Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pragatdin 2015

193 vues

Publié le

123

Publié dans : Industrie automobile
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Pragatdin 2015

  1. 1. ¸ÉÓSªÉÉ |ÉMÉ]õ ÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉ ºÉÉVÉ®úÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÆfø®úÒiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ´ÉÉ®úEò-ªÉÉÆSÉä MÉhÉMÉhÉMÉÉiÉ ¤ÉÉäiÉä SªÉÉ PÉÉä¹É ´ÉÉCªÉÉxÉä xÉMÉ®úÒiÉ +ÉVÉSÉÉ ºÉÉä½þ³ýÉ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉSÉÒ |Éä®úhÉäSÉÒ, º¡Öò®úhÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É Eò¯ûxÉ näùiÉ +ɽäþ. vɨÉǺÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉVɤÉÉÆvÉhÉÒ¨ÉvªÉä ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ÊxɦɴÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä <ÊiɽþɺÉÉiÉÖxɽþÒ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. EòɳýÉSªÉÉ +ÉäPÉÉiÉ +xÉÖEÖò±É ¤Énù±É Eò¯ûxÉ PÉä´ÉÚxÉ +É{ɱÉÒ ={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ,¶ÉɺÉxÉ, ®úÉVªÉEòiªÉÉÇ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhÉä, ÊxÉiÉÒ¨ÉÖ±ªÉÉÆSÉÒ, {ɪÉÉÇ´É®úhÉÉSÉÒ VÉÉä{ÉɺÉhÉÉ Eò®úhÉä <iªÉÉnùÒ Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò ¯û{ÉÉSÉä EòɪÉÇ vɨÉǺÉƺlÉäSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú Eò¯û ¶ÉEòiÉä ½þªÉÉSÉä =nùɽþ®úhÉ ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉä EòɪÉÇ ½þÉäªÉ. ºÉ¨ÉEòɱÉÒxÉ |É´ÉɽþÉSÉä ´É Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ={ɪÉÉäMÉ +ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉiÉä.{ÉɶSÉiªÉ ÊVÉ´ÉxɶÉè±ÉÒ ÊVÉ´ÉxÉɱÉÉ ºÉÖJÉÉSªÉÉ =ÆSÉ ±ÉÉ]äõ´É®ú ¦ÉÖ®ú³ý {ÉÉb÷hÉÉ®úÒ +ɽäþ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ´ªÉCiÉÓSªÉÉ Eòbä÷±ÉÉä]õ ½þÉäiÉÉä iªÉɨÉÖ³äý ºÉÆiÉÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉ{ÉvnùiÉÒ±ÉÉ ½þªÉÉ vÉÉäCªÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ºÉÆiÉ |ÉÊiɹ]õÉxÉÉÆSÉÒ ºÉÖ{iÉ ¶ÉCiÉÒSÉä ´É±ÉªÉ ºÉ¨ÉÉVɨÉxÉÉ´É®ú xÉèÊiÉEò +ÉÊhÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò |ɦÉÉ´É {ÉÉb÷iÉä. iªÉÉ |ɦÉÉ´ÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉÉiÉÖxÉ Ê¶ÉºiɤÉvnù EòɪÉÇ Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉä ºÉIÉ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ÊxɨÉÔiÉÒ +ÉÊhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉSÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ ½þªÉÉ {ÉɪÉÉ´É®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÌlÉEò ¨ÉÖtÉÆxÉÉ ½þÉiÉ PÉɱÉÖxÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷´ÉÖxÉ +ÉhÉhªÉÉSÉä EòÉè¶É±ªÉ ºÉÞVÉxÉÊ¶É±É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉä. ½äþ EòɪÉÇ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. BJÉÉnäù ¨ÉÆnùÒ®ú VÉÉMÉÞiÉ näù´ÉºlÉÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ =nùªÉɱÉÉ ªÉäiÉä. iÉä´½þÉ iªÉÉ ¨ÉÉMÉä Êxɺ´ÉÉlÉÇ EòɪÉÇEòiÉæ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ½þªÉÉÆSÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò ÊVÉ´½þɳýªÉÉxÉä PÉäiɱÉä±Éä Eò¹]õ +ºÉiÉÉiÉ. iÉä Eò¹]õ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ PÉäiÉ +ɽäþ. +¶ªÉÉ ºÉÊGòªÉ ºÉƺlÉÉxÉÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÞVÉxɶÉÒ±É Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉCiÉÒ ´nùÉ®äú xÉ´ÉÒxÉ MÉÉä¹]õÒ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉä. ÊxɺÉMÉÇ ÊxɪɨÉÉÆSÉä ªÉÉäMªÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ={ɪÉÉäMÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ, ½þªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ºÉƺÉÉvÉxÉɨÉvªÉä ªÉÉäMªÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ®úɺÉɪÉÊxÉEò ¤Énù±É Eò¯ûxÉ PÉä´ÉÚxÉ iªÉÆÉSÉÒ xÉ´ªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä VÉÖ³ý´ÉhÉÒ Eò®úiÉä. VÉb÷i´É, PɹÉÇhÉ, =VÉÉÇ ÊxɨÉÔiÉÒ, ´ÉºiÉÖÆSÉä MÉÖhÉvɨÉÇ, ºÉÊVÉ´É +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiÉGòÒªÉÉ ´ÉèMÉ®äú ¨ÉֱɦÉÖiÉ iÉi´ÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSÉÉ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò ={ɪÉÉäÊMÉiÉäSªÉÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÞVÉxɶÉÒ±É ¶ÉCiÉÒ EòɪÉÇ Eò®úiÉä. ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ ºÉÞVÉxɶÉÒ±ÉiÉÉ +±ÉÉèEòÒEò ¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ +ÉÊnù¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉxÉɶÉÒ ºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉÆvÉiÉä.iªÉɨÉÖ³äý ¨ÉxÉɱÉÉ iªÉÉ +¨ÉªÉÉÇnù iªÉÉ ¶ÉCiÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä. ½þªÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉSÉ BEò ´ªÉCiÉÒ nÖùºÉ­ªÉÉ ´ªÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉÒ±É +MÉnùÒ iÉ®ú±É ¦ÉÉ´É VÉÉhÉÖxÉ PÉäiÉÉiÉ.ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ Eò±{ÉxÉäºÉƤÉvÉÒ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä ¨ÉxÉxÉ Eò®úiÉä. ={ɱɤvÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÉÊhÉ {ɪÉÉǪÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ´É +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úiÉä. ªÉÉiÉÖxÉ BJÉÉnùÒ Eò±{ÉxÉÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ½þÉäiÉä. ¨ÉÉʽþiÉÒ Ê¨É³ýÊ´ÉhÉä, +ÉEò±ÉxÉ ½þÉähÉä, Eò±{ÉxÉäSÉÉ |ÉiªÉIÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +¶ÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒSªÉÉ {ÉɪɭªÉÉ +ºÉiÉÉiÉ. ½þÒ +Énù¶ÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ +ɽäþ. ´ÉäMɳäý EòɽþÒ Eò®úÉ´Éä ½þªÉÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÖhÉÇ vªÉɺÉÉxÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉCiÉÒ Ê´ÉEòºÉÒiÉ +ÉÊhÉ |ÉMɱ¦É ZÉɱÉä±ÉÒ +ºÉiÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉÒ xÉèºÉÇÊMÉEò ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉiiÉÒ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ={ɪÉÉäMÉÉiÉ xÉ +ɱªÉÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä Ê´ÉEòɺÉÉSÉä |ɶxÉ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþiÉ. BEò ºÉvÉùxÉ +ÉÊhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É nùÊ®úpù xÉÉMÉÊ®úEò +¶ÉÒ ÎºlÉiÉÒ ½þÉähªÉɨÉÉMÉä vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉä ÊxÉιGòªÉ , º´ÉÉlÉÔ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòɽþÒ |ɨÉÉhÉÉiÉ EòÉ ½þÉä<ÇxÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ɽäþ. ½þªÉɤÉɤÉÒ±ÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ +{É´ÉÉnù +ɽäþ. ºÉÞVÉxÉÊ¶É±É Eò±{ÉxÉɶÉCiÉÒ ½þÒ ¤É½ÖþiÉÉƶÉÒ +ÆiÉ®ú¨ÉxÉɶÉÒ ÊxÉMÉb÷ÒiÉ +ºÉiÉä. ½þÒ ºÉÆSɱÉÒiÉ {ÉvnùiÉÒxÉä EòÉ¨É Eò®úiÉä. ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÞVÉxɶÉÒ±ÉiÉäSÉÉ |ÉiªÉªÉ näùiÉä. ½þªÉÉ ¶ÉCiÉÒSÉÉ vÉĘ́ÉEò +vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉƺlÉÉxÉä, näù´ÉɱɪÉä +´ÉʱɪÉÉ ºÉƺlÉÉxÉä +¶ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉÆSÉÒ vÉÖ®úÉ ºÉÉƦɳýhÉÉ­ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¨Éä³ ºÉÉvÉÖxÉ IɨÉiÉÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, {ɪÉÉÇ´É®úhÉ, +É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ, Ê´ÉEòɺÉÊxÉiÉÒ +´É±ÉƴɤÉÚxÉ ºÉ´ÉÉÈÊMÉhÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷Ê´ÉhªÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånù´ÉÉ´ÉÉ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVɨÉxÉÉ´É®ú xÉèÊiÉEò |ɦÉÉ´ÉÉxÉä ®úÉVªÉ Eò®úÉ´Éä. ½äþ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ +lÉÉÇiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ Ênù´ªÉ ¶ÉCiÉÒ <iÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉÉÆSªÉÉ EòiªÉÉÈxÉÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉ |ɺÉÆMÉÒ {É®úiÉ ºÉÖSÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ.ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ, ´ÉÉ®úEò­ªÉÉÆxÉÉ ½þªÉÉ +±ÉÉèÊEòEò ´ªÉCiÉÒ¨Éi´ÉÉSÉÒ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ ªÉäiÉ ®úɽþÒ±É. iªÉɨÉvÉÖxÉ Ê¨É³ýhÉÉ­ªÉÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò ¤É³ýÉ´É®ú Eò³ýÒEòɳýÉ´É®ú ¨ÉÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉä ºÉɨÉlªÉÇ iªÉÉÆSªÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä<DZÉ. - ªÉ¶ÉÉänùÉ ¨ÉÉÆVÉ®äú EÖò. ´Éè¹hÉ´ÉÒ xÉÉ´ÉEòÉ®ú ½þÒxÉä xÉÞiªÉEò±ÉäxÉä ÊVÉEÆò±ÉÒ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ ¨ÉxÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É - iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É EòɱÉJÉäb÷ ªÉälÉä ¨É®úÉ`öÒ |ÉÉ. {ÉÖ´ÉÇ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶Éɳäý¨ÉvªÉä ºxÉä½þºÉƨ¨Éä±ÉxÉ xÉÖEòiÉäSÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±Éä.ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ ºÉ®ú{ÉÆSÉ ºÉÉè.¨ÉVÉÖ¹ÉÉiÉÉ<Ç SÉÉäJÉÆbä÷ ½þªÉÉ ½þÉäiªÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É {ÉÉä±ÉÒºÉ {ÉÉ]õÒ±É ®úɨÉEÞò¹hÉ ¤ÉÖ¯ûEò±Éä, iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ +vªÉIÉ Ê¶É´ÉÉ MÉÖ®ú´É, OÉÉ.{É.ºÉnùºªÉÉ wÉÖ{ÉiÉÉiÉÉ<Ç EòºiÉÖ®äú, ¨ÉÉVÉÒ OÉÉ.{É.ºÉnùºªÉ ½þÒxÉä ¨Éä½ÆþnùÒ ±ÉMÉÉ<Ç iÉä®äú ½þÉlÉÉå ¨Éä ªÉÉ ÊMÉiÉÉ´É®ú xÉÞiªÉ ºÉÉnù®ú Eò¯ûxÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ¨ÉÆjɨÉÖMvÉ Eäò±Éä. ½äþ MÉÒiÉÉ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ={ÉκlÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉäʽþiÉ Eäò±ªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ MÉɴɦɮú ½þÉäiÉÒ. ¤É³ýÒ®úɨɦÉÉ>ð EòÉäEòÉ]äõ, ºÉÖnäù¶É JÉÆbä÷®úÉ´É,®úÉVÉÖ xÉÉ´ÉEòÉ®ú, ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ¨Éä]õÉÆMÉä, ºÉ½þÉ Ê¶ÉIÉEò <ÆMɳäý, +VÉɤɮúÉ´É ºÉ¨nÖù®ú, vɨ¨É{ÉÉ±É ´ÉÉxÉJÉbä÷, ºÉÖÊxÉ±É ºÉ®únùÉ®ú, +xÉÆiÉÉ xÉÉ´ÉEòÉ®ú, ºÉÖÊxÉ±É ½äþ±ÉÉäbä÷ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò EòɪÉÇGò¨É ºÉÉnù®ú Eäò±Éä. iªÉɨÉvªÉä 3 ­ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EÖò. ´Éè¹hÉ´ÉÒ xÉÉ´ÉEòÉ®ú Eò±{É´ÉÞIÉ - ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`ö, `öÉhÉä:¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`öÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1978 ºÉɱÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¨ÉÖiÉÔ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 7 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 1985 ®úÉäVÉÒ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. 1980 ºÉɱÉÉ{ÉɺÉÖxÉ nù®ú {ÉÉèÌhɨÉäºÉ ºÉiªÉxÉÉ®úɪÉhÉ {ÉÖVÉäxÉä +ɪÉÉäVÉxÉ +ºÉiÉä. ªÉÆnùÉ 28 ºÉ{]åõ¤É®ú ®úÉäVÉÒ ¨É`öÉºÉ 31 ´É¹Éæ {ÉÖhÉÇ ZÉɱÉÒ +ɽäþiÉ. nù®ú MÉÖ¯û´ÉÉ®úÒ 6** iÉä 7** +É®úiÉÒ, ¨É`öÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉ =iºÉ´É, MÉÖ¯û{ÉÉèÌhɨÉÉ, MÉhÉä¶ÉÉäiºÉ´Éɺɽþ <iÉ®ú =iºÉ´É½þÒ ºÉÉVÉ®äú Eäò±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉä ¸ÉÒ. Ê´ÉxÉªÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòiÉÇ´ªÉnùIÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ +ÉføÉ´ÉÉ. {ÉÖ´ÉÔSªÉÉ BäÊiɽþÉʺÉEò ´É +ÉVÉSªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò `öÉhÉä ¶É½þ®úÉiÉ ®úɨɨÉɯûiÉÒ ®úÉäb÷´É®ú BEòÉ ]õÉäEòÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÖºÉ ¸ÉÒ. Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÒ ºÉÆSÉÉʱÉiÉ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉÆSÉÉ ¨É`ö +ɽäþ. MÉä±ÉÒ 21 ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ +Ê´É®úiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþ. iªÉÉ ¨É`öÉSÉÒ vÉÖ®úÉ ¸ÉÒ Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷SÉ +ɽäþ. vÉĘ́ÉEò PÉ®úhªÉÉSªÉÉ ´ÉÉ®úºiÉ´ÉÉSÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉäxÉÆ Eäò±É +ɽäþ. {Énù´ÉÒ +¦ªÉɺÉGò¨É {ÉÖhÉÇ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉ ÊxÉ´Éb÷iÉÉ º´ÉiÉ:±ÉÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉÆ +ɽäþ. º´ÉiÉ:SªÉÉ PÉ®úÉiÉ MÉVÉÉxÉxÉÉSÉä iÉè±ÉÊSÉjÉ ¨Éfø´ÉÚxÉ iÉä ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉiÉ +É{ÉhÉɺɨÉÉ´ÉäiÉ <iÉ®ú ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉ´ÉÖxÉ PÉäiÉÉiÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉjÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxɽþÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÓSªÉÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉiÉÖxÉSÉ ¦ÉVÉxÉ ÌEòiÉxÉÉÆSÉÉ nÖù¨ÉnÖù¨ÉÉ]õ ¨É]õÉiÉ ºÉÉiªÉiªÉÉxÉä +ºÉiÉÉä. iªÉÉÆSªÉÉEòb÷Ò±É EòɪÉÇiÉi{É®úiÉÉ ´É ºÉÆPÉ]õxÉ EòÉè¶É±ªÉɨÉÖ³äý ºÉä´ÉEò­ªÉÉÆxÉÉ iÉÉ®äú´É®úSÉÒ EòºÉ®úiÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. VÉÉä¶ÉÒSƪÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò SÉÉiÉÖªÉÇ, ¦ÉCiÉÓSÉÉ +Éä±ÉÉ´ÉÉ, ʶɺiÉ =iEÞò¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Êxɺ´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉɦÉÉ´É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä. +¶ªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉÒ±É ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`ö `öÉhªÉÉiÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ. Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ 1992 ºÉɱÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iÉnùxÉÆiÉ®ú 1999 ºÉɱÉÒ 13 ¦ÉCiÉÉÆxÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ¨É`ö ½þÒ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÖhÉÇ EòiÉÇ´ªÉÊxɹ]õiÉäiÉÖxÉ ¡Öò±ÉhÉÉ®úÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉÆSÉÉ Eò±{É´ÉÞIÉ ¨½þhÉhÉä ´ÉÉ´ÉMÉä `ö®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 022- 25428077, 9821622687 ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`ö, `öÉhÉä Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 3 ¤ÉɤÉÉ ¦ÉªÉä |ÉEò]õ ÊSÉ±É¨É SÉiÉÉEäò- ºÉÖMÉÆvÉ ¡èò±ÉÉ<Ç vÉÖhÉÒ VɱÉÉEäò -EÖòÊ®úiÉÒªÉÉä EòÉ +ÆiÉ {ÉkÉ±É UÖô]õÒ EòÉä +¨ÉÞiÉ ¤ÉxÉÉEäò -+xÉÉVÉ ¨É½þi´É ®äú±ÉMÉÉb÷Ò EòÉä `ö½þ®úÉEäò- SɨÉiEòÉ®ú |ÉEò]õ ¦ÉªÉä MÉVÉÉxÉxÉ ¤ÉɤÉÉ- ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¦É±ÉÉ<Ç Eäò ʱÉB SÉÖxÉ ¦ÉÉEò®ú - ¯ûJÉÒ ºÉÖEòÒ EòÉ º´ÉÉnù +zÉ {É®ú¥ÉÀ MÉhÉMÉhÉÉiÉ ¤ÉÉäiÉä - UÖô]åõMÉä ¦É´ÉºÉÉMÉ®ú Eäò MÉÉäiÉä ºÉ{iÉ MÉÖhÉ - vÉ®ú¨É ´ªÉɺÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ®ú¨Éä¶É ʨɸÉÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É 7875340711
