Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

مه‌حوی

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
e|˙W w	d|oe…ËUÇ d|˛ W 
w«“—U ÊUÑdOâ} 
Ë ÊUoe—u wL|—W wWËuJ w˘—W 
ÍdO!M#˘˙ w…—«“…Ë wO#—WÄ—W W 
oe—u Í…—ËWÖ ÍdO(U# w†UçO+O, ...
ÂËu Ͳ˘˙ W …Ëu?Ë rW??U ‚W??UW? ¨‚W?? —W ‚W??W 
Â…oeô ‚W?? W ÂW??%U ¨Ê˛uJL??A??O —W?ÖW?z —u?B?W? u??%…Ë 
ÍuW 
2
ÊUoe—u wL|—W wWËuJ w˘—W w7«“—U ÊUÑdOâ}7 e|˙W ÍWË 
d}ËW W ÍuW w†UçO+O, w7oedJ}Ä X…oe Ͳ˘˙ W 
≤∞∞± »Uz ≤Π Í˛˘˙ 
«u, ÍËUW 
oe...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 175 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à مه‌حوی (20)

Plus récents (20)

Publicité

مه‌حوی

 1. 1. e|˙W w d|oe…ËUÇ d|˛ W w«“—U ÊUÑdOâ} Ë ÊUoe—u wL|—W wWËuJ w˘—W ÍdO!M#˘˙ w…—«“…Ë wO#—WÄ—W W oe—u Í…—ËWÖ ÍdO(U# w†UçO+O, ÍuW ÊU—u wL|—W w-WW UÄ Íd}ËW Í—U# W «—oe“U «oe≤∞∞± »Uz ≥∞≠≤Π w7«˛˘˙ W 1
 2. 2. ÂËu Ͳ˘˙ W …Ëu?Ë rW??U ‚W??UW? ¨‚W?? —W ‚W??W Â…oeô ‚W?? W ÂW??%U ¨Ê˛uJL??A??O —W?ÖW?z —u?B?W? u??%…Ë ÍuW 2
 3. 3. ÊUoe—u wL|—W wWËuJ w˘—W w7«“—U ÊUÑdOâ}7 e|˙W ÍWË d}ËW W ÍuW w†UçO+O, w7oedJ}Ä X…oe Ͳ˘˙ W ≤∞∞± »Uz ≤Π Í˛˘˙ «u, ÍËUW oe—u w7U UïU Ë Ê«dO!U7ËË˙ Ë Ê«—WËu7 Ê«e|˙W Æs} d}-W —˘“ …ËUM} ÊUOH d#W …Ë…—ËËoe W W w7U7«uO Ê«e|˙W W? «oeW?O d?O?!M#˘˙ WU?ç?O??+?O?, ÂW ÊU?7Ëu…oeU?Uz ï ¨ÂW?…oe ÊU??MUd?}?-W Ë v v ÊUËx? w7U?…—«oeËU7 Ë —U oe WJu W WJ}?W W Í…d?O?(U# ËWz Æ…oe—u? ÍË«dU7 wJ?|dO?(U# W†W? ÍoeU ÆW ©ÍuW® g ËWz ¨Ë Íoe—u wJOö ÍdFO# Íd??}ËW wW??! UW ÊU????oe—u? w?7U?…—U??# ˘ñ??Wz ¨ÊU?ï? W …—ËW?Ö w?W?O??O†U??J?#ï??- ÍW U?? Ë —W??Ëu7 ÆÊd??Ö…oe ÊU e??}?Uz W? Ë Êd?Ö…oe …Ëï??-W W7U??O d??O??!M#˘˙ W??O??O?ôUÇ …—ï??L ÂWz X-W?W UÄ Ë ÊËuU …ËW7U???oe—u? Í…Ë…ËU7 Ë …Ë…—…oe W? ¨…ËWJ e7 Ë —ËËoe W oe—u? w7U? «“…—U?# Ë U??ï??U? ÍuW? Ë —oeUM wLU Ë w?U7 Ë w7U- Í…—ËWÖ w7ËW?- «Ë ˘ñWz ¨ÊW…oe «oeW?OO?ôUÇ ÂW Í—«b#W W Ë ÈdOÖ…oe v ÊU e|˙ «b7U ï- wüË wU- —WW Íoe—u Í—W7u Ë »…oeWz Ë ÊU“ ¨Ë Íoe W|oe 3 ÆÈ—oe…oe vÄ ÊU W#WÖ Íoe«“Uz w7U «“…—U# Ë —ïá+Ä Ë dO!U7ËË˙ ÍW«˙Uz R—u wW WË ÂW…oe “W ¨«oeWËuâ WW,—…oe ÂW w—Wz W Ë W …—ËW?Ö —US?W wJ}?—Wz W «oe…u}?z Íï?Wz W ˘ñWz ÍW?—Wz ËWz ∫ÂWJ ÊU?oe—u? Ë »e w7U#—W w—Wz W WOO7 wUO wJ|“˘oe UO7W oe—u? Í“˘oe ¨WOO7 dW WL}z w7U#—W Í…ËWz ÆW?A d?O?!?U7ËË˙ Ë w7«ËW7U?“ Ë Í—Ëu?u? wJ|“˘oe uJ†W ÆX?} ÊU?WO?O?U?O? …oed?—W? wWKKO? W RU?…oe wUá?+?Oz ¨R«oe…oeËË˙ ÊU?oe—u W …ËW?O —W7u Ë Íd?O!M#˘˙ Í—«u W ˘ñ?Wz d?W? d w7ôW?Ö W wâO? Ë wW ï- Íï?-W—W? w7U“ Ë RU?O…oeWz Ë @7W—W?, w7…ËU?- WL?}z ÆWOO7 ÆÍd??O???!M#˘˙ Ë w?~7W—W??, ÍW?7ö??LK? W W??O???O?? d? ¨w7«—U W7 Ë oe—u??? ÍW7ö??L?K W p}???#W W dËË“ Ë dU? “ 57«u…oe «ËWz s …b ÊU??L??O~7W—W??, Ë Í—Ëu?u?? Í—U W …—WÄ W??L?}?z u?}—W??ÖWz w7U?W†U7W? W WJ?}?W Í—Ëu?u? wÖïW «oe W? v ÊU?d?O W v…oe Æ…ËW?MO?! p e7 ÊôW?Ö Íe ˙ W W …—«u ÂWz wM+?[A}ÄW ÊUL?O+ u}Ä —˘“ W?L}z Æp e7 Ë —ËËoe w7UWKKOW oe—u? w7b7UU7
