Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicité
Xarxes informàtiques
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Xarxes informàtiques

  1. Sara Alcalde Muñoz 4C 2013-05-07
  2. Sistemes de numeració.......................................................................... 1 1. Xarxes informàtiques........................................................................ 2 2. Pars d’una xarxa informàtica........................................................... 3 Router................................................................................................... 3 Commutador o switch......................................................................... 3 Targeta de xarxa.................................................................................. 3 Transmissió de dades.......................................................................... 4 3. Configuració de la xarxa................................................................... 5 Adreça MAC........................................................................................ 5 Adreça IP.............................................................................................. 5 4. Arquitectura de xarxes...................................................................... 6 5. Sistemes operatius............................................................................. 7
  3. Sistemes de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari es un codi que utilitza dos símbols: el 0 i el 1 El nostre sistema de numeració es el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0,1,2,3,4,5,6,7, 8 i 9. Per compatir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 20 , després 21 ,22 ,etc. És a dir, a la dreta de tot posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1,2,4,8,16,32... A partir del número decimal que vull convertí, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-ho i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a l’esquerra no serveixen per res) Exemple: Converteix el número 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128 més 16 més 4 i més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el numero decimal Exemple: Quin número decimal és el 10101111 binari? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
  4. El número 10101111 binari és el 175 decimal. Ja que si sumem 128 més 32 més 8 més 4 més 2 i més 1, ens dóna 175. Cada un de els 0 i 1 que circulen per el ordenador s’ en s’anomena bit . Un vit es la unitat mínima de informació els bits es poden agrupa en : 1. XARXES INFORMÀTIQUES Una xarxa d’àrea local , també coneguda com a LAN ,és conjunt d’ordinadors i dispositiu de maquines units entre ells amb l’ objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada . 2 1byte 8 bits 1 kbyte 1024 byte 1mebyte 1024 kbyte gbyte 1024 mebyte 1tbyte 1024 gbyte
  5. 1. PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA Ruter : Aparell que permet connectar una xarxa a Internet . Permet la entrada i la sortida de dades a cables de una línea de telefònica. Commutador a swich : dispositiu que permet connectar baris ordinadors a la xarxa .Llegeix la informació que arriba i la dirigeixen al equip que el sol·licitis . Targeta de xarxa : placa que hi ha dins l’ ordinadors i ens permet connectar el cable de xarxa de l’ ordinador al switch . Transmissió de dades : mitja per transmet informació . poden se de quatre tipus : Cable de coure dels aparells trenats : es el cable més utilitzat en las xarxes domestiques i empreses . 3
  6. Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències per evitar interferències. Cable de fibra òptica: la informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també es més clar. Mitja sense fil (wifi): La informació es transmet per ones de ràdio. 4
  7. 3.CONFIGURACIÓ DE LA XARXA Adreça MAC. Número que identifica de manera unívoca la targeta de la xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i es diferent per a cada ordinador. En el meu ordinador es: Adreça IP: Numero que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.190 5
  8. 4. ARQUITECTURA DE XARXES: L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. 6
  9. Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fill. 5. SISTEMES OPERATIUS Què és un sistema operatius? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions. Tipus de sistemes operatius: Windows: 7
  10. Linux: Programari lliure. 8
Publicité