  2. 2. ®äú±´Éä MÉä]õ Vɴɳý, +ÉEòÉä]õ ®úÉäb÷,¶ÉäMÉÉÆ´É |ÉÉä.|ÉÉ. ºÉÖvÉÉEò®ú ¨ÉÖÆbä÷ ¨ÉÉä: 9921909678 OÉɽþEòÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉäiÉ ºÉEòɳýÒ 7 iÉä ®úÉjÉÒ 11 |ÉMÉ]õÊnùxÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ vɨÉÇ EòÉä ºÉ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ{É®ú ±ÉÉxÉä MÉVÉÉxÉxÉ |ÉEò]õ ½ÖþB ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ ®úÉä¶ÉxÉÒ EòÉä VɱÉÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* nÖùJÉÒªÉÉ®úÉä Eäò nÖù:JÉÉä EòÉä ʨÉ]õÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* xÉMxÉɴɺlÉÉ EòÉä vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ ºÉÆiÉ xÉä CªÉÉäÊEò, iªÉÉMÉ EòÉ ¨É½þi´É ºÉ¨ÉZÉÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* ±ÉÉäMÉ ½þÉlÉÉä ¨Éä JÉxVÉ®ú ʱÉB PÉÚ¨É ®ú½äþ ½èþ, ªÉä xÉ¡ò®úiÉÉä EòÉ ¨ÉxVÉ®ú PÉ]õÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* VÉ¤É ºÉÉ®úÒ nÖùÊxɪÉÉ MÉ¨É ¨Éä bÖ÷¤É ®ú½þÒ lÉÒ, iÉ¤É VɨÉÉxÉä EòÉä JÉÖʶɪÉÉ ±ÉÉè]õÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* VÉ¤É +vɨÉÇ ¤ÉføiÉÉ MɪÉÉ, iÉ¤É ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ, vɨÉÇ EòÉä ºÉ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ±ÉÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* ÊEò¶ÉÉä®EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ. ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ºlÉÉÊxÉEò YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉºÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ®úºiÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ +ʦɪÉÉxÉ 2015 SªÉÉ ®úÉVªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉxÉä Ênù. 31 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ±ÉÉ ¨ÉÉ. ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ näù´Éåpù ¡òb÷hÉ´ÉÒºÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉÖ¦É ½þºiÉäºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ¨ÉÉ. ºÉÆSÉɱÉEò Ê´ÉtÉlÉÔ Eò±ªÉÉhÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ºÉÖSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Ênù.10/9/2014 iÉä 30/12 /2014 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ®úºiÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ +ʦɪÉÉxÉ ®úɤÉʴɱÉä. iªÉɨÉvªÉä ËxɤÉvÉ º{ÉvÉÉÇ, ÊSÉjÉEò±ÉÉ º{ÉvÉÉÇ, ´ÉEÞòi´É ´ÉÉnùÊ´É´ÉÉnù º{ÉvÉÉÇ, ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEòÉƶÉÒ ºÉÆ´ÉÉnù, ®úÉäb÷ ¶ÉÉä,{ÉlÉxÉÉ]õªÉ, EòɪÉǶÉɳýÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ VÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ +ºÉä +xÉäEò ={ÉGò¨É ®úɤÉʴɱÉä. ºÉnù®ú ={ÉGò¨ÉÉSÉÉ |ɺiÉÉ´É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷ÒxÉÆiÉ®ú ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ +{{É®ú {ÉÉä±ÉÒºÉ ¨É½þɺÉÆSÉɱÉEò ´ÉɽþiÉÖEò, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSªÉÉEòbÖ÷xÉ |ɺiÉÉ´ÉÉSÉä ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ ¨ÉvªÉä 100 MÉÖhÉÉÆ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ MÉÖhÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä Eò®úÒiÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉnùªÉɱɪÉÉSªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉºÉ ®úÉVªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú PÉÉäÊIÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ºÉnù®ú ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒSÉä EÖò±ÉMÉÖ¯û b÷Éì. ¨ÉÉä½þxÉ JÉäb÷Eò®ú ´É ®úÉäºÉäªÉÉä ºÉ¨Éx´ÉªÉEò |ÉÉ. b÷Éì. +®úË´Énù näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶É ´É ºÉÖSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú, ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ |É®äúhÉäxÉä iɺÉäSÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.+É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ, ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÉSÉɪÉÉÇ Ê¨ÉxÉÉIÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ®úÉäºÉäªÉÉä EòɪÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì. {ÉÒ.´½þÒ. Ë{ÉMɳäý, |ÉÉ. EÖò. º´É{xÉÉ ¨ÉÉxÉJÉè®ú, |ÉÉ. {ÉÖÆbä÷ ªÉÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉ ®úɺÉäªÉÉä º´ÉªÉƺÉä´ÉEò ªÉÉÆSªÉÉ {É®úҸɨÉÉiÉÖxÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉʴɱªÉÉxÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉºÉ +¦ÉÖiÉ{ÉÖ´ÉÇ ªÉ¶É |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ +ɱÉä. ªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉSªÉÉ ªÉ¶ÉɨÉvªÉä Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä ¦ÉÉ>ð Ê{Énùb÷Ò, |ÉÉ. ºÉÉäxÉÉäxÉä, |ÉÉ. näù¶É¨ÉÖJÉ, |ÉÉ. SÉÉƦÉÉ®äú, |ÉÉ. EÖò.VÉ´ÉÆVÉɳý ´É ʶÉIÉEäòkÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉä±ÉÉSÉä ºÉ½þEòɪÉÇ Eäò±Éä. iÉ®ú ªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉºÉ |ɺÉÉ®ú ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆxÉÒ VÉxÉʽþiÉÉlÉÇ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò¯ûxÉ ºÉnù®ú {ÉÖ®úºEòÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ¨ÉÉä`äö ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ênù±ªÉÉSÉä ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆxÉÒ |ɺÉÉ®ú¨ÉÉvªÉ¨ÉÉƶÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ®úºiÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉiÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉxÉä {É]õEòʴɱÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ºlÉÉÊxÉEò YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ®úºÉɪÉxɶÉɺjÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉEò B.ʤÉ. ´ÉÉbä÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉpùÉ´ÉiÉÒ VÉÒ SÉÆpù{ÉÖ®ú ªÉälÉÒ±É BxÉ.BºÉ. ºÉɪÉxºÉ +Äb÷ +É]Çõ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ªÉälÉä ZÉɱÉ䱪ÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ EòɪÉǶÉɳäýiÉ ¶ÉɺjÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú ºÉƶÉÉävÉxÉ {Éä{É®ú ºÉÉnù®ú |ÉÉ.´ÉÉbä÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉlÉ¨É {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê´ÉxÉÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ½þÉähÉÉ®ú ¤ÉÆnù ¶ÉäMÉÉÆ´É (Ê´É.|É) ÊVɱ½þªÉÉiÉ Ê´ÉxÉÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ iÉi´ÉÉ´É®ú Eò±ÉÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +xÉäEò iÉÖEòb÷ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ¨ÉÉjÉ, ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvªÉä |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ xÉ +ɱªÉÉxÉä ±É´ÉEò®úSÉ ªÉÉ iÉÖEòb÷ªÉÉ ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É, +ºÉä ºÉÆEäòiÉ Ê¶ÉIÉhÉ ={ɺÉÆSÉɱÉEòÉÆxÉÒ Ênù±Éä +ɽäþiÉ. ªÉÉ ÊxÉhÉǪÉɨÉÖ³äý nùVÉænùÉ®ú ʶÉIÉEòÉÆ+¦ÉÉ´ÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ]õ³äý±É, +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ Ê´Énù¦ÉÇ VªÉÖÊxÉ+®ú EòÉì±ÉäVÉ Ê]õSɺÉÇ +ºÉÉäʶÉB¶ÉxÉSªÉÉ Ê¶É¹]õ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É Ê¶ÉIÉEòÉÆSªÉÉ +xÉäEò |ɶxÉÉ´É®ú +±ÉÒEòbä÷SÉ Ê¶ÉIÉhÉ ={ɺÉÆSÉɱÉEòÉƶÉÒ SÉSÉÉÇ Eäò±ÉÒ ´É ¨ÉÉMÉhªÉÉÆSÉä ÊxÉ´ÉänùxÉ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä. ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Ê´ÉxÉÉ+xÉÖnùÉÊxÉiÉ iÉi´ÉÉ´É®ú ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ênù±ªÉÉxÉä ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Eò±ÉÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉäSÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ. ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvªÉä ¨ÉÉjÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eäò±ÉÒ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³äý Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¨ÉÉä`äö xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ¦ÉʴɹªÉÉiÉ ½þÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉä>ð xɪÉä, ªÉÉ où¹]õÒxÉä ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvÉÒ±É iÉÖEòb÷ªÉÉ iÉiEòɳý ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ªÉÉiÉ, +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Ê´ÉVªÉÖC]õÉxÉä Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. nù®ú¨ªÉÉxÉ Ê¶ÉIÉhÉ ={ɺÉÆSÉɱÉEòÉÆxÉÒ ½þÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ ¨ÉÉxªÉ Eò®úÒiÉ ±É´ÉEò®úSÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ Ê½þiÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉäiɱÉÉ VÉÉ<DZÉ. +ºÉä ºÉÆEäòiÉ Ênù±Éä Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 6 ¶ÉäMÉÉÆ´É (®úÊ´É iÉɪÉbä÷) ºlÉÉÊxÉEò ¸ÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä Ê´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ xÉì¶ÉxÉ±É ºÉɪÉxºÉ +Éì±ÉÆÊ{ɪÉÉb÷ ªÉÉ {ÉÊ®úIÉäiÉ PÉ´ÉPÉ´ÉÒiÉ ªÉ¶É ʨɳýʴɱÉä. 25 xÉÉä´½åþ¤É®ú 2014 ®úÉäVÉÒ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ {ÉÊ®úIÉäiÉ 26 Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉä ½þÉäiÉä iªÉÉ{ÉèEòÒ <ªÉkÉÉ 8 ¨ÉvÉÖxÉ ºÉÆÊVÉ´ÉxÉÒ SÉÆpùEòÉÆiÉ ¨ÉÉxÉä ªÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔxÉä ºÉÖ´ÉhÉÇ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. @ñʹÉEäò¶É ´ÉºÉÆiÉ ´É­½Ébä÷ ªÉÉxÉä ®úVÉiÉ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä iÉ®ú +ʦÉVÉÒiÉ ÊxɳýEÆò`ö +ÆnÚù®úEò®ú ªÉÉxÉä EòÉƺªÉ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. 10 ´ÉÒ ¨ÉvÉÖxÉ MÉÉè®ú´É MÉhÉä¶É ´ÉÉEòbä÷ ªÉÉxÉä |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò ʨɳý´ÉÖxÉ ºÉÖ´ÉhÉÇ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. ÊEò®úhÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¤ÉÉänùbä÷ ªÉÉxÉä ®úVÉiÉ {ÉnùEò iÉ®ú ¶É®únù ºÉÆVÉªÉ xÉì¶ÉxÉ±É +Éì±ÉÆÊ{ɪÉÉb÷ {É®úÒIÉäiÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¶ÉɳäýSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ºÉÖªÉ¶É {É´ÉÉ®ú ªÉÉxÉä EòÉƺªÉ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. <iÉ®ú ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä. ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä, ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉÉè.ʨÉxÉÉIÉÒiÉÉ<Ç ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ,ºÉ´ÉÇ Ê¶ÉIÉEò ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä EòÉèiÉÖE ´É +ʦÉxÉÆnùxÉ ò Eäò±Éä Eäò±ÉÉ ªÉɨÉvªÉä 16 º{ÉvÉÇEòÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ iªÉɨÉvªÉä |ÉÉ.B.¤ÉÒ. ´ÉÉbä÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉEòÉÆSÉä {ÉÉ®úÒiÉÉäʹÉiÉEò |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ EòɨÉÊMÉ®úÒ¤Éqù±É ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä, |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.JÉb÷ºÉÉxÉ ´É ºÉ¨ÉºiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉÞÆnùÉEòbÖ÷xÉ +ʦÉxÉÆnùxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. |ÉMÉ]õÊnùxÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ ¸ÉÒ.¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É ¦ÉɺEò®ú®úÉ´É SÉÉèlÉä ºÉÆVÉªÉ {ÉÖVÉÉ ¦ÉÆb÷É®ú ¨É½þÉ´nùÉ®ú {ÉÉä±ÉÒºÉ SÉÉèEòÒVɴɳý,¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÆVÉªÉ ¦ÉÉÆb÷Ò ¦ÉÆb÷É®ú ºxÉä½þÉVÉƱÉÒ ¨ÉÉEæò]õ, ¸ÉÓSÉä ¨ÉÆnùÒ®úÉVɴɳý,¶ÉäMÉÉÆ´É iÉÉƤªÉÉ-Ê{ÉiɳýÒSÉä ´É {ÉÆSÉvÉÉiÉÖSÉä ¨ÉÖiªÉÉÇ, ¨ÉÆnùÒ®ú,Eò³ýºÉ ´É {ÉÖVÉäSÉÒ ¦ÉÉÆb÷Ò `öÉäEò ´É ÊEò®úEòÉä³ý ºÉÉ`öÒ 9850373916,9922962916 ¶É¨ÉÉÇ ¨ÉäºÉ¨ÉÖCiÉÉ<Ç xÉMÉ®ú,<ÆÊVÉ.EòÉì±ÉäVÉ Vɴɳý,¶ÉäMÉÉÆ´É º´ÉÉÊnù¹]õ ´É ¯ûSÉEò®ú ¦ÉÉäVÉxÉ ¨ÉÉʺÉEò JÉÉxÉɴɳý, ¨ÉÉʺÉEò b÷¤Éä, |ÉMÉ]õÊnùxÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ Ê´ÉVÉªÉ ¶É¨ÉÉÇ 9405257492
  3. 3. ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉÉ <iÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉÉÆxÉÉ |Éä®úEò EòɪÉÇ+Énù¶ÉÇ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ Mɯûb÷ZÉä{É 10´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò-2015 12 ´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò-2015 .BEòÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉäSªÉÉ <ÇÊiɽþɺÉÉÊiÉ±É ¶ÉiÉEò ¨É½þÉäiºÉ´ÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É <ÇÊiɽþÉºÉ PÉb÷Ê´ÉhÉÉ®úÒ `ö®úiÉä.iªÉÉ iªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÊVÉ´ÉxÉÉSÉä ÊSÉjÉ ´É SÉÊ®újªÉ ¤Énù±ÉhªÉÉSÉä EòɪÉÇ ºÉƤÉvÉÒiÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉä. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ Ê¶ÉºiɤÉvnù,ÊxÉ´ªÉǺÉxÉÒ ¡òÉèVÉ ºÉÖºÉƺEÂòÉ®úÒiÉ Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉÉxÉ iɳýÉMɳýÉiÉÒ±É ={ÉäÊIÉiÉÉÆxÉÉ +|ÉiªÉIÉ{ÉhÉä Ê´ÉEòɺÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ näùiÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉä EòɪÉÇ |Éä®úhÉÉnùɪÉÒ `ö®úhÉÉ®äú +ɽäþ.|Énäù¶ÉÉSªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É +ÉÌlÉEò ÊVÉ´ÉxÉÉSÉä ÊSÉjÉ ¤Énù±ÉÖxÉ |Énäù¶ÉÉSÉÉ EòɪÉÉ{ÉɱÉ]õ Eò®úhªÉÉSÉä ºÉɨÉlªÉÇ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò +Êvɹ`öÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |ÉEò±{ÉÉƨÉvªÉä +ɽäþ. ½þªÉÉ |Énäù¶ÉÉiÉÒ±É ½þVÉÉ®úÉä xÉ´ÉiɯûhÉÉÆxÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ÊiɺɮúÉ b÷Éä³ýÉ näù´ÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ EòɪÉÇ ½äþ ºÉƺlÉÉxÉ Eò®úiÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ ¶É½þ®úÉSªÉÉ ¡Öò¡òÉ]õªÉÉiÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉä EòÉ¨É ºÉÖ¯û ZÉɱÉä {ÉÖfäø ®úÉÆMÉiÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ZÉɱÉÉ. näù¶ÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ näù´ÉºlÉÉxÉÉÆSÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxɱÉÉ ±ÉɦɱÉä±ÉÉ ºÉ¨ÉÇÊ{ÉiÉ ´ÉÞkÉÒSÉÉ ºÉä´ÉÉvÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ, ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉSÉä ¨ÉֱɦÉÖiÉ |ɶxÉ ºÉÉäb÷Ê´ÉhªÉÉSÉÒ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ IɨÉiÉÉ ½äþ +xÉÖEò®úhÉÒªÉ +ɽäþ. ½ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉÉÆxÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxɱÉÉ VÉ®ú nùkÉEò MÉ䱪ÉÉºÉ iªÉÉ iªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉbÖ÷xÉ ªÉä<DZÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉxÉä ½äþ ʺÉvnù Eäò±Éä±Éä +ɽäþ. iªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ +Énù¶ÉÇ EòɪÉÇ ºÉƺEÞòiÉÒ¨ÉÖ³äý +±ÉÉèEòÒEò ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉä´É®ú +ÉvÉÉ®ú±Éä±Éä ºÉƺlÉÉxÉ ¨½þhÉÖxÉ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉ VÉÉ<DZÉ. ¤É̽þMÉÉä±É ˦ÉMÉÉ´É®ú VÉä´½þÉ ºÉÖªÉÉÇSÉÒ ÊEò®úhÉä {Éb÷iÉÉiÉ iÉä´½þÉ iªÉÉiÉÖxÉ =VÉÉÇ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉä.ºÉÖªÉÉÇSÉä EòÉ¨É ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ¸ÉÒ.BºÉ.BºÉ.{ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉäEòbÖ÷xÉ PÉb÷iÉä. iªÉÉÆSªÉɨÉÖ³äý |ÉiªÉäEò Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉɨÉvªÉä =iºÉɽþ ´É SÉèiÉxªÉ¶ÉCiÉÒ VÉÉMÉʴɱÉÒ VÉÉiÉä. ½þÒ ¶ÉCiÉÒ +iÉÒƨÉiÉ: ºÉƺlÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉä¹ÉEò `ö®úiÉä. ºÉƺlÉäSÉÉ |ÉiªÉäEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉä´ÉEò ªÉälÉä Ê´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ɽäþ +ºÉä ¨ÉÉxɱÉä VÉÉiÉä. |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ ºÉɨÉÖnùÉʪÉEò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EÞòiÉÒiÉÖxÉ ºÉƺlÉäSÉÒ Ê´ÉvÉɪÉEò EòɪÉÇ =¦Éä ®úúúɽþiÉä . ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ ½þÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ =qäù¶É +ºÉ±ªÉÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉ ¶ÉCiÉÒ ´ÉÉføiÉ +ɽäþ. ºÉɨÉÉÊVÉEò ={ÉGò¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ xÉèÊiÉEò ´É +vªÉÉÎi¨ÉEò |ɦÉÉ´É +ɽäþ. ªÉälÉÒ±É EòɪÉǺÉƺEÞòiÉÒ Ê¶ÉºiÉÒiÉÖxÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ.¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ¨ÉxɶÉÉÆiÉÒ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƺlÉÉxÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊxɨÉÔiÉÒ Eò®úÒiÉ +ɽäþ.Ënùb÷ÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉEòbÖ÷xÉ ºÉƺEÞòiÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÊhÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ BEòÉi¨ÉÒiÉäSÉÒ VÉÉä{ÉɺÉxÉÉ ½þÉäiÉä. <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ VÉÉMÉÊiÉEò {ÉÉiɳýÒSÉÉ VÉxɺÉÆ{ÉEÇòºÉÉvɱÉÉ VÉÉiÉÉäþ.ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ºÉÉʽþiªÉɨÉvÉÒ±É ¶É¤nù +xÉ ¶É¤nù ºÉiªÉÉSªÉÉ EòºÉÉä]õÒ´É®ú +ÉvÉÉ®ú±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉƺlÉÉSªÉÉ EòɪÉǺÉƺEÞòiÉÒ¨ÉvÉÖxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÊxɨÉÔiÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÆ{ÉkÉÒ, +ÉÌlÉEò, ¤ÉÉèvnùÒEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ.+ʱÉEòbä÷ ®úÉVÉÊxÉiÉÒ vɨÉÉÇSÉÉ +É¸ÉªÉ PÉä´ÉÚxÉ +É{ɱÉä +κiÉi´É Ê]õEò´ÉÚxÉ +ɽäþ. {ÉhÉ ºÉƺlÉäxÉä vɨÉÇ ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ +ʱÉ{iÉ ®úÉʽþ±ªÉÉxÉä ®úÉVÉEòÒªÉ ¶ÉCiÉÓxÉÉ +É{ɱÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånù´ÉÖxÉ EòɪÉÉǨÉvªÉä EÖò`ö±ÉÒ½þÒ fø´É³ýÉfø´É³ý Eò®úhªÉÉSÉä vÉÉb÷ºÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.¨ÉÉä`öªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉÉÆxÉÉ ®úÉVÉÉ¸ÉªÉ Ê¨É³ýɱªÉÉxÉä iÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ZÉɱÉÒ. ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÒºÉÉä¤ÉiÉSÉ iªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉä {ÉÉÊ´ÉjªÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ. ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ ¨ÉvªÉä +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ º{ɶÉÇ xɺɱªÉÉxÉä ½äþ ºÉƺlÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä =SSÉ xÉèÊiÉEò, +vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉɨÉlªÉÇ Ê]õEò´ÉÚxÉ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ´É ºÉƺEÂòÞiÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉɺÉÉä¤ÉiÉ ®äúÉVÉMÉÉ®ú ÊxɨÉÔiÉÒ {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ºÉÆ®úIÉhÉ,+É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ <iªÉÉnùÒ ¨ÉÉxÉ´ªÉ ¶ÉÉJÉɨÉvªÉä ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ EòɨÉÊMÉ®úÒ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ½äþ EòɪÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòiÉÒ ´É ¨ÉÉiÉÒ±ÉÉ {ÉÉä¹ÉEò +ºÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ =kÉ®úÉäkÉ®ú |ÉMÉiÉÒ ½þÉäiÉ ®úɽþÒ±É. +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÉiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxɺÉÉ®úJªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. |ÉMÉiÉ ªÉÖMÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½þÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉɤÉÒEòbä +iªÉÉEò̹ÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. vÉĘ́ÉEò ºlɳý +ÉÊhÉ ºlɳýÉƶÉÒ +ºÉhÉÉ­ªÉÉ ºÉƺEòÉ®úhÉÉSÉÒ +ÉVÉ Eò¨ÉÒ +Éfø³ýiÉä. ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäiÉ ±ÉÉä{É {ÉÉ´ÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ ºÉÉ®úJªÉÉ vÉĘ́ÉEò, +vªÉÉÎi¨ÉEò ºlɳýÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ {ÉÖx½þÉ =ÆSÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä EòɽþÒ º´ÉÉlÉÔ ±ÉÉäEò ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ ={ÉGò¨É Eò¯ûxÉ ±ÉÉäEò¦ÉÉ´ÉxÉäSÉÉ MÉè®ú ¡òɪÉnùÉ PÉähªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉiÉ.ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ,näù¶ÉÉSªÉÉ, ºÉ´ÉÉÇSªÉÉ =zÉiÉÒSªÉÉ ½äþiÉÖxÉä +ɽäþ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ EòɪÉÇ {ÉvnùiÉÒ, Ê´ÉSÉÉ®ú¶Éè±ÉÒ, ªÉÉÆxÉÉ +vªÉÉi¨ÉÉSÉä ÊxÉκºÉ¨É +Êvɹ]õÉxÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòɪÉÇ ÊxÉnùÉæ¹É |ÉEòÉ®úSÉä ½þÉäiÉä.½þÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ +Énù¶ÉÇ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ PÉähªÉɺÉÉ®úJÉÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®äú +ÉÊhÉ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ : ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®äú +Éfø³ÚýxÉ ªÉäiÉÉiÉ.où¹]õÉiÉ Ê¨É³ýɱÉÉ ËEò´ÉÉ +xÉÖ¦ÉÂÖiÉÒ ZÉɱÉÒ +ºÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉä iªÉÉ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®ú |ɨÉÖJÉÉEòbÖ÷xÉ ºÉÆÉMÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. EòɽþÒ ¨ÉÆnùÒ®äú PÉ®úÉiÉSÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÆnùÒ®úÉSªÉÉ ±É½þÉxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÖVÉxÉ, +SÉÇxÉ, MÉVÉÉxÉxÉ Ê´ÉVÉªÉ OÉÆlÉÉSÉä {ÉÉ®úɪÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ{ÉèEòÒ EòɽþÒ ¨ÉÆÊnù®ú |ɨÉÖJÉ º´ÉʽþiÉɺÉÉ`öÒ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä +Éfø³ýiÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä ¡òÉä]õÉä, Eìò±Éåb÷®ú, nèùxÉÆnùÒxÉÒ, {ÉÉälÉÒ, ªÉÉÆSÉä |ÉEòɶÉxÉ Eò¯ûxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEòoù¹]õÒxÉä Ê´ÉGòÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉÉä¡òiÉ VÉÉMÉÉ ´É ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺÉÉ®úJÉä +ɴɶªÉEò iÉä ºÉɽþÒiªÉ näùhÉMÉÒ º´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiɨÉäSÉÉ nÖù¯û{ɪÉÉäMÉ º´ÉÉlÉÉǺÉÉ`öÒ ½þÉä>ð xɪÉä +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉƺlÉÉ +É{ɱÉÒ ={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ VªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉä.iªÉÉSÉ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú où¹]õÒEòÉäxÉÉxÉä vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õxÉÒ iªÉÉSÉÒ ±ÉÉäEò={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ɪÉÉäMÉÒ, ÊxÉ´ªÉǺÉxÉÒ{ÉhÉÉ, º´ÉSUôiÉäSÉÒ |Éä®úhÉÉ, VÉxɨÉÉxɺÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úhÉä +ÉÊhÉ ºÉkÉäSÉÉ {É趪ÉÉSÉÉ =x¨ÉÉnù ½þÉä´ÉÚ xÉ näùiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷hÉä ½þªÉÉ |Éä®úhÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉɨÉvªÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉSÉä ºÉɨÉlªÉÇ vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õ¨ÉvªÉä +ɽäþ. ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ VÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÉÊhÉ =±½þɺÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õSªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ɪÉÉäÊMÉiÉäSÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉÒ±É.SÉÆMɳý´ÉÉnù +ÉÊhÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä vÉÉ´ÉÖxÉ lÉEò±É䱪ÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÒºÉ ½þÒ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÆiÉSÉÊ®újÉä {ÉÊ®ú{ÉÖhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhªÉÉSÉÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉÉiÉ. iÉ®úÒ ¸ÉÓSªÉÉ |ÉÊiɨÉäSÉÉ nÖù¯û{ɪÉÉäMÉ Eò¯û xɪÉä. +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉä. Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 7 ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ¸ÉÒ.¨ÉvÉÖEò®ú SÉÉäJÉÆbä÷, ¸ÉÒ.¤É³ýÒ®úÉ¨É EòÉäEòÉ]äõ (VÉä¹`ö ¦ÉÉVÉ{ÉÉ EòɪÉÇEòiÉæ) ¸ÉÒ. ¶Éä¹É®úÉ´É SÉÉäJÉÆbä÷, ºÉÖ®äú¶É ½äþ±ÉÉäbä÷ EòɱÉJÉäb÷ OÉɨɴÉɺÉÒ, iÉÉ.¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÉèVÉxªÉ: ʨɸÉÉ ºÉɪɤɮú Eìò¡äò, ¤ÉºÉ º]õÄb÷ú, ¶ÉäMÉÉÆ´É
  4. 4. EòɱÉÉxÉÖ¯û{É ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉÉ VÉ{ÉhÉÉ®äú ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 vɨÉÉÇSÉä iÉi´ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ¨É ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. iÉä +ºÉä EòÒ, +vªÉÉi¨ÉÉSÉÒ VÉÉäb÷ näù´ÉÖxÉ MÉ®úVÉÖ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ +É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ, |ÉʶÉIÉhÉ, xÉèÊiÉEò ¨ÉÖ±ªÉä <.ºÉä´ÉÉ ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉ näùiÉ +ɽäþ. nù®ú MÉÖ¯û´ÉÉ®úÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉĘ́ÉEò =iºÉ´ÉÉSÉä |ɺÉÆMÉÒ ¶ÉäMÉÉƴɱÉÉ {ÉÉä½þSÉhªÉÉ­ªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ®úºiªÉÉÆxÉÒ ¦ÉCiÉÉÆSÉÒ {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEòbä÷ ªÉäiÉÆÉxÉÉ Ê`öEòÊ`öEòÉhÉÒ SɽþÉ xÉɺiªÉÉSÉÒ º´ÉƪɺÉä´ÉÒ xÉÉMÉÊ®úEò/|ÉÊiɹ`öÉÆxÉÉEòbÖ÷xÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ½þÒ ºÉä´ÉɦÉÉ´É |ÉÊSÉiÉÒ ½þÉäªÉ. ¨ÉÆnùÒ®äú ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòiÉÒSÉä ¨ÉÖ³ý +ɽäþiÉ. iªÉÉoù¹]õÒxÉä vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉÉÆSÉÒ EòɽþÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ºÉiÉä. ½þªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉä {ÉɱÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ ½äþ +vªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉEòɺÉÉSÉä +JÉÆb÷{ÉhÉä |Éä®úhÉɺlÉÉxÉ ¤ÉxɱÉä +ɽäþ. ¦ÉÉ®úiÉɺÉÉ®úJªÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É näù¶ÉɨÉvªÉä vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ iªÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÆPÉ]õxÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉä EòɪÉÇ EòɳýÉxÉÖ¯û{É ¤Énù±ÉiÉ MÉä±Éä +ɽäþ.±ÉÉäEòÉʦɨÉÖJÉ |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ =¦ÉÉ®úhÉÒiÉÖxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä =kÉ®únùÉʪÉi´É ÊEòiÉÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä ÊxɦɴÉÚ ¶ÉEòiÉÉiÉ ½äþ {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ ´ÉäMɳýÒ où¹]õÒ ±ÉÉMÉiÉä. <iÉ®ú vɨÉÇ ºÉƺlÉÉxÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɱÉÉ EÞòiÉÒ|ÉhÉ´É Eò¯û ¶ÉEòhÉÉ®úÉ +ÉÊhÉ vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õSªÉÉ ¦ÉÖʨÉEäò¨ÉvªÉä ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ɶÉɺÉxÉÉSªÉÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ¦ÉÖʨÉEäò´É®ú +±{É |ÉEòÉ¶É ]õÉEòhÉÉ®úÉ ½þÉ ±ÉäJÉ. näù¶ÉÉiÉÒ±É Ê´ÉEòɺÉÉSÉÉ, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò PÉb÷ɨÉÉäb÷ÒSÉÉ +lÉÇ ºÉ¨ÉVÉɪɱÉÉ ªÉälÉÒ±É vɨÉÇ ºÉƺlÉÉSªÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úɴɪÉɱÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ±ÉÉäEò¶ÉCiÉÒSªÉÉ ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉäxÉä ={ɪÉÉäMÉ xÉ Eäò±ªÉÉxÉä iªÉÉ iªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉSÉÉ ¦ÉÉèMÉÉäʱÉEò ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ Eò±ªÉÉhÉɺÉÉ`öÒ {ɪÉÉÇ´É®úhÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ +tÉ{ɽþÒ ºÉÖ{iÉ +´ÉºlÉäiÉ +ɽäþ. ]Åõº]õ +½þÌxÉ¶É {ÉÊ®ú¸É¨É Eò¯ûxÉ VªÉÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉÉ ±ÉÉäEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉÊ´ÉiÉÉiÉ, +¶ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ MÉ®úVÉ +ºÉiÉä. +vªÉÉÎi¨ÉEò VÉÉhÉÒ´ÉäiÉÖxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ ¸Éä¹]õ IɨÉiÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÉiÉ.´É iªÉÉiÉÖxÉ ºÉ´ÉÇ vɨÉÉǨÉvªÉä SɨÉiEòÉ®ú PÉb÷iÉÉä. ½þÒ +vªÉÉÎi¨ÉEò ¶ÉCiÉÒ SɨÉiEòÉ®úÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ +ºÉiÉä. iÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ¯û{ÉÉxÉä +ɽäþ. EòÉähÉiÉɽþÒ |ÉEò±{É ªÉ¶Éº´ÉÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉƺEÞòiÉÒ¶ÉÒ BEò¯û{É ½þÉä´ÉÚxÉ ºlÉÉÊxÉEò ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ Ê´ÉEòɺɽþÒ PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®úJªÉÉ |ÉEò±{ÉɨÉvªÉä ]õÒ¨ÉxÉä ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ ºÉä´ÉÉ ={ɪÉÉäMÉÉiÉ +ÉhɱªÉÉ VÉÉiÉä. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ ´É¹ÉǦɮúÉSÉä vÉÉxªÉ, ´ÉºjÉ|É´É®úhÉä, iªÉÉÆSªÉÉ {ÉɱªÉÉSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ , +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ EÖò]ÚÆõ¤ÉÉSÉÉ +É®úÉäMªÉÉSÉÉ JÉSÉÉÇSÉÉ ¦ÉÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉ näùiÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ´É®úÒ±É ºÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÉiÉɳýhªÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉ Ê´Éº¨ÉªÉEòÉ®úEò `ö®úiÉä. EÖò]ÚÆõ¤É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɺÉÉä¤ÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ½þÒ VÉÉhÉÒ´É ½äþ ºÉƺlÉÉxÉ `äö´ÉiÉ +ɽäþ. ¨ÉÖ³ý =Ênù¹]õªÉSÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ : 12/9/1908 ®úÉäVÉÒ Eèò. xÉÉ®úɪÉhÉ Eòb÷iÉÉVÉÒ {ÉÉ]õÒ±É, ¸ÉÓSÉä ¦ÉCiÉ, MÉÉ´ÉEò®úÒ, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ BEòÉ ºÉ¦ÉäiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉhªÉÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É ZÉɱÉÉ. ¨É½þÉ®úVÉÉÆSÉä nù¶ÉÇxÉ nÖù¯ûxÉ PªÉÉ´Éä. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆ{ÉÖfäø +ɱÉä±ÉÉ {ÉèºÉÉ ÊiÉVÉÉä®úÒiÉSÉ ]õÉEòÉ´ÉÉ. ¨É`öÉiÉ 5 Ênù´ÉºÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ EòÉähÉÒ ®úɽÖþ xɪÉä .+ºÉä ÊxÉªÉ¨É iɪÉÉ®ú ZÉɱÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉä ¤ÉÉävÉ´ÉÉCªÉ “ºÉ´ÉÇ ¦ÉÆ´ÉiÉÖ ºÉÖJÉÒxɔ +ºÉä +ɽäþ. ªÉÉSÉÉ +lÉÇ VÉMÉÉiÉ ºÉMɳäý ºÉÖJÉÒ ®úɽþÉ´Éä. nÖùJÉÒ EòÉähÉÒ +ºÉÚ xɪÉä. +ºÉÉ ½þÉäiÉÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉä´ÉÚxÉ ±ÉÉäEòÊ´ÉEòɺÉÉSÉä EòɪÉÇ ´½þÉ´Éä. ½þÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ <ÇSUôÉ +ºÉÉ´ÉÒ. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. ºÉƺlÉÉxÉ ¸ÉÓSªÉÉ +±ÉÉèEòÒEò ¶ÉCiÉÒSÉÒ |ɦÉÉ´ÉÒ ¶ÉCiÉÒ{ÉÒ`ö ¤ÉxɱÉä +ɽäþ. Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ +É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ, {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ <iªÉÉnùÒ ={ÉGò¨ÉÉƨÉvÉÖxÉ ¶ÉɺÉxÉ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVÉɺɨÉÉä®úÒ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÉäb÷Ê´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{É Ê´ÉEòºÉÒiÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ xÉèÊiÉEò |ɦÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉɺɽþ ¶ÉɺÉxÉÉ´É®ú +ɽäþ. <iÉ®ú Ê`öEòÉhÉSªÉÉ xÉÉMÉ{ÉÖ®ú,+¨É®úÉ´ÉiÉÒ, ʶÉb÷Ô, ¨ÉÖƤÉ<Ç, {ÉÖhÉä, Êiɯû{ÉiÉÒ ºÉ½þ ¦ÉÉ®úiɦɮúÉiÉÒ±É vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ |ÉnùÒPÉÇ EòɪÉǶÉɳýÉ |ÉʶÉIÉhÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉxÉä PÉä´ÉÚxÉ iªÉÉ iªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɨÉvªÉä ½þÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÊhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ ºÉÆGò¨ÉÒiÉ Eäò±ÉÒ.iÉ®ú ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`äö |ɶxÉ ºÉÖ]ÖõxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉä¨ÉvªÉä {ɪÉÉÇ´É®úhÉɺɽþ ¨ÉÉxÉ´ÉɺÉÉ`öÒ BEò +É®úÉäMªÉnùɪÉÒ {ÉÉä¹ÉEò ¤Énù±É ½þÉä>ð ¶ÉEäò±É. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´½þɪÉSÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú Êxɹ`öÉ´ÉÆiÉ +ÉÊhÉ EòiÉÇ´ªÉnùIÉ +ºÉä ÊxɪÉÆjÉEò |ÉlÉ¨É ±ÉɦÉɪɱÉÉ ½þ´Éä. iªÉÉÆxÉÒ {Éʽþ±ÉÒ MÉÉä¹]õ º´ÉSUôiÉÉ {ÉɳýÉ´ÉÒ. ¨ÉÆnùÒ®úÉSªÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ |ɦÉÉ´É ´ªÉCiÉÓSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¤Énù±ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ½þÉäiÉÉä. nÖù¤ÉDZÉÉÆxÉÉ ¶ÉCiÉÒ näù´ÉÚxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆOÉɨÉÉiÉ =¦Éä ®úɽþhªÉÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ näùiÉä. ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ: |ÉiªÉIÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÒ ºlÉÉxÉ VɨÉÒxÉÒiÉ ¦ÉÖªÉÉ­ªÉÉiÉ 15 ¡Öò]õ JÉÉä±É +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉvÉÒºlÉÉxÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÆÉSÉÒ ¶ÉÖ§É ºÉÆMɨɮú´É®úÒ ¨ÉÖiÉÔ ¤ÉºÉ±ÉÒ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉvÉÒ ºlÉÉxÉÉ´É®ú ®úɨɨÉÆnùÒ®ú +ɽäþ.MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ 1907ªÉÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉÆnùÒ®ú ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ, 1910 ºÉɱÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ iÉ®ú 1912 iÉä 1914 nù®ú¨ªÉÉxÉ ¨ÉÆnùÒ®ú ¤ÉÉÆvÉÖxÉ {ÉÖhÉÇ ZÉɱÉä. 2008 ¨ÉvªÉä ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉä ½þÉäiÉä. ªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉä +ɪÉÖ¹ªÉ 500 ´É¹Éæ ®úɽþhÉÉ®ú +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉvÉÒ ¨ÉÆnùÒ®úÉiÉÒ±É MÉɦÉÉ­ªÉÉiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉSªÉÉ {ÉÉnÖùEòÉ ´É ¨ÉÖLÉ´É]õÉ +ɽäþ. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ näù½þ `äö´É±ÉÉ iªÉÉ VÉÉMÉÒ Ê´Éaö±É ¯ûJɨÉÉ<ÇSÉÒ ¨ÉÖiÉÔ +ɽäþ. =kÉ®äúEòbä÷ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ɽäþ.nùÊIÉhÉäEòbä÷ |ÉEòÉʶÉiÉ ºÉÉʽþiªÉ ºiÉÉäjÉ, OÉÆlÉ ¡òÉä]õÉä, ʺÉb÷ÒVÉ, Ê´ÉGòÒºÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. vÉÖxÉÒ ´É Ê´Éaö±É °üJɨÉÉ<Ç ¨ÉÆnùÒ®úɺɨÉÉä®ú {ÉÉ®úɪÉhÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ.¨ÉÆnùÒ®úÉSªÉÉ +É´ÉÉ®úÉiÉ ¦ÉCiÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ +ɽäþiÉ. +ɪÉÖÇ´ÉäÊnùEò, +ìʱÉ+Éä{ÉìlÉÒEò, ½þÉäʨÉ+Éä{ÉìÊlÉEò nù´ÉÉJÉÉxÉä, +{ÉÆMÉ {ÉÖxÉǴɺÉxÉ Eåòpù, ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ½þªÉÉ ºÉä´ÉÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ´Éèʶɹ]õªÉä :- ºÉ®úɺɮúÒ BEòÉ nù¶ÉÆÉ¶É ®úCEò¨É näùhÉMÉÒ nùÉiªÉɱÉÉ |ɺÉÉnù ¯û{ÉÉxÉä Ênù±ªÉÉ VÉÉiÉä. näùhÉMÉÒiÉÒ±É ´ÉºjÉä ¸ÉÓxÉÉ +{ÉÇhÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú nÖùºÉ­ªÉÉ ¦ÉCiÉÉÆxÉÉ |ɺÉÉnù ¯û{ÉÉxÉä Ênù±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ. ¦ÉCiÉÉÆSÉÒ ¸ÉvnùÉ oùfø ®úɽþÉ´ÉÒ ½þÉSÉ iªÉɨÉÉMÉSÉÉ =qäù¶É +ɽäþ. ºÉƺlÉäSÉä BEÖòhÉ ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ 20 EòÉä]õÒSªÉÉ ´É®úVÉÉiÉä. ºÉ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ EòɪÉÇ ´É +ºlÉÉ{ÉxÉɺɽþÒiÉ JÉSÉÇ iÉä´ÉføªÉÉSÉ =i{ÉzÉÉiÉ ½þÉäiÉÉä ½äþ xÉ =±ÉPÉb÷hÉÉ®äú EòÉäbä÷ +ɽäþ.ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¶ÉÉJÉɺɽþ BEÖòhÉ 3000 JÉÉ䱪ÉÉ ¤ÉÉÆvÉÖxÉ {ÉÖhÉÇ ZÉɱªÉÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉiÉÒ¨ÉÆnù Ê´ÉtɱɪÉÉiÉ 150 ¨ÉÖ±ÉÆ, ¨ÉÖ±ÉÒ, |ÉʶÉIÉEò30, +{ÉÆMÉ {ÉÖxɴɺÉÇxÉ Eåòpù2007 ¨ÉvªÉä 400 ±ÉɦÉÉlÉÔ , ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉSÉÊ®újªÉÉÆ´É®ú 50 SªÉÉ ´É®ú {ÉÖºiÉEäò |ÉEòÉʶÉiÉ iÉä´ÉføªÉÉSÉ v´ÉxÉÒÊ¡òiÉÒ , EìòºÉä]õ, ʺÉb÷ÒVÉ,b÷Ò´½þÒb÷ÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ +ɽäþiÉ. ¦ÉCiÉ ½þÉ ¨ÉÖJªÉ PÉ]õEò ¨ÉÉxÉÖxÉ ¦ÉCiÉÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉäºÉÉ`öÒ +ʦɹÉäEò ´É näùhÉMÉÒ, ¦ÉÉÆb÷Ò, ºÉ¡òÉ<Ç, +zÉnùÉxÉ, ¨ÉÉä]õ®ú, ¨ÉÉä]õ®úºÉɪÉEò±É º]Äõb÷, {ÉÉnùjÉÉhÉä, ºÉÖ®úIÉÉ, ¨ÉÊxÉ+ÉbÇ÷®ú, ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ, vÉÉxªÉEòÉä`öÉ®ú, {ÉÉhÉÒ{ÉÖ®ú´É`öÉ, nù³ýhɪÉÆjÉ, {ÉÉEòMÉÞ½þ, ¨ÉÆMɱɴÉÉÆVÉjÉÒ, ´ÉɽþxÉä (55) º]äõ¶ÉxÉ iÉä ¤ÉºÉ º]Äõb÷, +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú ¦ÉCiÉÉÆxÉÉ xÉä +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ 10 ±ÉCZÉ®úÒ ¤ÉºÉäºÉ 24 iÉÉºÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ®äú±´Éä ºlÉÉxÉEòÉ´É®ú SÉÉèEò¶ÉÒ EòIÉ iÉ®ú 150 ¯û{ɪÉÉ{ÉÉƺÉÖxÉ 1500 ¯û{ɪÉÉÆ{ɪÉÈiÉ ¯û¨É ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. ¦ÉCiÉ VÉä´½þÉ {ÉÉ®úɪÉhÉɱÉÉ ¤ÉºÉiÉÉiÉ iÉä´½þÉ iªÉÉ VÉÉMÉä´É®ú ®úÉäMÉ|ÉÊiɤÉÆvÉEò +Éè¹ÉvÉÉSÉÒ ¡ò´ÉÉ®úhÉÒ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. iÉ®ú ºÉEòɳýÒ 5 ´ÉÉVÉiÉÉSªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ xÉä¨ÉÖxÉ Ênù±Éä±ÉÉ ºÉä´ÉEò ´ÉMÉÇ +É{É+É{ɱªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆ{ÉÖhÉÇ {ÉÊ®úºÉ®ú º´ÉSUô Eò®úiÉÉä.ªÉälÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÉ EòiÉÇ´ªÉiÉi{É®úiÉäSÉä +ÉÊhÉ Ê¶ÉºiÉÒSÉÒ ºÉ´ÉªÉ ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþ. SÉÉÆMɱÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ PÉb÷Ê´ÉhªÉÉSÉÉ +Énù¶ÉǽþÒ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉɺɨÉÉä®ú ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ +ɽäþ. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆxÉÉ iÉƤÉÉJÉÖ ºÉä´ÉxÉ Eò®úhªÉÉºÉ |ÉÊiɤÉÆvÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ¶ÉÂÖvnù +ÉÊhÉ {ÉÊ´ÉjÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉÖxÉ +É{ÉÉä+É{ÉSÉ ½þÉäiÉÉä. +ɺÉ{ÉɺÉSªÉÉ 70 MÉÉ´ÉÉÆSÉä 2000 ºÉä´ÉÉvÉÉ®úÒ 24 iÉɺÉÉiÉ 5 iÉä 300 ÎC´É]Æõ±ÉSªÉÉ {ÉÉä³ýªÉÉ 3 iÉä 30 ÎC´É]õ±ÉÆSÉä ±ÉÉbÖ÷ ¤ÉxÉÊ´ÉiÉÉiÉ. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ näùhªÉÉBä´ÉVÉÒ ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ³ý |ɶxÉÉÆSÉÒ =Eò±É ºÉƺlÉÉxÉ Eò®úiÉä. xÉèºÉÇÊMÉEò +É{ÉkÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɨÉvªÉä ºÉ½þEòɪÉÇ, Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉä. EÞò¹]õ®úÉäMªÉÉÆxÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ, ºÉ´ÉÇ ®úɹ]ÅõÒªÉ EòɪÉÇGò¨ÉɨÉvªÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉ +ºÉiÉÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ |ɶÉɺÉxÉ ¶Éè±ÉÒ:- Ê´ÉEòÉºÉ |ɶÉɺÉxÉ ¨½þhÉVÉä. ºÉɨÉÉÊVÉEò =qùÒ¹]õ {ÉÖiÉÔºÉÉ`öÒ EòɪÉÇ Eò®úhÉÉ®úÒ ªÉÆjÉhÉÉ ½þÉäªÉ. Ê´ÉEòÉºÉ ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ IÉäjÉÉiÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉèºÉÇÊMÉEò ºÉÉvÉxÉÉÆSÉÉ +ɴɶªÉEòiÉäSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ Eò¯ûxÉ PÉäiɱɱÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉäªÉ. ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɺÉÉ`öÒ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉɨÉvªÉä ʶɺiÉ +ºÉhÉä ¨É½þi´ÉÉSÉä +ɽäþ. iªÉÉʶɴÉÉªÉ EòɪÉÉDZÉÉ ´ÉäMÉ ´É ºÉÖºÉÖjÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. ½þÉiÉÉJÉɱÉSªÉÉ +ÊvÉEòÉ­ªÉÉÆxÉÉ EòɪÉǺ´ÉiÉÆjÉ Ênù±Éä {ÉÉʽþVÉä iɺÉäSÉ EòɨÉÉSÉä VÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ VªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉä. iªÉÉ {ÉÊ®úhÉɨÉɤÉɤÉiÉ iªÉɱÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú vÉ®ú±Éä {ÉÉʽþVÉä. ªÉÉ º´É¯û{ÉÉSÉÒ =iEÞò¹]õ |ɶÉɺÉxÉ {ÉvnùiÉÒ ªÉälÉä +Éfø³ÖýxÉ ªÉäiÉä. ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉäSÉÒ |ÉÊiɦÉÉ vªÉäªÉ ÊxÉι`öiÉ +ºÉiÉä. iÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ Ê½þiÉɺÉÉ`öÒ {ÉÖ´ÉÇÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ vªÉäªÉ ËEò´ÉÉ =qùÒ¹]õÉÆSªÉÉ {ÉÖiÉÔºÉÉ`öÒ EòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉä. iÉÒ ´ªÉCiÉÒ +É{ɱªÉÉ |ÉÊiɦÉäSÉÉ ¶Éè±ÉÒ{ÉÖhÉÇ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉä. {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉɺÉÉ`öÒ ZÉ]õhÉÉ­ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɤÉɤÉiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä VÉÉiÉä EòÒ, iªÉÉÆSÉÒ vªÉäªÉ =SSÉ nùVÉÉÇSÉÂÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ½äþ ºÉiÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉʦɨÉÖJÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòɺÉÉi¨ÉEò ={ÉGò¨ÉɨÉvªÉä ºÉ¨É{ÉÇhÉ´ÉÞkÉÒxÉä EòɪÉǨÉMxÉ +ºÉiÉÉiÉ. ´ªÉCiÉÒ +É{ɱªÉÉ Ê½þiÉɶÉÒ ºÉƤÉvÉÒiÉ EòɪÉÉÇSÉÒ ¶ÉɺÉxÉÉ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò EòɳýVÉÒ PÉäiÉÉiÉ ½äþ +Éä³ýJÉÖxÉ ªÉÉäMªÉ ´ªÉCiÉÒ´É®ú ªÉÉäMªÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ºÉƺlÉÉxÉxÉä ºÉÉä{ÉɴɱÉÒ +ɽäþ. Ê´ÉEåòpùÒiÉ ={ÉGò¨ÉʶɱÉiÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´ÉÉSÉÒ +ºÉiÉä. iÉÒ +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòɺÉÉiÉ ¨É½þkÉ¨É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ºÉɨÉÉÊ´ÉiÉä. ÊxÉEòÉä{É Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÊGòªÉÉ ªÉÉiÉÖxÉ PÉb÷iÉä. EòɳýÉSªÉÉ MÉ®úVÉäxÉÖºÉÉ®ú xÉ´ÉÒ +É´½þÉxÉä κ´ÉEòÉ®úhÉÉ®úÒ ´É xÉ´ÉÒxÉ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhÉÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ Ê]õEòiÉä. ½þªÉÉSÉÉ |ÉiªÉªÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉiÉ ªÉäiÉÉä. ºÉÆMÉhÉEòÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Ê`öEòÊ`öEòÉhÉÒ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ªÉälÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉÉ ÊnùºÉiÉä ªÉÉ |ɶÉɺÉxÉ ¶Éè±ÉÒ¨ÉÖ³äý ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉ VÉÉ<DZÉ. +ÉxÉÆnù ºÉÉMÉ®ú :- Ê´ÉYÉÉxÉ vɨÉÉÇÊ´ÉxÉÉ {ÉÂÆMÉÖ +ºÉÖxÉ , vɨÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉÉÊ´ÉxÉÉ +ÆävÉ +ºÉiÉÉä. ªÉÉ +É<Çxº]õÉ<ÇxÉSªÉÉ +ɶɪÉÉSÉÒ ºÉiªÉiÉÉ iɺÉäSÉ º´ÉɨÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ PÉb÷Ê´ÉhÉÉ­ªÉÉ ´É SÉÉÊ®újªÉ MÉ`öhÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ|ÉhÉɱÉÒSÉÒ MÉÖhÉOÉɽþªÉiÉÉ ºÉÉvªÉ ´½þÉ´ÉÒ. ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ´nùÉ®úÉ +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú |ÉEò±{ÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉÉEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.vɨÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉÉSÉÒ ªÉlÉɪÉÉäMªÉ ºÉÉÆMÉb÷, xÉèÊiÉEò¨ÉÖ±ªÉ VÉÉä{ÉɺÉhªÉÉºÉ +xÉÖEÖò±ÉiÉÉ, ºÉƺEÞòiÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÒªÉ |ÉÉSÉÒxÉ ´É SÉÉʱɮúÒiÉÒSÉÉ ºÉÖ´ÉhÉǨÉvªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäSªÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒiÉÖxÉ ´ªÉÉ{ÉEò =qäù¶É{ÉÖiÉÔSÉÒ {É®úÉEòɹ]õÉ +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú |ÉEò±{ÉɨÉvÉÖxÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. +ÉäºÉÉb÷ VɨÉÒxÉÒiÉÒ±É 6000 ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ 40 BEò®úÉSªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ VɱɺÉÆOɽþ, |É´Éä¶É´nùÉ®úɺɨÉÉä®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ºÉÆiÉÉSªÉÉ |ÉÊiɨÉÉ, vªÉÉxÉEåòpù, MÉÉä¨ÉÖJÉvÉÉ®úÉ, ¨ÉiºÉEòxªÉÉ, JÉÖ±ÉÉ®ÆúMɨÉÆSÉ, ZÉÖ±ÉiÉÉ {ÉÖ±É, ´nùÉ®úEòÉ ¤Éä]õ, ¨ÉiºÉɱɪÉ, ¤ÉɱÉÉätÉxÉ, ÊGòb÷É ºÉÆEÖò±É, ±ÉÉä½þ¨ÉÉMÉÇ, xÉÉèEòÉʴɽþÉ®ú, ¦ÉÉäVÉxÉ, SɽþÉ{ÉÉxÉ, +±{ÉÉä½þÉ®ú ºÉÉäªÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú ¨ÉvÉÖxÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷hÉÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ ºÉÆEò±{É PÉä´ÉÖxÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷iÉä. à ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É +ÉÊhÉ ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®úÒ±É ¨ÉÆnùÒ®ú, ¨ÉVÉÒnù, SÉSÉÇ, ÊMÉ®úVÉÉPÉ®ú +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇSÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉä, ºÉÆiÉÉSÉÒ ¨É`ö ¨ÉÆnùÒ®äú, ªÉÉÆSªÉÉ |ɨÉÖJÉÉÆxÉÒ /EòiªÉÉÈxÉÒ /ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxɨÉvªÉä ªÉÉ´Éä. ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ½þªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉÒ ºÉÖI¨É{ÉhÉä +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úÉ´ÉÒ. nù´ÉˤÉnÖù Ê]õ{ÉEòÉMÉnùÉxÉä Ê]õ{ÉÖxÉ PªÉÉ´ÉÉ , +¶ÉÒ Ê]õ{ÉÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ +É{É+É{ɱªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ / +ÊvÉEòÉ®ú IÉäjÉÉiÉ Eò¯ûxÉ +ƨɱÉÉiÉ +ÉhÉÉ´ÉÒ ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊhÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉÉ ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉÉSÉÉ =qäù¶É ºÉÉvªÉ ½þÉä<DZÉ. näù¶ÉÉ{ÉÖføÒ±É +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉÆ´É®ú ÊxɪÉÆjÉhÉ ªÉä´ÉÚ ¶ÉEäò±É. Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÊGòªÉɱÉÉ SÉɱÉxÉÉ Ê¨É³äý±É. MÉÖx½äþMÉÉ®úÒ Eò¨ÉÒ ½þÉä<DZÉ.EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ ]õ³äý±É, {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ½þÉä<DZÉ. |ÉÉ. Ê{É.]õÒ.{ÉÉÆbä÷ -ºÉ¨ÉlÉÇ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ,˽þMÉÉä±ÉÒ-9689250410 Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 2

×