 4. 4. 4 ÆW «oee|˙W Í…u}z ÍïWz W WJ}—Wz ‘WWz Ë ÂW p}W W? s WJ ÊU1—Ëuu Íe…˙ —˘“W Í“U7U?# «b}Ë«—oe w7ôWÖ ËU7W 57«u?…oe WL}z Ë d??OUWU? Ë Ê«d W vMW??, ∫„…Ë Íd w7U??…e??…˙W Í“U7U??# ÊïÇ „…Ë ÆW ©Íu??W??® W7«e??…˙ Æs W?…oe g oed??}?…d?OÄ Ë Ê«—ï?Ö Ë Íd??O?Wz Ë wLU? Ë wU?7 Ë w7U?- ÍoeW?L?Wz Ë Íd? e?L ÍôW? ÍËË˙ Ë…—W ÂW†W?M Ë dO wWÇ W ¨…Ëu Íï?- w…oe—W w,—U?( Ë ·ËW`W? Ë dO?(U# ¨Íu?W ÆÈd…oe vÄ wW «b uW w7«u oe ÍUÄU—WW ‘WWz Æ…ËW…Ëu Ê«—WM}ËWÇ Ë Ê«—«oe—˘“ Í—W~7W?? W «bJ}??…oe—W? Ëu??W W Íoe—u?? wU?O?…oeWz Ë d?F??O?# W?? W?O “U?7U?# ÍW~}??L —˘“ Íe ˙ Ë …ËWW7Ëu Ê«—W??d?O?Ö«oe Ë r†«“ ÍËË˙Ë…—W oe—u? w7U U7«“ Æ…Ëu «b?7«Ë«—u?[?#W Ë ÂËu†“W? Æs W…oe vÄ Í“U7U# Ë WL}z wWKKO w7UW#WÖ …ËË˙ W WJ}W WWz Æ…Ë«oeW7—W ÊU ï- wWÖ »«oe W ÊËu«“…—U?# Ë RUO…oeWz Ë ËËó?} wMOU?7W X+ u}Ä Í—˘“ ¨ÊU?oe—u ͢ñ?Wz Í…ËW7 Ë w …ËWW7 Íd??OW —U??O?#Ë wW …ËW?7 «b7U???oe—u? W W???+ u??}Ä ÆwW ï??- ÍËËoed«˙ Ë X —W7 Ë ¨Ë È˙ËuUM†W RWËuJ w?7UUÖ“…oeËË«oeW UO7W W—Wz ÂWz Æ5M W~ vÄ w? …ËWW7 w dO!M#˘˙ ÊU/U…ËU~7W W+ u}Ä ÆÊWJ Ë«ËW wW?O —UËU oe—u w7U U7«“ Ë dO!U7ËË˙ …ËW …—U ÂW v…oe Æsd7«Ë«d, Ë dU “ ÊUWUçO+O, Ë …d~7ï Ë ˙ï Ë v d«d}- Ë d7«Ë«d, wMW Ë Íd?O!M#˘˙ Í…ËWMËËe ï ÊU?LO7«u?OAÄ ¨ÊU?oe—u wL|—W wW?ËuJ u…Ë W?L}z ÍW U??? W v…oe Æ…—ËuM v? wW??O??O?7«u??O?????AÄ ¨Í—W7u wJ?}ï??Lu???L??L —W Ë W7«oeU …—ï???L ÂWz oe—u?? w7«d??O??!??U7ËË˙ w7U??W7ËW??- Ëu??W «b?7U???oe—u?? w?L|—W wW??ËuJ w?üW??…oe w oe«“Uz ÆÍoeWM} W Ë …ËU??A??}? ÊU??O??—Wz ÍW7«ËW?z gOW??! UW ÆÂW??…oe ÊU???W? ô Ëu?W? wMUd??}??-W …—UËËoe Æ”UÄu —˘“ ÆvËuËW—W ÊUWWUçO+O, —«oe«uO ÆÊËuU …Ë…—ËËoe wM|u#
 5. 5. w[†U w7ULu( ôW ÍoeWWJ ôW ÍuW ±π∞∂≠±Π≥∞ 5
 6. 6. Í…ËW7oedËx Ë ÛUÇ ÍUÖ“…oe ÍdO!M#˘˙ Í…dO$“ ¿ s.oe“W. a}0 1W%ËW0 ∫“UO3LOz w…ËU, VOW oeWLWz Ê«—oeW ∫—W5Ëu—W5 ¿ ¿ ¿ ∫ÊUAO7ËËU7 d}ËW ¨s ˙WÄ«˙ w…˙WÖ ¨”«—Uz Í…ËW7oedËx Ë ÛUÇ ÍUÖ“…oe ± ∫…—U˛ ÆÛ Æ” 6
 7. 7. WIAO7 Íd.…oe —U.oe Âd?????Ö…oe ÈËW v? sËu?????W v?L ¨W????I?????A????O?????( Íd? …oe —U oe Âd??Ö…oe v w?J†W?? ¨, wÇW ¨Âu???}Ç Ë èÇ v??A??? s W?? w|˙ w?U????- W0…oe U?????L ¨U????(Ëoe w????…oe w?7W????«oe W????O W?????ÖW7 Âd????Ö…oe È˙ …—U????S????Wz ¨Â…oe…oe—W? Íd????O???ÖW????#ï????Ö ÍW????I? —Wn Ëu? b7u? W??????,—U???????( ÂW?z ¨ô …oed 3ï???????- w+?zW? Íoe«oe W?????? Âd?????Ö…oe v?Ä W? ï w?M|u??????- ¨W7˛W??????L vM? W?????!????? d??????-Uz w?Ë ÂU?? RW†U??LW??- Íoe—…“ËË˙ Ë Âô R…oeU??!??O??( w —Ëu??ËË˙ W Âd?????????Ö…oe vW? s? ¨Ë Ê«ËW?????????pU ÂËU?7 Íu?????????}???????? ÍËU?7 W? W7U?Ëu???? ¨W7«u????}Ä ˙u????M ¨W?7Ëu «b W????# ¨W?7ËuÇ ï????-—W????W Âd????Ö…oe v? Íe|˙ ¨…—˘“ wA?????Oz RW????!?W????W???? ¨Êoed???? U?W °a?}??????# U? ∫v†…oe r?}?Ä Ë R«oe…oe—W v? Âd??????ÖU?z W???????-ï??????# ı Âd???Ö…oe vÄ w???…oe W??U???`W??( ¨W?K(u??# RË…oe w?U??#U???- W oed????? s$W?z s$W?z …“U7 w?G?????} ËW? wL?????A|˙ ÍW?MO????? W????? Âd?????????????????Ö…oe v? ÍËU??z ¨…—«“W??ô ÂW?z W?? …oe—u?????????????????˛W?Ä ∫w??Ë Â—W???Ö ÍW???U?7W Ë ÁUz W???W? «oe—W??? ÍW???+???M w???#«oeU?Ä W Âd??????Ö…oe v w?M—W s? ¨Èd~?} Âoe—W? W7U???????????}??????# v?W????? WU?«—W????- U???O?7oe U????Ö…b???}? ¨åÍu????W???ò …—U????O????#u d????u????# °Âd?????Ö…oe v w?Çï ÍWÄ«d?????- ¨wK?Wz U?J v?????W?????oeW ‹W????? ÍuW 7
 8. 8. »Uz ≥∞≠≤Π d}ËW ≠ ÍuW w†UçO+O, w7UWWU W p}#W ≠ ÍuW ∫V} ÍËU7 8 ≤∞∞± Ê«—WËu7 Ë …ËW†ïJ} „W …—U˛ ∫w7U7«oe ΠΠ ∫…—U˛ ≠”«—Uz Í…Ë«dËx VOW oeWLWz Ê«—oeW ∫Í—W7u w7UM}—…oe Íb7W!AMW7 ÊU,W( —UJ# ∫¯—W …oe«“ oeW2WJ ”ËuM#ï- ∫¯—W —W wMOËu7 oeËË«oe dOWz ∫w#—WÄ—W Ë Ê«b} XOÄ qO(UL+Oz vMW, oe«“d}# ´ oeËË«oe dOWz ∫ÍdÖW†W oeuLW ÊUL…˙ËUz ∫ÛUÇ wO#—WÄ—W ≤∞∞± ≠d}ËW ¨…oe—…Ë—WÄ w…—«“…Ë ÍW7U[ÄUÇ ≠ ÂWW wÄUÇ w†U Í©≥Πμ® …—U˛ d}ËW W —W7u Ë ÍdO!M#˘˙ wOAÖ wOW «—W…u|˙W ÍW7U[!} W v…Ë«—oe Í≤∞∞±
