Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

The Place of Museum in the Digital Age

1 824 vues

Publié le

สไลด์ประกอบการบรรยาย "ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล" โดย สฤณี อาชวานันทกุล, งาน Museum Refocused ณ มิวเซียมสยาม 10 มีนาคม 2559

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

The Place of Museum in the Digital Age

 1. 1. ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ งานนี้เผยแพร่ภายใต ้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู้สร ้างอนุญาตให ้ทาซ้า แจกจ่าย แสดง และสร ้างงาน ดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได ้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีที่ให ้เครดิตผู้สร ้าง ไม่ นาไปใช ้ในทางการค ้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต ้ลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เท่านั้น
 2. 2. 2 มาพิพิธภัณฑ์เพื่อ??
 3. 3. คนไทยใช ้เวลาออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ... 3 ที่มา: ETDA
 4. 4. ...และเข ้าถึงจากสมาร์ทโฟนเป็นหลัก 4 ที่มา: ETDA
 5. 5. 5 ที่มา: ETDA
 6. 6. 6 ที่มา: ETDA โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช ้ที่สุด
 7. 7. —John Cotton Dana The New Museum, no. 1 (1917) The worth of a museum is in its use.
 8. 8. ยุคดิจิทัลส่งผล ต่อการใช ้งาน และประโยชน์ ของพิพิธภัณฑ์ อย่างไร? Photo: Aaron Garza
 9. 9. “พิพิธภัณฑ์” ควรเป็น หรือ จะเป็น “สื่อใหม่” (New Media) หรือไม่? 9
 10. 10. We learn by making (Papert, 1980) Photo by Steve Wheeler
 11. 11. Learning User generated content Learning by making
 12. 12. Learning 2.0 Tools Collaborating Sharing Voting Networking User generated content Architecture of participation Tagging
 13. 13. http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm We learn by teaching
 14. 14. Self organised learning For successful self organised learning the essential components are: • Communication • Reflection • Collaboration • Community • Creative Tools • Amplification
 15. 15. http://www.slideshare.net/courosa/why-social-networks-matter Global Social Personal
 16. 16. การหลอมรวมสื่อ (media convergence) • “โทรทัศน์” กับ “คอมพิวเตอร์” (เริ่มไปถึง สมาร์ทโฟน) จะไม่มีความแตกต่างอีกต่อไป • หลอมรวมทั้ง “สื่อ” และ “อุปกรณ์” – ท่องเน็ต บนทีวีได ้ดูทีวีบนคอมพิวเตอร์ได ้ • ในเมื่อธรรมชาติของเน็ต (new media) กับสื่อ ดั้งเดิม (old media) แตกต่างกัน การหลอมรวม สื่อจึงหลอมรวมตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อหา ถึงกระบวนการเสพ 16
 17. 17. นิวมีเดีย = digital + interactive 17
 18. 18. New Media vs. Old Media • การเข ้าถึง (access) • ความคุ้มค่า (cost effectiveness) • อายุ (lifespan) • ความรู้ (knowledge) • มีผู้สร ้างเนื้อหาไม่หยุดนิ่ง (active content producers) | ผู้เสพ=ผู้สร ้าง • การโต ้ตอบกัน (interactive) 18
 19. 19. คน “อ่าน” หน้าจอมากขึ้น กระดาษน้อยลง 19
 20. 20. ประเภทของโซเชียลมีเดีย 20 พูด/เขียน เล่นเกม สร ้าง เครือข่าย สถานที่ ซื้อสินค ้า/บริการ สนทนา แบ่งปัน
 21. 21. เราเสพ “ข่าว” ผ่านโซเชียลมีเดีย 21
 22. 22. ข ้อจากัดของโซเชียลมีเดียในฐานะ “สื่อ” 1. สืบค ้น จัดระเบียบ จัดการข ้อมูลไม่ได ้ (Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ “ขาย” ข ้อมูลเราให ้สปอนเซอร์ และไม่ได ้ถูก ออกแบบมาเป็นฐานข ้อมูลสาธารณะ) 2. ความเสี่ยงที่จะ “ฟังความข ้างเดียว” แต่ฝั่งที่ ตัวเองชอบ (echo chamber effect) 3. ความเสี่ยงที่จะกระจายข ้อมูลเท็จ ปลอมแปลง บิดเบือน พูดความจริงครึ่งเดียว ฯลฯ 22
 23. 23. สิ่งที่พิพิธภัณฑ์มี แต่ โซเชียลมีเดียไม่มี? 23
 24. 24. ความแท ้(authenticity) 24
 25. 25. พิพิธภัณฑ์สร ้างอะไรได ้บ ้าง? สิ่งของ ประสบการณ์ ข ้อเท็จจริง เรื่องราว 25
