Publicité
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
Publicité
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
Publicité
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
Publicité
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
Publicité
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
Publicité
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
3.Hidroinstalacije.pdf
Publicité
3.Hidroinstalacije.pdf
Prochain SlideShare
Gravitacija zanimljivostiGravitacija zanimljivosti
Chargement dans ... 3
1 sur 30
Publicité

Contenu connexe

Publicité

3.Hidroinstalacije.pdf

 1. 3.1. NASLOVNA STRANA 3-PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA Investitor:JP ,,VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, ŠG NOVI SAD Objekat:REKONSTRUKCIJA LOVAČKE KUĆE PLAVNAna kat. parceli br.2992 u k.o. Plavna, vangrađevinski reon potes ,,Karlovača". Vrsta tehničke dokumentacije: PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE Naziv i oznaka dela projekta: 3-PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA Za građenje/izvođenje radova: REKONSTRUKCIJA Projektant: AM 021 GRADNJA doo, Novi Sad, Kolo Srpskih Sestara 13 b Odgovorno lice projektanta: arh. Nebojša Mihaljev dipl.inž Pečat: Potpis: Pečat i potpis: Odgovorni projektant: arh. Nebojša Mihaljev dipl.inž Broj dela projekta: PZI_01-03/7/2017 Mesto i datum Novi Sad, Jul 2017.
 2. 3.2 SADRŽAJ: 3.1. Naslovna strana 3.2. Sadržaj 3.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta 3.4. Izjava odgovornog projektanta 3.5. Tekstualna dokumentacija: 1. Tehnički opis 2. Tehnicki uslovi za izvodjenje radaova 3. Hidraulicki proracun 3.6. Numerička dokumentacija: 1. Predmer i predračun 3.7. Grafička dokumentacija: 1. Situacioni plan 2. Osnova novoprojektovanog stanja prizemlja 3. Osnova novoprojektovanog stanja potkrovlja 4. Mokri cvorovi 5. Sema sanitarne vode 6. Sema hidrantske mreze 7. Kanalizacioni saht 8. Separator masti 9. Zidni hidrant
 3. 3.3 REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOGPROJEKTANTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013– odluka US, 98/2013– odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao: O D G O V O R N I P R O J E K T A N T za izradu PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJAkoji je deo PZI-PROJEKTA ZA IZVODJENJE za pribavljanje građevinske dozvole za: REKONSTRUKCIJU LOVAČKE KUĆE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangrađevinski reon potes ,,Karlovača" INVESTITOR: JP ,,VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, ŠG NOVI SAD ODGOVORNI PROJEKTANT: arh. Nebojša Mihaljev dipl.inž, broj licence: 300H840 09 ODGOVORNO LICE: Nebojša Mihaljev , dipl.inž arh. Pečat: Potpis: Broj dela projekta: PZI_01-03/7/2017 Mesto i datum Novi Sad, Jul 2017.
 4. 1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA Odgovorni projektant projekta HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA, PZI-PROJEKTA ZA IZVODJENJE za: REKONSTRUKCIJU LOVAČKE KUĆE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangrađevinski reon potes ,,Karlovača" Investitora JP ,,VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, ŠG NOVI SAD Određuje se: Nebojša Mihaljev, dipl.ing arh. br.lic.300 H 840 09 IZJAVLjUJEM:  da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;  da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. OVLAŠĆENO LICE: Nebojša Mihaljev , dipl.ing arh. BROJ LICENCE: br.lic. 300 H 840 09 Pečat: Potpis: Broj tehničke dokumentacije: PZI_O1-03/7/2017 Mesto i datum: Novi Sad, Jul 2017. godine
 5. 3.5.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA TEHNICKI OPIS Postojece stanje vodovod-Predmetni objekat je prikljucen na seosku vodovodnu mrezu i koristi je kao sanitarnu i za protiv pozarne potrebe. Postojeci prikljucak Φ65 zadovoljava planirane kapacitete predvidjene rekonstrukcijom. Kanalizacija-Odvodjenje upotrebljenih voda iz objekta je reseno sa dve vodonepropusne jame. Posebno se odvode fekalne i tehnoloske otpadne (kuhinjski blok)vode. Projektom je predvidjeno fazno izvodjenje radova. Prva faza podrazumeva izvodjenje grube instalacije vode i kanalizacije sa montazom sanitarnih uredjaja na potkrovlju. Druga faza podrazumeva izvodjenje grube instalacije vode i kanalizacije sa montazom sanitarnih uredjaja na prizemlju kao i cevni razvod sa objektima na mrezi van predmetnog dela objekta sa sa prikljuccima. V O D O V O D Snabdevanje objekta sanitarnom