Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

آزمایش خزش

1 310 vues

Publié le

گزارش کار آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

Publié dans : Ingénierie
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

آزمایش خزش

  1. 1. ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫ثابت‬ ‫بار‬ ‫یا‬ ‫تنش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پالستیکی‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ . ‫نامند‬ ‫می‬ ‫خزش‬‫جنس‬ ‫به‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫خزش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دمایی‬ ، ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دمایی‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ . ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫ماده‬ ‫برا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫باال‬‫خزش‬ ‫که‬ ‫نباشد‬ ‫باال‬ ‫آنقدر‬ ‫دیگری‬ ‫ماده‬ ‫ی‬ . ‫گیرد‬ ‫صورت‬. ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آلیاژ‬ ‫ذوب‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫دما‬ ‫این‬ ( ‫ذوب‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫دما‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫معموال‬‫مطلق‬ ‫دمای‬ ‫حسب‬ ‫بر‬k⁰ )‫از‬ ‫بزرگتر‬0.5(> 0.5mT/T). ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫خزش‬ ‫آزمایش‬‫ثابت‬ ‫تنش‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫ثابت‬ ‫نیروی‬ ‫یا‬ ‫و‬ . ‫گیرد‬‫دقیقی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫چون‬ ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫آزمایش‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ، ‫دارد‬‫تغییر‬ ‫را‬ ‫نیرو‬ ‫بتواند‬ ‫مقطع‬ ‫سطح‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مکانیکی‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫جنبه‬ ‫کمتر‬ ، ‫بماند‬ ‫ثابت‬ ‫همواره‬ ‫تنش‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ . ‫دارد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بیشتر‬ ‫ثابت‬ ‫نیروی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫بنابراین‬ .‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خزش‬ ‫منحنی‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫نیروی‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬‫منحنی‬A‫ثابت‬ ‫نیروی‬ ‫حالت‬‫منحنی‬ ‫یک‬ ‫معمولی‬ ‫و‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خزش‬، ‫منحنی‬ ‫این‬ ‫شیب‬ε/ dt= dsε،‫خزش‬ ‫سرعت‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬‫سریع‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬0ε ‫حداقل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫رسد‬ ‫می‬.‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عمر‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫قسمت‬ ‫نمونه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫گذراند‬ ‫می‬ ‫سرعت‬ ‫همین‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫ناحیه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫اولیه‬ ‫خزش‬‫نامیده‬ ‫یکنواخت‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫خزش‬ ‫و‬ ‫انتقالی‬ ‫یا‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫سوم‬ ‫ناحیه‬ . ‫شود‬ ‫می‬‫دارای‬ . ‫است‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬
  2. 2. ‫مقابله‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫خزش‬ ‫منحنی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬‫های‬ ‫فرآیند‬‫کرنش‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازیابی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫شدن‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫سختی‬‫روی‬ ‫تقابل‬ ‫این‬ ‫دما‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬‫می‬ ‫اثر‬ ‫خزشی‬ ‫ناحیه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫دانه‬ ‫تشکیل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫دما‬ ‫در‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ . ‫گذارد‬ ‫فرعی‬‫اتفاق‬ ‫ها‬ ‫نابجایی‬ ‫شدن‬ ‫منظم‬ ‫اثر‬ ‫در‬. ‫افتد‬ ‫می‬‫حالی‬ ‫در‬ ‫متقاطع‬ ‫لغزش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نابجایی‬ ‫صعود‬ ‫که‬‫دو‬ ‫پیچی‬ ‫های‬ ‫نابجایی‬ . ‫آیند‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫بازیابی‬ ‫فرآیند‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬1‫و‬ ‫ساختار‬ ‫ریز‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ها‬ ‫نابجایی‬ ‫حرکت‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫موانع‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫دانه‬ ‫تشکیل‬ . ‫باشد‬ ‫می‬‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫ثابت‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬2‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫بین‬ ‫باالنس‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫ساختار‬‫و‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازیابی‬‫ناحیه‬ ‫در‬3‫سخت‬ ‫فرآیند‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫باالنس‬ ‫عوامل‬ ‫تعدادی‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫کردن‬‫کننده‬ ‫ضعیف‬ ‫متالورژیکی‬‫دان‬ ‫مرز‬ ‫شکست‬ ، ‫خوردگی‬ ، ‫شدن‬ ‫گلویی‬ : ‫مانند‬‫ه‬ ‫ای‬،، ‫ای‬ ‫دانه‬ ‫مرز‬ ‫لغزش‬‫حفره‬ ‫تشکیل‬‫فاز‬ ‫ذرات‬ ‫شدن‬ ‫درشت‬ ، ، ‫ثانویه‬‫و‬ ‫ترد‬ ‫های‬ ‫فاز‬ ‫برخی‬ ‫رسوب‬‫های‬ ‫دانه‬ ‫مجدد‬ ‫تبلور‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫شده‬ ‫سخت‬ ‫کار‬
  3. 3. ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫با‬ ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫اگر‬‫ناحیه‬ ‫معموال‬2 ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طوالنی‬ ‫آنقدر‬‫ناحیه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حتی‬3‫و‬ ‫نشود‬ ‫دیده‬ ‫منحنی‬ ‫مثل‬ ‫منحنی‬B. ‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬( ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ) ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫با‬‫اصولی‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫پایه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫روابط‬ ‫تدوین‬ ‫مثل‬ ‫ای‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خزش‬ ‫تئوری‬ ‫یاضی‬ ‫حد‬ ‫زیر‬ ‫تنش‬ ‫گرچه‬ ‫نیست‬ ‫االستیکی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫اولیه‬ ‫سریع‬ ‫کرنش‬ ‫ماده‬ ‫تسلیم‬ ‫استحکام‬‫می‬. ‫باشد‬‫کرنش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫بنابراین‬ ‫باربرداری‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫االستیکی‬ ،‫بر‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬‫است‬ ‫گشت‬. ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫االستیک‬ ‫غیر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫نیز‬ ‫بقیه‬. ‫نیست‬ ‫برگشت‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پالستیکی‬‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ‫کرنش‬0ε‫و‬ ‫آورند‬ ‫نمی‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫خزش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کرنش‬ ‫جز‬ ‫را‬ ‫مختصات‬ ‫مبدا‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫منحنی‬ ‫بنابراین‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫اعمالی‬ ‫تنش‬ ‫تاثیر‬‫و‬ ، ‫ثابت‬ ‫دمای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫منحنی‬ ‫روی‬ ‫در‬ ، ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫دماهای‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ . ‫است‬‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬‫مشخص‬ ‫منطقه‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫منحنی‬ ‫تنش‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫فقط‬‫دما‬ ‫و‬. ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫مختلف‬ ‫دماهای‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫اگر‬‫انجام‬ ‫نیز‬ . ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫منحنی‬ ‫چنین‬ ‫گیرد‬‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬‫هرچه‬ ‫ناحیه‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باالتر‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫دما‬2 ‫مهمی‬ ‫خیلی‬ ‫پارامتر‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ : ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نمونه‬ ‫شکل‬
  4. 4. ‫از‬ ‫نمودار‬ ‫البته‬ ( ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نمودار‬ : ) !‫است‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫راست‬ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0500100015002000 ‫طول‬‫افزایش‬(‫متر‬‫میلی‬) ‫زمان‬(‫ثانیه‬) ‫سربی‬ ‫قطعه‬ ‫خزش‬ ‫نمودار‬

×