Email- karmonnati@gmail.com
Mob- 9595351242,9689250410
ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ
Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò
ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉ...
VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ,
iªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ
VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ,
iªÉÉ PÉ®úÉSÉÒ =zÉiÉÒ
Ên.5 ¨ÉÉSÉÇúú 2015 2
Ê¡ò®ú ...
+ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ
ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ SÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ={ÉGò¨É...
4Ên.5 ¨ÉÉSÉÇúú 2015
¶ÉäMÉÉÆ´É - ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆSÉɪÉiÉ
ºÉʨÉiÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ OÉɨÉ
{ÉÉb÷ºÉÖ³ý äªÉälÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ÊVÉ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

5march2015

309 vues

Publié le

123

Publié dans : Industrie automobile
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
309
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
22
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

5march2015

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMÉ³ä ´É¹ÉÇ 7 ´Éääú +ÆEò-23 ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên.5 ¨ÉÉSÉÇúú 2015 {ÉÉxÉä -4 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) www.karmonnati.blogspot.in Postal No.Bld/48/15-17 postal date 6/3/2015 ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò - ®úË´Épù EòɶÉÒ®úÉ¨É iÉɪÉb÷äø ʴɺlÉÉÊ{ÉiÉÉÆxÉÉ PÉ®äú, ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ´É ®úÉäVÉMÉÉ®ú½þÒ ={ɱɤvÉ-{ÉɱÉEò¨ÉÆjÉÒ xÉÉ.JÉb÷ºÉä ¶ÉäMÉÉÆ´Éú (EòÉ.|É) - ¶ÉäMÉÉÆ ´É Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉVɴɳýÒ±É ¨ÉÉiÉÆMɴɺiÉÒ ¨ÉvÉÒ±É ®úʽþ´ÉɶÉÆÉSÉä {ÉÖxÉ´ÉǺÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉSªÉÉ Ê´ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¨½þÉb÷ÉSªÉÉ VÉÉMÉäiÉ SÉÉÆMɱªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ PÉ®äú ¤ÉÉvÉÖxÉ näùhªÉɤɮúÉä®ú¤ÉSÉ iÉälÉä ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ºÉÉäªÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ. +ÉÊhÉ ªÉälÉÒ±É ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEòÉÆxÉÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ʨɳýɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä ªÉÉ où¹]õÒxÉä½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÉäb÷´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. iªÉɨÉÖ³äý ʴɺlÉÉÊ{ÉiÉÉÆxÉÒ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úÉ´Éä +ºÉä |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ÊVɱ½þªÉÉSÉä {ÉɱÉEò¨ÉÆjÉÒ iÉlÉÉ ®úÉVªÉÉSÉä ¨É½þºÉÖ±É ¨ÉÆjÉÒ xÉÉ. BEòxÉÉlÉ®úÉ´É JÉb÷ºÉä ªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ Eäò±Éä. ¶ÉäMÉÉÆ´É Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ¨½þÉb÷ÉiÉ¡æò 187 PÉ®úÉÆSªÉÉ MÉÞ½þÊxɨÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ¦ÉÖʨÉ{ÉÖVÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É +hhÉɦÉÉ>ð ºÉÉ`äö xÉMÉ®ú, ®úÉVÉä·É®ú EòÉì±ÉxÉÒ Vɴɳý Ênù. 2 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉåVÉÒ ºÉÉƪÉEòɳýÒ {ÉɱÉEò¨ÉÆjÉÒ xÉÉ.BEòxÉÉlÉ®úÉ´É JÉb÷ºÉä ªÉÉÆSÉä ½þºiÉä {ÉÉ®ú {Éb÷±ÉÉ. ªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ iÉä =nÂùPÉÉ]õEò ¨½þhÉÖxÉ ¤ÉÉä±ÉiÉ ½þÉäiÉä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ +É.b÷Éì.ºÉÆVÉªÉ EÖò]äõ iÉ®ú |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒ¨ÉvªÉä +É.¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É ¡ÖÆòb÷Eò®ú, |ɦÉÉ®úÒ xÉMÉ®úÉvªÉIÉÉ ºÉÉè.VªÉÉäiÉÒiÉÉ<Ç ¨ÉÆÖvÉb÷É, ¨ÉÉVÉÒ xÉMÉ®úÉvªÉIÉ ¶Éè±ÉåpùnùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É, ¸ÉÒ.MÉ.¨É. ºÉƺlÉÉxÉSÉä ʴɷɺiÉ MÉÉäË´Énù®úÉ´É Eò±ÉÉä®äú, ʴɺlÉÉÊ{ÉiÉÉÆSÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¨½þhÉÖxÉ BºÉ.B¨É. MÉ´É<Ç, ʴɦÉÉMÉÒªÉ +ɪÉÖCiÉ YÉÉxÉä·É®ú ®úÉVÉÖ®úEò®ú, ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ ÊEò®úhÉ EÖò®Æúnù®úEò®ú, Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷É Ê´É¶Éä¹É +ÊvÉEòÉ®úÒ YÉÉxÉä·É®ú +ÉƤÉäEò®ú, ¨½þÉb÷ÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ BºÉ.BºÉ. ºÉÉPÉ´ÉÉhÉÒ, ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É ´ÉÉPɨÉÉäbä÷, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ {ÉÒ.b÷Ò. {ÉÖÆb÷Eäò, ´É <iÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É xÉÉ.JÉb÷ºÉä ªÉÉÆSªÉɽþºiÉä ¦ÉÖʨÉ{ÉÚVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä´ÉÖxÉ EòÉäxÉʶɱÉäSÉä +xÉÉ´É®úhÉ Ê®ú¨ÉÉä]õ´nùÉ®äú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. iÉnùxÉÆiÉ®ú {ÉÉ®ú {Éb÷±É䱪ÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉnù®ú¨ªÉÉxÉ ¨½þÉb÷ÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ºÉÉvÉ´ÉÉhÉÒ ªÉÉÆxÉÒ |ɺiÉÉÊ´ÉEòÉiÉÖxÉ ªÉÉ PÉ®úÉÆSªÉÉ MÉÞ½þÊxɨÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ʴɺlÉÉÊ{ÉiÉÉÆSÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ BºÉ.B¨É.MÉ´É<Ç ªÉÆÉxÉÒ ªÉÉäVÉxÉä¤Éqù±É ʴɺlÉÉÊ{ÉiÉÉÆSÉä ´ÉiÉÒxÉä ¶ÉɺÉxÉ MÉ.¨É. ºÉƺlÉÉxÉ iɺÉäSÉ ¨½þÉb÷É ´É ±ÉÉäEò|ÉÊiÉxÉÒvÉÒSÉä +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxɱÉä. +É.¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É ¡ÖÆòb÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉiÉÆMÉ ´ÉºiÉÒ¨ÉvªÉä UôÉä]õªÉÉ- UôÉä]õªÉÉ PÉ®úÉƨÉvªÉä nùÉ]õÒxÉä +xÉäEò ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ®úɽþhÉÉ­ªÉÉ ®úʽþ´ÉɶÉÉÆxÉÉ ¶ÉɺÉxÉ SÉÉÆMɱÉÒ PÉ®äú ¤ÉÉÆvÉÖxÉ näùiÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ºÉ´ÉÉÈxÉÒ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úÉ´Éä +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eäò±Éä. +É.b÷Éì.ºÉÆVÉªÉ EÖò]äõ ´É ʴɦÉÉMÉÒªÉ +ɪÉÖCiÉ ®úÉVÉÖ®úEò®ú ªÉÉÆxÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɨÉɤÉɤÉiÉSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ ºÉÉÆMÉÖxÉ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÆnùÒ®úɨÉÖ³äý nù¶ÉÇxÉÉlÉÔSÉÂÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉføiÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ¶É½þ®úɨÉvªÉä +ɴɶªÉEò iªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÖxÉ ¦ÉʴɹªÉÉiÉÒ±É ¤ÉɤÉÒ ±ÉIÉÉiÉ PÉä´ÉÖxÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä EòɨÉÉnù®ú¨ªÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÉ. EòɨÉä {ÉÖhÉÇ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ¶É½þ®úÉSªÉÉ xÉɴɱÉÉèÊEòEòÉiÉ ¦É®ú {Ébä÷±É. iªÉɨÉÖ³äý ¶É½þ®úÉiÉÒ±É VÉxÉiÉäxÉä +ÊvÉEòÉ®úÒ ´ÉMÉÉDZÉÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úhªÉÉSÉä +É´ÉɽþxÉ Eäò±Éä. ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉºÉ ¦ÉÉVÉ{ÉSÉä xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ¶É®únùºÉä`ö +OÉ´ÉɱÉ, {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ ¤ÉÖSÉ, ¨ÉÉä½þxÉ ½ÖþºÉä, MÉVÉÉxÉxÉ VÉ´ÉÆVÉɳý, |ÉnùÒ{É ºÉÉÆMɳäý, ®úÉVÉåpù ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú, ¦ÉÉVÉ{É ¶É½þ®ú +vªÉIÉ b÷Éì. ¤ÉÉxÉÉä±Éä, ½þÉVÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®ú, MÉÉäË´ÉnùÉ Ê¨É®úMÉä, ºÉÆiÉÉä¹É näù¶É¨ÉÖJÉ, ®úÉVÉÖ +OÉ´ÉɱÉ, ®úÉVÉåpù ´ÉÉPÉ, ¨ÉÉä.ºÉÉnùÒEò ºÉɽäþ¤É, ºÉÆVÉªÉ ¨ÉÖÆvÉb÷É ´É <iÉ®ú ¦ÉÉVÉ{É {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ iɺÉäSÉ iɽþʺɱÉnùÉ®ú b÷Éì.®úɨÉä·É®ú {ÉÖ®úÒ, ¨ÉÖJªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÖ±ÉÉxÉÒ, `öÉhÉänùÉ®ú Ê´ÉVÉªÉ +ÉEòÉäiÉ, xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ÊEò®úhÉ näù¶É¨ÉÖJÉ, Ê´ÉVɪɤÉÉ{{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ ´É <iÉ®ú {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ´É +ÊvÉEòÉ®úÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. =nÂùPÉÉ]õxÉ |ɺÉÆMÉÒ ¦ÉɹÉhÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ {ÉɱÉEò¨ÉÆjÉÒ xÉÉ.JÉb÷ºÉä JÉɨÉMÉÉÆ´É,¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆ.ºÉ.Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò 15¨ÉÉSÉDZÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É - JÉɨÉMÉÉÆ´É, ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆSÉɪɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò EòɪÉÇGò¨ÉɱÉÉ Ênù. 5 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ{ÉɺÉÖxÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. Ênù. 4 ¨ÉÉSÉÇ {ɪÉÈÆiÉ +VÉÇ ¨ÉÉPÉÉ®ú PÉähªÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É +É]õÉä{ɱÉÉ +ºÉÖxÉ Ênù. 5 ±ÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉÒ±É {ÉìxɱÉSÉä ÊSÉx½þ PÉÉäʹÉiÉ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ. ªÉɨÉÖ³äý +ÉiÉÉ JÉ®úÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ ¨ÉiÉnùÉ®úÉiÉ BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³Öý ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþ. ±ÉÉäEò¶ÉɽþÒSªÉÉ vÉiÉÔ´É®ú ºÉƺlÉäSªÉÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒi´É ½äþ VÉxɺɨÉÉxªÉÉÆSÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ªÉɴɹÉÔ ½þÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ÊiÉ®ÆúMÉÒ ½þÉä´ÉÖ PÉÉiɱÉÒ +ɽäþ. MÉ䱪ÉÉ 11 ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ºÉƺlÉäSÉÉ EòɪÉǦÉÉ®ú Eò®úhÉÉ®úÒ ¨ÉÆb÷³ýÒSÉä ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxÉ±É +ɽäþ. iÉ®ú Ê´É®úÉävÉɨÉvªÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxÉ±É ½äþ ºÉÖvnùÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ VÉÉä¨ÉÉxÉä EòɨÉɱÉÉ ±ÉÉMɱÉä +ɽäþ. iÉ®ú +É{ɱÉÆ {ÉìxɱÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxɽþÒ Êiɺɮäú {ÉìxÉ±É ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ =iÉ®ú±Éä +ºÉ±ªÉÉxÉä ÊiÉ®ÆúMÉÒ ±ÉføiÉÒSÉä ÊSÉjÉ ÊnùºÉiÉ +ɽäþ. |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉ, {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉ, +É{ɱÉÆ {ÉìxÉ±É ½äþ ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒ¨ÉvªÉä ¨ÉÉä`öªÉÉ =¨ÉänùÒxÉä EòɨÉɱÉÉ ±ÉÉMɱÉä +ºÉÖxÉ |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ ½þÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ {ÉɺÉÖxÉSÉ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú +ɽäþ. iÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSÉÉ VÉxɺÉÆ{ÉEÇò ½þÉ ºÉÖvnùÉ nùÉÆb÷MÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ ¨ÉiÉnùÉ®úÉiÉ +ɽäþiÉ. iÉ®ú +É{ɱÉÆ {ÉìxÉ±É ½äþ ºÉÖvnùÉ +É{ɱÉÆ +κiÉi´É nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉiÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉä´ÉÖ ±ÉÉMɱÉÆ +ɽäþ. |ÉiªÉäEò {ÉìxÉ±É ½þä Ê´ÉEòɺÉÉSÉ ´É VÉÉʽþ®úxÉɨªÉÉSÉÆ, ´ÉSÉxÉxÉɨªÉÉSÉÆ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ¤ÉɤÉiÉ |ÉSÉÉ®ú ´É {ɺÉÉ®ú ¨ÉÉä`öªÉÉ VÉÉä¨ÉÉxÉÆ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. +ÉÊhÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ =iÉ®ú±Éä±ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú ½þÉ ÊVÉEòhªÉɺÉÉ`öÒSÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ =iÉ®úiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä |ÉiªÉäEò {ÉìxɱÉSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úɱÉÉ +É{ÉhÉ SÉ Ê´ÉVɪÉÒ ½þÉähÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSªÉÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ +ɽäþ. ªÉÉEò®úÒiÉÉ ¨ÉiÉnù®úÉÆxÉÉ ¨ÉäVÉ´ÉÉhªÉÉ,{ÉÉ]õªÉÉÈSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä½þÒ SÉSÉæiÉ +ɽäþiÉ. {É®ÆúiÉÖ EòÉähÉiÉä {ÉìxÉ±É ½äþ ÊEòiÉ{ÉiÉ Ê´ÉEòɺÉÉEòbä÷ PÉä´ÉÖxÉ VÉÉhÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉ ½þÒ ¨ÉiÉnùÉ®úÉÆxÉÉ SÉÉÆMɱÉÒSÉ +ɽäþ. ʴɶÉä¹ÉiÉ: ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉƨÉvªÉä ʶÉIÉEòÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½äþ ºÉ´ÉÉÇiÉ VÉɺiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä +É{ɱÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒi´É iÉä xÉCEòÒSÉ ªÉÉäMªÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆEòbä÷ ºÉÉä{ÉÉ´ÉiÉÒ±É. ªÉɨÉvªÉä +É{ɱÉÆ +κiÉi´É nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ |ÉiªÉäEò VÉhÉ iÉi{É®ú VÉ®úÒ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ªÉÉäMªÉ iÉä =¨Éänù´ÉÉ®ú ½äþ ¨ÉiÉnùÉ®ÉÆEòbÖ÷xÉ ÊxÉ´ÉbÖ÷hÉ näùhªÉÉSÉÒ |ÉÊGòªÉÉ ½þÒ 15 ¨ÉÉSÉDZÉÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉÒ JÉ®úÒ ®úhÉvÉÖ¨ÉɳýÒ Ênù.5 ¨ÉÉSÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ®ÆúMÉÖ ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþ. iÉ®úÒ 15 ¨ÉÉSÉÇSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒ¨ÉvªÉä ¨ÉiÉnùÉ®ú xÉä¨ÉEäò EòÉähÉɱÉÉ ÊxÉ´ÉbÖ÷hÉ näùiÉÒ±É iªÉÉEò®úÒiÉÉ |ÉSÉÉ®úÉSÉÉ |É{ÉÆSÉ ¨ÉÉjÉ VÉÉä¨ÉÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. ºÉÉä¶É±É ʨÉb÷ÒªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®úºÉÖvnùÉ |ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ ½þÉäiÉ +ºÉÖxÉ ªÉäiªÉÉ 15 iÉÉ®úJÉäSÉÒ |ÉÊiÉIÉÉ ½þÒ |ÉiªÉäEòɱÉÉ ±ÉÉMɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ´É®ú ¨ÉiÉnùÉ®úÉÆSÉÉ EòÉè±É Ê´ÉVɪÉÉSÉÒ Ênù¶ÉÉ `ö®úÊ´ÉhÉÉ®úÉ +ɽäþ. JÉɨÉMÉÉÆ´É,¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆ.ºÉ.Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ 3 {ÉìxÉä±É ¶ÉäMÉÉÆ´É - JÉɨÉMÉÉÆ´É, ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆSÉɪɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò EòɪÉÇGò¨ÉɱÉÉ Ênù. 5 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ{ÉɺÉÖxÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. |ÉMÉiÉÒ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¨Éʽþ±ÉÉ ®úÉJÉÒ´É =¨Éänù´ÉÉ®ú : ºÉÉè. EÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ Ê]õEòÉ®ú, EÖò. {ÉÖ¹{ɱÉiÉÉ `öÉäºÉ®ú, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ: ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ Eò³ýºÉEòÉ®ú, ¦É.VÉ ´É Ê´É.¨ÉÉ.|É : ®ú¨Éä¶É VÉ֨ɳäý, +xÉÖ.VÉÉiÉÒ-VɨÉÉiÉÒ : MÉÉèiÉ¨É ´ÉÉxÉJÉbä÷ ½äþ iÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhɨÉvªÉä |ÉEòÉ¶É Ê]õEòÉ®ú,+xÉÆiÉ ´ÉÉxÉJÉbä÷, Ê´Éaö±É {ÉÉ]äõJÉäbä÷, Ê´ÉxÉÉänù JɴɱÉä, ±É<ÇEò +ºÉ±É¨ÉJÉÉxÉ, Ê´ÉxÉɪÉEò VÉ֨ɳäý, iÉäVÉ®úÉ´É ºÉÉä³ÆýEäò, ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú +føÉ´É, ¨É.+ªÉÖ¤É , ®úɨÉä·É®ú +´ÉSÉÉ®ú ½äþ =¨Éänù´ÉÉ®ú Ë®úMÉhÉÉiÉ +ɽäþiÉ.ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ÊSÉx½þ {ÉiÉÆMÉ +ɽäþ. {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¨Éʽþ±ÉÉ ®úÉJÉÒ´É =¨Éänù´ÉÉ®ú : ºÉÉè. ®úixÉ|ɦÉÉ {ÉÉ®úvÉÒ, ºÉÉè. ÊxɨÉDZÉÉ VÉÉvÉ´É, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ:Ê´ÉVÉªÉ MÉÉÆ´Ébä÷, ¦ÉVÉ.´É Ê´É.¨ÉÉ.|É :®ú¨Éä¶É SÉ´½þÉhÉ, +xÉÖ.VÉÉiÉÒ-VɨÉÉiÉÒ:ºÉɽäþ¤É®úÉ´É ºÉÉä³ÆýEäò ½äþ iÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉvªÉä ʦɨɮúÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, ®úÉVÉåpù ºÉÖ®ú´ÉÉbä÷, SÉÆpù¶ÉäJÉ®ú Ê]õEòÉ®ú, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ näù¶É¨ÉÖJÉ, xÉ®ú½þ®úÒ Ê]õEòÉ®ú, ¨ÉɯûiÉÒ Ê¨ÉºÉɳý, |ɨÉÉänù ºÉÉiÉ´É, ®úÉVÉäÆpù ®úÉVÉ{ÉÖiÉ, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¨ÉPÉÉbä÷, EÖò. ¤Éä¤ÉÒ ºÉÉä³ÆýEäò ½äþ =¨Éänù´ÉÉ®ú Ë®úMÉhÉÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ÊSÉx½þ Eò{ɤɶÉÒ +ɽäþ. +É{ɱÉÆ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä |ɦÉÉEò®ú {ɱ½þÉbä÷, ¦ÉÉ®úiÉ vÉÖ®ÆúvÉ®ú, ʴɱÉɺɮúÉVÉä VÉÉvÉ´É, ºÉÆVÉªÉ ºÉÖ®úb÷Eò®ú, ¨ÉÆMÉä¶É {É´ÉÉ®ú, ºÉÆiÉÉä¹É ÊxɱÉJÉxÉ, ºÉiÉÒ¹É näù´ÉSÉä, =vnù´É ¨Éä]õÉÆMÉä,®úɨÉä·É®ú xÉä´É®äú, Ê´ÉxÉɪÉEò VÉÉvÉ´É |ÉÊ´ÉhÉ EòÉjÉä, ºÉÊiÉ¹É Ë¶Énäù, ʺÉvnùÉlÉÇ ºÉÖ®úb÷EòÉ®ú, +±ÉEòÉ vÉÉÆbä÷ , |ÉhÉɱÉÒ JÉÆb÷É®äú ½äþ =¨Éänù´ÉÉ®ú Ë®úMÉhÉÉiÉ +ºÉÖxÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ÊSÉx½þ ¨É¶ÉÉ±É +ɽäþ. BEÖòhÉ 45 =¨Éänù´ÉÉ®ú 3 {ÉìxɱÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ +ɽäþiÉ. iªÉɨÉÖ³äý ½þÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò xÉCEòÒSÉ SÉÖ®ú¶ÉÒSÉÒ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉä ¨ÉiÉnùÉxÉ Ênù.15 ¨ÉÉSÉÇ 2015 ®úÉäVÉ ®úÊ´É´ÉÉ®ú±ÉÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ.