 9. 9. ÍuW ÍuW w†UçO+O, w7UWWU W p}#W ≤∞∞± »Uz ≥∞≠≤Π d}ËW 9
 10. 10. ÂËuÇ—W5W ÂËu?Ç —W??????W? Ë ÂËuÇ …ËW?U??????? ËWz d???????OÄW? ÂËuÇ—W??W ¨Ëu ËW?# ¨ËuW?7 ËWz ¨Ëu Í—WÄ ìv?‡Ä -…d???????O?????? w?pU? Ë r+???????Öd??????}?7 v†W? ÂËuÇ—W?????W ËË“ Ùu?????Ö u????…Ë Ë RU ˙W?????,W —U? …Ëu ÂW? —W???????? —W???????W? rA????????}?Ä ÍWK?Ö ÂËuÇ—WW Ë RU Â…—W —W?!Ëoe s w oe W „U?7—WnW????????- W???????I???????A???????O????????( ÍW oeU? +«“…oe ÂËuÇ —W??ÖWz Ë ÂU?? —W??ÖWz ¨ÂËu?Ç —W wÇW?? o?#U???????( w?˘˙ ¨U????????˘˙ w(“W?7 w?M?O??????? W? ÂËu?Ç—…oe W7U?????[?WM?J?????O????? W ÍW?????-ï?z ∫wË ”W?M?MW???????M W????????Ëu? s ¨w?7oed????????d???????pï?z W? ÂËuÇ —W??MW? ï? s ¨—W?,W?? ï ËuÇ ËWz W?? r?|oe —W? …Ë«Ë s? ¨W? W????????? «Ë RW?????????M ∫w?Ë ÂËu?Ç —W …Ë«Ë s? ¨Ë RW???????M «Ë ËW?z RUW?7 Èd???????O?????? w?U???????UÄ …Ëu? —Ëu??????? —u??????u???????# ÂËu???Ç —…ËW?????????????????????????U??7 Ë ÂU??? ˛ w??U???7 v??W??? U?? qO??(W??H7u?? °åÍu??W??ò W??L?KU??M wW??p ÂËu?Ç —WW? ÍËUM?|u??????- wM?H?????? «d??????#W????? W? ÍuW 10
 11. 11. X|dO~«˙ “—W ‹W3=.u}Ä …“˘dOÄ WO.—W?A}á35…oe ÂWz s.dÖUz x†ËbW7 —ï3%oe wM —W?Ä«˙ W —W ÍË«dJËU?? Ë —ËuÄU??- w7U???oe—u?? w7U??W?O??O U b? ˛«d …Ë«oeËË˙ w7W1oe Íb|“ Ë ÙU —W?W w7oed—…oeW—…oe Ë oe—u Í…ËW?7b7UËWÇ Ë ±ππ± Í—«oeUz Í—UW w —…ËUWL w7b7UËW?, Í“«u?}?# s d?UMU? åV d?(W Ë fO?FW Ë qO?—Wò w?WW?W RW7U7W Ë Íï?- —W!?«—W w…oe—W ÍË«d?Wp…oeWM w? ˛uï wWÇ Ë d?}Uz s d…bM#u? ¨Ë «dM}—UW p}W?KKO wïÇ oe—u?? …“U ∫s}?à? ªoed? ËU?-ËË˙ Ë u??OÄW …—Ë w7UJ?†W?- W Í«Ë ªW†U?? ËWz Uz ¨«dM}—U??W wÇW ÆÆ°Êï?A v w…oe Ë vM}J+á?«˙ —U,…˙ ıW w-—W?Ç Â…oe—WW Íï- ¨X}7«uU7 Ë …Ë«oe«oe Í«Ëoe Ë w?A??ÖW s —WÄ«˙ W —W oe—u? Í…ËWW?7 Ë b7U*W? ÍW7«ËW?â??}Ä …bM Uz wF?O??M«Ë Ë w?«˙ w7«u ø…ËW?O7«“ï?+†oe ÍWM|Ë ÂW? ÍU7«u? Ë w7«Ë«d?,dO? Ë Í—UO?#ï? ÍU W? øwW?! UW s —WÄ«˙ Í…Ë…—…oe Ë …Ë…ËU7 W Ë X?|d~ «b???Ö—W?? ÍUW??#…˙ Ë Êoed?ËU7W Í—U??ôW?Ä w˛ËW Â…oe—WW? Íï??- Æv w#ï[†oe ÍW U ªvMO! …ËW ï-W ïËWz wMËWJA}Ä «b7Uoe—u ËWz w?7UM}«oe Ë Í—U???O7«“ Í˙ï???Ö Ë ÙUz w#˙ï???# ªÂ…oe—W?? w???+7«“ w?#˙ï??# s d?…“U W?????«˙ w7ï?,WW Ë fU, Ë RW ôWW? „…Ë RUWz «b?Oà?MW(W ”W? ÂW ªÊW7U?+7«“ Ë Èu7 W?W—W 11 Æ—WuOáï Ë X}7—W7Wz Ë w7UNOL wà?MW?( Ë U7«u Ë ÊoedJ#ï?- WMO?…“W ÊUO?O??+ u?}Ä W7«Ë«dM}«oe …d?}?Uz ËWz w7UM}—U?W ÂüW v ÊU????OJ†W??? Ë 4?OU7 p?}†˘˙ êO? s|dM?«oe «bJ|—Ë˲ W? U???O7WW? U7…oe ¨W W? ˜˘d??? Í…Ë«d??? p†W?? Í—ï??L Ë ÊU?M}—U??W wà???MW??( Ë U7«u ÆÆsÇWz—…oe ñ???Ëoe—U?? wJ|d??}??Uz Ë X?|d??O??ÖU7—…Ë ¨«bA?OU ÊUW W W7«Ë«dM}?«oe WO|u7 …d}?Uz ËWz wM+-—W? ï ¨WOO?…—W wJ}L—W? sdÖ—…Ë ÆX}M|WÖWz WWOO+7«“ W#˙ï# w«Ë…oe—W ÍW7UAO7W …oe—U oe ËWz W?2W??????# v? Ͳ˘˙ «oe Í—U d? ÊU?????????????oe—u??????? wL?|—W? wW???????ËuJ? Íd???????O??????!?M#˘— w?…—«“…Ë Í˛˘˙ ìRUJ “U??? d??}ËW? Í—U??# W d???O??(U??# w? u??W?? ï p?}†U??ç???O????+???O??, ≤∞∞±ØΠØ≤Π w«—Uz ÍU??Ö“…oe w?7«oe—W? ¨W??W?†U?ç??O????+??O??, w7«oe“U?? W —W? „W W????,W W«Ë ≤∞∞±ØΠØ≤± w7«oe“U?? wOW?O?7ïÇ Ë —ï?L W ìoed?? ÂåoeW?L??Wz Ê«—oeWò W??U? ÊU??“ï?+?†oe Í«d Ë X+ ËW?#ï??- ¨s «Ëoe V} „W7 åWeKò „…Ë ÊUWWU w7oedJÄUÇ Â…oe—W Í…—WÖW Ë éï? Ë WW†UçO+O, Ë ‘W???Ö wW ËË˙ W Ê«—oeW? W??U??? ìW??W W??????,W U??O?7W Ë …ËU??W?7 «b??…oe—WW? RW??,—…oe WJ?7uÇ w??H??Ö Ë oed?? W??W†U??ç??O????+??O??, wM??+??-—W??W w “«u??A??}Ä ¨…ËW7oed??ï??-W «Ëñ Ë “—W? wW …—Ë ‘W???Wz ì«oe «oeï???-W—W??? wJ}???!???}????? W ÍW???W†U???ç???O?????+???O??, w?7U??W?WU Í«ñJ?} w7oedJ?ÄUÇ
 12. 12. RW!?+7W RW! UW «b?O7WWÄUÇ Ë ÛUÇ ÍUO?7oe Ë —«u W W W7U…oe—W w|u7 wW?O —W[?A}á?…oe ÆUO7oe w7U…ËuËWJA}Ä W+7«“ Íb7W!†W W w…oe…—ËËoe Ë Í—«˛W Ë oe—u ÍW+}z w-˘oeË—U w7…ËU???- ¨Ë U7«uW Ë —U???O??#ï? g oe—u?? ÍW†˘— Íb?7U*W?? ¨W? WM|Ë ÂW??? …oe—U oe ÂWz w???«˙W Íï-W—W w7UWKKO? ËuW „…Ë g oe—u Í…ËWW7 Ë W W7U…oe—W ÍËuËWJA}Ä wJ}W?OàMW( Íï??- Íï??-W—W?? w7U??O??Ö Ë X?}W Íï??- Í«Ë…˙ w,U?? ªW …ËWz ÍËU??O??# W?MO??…“ ÂWz ÍËË˙ —W?? 12 ÆX|—W…u|˙W ÍW7«Ë«d? W?à?MW?( ËWz ï s —W?,Uz Ë Èu7 Ë p†W?W wJ}7UM}«oe Ë —U? Ëu?W W w#ï?[??…oe ÆÊWWz «oe…bM UzW ‘…ËU …ËW7oedï-W W7UL Ë …—Ë ‘WÖ wW «uOW
 13. 13. ÍuW ÍdFO «beOA|Ë—…oe Ë ÂeOï Ê«u} W 13 —«oeW“W ·—U —ï!Ëoe soeWôW ÍU~ «“ ≠ UO…oeWz wOï ÂWW# wW% ÂeOï W …ËWoed?d?O ï …ËUA?}J«˙ X%Ëd? Ë Íï? wËu XË—oe W oe«e?O*…oeUz Í…ËW?oedd?O ËW W+«Ë Æ…Ëu «bWÄ © اﻟﻤﺠـال الحـيـوي ® ÊU˛ ÍbW??3†W?* W?? …Ëu «bJ|—U?Ö˛˘˙ W W??*Wz Æ—U?Öoed? ÆvM} Í—UW Íï ÍWUÇ ï …Ë«oe w†ËW; Ë …Ë«ñâÄ X%Ëd W oe«eO*…oeUz W ÍW+U WM+ËW? g}Ä Æ…ËËoed XË—oe w*e?O?ï? Ë W?W?W? «b?OM|u%W Ê«˙W?Ö Ë —UÖoed? W …ËWoedd?O Í—U??Ö˛˘˙ U+ …Ëu? —U??U?? W??W«˙W??Ö Ë …ËW?oed??d??O ÂüW Æw1oeU???Wz wJ}…Ë«—«“ u???…Ë ÊU…Ë…ËU Ë «d?u ¨ÊU?W?Ëu?WKW?? W Â…ËËoe Í…ËW w*…oe—W? UMOz ¨w?JdÖ w«—W wU?W??ËuWKW?? å—U?Öoed?? ≠X%Ëd? ≠oe«e?O??*…oeUzò Æw«ËUM Ë ZM? W «˙Ëd?O «oeW…ËU??* ÂW Æï? ?—Wz Ë ÊËu?+ö??Wz Ë Ëu d?? «Ë«d?? Ë d? ?†Ëu?I …ËWoed?d??O Í…ËU?* —U??Ö˛˘˙ wO«ó|—oeW Ë d??Ö—…Ë w…oeW?K wW…u??}?% Æ…Ë…ËU W+ËW …ËWoedJOIU+ Ë Í—ïO+ vWÖ Êoed XW; ¨…Ë«—“W*«oe —UÖoed wMOU wM —WW ÊUWOOMO*…“ Ë wULUz WMOUz Í—W;ËWK ÂüW ¨…“«ËUO?K Ë WO?O „W „…Ë «bUWMUz ËUW w?M+dÖWM|Ë Ë wMO?U Í—ïK Ë —UÖoed? wËuW Æ4O…oe å—UÖoedò ¨…åX%Ëd Ë oe«eO*…oeUzò W «oe©ÊËW® åÊËuò W ÊUWMOUz ÍW—˘“ Í—Ëu …oe Ë …—ËWÖ w?W?W? Í«˙ËdO wJ}U*U ¨Ëu Ê«Ë«d?? vWÖ …ËW+WU ÂW …ËWoedJOIU+ wM+U;«oe U+ …Ë…ËU? WM+ËW? ÊU?W??O?OMO?*…“ Ë wU??L?Uz WMOU?z Í“˘d?OÄ w3?}?? ? Ë wU?Wï?? WMOUz g}Ä wU?W?O?OU?LUz W?MOUz Í…ËWoed?…“U+ W Ëu …—ËW?Ö wJ}?%˙ï?% WMOUz ÂWz ÆÂö??Oz wMOUz W Íï;W …ËU?+…—W? W —W; ÆËu??3+ËW?? g}Ä ï?ËW?? ?«˙ W?? wO??O?W??* wOMOUz w?+W?3U+W Íï?? WMOUz Ë wU?*˘˙ Ë wJdÖ w*eO??ï Ë w?W?W? Í˙…ËUËd?O W …—ËWÖ wJ}U*U? wËu …Ë…ËU wJAu ÆËu «b?WÄ «oe…“U+ w*ö?O?z w†W*ï? ‹W åb?;Ë“ò Í˙…ËUËdO? ÊUW?O?OMO?*…“ Ë wU?L?Uz wO ?}Ö ¨vÇ…oe ËUW U? ?}z wO ?}Ö W? Í…ËW Ëu«dO?Ö—…Ë …ËW*ö?Oz wMOUz ÍW??WW? W? W*Wz
 14. 14. Ë WO?O ?}Ö ÂW OEW?U W ?u}Ä Ëu+U;«oe wO? }?Ö wM ? X…oe…Ë ï ÆWO?OWA?O*W; Ë d?*W ˛˘˙«Ëoe 14 ÆÈ—oeW WOOË…“—W ÂWz wU˛ W+U ËW ¨«oe…“U+ wO*öOz w†W*ï W Ëu ÂeO?ï Í…ËWM“˘oe Í…ËUÇ—W w*öOz Íåb;Ë“ò Í…ËW«b?J} w?J—W???? Âe???O?????ï??? …Ë…—…oe …Ëu? ËuÇW? «b+W???F?—W???% Í…u????}Ç—«u?Ç W åb;Ë“ò W???? الظاهر ® Ë«dMO?W Ë Ë«dMO Ëu? p}…ËWoedJ?O??IU+ Æ…“U+ wW?…u??}??%W Ëu 5U?z wU??…—Ëu?? ??…oe „WW Í© الأنسان والخـالق ® —U?Öoed Ë oe«e?O?*…oeUz © وضوع والذات ا® ”W Ë WU Í© والباطن å—Ëu? …oe W ÊËuÇ—…oeò wUM?%˘˙ —WW …ËWO?O†ï?…oe w %Ëd? W ÂeO??ï? …ËWz—WW Æv«“…oe X% v…oe …˙ Ë«dËu ÍËËó}* Í…u}Ç—«uÇ W ÂeO?ï ÆËu w W—W Í…ËWM“˘oe «bï W Íï W Ë oO??? W???