vodom i za protiv pozarnu zastitu obezbedjena je iz seoskog vodovoda. Projektom rekonstrukcije je predvidjena demontaza postojece instalacije i potpuno novi cevni razvod. Razvodna mreza u objektu-vodovodna mreza sastoji se od horizontalnih i vertikalnih delova odgovarajuceg precnika i armatura na njoj, neophodnih za dobro funkcionisanje celokupne mreze. Na pogodnim mestima (racvanju) postaviti propusne ventile, kako bi se u slucaju havarije mogle deonice pojedinacno iskljuciti. Tacan polozaj instalacija sa propusnim ventilima dat je u planu etaze i izometrijskoj semi sanitarnog i tehnoloskog vodovoda. Pre zatvaranja sliceva, celokupnu mrezu ispitati na probni pritisak prema propisu za ovu vrsu radova uz istovremenu kontrolu kvaliteta ugradjenog materijala i izvedene montaze. Tek nakon pozitivnog rezultata i zapisnicke konstatacije pristupiti zatvaranju sliceva. Pre pustanja objekta u upotrebu obavezno isprati i dezinfikovati mrezu u potrebnom obimu dok se nedobiju rezultati koji odgovaraju pravilniku vode za pice. Topla potrosna voda-priprema tople potrosne vode predvidjena je centralno za ceo objekat. Akomulacioni rezervoar tople vode smesten je u prostoriji toplotne podstanice. Da bi temperatura vode bila ujednacena i izbeglo se hladjenje vode u cevima, predvidjen je recirkulacioni vod. Kod svakog izlivnog mesta predvideti propusni ventil. Recirkulaciona pumpa je dimenzionisana i obracunata u masinskom delu projekta. Za letnji period predvidjen je elektro bojler v=100 l za kuhinjskii blok. Ovim projektom je obradjeno dimenzionisanje razvodne mreze tople vode sa recirkulacijom, dok su
 6. povezivanja u potstanici, akomulacioni rezervoar, cirkulaciona pumpa, izmenjivac toplote i ostala pripadajuca im oprema obradjeni u masinskom projektu. Kod montaze cevi se mora strogo voditi racuna o termickoj dilataciji cevovoda. Za cevi koje ce se nalaziti u zidu ispod maltera ostaviti u blizini izmene pravca ( kolena, T-elementi ) supljine koje se ispunjavaju materijalom koji se lako sabija (npr.stiropor) pre nego se obavi malterisanje. U prilogu projekta dati su minimalni razmaci oslonaca (u zavisnosti od spoljnjeg precnika cevi) za slobodno vodjenje cevi. Fiksne oslonce treba ugraditi prema semi a klizne prema minimalnom razmaku oslonaca. Oslonce za optocni-recirkulacioni vod izvesti kao i za vod tople vode. Razmak izmedju cevi tople vode i optocnog voda treba da bude veci od dilatacije cevi. Na prolazu cevi kroz zid, ugraditi zastitnu pvc cev odgovarajuceg precnika koji ce omoguciti dilatiranje. Isto tako je vazno da malter bude svuda u kontaktu sa cevima izbegavajuci supljine uz cevi kako bi se obezbedila ravnomernost pritiska na cevima. Delovi instalacije unutar zida koji imaju pravu duzinu vecu od 2 m treba obloziti izolacionom oblogom koja sprecava kondenzaciju. Unutrasnja hidrantska mreza-Unutrasnja protivpozarna hidrantska mreza projektovana je prema vazecem Pravilniku o tehnickim normativima za unutrasnju hidrantsku mrezu za gasenje pozara i dimenzionisana za sledece uslove: -jednovremeni rad dva hidranta sa po 2.5 l/s -kolicina potrebne vode za jedan pozar 5 l/s Pritisak na izvoristu od 4.0 bara obezbedjuje potreban pritisak predvidjen pravilnikom o tenhnickim normativima za hidrantsku mrezu (Sl. listbr.30/91 ). Projektovana je hidrantska mreza, sa tipskim hidrantskim ormanima rasporedjenim na svim etazama. Smesteni su tako da ne ometaju komunikaciju a svojim polozajem mogu da pokrivaju prostor koji mm. Montazu hidranta izvrsiti prema uputstvu proizvodjaca. Razvod mreze, kao i raspored hidranata prikazani su u planovima etaza i šemi hidrantske mreze. Predvidjene su celicne pocinkovane cevi, vodjene i montirane tako da se maksimalno zastite od mehanickog ostecenja. Obavezno uraditi i termicku zastitu cevi kako bi se sprecilo njihovo orosavanje. RAZMAK IZMEDJU TACAKA UCVRSCIVANJA rb DN spoljni D unutr L (mm) (mm) ( cm ) 1 63 40 145 2 50 32 130 3 40 27 110 4 32 21 90 5 25 17 80