  2. 2. VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ, iªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ, iªÉÉ PÉ®úÉSÉÒ =zÉiÉÒ Ên.5 ¨ÉÉSÉÇúú 2015 2 Ê¡ò®ú +É MɪÉÉ ¤ÉºÉÆiÉ ®ÆúMÉÉä EòÒ ºÉÉèMÉÉiÉ ±ÉäEò®ú ±ÉÉä Ê¡ò®ú +É MɪÉÉ ¤ÉºÉÆiÉ ®ÆúMÉÉä EòÒ ºÉÉèMÉÉiÉÆ ±ÉäEò®ú* JÉÖ¶Eò ¨ÉɽþÉè±ÉÆ ¨Éä ¦ÉÒ ®ÆúMÉ Ê¤É®ÆúMÉä VÉV¤ÉÉiÉÆ ±ÉäEò®ú* ¨É½ÆþMÉÉ<Ç EòÒ vÉÖ{ÉÆ ¨Éä iÉÖ¨É ZÉÖ±ÉºÉ xÉÉ VÉÉ+Éä Eò½þÓ, <ÇʺɱÉÒB @ñiÉÖB ¦ÉÒ +É ®ú½þÒ ZÉÖ`öÒ ¤É®úºÉÉiÉ ±ÉäEò®ú* ºÉ®úEòÉ®ú ZÉÖ`äö J´ÉɤÉÆ ¤ÉÉÆ]õ ®ú½þÒ ½èþ VÉxÉiÉÉ ¨Éä +Éè®ú, ¤Éä¤ÉºÉÒ ¨Éä VÉÒ ®ú½äþ ½èþ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éä EòÒ JÉè®úÉiÉ ±ÉäEò®ú* ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ VÉ´ÉÉxÉÒ EòÉä ±É½Úþ ÊEòºÉÒ +Éè®ú xÉä ½þÒ ÊnùªÉÉ, +Éè®ú MÉè®ú ½þÒ +É MÉB nù®ú´ÉÉVÉä {Éä ¤ÉÉ®úÉiÉ ±ÉäEò®ú* VÉJ¨Éä-ÊVÉMÉ®ú ºÉä ]õ{ÉEòiÉä ±É½ÚÆþ EòÒ Ê¡òGÆò ÊEòºÉä ½èþ, ÊxÉEò±É {Éb÷Éå ºÉ¡ò®ú {Éä ¤Énù±Éä ½ÖþB ½þɱÉÉiÉÆ ±ÉäEò®ú* J´ÉɤÉÉä Eäò EÆò´É±É ÊJɱÉxÉä EòÉ ÊºÉ¡Çò ¶ÉÉä®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, VÉÉÊMÉB xÉ<Ç ºÉ֤ɽþ Eäò ʱÉB +ÉìJÉÉä ¨Éä ®úÉiÉ ±ÉäEò®ú* ÊEò¶ÉÉä®EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ. ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºlÉɱÉÉÆiÉ®ú 100 ]õCEäò ÊxÉEòÉ±É näùhÉÉ®ä,ú MSCIT |ÉʶÉIÉhÉÉSÉä +ÊvÉEÞòiÉ ºÉå]õ®ú EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú ZÉÉäxÉ nÖùEòÉxÉ xÉÆ.15, ¨ÉÖ½þxÉÉ EòÉì¨{ɱÉäCºÉ, ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä ºlɱÉÉÆiÉ®úÒiÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. |É´Éä¶ÉɤÉɤÉiÉ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒEò®úÒiÉÉ 9028798009, 9850549957 ªÉÉ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ Ê´É´ÉɽþÒiÉ ¨ÉÖ±ÉÒxÉä Eäò±Éä Ê{ÉiªÉÉ´É®ú +ÎMxɺÉƺEòÉ®ú ¶ÉäMÉÉÆ´Éú (EòÉ.|É) - ¨ÉÖ±ÉÉxÉä Eò®úɴɪÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ ºÉÉä{ɺEòÉ®ú ªÉlÉɺÉÉÆMÉ {ÉÉ®ú {ÉÉbÖ÷xÉ ÊiÉ®úb÷Ò±ÉÉ JÉÉÆnùÉ näùhªÉɺɽþ Ê{ÉiªÉÉ´É®ú +MxÉÒºÉƺEòÉ®ú Eò¯ûxÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ- ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÉ ºÉÆnäù¶É ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhªÉÉ-ªÉÉ ºÉÉè. |ÉÊiɦÉÉ Ê´ÉVÉªÉ <ÆMɳäý ªÉÉÆSÉä vÉÉb÷ºÉ <iÉ®úÉÆxÉÉ |Éä®úhÉÉ näùhÉÉ®äú `ö®ú±Éä +ɽäþ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É xÉÉMÉZÉ®úÒ ®úÉäb÷´É®ú ®úɽþhÉÉ®äú Ê®ú{ÉÉ<Ç xÉäiÉä iÉlÉÉ ¡Öò±Éä, ¶ÉɽÚþ +ÉƤÉäb÷Eò®úÒ Sɳý´É³ýÒSÉä ºÉÊGòªÉ EòɪÉÇEòiÉæ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ{ÉiÉ ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú ªÉÉÆSÉä Ênù.27 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ´ÉªÉÉSÉä 72 ´ªÉÉ ´ É ¹ É Ô ¿nùªÉÊ´ÉEòÉ®úÉSªÉÉ ZÉ]õCªÉÉxÉä ÊxÉvÉxÉ ZÉɱÉä. º´É. ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ {ɶSÉÉiÉ Eäò´É³ý 3 ¨ÉÖ±ÉÒSÉ +ɽäþiÉ. iªÉɨÉÖ³äý ¨ÉÉä`öÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ºÉÉè.|ÉÊiɦÉÉ Ê´ÉVÉªÉ <ÆMɳäý, ®úÉ. ´É®ú´É]õ ¤ÉEòÉ±É ªÉÉÆxÉÒ ´Éb÷Ò±ÉÉÆSªÉÉ +ÆiªÉºÉƺEòÉ®ú EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉÉä{ɺEòÉ®ú ´ªÉ´ÉκlÉiÉÊ®úiªÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ÊiÉ®úb÷Ò±ÉÉ JÉÉÆnùÉ ºÉÖvnùÉ Ênù±ÉÉ. iɺÉäSÉ º¨É¶ÉÉxɦÉÖʨÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú +MxÉÒºÉƺEòÉ®ú½þÒ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±Éä. ºÉÉè. <ÆMɳäý ªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ EÞòiÉÒSÉÒ +ÆiªÉªÉÉjÉäiÉÒ±É ´Éb÷Ò±É vÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò nùJÉ±É PÉäiɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ +ÆiªÉªÉÉjÉäiÉ ¦ÉÉ.¤ÉÉè. ¨É½þɺɦÉäSÉä ÊVɱ½þÉvªÉIÉ Eäò.B¨É ½äþ±ÉÉäbä÷ MÉÉä{ÉÉ±É <ÆMɳäý, ªÉÆÉSÉä ºÉ½þ ¨ÉÉxªÉ´É®ú iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉɨÉÉxªÉ xÉÉMÉÊ®úEò ¨ÉÉä`öªÉÉ ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. (´ÉètEòÒªÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ) ºÉ´ÉÇ ¤ÉɱɮúÉäMÉ iÉYÉ, ¡ìòʨɱÉÒ Ê¡òÊVÉʶɪÉxÉEòbä÷ ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ={ÉSÉÉ®ú Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +É<Ç´Éb÷Ò±ÉÉÆSÉÉ b÷ÉìC]õ®úÉÆxÉÉ BEò |ɶxÉ +É{ɱªÉÉ ¨ÉÖ±ÉɱÉÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ÉVÉÉ®úÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ +ºÉiÉÉä iÉÉä ¨½þhÉVÉä b÷ÉìC]õ®ú ºÉɽäþ¤É ]õÉìÊxÉEòSÉÒ SÉÉÆMɱÉÒ ¤ÉÉ]õ±ÉÒ Ê±É´ÉÉ ½þÉ +ɨÉSÉÉ ºÉÉäxªÉÉ Ê¤É±ÉEÖò±É VÉä´ÉhÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÒ {ÉɱÉEòÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ VÉä´ÉhÉÉʴɹɪÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ EòɳýVÉÒ ´ÉɺiÉ´É +ɽäþ. ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä ¤ÉɱÉ{ÉhÉÉiÉ ªÉÉäMªÉ +ɽþÉ®úÉxÉä ¶ÉÊ®ú®úÉSÉä ¦É®úhÉ{ÉÉä¹ÉhÉ Eäò±ªÉÉºÉ ±É½þÉxÉ ¤Éɳý {ÉÖfäø ¨ÉÉä`äö ZÉɱªÉÉ´É®ú iÉÆnù¯ûºiÉ +É®úÉäMªÉºÉÆ{ÉzÉ {ÉÖ¯û¹É ½þÉäiÉÉiÉ. +ºÉä ´ÉètEò¶ÉɺjÉ ºÉÉÆMÉiÉä {ÉhÉ +ÉVÉEòɱÉSªÉÉ vÉÉ´É{ɳýÒSªÉÉ ÊVÉ´ÉxɶÉè±ÉÒ¨ÉÖ³äý ¤Énù±É䱪ÉÉ EòÉè]ÖÆõʤÉEò ´ªÉ´ÉºlÉä¨ÉÖ³äý ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò ¦É®úhÉ{ÉÉä¹ÉhÉÉSÉä +lÉÉÇiÉ EÖò{ÉÉä¹ÉhÉÉSÉä +ÉVÉÉ®ú Ênù´ÉºÉåÊnù´ÉºÉ ´ÉÉfø±Éä±Éä +ɽäþiÉ. {É®ÆúiÉÖ ¤ÉɱÉEòÉSªÉÉ {ÉɱÉEòÉÆxÉÉ VÉÉä{ɪÉÈiÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉä +ɽþÉ®úÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäMªÉÊ®úiÉÒxÉä Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ b÷ÉìC]õ®ú +ÉÊhÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÒ iÉÉä{ɪÉÈiÉ EÖò{ÉÉä¹ÉhÉÉ´É®ú ¨ÉÉiÉ Eò®úhÉä Eò`öÒhÉ ´ÉÉ]õiÉä. +lÉÉÇiÉ ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ b÷ÉìC]õ®úÉÆxÉÒ ¤ÉɱÉ+É®úÉäMªÉ VÉÉä{ÉɺÉÉ EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ ]õɳýÉxÉÖºÉiÉä ]õÉìxÉÒEò ʱɽÖþxÉ Ênù±ªÉÉºÉ ´É {ÉɱÉEòÉÆxÉÒ ]õÉìÊxÉEòSÉä +Éè¹ÉvÉ {ÉÉVɱªÉÉºÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÖ]õiÉÒ±ÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±Éä ½þÒ ¨ÉÖ³ýÉiÉSÉ +É{ɱªÉÉ ºÉ¦ÉÉä´ÉiÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉÉä`öªÉÉÆSÉä +xÉÖEò®úxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉiÉ iÉä´½þÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉä VÉä´ÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÒiÉ ´½þÉ´Éä +ºÉä ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +É{ÉhÉ VÉä´ÉhÉ Eò®úÉ. iªÉÉÆxÉÉ VÉä´ÉføÒ ¦ÉÖJÉ +ºÉä±É iÉä´Éfäø VÉä´ÉÚ nùªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ VɤɮúnùºiÉÒxÉä VÉä´ÉhÉ PÉɱÉÚ xɪÉä. 1) ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ Ê´Éʶɹ]õ +ÉEòÉ®úÉSÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉiÉ ´ÉÉføɪÉSÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉÉä ´ÉÉ]õÒ¨ÉvªÉä nùɤÉÖxÉ MÉÉä±É Eò¯ûxÉ iÉÉ]õÉiÉ ´ÉÉføÉ.2) VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒ xÉɺiÉÉ, SÉÉìEò±Éä]õ, näù´ÉÚ xÉEòÉ EòÉ®úhÉ iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆSÉÒ ¦ÉÖJÉ ¨ÉÉäb÷ ½þÉä´ÉÚ ¶ÉEòiÉä.3) ®úÉäVÉ BEò ¡ò³ý iªÉÉSªÉɺɨÉÉ´ÉäiÉ JÉɪÉɴɪÉÉºÉ tÉ.,4) ¤ÉɱÉEòÉƺɨÉÉä®ú iÉÖ¨ÉSªÉÉ iÉÉ]õÉiÉÒ±É +zÉɱÉÉ xÉÉ´Éä `äö´ÉÖ xÉEòÉ ´É iÉÉ]õÉiÉ =¹]äõ ]õÉEÖò xÉEòÉ. 5) ʤɺEòÒ]äõ,ÊSÉ{ºÉ ´É <iÉ®ú ¡òɺ]õ ¡Öòb÷ näùhªÉÉSÉä ]õɳýÉ EòÉ®úhÉ ½äþ JÉÉhªÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆSÉä {ÉÉä]õ ¦É®ú±ªÉÉ VÉÉiÉä ´É ¤ÉɱÉEäò VÉä´ÉiÉÉÆxÉÉ VÉä´ÉiÉ xÉɽþÒ. 6) VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ ÊxɪɨÉÒiÉ ´Éä³ýÉ {ÉɳýÉ´ªÉÉiÉ 7) iÉÖ¨ÉSªÉÉ Vɴɳý{ÉÉºÉ +ºÉhÉÉ­ªÉÉ ÊxɺÉMÉÇ®ú¨ªÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ±ÉÉ +ºÉhÉÉ­ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ +É<Ç´Éb÷Ò±Éɺɽþ ¦ÉÉäVÉxÉÉSªÉÉ b÷¤ÉÉ{ÉÉ]õÔ ¨ÉʽþxªÉÉiÉÖxÉ BEònùÉ Eò®úÉ´ªÉÉiÉ. 8) ¨ÉÖ±ÉÉƺɨÉÉä®ú EòÉähÉiÉä½þÒ ´ªÉºÉxÉ Eò¯û xɪÉä. 9) PÉ®úÉiÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ |ɺÉzÉ `äö´ÉÉ. ´ªÉ´ÉºlÉÒiÉ +ɽþÉ®ú xÉ Ê¨É³ýɱªÉɨÉÖ³äý ´É EÖò{ÉÉä¹ÉhÉɨÉÖ³äý +xÉäEò |ÉEòÉ®úSÉä ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò ´É ¨ÉÉxÉʺÉEò +ÉVÉÉ®ú ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉä´½þÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ VÉä´ÉhÉÉSÉä ÊxÉ]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÉ ´É ¦ÉÉ®úiÉ näù¶É EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ ¨ÉÖCiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PªÉÉ. ʴɺiÉÞiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ Eò®úÒiÉÉ ¤ÉɱɮúÉäMÉ iÉYÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. +EòÉä±ÉÉ: b÷Éì. Ê´ÉxÉɪÉEò näù¶É¨ÉÖJÉ, b÷Éì.BºÉ.BºÉ.Eòɳäý, b÷Éì.+xÉÖ{É EòÉä`öÉ®úÒ, b÷Éì.xÉ®åúpù ®úÉ`öÒ, b÷Éì.¨ÉxÉÉäVÉ `öÉäEò³ý, b÷Éì. SÉäiÉxÉ {ÉÉb÷ÒªÉÉ, +É®ú¤ÉÒ]õ ½þÉìº{ÉÒ]õ±É, b÷Éì. ÊMÉ®úÒ¶É ºÉÉä¨ÉÉxÉÒ, b÷Éì.¨É¨ÉiÉÉ +OÉ´ÉɱÉ, b÷Éì. xÉ®äú¶É ¤ÉVÉÉVÉ, b÷Éì.Eò¨É±ÉÊEò¶ÉÉä®ú føÉä±Éä,JÉɨÉMÉÉÆ´É : b÷Éì. MÉÖ¯û|ɺÉÉnù lÉä]äõ, b÷Éì.+ʨÉiÉ näù¶É¨ÉÖJÉ, b÷Éì. ¶ÉÆJÉ{ÉɱÉ, VɳýMÉÉÆ´ÉVÉɨÉÉänù : b÷Éì. ´ÉÉEäòEò®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É: b÷Éì. ¨ÉÉä½þxÉ ¤ÉÉxÉÉä±Éä, b÷Éì. ®úÉVÉä¶É ºÉ®úÉ¡ò, b÷Éì. +ÊJɱÉä¶É Eò±ÉÉ´É]äõ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ ¨É®úÉ`öÒ ®úÉVɦÉɹÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´Éú (EòÉ.|É) - Ênù.27¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ ¨É®úÉ`öÒ ®úÉVɦÉɹÉÉ Ênù´ÉºÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.+É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉJÉɱÉÒ |ÉÉ. EÖò. º´É{xÉÉ ¨ÉÉxÉJÉè®ú ªÉÉÆxÉÒ ¨É®úÉ`öÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉ´nùÉ®äú ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÇSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä ½þÉäiÉä. ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIÉÉ |ÉÉSÉɪÉÉÇ ºÉÉè. ʨÉxÉÉIÉÒiÉÉ<Ç ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ½þªÉÉ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiªÉÉ. iɺÉäSÉ |ɨÉÖJÉ ´ÉCiÉä b÷Éì.