Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nana bapu

279 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Nana bapu

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 9422182179 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMɳä,ý ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò- ®úË´Épù iÉɪÉbä÷ ´É¹ÉÇ 6 ´Éääú ʴɶÉä¹ÉÉÆEò ®úÊ´É´ÉÉ®ú Ênù.4 ¨Éä 2014 {ÉÉxÉä -8 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) www.karmonnati.blogspot.in º´É. {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ={ÉÉJªÉ xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ 5 ´ÉÉ º¨ÉÞiÉÒÊnùxÉ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ´Éxɺ¨ÉÞiÉÒºÉ +ʦɴÉÉnùxÉ...!
  2. 2. Ênù.4 ¨Éä 2014 2 = i º É É ½ þ , ={ÉGò¨ÉʶɱÉiÉÉ, nÖù®úoù¹]õÒ, ªÉÉäVÉEòiÉÉ, iÉEÇò¶ÉÖvnùiÉÉ, ÊSÉEòÉ]õÒ, ÊxÉ®ú{ÉäIÉiÉÉ ´É {É®úÉä{ÉEòÉ®ú ´ÉÞkÉÒ +ÉÊnù +xÉäEò MÉÖhÉÉÆSªÉÉ ¤Éä®úÒVÉäxÉä VÉä ´ªÉÎCiɨÉi´É ºÉÉEòÉ®ú ½þÉäiÉä iªÉÉÆSÉä xÉÉ´É ¸ÉÒ {ÉÆVÉɤɮúÉ´É +VÉɤɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ iªÉÉÆSÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ZÉɱÉä±Éä xÉÉÆ´É xÉÉxÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ËEò´ÉÉ xÉÉxÉÉ {ÉÆVÉɤɮúÉ´É +ÉVÉ EònùÉÊSÉiÉ ÁÉSÉ xÉÉxÉÉSÉä xÉÉxÉɺÉɽäþ¤É ZÉɱÉä +ºÉä±É {ÉhÉ +ɨÉSªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ VÉä¹`ö ʨÉjÉÉÆSÉÉ iÉÉä xÉÉxÉÉSÉ ½þÉäiÉÉ EòÉ®úhÉ ºÉɽäþ¤ÉMÉÒ®úÒ iªÉÉSªÉÉ +ÆMÉÉiÉ Ê¶É®ú±Éä±ÉÒ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÒ. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÉ +½äþÉ xÉÉxÉÉ ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉ{ÉäIÉÉ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +ÊvÉEò |ɦÉÉ´ÉÒ +ɽäþ. ¨½þhÉÖxÉ BEäò®úÒ xÉÉ´ÉÉSÉ ÊVɦÉä´É®ú ªÉäiÉä. EòɽþÒ ¨ÉÉhɺÉɨÉvªÉä SÉèiÉxªÉ, =iºÉɽþ ½þªÉÉÆSÉä ʨɸÉhÉ <iÉEäò |ɦÉÉ´ÉÒ +ºÉiÉä EòÒ, iªÉÉÆSÉä ´ÉªÉ ´ÉÉfø±Éä +ɽäþ. +ºÉä ´ÉÉ]õiÉSÉ xÉɽþÒ. xÉÉxÉÉSªÉÉ ½þÉ º¨ÉÞiÉÒÊnùxÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É +ɽäþ. +ºÉä Eò³ýiÉÉSÉ vÉCEòÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ +ɨÉSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ´ÉÉ´É®úhÉÉ®úÉ xÉÉxÉÉ +ÉVÉSªÉÉ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÉiÉ +É{ɱÉÉ ÊVÉ´ÉxÉ{É]õ EòvÉÒ ºÉÆ{É´ÉÖxÉ MÉä±ÉÉ ½þÉ |ɶxÉ ¨ÉxÉÉiÉ +ɱÉÉ. ¨ÉMÉ ¶ÉÉÆiÉ{ÉhÉä ºÉ´ÉÇ ´É¹ÉÉÈSÉÉ Ê½þ¶ÉÉä¤É Eäò±ÉÉ iÉä´½þÉ EÖò`Æö º´ÉiÉ:SÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ. º´É. {ÉÆVÉɤɮúÉ´É (xÉÉxÉÉ) ½þªÉÉÆxÉÉ ¤ÉɱÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ +Éä³ýJÉhÉÉ®äú ±ÉÉäEò VɳýMÉÉÆ´ÉÉiÉ +ɽäþiÉ . iªÉÉ ´ÉªÉÉ{ÉɺÉÖxÉ iªÉÉÆSÉÉ ZÉɱÉä±ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +xÉäEòÉÆxÉÒ {ÉÉʽþ±ÉÉ +ɽäþ. iªÉÉÆxÉÉ ½þÉ ±ÉäJÉ ºÉ´ÉÉÇäMÉ {É®úÒ{ÉÖhÉÇ ´ÉÉ]õhÉÉ®ú xÉɽþÒ. Iɨɺ´É ¸ÉÒ xÉÉxÉÉÆSÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +ɪÉÖ¹ªÉ ½äþ BEò =PÉbä÷ {ÉÖºiÉEò +ɽäþ. {ÉÖ´ÉǴɪÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ º´ÉƪɺÉä´ÉEò ºÉÆPÉÉSÉÉ EòɪÉÇEòiÉÉÇ ½þÒ ¨ÉÖ³ý +Éä³ýJÉ. ´Éb÷Ò±ÉÉÆEòbÖ÷xÉ BEò ¤É½Öþ+ɪÉɨÉÒ ´ªÉÎCiɨÉi´É- xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ Ê¨É³ýɱÉä±Éä ºÉÆPÉÉSÉä ¨ÉÉè±ÉÒEò ºÉƺEòÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉÎCiɨÉi´ÉÉiÉ ´É ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉ º{ɹ]õ =¨É]õ±Éä±Éä ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉ. ºÉÆPÉÉSªÉÉ ¶ÉÉJÉäiÉÒ±É ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä iÉYÉ ½þÉäiÉä. nÆùb÷, ´nÆù´nù,δnù½þºiÉJÉbÂ÷MÉ <. ¤ÉɤÉiÉÒiÉ iÉ®ú¤ÉäVÉ +ºÉÖxÉ ºÉÆPÉʶÉIÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ Ê¶ÉIÉEò ¨½þhÉÖxÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÉ +xÉ֦ɴɽþÒ iªÉÉÆSªÉÉ MÉÉ`öÒ +ɽäþ. VɳýMÉÉÆ´É ¶ÉÉJÉäSªÉÉ PÉÉä¹ÉÉSÉ iÉä VÉxÉEò +ºÉä ¨½þ]õ±ªÉÉºÉ +ÊiɪÉÉä¶ÉCiÉÒ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. iªÉÉ EòɳýÉiÉ VɳýMÉÉÆ´É ¶ÉÉJÉäSÉÉ PÉÉä¹É ÊVɱ½þªÉÉiÉ ºÉ´ÉÉæ=iEÞò¹]õ ½þÉäiÉÉ. EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ¨É ÊVÉqùÒxÉä ´É ÊSÉEòÉ]õÒxÉä Eò®úhªÉÉSÉÉ º´É¦ÉÉ´É {ÉɽÖþxÉ ºÉÆPÉ- {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É +xªÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉSÉä ±ÉIÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ´ÉävɱÉä ´É iªÉÉÆxÉÉ +É{É+É{ɱªÉÉ IÉäjÉÉiÉ +ÉäføhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ ºÉ´ÉÇSÉ ±ÉÉäEò Eò¯û ±ÉÉMɱÉä. +¶ÉÉ |ɪÉixÉÉiÉ |ÉlÉ¨É ¤ÉÉVÉÒ ¨ÉÉ®ú±ÉÒ iÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊEòºÉxÉ ºÉÆPÉÉxÉä. EòɽþÒ EòɳýÉiÉ {ɪÉÈiÉ ÊEòºÉÉxÉ ºÉÆPÉÉSÉä ºÉÆPÉ]õEò ´É |ÉSÉÉ®úEò ¨½þhÉÖxÉ {ÉÚhÉÇ ´Éä³ý EòÉ¨É Eäò±Éä. Ê´Énù¦ÉÇ ½äþ iªÉÉÆSÉä EòɳýSÉä EòɪÉÇIÉäjÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉSÉ EòɳýÉiÉ ®úÉVÉEòÉ®úhÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSÉä½þÒ ±ÉIÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ´ÉävɱÉä. iÉä ½þ³Úý ½þ³Úý ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉiÉ +Éäfø±Éä MÉä±Éä. {ÉnùÉSÉÒ ±ÉɱɺÉÉ xɺÉiÉÉxÉÉƽþÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉIÉÉiÉ iªÉÉÆSÉä ¨É½þi´É ´ÉÉfø±Éä iªÉÉSÉÒSÉ {ÉÊ®úhÉÒiÉÒ ¨½þhÉVÉä xÉÉxÉÉÆSÉ ={ɦÉÉäMɱÉä±É ¦ÉÉ.VÉ.{ÉÉ.ÊVɱ½þªÉÉvªÉIÉ {Énù ½þÉäªÉ. ½þªÉÉ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ IÉhÉEòɱɽþÒ º´ÉºlÉ ¤ÉºÉ±Éä±Éä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉ xÉ´½þiÉä. xÉ´ªÉÉ xÉ´ªÉÉ ºÉƺlÉÉSÉÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ Eò®úhÉä, iªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɪÉÇEòiÉæ VɨÉÊ´ÉhÉä, ¨ÉÉMÉÉÇiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ +b÷SÉhÉÒ nÚù®ú Eò®úhÉä, iÉÒ Ê¶ÉºiÉÒiÉ SÉɱÉä±É +¶ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhÉä ½þÉ iªÉÉÆSÉÉ UÆônù ½þÉäiÉÉ. xÉÉÆnÖù®úÉ +¤ÉÇxÉ EòÉä- +Éì¡ò ¤ÉÄEäòSÉÒ ¶ÉÉJÉÉ VɳýMÉÉÆ´ÉÉiÉ =PÉb÷É´ÉÒ ¨½þhÉÖxÉ iÉä |ɪÉixÉ ZÉɱÉä iªÉÉiÉ iªÉÉÆSÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉÉiÉ ÊºÉ½þÉÆSÉÉ ´ÉÉ]õÉ ½þÉäiÉÉ. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ |ÉYÉäSÉä |ÉÊiÉEò ¨½þhÉVÉä ¸ÉÒ YÉÉxÉä·É®ú xÉÉMÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ ½äþ ½þÉäªÉ. ½þªÉÉ ºÉƺlÉäSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É{ɱªÉÉ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉäSÉÒ +É´Éb÷ iªÉÉÆxÉÉ ½þÉäiÉÒ. ®úÉ.º´É.ºÉÆPÉ |ÉÊhÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉMÉÊ®úEò =ilÉÉxÉ ºÉʨÉiÉÒ , JÉɨÉMÉÉÆ´ÉSÉÒ ¶ÉÉJÉÉ iªÉÉÆxÉÒ VɳýMÉÉÆ´ÉÉiÉ =¦ÉÉ®ú±ÉÒ. ºÉƺlÉäºÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ´É ºÉɨÉÉxªÉ xÉÉMÉÊ®úEò ½þªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉäªÉÒºEò®ú <¨ÉÉ®úiÉÒ =¦ªÉÉ Eäò±ªÉÉ. ºÉÆPÉ ¶ÉÉJÉäSªÉÉ ¨ÉènùÉxÉÉSªÉÉ ®úIÉhÉɺÉÉ`öÒ ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±Éä±ÉÒ VÉhÉÖ iÉ]õ¤ÉÆnùÒSÉ. ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ¸ÉvnäùSÉÉ +É´É®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉÆxÉÒ iÉälÉä BEò ½þxÉÖ¨ÉÉxÉÉSÉä ¨ÉÆnùÒ®ú ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±Éä. ½þªÉÉ BEòÉ ºÉƺlÉä¨ÉÖ³äý +xÉäEò ½äþiÉÖ ºÉÉvªÉ ZÉɱÉä. VɳýMÉÆÉ´É iÉɱÉÖEòÉ JÉ®äúnùÒ Ê´ÉGòÒ ºÉÆPÉÉSÉä xÉ´ÉÒxÉÒEò®úhÉ xÉÉxÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÇEòɱÉÉiÉ ZÉɱÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉSÉÉ ½þÉ +ɱÉäJÉ +ÉhÉJÉÒ½þÒ ´ÉÉfø´ÉiÉÉ ªÉä<DZÉ. iªÉÉÆSÉä +¹]õ{Éè±ÉÖ ´ªÉÎCiɨÉi´É VÉÉhÉhªÉÉºÉ iÉÉä +ɱÉäJÉ +{ÉÖ®úÉ {Ébä÷±É. ¸ÉÒ xÉÉxÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É ªÉ¶É iªÉÉÆSªÉÉ Eòbä÷ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉÉhɺÉä VÉÉäb÷hªÉÉSÉÉ Eò±ÉäSÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉ. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò EòɪÉÇEòɱÉÉiÉÒ±É iÉi{É®úiÉÉ iªÉÆÉSªÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉƤÉvÉÉiɽþÒ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. ÊxÉ®ú{ÉäIÉ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ½äþ iªÉÉÆSÉä JÉÉºÉ ´Éèʶɹ]äõ ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. +xÉäEò ±ÉÉäEò +É{ɱÉÒ MÉ−½ÉhÉÒ PÉä>ðxÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä ªÉäiÉÉiÉ. xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ +ɨÉSÉ ºÉÉ®Æú EòÉ¨É <SÉEò±É, +ÉiÉÉ iÉÖ¨ÉÒSÉ EòɽþÒ iÉ®úÒ <DZÉÉVÉ Eò®úÉ +ÉÊhÉ xÉÉxÉÉ b÷ÉìC]õ®úÉSªÉÉ iÉi{É®úiÉxÉä <±ÉÉVÉÉSªÉÉ EòɨÉÉºÉ ±ÉÉMÉiÉ. BEÖòhÉ +xÉäEò ´ªÉCiÉÓxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ={ÉEÞòiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. {ÉhÉ iªÉÉÆSÉÉ MÉÉVÉÉ´ÉÉVÉÉ EÖò`äö½þÒ Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ. +¶ÉÉSÉ BEòÉ ={ÉEòÉ®úOɺiÉ ¨ÉÉxɺÉÉSÉ xÉÉÆ´É - MÉÉäË´Énù {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Ë{ÉMɳäý . ¸ÉÒ xÉÉxÉÉ ´É {ÉÖVªÉ ¤ÉÉ{ÉÖ ½þªÉÉÆSªÉÉ ºÉ®ÆúIÉhÉ UôjÉÉJÉɱÉÒ ¨ÉÒ ºÉ´´ÉÒºÉ ´É¹ÉÇ ®úÉʽþ±ÉÉä. iªÉÉÆSÉä EòÉ®úhÉ iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉhɺÉä VÉÉäb÷hªÉÉSÉÒ ½þÉiÉÉä]õÒ. ºÉÆPÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÇSªÉÉ ºÉƤÉvÉ ¤Éè`öEòÒiÉÒ±É ºÉÉä¡òªÉÉ{ɪÉÈiÉ xÉ´½äþ iÉ®ú SÉÖ±ÉÒ{ɪÉÈiÉ +ºÉÉ´ÉÉ ½äþ ºÉÆPÉEòɪÉÉÇSÉä ºÉÖjÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ xÉÉxÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ½þªÉÉÆxÉÒ ½þÉ ÊEòkÉÉ iÉÆiÉÉäiÉÆiÉ ÊMÉ®ú´É±ÉÉ. +xÉäEò PÉ®úÉƨÉvªÉä iªÉÉÆSÉä +Éi¨ÉÒªÉiÉäSÉä +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò ºÉƤÉvÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSÉÒ ½þÒ ´ÉÞkÉÒ ¶É¤nùÉnäùJÉÒ±É xɺÉÖxÉ EÞòiÉÒ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉäþ. ¨ÉÉZªÉÉ EèòEò +b÷SÉhÉÒ nÖù®ú Eäò±ªÉÉ. ¨É½þÉi¨ÉÉ ¡Öò±Éä ¨ÉÉMÉÉÇ´É®úSÉÒ ¨ÉÉäEò³ýÒ VÉÉMÉÉ iªÉÆÉSªÉÉ |ɪÉixÉɨÉÖ³äý ʨɳýɱÉÒ. iªÉÉÆxÉÒSÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉä ºÉÖ{É®úδ½þVÉxÉ Eäò±Éä. ½þªÉÉ PÉ®úÉiÉ ®úɽþ´ÉªÉÉºÉ +ɱªÉÉxÉÆiÉ®ú +ɨÉSªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉä½þÒ ½þÉÌnùEò ºÉƤÉvÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉä. näù¶É¨ÉÖJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉiÉÉ, Ê{ÉiÉÉ, ¤ÉÆvÉÖ, ¦ÉÊMÉxÉÒ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä. iªÉÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ºÉɺÉÖ®ú´ÉÉʺÉxÉÒ näùJÉÒ±É +Énù®ú{ÉÖ´ÉÇEò ºÉx¨ÉÉxÉ Eò®úiÉÉiÉ. BEÖòhÉ ½þªÉÉ ºÉ¤ÉÆvÉɨÉÖ³äý ¨ÉÉZÉä ¦ÉÉMªÉ =Vɳý±Éä. +ºÉä ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. ½äþ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ =nùɽþ®úhÉ näùhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ BEòSÉ. xÉÉxÉÉ ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉhɺÉä VÉÉäb÷hªÉÉSÉÒ ½þÉiÉÉä]õÒ vªÉÉxÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. xÉÉxÉÆÉxÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò EòɨÉÉiÉ VÉä ªÉ¶É Ê¨É³ýɱÉä iªÉÉSÉä ¨É½þi´ÉÉSÉä EòÉ®úhÉ ¨½þhÉÚxÉ ½þªÉÉ JÉÉºÉ MÉÖhÉÉÆSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úÉ´ÉɺÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ.¸ÉÒ. xÉÉxÉÉÆSªÉÉ EòiÉÞi´ÉÉSÉÉ +ɱÉäJÉ +ÉhÉJÉÒ½þÒ ´ÉÉføÊ´ÉiÉÉ ªÉä<DZÉ. iªÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ EòɪÉÇ xÉ ¨Éä Eò¨ÉÇ¡ò±Éä º{ÉÞ½þÉ ½þªÉÉ ºÉÖjÉÉxÉÖºÉÉ®ú SÉɱÉiÉ ½þÉäiÉÒ. ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉƺlÉɨÉvªÉä iÉä nÖùªªÉ¨É {Énù κ´ÉEòÉ®úiÉ ´É +xªÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÈSÉä ¨É½þi´É ´ÉÉføÊ´ÉiÉ ´É iªÉÉÆxÉÉ =SSÉ {ÉnùÒ Ê´É®úÉVɨÉÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉä EòɪÉÇ ¡òCiÉ xÉÉxÉÉÆSªÉÉ EòiÉÇ´ªÉnùIÉiÉäSÉä JÉ®äú EòiÉÇ´ªÉ ÊnùºÉiÉä. iÉ®úÒ½þÒ ªÉ¶É +ÉÊhÉ ÊEòiÉÔ iªÉÉÆSÉä ¨ÉÉMÉä vÉÉ´ÉiÉ +ºÉä. iÉä ºÉƺlÉäiÉÒ±É =SSÉ {ÉnùÉ{ÉɺÉÖxÉ +ʱÉ{iÉ ®úÉʽþ±Éä. {ÉhÉ EòvÉÒ½þÒ ºÉƺlÉä{ÉɺÉÖxÉ nÖù®ú MÉä±Éä xÉɽþÒiÉ. ¸ÉÒ {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ½þªÉÉÆxÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ÊVÉ´ÉxÉÉiÉ +ºÉÆJªÉ +b÷SÉhÉÒ +ɱªÉÉ {ÉhÉ xÉÉxÉÉÆSªÉÉ SÉä½þ−ªÉÉ´É®úÒ±É ½þɺªÉ ´É ¶É¤nùÉiÉÒ±É +ÉäVÉ ±É´É¨ÉÉjɽþÒ ZÉÉEòɳý±Éä xÉɽþÒ. ¨½þhÉÖxÉ iªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ ½ªÉÉ ¶É¤nù EÖòºÉÖ¨ÉÉÆSªÉÉ {ÉɪÉPÉb÷ªÉÉ PÉɱÉÉ´ªÉɶÉÉ ´ÉÉ]õ±ªÉÉ. ¤É®äúSÉ Ê±É½þÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õiÉä. ¸ÉÒ xÉÉÆxÉÉSªÉÉ ´ªÉÎCiɨÉi´ÉÉSÉÒ iÉÆiÉÉäiÉiÉ +Éä³ýJÉ Eò¯ûxÉ näùhÉÉ−ªÉÉ EòÉ´ªÉ{ÉÆCiÉÒ : **κ¨ÉiÉä VɪÉÉÆSÉÒ SÉèiÉxªÉEÖò³äý* ¶É¤nù VɪÉÉÆSÉä xÉ´ÉnùÒ{ÉEò³äý* * EÞòiÉÒiÉ VªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉʴɹªÉ =Vɳäý* |Éä¨É Ê´É´ÉäEòÒ VÉä JÉÖ±ÉÒiÉ** iÉälÉä Eò®ú ¨ÉÉZÉä VÉÖ³ýiÉÒ ** xÉÉÆxÉÉSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒºÉ ¨ÉÉZÉä ÊjÉ´ÉÉ®ú +ʦɴÉÉnùxÉ º´É.MÉÉäË´Énù {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Ë{ÉMɳäý, +{ÉÉ]Çõ Gò. 2, ºÉ®úMÉ¨É ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÉ Eò±ÉÉEåòpùɺɨÉÉä®ú, Ê´É´ÉäEòxÉMÉ®ú, +ÉEÖòb÷Ô, {ÉÖhÉä, 39-411035
  3. 3. Ênù.4 ¨Éä 2014 3 +ºÉä +É{ɱÉä xÉÉxÉÉ ¤ÉÉ{ÉÖ EòÉähÉiªÉɽþÒ +ʨɹÉɱÉÉ xÉÉxÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòvÉÒ {Éb÷±Éä xÉɽþÒ ¤É³ýÒ * ¨½þhÉÖxÉSÉ ÊVɱ½þÉvªÉIÉ {ÉnùÉSÉÒ ¨Éɳý ½þÉäiÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ MɳýÒ** ¦ÉÉVÉ{ÉSªÉÉ ¡Öò±ÉɶÉÒ ¤Éä<ǨÉÉxÉÒ EòvÉÒSÉ xÉɽþÒ Eäò±ÉÒ* BEòÊxɹ]õ ®úɽÖþxÉ iªÉÉÆxÉÒ {ÉIÉɱÉÉ JÉ®úÒ {ÉÉäSÉ{ÉÉ´ÉiÉÒ Ênù±ÉÒ** VÉ®ú EòÉ MÉä±Éä +ºÉiÉä iÉä nÖùºÉ−ªÉÉ EòÉähªÉɽþÒ {ÉIÉÉiÉ* ¶É{ÉlÉ PÉä´ÉÚxÉ ºÉÉÆMÉiÉÉä ¤ÉÉ{ÉÖ ÊnùºÉ±Éä +ºÉiÉä Ênù±±ÉÒSªÉÉ EòIÉÉiÉ** näù¶É¨ÉÖJÉÒ lÉÉ]õ ºÉ¨ÉÉVÉEòɪÉÉÇiÉ Ê¨É³ýʴɱÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉxÉ{ÉÉxÉ* ¯û¤ÉÉ¤É {ÉɽÖþxÉ Ê´É®úÉävÉEòÉÆSÉÒ ZÉÖ±ÉiÉä JÉɱÉÒ ¨ÉÉxÉ** EòÉähÉ ¨½þhÉiÉä xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ º´ÉMÉÇ´ÉɺÉÒ ZÉɱÉäiÉ* +ÉþVɽþÒ xÉÉxÉÉÆSÉä º¨É®úhÉ |Éä®úhÉÉ näùiÉ +ºÉiÉ** ˽þnÖù, ¨ÉÖº±ÉÒ¨É, ʶÉJÉ <ǺÉÉ<Ç ÊnùxÉ nÖù¤É³äý ºÉÉ®äú +ɱÉä* JÉƤÉÒ®ú xÉäiÉÞi´É VÉÉiÉÒVÉÉiÉÒiÉ |ÉʺÉvnù iÉä ZÉɱÉä** ¤É½ÖþVÉxÉ xÉäiÉÞi´ÉÉSÉÒ vÉÖ®úÉ ºÉÉƦÉɳý±ÉÒ iªÉÉÆxÉÒ JÉ®úÒ * ºÉiªÉSÉ {ÉÉ`öÒ¶ÉÒ VÉÉä{ÉɺÉÖxÉ `äö´É±Éä ªÉÉ ¦ÉÖ´É®úÒ** iÉÖ³ý¶ÉÒ{ÉjÉ PÉ®úÉ´É®ú `äö´ÉÖxÉ ºÉÉiÉ ´É¹ÉÇ VÉxɺÉä´ÉäºÉÉ`öÒ MÉä±Éä* ÊEòºÉxÉ ºÉÆPÉ |ÉSÉÉ®úEòÉSÉä EòɪÉÇ PÉ®úÉäPÉ®úÒ xÉä±Éä** Êxɺ´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉäiÉÖxÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÒ* VɳýMÉÉÆ´É xÉMÉ®úÒSÉÒ ´ÉÉhÉÒ Ênù±±ÉÒ {ɪÉÈiÉ xÉä±ÉÒ* ºÉiªÉÉSÉÒ ¤ÉÉVÉÖ PÉä´ÉÚxÉ EòɪÉÇ Eò®úiÉÒ +É{ɱªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÆ* VÉÉiÉÒ VÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆiÉ iªÉÉÆxÉÉ ºlÉÉxÉ ½þÉäiÉ ¨ÉÉxÉÉSÉÆ** +VÉɤɮúÉ´É ¤ÉÉ{ÉÖÆSÉÉ ´ÉÉ®úºÉÉ ¨½þhÉÚxÉ VÉxÉiÉäºÉ¨ÉÉä®ú +ɱÉä* {ÉÆVÉɤɮúÉ´É xÉÉ´ÉÉSÉä ¦ÉÉVÉ{ÉÉiÉ xÉÉ´É ¨ÉÉä`äö ZÉɱÉä** MÉÉä®úMÉ®úÒ¤É VÉxÉiÉäºÉÉ`öÒ =ºÉÆiÉ xÉ´½þiÉÒ IÉhÉÉSÉÒ* xªÉÉªÉ Ê¨É³ý´ÉÖxÉ näùhªÉÉiÉ Ê¦ÉiÉÒ xÉ´½þiÉÒ EÖòhÉÉSÉÒ* iªÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒ ÊnùxÉÒ ÊjÉ´ÉÉ®ú +ʦɴÉÉnùxÉ -+ÊxÉ±É ½äþ±ÉÉäbä÷ xÉÉxÉÉ.... BEò +ÉMɳý ´ÉäMɳý ´ªÉÎCiɨÉi´É ¨ÉÉZÉÉ +ÉÊhÉ xÉÉxÉÉÆSÉÉ ºÉƤÉvÉ iɺÉÉ ´ÉÊb÷±ÉÉä{ÉÉÌVÉiÉ. +ɨÉSÉä ¤ÉÉ{ÉÖSÉÉ nùºiÉBä´ÉVÉ ±ÉäJÉxÉÉSÉÉ ´ÉÉ®úºÉÉ +ÉäPÉÉxÉäSÉ iªÉÉÆSÉäEòbä÷ +ɱÉÉ. ¤ÉÉ{ÉÖSÉä MÉÖhÉ ¨ÉÚÌiɨÉÆiÉ iªÉÉÆSÉäSÉ =iÉ®ú±Éä ½äþ ºÉÉÆMÉhÉä xɱÉMÉä. ˽þnÖùi´É ½äþ iªÉÉÆSÉä =®úÒ ¤ÉɳýMÉÖxÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ºÉ´ÉÇvɨÉﻃ ´É VÉÉiÉÒªÉ ºÉ±ÉÉäJªÉÉSÉä ºÉ´ÉÇvɨÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É iªÉÉÆSÉä ¨ÉvªÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ¦É¯ûxÉ ½þÉäiÉÉ. ¶ÉäiÉEò−ªÉÉSÉä Eèò´ÉÉ®úÒ ¨½þhÉÊ´ÉhÉÉ®äú ¡òCiÉ ¶É¤nùÉiÉ xɺÉÖxÉ EòɺiÉEòÉ®úÉʴɹɪÉÒ iªÉÉÆSÉÒ Eò³ý´É³ý ½þÒ iÉxɨÉxÉvÉxÉÉxÉä ½þÉäiÉÒ. iÉä BEò VÉÉÊiÉ´ÉÆiÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ½þÉäiÉä. º´ÉiÉ:SÉä nÖù:JÉ ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ ºÉɯûxÉ iÉä nÖùºÉ−ªÉÉSÉä nÖù:JÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉ. +xÉäEò {Énäù ¦ÉֹɴɱÉÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÉÇiÉ iÉä +Ê´É®úiÉ ZÉ]õiÉ. iªÉÉÆSÉä +ÆMÉÒ ËEòSÉiɽþÒ +ʦɨÉÉxÉ xɺÉä. iªÉÉÆSÉÒ ºÉÉvÉÒ ®úɽþhÉÒ BEò ´ÉäMɳýÒ UôÉ{É {ÉÉbÖ÷xÉ VÉÉ<Ç. xÉÉxÉÉÆSÉÉ ºÉɴɳýÉ SÉä½þ®úɨÉÉä½þ®úÉ {ÉɽÖþxÉ |ÉlÉ¨É nù¶ÉÇxÉÒ iÉä =OÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉä +ºÉiÉÒ±É +ºÉäSÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ´ÉÉ]õɪÉSÉä {ÉhÉ xÉ´ÉÊxÉiÉɽÖþxÉ ¨ÉÞnÖù iÉä ½þÉäiÉä. ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ EòvÉÒ½þÒ ®úÉMÉɴɱÉä±Éä {ÉÉʽþ±Éä xÉɽþÒ. iÉä ½þºÉiɨÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉ ´É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÒ ´ÉÞkÉÒSÉä ½þÉäiÉä. +ɨÉnùÉ®úEòÒSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ±Éfø´ÉÒiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ iÉä |ÉSÉÉ®úÉlÉÇ +ɱÉä +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ BEò ʨÉjÉ ¨½þhÉÖxÉ ºÉ½þVÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨½þ]õ±Éä xÉÉxÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò iÉÖ¨½þÒ ËVÉEÖò ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. ʨɺEòÒ±É{ÉhÉä iÉä ¤ÉÉä±É±Éä EòÒ, ¦É說ÉɦÉÉ>ð {ÉIÉÉSÉÉ +Énäù¶É ʶɮúºÉÆ´ÉÉnù +ɽäþ. ËVÉEòhÉä ËEò´ÉÉ ½þ®úhÉä ¨É½þi´ÉÉSÉä xɺÉÖxÉ {ÉIÉ´ÉÉfø ¨É½þi´ÉÉSÉÒ +ɽäþ. ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ {ÉIÉÉʴɹɪÉÒSÉÒ ¸ÉvnùÉ. ½þÉ iªÉÉÆSªÉÉ iªÉÉMÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úɨÉÖ³äý iªÉÉÆSÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒSÉÉ +Énù®ú δnùMÉÖhÉÒiÉ ZÉɱÉÉ. +ÉÊhÉ ¨½þhÉÖxÉSÉ =ʶɮúÉ EòÉ ½þÉä<ÇxÉÉ iªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇSÉÒ VÉÉhÉ {ÉIɸÉä¹`öÒäxÉÒ PÉäiɱÉÒ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉlÉÇ{ÉhÉä ¦ÉÉVÉ{ÉÉ ÊVɱ½þÉvªÉIÉ {ÉnùÉSÉÉ {Énù¦ÉÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ªÉ¶Éº´ÉÒiÉäxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±ÉÉ. ¤ÉÖvnùÒSÉÉiÉÖªÉÇ ´ÉMÉÉÇSÉä ºÉÆMÉiÉÒiÉ iÉä xÉä½þ¨ÉÒ ´ÉÉ´É®úiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iªÉÉÆSÉÉ |ɦÉÉ´É xÉÉÆxÉÉ´É®ú EòvÉÒ {Éb÷±ÉÉ xÉɽþÒ. ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ ¤ÉÉhÉänùÉ®ú{ÉhÉÉSÉÒ ´É º´ÉÉʦɨÉÉxÉÒ º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉÒ VÉÉhÉ Eò¯ûxÉ näù<Ç. nÖùºÉ−ªÉÉSÉÒ ½ÖþVÉ®äúÊMÉ®úÒ Eò®úhÉä ½äþ iªÉÉÆSÉä ®úCiÉÉiÉ xɺÉÖxÉ º{ɹ]õ´ÉCiÉä{ÉhÉÉ ½þÉ MÉÖhÉ iªÉÉÆSÉä Vɴɳý ½þÉäiÉÉ. EònùÉÊSÉiÉ ½þªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³äý iÉä ®úÉVÉEòÒªÉ |ÉMÉiÉÒ{ÉɺÉÖxÉ nÖù®ú ®úÉʽþ±Éä +ºÉä ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. VÉxɺÉɨÉÉxªÉÉÆSÉä ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ iÉä xɽþ¨ÉÒ ´ÉÉ´É®úiÉ +ºÉiÉ +ÉÊhÉ ¨½þhÉÖxÉSÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉÆSÉÒ ´É {ÉÊ®úºlÉÒiÉÒSÉÒ VÉÉhÉ iªÉÉÆxÉÉ ½þÉäiÉÒ. +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ VÉä¨ÉiÉä¨É +ºÉÖxÉ ºÉÖvnùÉ iªÉÉÆxÉÒ EòvÉÒ vÉxɺÉÆSɪÉÉSÉÒ +{ÉäIÉÉ Eäò±ÉÒ xÉɽþÒ. ¨ÉÉZÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉÉ +ɽäþ EòÒ, nùºiÉÉBä´ÉVÉ Ê±ÉJÉÉxÉÉxÉÆiÉ®ú xÉÉxÉÉ ÊEòiÉÒ Ê±ÉJÉÉ<Ç tÉ´ÉÒ iªÉÉ´É®ú xÉÉxÉÉ ±ÉMÉäSÉ ¨½þhÉiÉ +É{ÉhÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]äõ±É iÉä tÉ ´É Ênù±Éä±Éä xÉ ¨ÉÉäVÉiÉÉ ÊJɶÉÉiÉ PÉɱÉiÉ +ºÉiÉ ½þÉ iªÉÉÆSÉä =nùÉ®ú{ÉhÉÉSÉÉ BEò ¦ÉÉMÉ xÉ´½äþ EòɪÉ? VÉxɽþÒiÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ |É{ÉÆSÉÉEòbä÷ ºÉɽþÊVÉEòSÉ nÖù±ÉÇIÉ ZÉɱÉä iÉ®úÒ iªÉÉSÉÒ JÉÆiÉ iªÉÉÆxÉÉ EòvÉÒ VÉÉhɴɱÉÒ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ {ÉÉʽþ±Éä±Éä xÉÉxÉÉ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ +ÉMɳäý´ÉäMɳäý ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É ½þÉäiÉä. ¸ÉÒ. ¤ÉÉ{ÉÖSÉÒ EòÉ®úEòÒnÇù ºÉ¨É´ÉªÉÒxÉ EòÉ®úÊEònÇù ´É xÉÖiÉxÉ Ê{ÉføÒSÉÒ EòÉ®úÊEònÇù +¶ÉÉ ÊiÉxÉ Ê{ÉføÒSÉÉ +xÉÖ¦É´É xÉÉxÉÉÆSÉä MÉÉ`öÒ¶ÉÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý EòÉähÉiÉä½þÒ |ɶxÉ ½äþ iªÉÉÆSÉäEòbÖ÷xÉ +xÉÖkÉ®úÒiÉ ®úÉʽþ±Éä xÉ´½þiÉä. ½äþ ÊxÉ´ÉÔ´ÉÉnù ºÉiªÉ. +¶ÉÉ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ºÉiªÉ VÉÉä{ÉɺÉhÉÉ−ªÉÉ xÉÉxÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ º¨ÉÞiÉÒºÉ ¨ÉÉxÉÉSÉÉ ¨ÉÖVÉ®úÉ - ¦É說ÉÉ {ÉÉ]õÒ±É, vÉÉxÉÉä®úÉ ¨É½þÉʺÉvnù {ÉÉxÉ Gò. 6 ´É¯ûxÉ xÉ PÉäiɱÉä µÉiÉ ½äþ ¨ÉÒ +vÉ:iÉäxÉä ±ÉPÉÖ |ÉEòÉ¶É <ÊiɽþÉºÉ ÊxɺÉMÉÇ ¨ÉÉxÉä PÉä Ênù´ªÉ nùɽþEò ¨½þhÉÖxÉ +ºÉɴɪÉÉSÉä ¤ÉÖvªÉÉSÉÒ ´ÉÉxÉ PÉäiɱÉä Eò®úÒ ½þä ºÉÊiÉSÉä ½äþ Eò`öÒhÉ µÉiÉ xÉÉxÉÉÆxÉÒ PÉäiɱÉä ´É {ÉÖhÉÇi´ÉɱÉÉ xÉäiÉ xÉä±Éä ¨ÉÒ +±{ɨÉiÉÒxÉä EòÉªÉ Ê±É½Öþ ¶ÉEòiÉä xÉÉxÉÉʴɹɪÉÒ ¨½þhÉɪÉSÉä iÉ®ú **®úɹ]ÅõÉªÉ º´ÉɽþÉ** ®úɹ]ÅõÉªÉ <Ænù¨É xÉ ¨É¨É ªÉÉ =CiÉÒ|ɨÉÉhÉä ºÉnèù´É VÉÒ´ÉxÉ ®úɹ]ÅõɱÉÉ +Ì{ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ +ɨÉSªÉÉ xÉÉxÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒºÉ +ʦɴÉÉnùxÉ - ºÉÉè. |ÉʨɱÉÉ {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ºÉ®úxÉÉ<ÇEò (ʽþ´É®úÉ {ÉäxÉ)
  4. 4. Ênù.4 ¨Éä 2014 4 ÊGòªÉʺÉvnùÒ: ºÉi´Éä ¦É´ÉÊiÉ* ¨É½ÆþiÉÉ xÉÉä{ÉEò®úhÉä** ½äþ ¤ÉÉävÉ ´ÉSÉxÉ +ɽäþ ¦É´ªÉ +ÉÊhÉ ¿t +¶ÉÉ JÉÉºÉ =¦ÉÉ®ú±É䱪ÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ ´ªÉɺÉ{ÉÒ`öɨÉÉMÉÒ±É ¡ò±ÉEòÉ´É®úSÉä. EòɪÉÇGò¨É ½þÉäiÉÉ xÉÉMÉ{ÉÖ®úÉiÉ, ºÉÆPÉÉSÉä iÉÞiÉÒªÉ ºÉ®úºÉÆPɺÉÆSÉɱÉEò(º´É.){ÉÚ.¸ÉÒ.¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É näù´É®úºÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉiEòÉ®úÉSÉÉ. ÊVÉ´ÉɦÉÉ´ÉÉSªÉÉ ºÉɨÉÉxªÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ¨ÉÉä`ö¨ÉÉä`öªÉÉ ´ÉCiªÉÉ |É´ÉCiªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ |ɺÉÆMÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉävÉ´ÉSÉxÉÉSÉÉ ´ÉävÉ PÉäiÉ PÉäiÉ. {ÉÖ. ¤ÉɳýɺÉɽäþ¤ÉÉÆSªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉ ´Éèʶɹ]õªÉÉÆSÉä ´ÉhÉÇxÉ Eäò±Éä. +ÉVÉSªÉÉ ºÉÆPÉÉSªÉÉ vªÉäªÉ´ÉÉnùÉxÉä |ÉäÊ®úiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +Énù®úhÉÒªÉ xÉÉxÉÉ ¦ÉÉ>ð ºÉÉ®úJªÉÉ VÉÉhÉiªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉEòÉSªÉÉ ºÉiEòÉ®ú |ɺÉÆMÉÒ iªÉÉSÉ ¤ÉÉävÉ´ÉSÉxÉÉSÉÒ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò +É`ö´ÉhÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. +ºÉä EòÉªÉ nùb÷±Éä +ɽäþ iªÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉävÉ´ÉSÉxÉÉiÉ? ºÉi´ÉÉSÉä ¤É³ý: ¤ÉɱÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ xÉ´½äþ iÉ®ú VÉx¨ÉÉ{ÉɺÉÖxÉSÉ ºÉÆPɺÉƺEòÉ®úÉiÉ ´ÉÉfø±Éä±Éä ½äþ ´ªÉÎCiɨÉi´É ºÉÆPÉ ºÉ¨ÉÇÊ{ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhÉÉ®äú Ê{ÉiÉɸÉÒ ¸ÉvnäùªÉ ¸ÉÒ.