Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Email- karmonnati@gmail.com
Mob- 9595351242,9689250410
ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ
Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò
ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉ...
Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 2
¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ
¤É½ÖþVÉxÉ Ê´É...
½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉäl...
Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 4
+ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ
ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìC...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

22 jan 20151

252 vues

Publié le

123

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

22 jan 20151

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMÉ³ä ´É¹ÉÇ 7 ´Éääú +ÆEò-16 ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 {ÉÉxÉä -4 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) www.karmonnati.blogspot.in ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Postal No.Bld/48/15-17 postal date 23/1/2015 MÉÖ®úÉÆSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +tÉ{ɽþÒ |ɱÉÆʤÉiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (Ê´É.|É) ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉ +ɽäþ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ VÉxÉÉ´É®úÉÆSÉÉ nù´ÉÉJÉÉxÉÉ ½þÉ Ê´ÉEòɺÉÉ{ÉɺÉÖxÉ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú MÉÖ®úÉÆSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉɱÉÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É 18 MÉÉ´Éä VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÖxÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ´É ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEò iªÉÉÆSªÉÉ VÉxÉÉ´É®úÉÆSªÉÉ ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ªÉälÉä ªÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú nù´ÉÉJÉÉxªÉɨÉvªÉä b÷ÉìC]õ®ú ´É ºÉ½þEòÉ­ªÉÉʶɴÉÉªÉ +ɴɶªÉEò iªÉÉ ºÉÖË´ÉvÉÉSÉÉ +¦ÉÉ´É ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉÉä. EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉ{ÉÖ´ÉÔ ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉEò®úÒiÉÉ BEò EòÉä]õÒ ÊxÉvÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. {É®ÆúiÉÖ VÉÉMÉäSªÉÉ +b÷SÉhÉÒ ¨ÉÖ³äý ½þÉ ÊxÉvÉÒ {É®úiÉ MÉ䱪ÉÉSÉä +ÊvÉEÞòiÉ ºÉÖjÉÉÆEòbÖ÷xÉ Eò³ýiÉä. ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉä Ê´ÉEòɺÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ +ɨÉnùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É EäòºÉäºÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ ºÉÖ¯û +ºÉÖxÉ iÉÒ EäòºÉ +tÉ{ɽþÒ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþ. ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þCEòÉSªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þªÉÉ +ºÉÖxÉ ºÉÖvnùÉ ¨ÉÉxÉ´É ½þÉ |ÉÉhÉÒ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähÉä ½þÒ +ÉVÉ ÎºlÉiÉÒiÉÒSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ªÉÉEòbä÷ {É.ºÉ. ʴɦÉÉMÉ, ÊVÉ.{É. ºÉEÇò±É, Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ IÉäjÉ, ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ IÉäjÉ, iɺÉäSÉ xÉMÉ®úÉvªÉIÉ ªÉÉ ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÓxÉÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉä´ÉÖxÉ ºÉnù®ú nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. iÉɱÉÖCªÉÉiÉÖxÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 25-30 VÉxÉÉ´É®äú ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. {ÉÖ´ÉÔ {ÉɺÉÖxÉ ¤ÉÉÆvɱÉä±ÉÒ <ǨÉÉ®úiÉ ½þÒ +ÉVÉκlÉiÉÒ±ÉÉ ÊVÉhÉÉǴɺlÉÂäiÉ +ºÉÖxÉ {Éb÷PÉÉ<ÇºÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú VÉÉMÉÉ ½þÒ VÉxÉÉ´É®úÉÆSªÉÉ ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ªÉÉEòbä÷ EòÉähÉiªÉÉSÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉ]õxÉÉxÉä +tÉ{ɽþÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiɱÉä±ÉÉ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. ºÉnù®ú MÉÖ®úÉÆSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺɤÉɤÉiÉ |ɺÉɨÉÉvªÉ¨ÉÉÆxÉÒ ºÉÖvnùÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú xÉ PÉäiɱªÉɨÉÖ³äý +tÉ{ɽþÒ iÉÉä Ê´ÉEòÉºÉ |ɱÉÆʤÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä MÉÖ®ÆúÉSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ PÉÉhÉÒSÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¨ÉÉVɱÉä +ɽäþ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ÊVÉhÉÇ <¨ÉÉ®úiÉ +ºÉÖxÉ +Éè¹ÉvÉÉä{ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ­ªÉÉ ¨Éäb÷ÒºÉÒxÉSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉiÉÉä. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ PÉÉhÉÒSÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä {ÉɴɺÉɳýªÉÉiÉ ºÉÉÆb÷{ÉÉhÉÒ ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ ºÉÉSɱÉä±Éä ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSªÉÉ Eò¨{ÉÉ>Æðb÷ ´ÉÉì±É ºÉÖvnùÉ {Éb÷±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ ªÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ näùhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. iÉ®úÒ |ɶÉɺÉxÉÉxÉä ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷´ÉÉ´ÉÉ. +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ VÉÉä®ú vɯûxÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ i´É®úÒiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ¦ÉÉxÉÖnùÉºÉ nùɦÉÉbä÷ ªÉÉÆxÉÉ {ÉixÉÒ ¶ÉÉäEò ¶ÉäMÉÉÆ´É- ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®úÉiÉÒ±É |ÉÊiÉι`öiÉ ¦ÉÉxÉÖnùÉºÉ nùɦÉÉbä÷ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉixÉÒ xÉɨÉä ®ú¨ÉɤÉÉ<Ç nùɦÉÉbä÷ ´ÉªÉ-55 ´É¹ÉÇ ªÉÉÆSÉä ®úCiÉnùÉ¤É Eò¨ÉÒ ZÉɱªÉɨÉÖ³äý +ÉVÉ nÖù{ÉÉ®úÒ 4.00 ÊxÉvÉxÉ ZÉɱÉä +ºÉÖxÉ iªÉÉÆSªÉÉ {ɶSÉÉiÉ {ÉiÉÒ,3 ¨ÉÖ±Éä, ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ºÉÖxÉÉ xÉÉiÉ´ÉÆb÷ +ºÉÉ +É{iÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ +ÆiɪÉÉjÉäiÉ ºÉ½þEòÉ®úIÉäjÉÉiÉÒ±É {ÉiɺÉƺlÉäSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ, ´ÉètEòÒªÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É b÷ÉìC]õ®ú,+xÉäEò ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEò ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉnÂùMÉÖhÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉEò´ÉhÉÒ¨ÉÖ³äý ¨ÉÖ±Éä ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, ´ÉètEòÒªÉ, |ÉÉì|É]õÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ´É SÉÉÆMÉÖ±É{ÉhÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆSªÉÉ +SÉxÉÉEò ¨ÉÞiªÉÖxÉä ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ½þ³ý½þ³ý ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. +É®ú]õÒ+ɪÉSªÉÉ ÊxɪɨÉÉSÉä Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉxÉ `äö´ÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É-(Ê´É.|É.) ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 ½þÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEÆòbÖ÷xÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ ¨ÉÉMÉhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ºÉ±Éä±ÉÉ EòɪÉnùÉ +ɽäþ. +É®ú]õÒ+ÉªÉ ÊxɪɨÉɤÉɤÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ VÉÉMɯûEò +ºÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. EòɪÉÇEòiªÉÉÈ´É®ú +ºÉÆJªÉ MÉÖx½äþ nùÉJÉ±É ZÉɱÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉkÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉ´ÉÇ MÉÖx½þÉ JÉÉ®úÒVÉ ½þÉäiÉÉiÉ. iÉ®úÒ ¶ÉɺÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ EòɪÉnùÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä´ÉÚxÉSÉ EòɪÉnùªÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ. xÉÖEòiªÉÉSÉ xÉÉÆnÖù®úÉ ªÉälÉä ZÉɱÉ䱪ÉÉ +É®ú]õÒ+ÉªÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÆ´É®ú MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ´ÉÞkÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ EòɪÉnùªÉÉSªÉÉ ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉƤÉÊvÉiÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉä iªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆ´É®úºÉÖvnùÉ MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É Eäò±ÉÉ iÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ Ê´ÉxÉÉEòÉ®úhÉ ºÉºÉä½þÉä±É{ÉÉ]õ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉä ªÉÉSÉÒ ¦ÉÉxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ ´É +ÊvÉEòÉ­ªÉÉÆxÉÒ `äö´ÉÉ´ÉÒ. VÉähÉäEò¯ûxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆSÉä ¦ÉʴɹªÉ +ÆvÉEòÉ®ú ¨ÉªÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. Eò®úÒiÉÉ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +lÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉi¨ÉEò EòÉ®ú´ÉÉ<Ç xÉ Eò®úiÉÉ EòɪÉnùªÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú `äö´ÉÚxÉSÉ ªÉÉäMªÉ +¨ÉƱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ.
  2. 2. Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 2 ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ¤É½ÖþVÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉìxɱÉSÉä +ÊvÉEÞòiÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú 1) b÷ɤÉä®úÉ´É ¶ªÉɨÉEÖò¨ÉÉ®ú vÉxÉ˺ÉMÉ (+xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ VɨÉÉiÉÒ) 2) ±É½þÉxÉä ºÉÖ®åúpù ʶɴÉxÉÉ®úɪÉhÉ (<iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ) 2) PÉÖ±Éä ¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´É±ÉÉ±É (¦É]õCªÉÉ Ê´É¨ÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ /VɨÉÉiÉÒ) 4) Ênùb÷ÉåEòÉ®ú näù´ÉÉxÉÆnù ¶ÉÆEò®ú(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 5) MÉÉåb÷ |ÉÊnù{É ¶ÉɱÉÒOÉÉ¨É (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 6) ¨ÉÉä. +ɨÉÒxÉ ¨ÉÉä. VÉɨÉÒxÉ(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 7) xÉÉ´ÉEòÉ®ú ®úÉVÉåpù ´ÉɨÉxÉ®úÉ´É(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 8) {ÉÉ]õÒ±É ºÉÆVÉªÉ ÊnùxÉEò®ú®úÉ´É (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 9) ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú ºÉÆVÉªÉ +ÉåEòÉ®ú (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 10) iÉɱÉÉä]õ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ ´ÉɺÉÖnäù´É(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 11) ´ÉÉxÉ®äú YÉÉxÉnäù´É ¨É½þÉnäù´É (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉEò ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ ¨É.