+ÉJÉ®äú ªÉÉÆxÉÒ ¨É®úÉ`öÒ ¦ÉɹÉäSÉÒ nèùxÉÆnùÒxÉ ÊVÉ´ÉxÉÉiÉÒ±É +ɴɶªÉEòiÉÉ ´É ¨É½þi´É |ÉÊiÉ{ÉÉnùÒiÉ Eäò±Éä. b÷Éì. Ë{ÉMɳäý ªÉÉÆxÉÒ näùJÉÒ±É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ |ÉÉ®Æú¦ÉÒ ¤ÉÒ.B. |ÉlɨÉ, δnùiÉÒªÉ, iÉÞiÉÒªÉ SªÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ´É Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ º´ÉSÉ®úÒiÉ ¨É®úÉ`öÒ EòÊ´ÉiÉÉ ªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉ. +¦ÉÆMÉ ´É ¦ÉÉ´ÉMÉÒiÉ º{ÉvÉæiɽþÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ =iEÞò¹]õ ®úSÉxÉÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ |ÉÉ. |ɶÉÉÆiÉ SÉÉƦÉÉ®äú, |ÉÉ. ®úË´Épù {ÉÖÆbä÷ |ÉÉ.näù¶É¨ÉÖJÉ ºÉ®ú iɺÉäSÉ |ÉÉ. ¨ÉxÉÉäVÉ ºÉÉäxÉÉäxÉä ½äþ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ
  3. 3. +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ SÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ={ÉGò¨É º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ¦ÉÉMÉ-8 (|ÉÉ. |ɶÉÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É-7709314605) 1)ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É xÉÉä¤Éä±É {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò´½þÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÉ? +) 1901 ¨ÉvªÉä ¤É) 1910 ¨ÉvªÉä Eò) 1911 ¨ÉvªÉä b÷) 1920 ¨ÉvªÉä 2) ]õÉ]õÉ +ɪÉÇxÉ +Äb÷ º]õÒ±É EÆò{ÉxÉÒ (VɨɶÉänù{ÉÖ®ú) EòÉähÉiªÉÉ xÉnùÒ´É®ú +ɽäþ? +) ºÉÖ´ÉhÉÇ®äúJÉÉ ¤É) MÉÆMÉÉ Eò) xɨÉÇnùÉ b÷) ¥Éɨ½þhÉÒ 3)+ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ xÉÉhÉäÊxÉvÉÒSÉÉ =qäù¶É EòÉªÉ +ɽäþ? +) +ÆiÉ®úɹ]ÅõÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úɨÉvÉÒ±É +ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ nÚ®ú Eò®úhÉä ¤É) iÉÞiÉÒªÉ näù¶ÉÉÆxÉÉ ºÉ½þɪÉiÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä VÉähÉäEò¯ûxÉ iÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ näù¶ÉɺÉÉä¤ÉiÉ º{ÉvÉÉÇ Eò¯û ¶ÉEòiÉÒ±É. Eò) Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ nù®ú ÊxɶSÉÒiÉ Eò®úhÉä. b÷) ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ. 1) 1 ´É 2 2) 1 ´É 3 3) Eäò´É³ý 3 4) Eäò´É³ý 2 4)¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiÉä ¶É½þ®ú ʽþ­ªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úɺÉÉ`öÒ |ÉʺÉvnù +ɽäþ. +)VɪÉ{ÉÖ®ú ¤É) EòÉxÉ{ÉÖ®ú Eò) ¤ÉÆMɱÉÉä®ú b÷) ºÉÖ®úiÉ 5)BJÉÉtÉ ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒxÉä, iªÉÉSªÉÉ EòiÉÇSªÉÉSÉä {ÉɱÉxÉ Eò®úhªÉɺÉƤÉvÉÒ xªÉɪÉɱɪÉÉxÉä Ênù±Éä±ÉÉ +Énäù¶É ¨½þhÉVÉäSÉ +) {É®ú¨ÉÉnäù¶É ¤É) +ÊvÉEòÉ®ú {ÉÚSUôÉ Eò) |ÉÊiɹÉävÉ b÷) =i|ÉäIÉhÉ 6)ºÉ´´ÉÉæSSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉxÉä Ênù±Éä±Éä ÊxÉhÉÇªÉ EòÉähÉiªÉÉ Eò±É¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú =SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ºÉiÉÉiÉ? +) Eò±É¨É 142 ¤É) Eò±É¨É 141 Eò) Eò±É¨É 143 b÷) Eò±É¨É 144 7) Ê¥É]õÒ¶É {ÉɱÉǨÉå]õSªÉÉ ºÉnùºªÉ ¤ÉxɱÉ䱪ÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉähÉ? +) ºÉÉè. ®úÉVÉMÉÉä{ÉɱÉÉSÉÉ®úÒ ¤É) Ê´ÉVɪÉɱÉI¨ÉÒ {ÉÆb÷ÒiÉ Eò) nùÉnùɦÉÉ<Ç xÉÉè®úÉäVÉÒ b÷) ¨ÉÉè±ÉÉxÉÉ +ÉZÉÉnù 8) 1829 ¨ÉvªÉä ºÉÊiɤÉÆnùÒSÉÉ EòɪÉnùÉ EòÉähÉÒ {ÉÉºÉ Eäò±ÉÉ? +) ±ÉÉìbÇ÷ Ê®ú{ÉxÉ ¤É) ±ÉÉìbÇ÷ EòÉìxÉÇ´ÉÉÊ±É¨É Eò) ±ÉÉìbÇ÷ ʴɱªÉ¨É ¤ÉäÊ]õEò b÷) ±ÉÉìbÇ÷ b÷±É½þÉèºÉÒ 9) JÉɱÉÒ±É {ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉɨÉvªÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ={ÉÉä¹ÉhÉÉ´É®ú ¤ÉºÉ±Éä? +) +ºÉ½þEòÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¤É) ®úÉè±ÉäC]õ +ìC]õ Eò ) +½þ¨ÉnùɤÉÉnäùiÉÒ±É ½þ®úiÉɳý b÷) ¤ÉÉb÷Éæ±ÉÒ ºÉiªÉÉOɽþ 10) ¯û®úEäò±ÉÉ {ÉÉä±ÉÉnù |ÉEò±{É EòÉähÉiªÉÉ xÉnùÒSªÉÉ EòÉ`öÉ´É®ú +ɽäþ? +) iÉÖÆMɦÉpùÉ ¤É) ¥Éɨ½þhÉÒ Eò) nùɨÉÉänù®ú b÷) ¦ÉÒ¨ÉÉ 11)JÉɱÉÒ±É{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉÉ ®úÉVªÉɱÉÉ ¦ÉɹÉÉ´ÉÉ®ú |ÉÉÆiÉ ®úSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú {Éʽþ±Éä ®úÉVªÉ ¤ÉxÉhªÉÉSÉÉ ¨ÉÉxÉ Ê¨É³ýɱÉÉ? +) {ÉζSÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É ¤É) +ÉÆwÉ|Énäù¶É Eò) iÉʨɳýxÉÉbÚ÷ b÷) {ÉÆVÉÉ¤É 12) ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ VÉɺiÉ IÉäjÉ¡ò³ýÉ´É®ú EòÉähÉiªÉÉ ¡ò³ý Ê{ÉEòÉSÉä =i{ÉÉnùxÉ PÉäiɱÉä VÉÉiÉä. +) Eäò³ýÒ ¤É) +ÉƤÉä Eò) {É{É<Ç b÷) ºÉÆjÉÉ +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú, Mɱ±ÉÒ xÉÆ.6,¶ÉäMÉÉÆ´É, ÊVÉ.¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ- 9422182179 Ê´ÉVÉäiªÉÉ º{ÉvÉÇEòÉºÉ +ÉEò¹ÉÇEò ={ɽþÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.iÉ®úÒ ´É®úÒ±É ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉäb÷´ÉÖxÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ´ÉÉ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 Ên.5 ¨ÉÉSÉÇúú 2015 3 ¶ÉäMÉÉÆ´É - EòÉ.