* W Ë v…oe …Ë«—U???% ÍUU??* w?J—W??? …ËW??O???O?? ???}??Ö ÍW???Ö—W??K ËU? …ËW?? ???}+u??…oe Íï??? Æ…Ë…—…oe W }Ç…oe wU…—Ëu …oe WMO???IW?? ???«˙ wËu ¨…—UoeU? Ë —Uoe åÊËuò W?? …Ë«—“W???*«oe …ËWz —W??W? Âe??O???ï??? wKïïb???Oz ÆÈ— W?? |ËW?…oe —U??Öoed? Í…ËWM?“˘oe Ë…—W Ë W?I??O?IW?? ï v…oe W??F—W??% Ë 5Uz W W??O—UoeU Æ—UoeU ï? …—Uoe ÍËW+dÄ W??O??}Ä ÂW ¨…ËW?? |u?+…oe «bËUW Âe??O???ï?? ¨W??O??O? ??}??Ö Í—W;ËW??K —U??Öoed?? Æ„˘—…ËU ï WM|Ë Í…ËW«˙WÖ …Ë ¨© الفرع للاصل ® ZM ï WI w“ï†oe wKIW U?;…Ë—W; W?O??O ©wI?O?? W?*® wà??IW?Z wJ?}…oe—Uoe «b?*e??O??ï?? W ©W?I??O?IW?® w? ?«˙ Í©ó|ËU?? ???…oe ¨“«d??*Uz® å اداة ò v…oe …—Uoe ÆW???O??O??IË…“ Ë w?*U??NKO?z uJ†W W???O??O g©w?Z—W??%® —Ëu??? ???…oe Ë © العــقل ® d???O Ë © الحس ® XW?; ÍdW??? Íd?+ wJ}??? ????% W???I???O????IW???W 7A?W???Ö wUWO?OM}N Ë «oeuW XW; …Ë…ËWz Íï;W w?ï? W WW…—UÖoed Í…oe—U?oe Ùoe v ©WF—W%® ÆWO—«b†oe Ë 5«“ ÍbW3†W* Ùoe ¨U…oe ÊËu Í…uO® Íd?O; w*…ËËoe Í…oeW? w*WW Í…u?O W —U*W?W ï «oe…“U+ wO*ö?Oz w†W?*ï W Í…oeW??? w ??«˙…ËU? W ÆËu «bW?Ä åw?ï???ò Í…Ë«—«“ ©wO??O???W???* w*W?? ???%W; Í…oeW??? w*…ËËoe ÍbW??3†W??*W Ëu? «b??W Í—U??% ©wO??O??W??* w*Wï Í…oeW?? w?*…ËËoe Í…u??O® Íd????O; w*…ËËoe «b?}?+ w+W?F—W??% Ë 5Uz Í˙…ËUËd??O Í˙ï?Öu†U?z Ë ï?Öu?? ?H?Ö Ë …ËW?Ëuï? Ë Âe??O??ï?? Í…ËWM+ËËe Æ«d…oe X…oe …ËW?Od??O; w*…ËËoe Í…oeW? W W? ÂeO??ï? Í…ËWM+ËËe w*W?W wUï?I …ËW?L?}z ÍôW ˛oe W …Ëu © حركة ® …ËWM+ËËe ÂeO??ï Æ…ËWO—ïO+ ÍËË˙ W? W*eO?ï? w†ïKuLK Í…ËU?* ËU…oe vÄ wWAO*W; Í—Ëu ?…oe Ͳoe Ëu p}%˙ï% ÊU*u~} ¨©Ê«˙ïÖW wOWAO?*W; Í—Ëu …oe® ÊU …Ë wU?M};«oe W? ÍË«ËW+ w?J}~?…˙ U??? ????A???}?; ¨«d???…oe w? ????†W;—W …ËW?+üW???…oe ÊW?ô W …ËWz—W?W «Ëoe® Íd????O; w*W??%W??% Í…oeW?? w?üU?? «Ëoe Í—WË—Ë…oe U+ W??Uï??I ÂWz Æ…Ë…Ëu?«oeW «bd??F??O??% W v?W????Ö ÍËU …ó|—oe Ë —ËËoe W????U?ï????I ÂWz ÆbU?U???? ©wO????O????W????* w*…oe“«Ëoe Í…oeW???? wüU???? Íï;W w?u?WKW?? ÍWKÄ WM ?AW?Ö ÊU?OJ}?%W …ËW+U?…oe —Ë…oe w*ö?Oz w?*eO??ï? wU?W?OO??ï?
 15. 15. wJ}??%W Æ«b?*e?O??ï?? Í…ËWM+ËËe W Í—ï??O+W ÊËu «b?O«Ëoe W W?? ÊU?OU?…d˛ Ë oe—Ë …ËW?«bJ} ÆËu —«u`M|u w+üW…oe wO †W;—W Ë ÊËu wU ÊUW«˛˘˙ wU˛ Ë X%Ë…˙Ëu ÊUd+ wA|Ë—…oe Í…ËWM?+ËËe Ë ÊU?$u?Ö «b+W??F—W?% ÙW?ÖW ÊU??O?*e?O??ï?? wU?W?O?—ï?O+ ÂW?O?}?? w%W ÊW?W?? ∫ÊËu WU?*W?z w*ö??O?z w*e?O??ï?? wU?…—Uoe …—W?; W?O?O???ï? W ÈbW; Æ…Ë…ËU? W+ËW? ©ÂΣΣΠ≠Á±∂±® W ÂW?;oeWz Í˙u???? wL???O?;«d???3????Oz ©ÂΣ≤Π≠Á±±∞ ¨Â∂¥≤≠Á≤±® Íd????W???3?Wz ≠Á≤¥μ® W w?—W??? w??ËËd???ZW???* a?}???% ¨©…ËËoed????* ÂΠ∞∂≠Á±π±® W U«oe w?ËuU? ¨…ËËoed???* w*U? ??W Íb“WU Í—Ëu??HW+ …ËËoed?* ©ÂΠμπ≠Á≤¥μ® W Íd???O?* wu?MË“ ¨…ËËoed?* ©ÂΠμπ ¨…ËËoed?* ©Âπ±∞≠Á≤πΣ® W w«b??W ÍoeW?*W?O?* Í˙u? ÍbW?u?K ©…ËËoed?* ÂΠΣμ≠Á≤∂®±W ≠Á¥∂μ® W ÍñW?%uI w1—W?ËbWZ rU?IuWz ¨…ËËoed?* ©Âπ≤≤≠Á≥∞π® W ÃôW; Í—ËuW?* Í—oeU??IËbW??Z a}??% ¨…ËËoed??* ©Â±±±±≠Áμ∞μ® W w«“W?? Íb??O??*U??uWz ¨…ËËoed??* ©Â±∞Σ≤ ¨…ËËoed* ©Â±±Π≤≠ÁμΣΠ® W wZU??˙ ÍoeWL?Wz bW ¨©…ËËoed* ±±∂∂≠Áμ∂±® W? wöWÖ Ægd+ w; Ë …ËËoed* ©Â±±π±≠ÁμΠΣ® Ë «—˛u Íoe—…Ë…d;W soeWU;W% ¨U?…oe vÄ X…oe …ËW?O?O?O?O?W?* w*W;…oee?}? Í…oeW? W Âe?O??ï? Í…ËW?M+ËËe w*…ËËoe wUï?I Ë wï*“ï w*e?O?ï Í…u}Ç—«uÇ W w…oeWz wUM};«oe wUïI 5}?M ÍËU 5«u+…oe …ËWOUOM†oeW Ë ÂeO??ï Íe*…˙ ÊU?…dO?ZU% WO?O?ï U ÊU?WOO??ï …d?OZU% «oeW?UïI ÂW Æw*ö?Oz w*eO??ï wJ?