 7. K A N A L I Z A C I J A Projektom rekonstrukcije je predvidjena demontaza postojece instalacije i potpuno novi cevni razvod prema predvidjenoj rekonstrukciji. Unutrasnja kanalizacija-Dispozicija objekta i mokrog cvora u njemu uslovili su izlazni kanalizacioni pravac na spoljnu kanalizaciju i vodonepropusnu jamu. Posebno se odvode fakalne i otpadne vode iz kuhinjskog bloka. Na izlivanju iz objekta predvidjen je revizioni saht. Kod svakog mokrog cvora ugraditi pvc- -50mm sa poniklovanim poklopcem. Celokupna kanalizaciona mreza predvidjena je od PVC kanalizacionih cevi, sa spajanjem na naglavak, odgovarajuceg precnika i prema projektovanom padu. Za dobro ventilisanje kanalizacione mreze i sprecavanja samoisisavanja sifona, pored adekvatno izabranih dimenzija cevi predvidjeno je produzenje kanalizacije u nesmanjenom precniku na min 1.0 m iznad krova sa ventilacionom kapom. Revizione komade obavezno ugraditi u podnozju vertikali. Dvorisna fekalna kanalizacija- Na predmetnoj lokaciji postoji spoljna kanalizaciona mreza, sa postojecim vodonepropusnim jamama. Polozaj jama omogucava lak pristup vozilu za praznjenje jama. Projektom je predvidjeno da deo postojece mreze ostane u funkciji planirane rekonstrukcije a da se projektovana mreza uklopi u postojecu. Projektovane su kanalizacione cevi od tvrdog PVC-a, sa naglavkom. Polaganje cevi izvrsiti na fino isplanirano dno, na tampon peska d=10cm , u rov sirine B=0.5 m i prosecne dubine 1.0 m. Zatpavanje rova je iskopanom usitnjenom zemljom u slojevima od 15 cm sa pazljivim nabijanjem do potrebne zbijenosti. za opterecenje od 150 KN. Separator masti(ispod kuhinjaskog praonika)-Pre ulivanja u kanalizaciju otpadne vode treba da prodju tretman kroz separator masti, koji se ugradjuje ispod praonika. Iskop rova vrši se mašinski sa vertikalnim bočnim stranama. Prilikom iskopa strogo voditi računa o podzemnim instalacijama sa kojima se ukršta projektovana trasa. Investitor se obavezuje da pre pocetka radova obvesti izvodjaca radova o polozaju podzemnih instalacija. Nakon iskopa vrši se delimicno osiguranje bokova rova odgovarajućom podgradom. Mašinski iskop izvodi se do na 0.2 m od projektovanog dna rova. Ručni iskop je predviđen na 0.2 m od projektovane nivelete, i na ukrštanju sa podzemnim instalacijama. Cevi se postavljaju na pripremljenu i nabijenu posteljicu od peska, d=15 m. Pre početka zatrpavanja rova, odnosno nakon završene montaže cevovoda izvršiće se geodetsko snimanje cevovoda sa unošenjem podatka u katastar i instalacija i probno ispitivanje izgrađene mreze na vodonepropusnost prema važećim propisima. Zatrpavanje rova vršiće se tako da prvi sloj uz cevi bude pesak 10 cm. Dalje zatrpavanje vrsiti zemljom iz iskopa u slojevima debljine 30 cm sa zbijanjem svakog sloja do prirodne zbijenosti. Do visine 0.5 m iznad temena cevi, kao i oko cevi zbijanje vršiti ručnim alatom. Zbijenost slojeva kada
 8. se cev nalazi u saobracajnici mora odgovarati važećim tehničkim propisima za odgovarajuću kategoriju saobraćajnice o čemu izvođač mora priložiti potreban broj atesta o ispitivanju zbijenosti. Atmosferska kanalizacija-Atmosferske vode sa krova, poplocanih povrsina i saobracajnica odvesti u zeleni pojas, prema projektu uredjenja lokaliteta. SANITARNI UREDJAJI Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i priborom I klase. Svaki sanitarni uredjaj treba da je snabdeven sifonom, kako bi se sprecilo prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmete, i odgovarajucim propusnim ventilom. Ukoliko investitor bude zahtevao opremu-sanitarne uredjaje sa senzorskim upravljanjem potrebno je da u tenerskoj dokumentaciji to posebno naglasi. Prilikom izrade projekta poštovani su svi predprojektni uslovi. Izvođač radova je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih HTZ mera propisanih za ovo vrstu objekta. U toku radova Izvođač će poštovati odredbe iz čl. 85 Zakona o kulturnim dobrima ( “Sl. glasnik Republike Srbije br. 71/94 ) koji ga obavezuje da, ako tokom radova naiđe na arheološko nalazište ili predmete, ili predmete za koje se osnovano sumnja da mogu imati arheološka spomenička svojstva, iste odmah prekine i o nalazu obavesti nadležni organ za poslove kulture i ustanovu zaštite, kao i da preduzme mere da se nalaz ne ošteti. NAPOMENA - Sve radove predvidjene ovim projektom izvesti strucno po vazecim standardima i propisima, uz angazovanje kvalifikovane radne snage - Za sve eventualne nedostatke u projektu koji su uslovljeni izmenom uslova na terenu, nedostatkom odredjenih elemenata potrebnih za projektovanje ili izmenom projektne dokumentacije, konsultovati projektanta - Sve mere date u projektu, izvodjac pre ugradjivanja odnosno montaze odredjenih delova mreze, mora obavezno kontrolisati na licu mesta. - Detaljniji opis radova dat je u tekstu predracuna radova i uslovima za izvodjenje. u Novom Sadu, Jul 2017. godine Projektant: Nebojša Mihaljev, dipl.inž arh.