¶ÉäMÉÉÆ´É,®Æú.xÉÆ. 953 ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò 2015 ¨ÉiÉnùÉxÉ Ênù.25/1/2015 ®úÊ´É´ÉÉ®ú ´Éä³ý-ºÉEòɳýÒ.8 iÉä5 +.Gò. =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉä xÉÉÆ´É ÊxɶÉÉxÉÒ ¨ÉiÉnùÉxÉ Eåòpù:{ÉiɺÉƺlÉäSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, +Énù¶ÉÇ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ¨ÉiÉnùÉxÉɱÉÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ +Éä³ýJÉ{ÉjÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ÉhÉÉ´Éä ´É®úÒ±É {ÉiÉÆMÉ ªÉÉ ÊxɶÉÉxÉÒ ´É®ú ʶÉCEòÉ ¨ÉɯûxÉ |ÉSÉÆb÷ ¨ÉiÉÉÆxÉÒ Ê´ÉVɪÉÒ Eò®úÉ ½þÒ xÉ©É Ê´ÉxÉÆiÉÒ 2015-¤Éä±ÉnùÉ®ú ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É- xÉÖEòiªÉÉSÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±É䱪ÉÉ ´É®ú-´ÉvÉÖ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉºÉ ¤Éä±ÉnùÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä =iº¡ÖòiÉÇ |ÉÊiɺÉÉnù Ênù±ÉÉ +ɽäþ. iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä 2015 ªÉÉ ´É¹ÉÉǨÉvªÉä ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Eèò±ÉÉºÉ ºÉÖ±ÉiÉÉxÉä, ®úË´Épù ®úÉ´ÉhÉSÉ´É®äú, ºÉÆVÉªÉ ºÉèÊ®úºÉä, MÉVÉÉxÉxÉ MÉ´ÉÉ®äú ´É <iÉ®ú ºÉƤÉÊvÉiÉ+ɪÉÉäVÉEòÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÒ +ɽäþ. iÉ®úÒ ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ xÉÉånùhÉÒEò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ®úɺÉäªÉÉä ʴɶÉä¹É ʶɤÉÒ®úÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (®úË´Épù iÉɪÉbä÷.) ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ´É ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉÆSªÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉlÉEòÉ´nùÉ®äú ʴɶÉä¹É ʶɤÉÒ®úÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Ênù. 23 VÉÉxÉä iÉä 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ MÉÉè±ÉJÉäb÷ ªÉälÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉÖxÉ |ÉiªÉäEò MÉÉ´ÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉvÉÖxÉ iªÉÉiÉÖxÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÆÊvɱÉEòÒ VÉÉä{ÉɺÉiÉÉ ªÉÉ´ÉÒ ªÉÉEò®úÒiÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉä´nùÉ®úÉ ½þÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. iªÉÉ+x´ÉªÉä ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ MÉÉè±ÉJÉäb÷ ªÉälÉä ºÉnù®ú ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ ®úÉäºÉäªÉÉäSÉä EòɪÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ Ênù±ÉÒ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä OÉɨÉÒhÉ, +É®úÉäMªÉ, ¶ÉèIÉÊhÉEò, ÊGòb÷É |ÉEòÉ®úɺɽþ ºÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉäSÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉ´É®ú ¦É®ú Ênù±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä½þÒ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþ. MÉÉä³äýMÉÉÆ´É VÉÉäb÷®úºiªÉÉSÉä JÉb÷ÒEò®úhÉ ÊxÉEÞò¹]õ MÉÉä³äýMÉÉÆ´É - |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ :(ʺÉvnùÉlÉÇ MÉÉ´ÉÆbä÷) ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É MÉÉä³äýMÉÉÆ´É ½äþ MÉÉÆ´É ¤É®äúSÉ Ênù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ®úºiɪÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ +ɨÉnùÉ®ú EÖò]äõ ªÉÉÆxÉÒ ºÉnù®ú MÉÉ´ÉÉSªÉÉ ®úºiÉÉÊ´ÉEòɺÉÉEò®úÒiÉÉ +ɨÉnùÉ®ú ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ Ênù±ÉÉ. iªÉÉ+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ªÉÉ ®úºiªÉÉSªÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉɱÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ZÉɱªÉÉxÉä OÉɨɴÉÉʺɪÉÉƨÉvªÉä +ÉxÉÆnùÉSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú JÉb÷ÒEò®úhÉÉSÉä EòÉ¨É ½äþ ÊxÉEÞò¹]õ nùVÉÉÇSÉä ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ OÉɨɺlÉÉÆEòbÖ÷xÉ +Éä®úb÷ ½þÉäiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ ºÉnù®ú ®úºiÉÉ ½þÉ MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆEò®úÒiÉÉ xɴɺÉÆÊVÉ´ÉxÉÒ VÉ®úÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ªÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉÉSªÉÉ ÊxÉEÞò¹]õiÉä¨ÉÖ³äý MÉÉ´ÉEò­ªÉÉƨÉvªÉä xÉÉ®úÉVÉÒSÉä ºÉÖ®ú BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ ºÉnù®ú JÉb÷ÒEò®úhÉ ªÉÉäMªÉ ½þÉähªÉɤÉɤÉiÉ MÉÉ´ÉEò®úÒ ÊxÉ´ÉänùxÉ näùhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ýiÉä. ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉɺÉÒ ºÉÖ±É¦É ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÊiÉIÉäiÉ;xÉ.{É.SÉä nÖù±ÉÇIɶÉäMÉÉÆ´É (¶É.|É) ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉ.{ɽþqùÒiÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÖ±É¦É ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉSÉÉ xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É MÉ䱪ÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉSÉ ºÉÖ¯û +ɽäþ. ªÉɤÉɤÉiÉ xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù |ɶÉɺÉxÉ nÖù±ÉÇIÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆEòbÖ÷xÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ¶É½þ®úÉiÉÒ±É |ɦÉÉMÉÉiÉ {ÉÖ´ÉÔSªÉÉ ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉSÉä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ lÉÉ]õɨÉÉ]õÉiÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒxÉÓxÉÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. {É®ÆúiÉÖ ¤É®úÉSÉ E ò É ± É É ´ É v É Ò ±ÉÉä]õ±ÉÉ +ºÉÖxɽþÒ º É n ù ® ú xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ + t É { É ½ þ Ò {ÉÖhÉÇi´ÉÉºÉ MÉä±Éä xɺɱªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ xÉÉMÉÊ®úEò Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ¶ÉÉèSÉɱɪÉä ½äþ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉEò®úÒiÉÉ VÉ®úÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉ +¦ÉÉ´ÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ =PÉb÷ªÉÉ´É®úSÉ ¶ÉÉèSÉÉºÉ VÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊSÉjÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä. xÉÖEòiÉäSÉ EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉ{ÉÖ´ÉÔ ®äú±´Éä {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ¶ÉÉèSÉÉºÉ MÉä±É䱪ÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ®äú±´Éä |ɶÉɺÉxÉÉxÉä +]õEò Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. {É®ÆúiÉÖ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ´ÉªÉÉä´ÉÞvnùÉÆSÉÒ iÉ®ú ªÉɤÉɤÉÒiÉ nù¨ÉUôÉEò ½þÉäiÉ +ɽäþ.ªÉÉEòbä÷ EÖò`ö±ªÉÉSÉ ±ÉÉåEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒxÉä +tÉ{É +ÉÉ´ÉÉVÉ =`öʴɱÉä±ÉÉ xÉɽþÒ. +ÉiÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énäù±ÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ xÉäiÉÉ xɺɱªÉÉxÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ½þɱÉ+{Éä¹]õÉÆxÉÉ {ÉÉ®ú´ÉÉ®ú =®ú±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ.xÉÖEòiªÉÉSÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉʨÉiÉÒ PÉÉäʹÉiÉ ZÉɱªÉÉ +ɽäþiÉ. xÉ´ÉÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒxÉÆÒ ±ÉIÉ näùhªÉÉSÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆMÉhÉÒ +ɽäþ. ºÉ´ÉÇ ºÉɨÉÉxªÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSªÉÉ ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉ +¦ÉÉ´ÉÒ ¤Éä½þÉ±É ZÉɱÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ xÉ.{É. |ɶÉɺÉxÉ ´É ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¡òCiÉ ¤ÉPªÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ PÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä º´ÉSUô ¶É½þ®úÉBä´ÉVÉÒ nÖùMÉÈvÉÒ¨ÉªÉ {É®úҺɮú ½þÉäiÉ +ɽäþ. iªÉÉSÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉ´É®ú ½þÉä´ÉÚxÉ +ÉVÉÉ®úÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉhÉ ½þÉä´ÉÚxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉä +É®úÉäMªÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ ´ÉÊ®ú¹`ö |ɶÉɺÉxÉÉxÉä ªÉÉ´É®ú +ÆEÖò¶É ±ÉÉ´ÉÉ´ÉÉ +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆEòbÖ÷xÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. =b÷ÉxÉ{ÉÖ±É ±ÉMÉiÉSÉä ´ÉɽþiÉÖEò®úºiÉä +{ÉPÉÉiÉOɺiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É- (Ê´É.|É) ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ ®äú±´Éä =d÷ÉhÉ {ÉÖ±ÉÉSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉÉ ½þ{iÉÉ ºÉƤÉÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉºÉ xÉ Ê¨É³ýɱªÉÉxÉä ºÉnù®ú EòÉ¨É ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. {É®ÆúiÉÖ ªÉÉ {ÉÖ±ÉÉSªÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ÉɽÖþiÉEòÒEò®úÒiÉÉ +ºÉ±Éä±Éä ®úºiÉä ½äþ ´ÉɽþiÉÖEòÒºÉÉ`öÒ ªÉÉäMªÉ +ɽäþiÉ EòÒ xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ ºÉ½þÊxɶÉÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ +tÉ{É EòÉähÉiªÉÉSÉ +ÊvÉEòÉ­ªÉÉxÉä {ÉɽþhÉÒ Eò¯ûxÉ ºÉƤÉÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úºiÉÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉSÉä +Énäù¶É Ênù±Éä xÉɽþÒiÉ. iªÉɨÉÖ³äý +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ÊSÉ®úÒʨɮúÒ¨ÉÖ³äý ´ÉɽþiÉÖEòÒSªÉÉ ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEòÉÆxÉÉ ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ xÉɽþEò jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ +ɽäþ. ®úºiªÉÉ´É®ú +xÉäEò +{ÉPÉÉiÉ ZÉɱÉä ªÉɱÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú xÉä¨ÉEäò EòÉähÉ? ªÉÉEò®úÒiÉÉ |ɶÉɺÉxÉ EòvÉÒ +É´ÉÉVÉ =`ö´Éä±É ªÉɤÉɤÉiÉ ¶É½þ®úÉiÉ SÉSÉÉÇ +ɽäþ. ¨ÉÉjÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ÊSÉ®úÒʨɮúÒ ºÉÖ¯û +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ýiÉä.
  3. 3. ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 ¤É®úºÉÉå ½þÉä MÉB ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä +É®úÉ¨É ºÉä VÉÉä VɨÉÉxÉä ¨Éä Eò¦ÉÒ {ɽþSÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä ½þ¨ÉÉ®äú xÉÉ¨É ºÉä* =x½äþ ½þÒ +¤É BiÉ®úÉVÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ±ÉÉ¨É ºÉä* ÊVÉx½äþ ʺɡÇò ½þ¨ÉÉ®úÒ ½þÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näùiÉÒ lÉÒ +ÉVÉ, ½þ¨ÉÉ®äú ¶É¤nù ¦ÉÒ =x½äþ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉä ½èþ <DZVÉÉ¨É ºÉä* EòÉä<Ç xÉ<Ç iÉÉä½þ¨ÉiÉ ±ÉMÉÉ nùÉä,Ênù±É ¤É½þ±É VÉÉBÆMÉÉ CªÉÉäÊEò, VÉÒ ¦É®ú MɪÉÉ ½èþ +¤É iÉÖ¨½þÉ®äú xÉ´ÉÉVÉä ½ÖþB <ÇxÉÉ¨É ºÉä* EÖòUô MÉÒ±Éå ¶ÉÒEò´Éå ÊxÉEòÉ±É ±ÉäiÉä ½èþ ʨɱÉEò®ú Eäò, ¤É®úºÉÉä ½þÉä MÉB ½þ¨Éä ¤ÉÉiÉä Eò®úxÉä EòÉä +É®úÉ¨É ºÉä* VɽþÉÆ ºÉä iÉÖ¨É |Éä¨ÉnùÒ{É ¤ÉÖZÉÉEò®ú SɱÉä MÉB lÉä, ½þ¨É <ÆiÉVÉÉ®ú Eò®ú ®ú½äþ ½èþ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ´É½þÒ Eò<Ç ¶ÉÉ¨É ºÉä* ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!! Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 3 ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ®úɺÉäªÉÉä ʶɤÉÒ®ú ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (®úË´Épù iÉɪÉbä÷.) ºlÉÉÊxÉEò ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ®úÉ.ºÉä.ªÉÉä.SÉä ʶɤÉÒ®ú xÉÉMÉZÉ®úÒ ªÉälÉä Ênù. 4 VÉÉxÉä iÉä 11 VÉÉxÉä. 2015 {ɪÉÈiÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉä. ªÉÉ Ê¶É¤ÉÒ®úɨÉvªÉä BEÖòhÉ 78 Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ xÉÉMÉZÉ®úÒSÉÉ |ÉʺÉvnù {ÉÉhªÉÉSÉÉ ZÉ®úÉ VÉÉä ¤ÉÆnù ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ iªÉɱÉÉ {É®úiÉ ÊVÉ´ÉÒiÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ iªÉɱÉÉ JÉÉänÖùxÉ ºÉÉ¡ò Eäò±Éä. iɺÉäSÉ |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳäýiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ EÖÆòb÷ ÊEò¨ÉÉxÉ 6 ¡Öò]õ JÉÉä±É ºÉÉ¡ò Eò¯ûxÉ ¶ÉɳäýSÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 6 ¨ÉʽþxÉä {ÉÉhªÉÉSÉÉ |ɶxÉ ºÉÖ]äõ±É +ºÉä EòɪÉÇ Eäò±Éä. ¶ÉɳäýiÉ ´ÉÞIÉÉ®úÉä{ÉhÉ Eäò±Éä. MÉÉ´ÉÉSÉÒ º´ÉSUôiÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É xÉɱªÉÉSÉÒ º´ÉSUôiÉÉ iɺÉäSÉ |ÉiªÉäEò PÉ®úÉiÉ VÉÉ´ÉÖxÉ ¶ÉäiÉEòiªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÄEòÉʴɹɪÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ näù>ðxÉ EòVÉÇ VÉɺiÉ xÉ PÉäiÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSªÉÉ Ê½þiÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ {É]õ´ÉÖxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ. iɺÉäSÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉÉʴɹɪÉÒ VÉÉMÉÞiÉÒ Eäò±ÉÒ. º´ÉSUôiÉäʴɹɪÉÒ VÉÉMÉÞEòiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ. ¨ÉÆnùÒ®ú {ÉÊ®úºÉ®ú äºÉÆ{ÉEÇò :- ¡òÉäxÉ xÉÆ. 07265-251069, ¨ÉÉä¤ÉÉ xÉÆ.9422183201 ÊEò¶ÉÉä®EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ. ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉEòɳý ºÉÆvªÉÉEòɳý ºÉÉ¡ò Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä. ʶɤÉÒ®úÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉè.ʨÉxÉÉIÉÒiÉÉ<Ç ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ´É |ÉÉSÉɪÉÇ. b÷Éì.VÉä.BºÉ. SÉÉèvÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ZÉɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ, |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.+É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ʶɤÉÒ®úɨÉvªÉä ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò ʶÉIÉhÉ,ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉä´ÉÉ, EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ¤ÉÉèvnùÒEò ºÉjÉÉVÉxÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉ ½þÉäiÉä. VªÉɨÉvªÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò, ®úÉVÉEòÒªÉ, ÊGòb÷É, ´ÉètEòÒªÉ, iɺÉäSÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÆb÷³ýÒSªÉÉ YÉÉxɯû{ÉÒ +¨ÉÞiÉÉSÉÉ º´ÉÉnù Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ PÉäiÉÉ +ɱÉÉ ªÉɨÉvªÉä ®úÉVÉä¶É ®úÉVÉÉä®äú, ºÉÆiÉÉä¹É ÊxÉJÉÉ®äú, Ênù{ÉEò ºÉÖ®úÉä¶Éä, iÉɪÉbä÷, {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ, ¶ÉäMÉÉÆ´É, |ÉÉSÉɪÉÇ +®úË´Énù näù¶É¨ÉÖJÉ, |ÉÉ.B¨É.VÉä ºÉÉäxÉ]õCEäò, |ÉÉ. Ênù{ÉEò xÉÉMÉÊ®úEò, |ÉÉ.b÷Éì.VÉä.BºÉ. MÉÉÆ´Ébä÷, b÷Éì.´ÉÞ¶ÉɱÉÒ ¶Éä³ýEäò, +Ê´ÉxÉÉ¶É nù³ý´ÉÒ, ¨É½åþpù ´ªÉɺÉ, b÷Éì.B.´½þÒ. ®úɽþÉ]äõ, b÷Éì.BSÉ.b÷Ò. +ÉJÉ®äú, BºÉ.]õÒ.{ɽÖþ®úEò®ú, |ÉÉSÉɪÉÇ. ʺÉ.B¨É.VÉÉvÉ´É, b÷Éì. iÉÉƤÉ]õEò®ú, ¨ÉÉä½þxɦÉÉ>ð ¶Éä³ýEäò, b÷Éì. ªÉÉʨÉxÉÒ {ÉÉ]õÒ±É, b÷Éì.+É®ú.VÉÒ {ÉÖ®úÒ, ºÉÉè. ®úÉvÉÉiÉÉ<Ç {ÉÖ®úÒ, b÷Éì.´½þÒ.Eäò. MÉɪÉEò´ÉÉb÷, |ÉÉ.{ÉÒ.¤ÉÒ. MÉɪÉEò´ÉÉb÷, ºÉÆiÉÉä¹É Ë{ÉMɳäý, ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ªÉɺÉ, ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú Eòɳäý, Ê´ÉVÉªÉ ºÉ®únùÉ®ú, MÉÉä{ÉÉ±É Ë½þMÉhÉä, ºÉÆÊnù{É Eò®úɳäý <iªÉÉnùÓxÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä. ºÉ¨ÉÉ®úÉä{É ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ºÉÉè. |ÉÊiɦÉÉ +ÉføÉ´É, ºÉÉè. VªÉÉäiÉÒ PÉÉ]äõ, {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ, b÷Éì.|ÉÊ´ÉhÉ b÷ɤɮäú, ¡ò<Ç¨É näù¶É¨ÉÖJÉ, ®úÉVÉä¶É SÉÉèvÉ®úÒ, ºÉÆVÉªÉ ºÉÉäxÉÉäxÉä, ÊnùxÉä¶É ¨É½þÉVÉxÉ, |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.+É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ, ªÉÉÆSªÉÉ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒiÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±ÉÉ. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÆSÉɱÉxÉ |ÉÉ.b÷Éì.{ÉÒ.´½þÒ. Ë{ÉMɳäý ªÉÉÆxÉÒiÉ®ú +ɦÉÉ®ú |ÉÉ. EÖò. ¨ÉÉxÉJÉè®ú ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. ªÉÉ Ê¶É¤ÉÒ®úɨÉvªÉä |ÉÉ. {ÉÖÆbä÷, |ÉÉ. SÉÉƦÉÉ®äú, |ÉÉ. ºÉÉäxÉÉäxÉä, |ÉÉ. näù¶É¨ÉÖJÉ, iɺÉäSÉ ºÉ´ÉÇ Ê¶ÉIÉEò ´É ʶÉIÉEäòkÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ Ênù±ÉÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä {ɱºÉ {ÉÉäʱÉ+Éä +ʦɪÉÉxÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É- ªÉälÉä Ênù. 18 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ ºÉ<ǤÉÉ<Ç ¨ÉÉä]äõ ={ÉÊVɱ½þÉ ¯ûMhÉɱɪÉÉiÉ ´ÉètEòÒªÉ +ÊvÉIÉEò {ÉÆÊb÷iÉ iÉɱÉÖEòÉ +É®úÉäMªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉÆb÷, b÷Éì. ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ={ÉκlÉiÉ {ɱºÉ {ÉÉäʱÉ+Éä +ʦɪÉÉxÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉä ªÉÉSÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¤ÉɱÉEòÉÆxÉÒ ±ÉÉ¦É PÉäiɱÉÉ. ´ÉètEòÒªÉ +ÊvÉIÉEò {ÉÆb÷ÒiÉ ÊSÉ. ºÉ¨ÉlÉÇ Ê´É¹hÉÖ ±ÉÉÆäbä÷ ªÉÉºÉ {ÉÉäʱÉ+Éä b÷ÉäºÉ näùiÉÉÆxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ b÷Éì. ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ VÉÉä¶ÉÒ ´É <iÉ®ú {É.ºÉ.Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò |ÉÊGòªÉäºÉ |ÉÉ®Æú¦É ¶ÉäMÉÉÆ´É (Ê´É.|É.){ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ JÉɨÉMÉÉÆ´É ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉ ºÉƺlÉäSÉÒ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉiÉnùÉ®ú ªÉÉnùÒ |ÉʺÉvnù ZÉɱÉÒ +ºÉÖxÉ ±É´ÉEò®úSÉ ºÉÆƺlÉäSªÉÉ 15 ºÉÆSÉɱÉEòÉÆSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷ÒºÉÉ`öÒ =±ÉÉføÉ±É +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉ`öÒ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉiÉnùÉ®ú ªÉÉnùÒ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. BEÖòhÉ 1000 ¨ÉiÉnùÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä 10 ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÆSÉɱÉEò ÊxÉ´Éb÷±Éä VÉÉhÉÉ®ú +ɽäþiÉ. iªÉɨÉvªÉä nùÉäxÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ®úÉJÉÒ´É, BEò +xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉ, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ BEò ´É ¦É]õCªÉÉ Ê´É¨ÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ-VɨÉÉiÉÒ ´É ʴɶÉä¹É ¨ÉÉMÉÉºÉ |É´ÉMÉÇ |ÉiªÉäEòÒ BEò +¶ÉÉ BEÖòhÉ 15 ºÉÆSÉɱÉEòÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò VÉ®úÒ {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉÖxÉ ½äþÉiÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ +vªÉIÉ, ={ÉÉvªÉIÉ, EòÉä¹ÉÉvªÉIÉ, ºÉÊSÉ´É, ºÉ½þºÉÊSÉ´É ªÉÉÆSÉÉ EòɪÉÇEòɳý BEò ´É¹ÉÉÈxÉÒ ¤Énù±ÉiÉ +ºÉiÉÉä. iªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉ SÉÖ®ú¶ÉÒSªÉÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. Ê´Ét¨ÉÉxÉ ºÉÆSÉɱÉEò ¸ÉÒªÉÖiÉ {ÉÒ.´½þÒ Ê]õEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉ ºÉƺlÉäSÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É ½þÒ ºÉÖκlÉiÉÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú {ÉiɺÉƺlÉÉ ½þÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ |ÉÉvÉÉxªÉ näùiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ´Éä³ýÒºÉÖvnùÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉä xÉäiÉÞi´É ¸ÉÒªÉÖiÉ Ê]õEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ®úɽþhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ +ɽäþ. ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱÉ䱪ÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒ¨ÉvªÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉ {Éìxɱɺɽþ BEÖòhÉ iÉÒxÉ {ÉìxÉ±É ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ =iÉ®úiÉÒ±É +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆEòbÖ÷xÉ Ê¨É³ýɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ xÉ´ªÉÉxÉä +ºÉ±Éä±Éä |ÉÊiɺ{ÉvÉÔ ¸ÉÒ.ʴɱÉÉºÉ VÉÉvÉ´É ½äþ ʶÉIÉEò ºÉÆPÉÉSÉä +vªÉIÉ +ºÉÖxÉ ¸ÉÒ. Eèò±ÉÉºÉ ºÉÖ±ÉiÉÉxÉä ´É ¸ÉÒ.¤ÉÒ.b÷Ò. vÉÖ®Æúnù®ú ½äþ ºÉÖvnùÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ±ÉÉ +ɽäþiÉ. iÉ®ú VÉÖxÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉ±Éä±Éä |ÉÊiɺ{ÉvÉÔ ¸ÉÒ.¤ÉÒ.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É ´É<iÉ®ú ¨ÉÆb÷³ýÒ +ºÉÉ ½þÉ ÊiɺɮúÉ {ÉìxÉ±É ®úɽþhÉÉ®ú +ºÉÖxÉ xÉ´ªÉÉxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ¸ÉÒ.ʴɱÉÉºÉ VÉÉvÉ´É ´É ¸ÉÒ. ¤ÉÒ.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉɨÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò BEòÊjÉiÉ{ÉhÉä ±ÉføÊ´ÉhªÉɤÉɤÉiÉ +tÉ{ɽþÒ BEò¨ÉiÉ xÉ ZÉɱªÉÉSÉä BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä. iªÉɨÉvªÉä xÉ´ªÉÉxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ +]õÒ BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉ xɺɱªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ªÉÉSÉÉ ¡òɪÉnùÉ ½þÉ ¸ÉÒ Ê]õEòÉ®ú ªÉÉÆSÉÉ {ÉìxɱɱÉÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ xÉÉEò®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉÉ ¸ÉÒ.¤ÉÒ.b÷Ò {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÉ SÉÉÆMɱÉÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ. iÉ®ú ʴɱÉÉºÉ VÉÉvÉ´É ªÉÉ OÉÖ{É ¨ÉvÉÒ±É EòɪÉÇEòiÉæ ½äþ ʶÉIÉEò ºÉÆPÉ]õxÉäSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä ʶÉIÉEò Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ +b÷SÉhÉÒ ºÉÉäb÷Ê´ÉhªÉÉºÉ iªÉÉÆSÉÒ iÉi{É®úiÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ʶÉIÉEòÉÆEòbÖ÷xÉ BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä. xÉ´ªÉÉxÉä Ë®úMÉhÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ nùÉäxÉ {ÉìxɱɨÉvªÉä BEòÊjÉEò®úhÉɤÉɤÉiÉ ´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒ ºÉÖ¯û +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊSÉjÉ ÊnùºÉiÉä. BEò¨ÉiÉ ZÉɱªÉÉºÉ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱÉä±ÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ½þÒ xÉCEòÒSÉ SÉÖ®ú¶ÉÒSÉÒ ®úɽþÒ±É +ºÉä ¨ÉiÉnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä.