}…oeW?z Ë …ËËoed??? ÊU?ï??? Í…Ë…ËU? w ????W; Ë X?%Ëd???W? ÙWJ?}+ ÊU????O???O?????W????W????? Í…Ë«—«“ ÂeO??ï w+W?OKïïb?Oz W …ËWMO†ïJ} W? wM}WÖU …ËWz ‘W?*Wz Æ…Ë…ËU W+…ËUM}; ÊU?OO+WU?Ñ˘d* W«oe—Uoe Ëu*W; ÂWz …ËW«ËWâ}ÄW ¨ÊËuËu é ÂeO?A|Ë—…oe wUW+WI—W+ oeuU Ëu ËW wWÄ W??U?ï??I ÂWz W~?†W ï ÆÊËuËu g?}J†W???NJ}+ g—U???K ÈbW; ¨ÊËu «b?bW??…—WÄ Ë Ê«˙ï???Ö W soe…b—W?? ∫u?…Ë w; …ËW+U?…oe —Ë…oe g|Ë—…oe Ë w??ï? w`?}?% Ë d?O?ZU?% Ë w?ï? W p}†W?*ï? soeW?O?O?* a}% ¨…ËËoed?* ©Â±≤≥μ® W e—U?Hu?3MOz ¨…ËËoed?* ©Â±≤≥∞® W Í—ËuU?A?O Í—U+W?Z W w*˘˙ soeWôW?K ¨©…ËËoed?* ±≤μΠ W® w“U?% wW?W?(uWz ¨…ËËoed?* ©Â±≤¥π® W w…—W?Z ©Â±¥±Σ® W wL?O?W soe…oeU?L??O?Z ¨…ËËoed?* ©Â±≥≥Σ® W ‘U? ?W wKU? ¨…ËËoed?* ©±≤Σ≥® Ægd+ w; Ë …ËËoed* ©Â±¥π≤® W w*UK soe…—Ëu ¨…ËËoed* 15 ÂeOA|Ë—…oe —Ë…oe …ËW?OOJ?O ?«dÄ ÍËË˙ W Âe?O??ï Í˙…ËUËd?O Ë X—WËu? Ë —Ëu? …oe ÈbW?; ÂeO?A|Ë—…oe wW üW??…oe ÙW??ÖW? UU??%UÄ W ÂüW ¨v?Ëu üW??…oe Ͳoe W «oeU+…—W?? W W?~…˙ ¨…ËW+U??…oe ÍËËó???}??* W? u???…Ë üW??…oe w? ??A???á†U?ÄW Ëu Ë …Ë…ËU W?+ËW?? …Ë…åW???I—W?+ò ÍËUW Ë d???Ö W?I—W+W …ËuW Âe?O??ï w?UW??Ëu?WKW?? Ëu?*W; w—ï?O+ ¨ÈËW…oe—…oe «b?O?*ö??Oz w*eO??ï? ÂeO??ï wU?WO—ï?O+ Ê…ËU w`?}% ÍËUW? Ë Ë«d`J|˙W …Ëu W?%W ËWz —W; ¨ÊUOJ}?%W uJ†W
 16. 16. W+W??I—W?+ ÍWËu/ ¨«b??O??*ö????Oz w*e??O???ï?? Í…ËWM?+ËËe Í—W??«—W?? W ¨…ËËoed??—…oe w~?UËU 16 ∫ÊWU*Wz ÊUW~dÖ ¨wZU?H˙ w+W?I—W+ ¨Í—oeUI w+W?I—W+ ¨ÍbWu?K w+W?I—W+ ¨w*U? W U Í—Ëu?HW+ ÍW?I—W+ w+W??I—W?+ ¨w%U?? ??W w+W??I—W+ ¨©w*˘˙ s?oeWôW??K® ÍËWËW??* w+W??I—W+ ¨w?“U?% w?+W??I—W+ Ægd+ w; Ë w?ËËd w+WI—W+ ¨ÍbW3AIW sWJ W?U?O??O?A|Ë—…oe W?+W?I—W+ ÂW?z ÍU?%U??*W+ Íoe—ËW —W??ÖWz W…ËWz vA??}?…oe«˙ !W?? Í…ËWz ÊUï+ËWz w—UO«“ Ë ÊËuÇ ï Ë «˙ËdO ÂeO??ï w—ïO+ Ê…ËU u…Ë ÊUOUW?`}% Ë —W3|˙ 5MO…oe W u?…Ë …Ëu? ?A˘˙ åg|Ë—…oeòW —W; ÊUËU gd+U“ …ËW?O?O?*eO??ï? Í…ËWM+ËËe ËU W+ï? ??W W WU+WI—W+ ÂWz U;…Ë—W?; ¨Èoe—UW W…ËWM+ËËe ÂWz ï å الدروشة ò Í…Ë«—«“ 5MO…oe «bA?O…—WZ ÙW??ÖW w+W??3?U+ wJ}??3??}???? v?…oe «oe…d??} ÊU??*u~} ¨w?…oeWz wJ}U?M};«oe Íï; WËu?W w ??A??Ö ÆÈdJ w*˘˙ soeWôWK Íï; W+ï? wA|Ë—…oe w+W??I—W+ ÍË«d??`J|˙ wU??W??O??OJO?? ?«d?Ä …Ë…oed? …Ë…d+ w?J}ôW ËW??*Wz Æ6 «bWÄ «bUWULKu* …ËW+W w…oeWz w*W;—W W åÂeOA|Ë—…oe Ͳoeò Í…ËWz W p|Ë«d`J|˙ u…Ë UU oe—u W Âe?OA|Ë—…oe ÍËËó}* WU W W%«dJ%Uz Ë —Uoe —˘“ Í…ËWz Ë Í—oeU?I @?UËUW w+W?I?—W+ ËËoe ÍËU W …Ëu «bWÄ «b??*…oe˛W; Í…oeW?W w?L?…˙ wJ}…u??}?% ÆÊË«oe w+W*—U Ë ÊËu+dÖ v Íe|˙ wULuZ w+üW…oe ¨ÍbW3AIW wO? ??}?Ö W w…oeWz w?UM};«oe Ë wKïïb??Oz Ë W??W??W?? Ë “U?3|˙ u??…Ë .e?O??ï?? «oe…—U?Ö˛˘˙ ÂW ÆËu ËuÇ—WW «bOULKu* ÂeOA|Ë—…oe Ë ÂeOï ÍdFO ÍuW w…oe—W U «b#oe—u w%…oeWz W wUWOd?O …ËWM+ËËe Ëu*W; ÙWÖW …Ëu Íe};W wJ}b…u?}Ä w*öOz wJ}†W*ï? u…Ë oe—u «boe—u?? Íd??F??O??% w«˙ï??Ö w?U??…“«ËU??O??K W?U?ï??I W oe—u?? w«d??O??ZU??% ¨ÊU??WU??LK?u??* …ËW+W Æ…ËËoed ÂeO?ï w…oeWz woedbW*W†Ë…oe W ÊUO—«bO%W v ÂWz 5MO…oe «oe…u?}?% v? W «boe—u? Íd?F?O?% W w*ö??Oz w*e?O??ï? woed?—U? w ?A?ÖW wJ}“«ËUO?K ÂüW …Ëu+U;«oe …ËW*e?O?ï wO?KïïbOz Í…ËWËuËx w*U?$Wz W wÇ—WÖWz W…u?}% «oeWKÄ „WW? ÊU?O?A??OJ}? ??}? ???Oz wd U;…Ë—W; W?W; «bU?O«u??} W …ËW?O—W?u; ÍËË˙ W Ë«ËW+ ÆÊ…Ë…—«u Íô ÍWU*Wz …ËW˘—…ËU Ë —UË˙ ÍËË˙ W W«u}% ÂWz …ËWL}z ÍôW ÆWOO ‹Æ©wU?dOZ® ÂeO?ï ÍdFO% ≠± ÆÂeO?ï wH…Ë ÍdFO% ≠≤