¤ÉÉ{ÉÖºÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ +iªÉÆiÉ |ÉÊiÉEÖò±É, JÉb÷iÉ®ú +ÉÊhÉ ºÉÆPɹÉÇ¨ÉªÉ +¶ÉÉ ´ÉÉ]äõ´É¯ûxÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉiÉÉÆxÉÉ =¦Éä ZÉɱÉä±Éä VɳýMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú +ÉÊhÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É, ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É ºÉÆPÉÉSÉä EòÉ¨É ¤ÉɱɴɪÉÉ{ÉɺÉÖxÉ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú +ºÉiÉÉÆxÉÉ EòɪÉÇEòiÉÉÇ ¨½þhÉÖxÉ {ÉÖfäø VÉÒ´ÉxÉ EòºÉä VÉMÉɪÉSÉä +ɽäþ iªÉÉSÉÉ ´ÉºiÉÖ{ÉÉ`ö iªÉÉSÉ ´ÉªÉÉiÉ Ê¨É³ÖýxÉ MÉä±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¶ÉɱÉäªÉ +ÉÊhÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆ{É´ÉÖxÉ xªÉÖ <Ç®úÉ ½þɪɺEÖò±É ¨ÉvªÉä EòɽþÒ Eòɳý ʶÉIÉEòÉSÉÒ xÉÉäEò®úÒ Eò®äú{ɪÉÈiÉ iªÉÉÆSÉÒ EòɪÉÇEòiÉÉÇ +ÉÊhÉ iÉÉä½þÒ iɯûhÉ,vÉb÷Éb÷ÒSÉÉ, ʽþ |ÉÊiɨÉÉ iɪÉÉ®ú½þÒ ZÉɱÉÒ ½þÉäiÉÒ, iªÉÉ´Éä³ýÒ EòɪÉÇ|ɺÉÉ®úÉlÉÇ Ê¡ò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¡òÉ®úºÉÒ ºÉÉvÉxÉä ={ɱɤvÉ xÉ´½þiÉÒ {ÉɪÉÒSÉ Ê¡ò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉä. xÉÉxÉɦÉÉ>ð nù®úÉ®úÉäVÉ {ɽþɪÉSÉä EòÒ, ¤ÉÉ{ÉÖ 4/6 EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú PÉä>ðxÉ +JÉÆb÷ |É´ÉÉºÉ Eò®úɪÉSÉä. iÉɱÉÖCªÉÉiÉ, {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ +ÉÊhÉ ÊVɱ½þªÉÉiÉ {ÉÉhªÉÉ{ÉɴɺÉÉiÉ, lÉÆb÷Ò´ÉÉ−ªÉÉiÉ, =x½þÉiÉÉx½þÉiÉ Ê¡ò®úiÉSÉ +ºÉɪÉSÉä ®úÉjÉÒ |ÉSÉÉ®úEò ¨ÉÖCEòɨÉɱÉÉ PÉ®úÒ +ºÉ±Éä EòÒ VÉä´ÉiÉÉÆxÉÉ, MÉ{{ÉÉMÉÉä¹]õÒiÉ ºÉMɳýÉ ¶ÉÒhɦÉÉMÉ IÉhÉÉiÉ ÊxÉPÉÖxÉ VÉɪÉÉSÉÉ . ¤ÉÉ{ÉÖxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÒiÉ, +ºÉä EòÉähÉiÉä ¤É³ý iÉÖ¨½þÉ ºÉMɳýªÉÉÆSªÉÉ {ÉɪÉÉiÉ +ºÉiÉä? ºÉÉÆMÉÉÆxÉÉ, ºÉMɳýªÉÉEòbÖ÷xÉ BEòSÉ =kÉ®ú ªÉä<Ç iÉä ¤É³ý +ÉiÉÖxÉ ªÉäiÉä iÉä {ÉɪÉÉiÉ xɺÉiÉä, ¨ÉxÉÉÆiÉ +ºÉiÉä. iªÉÉxÉÉSÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÈSÉä ºÉi´É +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ {ÉÒ³ý ½þÉ ºÉi´ÉɱÉÉ nÖùºÉ®úÉ ¶É¤nù iÉÒSÉ Êxɹ`öÉ ºÉi´ÉÉSÉÒ ÊEò¨ÉªÉÉ : ½äþ ºÉi´É +ÆMÉÒ ½þÉäiÉä ¨½þhÉÖxÉSÉ iÉ®ú ºÉÆPÉ ºÉƺlÉÉ{ÉEò {É.{ÉÚ. b÷Éì. ½äþb÷MÉä´ÉÉ®úÉÆxÉÒ BEòÉ {Éb÷EòªÉÉ ´ÉÉb÷ªÉÉiÉ 8/10 ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ BEòjÉ VɨÉÉ´ÉÖxÉ iªÉÉiÉÖxÉSÉ {ÉÖfäø ½þªÉÉ ºÉÆPÉÉSÉÉ Ê´É¶ÉɱɴÉÞIÉ ¡Öò±ÉʴɱÉÉ. iªÉÉ ºÉi´ÉÉxÉä ZÉ{ÉÉ]õ±Éä MÉ䱪ÉɨÉÖ³äýSÉ iÉ®ú 1925 SªÉÉ +ÉÊvÉ 10/ 12 ´É¹Éæ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ ´É¹ÉÇ {ÉɪÉÒ {ÉɱÉlÉÉ PÉÉiɱÉÉ. +ÉÊhÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ ºÉMɳäý ÊVÉlɱªÉÉ ÊiÉlÉÂäSÉ +ɽäþ. ¡òCiÉ {ÉÉÆMɱÉä±Éä +ɽäþ, Ê´ÉJÉÖ®ú±Éä±Éä +ɽäþ iÉä MÉÉä³ýÉ Eò®úɪÉSÉä +ɽäþ. ºÉÉÆvÉɪÉSÉä +ɽäþ {ÉÖfäø xªÉɪÉSÉä +ɽäþ, ´Éè¦É´ÉÉSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä. ZÉɱÉä 1925 SªÉÉ Ê´ÉVɪÉÉnù¶É¨ÉÒ±ÉÉ ÊGòªÉÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ.ÊGòªÉÉʺÉvnùÒ ½þÉäiÉ MÉä±ÉÒ ºÉi´ÉÉSÉä ¤É³ý EòºÉɱÉÉ ±ÉÉMÉÚ ±ÉÉMɱÉä EòɪÉÇ ´ÉÉføiÉ MÉä±Éä. º´É. BEòxÉÉlÉVÉÒ ®úÉxÉbä÷ ªÉÉÆxÉÒ nùÊIÉhÉäSªÉÉ ºÉÉMÉ®ú ÊEòxÉÉ−ªÉÉ{ÉɺÉÖxÉ nÖù®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ JÉb÷EòÉ´É®ú ˽þnÖù vɨÉÉÇSÉÒ +ÉÊhÉ Ë½þnÖù ºÉƺEÞòiÉÒSÉÒ ÊEòiÉÔv´ÉVÉÉ ÊjÉJÉÆb÷ÉiÉ ¡òb÷EòÊ´ÉhÉÉ−ªÉÉ º´ÉɨÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSÉä, ºÉMɳýªÉÉ VÉMÉÉxÉä {ÉɽÖþxÉ Ê´Éº¨ÉÒiÉ ´½þÉ´Éä +ºÉä, ¦É´ªÉ º¨ÉÉ®úEò 5/25 EòÉä³ýªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉä®ÆúÉxÉÉ ¨ÉnùiÉÒ±ÉÉ PÉä´ÉÚxÉ =¦Éä Eäò±Éä. iªÉÉ´Éä³ýSÉÒ iÉÒ ±É½þÉxÉ {ÉÉä®äú +ÉiÉÉ iɯûhÉ ZÉɱÉÒ, ¨ÉÉä`öÒ ZÉɱÉÒ ¶É®úÒ®úÉxÉä +ÉÊhÉ ¨ÉxÉÉxÉä½þÒ. xÉɽþÒ iÉ®ú |ɦÉÖ ®úɨÉSÉÆpùÉSªÉÉ |ÉÉÊSÉxÉ +ÉÊhÉ {ÉÊ´ÉjÉ +¶ÉÉ ®úɨɺÉäiÉÖ´É®ú GÖò®ú +ÉPÉÉiÉ {É®úiÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ |ÉÉhÉ{ÉhÉÉxÉä iÉä {ÉÖfäø +ɱÉäSÉ xɺÉiÉä. iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ ®úɨɺÉäiÉÖ ¤ÉÉÆvÉhÉä ½äþ iªÉÉ EòɳýÉiɱÉä ®úɨÉEòɪÉÇ ½þÉäiÉä. iªÉÉSÉä ®úIÉhÉ Eò®úhÉä ½äþ ªÉÉ EòɳýÒiÉ®úÒ ®úɨÉEòɪÉÇ +ɽäþ.+ɨ½þÒ iÉä Eò¯û. ®úɨÉÉSÉä xÉÉÆ´É PÉäiÉ PÉäiÉ ½äþ näù¶ÉÉSÉä ´Éè¦É´É ºÉƦÉɳÖý ½äþSÉ ÊGòªÉÉʺÉvnùÒ ¨ÉÉMÉÒ±É ºÉi´ÉÉSÉä ¤É³ý iÉÉäSÉ ½þªÉÉ ºÉi´ÉÉSÉÉ EòºÉ½þÒ +ɽäþ. +ÉÎhÉ Eò³ýºÉ½þÒ +ɽäþ. ½äþ ºÉi´É +ɽäþ ¨½þhÉÖxÉSÉ näù¶ÉÉSªÉÉ <ǶÉÉxªÉäEòbÖ÷xÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ iºÉÖxÉɨÉÒ ºÉÉ®úJÉÒ ¦ÉªÉÉxÉEò +¶ÉÒ vɨÉÉÇiÉ®úhÉ ±ÉÉ]õ +ÉVÉ VÉÉMÉÉäVÉÉMÉÒ +b÷´É±ÉÒ VÉÉiÉ +ɽäþ. ®úɨɺÉäiÉÖ ºÉÉ®úJÉÒ, +xªÉlÉÉ <ǶÉÉxªÉä±ÉÉ {Éä]õ±É䱪ÉÉ PÉ®úÉÆSÉÒ +ÉMÉ Ê´ÉnÇù¦ÉÉiÉ, ºÉÉiÉ{ÉÖb÷É VɳýMÉÉÆ´ÉSªÉÉ {ɽþÉb÷{É^õÒiÉ ªÉä>ðxÉ {ÉÉä½þSÉɪɱÉÉ ÊEòiÉÒºÉÉ ´Éä³ý ±ÉÉMÉhÉÉ®ú ? xÉÉxÉÉ ¦ÉÉ>ð- VÉÉhÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉEò¸ÉÒ ºÉ¨ÉlÉÇ ¨½þhÉiÉÉiÉ :- +OÉ MÉÞ½þɺÉÒ ±ÉÉMɱÉÉ* +ÉÊhÉ ºÉÉ´ÉEòÉºÉ ÊxÉVÉä±ÉÉ** iÉÉä EèòºÉÉ ¨½þhÉÉ´ÉÉ ¦É±ÉÉ* +Éi¨É½þiªÉÉ®úÉ** nùɺɤÉÉävÉ** ½þÉ vÉÉäEòÉ +Éä³ýJÉÖxÉSÉ ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÉMÉÞiÉÒSÉä +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉäSÉä EòEÆòhÉ xÉÉxÉɦÉÉ>ÆðxÉÒ ½þÉiÉÒ ¤ÉÉÆvɱÉä. ¤É®äú iÉä EÆòEòhÉ ºÉÉvÉäºÉÖvÉä xÉɽþÒ. SÉÉÆMɱÉä ®úixÉVÉÊb÷iÉ +ɽäþ. EòÉähÉEòÉähÉiÉÒ ®úixÉä +ɽäþ iªÉÉ EÆòEòhÉÉSÉÒ 1 ) ={ÉÉvªÉIÉ - ¸ÉÒ.YÉÉxÉä·É®ú xÉÉMÉ®úÒ ºÉ½þ.{ÉiɺÉƺlÉÉ 2) +vªÉIÉ - JÉ®äúnùÒ Ê´ÉGòÒ ºÉÆPÉ, VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù 3) ºÉnùºªÉ xÉÉMÉ®úÒ =ilÉÉxÉ ºÉʨÉiÉÒ JÉɨÉMÉÉÆ´É, 4) ºÉÆSÉɱÉEò- EòÉä±½þ]õEò®ú ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ, 5) ºÉÆSÉɱÉEò- xªÉÖ <®úÉ ½þɪɺEÖò±É, 6)ºÉnùºªÉ - ¦ÉiÉÖÇxÉÉlÉ ¨ÉÆnùÒ®ú 7) ºÉnùºªÉ - ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¨ÉÆnùÒ®ú 8) ºÉnùºªÉ - ®äúb÷ º´ÉÉκiÉEò ºÉÉäºÉɪÉ]õÒ +ÉÊhÉ Ê´É¶Éä¹É SɨÉEÖòxÉ ÊnùºÉhÉÉ®äú ®úixÉ ¨½þhÉVÉä +vªÉIÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]õÔ VÉÉhÉiÉä {ÉhÉ BEò ®úixÉ ªÉÉ EÆòEòhÉÉSÉÒ JÉ®úÒ EòÉÆiÉÒ ´ÉÉføʴɱÉÒ +ɽäþ iÉÒ +ÉhÉJÉÒ BEòÉ nèùÊnù{ªÉ¨ÉÉxÉ ®úixÉÉxÉä. iÉä <iÉ®ú ®úixÉɺÉÉ®úJÉä b÷Éä³ýªÉÉÆxÉÒ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÒ. ¤ÉÖvnùÒxÉä VÉÉhɱÉä VÉÉiÉä ¨ÉxÉɱÉÉ ¦ÉÉ´ÉiÉä. iÉä +ɽäþ Ê´ÉSÉÉ®úÉSÉä VÉÉhÉiÉä {ÉhÉ ½äþ iªÉÉÆSÉä xÉÉ´É +ɽäþ. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉäSÉÒ ½þÒ ¤É½Öþ¨ÉÉä±É ºÉä´ÉÉ EòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉiÉÉä±É ®úÉJÉhÉä, ºÉÉ®úɺÉÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ EòɪÉÇ {ÉÖfäø xÉähÉä. VÉä´½þÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ®úIÉhÉÉƺÉÉ`öÒ +É{ɱªÉÉ =b÷ÒSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉä±É iÉä´½þÉ |ÉÉhÉÉÆSÉÒ½þÒ {É´ÉÉÇ xÉEò®úiÉÉ iÉÒ PÉähÉÂä ºÉ´ÉÇ ºÉ½þEòÉ−ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉxÉä ºÉƦÉɳÖýxÉ <¹]õ EòɪÉÉÇEòbä÷ iÉÒ ´É³ýÊ´ÉhÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ ºÉä´ÉäºÉÉ`öÒ ´É =zÉiÉÒºÉÉ`öÒ ®úÉVÉEòÉ®úhÉ ½þÉ ¶ÉÖvnù Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÉiÉ ¤ÉɳýMÉÖxÉ nÖùºÉ−ªÉÉSÉä nÖù:JÉä nÖù:JÉÒ ´½þÉ´Éä* {É®úºÉÆiÉäɹÉÒ ºÉÖJÉÒ ´½þÉ´Éä** |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉÉºÉ ¨Éä³ý´ÉÖxÉ PªÉÉ´Éä* xÉÉxÉÉ ªÉixÉä** ¤É½ÖþiÉÉÆSÉä +xªÉÉªÉ IɨÉÉ´Éä* ¤É½ÖþiÉÉÆSÉä EòɪÉÇ ¦ÉÉMÉ Eò®úÉ´Éä** +É{ɱªÉÉ {É®úÒºÉ ´½þÉ´Éä* {ÉÉ®úJÉä VÉxÉ** nÖùºÉ−ªÉÉSÉä +ÆiÉ®ú VÉÉhÉÉ´Éä *iÉnùxÉÖºÉÉ®ú ÊSÉ ´ÉiÉÌ´É* ±ÉÉäEòÉºÉ {ÉÊ®úÊIÉiÉ VÉÉ´Éä ** xÉÉxÉÉ|ÉEòÉ®äú ** ½þÉ ºÉ¨ÉlÉÉÇSÉÉ ¤ÉÉävÉ +ÉSÉ®úhÉÉiÉ +ÉhÉhÉä ½þÉSÉ Ê´É´ÉäEò +ɽäþ. ªÉɱÉÉSÉ VÉÉhÉiÉä {ÉhÉ ¨½þ]õ±Éä +ɽäþ. ªÉɱÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÖhÉÉiÉ =kÉ¨É MÉÖhÉ ¨½þ]õ±Éä +ɽäþ +ÉÊhÉ +¶ÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉÒ |ɶÉƺÉÉ ¨ÉÖCiÉ EÆò`öÉxÉä Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨½þ]õ±Éä +ɽäþ. VÉÉä +¶ÉÉ =kÉ¨É MÉÖhÉä ¶ÉÉä¦É±ÉÉ* iÉÉäSÉÒ ¨½þhÉÉ´ÉÉ ¦É±ÉÉ** ÊEòiªÉäEò ±ÉÉäEò iɪÉɱÉÉ * ¶ÉÉäÎvÉiÉ Ê¡ò®úiÉÒ** ½äþ {ÉÉʽþ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú Eò³ýiÉä EòÒ, +É{ɱªÉÉ xÉÉxÉɦÉÉ>ÆðSªÉÉ ¨ÉÉMÉä VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù ºÉÉ®úJªÉÉ +Éb÷´É³ýhÉÉSªÉÉ MÉÉ´ÉÒ VÉÉ´ÉÖxÉ ¶ÉäEòb÷Éä ±ÉÉäEò EòÉ Ê¡ò®úiÉ +ºÉiÉÉiÉ? ªÉÉ |ɶxÉÉSÉä =kÉ®ú ¸ÉÒ ºÉ¨ÉlÉÉÈxÉÒ ´É®úSªÉÉ BEòÉ +Éä´ÉÒiÉ näù>ðxÉ ]õÉEò±Éä. ªÉÉäVÉEò ºiÉjÉ nÖù±ÉǦÉ:* iªÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉäSÉä ¨½þhÉÖxÉSÉ ªÉÉ ºÉMɳýªÉÉ ºÉƺlÉÉEòbä÷ {ÉÉʽþ±Éä. ºÉä´ÉÉ µÉiÉ ¨ÉÉxɱÉä iÉ®ú ºÉÆPÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½äþ ¥ÉÒnù ¨ÉÉxɱÉä. BEò iÉÉºÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÊhÉ 23 iÉÉºÉ ºÉÆPÉ ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ ¥ÉÒnùÉSÉÒ ®úÒiÉ ¨ÉÉxɱÉÒ. ¨ÉÉhÉÖºÉ ½þÉ {É®ú¨Éä·É®ú ¨ÉÉxɱÉÉ. +ÉÊhÉ ¨ÉÉhÉÚºÉEòÒ ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ {ÉÖVÉÉ ¨ÉÉxɱÉÒ. ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®úÉÆ´É®úSÉä +ÉÊhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiɱÉä ºÉÆPÉ]õxÉ ½äþ iÉ®ú ÊVÉ´ÉxÉSÉ ¨ÉÉxɱÉä. VÉÒ´ÉxÉ ¨½þ]õ±Éä EòÒ iªÉɱÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ®úºÉ ±ÉÉMÉiÉÉäSÉ. {É®úº{É®ú |Éä¨É ½þÉSÉ VÉÒ´ÉxÉ ®úºÉ ¨ÉÉxɱÉÉ. ¨ÉÉhɺÉɨÉÉhɺÉÉiÉÖxÉ iÉÉä Ê]õ{ɱÉÉ. |ÉiªÉäEò ¨ÉÉhÉÖºÉ VÉÉä ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉ +ɱÉÉ, iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ ¦É±ªÉɺÉÉ`öÒSÉ VÉx¨ÉɱÉÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ ¸ÉvnäùxÉä iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ {ÉÉʽþ±Éä ¨½þhÉÖxÉSÉ iÉÉä +Éäfø±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ÉÊhÉ VÉÉäb÷±ÉÉ MÉä±ÉÉ BEòÉ ºÉÖ¦ÉÉʹÉiÉÉiÉ ½þÉ ¦ÉÉ´É ¡òÉ®ú ºÉÖÆnù®úiÉäxÉä |ÉEò]õ ZÉɱÉÉ +ɽäþ. iÉä ºÉÖ¦ÉʹÉiÉ ¨½þhÉVÉä - +xÉlÉÇ: - ¶É¤nù: xÉÉκiÉ* xÉÉκiÉ ¨ÉÖ±É +xÉÉè¹ÉvɨÉ* +ªÉÉäMªÉ: {ÉÖ¯û¹É: xÉÉκiÉ* ªÉÉäVÉEòºiÉjÉ nÖù±ÉǦÉ:* ¨½þhÉVÉä, +lÉÇ xÉɽþÒ +ºÉÉ ¶É¤nù xɺÉiÉÉä, +Éè¹ÉvÉÒ MÉÖhÉ xÉɽþÒ +¶ÉÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ ZÉÉÆb÷ÉSÉÒ ¨ÉÖ³ýÒ xɺÉiÉä. iɺÉäSÉ VÉx¨ÉɱÉÉ +ɱÉä±ÉÉ |ÉiªÉäEò ¨ÉÉhÉÖºÉ EòÉähÉiÉä xÉÉ EäòÉhÉiÉä EòɪÉÇ Eò®úhªÉÉºÉ ºÉIÉ¨É +ºÉiÉÉä, +ªÉÉäMªÉ xɺÉiÉÉä, iªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úhÉÉ®úÉ ªÉÉäVÉEò ¨ÉÉjÉ ½þÉ nÖù±ÉÇ¦É +ºÉiÉÉä. {ÉhÉ ªÉÉ ºÉÖ¦ÉÉʹÉiÉÉiÉ nÖù±ÉÇ¦É ¨½þhÉÖxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±ÉÉ ªÉÉäVÉEò ½þÉ VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù xÉä ºÉÖ±É¦É Eò¯ûxÉ `äö´É±ÉÉ ½äþÉäiÉÉ iÉÉä Ê|ÉªÉ xÉÉxÉɦÉÉ>ÆðSªÉÉ ¯û{ÉÉxÉä. - |ÉÉ.¶É®únù ¨Éä®äúEò®ú, ¨É±ÉEòÉ{ÉÖ®ú
  5. 5. Ênù.4 ¨Éä 2014 5 MÉä±ÉÒ ºÉÖ¨ÉÉ®äú iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉ{ÉɺÉÖxÉ ½äþ º´É. xÉÉxÉÉ.näù¶É¨ÉÖJÉ ½äþ xÉÉÆ´É ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þªÉÉiÉSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ºÉÆ{ÉÖhÉÇ Ê´ÉnÇù¦ÉÉiÉ MÉÉVɱÉä ½þÉäiÉä. 1971 ºÉɱÉÒ Ênù´ÉÆMÉiÉ ¸ÉÒ ¤ÉɳýɦÉÉ>ð {ÉÉÆbä÷ iªÉÉ´Éä³ýSÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊEòºÉxÉ ºÉÆPÉÉSÉä |ÉSÉÉ®úEò, iªÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ʶÉIÉEòÒ {Éä¶ÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ Eò¯ûxÉ xªÉÖ-<Ç®úÉ ¨ÉvÉÒ±É xÉÉäEò®úÒ ºÉÉäbÖ÷xÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ´Éä³ý ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊEòºÉÉxÉ ºÉÆPÉÉSÉä EòɪÉÇ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±Éä±ÉÉ ½þÉ EòɪÉÇEòiÉÉÇ iªÉÉ´Éä³ýÒ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú {ÉζSÉ¨É Ê´Énù¦ÉÉÇSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. iÉÒ iªÉÉxÉä ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý ½äþ xÉÉÆ´É ºÉÆ{ÉÖhÉÇ Ê´Énù¦ÉÉÇiÉ SÉÉÆMɱÉäSÉ ºÉÖ{ÉÊ®úSÉÒiÉ ½þÉäiÉä. +ÉVɽþÒ +ɽäþ ªÉÉ EòiÉÞi´É´ÉÉxÉ ÊVÉ´ÉxÉɱÉÉ +xÉäEò ºÉɨÉÉÊVÉEò, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉĘ́ÉEò, ºÉÆPÉ]õxÉÉi¨ÉEò {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉÇSÉä +ɪÉÉhÉ +ɽäþiÉ. ½äþ BEò {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ºÉÆ{ÉzÉiÉäxÉä xÉ]õ±Éä±Éä VÉÒ´ÉxÉ ½þÉäiÉääþ. ªÉÉ EòiÉÞi´ÉÉSÉÒ ´ªÉÉ{iÉ +¶ÉÒ IÉäjÉä ½þÉäiÉÒ iªÉɨÉÖ³äý ½þä ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É ºÉ´ÉǺ{ɶÉÔ +ÉÊhÉ ¤É½Öþ{ÉÊ®úÊSÉiÉ +¶ÉÉ º´É¯û{ÉÉSÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ {ÉÊ®úSɪÉÉi¨ÉEò xÉÉånùÒ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä ºÉÉÆMÉiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. +vªÉIÉ- ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ.¦ÉÉ.VÉ.{ÉÉ +vªÉIÉ - JÉ®äúnùÒ Ê´ÉGòÒ ºÉÆPÉ VɳýMÉÉÆ´É (VÉɨÉÉänù) iÉɱÉÖEòÉ ºÉÆSÉɱÉEò- VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù ʶÉIÉhÉ |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý ºÉnùºªÉ - ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ ºÉ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ 1985 iÉä 1990 xÉ.{É.ºÉnùºªÉ (κ´ÉEÞòiÉ) ¸ÉÒ®úÉVÉÉ ¦ÉiÉÖǽþÉ®úÒ xÉÉlÉ ¨ÉÆnùÒ®ú ºÉƺlÉÉxÉ, VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù ºÉÆSÉɱÉEò ºÉnùºªÉ, {ÉɱÉEò ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉƦÉÉVÉÒ ÊGòb÷É ¨ÉÆb÷³ý ºÉÆSÉɱÉEò ºÉnùºªÉ : ¸ÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¨ÉÆb÷³ý ºÉƺlÉÉxÉ, ´ÉÉb÷Ò ¨ÉÉVÉÒ ¨ÉÉxɺÉä´ÉÉ nÆùb÷ÉÊvÉEòÉ®úÒ (+ÉìxÉ®ú®úÒ ¨ÉìÊVɺ]äõ]õ) ºÉƺlÉÉ{ÉEò ºÉnùºªÉ : YÉÉxÉä·É®ú xÉÉMÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ VɳýMÉÉÆ´ÉÉiÉ xÉ´É®úÉjÉÉäiºÉ´ÉÉiÉ 21 ¨ÉÆb÷³äý ºlÉÉ{ÉÖxÉ iªÉÉiÉÖxÉ ºÉɨÉÖnùÉʪÉEò vɨÉÇ VÉÉMÉÞiÉÒSÉÉ +É®Æú¦É Eäò±Éä±ÉÉ |ÉEò±{É +¶ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ ´ÉÉ´É®úhÉÉ®äú, ºÉ¨É®úºÉ ZÉɱÉä±Éä, {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úhÉÉ®úä +ÉÊhÉ +JÉÆb÷ EòɨÉÉSÉÒ ±ÉMɤÉMÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòɪÉÉÇºÉ ±ÉÉ´ÉÉ´Éä ±ÉÉäEò- ªÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ®úɨÉnùÉºÉ º´ÉɨÉÒSªÉÉ =CiÉÒ|ɨÉÉhÉä EòɪÉǨÉMxÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÈSÉä xÉÉ´É ¨½þhÉVÉä {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ={ÉÉJªÉ ¸ÉÒ xÉÉxÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉÉÆSÉä PÉ®ú ½äþ ºÉÆPÉÉSÉä PÉ®ú ¨½þhÉÖxÉ +Éä³ýJɱªÉÉ VÉÉiÉä. iÉä ¤ÉɱÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ º´ÉƪɺÉä´ÉEò ½þÉäiÉä iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ Ê¶ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉä. +xÉäEò ´É¹ÉÇ PÉÉä¹É |ɨÉÖJÉ ¨½þhÉÖxÉ iªÉÉÆxÉÒ PÉÉä¹ÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ºÉ¨ÉlÉÇ{ÉhÉä ºÉƦÉɳý±ÉÒ ½þÉäiÉÒ.iÉä º´ÉiÉ: BEò SÉÉÆMɱÉä ¶ÉÆJÉ´ÉÉnùEò ½þÉäiÉä. ºÉÆPÉÉSÉÉ =nÂùPÉÉä¹É ½þÉ iªÉÉÆSªÉÉ xɺÉÉ - xɺÉÉiÉÖxÉ ÊxÉxÉÉnùiÉ +ºÉä. EòÉ®úhÉ iªÉÉÆxÉÉ PÉ®úÒ +ÉÎhÉ ¤Éɽäþ®ú ºÉÆPɺlÉÉxÉÉ´É®ú iªÉÉ ºÉƺEòÉ®úÉÆxÉÒ PÉb÷ʴɱÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSÉä Ê{ÉiÉɸÉÒ º´É. +VÉɤɮúÉ´É ¤ÉÉ{ÉÖ- ½äþ +xÉäEò ´É¹ÉÇ JÉɨÉMÉÉÆ´É ÊVɱ½þªÉÉSÉä ¨ÉÉ. ºÉÆPÉ SÉɱÉEò ¨½þhÉÖxÉ EòɪÉÇ®úiÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSÉä PÉ®úÉhÉä ½äþ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ VÉÒ´ÉäiÉ ¶É®únù: ¶ÉiɨÉ VɳýMÉÆÉ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Ê´Énù¦ÉÉÇiÉ +xÉäEò Ê`öEòÉhÉÒ Ê´ÉJÉÖ®ú±É䱪ÉÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSÉä VÉɳäý* iªÉɨÉÖ³äý ®úÉVÉEòÒªÉ ¨É½þi´ÉEòÉÆIÉÉ VÉ®ú =®úÒ ¤ÉɳýMɱÉÒ +ºÉiÉÒ iÉ®ú ºÉ½þVÉ{ÉhÉä {ÉÖfäø VÉÉhÉä ¶ÉCªÉ ½þÉäiÉä {ÉhÉ ½Ò ´ÉäMɳýªÉÉSÉ EòºÉÉSÉÒ ¨ÉÉhɺÉä ºÉÆPÉÉSªÉÉ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉ +ɱÉÒ +ÉÊhÉ ÊVÉ´ÉxÉÉSÉÉ vªÉäªÉ´ÉÉnùSÉ ¤Énù±É±ÉÉ. |ÉiªÉäEò Ê`öEòÉhÉÒ +¶ÉÒ ºÉÆPÉÉSÉÒ ¨½þhÉÖxÉ +Éä³ýJɱÉÒ VÉÉhÉÉ®úÒ +xÉäEò PÉ®ú- +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±Éä - ¨ÉÉhÉºÉ =¦ÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ´É ºÉÆ{ÉÖhÉÇ iÉɱÉÖEòÉ ºÉÆPÉ¨ÉªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉ. +VÉɤɮúÉ´É ¤ÉÉ{ÉÖxÉÒ, EòÉEòɺÉɽäþ¤É VÉÉä¶ÉÒ ¸ÉÒ.