ´É®ú JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ. xÉ´ÉÒxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¦É®úiÉÒ ºÉÖ¯û. EòʨɶÉxÉ BVÉx]õ xÉä¨ÉhÉä +ɽäþ. ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ý ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´É ºÉÆOÉɽþEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ Eò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®úÉÆSªÉÉ +ÉÌlÉEò vÉÉä®úhÉÉxÉÖºÉÉ®ú 13 ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉzÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ®úÉVɹÉÔ ¶ÉɽÖþ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÉMɺɴÉMÉﻃ ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ 14 ´ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ {ÉnùÉ{ÉÇhÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. {ÉiɺÉƺlÉä±ÉÉ +Ê´É®úiÉ ºÉä´ÉÉEòɪÉÇ näùhªÉÉEò®úÒiÉÉ JÉb÷iÉ®ú ¨ÉÉMÉÉÇiÉÖxÉ VÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. {É®ÆúiÉÖ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÖhÉÇ ´É |ÉɨÉÉÊhÉEò{ÉhÉɨÉÖ³äý +ÉVɽþÒ ºÉƺlÉÉ +ÉÌlÉEò vÉÉä®úhÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò +xÉäEòÉÊ´ÉvÉ +ÆMÉÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ {ÉÖ®úEò ¨ÉnùiÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉnèù´É iÉi{É®ú +ºÉiÉä. ®úÉVɸÉÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ{ÉɺÉÖxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉɺÉÒªÉÉÆSÉÉ {ÉiɺÉƺlÉÉ +ºÉÖxÉ +ÉVɽþÒ ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäiÉ ºÉ´ÉÇ vɨÉÔªÉÉÆSÉä +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉä¤ÉiÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÆvÉÒEò±ÉÒ VÉÉä{ɺÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +É®úÉäMªÉ ʶɤÉÒ®äú, ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³äý, Ê´ÉÊ´ÉvÉ º{ÉvÉÉÇ, ¶ÉɱÉäªÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¨ÉnùiÉ, OÉɨÉÒhÉ ¨Éʽþ±ÉÆÉEò®úÒiÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉä. OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¨Éʽþ±ÉÉÆEò®úÒiÉÉ Ê´É¶Éä¹É +É®úÉäMªÉ ={ÉGò¨É ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ. VÉä¹]õ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆEò®úÒiÉÉ PÉ®ú{ÉÉäSÉ ºÉä´ÉÉ näùhªÉÉSÉä EòɪÉÇ ºÉÖvnùÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +Ê´É®úiÉ ºÉÖ¯û +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉVɺÉÉä¤ÉiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉÉʺɪÉÉÆSÉä +ÉÌlÉEò ¤ÉSÉiÉÒ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉä ºÉ½þEòɪÉÇ ºÉƺlÉä±ÉÉ ±ÉɦÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ BºÉ.{ÉÒ.¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú ºÉ®ú, ={ÉÉvªÉIÉ b÷Éì. ¸ÉÒEÞò¹hÉ PÉÉäMɱÉä, EòɪÉÇ.ºÉÆSÉɱÉEò Ê´ÉxÉɪÉEò MÉ´É<Ç ªÉÉÆxÉÒ 14 BÊ|ɱÉSªÉÉ ´ÉɽþxÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉ¨ÉªÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ º{ɹ]õ Eäò±ÉÒ.

×