|É ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä Ê{ɴɳýªÉÉ Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ vÉÉ®úEòÉSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉÒ±É VÉä´ÉføªÉÉ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ xÉÉ´Éä ¤ÉÄEò JÉÉiÉä iɺÉäSÉ +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷ +ºÉä±É ÊiÉiÉCªÉÉ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉiÉ¡æò 100 ¯û{ɪÉä VɨÉÉ ½þÉähÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ iɽþʺɱÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ BEòÉ |ÉʺÉvnùÒ{ÉjÉEòÉ´nùÉ®äú Ênù±ÉÒ. +ºÉÖxÉ iªÉÉEò®úÒiÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉƤÉÊvÉiÉ º´ÉºiÉ vÉÉxªÉ nÖùEòÉxÉnùÉ®úÉEòbä÷ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉä +É´ÉɽþxÉ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä +ɽäþ. ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä ={É®úÉäCiÉ Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ vÉÉ®úEòÉÆSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉÒ±É VÉä´ÉføªÉÉ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ xÉÉ´Éä ¤ÉÄEò JÉÉiÉä iɺÉäSÉ +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷ Gò¨ÉÉÆEò +ºÉä±É ÊiÉiÉCªÉÉ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvªÉä |ÉiªÉäEòÒ 100 ¯û{ɪÉä VɨÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ. iªÉÉEò®úÒiÉÉ Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEäòiÉÒ±É xɨÉÖnù EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉÒ±É +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ªÉCiÉÓSÉä ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉÄEäòiÉÒ±É ¤ÉÄEò JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò / ¤ÉÄEäòSÉä +ɪÉB¡òºÉÒBºÉ EòÉäb÷ xɨÉÖnù Eò®úÉ´ÉÉ. EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉÒ±É +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ªÉCiÉÓSÉä +ÉvÉÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò iɺÉäSÉ §É¨ÉhÉv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòºÉÖvnùÉ xÉÉ´ÉɺɨÉÉä®ú xɨÉÖnù Eò®úÉ´Éä VÉ®ú ¤ÉÒ{ÉÒB±É/+ÆiªÉÉänùªÉ +zÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ªÉÉnùÒ¨ÉvªÉä xÉÉ´É +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉÆSÉÉ ¡òɨÉÇ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä±ÉÉ xɺÉä±É iªÉÉÆSÉäEòbÖ÷xÉ Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEäòSÉÒ |ÉiÉ, ¤ÉÄEò{ÉɺɤÉÖEòSÉÒ |ÉiÉ iɺÉäSÉ 2 {ÉɺÉ{ÉÉä]Çõ ¡òÉä]õÉä PÉähªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. ʶÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ vÉÉ®úEòÉºÉ |ÉlÉ¨É ¡òÉì¨ÉÇSÉä ´ÉÉ]õ{É Eò¯ûxÉ vÉÉxªÉÉSÉä ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉ{ÉÖ´ÉÔ iªÉÉÆSÉÒ ¡òɨÉǨÉvÉÒ±É ¨ÉÉʽþiÉÒ Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ vÉÉ®úEòÉÆEòbÖ÷xÉ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÒ. +ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä ʶÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ vÉÉ®úEòÉÆxÉÒ º´ÉºiÉvÉÉxªÉ nÖùEòÉxÉnùÉ®úÉÆEòbä÷ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉä +É´ÉɽþxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÖ÷xÉ 13 ´ªÉÉ Ê´ÉkÉ +ɪÉÉäMÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ºÉxÉ 2011-12 SÉÉ 35 ±ÉÉJÉ ¯û{ɪÉä, 2014-15 SÉÉ 57 ±ÉÉJÉ 42 ½þVÉÉ®ú 987 +ºÉÉ BEÖòhÉ ÊxÉvÉÒ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þªÉÉEò®úÒiÉÉ ={ɱɤvÉ ZÉɱÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä iɽþʺɱÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. Ê{ɴɳýªÉÉ Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ vÉÉ®úEòÉÆSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ´ªÉCiÉÓxÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú |ÉiªÉäEòÒ 100 ¯û{ɪÉä MÉÉä³äýMÉÉÆ´É VÉÉäb÷®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ÊxÉEÞò¹]õ MÉÉä³äýMÉÉÆ´É- |ÉÊiÉxÉÒvÉÒ: ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É +ºÉ±É䱪ÉÉ MÉÉä³äýMÉÉÆ´É VÉÉäb÷®úºiªÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉEò®úÒiÉÉ +ɨÉnùÉ®ú EÖò]äõ ªÉÉÆSªÉÉ ÊxÉvÉÒiÉÖxÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉÉSªÉÉ EòɨÉÉºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú JÉb÷ÒEò®úhÉ ºÉƤÉÊvÉiÉ `äöEäònùÉ®ú ½äþ ¨ÉxɨÉÉxÉÒxÉÖºÉÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉÖxÉ ºÉnù®ú EòÉ¨É ÊxÉEÞò¹]õ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆSÉÒ +ºÉÖxÉ iªÉɤÉɤÉiÉ MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆxÉÒ ÊxÉ´ÉänùxÉÉiÉÖxÉ iÉGòÉ®ú Eäò±ÉÒ +ɽäþ. iÉ®úÒ ªÉÉ MÉÉ´ÉÉEò®úÒiÉÉ ªÉÉäMªÉ ®úºiÉÉ ´½þÉ´ÉÉ +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ +ɽäþ. iÉ®úÒ |ɶÉɺÉxÉ ªÉÉäMªÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®äú±É ªÉÉEòbä÷ MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆSÉä ±ÉIÉ ±ÉÉMÉÖxÉ +ɽäþ.