¤ÉɳÖý+hhÉÉ Êb÷b÷Éä³ýEò®ú, ¸ÉÒ®úɨÉ{ÉÆiÉ >ð¡Çò xÉÉxÉÉ VÉÉä¶ÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ <iÉ®ú +xÉäEÆòÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ ÊVÉ´ÉÉSÉä ®úÉxÉ Eäò±Éä. ´ªÉCiÉÒMÉiÉ ¨É½þi´ÉEòÉÆIÉäSªÉÉ VÉÉMÉÒ ¦ÉÉ®úiɨÉÉiÉä±ÉÉ JÉ−ªÉÉ +lÉÔ ºÉÖVɱÉɨÉ- ºÉÖ¡ò±ÉÉ¨É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ º´ÉiÉ:SÉÉ ºÉƺÉÉ®ú {ÉɽþhªÉÉBä´ÉVÉÒ ®úɹ]ÅõÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ ºÉƺÉÉ®ú =¦ÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É{ɱÉä +ɪÉÖ¹ªÉ ´ÉäSɱÉä. iªÉÉ ºÉƺEòÉ®úÉSªÉÉ EÖò¶ÉÒ¨ÉvÉÂÖxÉ {ÉÆVÉɤɮúÉ´ÉÉSÉä VÉÒ´ÉxÉ PÉb÷±Éä. ´ÉÉ®úEò−ªÉÉÆSªÉÉ Êxɹ`äöxÉä iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ Ê{ÉiÉɸÉÒSÉÉ ºÉÆPÉEòɪÉÉÇSÉÉ ´ÉÉ®úºÉÉ iÉÉEònùÒxÉä {ÉÖfäø SÉɱÉʴɱÉÉ ½þÉäiÉÉ ½äþSÉ ÊVÉ´ÉxÉÉSÉä MɨÉEò ½þÉäiÉääþ. +ºÉä ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. ¨ÉÉZÉÉ +ÉÊhÉ Ê|ÉªÉ º´É. {ÉÆVÉɤɮúÉ´ÉÉSÉÉ ºÉÆPÉ EòɪÉÉÇSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä, ºÉÆPÉ Ê¶ÉIÉÉ ´ÉMÉÉÇSªÉÉ ÊxÉʨÉiÉÉxÉä ºÉÖ¨ÉÉ®äú 40 ´É¹ÉÉÇSÉÉ ºÉƤÉvÉ ½þÉäiÉÉþ. iªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ Ê±ÉʽþiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ ±ÉäJÉÉSªÉÉ ÊxÉʨÉiÉÉxÉä +xÉäEò PÉ]õxÉÉ |ɺÉÆMÉ, º¨ÉÞÊiÉ ¨ÉxÉÉiÉ, º¨ÉÞiÉÒiÉ =SÉƤɳÖýxÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. |ÉÉ®Æú¦ÉÒSªÉÉ EòɳýÉiÉ VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù±ÉÉ =iºÉ´É |ɺÉÆMÉÒ +xÉäEò ´Éä³ýÉ ¨É±ÉEòÉ{ÉÖ®úSÉä PÉÉä¹É{ÉlÉEò VÉɪÉÉSÉä ¸ÉÒ. ®úÉVÉɦÉÉ>ð ¤ÉIÉÒ, ¸ÉÒ.MÉÉä{Éɳý®úÉ´É ¤ÉIÉÒ , ¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ®úÉ´É ¡òÉ]õEò ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ´ÉäiÉ ´ÉƶÉÒ ´ÉÉnùEò ¨½þhÉÖxÉ +ɨÉSÉɽþÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ºÉɪÉSÉÉ iªÉÉ´Éä³ýÒ |ÉÉiªÉÉÊIÉEò ´½þɪÉSÉÒ iªÉÉiÉÒ±É Ê¶É¶ÉÚÆSªÉÉ ¡ÖòMÉä ¡òÉäb÷hªÉÉSªÉÉ , ]åõ¦ÉÉ- Eò´ÉɪÉiÉ ªÉÉ |ÉiªÉÊIÉEòÉƨÉvªÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähÉÉ−ªÉÉ xÉÉxÉÉÆSÉä ½þÉiÉÉiÉ PÉÉä¹ÉnÆùb÷ PÉä>ðxÉ Bä]õÒiÉ PÉÉä¹É{ÉlÉEòÉSÉä (ºÉÖ¨ÉÉ®äú 38 º´ÉªÉƺÉä´ÉEòÉSÉä) ºÉÆSÉɱÉxÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ iɯûhÉ EòɪÉÇEòiªÉÉȨÉvªÉä ZÉɱÉä±Éä ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ {ÉÉʽþ±Éä +ɽäþ. iÉÉä EòɱÉJÉÆb÷ BJÉÉtÉ ÊSÉjÉ{É]õÉ|ɨÉÉhÉä }±Éì¶É ¤ÉìEò ºÉÉ®úJÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú iÉ®ú³ýiÉÉä +ɽäþ. ºÉÆPÉ ºÉƺEòÉ®úÉSªÉÉ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä ½äþ PÉb÷iÉ +ɽäþ. VÉÒ´ÉxÉÉiÉ BEò Ê´Éʶɹ]õ vªÉäªÉ´ÉÉnù +ÉÊhÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ¦ÉÉxÉ >ð®úɶÉÒ ¤ÉɳýMÉÖxÉ +É{ɱªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉÉSÉÒ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eò®úhÉÉ®úÒ +¶ÉÒ +xÉäEò PÉ®úÉhÉÒ ºÉÆPÉÉxÉä ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±ÉÒiÉ. ½þÒ ºÉMɳýÒ PÉ®úÉhÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÉhɺÉä ½þÒ ºÉÆPÉÉSÉÒ ¨ÉÉhɺÉä ¨½þhÉÂÖxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉxÉÉiÉ +Énù®ú ¦ÉÉ´ÉxÉäxÉÒ ÎºlÉ®úɴɱÉÉ +ɽäþ.½äþ iªÉÉSÉä {ÉÊ®úSɪÉ{ÉjÉ +ɽäþ. <ÊiɽþɺÉÉSªÉÉ EòɱÉJÉÆb÷ÉiÉ Ê¶É´É¶ÉɽþÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ +ɨ½þÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉhÉºÉ ªÉÉ BEòÉ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +Êvɹ`öÉxÉÉxÉä Êxɺ´ÉÉlÉÔ iªÉÉMÉ¨ÉªÉ näù¶É¦ÉCiÉÒSÉÉ, vªÉäªÉ´ÉÉnùÒ +ÉÊhÉ ÊVÉ´ÉxÉÊxĘ́ÉiÉÒSÉÉ BEò SɨÉiEòÉ®ú ªÉÉ näù¶ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉiÉÒiÉ PÉb÷ʴɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. iÉÉäSÉ SɨÉiEòÉ®ú ªÉÉ ¶É¤nùÉÆxÉÒ vªÉäªÉ´ÉÉnùÉSªÉÉ +Êvɹ`öÉxÉÉxÉä +ÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉVɨÉxÉÉiÉ PÉb÷ʴɱÉÉ +ɽäþ. EòÉähÉiªÉɽþÒ EòɪÉÇEòiªÉÉÈSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É ªÉÉ ]õ{{ªÉÉ´É®ú iªÉÉÆSÉä ʺɽþÉƴɱÉÉäEòxÉ, {ÉÖxÉǨÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ +ÉÊhÉ +Éi¨É ËSÉiÉxÉ Eò®úhÉä Vɯû®ú +ɽäþ. |ÉÉ.|É.¸ÉÒ.b÷Éä®ú±Éä.
  6. 6. Ênù.4 ¨Éä 2014 6 +ÆÊVÉCªÉ iÉÉ®úÉ BèºÉÒ Eò³ý´É³ýªÉÉSÉÒ VÉÉiÉÒ, Eò®úÒ ±ÉɦÉÉ´ÉÒhÉ Ê|ÉiÉÒ* ªÉÉ =CiÉÒ|ɨÉÉhÉÂä EòÉähÉÉEòbÖ÷xÉ EòvÉÒ½þÒ +{ÉäIÉÉ xÉ Eò®úiÉÉ |ÉiªÉäEòÉ´É®ú ¨ÉɪÉäSÉÒ {ÉÉJÉ®ú PÉɱÉhÉÉ®äú +ɨÉSÉä xÉÉxÉÉ ºÉnèù´É b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú iÉÒ ºÉɴɳýÒ ¨ÉÖiÉÔ =¦ÉÒ ®úɽþiÉä BJÉÉnäù EòÉ¨É ½þÉiÉÉiÉ PÉäiɱÉä EòÒ, iÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ÊVÉqù ½þÒ ´ÉÉJÉÉhÉúhªÉÉ ºÉÉ®úJÉÒ +ɽäþ. ÊxɶSɪÉÉSÉÉ ¨É½þɨÉä¯û * ºÉEò³ý VÉxÉÆɶÉÒ +ÉvÉɯû* ®úɹ]ÅõÉäªÉÉxÉɺÉÉ`öÒ VÉxɺÉ{ÉÆEÇò Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ¸ÉÒªÉÖiÉ ¤ÉÉ{ÉÖºÉÉ®úJÉäSÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉäb÷Éä{ÉÉäb÷Ò {ÉɪÉÒ Ê¡ò®úiÉ Ênù´ÉºÉ Ênù´ÉºÉ ´É ®úÉjÉ, ºÉÖJÉ ´É nÖù:JÉ ªÉɱÉÉ ¨É½þi´É xÉ näùiÉÉ +Ê´É®úiÉ ¸É¨É Eò®úiÉ ®úɽþÒ±Éä. ªÉÉ´Éä³ýÒ EòɽþÒ ÊVÉ´½þÉ®úÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú ¶É¤nù BäEòÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä iÉ®úÒ ºiÉÖiÉÒ ´É ËxÉnùÉ ªÉÆÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÒiÉ ®úɹ]Åõ EòɪÉÉÇiÉ Ê´É±ÉÆ¤É ½þÉä>ð Ênù±ÉÉ xÉɽþÒ. ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÒ ®úÉVɨÉÖpùÉ +É{ÉhÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉSÉ +ɽäþ. iÉÒ ºÉÉ®úxÉÉlÉ ªÉälÉÒ±É +¶ÉÉäEòºiÉƦÉÉSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉÉ®úxÉÉlÉ ªÉälÉÒ±É ¨ÉÖ³ý ºiÉƦÉÉ´É®ú SÉÉ®ú ˺ɽþ +ɽäþiÉ BEò¨ÉäEòÉÆEòbä÷ iÉä {ÉÉ`ö Eò¯ûxÉ iÉä =¦Éä +ɽäþiÉ. ®úÉVɨÉÖpäù´É®ú iÉÒxÉ ÊºÉ½Æþ ÊnùºÉiÉÉiÉ |ÉiªÉäEò ʺɽÆþÉSªÉÉ |ÉÊiɨÉäJÉɱÉÒ +Éb÷´ªÉÉ {É^õÒ´É®ú SÉGò +ɽäþ. iªÉÉ{ÉèEòÒ +É{ÉhÉÉºÉ BEòSÉ SÉGò {ÉÖhÉÇ{ÉhÉä ÊnùºÉiÉä. SÉGòÉSªÉÉ BEòÉ ¤ÉÉVÉÖºÉ PÉÉäb÷É ´É nÖùºÉ−ªÉÉ ¤ÉÉVÉÖºÉ ¤Éè±É +ɽäþ. ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÆlÉxÉÉiÉ ºÉÉ{Éb÷±É䱪ÉÉ =SSÉä ¸É´ÉÉ PÉÉäb÷É iɺÉÉSÉ SÉÉènùÉ ®úixÉÉSÉÉ ¨ÉÉxÉEò®úÒ ½þÉ ¤Éè±É nÖùºÉ−ªÉÉ ¤ÉÉVÉÖºÉ +ɽäþ. ®úɹ]Åõv´ÉVÉÉ|ɨÉÉhÉä ®úÉVɨÉÖpäùiɽþÒ +É{ÉhÉÉºÉ ºÉÆnäù¶É ʨɳýiÉÉä. iªÉÉ ®úÉVɨÉÖpäùiÉÒ±É ËºÉ½þ ½äþ ºÉɨÉlªÉÉÇSÉä |ÉÊiÉEò +ɽäþ. SÉGòÉiÉÖxÉ MÉiÉÒ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉäPÉÉäb÷É ½þÉ |ÉÉhÉÒ =iºÉɽþ +ÉÎhÉ ´Éänù ªÉÉSÉ ¨É½þi´É nù¶ÉÇÊ´ÉiÉä. +É{ÉhÉ iÉɨɺÉÖ +ÉÊhÉ JÉƤÉÒ®ú +ºÉ±Éä {ÉÉʽþVÉä ½þÉ ºÉÆnäù¶É ¤Éè±ÉÉSÉä ÊSÉjÉ näùiÉä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ ¤ÉÉ{ÉÖÆEòb÷Ò±É ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É +ɽäþ. ˺ɽþÉ|ɨÉÉhÉä vÉÉb÷ºÉÒ, JÉƤÉÒ®ú, ºÉiªÉ¨Éä´É VɪÉiÉäSÉä ´ÉSÉxÉ {ÉɳýhÉÉ®äú +¶ÉÉ PÉ®úÉhªÉÉiÉÒ±É vÉb÷Éb÷ÒSÉä ´ªÉÎCiɨÉi´É +ºÉ±Éä±Éä xÉÉxÉÉ +ɨ½þÉ ºÉ´ÉÉȺÉÉ`öÒ ®úÉVɨÉÖpäù|ɨÉÉhÉä +ɽäþ. ±É½þÉxÉ {ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ¤ÉɳýÉSÉä {ÉÉªÉ {ÉɳýhªÉÉiÉ ÊnùºÉiÉÉiÉ +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ. iªÉÉSÉ |ɨÉÉhÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÉÇSÉÉ ¨ÉÖ³ýË{Éb÷ PÉä>ðxÉSÉ +ɱÉä. ¨ÉxÉʨɳýÉ´ÉÖ º´É¦ÉÉ´É ´É EòÉähÉÉSªÉɽþÒ ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷hªÉÉSÉÒ ´ÉÞkÉÒ, +ɨ½þÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ iªÉÉSÉÒSÉ Ê¶ÉEò´ÉhÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä iªÉÉÆxÉÒ +ɨ½þɱÉÉ ½þÉSÉ {Éʽþ±ÉÉ {ÉÉ`ö ʶÉEòʴɱÉÉ. ªÉähÉÉ−ªÉÆÉxÉÉ {ÉÉhÉÒ nùªÉÉ´Éä, ¨ÉÖJÉÉiÉ ´ÉÉhÉÒ MÉÉäb÷ ½þ´ÉÒ VÉÉhÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ Ê¡ò¯ûxÉ ªÉähªÉɺÉÉ`öÒ +Éäfø ½þ´ÉÒ BèºÉÉ |Éä¨É³ý ¨ÉÉhÉÖºÉEòÒSÉÉ ZÉ®úÉ ´É½þÉ´ÉÉ ¨ÉxÉɨÉvªÉä**1** ÊxÉiªÉ EòɳýVÉÒ PÉ®úÉiÉ PªÉÉ´ÉÒ, ´ÉªÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉÉxÉÉÆSÉÒ VªÉÉSÉÒ iªÉɱÉÉ tÉ´ÉÒ VÉÉMÉÉ, ´ÉªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÉxÉÉSÉÒ BEò¨ÉiÉÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ PªÉÉ´ÉÉ xÉEòÉä nÖù®úÉ´ÉÉ ¨ÉxÉɨÉvªÉä**2** ±É³ýÉ ÊVÉ´½þɳýÉ +ÉiÉ +ºÉÉ´ÉÉ, xÉEòÉä =¨ÉɳýÉ ´É®úEòhÉÒSÉÉ ´É ºÉÖJÉÒ xÉEòÉä PÉ®úɱÉÉ MÉ´ÉÇvÉxÉÉSÉÉ, ʱÉxÉ ®ú½þÉ´Éä |ɦÉÖ SÉ®úhÉÒ Ênù´ÉºÉÉ ®úÉjÉÒ {É®ú¨Éä¶ÉÉSÉÉ, ´ÉºÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ PÉ®úɨÉvªÉä **3** ªÉÉ ¶±ÉÉäEòÉ|ɨÉÉhÉä +ɨ½þɱÉÉ ºÉMɳýªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ´ÉÉMÉɪɱÉÉ Ê¶ÉEò´É±Éä, ¨É½þÉxÉ ¨ÉÉhɺÉä ½þÒ iÉÖ]õiªÉÉ iÉÉ−ªÉɺÉÉ®úJÉÒ nÖùºÉ−ªÉÉÆxÉÉ |ÉEòÉ¶É Ê¨É³ýÉ´ÉÉ ¨½þhÉÂÖxÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉiÉ. VÉxÉiÉäSÉÒ ºÉä´ÉÉ ½þÉSÉ {ÉÖVÉäSÉÉ ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÉ´É +Éfø³ÚýxÉ ªÉäiÉÉä. iªÉɨÉÖ³äý º´ÉiÉ: ˽þnÖù vɨÉÉÇʴɹɪÉÒ +ÊiÉ¶ÉªÉ º´ÉÉʦɨÉÉxÉ +ºÉ±Éä±Éä xÉÉxÉÉ <iÉ®ú vɨÉÉÇiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ ´É vɨÉÉÇSÉÉ +Énù®ú Eò®úÒiÉ. ({ÉÉxÉ 3 ´É®ú) ʶÉnùÉä®úÒ º´É. {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ={ÉÉJªÉ xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSªÉÉ 5 ´ªÉÉ º¨ÉÞiÉÒÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ +ʦɴÉÉnùxÉ..! +ʦɴÉÉnùxÉ EòiÉæ näù¶É¨ÉÖJÉ (iÉɨÉMÉÉÆ´ÉEò®ú) {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù
  7. 7. Ênù.4 ¨Éä 2014 7 Sɳý´É³ýÒiÉÖxÉ +ɱÉä±Éä xÉäiÉÞi´É- xÉÉxÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ nÖùÊxɪÉäiÉ |ÉiªÉäEò ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ ¨É®úhÉ +ɽäþ. ¡òCiÉ BEòÉ MÉÉä¹]õÒ±ÉÉ ¨É®úhÉ xÉɽþÒ. iÉÉä ¨½þhÉVÉä ¦ÉÖiÉEòɳý! ¦ÉÖiÉEòɳý ÊSÉ®ÆúVÉÒ´ÉÒ +ɽäþ. ¨É½þɺÉÉMÉ®úɱÉÉ +Éä½þ]õÒ ±ÉÉMÉiÉä, SÉÆpùÉSÉÉ IÉªÉ ½þÉäiÉÉä, EÖò¤Éä®ú ÊxÉvÉÇxÉ ¤ÉxÉiÉÉä, {É´ÉÇiÉ vÉÖ´ÉÖxÉ ÊxÉPÉiÉÉiÉ, ºÉÉ©ÉÉVªÉä º¨ÉÞiÉÒ{É]õ±ÉɴɯûxÉ {ÉÖºÉÖxÉ VÉÉiÉÉiÉ {ÉhÉ ¦ÉÖiÉEòɳýɱÉÉ IÉªÉ xÉɽþÒ. ¦ÉÖiÉEòɳý Ênù´ÉºÉåÊnù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÞvnù ½þÉäiÉ +ɽäþ. {ÉhÉ iªÉɱÉÉ ®úÉäJÉÖxÉ `äö´ÉÖ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. EòÉ®úhÉ +É{ÉhÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉÉiÉ VÉMÉiÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ º¨ÉÞiÉÒiɱªÉÉ +ÉÆMÉhÉÉiɱÉä ¦ÉÖiÉEòɳýÉSÉä ZÉÉb÷ ¨ÉÒ VÉä´½þÉ EòvÉÒ EòvÉÒ ¨ÉÉMÉä ´É³ÖýxÉ ¤ÉPÉiÉÉä, iÉä´½þÉ +ºÉä ÊnùºÉiÉä EòÒ, +ÊiÉ¶ÉªÉ UôÉxÉ ¤É½þ®ú±Éä±Éä +ɽäþ. ºÉ¨ÉÞvnùÒxÉä ]õ´É]õ´ÉÒiÉ +ɽäþ. ¨É±ÉÉ ÊVÉ´ÉxÉ|ɺÉÉ´ÉÉiÉ +xÉäEò ºÉÉä¤ÉiÉÒ ±ÉɦɱÉä EòÒ, ¦É®ú{ÉÖ®ú iÉÞ{iÉÒSÉÒ fäøEò®ú ªÉÉ´ÉÒ. ¨ÉÒ ÊEòºÉÉxÉ ºÉÆPÉÉSªÉÉ EòɨÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒSªÉÉ EòɳýÉiÉ ¨ÉÒ VªÉÉÆSÉä ¤ÉÉä]õ vɯûxÉ SÉɱɱÉÉä, iªÉÉiÉ ¸ÉÒ {ÉÆVɤɮúÉ´É >ð¡Çò xÉÉxÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ +OÉäºÉ®ú ½þÉäiÉä. {Éʽþ±ªÉÉ ¡ò³ýÒiÉÒ±É {ÉÆVÉɤɮúÉ´ÉÉÆxÉÒ VÉä´½þÉ ¨É±ÉÉ |ÉÉÆiɨÉÆjªÉÉSÉÒ ºÉÖjÉä Ênù±ÉÒiÉ, iªÉÉ´Éä³ýÒ ÊEòºÉÉxÉ ºÉÆPÉɱÉÉ Ê´Énù¦ÉÉÇiÉ +ÉEòÉ®ú ªÉɴɪÉÉSÉÉ ½þÉäiÉÉ.bÆ÷Eäò±ÉxÉä MÉì]õ Eò®úÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {ÉÉ`öʴɱÉÉ iɺÉä ¸ÉvnäùªÉ nùkÉÉä{ÉÆiÉ `åöMÉb÷ÒSÉä ¨ÉÉlÉä `öhÉEò±Éä. ¦ÉÉ®úiÉÊ´É®úÉävÉÒ iÉÉä |ɺiÉÉ´É +ºÉ±ªÉÉxÉä iªÉÉiÉÒ±É vÉÖiÉÇ b÷É´É iªÉÉÆxÉÒ +Éä³ýJɱÉÉ. M±ÉÉä¤É±ÉɪÉZÉä¶ÉxÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉJÉɱÉÒ ½äþ ªÉÖ®úÉä{ÉÒªÉ näù¶É +ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉɱÉÒ +ÉiÉÉ ºÉMɳýªÉÉ VÉMÉɱÉÉ ±ÉÖ]õhÉÉ®ú +ÉÊhÉ iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú IÉäjÉɺÉÉä¤ÉiÉ ¶ÉäiÉÒ IÉäjÉÉiɽþÒ +ÉGò¨ÉÒ vÉÖb÷MÉÖºÉ PÉɱÉhÉÉ®ú ½þÉ EòÉ´ÉÉ nÆùkÉÉä{ÉÆiÉÉSªÉÉ vªÉÉxÉÒ +ɱÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ¨É½þiÉÂ|ɪÉɺÉÉxÉä +xÉäEò ¶ÉäiÉEò®úÒ EòɪÉÇEòiªÉÉÇxÉÉ +ÉÆÊhÉ ¨ÉVÉÖ®ú IÉäjÉÉiÉÒ±É ºÉ½þ|É´ÉɶªÉÆÉxÉÉ iªÉÉiÉÒ±É vÉÉäEòÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÖxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ. iªÉÉSÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ɨ½þÒ EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ JÉäb÷Éä{ÉÉb÷Ò VÉÉ´ÉÖxÉ MÉÉ´ÉÉMÉÉ´ÉÉiÉ ½þÉ Ê´É¹ÉªÉ +É{ɱªÉÉ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÖxÉ ºÉÉÆMÉÉ´ÉÉ, +¶ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉJÉɴɪÉÉºÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆPÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É +lÉǶÉɺjÉÉSÉä 4-5 |ÉÉvªÉÉ{ÉEò +ÉÊhÉ ÊEòºÉÉxÉ ºÉÆPÉÉSÉä +ɨ½þÒ nùÉäxÉ EòɪÉÇEòiÉæ iªÉÉiÉÒ±É BEò ¨½þhÉVÉä ¸ÉÒ.xÉÉxÉÉ nùä¶É¨ÉÖJÉ +¶ÉÉÆSÉÒ ]õÒ¨É PÉä´ÉÖxÉ +ɨÉMÉÉÆ´É iÉä JÉɨÉMÉÉÆ´É +¶ÉÒ 2200 ÊEò.¨ÉÒ SÉÒ Ënùb÷Ò ºÉMɳýªÉÉ Ê´Énù¦ÉÇ |ÉÉÆiÉÉiÉÖxÉ Ê¡ò®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ʴɶÉä¹É ¨½þhÉVÉä ½þªÉÉ Ënùb÷Ò±ÉÉ |ÉʺÉvnù +lÉǶÉɺjÉÒ Eèò.b÷Éì.¨É.MÉÉä.¤ÉÉäEò®äú ½þªÉÉÆxÉÒ +ɨÉMÉÉƴɱÉÉ Ê½þ®ú´ÉÒ ZÉåb÷Ò nùÉJÉʴɱÉÒ. ¸ÉÒ. {ÉÆVÉɤɮúÉ´ÉÉÆSªÉÉ ¦ÉÉ®únùºiÉ ´ªÉÎCiɨÉi´ÉÉiÉÖxÉ {ÉζSÉ¨É Ê´ÉnÇù¦ÉÉiÉ Ënùb÷ÒSÉä VÉä +nù¦ÉÚiÉ{ÉÖ´ÉÇ º´ÉÉMÉiÉ ZÉɱÉä iªÉÉÆSÉÉ <ÇÊiɽþÉºÉ +ÉVɽþÒ iÉÉVÉÉ +ɽäþ. ¦ÉÚiÉEòɳý iÉ®ú JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ºÉƺ¨É®úhÉÒªÉ +ɽäþ. xÉÉxÉÉÆSÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ Ënùb÷Ò¨ÉvªÉä ÊVÉ´ÉÆiÉ{ÉhÉÉ +ÉhÉiÉ +ºÉä. SÉèiÉxªÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉvÉÖxÉ ¨ÉvÉÖxÉ SÉÖ]õEÖò±Éä ºÉÆÉMÉhªÉÉiÉ xÉÉxÉÉÆSÉÉ ½þÉiÉJÉÆb÷É SÉ{ÉJÉ±É +ºÉÉSÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉÆSÉä ¨ÉĘ́ÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ Ê¤ÉxÉiÉÉäb÷ +ºÉɪÉSÉä! BEäò Ê`öEòÉhÉÒ {ÉÆVÉɤɮúÉ´É EÞò¹ÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉÆSªÉÉ |ÉvªÉÉ{ÉEòÉƺÉÉä¤ÉiÉ ¤Éè`öEò ZÉɱÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ |ɨÉÉhÉä iÉä MÉÉÆ´É ¤ÉÉä®úMÉÉÆ´É ¨ÉÆVÉÖ +ºÉÉ´Éä. iªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ MÉì]õ Eò®úÉ®ú ½þ´ÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ +ɨ½þɱÉÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò |ɶxÉÉäkÉ®äú Eäò±ÉÒiÉ. MÉ{{ÉÉÆSªÉÉ +ÉäPÉÉiÉ ¨½þhÉɱÉä BJÉÉnùÉ xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉÉSÉÉ |ɪÉÉäMÉ ¨½þhÉÖxÉ +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úɪɱÉÉ EòÉªÉ ½þ®úEòiÉ +ɽäþ ? VªÉɨÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒSÉÉ VÉ®ú ¡òɪÉnùÉ ½þÉäiÉ +ºÉä±É iÉ®ú ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSÉä º´ÉÉMÉiÉ Eò®úɪɱÉÉ EòÉªÉ +b÷SÉhÉ +ɽäþ.? +ɨÉSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´É´nù´ÉÉxÉ ¨ÉÆb÷³ýÒxÉÒ½þÒ xÉÉxÉÉxÉä ½þÉiÉÉxÉäSÉ JÉÖhÉÉ´ÉÖxÉ ¶ÉÉÆiÉ Eäò±Éä. +ÉÊhÉ º´ÉiÉ: Eòbä÷ SÉSÉæSÉÒ ºÉÖjÉä PÉäiɱÉÒ. xÉÉxÉÉ ¨ÉÖ³ýÉiÉÖxÉ Sɳý´É³ýÒSÉÉ EòɪÉÇEòiÉÉÇ +ºÉ±ªÉÉxÉä +ÊiÉ¶ÉªÉ ¶ÉÉÆiÉ{ÉhÉä iªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉiÉÉÆxÉÉ ¨½þhÉɱÉÉ EòÒ, ½äþ ¤ÉPÉÉ +ɨ½þÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ ±ÉÉäEò +ɨ½þÒ ¤ÉÒ {Éä®ú±ÉÆ, ZÉÉb÷ ±ÉɴɱÉä iÉ®ú iÉä ¨É¯û näùiÉ xÉɽþÒ. iÉä {Éä®ú±Éä±É ¡ÖòEò]õ VÉÉ´ÉÚ xɪÉä ¨½þhÉÖxÉ +ɨ½þÒ VÉ{ÉiÉÉä. iÉÖ¨½þÒ +ÉVÉ +ɨÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ EòɽþÒ Ê´ÉSÉÉ®ú {Éä®ú±ÉäiÉ, iªÉɱÉÉ {ÉÉhÉÒ PÉɱÉɪɱÉÉ EòÉähÉÒ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ EòɪÉ? xÉɽþÒiÉ®ú xÉÖºÉiÉÒ {Éä®úhÉÒ Eò¯ûxÉ MÉä±ÉÉiÉ xÉÒ iªÉÉSÉÒ EòɳýVÉÒ xÉɽþÒ PÉäiɱÉÒiÉ iÉ®ú iÉä ´É³ýSÉhÉÒSÉä {ÉÉ{É EòÉähÉÒ ¨ÉÉlªÉÉ´É®ú PªÉɪÉSÉä? ¸ÉÒ xÉÉxÉÉÆSÉÉ ºÉ´ÉÉ±É ®úÉäJÉ `öÉäEò ½þÉäiÉÉ. ºÉMɳäý |ÉÉvªÉÉ{ÉEò ÊxɯûkÉ®ú ZÉɱÉä ¶Éä´É]õÒ {ÉÆVÉɤɮúÉ´ÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ näù¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú +ºÉ±ÉÉ ¨½þhÉVÉä +¶ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ {ÉÆSÉÉ<ÇiÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. ¶Éä´É]õÒ {ÉÆVÉɤɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉÉÆSÉä ¦ÉÉÊEòiÉ +ÉVÉ ¨ÉÉjÉ JÉ®äú ½þÉäiÉ +ɽäþ. VÉÉMÉiÉÒEò®úhÉÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉJÉɱÉÒ +ÉVÉ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSÉÒ EòÉªÉ ÎºlÉiÉÒ +ɽäþ.? ºÉ´ÉÇjÉ ¤É®ú¤ÉÉnùÒ +Éi¨É½þiªÉÉ , ºÉäZÉ ½þªÉɺÉÉ®úJÉä +xÉäEò +Ê|ÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ +ÉVÉ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSªÉÉ nùÉ®úÉ{ÉɶÉÒ ªÉä´ÉÖxÉ `äö{ɱÉä +ɽäþiÉ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉʴɹɪÉÒ Ê´ÉºiÉÉ®úÉxÉä ʱɽþÒiÉ ¤ÉºÉ±ÉÉä iÉ®ú ʴɹɪÉÉÆiÉ®úÉSÉÉ `ö{ÉEòÉ ªÉä<Ç±É ¨½þhÉÖxÉ ªÉälÉäSÉ iªÉÉ Ê´É¹ÉªÉɱÉÉ lÉÉƤɴÉiÉÉä. iÉ®úÒºÉÖvnùÉ ¨É±ÉÉ iªÉÉ´Éä³ýÒ BEò +ɶSɪÉÇ ¦ÉÉ®úÒ ´ÉÉ]ÖõxÉ MÉä±Éä. xÉÉxÉɱÉÉ ½äþ BäxÉ´Éä³ýÒ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSÉä =nùɽþ®úhÉ ºÉÖSɱÉä