 26. 26. “โดนใจ” = สร ้าง “ประสบการณ์” ไม่ลืม สิ่งของ ประสบการณ์ ข ้อเท็จจริง เรื่องราว 26
 27. 27. สร ้าง “ความพิศวง” ด ้วยต ้นทุนต่า Exploratorium, San Francisco, USA 27
 28. 28. สร ้าง “ความพิศวง” ด ้วยต ้นทุนสูง Gardens by the Bay, Singapore 28
 29. 29. ความสะเทือนใจจากสถานที่จริง พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, กาญจนบุรี คุกตวนสแลง, พนมเปญ, กัมพูชา 29
 30. 30. ความสะเทือนใจจากสถานที่จาแลง Jewish Museum Berlin, Berlin, Germany 30
 31. 31. “เทคโนโลยีเหมาะสม” “A T-Rex Named Sue” travelling exhibit, Field Museum, Chicago, USA 31
 32. 32. “ตั้งคาถามใหม่” กับอดีต “Paradox of Liberty” temporary exhibit, Missouri Museum of History, St. Louis, USA 32
 33. 33. “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” “Paradox of Liberty” temporary exhibit, Missouri Museum of History, St. Louis, USA 33
 34. 34. “ถ ้าเป็นคุณ คุณจะทายังไง?” “Paradox of Liberty” temporary exhibit, Missouri Museum of History, St. Louis, USA Martin Luther King Jr. National Historic Site, Atlanta, USA 34
 35. 35. “เขาอยู่กันอย่างไร” 35 Tenement Museum, New York City, New York, USA
 36. 36. “เขาอยู่กันอย่างไร” 36Tenement Museum, New York City, New York, USA
 37. 37. จากภาพสู่โลกจริง 37
 38. 38. 38 “Sweeper” แอพ
 39. 39. ลาดับประสบการณ์ 39ที่มา: http://www.slideshare.net/robertatassi/redesigning-museums-for-good
 40. 40. ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช ้(UX) 40ที่มา: http://www.slideshare.net/robertatassi/redesigning-museums-for-good
 41. 41. 41 ที่มา: http://www.slideshare.net/robertatassi/redesigning-museums-for-good
 42. 42. 42ที่มา: http://www.slideshare.net/robertatassi/redesigning-museums-for-good
 43. 43. คู่มือสร ้างนิทรรศการขนาดจิ๋ว 43 Exploratorium website, http://www.exploratorium.edu/square_wheels/index.html
 44. 44. พิพิธภัณฑ์คือ....  สถานที่  สะสมและแสดงของ  ให ้การศึกษาแก่คนทั่วไป 44
 45. 45. พิพิธภัณฑ์ ในยุคดิจิทัล เป็นแบบนี้ได ้  สถานที่ อยู่ทุกที่ (คนมาเยือนก็อยู่ ทุกที่)  สะสมและแสดงของ สะสมและ แสดงอะไรก็ได ้(ความคิด, โค ้ด)  ให ้การศึกษาแก่คนทั่วไป คนทั่วไป สอนกันเอง และสอนพิพิธภัณฑ์ 45
 46. 46. พิพิธภัณฑ์อยู่ทุกที่
 47. 47. สื่อดิจิทัล  ประสบการณ์นอกสถานที่ 47Rijksmuseum website, https://www.rijksmuseum.nl/en
 48. 48. 48xx สื่อผสม + ออนไลน์ + พิพิธภัณฑ์
 49. 49. 49 ออนไลน์ก็ “ดีกว่า” เห็นของจริงได ้?
 50. 50. 50
 51. 51. 51
 52. 52. 52 ศิลปินวันนี้พูดถึงงานศิลปะในอดีต
 53. 53. แอพพลิเคชั่น Touch Van Gogh 53 Rijksmuseum application
 54. 54. พิพิธภัณฑ์สะสมความคิดและนามธรรม
 55. 55. ผู้มาเยือนพิพิธภัณฑ์ประดิษฐ์สิ่งของ Photo: Hirshhorn ArtLab+
 56. 56. คน “แฮ็ก” สิ่งของ Photo: Metropolitan Museum of Art
 57. 57. “สิ่งของ” คือรูปธรรมที่มีชิ้นเดียวในโลก Photo: National Museum of American History
 58. 58. “สิ่งของ” คือข ้อมูลสามมิติ (3D data) ที่ใครๆ ก็ปริ้นท์ออกมาได ้
 59. 59. 60
 60. 60. “สิ่งของดิจิทัล” เป็นได ้มากกว่าโครงกระดูก Photo: National Museum of Natural History
 61. 61. 62
 62. 62. พิพิธภัณฑ์ให ้การศึกษาแก่คนทั่วไป Photo: National Museum of Natural History
 63. 63. คนทั่วไปก็ให ้การศึกษากันเองได ้
 64. 64. คนทั่วไปให ้การศึกษาแก่พิพิธภัณฑ์
 65. 65. พิพิธภัณฑ์เปิดข ้อมูลให ้คนเข ้าถึง
 66. 66. คนใช ้ข ้อมูลเปิดของพิพิธภัณฑ์
 67. 67. คนเพิ่มข ้อมูลตัวเองเข ้าไปในพิพิธภัณฑ์
 68. 68. คนช่วยพิพิธภัณฑ์ทางาน เรียนรู้ร่วมกัน
 69. 69. 70
 70. 70. 71
 71. 71. 72
 72. 72. อยากให ้คนดูมาเยือนแล ้วได ้อะไร? ความรู้ แง่คิด สะเทือนใจ เข ้าใจ เปลี่ยนพฤติกรรม พิศวง ภูมิใจ ?? สงสัย 73
 73. 73. 74 ขอบคุณค่ะ เพจ “โลกในนิทรรศการ” http://www.facebook.com/worldexhibits

×