  4. 4. Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 4 +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ SÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ={ÉGò¨É º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ¦ÉÉMÉ-4 (|ÉÉ. |ɶÉÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É-7709314605) 1)+MxÉÒ “V” ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É JÉɱÉÒ±É Ê´ÉvÉÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉÉ? +)+MxÉÒ “V” ½äþ ¦ÉÉ®úiÉÉSÉä xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É IÉä{ÉhÉɺjÉ +ɽäþ. ¤É) +MxÉÒ “V” SÉÉ {ɱ±ÉÉ 5000 ÊEò.¨ÉÒ.SÉÉ +ɽäþ. Eò) +MxÉÒ “V” ½äþ 5 ]õxÉ +h´ÉºjÉä ´ÉɽÚþxÉ xÉähªÉÉSªÉÉ IɨÉiÉäSÉä +ɽäþ. ´É®úÒ±É {ÉèEòÒ EòÉähÉiÉä Ê´ÉvÉÉxÉ SÉÖEòÒSÉä +ɽäþ / +ɽäþiÉ? 1) +) ¡òCiÉ 2) ¤É) ¡òCiÉ 3) Eò) ¡òCiÉ 4) ¤É) +ÉÊhÉ Eò) 2) VÉä´½þÉ SÉÆpù ÊIÉiÉÒVÉÉVɴɳý +ºÉiÉÉä, iÉä´½þÉ iÉÉä +ÉEòÉ®úÉxÉä ¨ÉÉä`öÉ ÊnùºÉiÉÉä EòÉ®úhÉ? +) ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉÒ±É +{É´ÉiÉÇxÉɨÉÖ³äý ¤É) |ÉEòɶÉÉSªÉÉ +{ɺEò®úhÉɨÉÖ³äý Eò) +ÉÆiÉÊ®úEò {É®úÉ´ÉiÉÇxÉɨÉÖ³äý b÷) ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ 3) {ÉÆäbÖ÷±É¨É SÉÒ PÉb÷ªÉɳý SÉÆpùÉ´É®ú PÉä>ðxÉ MÉ䱪ÉÉºÉ ? +) ÊiÉSÉÒ MÉiÉÒ Eò¨ÉÒ ½þÉä<Ç±É ¤É) iÉÒSÉÒ MÉiÉÒ ´ÉÉfäø±É Eò) ÊiÉSÉ ´Éä³ý näù<Ç±É VÉÒ {ÉÞl´ÉÒ´É®ú näùiÉä b÷) EòÉähÉiÉɽþÒ ¤Énù±É ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ 4) }±ªÉÖ®úÉäºÉÆ]õ ]õªÉÖ¤É ¨ÉvªÉä JÉɱÉÒ±É{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉÉ {ÉnùÉlÉÉÈSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä? +) ºÉÉäb÷ÒªÉ¨É +ÉìCºÉÉ<Çb÷ +ÉÊhÉ +ÉìMÉÉÇxÉ ¤É) ¨ÉCªÉÖÇ®úÒ +ÉìCºÉÉ<Çb÷ +ÉÊhÉ +ÉìMÉÉÇxÉ Eò÷) ¨ÉCªÉÖ®úÒ ´½äþ{É®ú +ÉÊhÉ +ÉìMÉÉÇxÉ b÷) ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ 5)Resprpine ªÉÉ +Éè¹ÉvÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò¶ÉɺÉÉ`öÒ Eò®úiÉÉiÉ? +) ®úCiÉnùÉ¤É Eò¨ÉÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¤É) Eò¨ÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ ®úCiÉnùÉ¤É ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Eò) ´ÉänùxÉɶɨÉEò ¨½þhÉÖxÉ b÷)ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ 6) Bb÷ºÉ ´É®ú Ênù±Éä VÉÉhÉÉ®äú |ÉSÉʱÉiÉ +Éè¹ÉvÉ EòÉähÉiÉä? +) Nonaxynol-9 ¤É)Viraxole Eò)Miconozale b÷)Zidorudine 7)ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É +hÉÖ¤ÉÉì¨¤É Ê½þ®úÉäʶɨÉÉ´É®ú Eäò´½þÉ ]õÉEòhªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ? +) 6 +ÉìMɹ]õ1945 ¤É) 9 +ÉìMɹ]õ1945 Eò) 9 +ÉìMɹ]õ1947 b÷) 6 +ÉìMɹ]õ1946 8) ¨ÉÉxÉ´ÉÉSÉÒ i´ÉSÉÉ <VÉÉ xÉ ½þÉäiÉÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ÊEòiÉÒ iÉÉ{ɨÉÉxÉ ºÉ½þxÉ Eò¯û ¶ÉEòiÉä.? +) 40 +Æ¶É ºÉä.¤É) 50 +Æ¶É ºÉä. Eò) 45 +Æ¶É ºÉä b÷) 60 +Æ¶É ºÉä. 9) OÉɨɺɦÉäSªÉÉ ¤Éè`öEòÉƤÉɤÉiÉSªÉÉ JÉɱÉÒ±É Ê´ÉvÉÉxÉÉÆ´É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ. +) BEòÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ SÉÉ®ú ¤Éè`öEòÉ PÉähÉä. ¤É) nùÉäxÉ ¤Éè`öEòÒ nù®ú¨ªÉÉxÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxªÉÉSÉä +ÆiÉ®ú Eò) ºÉ®ú{ÉÆSÉ ´É iªÉÉSªÉÉ +xÉÖ{ÉκlÉiÉÒiÉ ={ɺɮú{ÉÆSÉ ¤Éè`öEò ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚ ¶ÉEòiÉÉä. b÷) OÉɨɺɦÉäSªÉÉ ¤Éè]õEòÒ +ÉvÉÒ ºjÉÒ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÒ ¤Éè`öEò PÉähÉä ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úÉ : 1) Eäò´É³ý +) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþ 2) (+) +ÉÊhÉ (¤É) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 3) (+), (¤É) +ÉÊhÉ (Eò) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 4) ºÉ´ÉÇ ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú Ë|É]õ 2 ¯û{ɪÉä ZÉä®úÉìCºÉ 1 ¯û{ɪÉÉ <Æ]õ®úxÉä]õ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ, Eò±É®ú Ë|É]õ +Éä¨É OÉÉÊ¡òCºÉʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É 9595351242 ¨ÉÉMÉÒ±É |ɶxÉÉÆSÉÒ =kÉ®äú 1) -2 2) -2 3)-2 4)-4 5)-1 6) -2 7)-2 8)3 9) -1 }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ, VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú, Mɱ±ÉÒ xÉÆ.6,¶ÉäMÉÉÆ´É, ÊVÉ.¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ- 9422182179 ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Eò®úÒiÉÉ OÉɨÉÒhÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ. |ÉiªÉIÉ ¦Éä]õÉ 9595351242 Jɤɮú {ÉÉä½þSÉä±É +ÉiÉÉ............... EòÉxÉÉäEòÉxÉ ¤ÉÉiɨÉÒ +ºÉä±É +ÉiÉÉ................ {ÉÉxÉÉä{ÉÉxÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Ê¨É³äý±É +ÉiÉÉ............... VÉÉMÉÉäVÉÉMÉ Ê´ÉVÉäiªÉÉ º{ÉvÉÇEòÉºÉ +ÉEò¹ÉÇEò ={ɽþÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.iÉ®úÒ ´É®úÒ±É ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉäb÷´ÉÖxÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ´ÉÉ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É- {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Ê¶ÉIÉEò ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ,¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò Ênù. 25 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱÉÒ +ɽäþ.ºÉƺlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉä{ÉɺÉÖxÉSÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlɨÉSÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉÒ ®úhÉvÉÖ¨ÉɳýÒ ±ÉÉMɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ½þÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: 1994 ¨ÉvªÉä +κiÉi´ÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ EòÊ®úiÉÉSÉä {ÉÖhÉÇ ¸ÉäªÉ º´É.¸ÉÒ ¦ÉɺEò®ú {ɱ½þÉbä÷ ´É º´É.¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ®úÉ´É ¶Éä³ýEäò ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þEòÉ­ªÉÉÆxÉÉ VÉÉiÉä. {ÉiɺÉƺlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ º´ÉʽþiÉ ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ ºÉɯûxÉ {ÉiɺÉƺlÉäiÉÒ±É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉä ʽþiÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiɱÉä.´É ºÉƺlÉäSÉÉ ´ÉÞIÉ ¡Öò±ÉʴɱÉÉ. ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉä¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÒ±É ´ÉÒºÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ EòɽþÒ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÓxÉÒ `öÉhÉ ¨ÉÉÆb÷±Éä +ºÉÖxÉ ±ÉÉäEò¶ÉɽþÒ {ÉvnùiÉÒxÉä SÉɱÉhÉÉ­ªÉÉ ºÉÆVÉªÉ ¤Éb÷ÉäEòÉ®ú +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ MÉ´É<Ç BºÉºÉÒ/BºÉ]õÒ ºÉÖÊxÉ±É PÉÉ´É]õ ´½þÒ.VÉä.BxÉ.]õÒ Ê´Éaö±É SÉÉÆnÖù®úEò®ú JÉÖ±ÉÉ |É´ÉMÉÇ näùÊ´ÉnùÉºÉ Êb÷MÉÉä³äý JÉÂÖ±ÉÉ |É´ÉMÉÇ xÉÆnùÊEò¶ÉÉä®ú føÉEò®äú JÉÂÖ±ÉÉ |É´ÉMÉÇ ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú º´É¨ÉiÉÉxÉä Eò®úhÉä ºÉÖ¯û Eäò±Éä +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ýiÉä. +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉ +Ê´É®úÉävÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉ ¤ÉɤÉÉiÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÒ Ê´É®úÉävÉ Eäò±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ. EòÉ®úhÉ {ÉiɺÉƺlÉÉ ½þÒ +É{ɱÉÒSÉ +ɽäþ.+ºÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ºÉ¨ÉVÉ ½þÉäiÉÉ. ¨ÉÉMÉÒ±É Ê´ÉºÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ `öÉhÉ ¨ÉÉÆbÖ÷xÉ ¤ÉºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ½þªÉÉSÉ Ê´É·ÉɺÉÉSÉÉ MÉè®ú ¡òɪÉnùÉ PÉäiɱÉÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ºÉƺlÉäSªÉÉ `äö´ÉÒ ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉÄEäòiÉ xÉ ¦É®úiÉÉ VɴɳýÒEò +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäiÉ ¦É®ú±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä 13 ]õCEäò ´ªÉÉVÉnù®úÉxÉä EòVÉÇ PÉä´ÉÖxÉ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ 15 ]õCEäò nù®úÉxÉä ´ÉÉ]õ{É Eäò±Éä +ɽäþ. ºÉ½þEòÉ®ú IÉäjÉɨÉvªÉä +ºÉÉ ÊxÉªÉ¨É +ɽäþ EòÒ, ºÉƺlÉäxÉä ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉä ʽþiÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä´ÉÖxÉ ºÉ´ÉÇ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ BEòSÉ ÊxÉªÉ¨É ±ÉÉnù±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä {É®ÆúiÉÖ {ÉiɺÉƺlÉäSÉÉ +VÉ¤É JÉÉCªÉÉ +ºÉÉ +ɽäþ EòÒ, ºÉƺlÉäSªÉÉ EòVÉÉÈxÉÉ 2 |ÉEòÉ®úSÉä ´ªÉÉVÉnù®ú +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä BEò ´ªÉÉVÉnù®ú 12 ]õCEäò iÉ®ú nÖùºÉ®úÉ 15 ]õCEäò ´É iªÉɨÉÖ³äý ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÒ Ê{ɳý´ÉhÉÖEò ½þÉäiÉ +ºÉiÉä. 200 SªÉÉ ´É®ú ºÉ¦ÉɺÉnù ºÉÆJªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉÉ +¦ªÉɺÉnùÉè®úÉ ºÉÖvnùÉ MÉÉä´ªÉɱÉÉ ZÉɱÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉEòbÖ÷xÉ Ê¨É³ýɱÉÒ +ºÉÚxÉ ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +Éä¤ÉÒºÉÒ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ ºÉÆVÉªÉ ¤Éb÷ÉäEòÉ®ú, BºÉºÉÒ/BºÉ]õÒ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ ÊxɶÉÉxÉÒ xÉÉ®ú³ý MÉÉä´ÉvÉÇxÉ MÉ´É<Ç, ´½þÒVÉäBxÉ]õÒ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ ºÉÖÊxÉ±É PÉÉ´É]õ iÉ®ú JÉÖ±ªÉÉ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ Ê´Éaö±É SÉÉÆnÖù®úEò®ú,näùÊ´ÉnùÉºÉ Êb÷MÉÉä³äý ´É xÉÆnùÊEò¶ÉÉä®ú føÉEò®äú ½äþ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉä ¨ÉiÉnùÉxÉ ½äþ Ênù. 25 VÉÉxÉä 2015 ±ÉÉ ºÉEòɳýÒ 8 iÉä 5 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, +Énù¶ÉÇ xÉMÉ®ú ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä +ɽäþ. iÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ xÉÉ®ú³ý ªÉÉ ÊxɶÉÉxÉÒ´É®ú ʶÉCEòÉ ¨ÉɯûxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ |ÉSÉÆb÷ ¨ÉiÉÉÆxÉÒ Ê´ÉVÉªÉ Eò®úhªÉÉSÉä +É´ÉɽþxÉ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ Ê¶ÉIÉEò ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. {ÉÆ.ºÉ. ʶÉIÉEò {ÉiɺÉƺlÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxÉä±É

×