EòºÉä iªÉÉÆSÉä =kÉ®ú +ÉVÉ ¶ÉÉävÉÖxÉ ºÉÉ{Éb÷±Éä +ɽäþ. VÉÉä EòɪÉÇEòiÉÉÇ Sɳý´É³ýÒiÉÖxÉ ´É®ú +ɱÉÉ +ºÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ±É½þÉxɨÉÉä`öªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÉiÉɳýiÉÉÆxÉÉ ´É®úSªÉÉ ¡ò³ýÒiÉ +OÉäºÉ®ú +ºÉiÉÉä. +¶ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ EòɪÉÇEòiªÉÉDZÉÉ ¤ÉÉä±ÉPÉä´Ébä÷ {ÉÆb÷ÒiÉ EòvÉÒSÉ ´É®úSÉfø ½þÉä´ÉÚ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒiÉ. iªÉÉiÉÖxÉ xÉÉxÉɱÉÉ PÉ®úÉiÉÖxÉSÉ ºÉÆPÉ¨ÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉSÉÉ ´ÉÉ®úºÉÉ Ê¨É³ýɱÉÉ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉIÉÉSªÉÉ ÊVɱ½þÉvªÉIÉ {ÉnùÉSÉÒ vÉÖ®úÉ ºÉƦÉɳýiÉÉÆxÉÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÈSªÉÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É·ÉɺÉÉSÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ =±ÉÉføÉ±É JÉÖVªÉÉ =ÆSÉÒSÉä {ÉÊ®úSÉɪÉEò `ö®ú´ÉÖ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. iªÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒ ÊnùxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ º¨ÉÞiÉÒºÉ ÊjÉ´ÉÉ®ú +ʦɴÉÉnùxÉ EÞò¹hÉÉ PÉb÷ªÉɳý {ÉÉ]õÒ±É, ´É®úÉä®úÉ. YÉÉxÉä·É®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉÉ|ɺÉÆMÉÒ º´É.xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉxªÉ´É®úÉƺÉÉä¤ÉiÉ BEòÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]õÔSÉä ¨ÉÉVÉÒ |Énäù¶ÉÉvªÉIÉ ÊxÉiÉÒxÉVÉÒ MÉb÷Eò®úÒ, ʶɴɺÉäxÉäSÉä EòɪÉÉÇvªÉIÉ ¨ÉÉ.=vnù´ÉVÉÒ `öÉEò®äú, {É.{ÉÖ. ¦É說ÉÖVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSªÉɺÉÉä¤ÉiÉ º´É. xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ ¦ÉèEÖòVÉÒ <ÇvÉÉiÉä ªÉÉÆSÉÉ {ÉiɺÉƺlÉä¨ÉvªÉä ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ º´É. xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ º´É. {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ={ÉÉJªÉ xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSªÉÉ 5 ´ªÉÉ º¨ÉÞiÉÒÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ +ʦɴÉÉnùxÉ..! ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú
  8. 8. ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 Ênù.4 ¨Éä 2014 8 ¨ÉÉxÉ´ÉÉiÉSÉ <Ç·É®ú {ÉɽþhÉÉ®äú xÉÉxÉÉ ¤ÉÉ{ÉÖ |ÉÉ. xÉÉxÉɺÉɽäþ¤É EòÉÆb÷±ÉEò®ú, iÉɱÉÖEòÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ nèù. ±ÉÉäEò¨ÉiÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ ½þÒSÉ <Ç·É®ú ºÉä´ÉÉ +ºÉÉ ºÉÆiÉ ¨É½ÆþiÉÉSÉÉ ºÉÆnäù¶É +ɽäþ. {ÉÞl´ÉÒ iɱÉÉ´É®úÒ±É |ÉiªÉäEò ¨ÉÉxÉ´ÉÉxÉä ÊnùxÉ nÖù¤É³ýªÉÉSÉÒ, Ê{Éb÷ÒiÉÉÆSÉÒ, ¶ÉÉäʹÉiÉÉÆSÉÒ, +É{ÉkÉÒEòɱÉÒxÉÉÆSÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ +ºÉÉ ªÉÉ ºÉÆnäù¶ÉÉSÉÉ +lÉÇ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ |ÉiªÉIÉÉiÉ +ºÉÉ +xÉÖ¦É´É ºÉ¨ÉÉVÉ ÊVÉ´ÉxÉÉiÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. näù´ÉÉSªÉÉ näù´½þÉ−ªÉÉ{ÉÖfäø iÉÉºÉ xÉ iÉÉºÉ vªÉÉxÉ vÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉÉ®úÒ ¨ÉÉhɺÉä ¶ÉäVÉÉ®úSªÉÉ PÉ®úÉ´É®ú VÉ®ú EòɽþÒ ºÉÆEò]õ +Éäfø´É±Éä iÉ®ú ¨ÉnùiÉÒ Eò®úÒiÉÉ vÉÉ´ÉÖxÉ VÉÉiÉ xÉɽþÒ. {É®ÆúiÉÖ +¶ÉÉ +ÉVÉSªÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ |É´ÉÞkÉÒ±ÉÉ Uäônù näùhÉÉ®úÒ ºÉÖvnùÉ EòɽþÒ ¨ÉÉhɺÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ÊVÉ´ÉxÉÉiÉ +ºÉiÉÉiÉ iªÉÉiÉÒ±É BEò ¨½þhÉVÉä º´É. xÉÉxÉÉ ¤ÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ ½äþ ½þÉäiÉä. xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖxÉÆÉ ¨ÉÒ EòvÉÒ½þÒ PÉ®úÒ näù´½þÉ−ªÉɺɨÉÉä®ú {ÉÖVÉÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ {ÉÉʽþ±Éä xÉɽþÒ. ªÉÉSÉÉ +lÉÇ iªÉÉÆSÉÒ <Ç·É®úÉ´É®ú ¸ÉvnùÉ xÉɽþÒ. +ºÉä xÉɽþÒ =±É]õ xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖ ½äþ +ÉÊvÉEò ¸ÉvnùɳÖý ½þÉäiÉä. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ nù¶ÉÇxÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ VɳýMÉÉÆ´É iÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É +¶ÉÉ 45 ÊEò.¨ÉÒ. SªÉÉ 5 ´ÉÉ−ªÉÉ Eäò±ªÉÉiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +Ê´É®úiÉ ºÉÖ¯û +ɽäþiÉ. ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É xÉ´½äþ iÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ vÉĘ́ÉEò ¸ÉvnùɳÖý +ɽäþiÉ. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ ¨É½ÆþiÉÉSÉä iÉä xÉä½þ¨ÉÒ +ÉʶɴÉÉÇnù PÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ {É®ÆúiÉÖ iªÉÉÆSÉä BEòSÉ ¨ÉÉMÉhÉä BEòSÉ +ºÉiÉä, ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉxÉ´É VÉÉiÉ ºÉÖJÉÒ +ºÉÖ näù, ºÉ´ÉÉÈxÉÉ nÖù:JÉ ¨ÉÖCiÉ `äö´É +ÉÊhÉ VÉ®ú EòÉähÉÉ´É®ú +É{ÉkÉÒ +ɱÉÒ iÉ®ú ¨É±ÉÉ ºÉnèù´É vÉÉ´ÉÖxÉ VÉÉhªÉÉSÉÒ ¤ÉÖvnùÒ näù º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÚxÉÒ {É®ú¨Éä·É®úÉEòbä÷ EòvÉÒSÉ EòɽþÒ ¨ÉÉÊMÉiɱªÉÉSÉä ¨É±ÉÉ iÉ®úÒ +É`ö´ÉiÉ xÉɽþÒ.ºÉÆEò]õÉSªÉÉ |ɺÉÆMÉÒ ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ VÉä´ÉhÉÆÉSªÉÉ iÉÉ]õɴɯûxÉ =`ÖöxÉ VÉÉhªÉÉSÉÒ iªÉÉÆSÉÒ |É´ÉÞkÉÒ ½þÉäiÉÒþ. ½þÒ JÉ®úÉäJÉ®úÒSÉ ´ÉÉJÉhÉhªÉÉVÉÉäMÉÒ ¤ÉÉ¤É +ɽäþ. ®úÉjÉÒ, +{É®úÉjÉÒ EòvÉÒ½þÒ, Eäò´½þɽþÒ ´É EÖò`äö½þÒ ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ iÉä vÉÉ´ÉÖxÉ VÉÉiÉ. VɳýMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ºÉÆOÉɨÉ{ÉÖ®ú iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ VÉxÉiÉä±ÉÉ ½þÒ ¤ÉÉ¤É YÉÉiÉ ½þÉäiÉÒþ. ºÉÆEò]õ +ɱÉä ¨½þhÉVÉä xÉÉxÉɤÉÉ{ÉÖÆxÉÉ Eò³ý´ÉÉ iÉä ¨ÉnùiÉÒ±ÉÉ ªÉäiÉÒ±É ´É ¨ÉÉMÉÇ EòÉføiÉÒ±É. ªÉɤÉɤÉiÉ xÉÉxÉÉÆxÉÒ EòvÉÒSÉ EÆò]õɳýÉ Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ. ±É½þÉxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ {ÉɺÉÖxÉ iÉä VÉä¹`öÉ{ɪÉÈiÉ xÉÉxÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ½þ´Éä ½þ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]õÔSªÉÉ ÊVɱ½þÉvªÉIÉ ¨½þhÉÖxÉ iªÉÉÆSÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ZÉɱÉÒ +ÉÊhÉ iÉä VɳýMÉÉÆ´ÉÉiÉ {ÉÉä½þSɱÉä iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ +ʦÉxÉÆnùxÉ näùhÉÉ−ªÉÉÆSÉÒ, ºÉÖ´ÉÉʺÉxÉÒxÉÒ +Éä´É³ýhªÉÉÆSÉÒ Ê®úPÉ ±ÉÉMɱÉÒ ½þÉäiÉÒ.ʴɶÉä¹É ¨½þhÉVÉä ¨ÉÉVÉÒ +É. EÞò¹hÉ®úÉ´É <ÆMɳäý,ªÉÉÆSªÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ºÉ´ÉÇ ®úÉVÉEòÒªÉ iÉlÉÉ vɨÉÇ ´É {ÉÆlÉÉSªÉÉ xÉäiªÉÉÆxÉÒ VÉxÉiÉäxÉÒ iªÉÉÆSÉä PÉ®úÒ VÉÉ´ÉÖxÉ +ʦÉxÉÆnùxÉ Eäò±Éä ½þÉäiÉä. ®úɹ]ÅõÒªÉ º´ÉƪɺÉä´ÉEò ºÉÆPÉÉSªÉÉ ¨ÉÖ¶ÉÒiÉ iɪÉÉ®ú ZÉɱªÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆSªÉɨÉvªÉä |ÉSÉÆb÷ iªÉÉMÉÒ ´ÉÞkÉÒ ½þÉäiÉÒ.{ÉnùÉSÉÒ ±ÉɱɺÉÉ iªÉÉÆxÉÉ xÉ´½þiÉÒ. ®úÉVÉEòÒªÉ ÊVÉ´ÉxÉÉiÉ |ÉSÉÆb÷ SÉfø =iÉÉ®ú +ɱÉäiÉ {É®ÆúiÉÖ iªÉÉÆxÉÒ iÉä +iªÉÆiÉ +ÉxÉÆnùÉxÉä κ´ÉEòÉ®ú±Éä. ÊxɪÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ VÉä +ºÉä±É iÉäSÉ ½þÉä<DZÉ. EòɪÉÇEòiÉÉÇ ¨½þhÉÖxÉ ¨ÉÉZÉÉ ½þCEò EòÉähÉÒ½þÒ Ê½þ®úÉ´ÉÖ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. VÉxɺÉä´ÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉZÉÒ |É´ÉÞkÉÒ EòÉähÉÒ Ê½þºÉEòÉ´ÉÖxÉ PÉä´ÉÖ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. +ºÉä iÉä xÉä½þ¨ÉÒ ¨½þhÉiÉ. ´É |ɺÉzÉ ÊSÉkÉÉxÉä ®úɽþiÉ. xÉÉ®úÉVÉÒ, nÖù:JÉ, ´ÉänùxÉÉ, ËSÉiÉÉ ½äþ ¨ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ SÉä½þ−ªÉÉ´É®ú EòvÉÒSÉ {ÉÉʽþ±Éä xÉɽþÒ. º´ÉiÉ: ½þºÉiÉ ®úɽþhÉä ´É nÖùºÉ−ªÉÉÆxÉÉ ½þºÉiÉ `äö´ÉhÉä ½þÉ iªÉÉÆSÉÉ º´É¦ÉÉ´É. VɳýMÉÉÆ´É Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä iÉä ʴɷɺiÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉɶÉÒ iªÉÉÆSÉä ÊVÉ´½þɳýªÉÉSÉä xÉÉiÉä +ɽäþ. ºÉƺlÉä´É®ú EòɽþÒ +É{ÉkÉÒ +ɱÉÒ iÉ®ú iÉä ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉnèù´É iÉi{É®ú +ºÉiÉ. iªÉɨÉÖ³äý ºÉ´ÉÇ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ´É ºÉƺlÉÉ ºÉÆSÉɱÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉä`öÉ +ÉvÉÉ®ú ´ÉÉ]äõ.

×