 9. TEHNIČKI USLOVI za izvodjenje instalacije vodovoda i kanalizacije PRETHODNE MERE Pre početka radova na izvodjenju instalacija mora se komunalnom vodovodu i kanalizaciji predati projekat instalacije u dva primerka na odobrenje. Jedan odobreni primerak služi izvodjaču kao dozvola za izvodjenje i mora biti na gradilištu. Izvodjač je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan da pre početka rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim organom da raspravi sva pitanja. Pre svake eventualne izmene izvodjač je dužan da blagovremeno izvesti nadzorni organ, a ovaj komunalni vodovod i kanalizaciju o nameravanim izmenama. POSTAVLJANJE VODOVA Izvodjač je dužan da proveri sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim visinama na gradilištu. Pri izradi kanalizacijske mreže prvo treba da bude izveden priključak na ulični kanal, zatim temeljna mreža, a na kraju vertikalni vodovi sa granama. Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema najnižem ispusnom mestu. Ako je ovih više, o tome se mora voditi računa. Promena pravca vodovodnih cevi će se izvoditi lukovima a ne kolenima. Savijanje pocinkovanih cevi ne sme se vršiti ni u toplom ni u hladnom stanju. Kroz zidove se cevi ne smeju voditi koso nego upravno na površinu zida. Kanalizacionu mrezu izvesti od kanalizacionih cevi odgovarajuceg precnika i prema projektovanom padu, koji za pojedine precnike iznosi: - Φ 50 mm i = 3,5 % - Φ 70 mm i = 2.0 % - Φ 110 mm i = 1.5 % - Φ 125 mm i = 1-1.5 % - Φ 160 mm i = 1-0.8 % CEVI U ZEMLJI Sve cevi u zemlji polažu se u sloju peska koji obuhvata cev sa svih strana u debljini od najmanje 5 cm. U nasutom zemljištu se na dnu rova ima postaviti dovoljno debeo sloj peska i dobro nabiti. Humus, otpaci gradjevinskog materijala, zgura i kamenje ne smeju se upotrebiti za zatrpavanje rovova. Postavljanje cevi u rovovima može otpočeti tek pošto je nadzorni organ ustanovio da je rov pravilno i po projektu iskopan. Rov se ne sme zatrpati pre nego što je nadzorni organ pregledao vod, odnosno pre nego što je instalacija ispitana. CEVI U KONSTRUKCIJAMA Čvrsto uzidjivanje cevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno.Otvori za prolaz cevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedju cevi i konstrukcija ispunjen plastičnim materijalom, da bi se sprečilo oštećenje cevi. Vodovodne cevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cevi, čiji je prečnik 40 mm veći od spoljnog prečnika vodovodne cevi, a medjuprostor će se ispuniti kudeljom u bitumenu ili stalno elastičnim kitom. Kanalizacijske se cevi pri prolazu kroz zidove ne smeju čvrsto ugraditi, a medjuprostor će se ispuniti vlažnom glinom,
 10. odnosno kudeljom i asfaltnim ili drugim stalno elastičnim kitom, ako postoji opasnost prolaza vode u zgradu. Eventualno nepredvidjeno dubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa. ZAŠTITA CEVI Vodovodne cevi ne smeju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod poda zahoda ili mokrionika i svugde gde mogu biti izložena zagadjenju, zamrzavanju, zagrevanju i koroziji. Na mestima ukrštavanja cevi se često moraju zaštititi. Pri ukrštanju s odvodnicima vodovodna cev mora biti viša, a medjuprostor nabijen glinom ili trajno plasticnim kitom, najmanje debljine 20 cm. Ako je razmak manji vodovodna cev će se provući kroz zaštitnu cev kao pri prolazu cevi kroz zid. Na mestima gde su izložene zamrzavanju cevi se imaju toplotno izolovati. Izolacija se ima izvesti brižljivo i vodovi se ne smeju zatvarati pre nego što ih nadzorni organ pregleda. Isto važi i za zvučne izolacije. Pri radu oštećena izolacija ima se pažljivo popraviti. Pri obustavi rada imaju se cevi na pogodan način privremeno začepiti, da se ne bi zagadile, ispunile materijalom ili oštetile. SPOJEVI Spojne cevi medju sobom i izmedju cevi i cevnica, odnosno armatura, imaju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji prečnik cevi ne sme biti sužen okrajcima, delovima armature, kudeljom, kalajem ili na drugi način, niti deformisan savijanjem cevi. Zaptivanje spojeva vodovodnih cevi i kanalizacijskih cevi i cevnica vrši se nabijanjem kudelje i zalivanjem rastopljenog olova s naknadnim nabijanjem ili gumenim prstenovima. Spojevi pocinkovanih cevi zaptivaju se kudeljom i kitom koji ne sme sadržavati minijum ili druge otrovne sastojke. Zaptivanje keramičnih ili azbestcementnih cevi vrši se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim prstenovima. Olovne cevi se spajaju lemljenjem, a cevi od plastika lepljenjem, gumenim prstenovima ili varenjem. Spojevi cevi u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbeći. PRIČVRŠĆENJE CEVI Vodovi se imaju pričvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vešaljkama, na razmacima zavisnim od prečnika i vrste cevi. Olovne cevi i plastične u toplim prostorijama treba da budu po celoj dužini na čvrstoj podlozi. ARMATURE Vodovdne armature moraju se prethodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi. Ugradjivanje armatura ima se izvesti precizno, vodeći računa o dobrom i lakom rukovanju i o estetskom izgledu. Ispusnice, mešaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pričvrstiti na zidove pomoću zidnih pločica na uglavcima. UREDJAJNI PREDMETI Ugradjivanje uredjajnih predmeta mora se izvesti uredno, čisto i precizno, vodeći računa o dobroj upotrebljivosti i estetskom izgledu celine. Sanitarni predmeti se pričvšćuju na zidove pomoću plastičnih ili metalnih uglavaka. Konzolasto postavljeni predmeti treba da mogu izdržati silu od 100 kp na najnepovoljnijem mestu.
