Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

آزمایش فشار

711 vues

Publié le

گزارش کار آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

Publié dans : Sciences
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

آزمایش فشار

  1. 1. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ : ‫آزمایش‬ ‫نام‬ ‫آزمایش‬‫فشار‬ : ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫نیا‬ ‫صادقی‬ ‫حسین‬ ‫محمد‬ ، ‫کارگر‬ ‫مرتضی‬‫نیما‬ ، ‫ابراهیمی‬ : ‫استاد‬ ‫زاده‬ ‫مرادی‬ ‫مهندس‬ ‫پاییز‬93 ‫شهرکرد‬ ‫دانشگاه‬ ‫فشار‬ ‫آزمایش‬: ‫مکانی‬ ‫خواص‬ ‫گرچه‬‫تع‬ ‫کشش‬ ‫آزمایش‬ ‫با‬ ‫معموال‬ ‫مواد‬ ‫کی‬‫می‬ ‫یین‬ ‫شکل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫فشاری‬ ‫رفتار‬ ‫اما‬ ‫گردد‬ ‫اهمیت‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫اکستروژن‬ ، ‫آهنگری‬ ، ‫نورد‬ ‫مانند‬ ‫دادن‬ . ‫دارد‬ ‫فراوانی‬‫االستیکی‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫کشش‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫فشار‬ ‫در‬ ‫تسلیم‬ ‫نقطه‬ ‫و‬ ‫تناسبی‬ ‫حد‬ ، ‫آن‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ . ‫دارد‬ ‫قرار‬‫م‬ ‫تقریبا‬ ‫مقادیری‬ ‫نقطه‬ ‫دو‬ ‫این‬‫حالت‬ ‫با‬ ‫شابه‬ ‫فشار‬ ‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫مهمترین‬ . ‫دارند‬ ‫کشش‬ ‫آزمایش‬‫وقتی‬ ‫تغییر‬ ‫منطقه‬ ‫وارد‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬‫فرم‬‫پالستیکی‬
  2. 2. . ‫بشود‬‫یا‬ ‫و‬ ‫کمانش‬ ‫دچار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نمونه‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ناپایداری‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫برای‬ . ‫گردد‬ ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫باشد‬ ‫کوتاه‬ ‫نسبتا‬ ‫بایستی‬ ‫نمونه‬ ، ‫کمانش‬.‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫قطر‬ ‫نسبت‬( 𝐷 L ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بزرگی‬ ) ‫وقتی‬ ‫نیز‬‫به‬ ‫قادر‬ ‫نمونه‬ ‫انتهای‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫توان‬ ‫می‬ . ‫نباشد‬ ‫آن‬ ‫جانبی‬ ‫مناطق‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گفت‬‫دچار‬ ‫جانبی‬ ‫نواحی‬ ، ‫فشاری‬ ‫نیروی‬ ‫اعمال‬ ‫انتهای‬ ‫دو‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫پالستیکی‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬‫آن‬ ‫بوسیله‬‫نمونه‬ ‫سطوح‬ ‫بین‬ ‫اصطکاک‬‫می‬ ‫مهار‬ ‫دستگاه‬ ‫های‬ ‫فک‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫نسبتا‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫وقتی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ . ‫شوند‬ ( ‫طول‬ ‫به‬ ‫قطر‬ ‫نسبت‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫یا‬ . ‫باشد‬ 𝐷 L ‫داشته‬ ‫بزرگی‬ ) . ‫باشد‬( ‫نسبت‬ ‫بنابراین‬ 𝐷 L ‫که‬ ‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫طوری‬ ‫بایستی‬ ) . ‫گردد‬ ‫پدیده‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫بروز‬ ‫مانع‬‫شکل‬27-2‫در‬ ‫را‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫فشار‬ ‫آزمایش‬ ‫طی‬ ‫توزیع‬ ‫موجب‬ ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ . ‫گردد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تنش‬ ‫یکنواخت‬ ‫غیر‬ ‫دچ‬ ‫کمتر‬ ‫نمونه‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مخروطی‬ ‫منطقه‬ ‫دو‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫ار‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نیز‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫پالستیکی‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ ‫تنش‬ ‫منحنی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اثر‬ ‫این‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سخت‬ ‫کار‬ ‫مرکزی‬ ‫نواحی‬ -، ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کرنش‬‫موجب‬ ‫و‬ ‫اصطکاک‬ ‫بر‬ ‫آمدن‬ ‫فائق‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫نیروی‬ ‫در‬ ‫سریع‬ ‫افزایش‬ . ‫گردد‬ ‫می‬ ‫نمونه‬ ‫بیشتر‬ ‫شدن‬ ‫فشرده‬ ‫ها‬ ‫راه‬‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫اثر‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫ی‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کدام‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ . ‫است‬ ‫نبوده‬‫های‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ، ‫جنس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ، ‫متعددی‬ ‫ای‬ ‫استوانه‬‫طول‬ ‫به‬ ‫قطر‬ ‫نسبتهای‬ ‫با‬ . ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬‫فشار‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫با‬‫نمونه‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ها‬‫چند‬ ‫در‬ ‫سپس‬ . ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫منحنی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کرنش‬‫توان‬ ‫می‬ ‫ثابت‬(‫نسبتهای‬ ‫روی‬ 𝐷 L )‫های‬ ‫تنش‬ ، ‫مختلف‬ . ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬‫های‬ ‫منحنی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬( 𝐷 L )– ‫مرب‬ ‫تنش‬ ‫توان‬ ‫می‬ ، ‫تنش‬‫و‬‫به‬ ‫ط‬0=( 𝐷 L )‫کرنش‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ . ‫زد‬ ‫تخمین‬ ‫ثابت‬‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫حالتی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ . ‫افتد‬ ‫نمی‬ ‫اتفاق‬ ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫پدیده‬ ‫دیگر‬ ‫آن‬‫شکل‬28-2 ‫فشار‬ ‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫منحنی‬‫نسبت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫روی‬ ‫های‬( ‫مختلف‬ 𝐷 L . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ )‫ماده‬ ‫یک‬ ‫شکست‬‫تحت‬ ‫فشاری‬ ‫نیروی‬،‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫اثر‬ ‫در‬‫در‬ ‫ترک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫شدید‬ . ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫لبه‬‫ترد‬ ‫مواد‬ ‫خصوص‬ ‫در‬،‫مانند‬
  3. 3. ‫ها‬ ‫چدن‬‫سرامیکی‬ ‫مواد‬ ‫و‬،‫کم‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫علت‬ ‫به‬، . ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫کمتر‬ ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬‫اینگونه‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫شدن‬ ‫خورد‬ ‫با‬ ‫مواد‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫ماده‬.، ‫است‬ ‫گفتنی‬ ‫روش‬ ‫مناسبترین‬ ‫فشار‬ ‫آزمایش‬‫مکانیکی‬ ‫خواص‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ترد‬ ‫مواد‬ ‫شکل‬27–2. ‫فشار‬ ‫آزمایش‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ : ‫شکل‬28–2( ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫فشاری‬ ‫کرنش‬ ‫تنش‬ ‫منحنی‬ : 𝐷 L . )
  4. 4. ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫راه‬، ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫اثر‬‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫روانساز‬. ‫باشد‬ ‫می‬‫مواد‬ ‫گونه‬ ‫این‬‫موجب‬‫اصطکاک‬ ‫کاهش‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫پدیده‬ ‫کاهش‬ ، ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫شرح‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫قطعه‬ ‫اولیه‬ ‫ارتفاع‬ ‫و‬ ‫قطر‬ ، ‫ابتدا‬ ‫در‬ ( ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دستگاه‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫قطعه‬ ‫سپس‬ . ‫نماییم‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫و‬ ‫برنجی‬ ‫قطعه‬ ، ‫ما‬ ‫آزمایش‬ ‫مورد‬ ‫قطعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫روانساز‬‫فشاری‬ ‫نیروی‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ) ‫بود‬ ، ‫نیرو‬ ‫مقداری‬ ‫تحمل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مشاهده‬ . ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫پس‬ . ‫آمد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫ای‬ ‫استوانه‬ ‫حالت‬ ‫از‬ . ‫شد‬ ‫شکست‬ ‫و‬ ‫خوردگی‬ ‫ترک‬ ‫دچار‬ ‫قطعه‬ ، ‫شدن‬ ‫ای‬ ‫بشکه‬ ‫از‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ) ‫قطعه‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ (‫شدن‬ ‫خورد‬ ‫بدلیل‬ ‫البته‬ ‫طول‬ ‫نتوانستیم‬ ، ‫قطعه‬‫کنیم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫ثانویه‬ ‫قطر‬ ‫و‬ !

×