  4. 4. 4Ên.5 ¨ÉÉSÉÇúú 2015 ¶ÉäMÉÉÆ´É - ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ OÉÉ¨É {ÉÉb÷ºÉÖ³ý äªÉälÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ÊVÉ.{É. ¶Éɳäý´É®ú ʶÉIÉEòÉÆSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¤É®äúSÉ Ênù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ªÉÉ ¶ÉɳäýiÉÒ±É ¶ÉɳýÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉʨÉiÉÒ, {ÉɱÉEò ´ÉMÉÇ ´É MÉÉ´ÉEò®úÒ ªÉÆÉSªÉÉ ºÉ½þÊxɶÉÒ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú ¶ÉɳäýiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ MÉ]õ- ʶÉIÉhÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÆÉxÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä. {É®ÆúiÉÖ +ɨÉSªÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉɱÉÉ Eäò®úÉSÉÒ ]õÉä{ɱÉÒ nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱªÉÉSÉä MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ ºiÉ®ú ½þÉ JÉɱÉɴɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ʶÉIÉEò´ÉÞÆnù ½äþ {ÉMÉÉ®ú{ÉÖ®úiÉäSÉ xÉÉäEò®úÒ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ iªÉÉiɽþÒ ÊEòiªÉäEò Ênù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉ±ªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ ÊxÉ´ÉänùxÉÉiÉÖxÉ MÉ]õÊ´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ´É MÉ]õʶÉIÉhÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ¶ÉɳýÉ ¤ÉÆnù +ÉÆnùÉä±ÉxÉ {ÉÖEòÉ®úÉiÉSÉ |ɶÉɺÉxÉɱÉÉ +ɱÉÒ VÉÉMÉ Ê¶ÉIÉEò ÊxɪÉÖCiÉÒSªÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉɱÉÉ Eäò®úÉSÉÒ ]õÉä{ɱÉÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iÉ®úÒ ºÉÖvnùÉ ªÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉÉÆxÉÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ |ɶÉɺÉxÉÉxÉä nÖù±ÉÇIÉ Eäò±Éä iªÉɨÉÖ³äý OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ {ÉÉb÷ºÉÖ³ ªÉälÉÒ±É ¶ÉɳýÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉʨÉiÉÒ, {ÉɱÉEò ´ÉMÉÇ, MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉɳýÉ ¤ÉÆnù +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉSÉÉ <ǶÉÉ®úÉ Ênù±ÉÉ ½äþ ÊxÉ´ÉänùxÉ {ÉÉä½þSÉÉiÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉɱÉÉ VÉÉMÉ +ɱÉÒ. ´É ¤É®äúSÉ Ênù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉ |ɱÉÆʤÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iÉ®úÒ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ºiÉ®úÉ´É®ú {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ |ɶÉɺÉxÉÉSÉä nÖù±ÉÇIÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ¶ÉɱÉäªÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä ʴɺiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É MÉ]õʶÉIÉhÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ´Éä³äýiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÒ iÉ®ú Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ]õɳýiÉÉ +ɱÉä +ºÉiÉä. {É®ÆúiÉÖ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ {ÉÖEòÉ®úÉiÉÉSÉ i´É®úÒiÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eäò±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ʶÉIÉEòÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ ½þÉäiÉÉSÉ ºÉnù®ú +ÆÉnùÉä±ÉxÉ ¨ÉÉMÉä PÉähªÉɤÉɤÉiÉ Ênù.5 ¨ÉÉSÉDZÉÉ +VÉÇ ºÉÖvnùÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ ½þªÉÉ iÉɱÉÖEòªÉÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºiÉ®ú =ÆSÉÉ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ´É ={ɺɦÉÉ{ÉiÉÒ ªÉÉÆxÉÒ VÉÉiÉÒxÉä ±ÉIÉ näùhÉä MÉ®úVÉSÉä +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒSÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ½þÉ OÉɨÉÒhÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEòbä÷ nÖù±ÉÇIÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ºÉnùxÉ ¶ÉäiÉEò­ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±Éä JÉÉVÉMÉÒ ¶ÉɳýÉƨÉvªÉä |É´Éä¶É PÉäiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ MÉ®úÒ¤ÉÉÆSªÉÉ {ÉɱªÉÉÆxÉÉ ½þªÉÉ ¶ÉɳýÉÆʶɴÉÉªÉ {ɪÉÉÇªÉ xÉɽþÒ. iÉ®úÒ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ´É ={ɺɦÉÉ{ÉiÉÒ ªÉÉÆxÉÒ ±ÉIÉ näù´ÉÖxÉ OÉɨÉÒhÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ʶÉIÉhÉÉSÉÉ ºiÉ®ú ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉºÉ ={ÉɪɪÉÉäVÉxÉÉ ®úɤɴÉÉ´ªÉÉiÉ. +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ +ɽäþ. ¶ÉäMÉÉÆ´É EòÉ.|É- ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É VɱÉÆ¤É {ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ 2013-14 SÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É VɱÉÆ¤É ªÉÉ MÉÉ´ÉɱÉÉ |ÉlɨÉSÉ Ê¨É³ýɱÉÉ +ºÉÖxÉ 7 ±ÉÉJÉ ¯û{ɪÉÉÆSªÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉÉ vÉxÉÉnäù¶ÉÉSÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ 3 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä +{{É®ú {ÉÉä±ÉÒºÉ +ÊvÉIÉEò ªÉ¶É´ÉÆiÉ ºÉÉä³ÆýEäò ªÉÉÆSÉä ½þºiÉä ºÉ®ú{ÉÆSÉ +ÊxÉ±É näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ªÉälÉä ºÉxÉ 2013-14 ªÉÉ ´É¹ÉÉǨÉvªÉä ¤É½ÖþiÉÉÆ¶É |ÉEò®úhÉä iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É iÉÆ]äõ MÉÉ´ÉÉiÉSÉ Ê¨É]õÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. ªÉÉEò®úÒiÉÉ iÉÉiEòÉʱÉxÉ B{ÉÒ+ÉªÉ ®úÉVÉÖ {É´ÉÉ®ú ªÉÉÆxÉÒºÉÖvnùÉ xÉä½þ¨ÉÒ ¨ÉÉä±ÉÉSÉä ºÉ½þEòɪÉÇ Ênù±Éä ½þÉäiÉä. ªÉÉ |ɪÉixÉɨÉÖ³äýSÉ VɱÉÆ¤É VɱÉÆ¤É MÉÉ´ÉɱÉÉ 7 ±ÉÉJÉÉSÉÉ iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú {ÉjÉEòÉ®ú {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ EòvÉÒ ½þÉähÉÉ®ú? MÉÉ´ÉɱÉÉ |ÉlɨÉSÉ 7 ±ÉÉJÉ ¯û{ɪÉÉÆSÉÉ iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ MÉÉ´É {ÉÖ®úºEò®úÉSÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÉxÉ Ê¨É³ýɱÉÉ +ɽäþ. EòɪÉÇGò¨ÉɱÉÉ +{{É®ú {ÉÉä±ÉÒºÉ +ÊvÉIÉEò ªÉ¶É´ÉÆiÉ ºÉÉä³ÖÆýEäò, ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ VÉÒ.¸ÉÒvÉ®ú, ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ ¨É½þºÉÖ±É +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É ´ÉÉPɨÉÉäbä÷, iɽþʺɱÉnùÉ®ú b÷Éì.®úɨÉä·É®ú {ÉÖ®úÒ, `öÉhÉänùÉ®ú ¨ÉÉEòÉäbä÷, {ÉÉä.{ÉÉ.¤É³ýÒ®úÉ¨É näù´ÉSÉä, ¨ÉÆb÷³ý +ÊvÉEòÉ®úÒ VÉÉvÉ´É, iɱÉÉ`öÒ ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É {ÉjÉEòÉ®ú ¡ò<Ç¨É näù¶É¨ÉÖJÉ, ®úÉVÉä¶É SÉÉèvÉ®úÒ, ºÉÖÊxÉ±É ¨ÉiÉEò®ú ªÉÉÆxÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ EòvÉÒ ½þÉähÉÉ®ú ? ¨ÉɳýÉäEòÉ®ú, ®úÉ>ðiÉ, OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ BºÉ.BºÉ.½þÉEäò,¨ÉÉVÉÒ ºÉ®ú{ÉÆSÉ xÉÉxÉɦÉÉ>ð MÉ´½þÉÆnäù, MÉÖ±ÉÉ¤É ¨ÉÉä®äú, ºÉÆVÉªÉ +´ÉSÉÉ®ú, +É®ú.Eäò. ®úÉVÉ{ÉÖiÉ, Ê´ÉVÉªÉ ¨ÉÆb÷´ÉɱÉä +ÉnùÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. iɺÉäSÉ VɱÉÆ¤É {ÉÉäº]äõ +ÆiÉMÉÇiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉÉ]õ®úMÉÉÆÆ´É- 7 ±ÉÉJÉ, {ɽÖþ®úÊVÉ®úÉ, 5 ±ÉÉJÉ, ±ÉÉÆVÉÖ³ý-]õÉEò³ýÒ-Ê´É®úÉä 3 ±ÉÉJÉ, ¤Éä±ÉÖ®úÉ -1 ±ÉÉJÉ +ÉnùÒ MÉÉ´ÉÉÆxÉÉ ºÉÖvnùÉ iÉÆ]õɨÉÖCiÉ MÉÉÆ´É {ÉÖ®úºEòÉ®ú ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ.

×