 11. Visine postavljanja sanitarnih predmeta ako u opisu radova nije drukčije navedeno - merene od gotovog poda su ove: Umivaonik, prednji rub................................. 80 cm Polica nad umivaonikom ...............................125 cm Ogledalo, do sredine.....................................155 cm Držač ručnika ..................................................75 cm Zidna ispusnica ..............................................110 cm Kuhinjski praonik ................................85 ili 90 cm Kuhinjski izlivnik, prednji rub................... 70 cm Kotlić ispirnog zahoda, dno ....................200 cm Držač ili kutija za toaletni papir........... 80 cm Pisoar-zidna šolja, prednji rub.................................. 65 cm ISPITIVANJE INSTALACIJE Gotova ali još neizolovana i nezatrpana mreža instalacija mora se pre predaje ispitati na nepropusnost i na dobro funkcionisanje. Vodovodna cevna mreža - ako propisima nije drugačije odredjeno - stavlja se pod probni pritisak dvaput veći od radnog, ali najmanje 15 bara za vreme od 30 minuta. Kanalizacijska mreža se ispituje punjenjem vodom u celini ili u delovima, s prethodnim privremenim začepljenjem odvoda i otvora. Ispitivanje se vrši u prisustvu izvodjača, nadzornog organa i predstavnika komunalnog vodovoda odnosno kanalizacije, o čemu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje se vrši o trošku izvodjača. Tek posle uspešno završenog ispitivanja može se vršiti omotavanje, toplotno i drugo izolovanje vodova, zatvaranja žlebova i kanala i zatrpavanje rovova. OBAVEZE IZVODJAČA Izvodjač ostaje u obavezi da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku. Nadzorni organ može priznati samo ugradjene količine materijala. Sav materijal koji nadzorni organ nepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah ukloniti s gradilišta. Izvodjač je dužan da izradi kompletnu instalaciju u skladnoj saradnji s ostalim izvodjačima na zgradi.
 12. HIDRAULICKI PRORACUN HIDRANTSKE MREZE Napomena: * za tabelarni proracun su koriscene tablice za hiudraulicko dimenzionisanje cel pocinkovanih cevi * DN(mm) je unutrasnji precnik cevi PRORACUN HIDRANTSKE MREZE rb. deonica deonica JO Q V DN L gubitak pritiska od do lit/sek m/sec mm m m/m1 m ukupno 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 0 1 vodomer 1 400.00 5.00 1.51 65 13.00 0.052 0.676 0.676 2 1 2 400.00 5.00 1.51 65 5.00 0.052 0.260 0.936 3 2 3 400.00 5.00 1.51 65 8.00 0.052 0.416 1.352 4 3 ZH3 400.00 2.50 1.27 50 13.00 0.100 1.300 2.652 stanje pritiska na polozajno najnepovoljnijem hidrantu a. gubitak pritiska u HIDRANTSKOJ mrezi objekta 2.65 mVs 26.50 ( kPa ) b. gubitak pritiska na vodomeru za Q=5.0 l/s 3.50 mVs 35.00 ( kPa ) c. gubitak pritiska na crevu i mlaznici 1.50 mVs 15.00 ( kPa ) d. H-ukupno gubici 7.65 mVs 76.50 ( kPa ) e. Hg-geodetska razlika 4.50 mVs 45.00 ( kPa ) f. Hs- minimalni pritisak na hidrantu 25.00 mVs 250.00 ( kPa ) g. Hu- pritisak na mestu prikljucenja 40.00 mVs 400.00 ( kPa ) Minimalno potreban pritisak H (mVs) = Hg+ H + Hs= 37.15 mvs 371.50 ( kPa ) Raspolozivi pritisak 40.00 mvs 400.00 ( kPa )
 13. HIDRAULICKI PRORACUN SANITARNE MREZE -hladna Tabelarni hidraulicki proracun mreze-Brix gubici pritiska su uzeti po m1 racunajuci i fazonske komade Napomena: * za tabelarni proracun su koriscene tablice za hiudraulicko dimenzionisanje cel pocinkovanih cevi uzimajuci u obzir gubitke na fazonskim komadima i zatvaracima. treba voditi racuna ekvivalentnim unutrasnjim precnicima osnovni razvod vode rb. deonica deonica JO Q V Φ L gubitak pritiska od do lit/sek m/sec mm m m/m1 m ukupno 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 0 1 vodomer kotlarnica 60.50 1.94 0.59 65 13.00 0.030 0.390 0.390 2 kotlarnica 0 60.50 1.94 1.55 40 6.00 0.180 1.080 1.470 3 0 1 34.50 1.47 1.17 40 2.00 0.120 0.240 1.710 4 1 2 32.50 1.43 1.13 40 5.00 0.120 0.600 2.310 5 2 3 30.50 1.38 1.10 40 2.50 0.100 0.250 2.560 6 3 4 29.50 1.36 1.08 40 1.50 0.100 0.150 2.710 7 4 5 21.00 1.15 1.43 32 6.50 0.210 1.365 4.075 8 5 6 13.50 0.92 1.14 32 3.00 0.130 0.390 4.465 9 6 7 11.50 0.85 1.05 32 4.50 0.110 0.495 4.960 0 7 8 4.50 0.53 1.08 25 2.00 0.200 0.400 5.360 a. gubitak pritiska u vodovodnoj mrezi objekta 5.36 mVs 53.60 ( kPa ) b. gubitak pritiska-vodomer 4.00 mVs 40.00 ( kPa ) c. a+b) 9.36 mVs 93.60 ( kPa ) d. Hg-geodetska razlika(najvise izl.mesto-prikljucak) 6.00 mVs 60.00 ( kPa ) e. Hs- minimalni izlivni pritisak 8.00 mVs 80.00 ( kPa ) f. Hu-pritisak u gradskoj mrezi 40.00 mVs 400.00 ( kPa ) Minimalno potreban pritisak u kucnoj mrezi H (mVs) = Hg+ H + Hs= 23.36 mVs 233.60 ( kPa ) Raspolozivi pritisak 40.00 mvs 400.00 ( kPa )