 17. 17. 17 ÆÂeOA|Ë—…oe Ͳoe ÍdFO% ≠≥ ©wUdO)® ÂeOï ÍdFO ≠± wUM};«oe W+«Ë …Ëu+dÖ—…Ë ÂeO?ï ÍW?WW? w˘˙…ËU W w*UNKOz WJ}UM};«oe ÂeO?ï ÍdFO% ï p|—ËuM U? ??}z U+ ÆU…oe Âe?O? U?*˘˙ Ë e?*…˙ ï UWÄ d+—˘“ e?}?*Uz Âe?O??ï? ÍW??W?W?? ÍWM|Ë W Âe?O??ï? ÍdF?O?%W d?O?ZU?% ÈbW; w*W;—W ¨…Ë«d?A?}?W «boe—u? w…oeWz W Âe?O??ï Íd?F?O?% Íd?F??O?% W …Ëu ÊUüU Í—Ë…oe ÊW; g?d+ Íd?O?ZU?% ¨W??O?O …ËWz W?W??O?O? ?«˙ ÂüW? …Ë«—oe ÂW†W?I ÆÊËU ÂuÖ ÂüW ÂeO?ï Íd?F?O?% Í˙ï?á?Ä w«d?O?ZU?% 5«u? ? W? Í…ËWz WMO? ?AW?Ö …ËWËuoe—Ë Ë …ËWMO†ï?J} ‘UÄ W ∫WU*W sWJ ÊUAOM …oe ©wU?dOZ® ÂeO?ï ≠ ±μ∂∞® Íde?K ÍôW?* ¨©Â…oe—«uÇ Í…oeW® ÊU?A|—WÄ ôW?* ¨©Â±∞±∞ ≠ π≥μ® d?O;U+ UU ¨©Â±π∞∂ ≠ ±Π≥±® ÍuW?* ¨©Â±π∞μ ≠ ±Π≥¥® w;x†u+WLFO wO†U? bW ¨©Â±∂¥∞ Í—U?W; ÍËW?+dÄ ¨©±Πμ∞ ≠ ±Π±≤® Íoe—u? u?…Ë w«d??O?ZU?% Íd?F??O?% W W?U+ W??U+ U;…Ë—W; g?d+ w?; Ë ¨©±π±¥ ≠ ±Π¥¥® wU??????…Ë ¨©±π∞π ≠ ±Π∂μ® o?—W????? ¨©Â…oe“ï Í…oeW?????® ÆÈdMO…oe ÂeOï wOH…Ë ÍdFO ≠≤ wU??W??O??OJO?? ??«dÄ …Ë…oed?? Ë X%Ë…˙Ëu? w?%W?ËË˙ w?J}??H?…Ë Âe??O???ï?? wO??H??…Ë Íd?F??O??% wU?W?O—UO?«“ Ë w «˙ Í…ËWoedJ?O% Ë …ËW«bJ?} wJ—W? —UK ÈbW; ¨W?*e?O??ï Í—Ëu? ?…oe ï ¨«oe…oe ÂeO?ï ÍËËó?}* W Â…oe g—UK ÈbW; ÆËË˙ W+U…oe wU…—Ëu …oe Ë Í—ïO+ Ë W?*eO?ï Íd??F?O??% Í…u??}??%W …Ë ¨Âe??O??ï?? wïJ?O??J} Ë d??O?3??ZW+ Ë …Ë«—«“ —W W?+U…oe UWÄ W??$U??*Uz ÂWz ÆÊ«—«Ë…bM|u W }M}WÖ…oe wU«˙ËdO ©w «boe® wLOKZW+ ËU W ?}Ç…oe WOoe—u wU*“ wO«—ï?Ö Í…u}%W W å‚W? wK;Wzò ÊUU—U Íô wMOUz ÍdF?O% ÊU?O«ËU?OÄ …—ËWÖ Ë ÊU?—U wW;“W?* ÍËËó?}?* Ë —Ëu ?…oe Ë “U?3|˙ WJuÇ ©±®…Ë…dF?O% …—ï?K ÂWz wO?? ??}??Ö W p?}??%W W?? W…ËWz …Ë…ËË˙ ÂW W??U w?WU??% Í…ËWz ¨…ËW+…Ë«dï?; d??F??O??%W Ëu??*W; ÆWUAWÄ Íd+ ÍWW%W Ë …dFO% ÂU$…—W ÊU“˘dOÄ ÊU?OU??d?O?Z w+WU Íd?F?O?% W? ÈdMO…oe «oeW«d?O?ZU?% ËWz Ëu?*W; w*W;—W W …d?F?O?% …—ï?K ÂWz ∫ÈdMO…oe «b%W«dOZU% ÂWz w*W;—W W WU*W W~K WW; wW?+U ÍôW?????* ¨©Â±∂¥≥ ≠ ±μ∂¥® Ê«dW?+ vIW????? ¨©Â±∂∞∞ ≠ ±μ≥∞® Íd?—W; w?W????Z ≠ ±Σ∞∞® ÍoeUu?????I ÍUU???? ¨©Â±Σ∞∂ ≠ ±∂μ∞® w?U???? ÍoeW????L?????Wz ¨©Â±Σ∞∞ ≠ ±∂≥∞® ôW* ¨©±ΠΠ≥ ≠ ±Π∞π® ÍËWËW* ¨©±Πμ± ≠ ±Σπ±® wUJHd wMoe…—Ëu a}% ¨©±Σμπ
 18. 18. Ægd+ w; Ë ©±π±Π ≠ ±ΠΣΠ® ¯W dO;U+ ¨©±ΠΠ± ≠ ±Π∞∂® ‚WU? wULuZ 18 ÂeOA|Ë—…oe Ͳoe ÍdFO ≠≥ ¨w+W?OU?WJ—U+ …˙WÄô wJ—W? ¨W?*e?O??ï w3?W wO?MO3?%…˙ wJO? ?«dÄ wWô Âe?O?A|Ë—…oe …ËUM}?; Í—U?W ©w?U?L??u??Z w+W??3U+W?® üW?…oe w+W?üW?*ï?? wJ?}…oe—UoeW Ëu Âe??O??A|Ë—…oe Ͳoe Íd??F???O??% ÆÙW???*ï?? ËU w?J†W?? woed?J$W Ë ËË˙ËË«˙ ï X?…oe—«oeW w+WËËoed??? Í…ËW wÄ«d? Í…Ë…oed? Ë —U? ÈbW; ï Êoed?ó|—oe W?$WÄ ÊU?O?*W?W ¨…Ëu+d?Ö—…Ë Í“«u?}?% ËËoe Âe?O?A|—…oe ¨Í—Wu; wW…u?}?%W w+WüW?*ï? w—ËËe?ÖU Ë Í˙u?u?*W ÙW?ÖW woed? oe—Ë«—W Ë Âe?O?A|Ë—…oe Ë X%Ë…˙Ëu? —W? ï Woed ‘d?}; ÊUO?*…ËËoe ¨ÈËW?…oe—…oe «b?OU wU?…dF?O?% W ÈbW; W u?…Ë w†W?*ï? ËUW? X—WÄWï? Ë Ëu+ËW?«Ëoe wJ|Ë«oeËË˙ u??…Ë Âe?O?A|Ë—…oe wU?W?O?OJ?O? ?«dÄ …oe—Uoe Æ«b—«Ë…oe—u «boe—u?? wU??Wï?? W??Uï??I w?«d??O?ZU??% W? vW??Ö w*W;—W W w?«ñJ}+W …d??F??O??% W+W?U ÂWz «“…˙ a}?% ©±ΠΣπ ≠ ±Π±μ® wKU? ©±Πμ∂ ≠ ±Π∞∞® wU Íd?F?O?% W w+W?3?U+W ÈdMO…oe wOH?…Ë Ë wU?dOZ Íd?FO% wÇ—W?ÖWz …ËWAO?*W O Í…oeW? ÍU+…—W W ¨©±π±∞ ≠ ±Π≥Π® Ê«˙ïÖ Ë ÊbW?…—WÄ W ÂeOA|Ë—…oe Ͳoe Íd?FO% ÂüW ¨Ëu? Ëue ÍWW?OOJOö? UU*W ÂeO??ï wU˛W wb…u?}Ä WJ?uÇ Ê…oe…b?} w*…oe oe—u? w«d?OZU?% ‘U? ??}z U+ Ë ©≤®Ëu «bM+ËWJA?}Ä Ë ÆWW; …ËWOOUO Ë w+WüW*ï Â…ËËoe wW% ©±π∞∂ ≠ ±Π≥±® ÍuW Í—Ë…oe UU?? ??oe—u? W «b??