 14. HIDRAULICKI PRORACUN SANITARNE MREZE –TOPLA Tabelarni hidraulicki proracun mreze-Brix gubici pritiska su uzeti po m1 racunajuci i fazonske komade Napomena: * za tabelarni proracun su koriscene tablice za hiudraulicko dimenzionisanje cel pocinkovanih cevi uzimajuci u obzir gubitke na fazonskim komadima i zatvaracima. * DN(mm) je unutrasnji precnik cevi, tako da kod izvodjenja instalacija sa polietilenskim cevima treba voditi racuna ekvivalentnim unutrasnjim precnicima osnovni razvod vode rb. deonica deonica JO Q V Φ L gubitak pritiska od do lit/sek m/sec mm m m/m1 m ukupno 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 0 1 vodomer kotlarnica 60.50 1.94 0.59 65 13.00 0.030 0.390 0.390 2 kotlarnica 0 60.50 1.94 1.55 40 6.00 0.180 1.080 1.470 3 0 1 26.00 1.27 1.01 40 2.00 0.090 0.180 1.650 4 1 2 24.50 1.24 0.99 40 5.00 0.080 0.400 2.050 5 2 3 23.00 1.20 0.95 40 2.50 0.070 0.175 2.225 6 3 4 22.50 1.19 0.94 40 1.50 0.080 0.120 2.345 7 4 5 16.50 1.02 1.26 32 6.50 0.180 1.170 3.515 8 5 6 10.50 0.81 1.01 32 3.00 0.100 0.300 3.815 9 6 7 8.50 0.73 0.91 32 4.50 0.080 0.360 4.175 0 7 8 3.50 0.47 0.95 25 2.00 0.150 0.300 4.475 a. gubitak pritiska u vodovodnoj mrezi objekta 4.47 mVs 44.70 ( kPa ) b. gubitak pritiska-vodomer 4.00 mVs 40.00 ( kPa ) c. gubitak pritiska na akom.bojleru 3.00 mVs 30.00 ( kPa ) d. a+b+c) 11.47 mVs 114.70 ( kPa ) e. Hg-geodetska razlika(najvise izl.mesto-prikljucak) 6.00 mVs 60.00 ( kPa ) f. Hs- minimalni izlivni pritisak 8.00 mVs 80.00 ( kPa ) g. Hu-pritisak u gradskoj mrezi 40.00 mVs 400.00 ( kPa ) Minimalno potreban pritisak H (mVs) = Hg+ H + Hs= 25.47 mVs 254.70 ( kPa ) Raspolozivi pritisak 40.00 mVs 400.00 ( kPa )
 15. HIDRAULICKI PRORACUN KANALIZACIJE prikljucna vrednost AWs za sanitarne uredjaje prema EN 12056-2 WC solja-……………………....2.50 Aws umivaonik-..……………….……0.50 Aws Kada/tus-………………………1.00 Aws sudoper-…..……………………1.00 Aws Bide-…...………………………0.50 Aws Pisoar-....………………………0.50 Aws Ves-sudovi masina-………0.50 Aws TABELARNI PRORACUN dom zdrzvlja+stan rb sanitarni uredjaj kom Aws/kom Aws 1 2 3 4 5 1 WC 17 2.5 42.50 2 umivaonik 19 0.5 9.50 3 kada/tus 14 1 14.00 4 sudoper 4 1 4.00 5 bide 0 0.5 - 6 pisoar 2 0.5 1.00 7 ves-sudje masina 1 1 1.00 8 ukupno: Aws 77.00 odredjivanje faktora istovermenosti-karakteristika protoka vrsta objekata K 1 stambena zgrada sa kratkotrajnim vrsnim opterecenjem 0.5 2 Veliki restorani, gostionice, hoteli itd 0.7 3 Cesta upotreba-javni WC I tusevi 1 4 Laboratorije, industrija, javna kupatila, javni objekti skole i sl. 1.2 Qfek=0.70 x √∑Aws 6.14 Ukupna kolicina fekelnih voda za predmetni objekat: Q (l/s)= 6.14 l/sec Dimenzionisanje kanalizacionog voda do jame Usvaja se kanalizaciona cev od tvrdog PVC-a precnika 160, sa poduznim padom i= 1 %. koeficientom rapavosti k=0.125 mm KOJA ZA PUN PROFIL IMA: Qp=18.20 l/s ; Vp=0.99 m/s ; DN 160 mm Q/Qp=6.14 / 18.20 = 0.42; h/D=0.45; V/Vt=0.96 visina punjenja 160 x 0.45= 72 mm ; stvarna brzina Vs=0.99 x 0.96 = 0.95 m/s Kanalizacioni prikljucak  160 mm sa padom i=1 % zadovolja
 16. PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE ,REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 32 1.7 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
 17. +5.83 +10.30 +8.59 +8.59 +8.59 +8.59 +8.59 +8.59 +7.00 +7.00 +7.00 Situacioni plan R 1:500 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 LEGENDA: PREDMETNI OBJEKAT OSTALI OBJEKTI NA PARCELI DRVO P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 odgovorni projektant : AM 021 gradnja d.o.o. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@gmail.com H840 09 SITUACIONI PLAN naziv objekta: lokacija objekta: investitor: razmera: R 1:500 : PZI 1 datum: Jul 2017. 2292 POSTOJECA VODONEPRPUSNA JAMA POSTOJECA VODONEPRPUSNA JAMA pranje cizme cesma proj.zatvaracnica talozni saht 60x60x1.20 3-hidrotehn. instalacije Depadans nije predmet rekonstrukcije
 18. -0.60 M F prazna ambalaza 5 1 2 3 4 6 D C B E 7 A' 13a -0.60 +0.00 -0.60 par=170cm par=170cm 1.1% Novoprojektovana osnova prizemlja R 1:100 -0.60 8.3% -0.60 izolacija d=10cm izolacija d=10cm -0.08 pregradni zid-drvo 3-hidrotehn. instalacije *dimnja razmera: R 1:100 odgovorni projektant: PZI NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA PRIZEMLJA datum: Jul 2017. 2 H840 09 naziv objekta: AM 021 gradnja d.o.o. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@ gmail.com investitor: lokacija objekta: saradnik: arh.Ana ijan dipl.ing : 3 Hzida=120cm Hzida=120cm +0.00 H=290cm H=250cm H=290cm H=290cm H=290cm H=290cm linija spu plafona m H=290cm 7 7 POSTOJECA VODONEPRPUSNA JAMA m.cvor PR3 m.cvor PR2 NAPOMENA hidraulicki elementi vode , precnik duzina i JO su prikazani u semi vode m.cvor PR1 m.cvor PR4 NAPOMENA: - Prilikom montaze kanalizacionog razvoda voditi racuna da se maksimalno iskoriste postojeci otvori u konstrukciji. -Ukoliko se nakon otkrivanja postojece mreze ustanovi da projektovano resenje nije odgovarajuce potrebno ga je u saglasnosti sa nadzornim organom prilagoditi vodovodni saht NAPOMENA: - Prilikom montaze kanalizacionog razvoda voditi racuna da se maksimalno iskoriste postojeci otvori u konstrukciji. -Ukoliko se nakon otkrivanja postojece mreze ustanovi da projektovano resenje nije odgovarajuce potrebno ga je u saglasnosti sa nadzornim organom prilagoditi u plafonu prizemlja kanaliz.mokrih cvorova potkrovlja pranje cizme cesma talozni saht 60x60x1.20 u plafonu prizemlja kanaliz.mokrih cvorova potkrovlja NAPOMENA hidraulicki elementi vode , precnik duzina i JO su prikazani u semi vode Legenda: Depadans nije predmet rekonstrukcije
 19. +3.89 +2.33 +2.90 28b 28a 5 1 2 3 4 6 D C B E 7 1 +3.11 +4.04 13 Kosina potkrovlja Kosina potkrovlja Legenda: Depadans nije predmet rekonstrukcije m.cvor S-1 m.cvor S-3 m.cvor S-2 m.cvor S-4 m.cvor S-6 m.cvor S-5 NAPOMENA: - Prilikom montaze kanalizacionog razvoda voditi racuna da se maksimalno iskoriste postojeci otvori u konstrukciji. -Ukoliko se nakon otkrivanja postojece mreze ustanovi da projektovano resenje nije odgovarajuce potrebno ga je u saglasnosti sa nadzornim organom prilagoditi NAPOMENA: - Prilikom montaze kanalizacionog razvoda voditi racuna da se maksimalno iskoriste postojeci otvori u konstrukciji. -Ukoliko se nakon otkrivanja postojece mreze ustanovi da projektovano resenje nije odgovarajuce potrebno ga je u saglasnosti sa nadzornim organom prilagoditi u plafonu prizemlja u plafonu prizemlja u plafonu prizemlja u plafonu prizemlja Novoprojektovana osnova potkrovlja R 1:100 3-hidrotehn. instalacije razmera: R 1:100 odgovorni projektant: PZI NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA POTKROVLJA datum: Jul 2017. 3 H840 09 naziv objekta: investitor: lokacija objekta: :
 20. Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora. Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku. U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil. Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i priborom I klase u beloj boji. Svaki sanitarni uredjaj treba da je snabdeven sifonom, (kako bi se sprecilo prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmeta), i odgovarajucim propusnim ventilom. Napomena: Stanovi veci od 1.5 sobnog moraju obavezno imati prikljucak (EK-ventil) za dovod i sifon za odvod, masine za sudove PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50 m.cvor PR1 ugradni WC 550 500 umivaonik t h 800-850 kanalizacija hladna voda topla voda
 21. Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora. Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku. U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil. Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i priborom I klase u beloj boji. Svaki sanitarni uredjaj treba da je snabdeven sifonom, (kako bi se sprecilo prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmeta), i odgovarajucim propusnim ventilom. Napomena: Stanovi veci od 1.5 sobnog moraju obavezno imati prikljucak (EK-ventil) za dovod i sifon za odvod, masine za sudove PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50 +0.00 m.cvor PR2 u plafonu prizemlja term.izolovano u plafonu prizemlja term.izolovano 550 500 umivaonik t h 800-850 ugradni WC kanalizacija hladna voda topla voda
 22. Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora. Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku. U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil. Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i priborom I klase u beloj boji. Svaki sanitarni uredjaj treba da je snabdeven sifonom, (kako bi se sprecilo prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmeta), i odgovarajucim propusnim ventilom. Napomena: Stanovi veci od 1.5 sobnog moraju obavezno imati prikljucak (EK-ventil) za dovod i sifon za odvod, masine za sudove PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50 m.cvor PR3 u plafonu prizemlja u plafonu prizemlja u plafonu prizemlja term.izolovano u plafonu prizemlja term.izolovano 550 500 umivaonik t h 800-850 ugradni WC 650 PISOAR prikljucne mere prema izbranom tipu kanalizacija hladna voda topla voda 6 10 11 12 13a par=90cm 180 140 par=170cm 260 205 10a 10b 11b H=290cm
 23. Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora. Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku. U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil. Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i priborom I klase u beloj boji. Svaki sanitarni uredjaj treba da je snabdeven sifonom, (kako bi se sprecilo prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmeta), i odgovarajucim propusnim ventilom. Napomena: Stanovi veci od 1.5 sobnog moraju obavezno imati prikljucak (EK-ventil) za dovod i sifon za odvod, masine za sudove PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50 m.cvor S-1 550 500 umivaonik t h 800-850 ugradni WC kanalizacija hladna voda topla voda 81 198 1
 24. Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora. Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku. U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil. Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i priborom I klase u beloj boji. Svaki sanitarni uredjaj treba da je snabdeven sifonom, (kako bi se sprecilo prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmeta), i odgovarajucim propusnim ventilom. Napomena: Stanovi veci od 1.5 sobnog moraju obavezno imati prikljucak (EK-ventil) za dovod i sifon za odvod, masine za sudove PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50 m.cvor S-2 550 500 umivaonik t h 800-850 ugradni WC kanalizacija hladna voda topla voda 26b 25b
 25. Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora. Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku. U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil. Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i priborom I klase u beloj boji. Svaki sanitarni uredjaj treba da je snabdeven sifonom, (kako bi se sprecilo prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmeta), i odgovarajucim propusnim ventilom. Napomena: Stanovi veci od 1.5 sobnog moraju obavezno imati prikljucak (EK-ventil) za dovod i sifon za odvod, masine za sudove PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50 m.cvor S-6 550 500 umivaonik t h 800-850 ugradni WC kanalizacija hladna voda topla voda prljavo 29a 30b 30a 61 198 7
 26. topla voda hladna voda 2.00/2.00 PRECNIK I DUZINA DEONICE jedinice opterecenje H/T OZNAKA VODOVODNE VERTIKALE V5 sema sanitarne mreze m.cvor PR4 sudoper m.cvor S2 m.cvor S1 m.c. mali WC sudoper 2x sudoper m.cvor S4 m.cvor S3 sank pranje cizme m.cvor PR3 m.cvor S6 m.cvor PR3 m.cvor S5 m.cvor PR1 m.cvor PR2 800 450 500 sudoper t h pranje cizme cesma PRECNICI CIRKULACIJSKIH VODOVA TV d63-80 CV zatvaracnica
 27. sema HIDRANTSKE mreze ZH1 ZH2 ZH4 ZH7 ZH3 2 1 3 zatvaracnica
 28. PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE ,REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 33
 29. PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE ,REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 34
 30. PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE ,REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 35
Publicité