*…oe“ï Í…oeW?? w*…ËËoe Í…u??O W ÍW«d??O??ZU?% ËW W?J}?W? Íu?W??* vÄ w ??…oe …ËW?*…oee??}? Í…oeW?? W W? …ËËb«Ëu? wU?WU??LKu??* …ËW+W w*e?O???ï? w?«d?O??ZU?% Æ©≥®v 5*«Ëoe WW«ËW WOO oe—u ÍW+WU ÂWz ÍdOZU% 5*WW ÍuW* …—Uoe ÆËuoed —W?ÖWz Íï?? w+W?3U+ Í˙…ËUËd??O Ë X%Ë…˙ Ë Íu?W?* w?U?…d?F?O??% W …ËWMO†ïJ} —U??K vW?Ö w%Ëu+ v © الطبـيـعـيـون ∫Âe??O«—u+U® ÊU??W?O??O? ??%Ëd? ÍW???W??W?? Ë “«u??}?% Ë w?UËË˙ d|˛W ï vU? ÊU??*W~|˙ W?? 5…oe «Ë w?J}«˙Ëd??O w?U??$d+ p}+ Ë Ê«u??}???% v —W?? Ë W??*W†WÇu?~W+ Íu?W* Íd?FO?% W wWO?O?…ËU Ë W«ËWâ?}Ä Ë W*W?†WÇu~W+ WJuÇ Æp}?*U$Wz êO;W 7AW?Ö åp}? ?W?W?*ò wJ—W? W? «oe…ËWMO?†ïJ} W W? ??u?}Ä …—˘“ …b…ËWz gd+ w«d??O?ZU?% u?…Ë «oe ÆvW ËUÇ—WW ÊU*d+ wUW WW* 5…oe …ËWO#uW 5W%U% W w!«˙ ÈbW8 Ë wU???L???U?z WMO?Uz ¨…ËuW; Âö???????OzW ÍË«ËW+ Í˙…ËU? wMO?Uz wJ?|—W???3|˙ u???…Ë Íu???W???* ≠±
 19. 19. ÙU+W ÊUËu?*W; WUMOUz ËW?z Âö?Oz wM+U;W …ËW?+˘oedJ+…˙ w*ö?Oz g} w?ï wU?W?OË…“ 19 ÆÊËu WF—W?%W WI—W+ woedJ†WJ}+W Í˙…ËU Íb‹W3?AIW w+WI—W+ wJ}?`}% u…Ë Íu?W* ≠≤ Æ©¥®W«ËWâ}Ä „W «b+WF—W% ÍËUM}Ä W WI—W+ ÍUU*W ‘W*Wz …Ëu Æ…Ëu w+WüW*ï Í—U woed „UÇ ÍËUM}Ä W ÂeOA|Ë—…oe Ͳoe ÍdFO% ≠≥ Íï? g}Ä w*ö??Oz w*e?O??ï? Íd?F?O?% oeuU Âe?O??ï? W ÍoeËu? „UÇ wJ|d?O?ZU?% u?…Ë ≠¥ …ËW?O—ï?O+ ÍËË˙ W wï?*“ï? w*e?O??ï? Í˙…ËUËd?O ËU W? ?}Ç…oe Íd?F?O?% ÈbW; ¨…Ëu+d?Ö—…Ë Æv$uÖ…‹oe gO*öOz w*eO?ï ÙWÖW w+W?3U+W …—Uoe w*ö??Oz w*eO??ï? Íd?FO?% Íd?O?zW+ «bïJO?J} Ë dO?3?ZW+ Ë …Ë«—«“ W ≠μ ÆÊËu ÂeO?ï wJ—W W „—u+ Ë w—U? Ë »…—WZ wU…—ËWÖ …dOZU% WMOUz Ëu*W; ¨…ËUM};—UW WF—W% ï w+W?I—W+ ÍuW* Í…ËWz ÙWÖW 5}à 5«u+…oe …ËW*W w+WuO«u+ «bOUWO?O*eO?ï …dFO% W%W W ÂüW ¨…ËW+WËËoed? Íe?…˙ Ë …ËËoed …˙ wU‹Wï —W?3*«—W? …ËWO?O?*eO? U?*˘˙ wJO? }? ??Oz Ë w*eO??ï? Íe?*…˙ ÍËË˙ W vM}«oe ï+ËWz wJ}?*W;—W Ëu???*W; ÊW?ô W …Ë åoKD?*òW v3? Ë v ???…Ëu w?*ö??????Oz w*e???O????ï??? wU???…—ËW???Ö W???*W?;—W ÆÈdJ U%U*W+ “—W wJ|ËUÇW Ë Èd~—…Ë v Íó}Ç …ËWAOJ}W ÍuW weOï ÍdFO ± ∫U…oe vÄ X…oe …ñ|oe ÂW ©μ®wJF|dO% ÍuW* ÂWJ?3Ç ÂW???W «u???IW+ w+W???L†Ë“ w?H??%W??? …oeU Í—Ëu? W ©∂®ÂWJ3Ç ÂW?W? «Ë wJ|ËW?% Í—UÇ U;…Ë wJ}??F?*W?%W ÍôW å…oeU?3?O?Zò Í…ËWz …—U?O?%ï?;U ÍôW?* WJï? Ë —«bU?L?Oz «u?IW+ w+W??L†Ë“ W w ?WW?* …Ë…—U?Öoed? W —UO?%ï;U Í—«bU?L?Oz …—Uoe ¨…å‚«d?A?Ozò Ë åËW+dÄò …oeU Í—Ëu ¨å…oeU?ZòW …Ëu ËW «bO«Ëoe W ÂüW …Ëu —UO%ï;U w%ï UUA}Ä W WW; ËW+dÄW Í˙…ËU W w?ï ¨WOO pe …Ë…—U??Öoed? W w?ï?? W…ËWz —WW? …ËW+ï „UËË˙ Í—U??O?%ï;U w+…oeU??3??O?Z wJ—U?+ W«dÇ Ë —Ëu Æ—UO%ï;U Í—«bULOz „W WJe W«oeËW???? w«oe —W?; Ë WW; w?Ç—W; «b???L?†oe ÍW“W???? W ÂWJ3Ç ÂW?W «oeËW vÄ wI?AO?Z Íoe—…oe …bIW ÂWz U?…oe
 20. 20. «b?}?+ ÍWJoe wJ}? ??% êO; w}??K ¨W?O?O «b??}+ Íd+ wâ??O; d+U“ Í—«b†oe Íoe—…oe W w?ï?? w†oe W+«Ë ÈñJ vÄ wIAOZ Íoe—…oe v…oe W…—UÄ wUWMd …—U?Öoed s|u%W Ê«˙WÖ …oe—…oe ËWz ¨…ËW }U ÆvU ó|˙U W+«Ë …ËW |ñ…oe vÄ Íï Ë W…—UÄ W…oe—…oe …ËW }M}0 —W; v…oe …oe—…oe ÂWz —U w?H†Ë“ Í—UMË“ ÈËW???U p?|˙ ôW??* w ???…oe ÙW???ÖW ÂWJ3?Ç ÂW?W? U?—W?+ vW;“W??* Í—U??O? ??`??Oz a}??% u??…Ë W? ?% ËËoe ÂWz W+W?I—W+ Ë Âe?O??ï? Íe?*…˙ a}?% ¨W+W?F—W?% Ë 5Uz ÍW~†W ôW?* Íu?W?* Íô ÊU?FW w`?}?% wUô …ËWz —WW W+W?I—W+ w|˙ —W?W dO?ZU?% ÂüW s}$u?ÖU «bd? W ÙW?ÖW Í«˙Ëd?O W??*Wz ¨…uoe —ËU?Ö w?J}?â? W Í—U??Öoed? wO«u??K Ë …Ë…oed? W?`??}?% ÂWz WJu?Ç …ËW+U?…oe 20 ÆWOOï*“ï w*eO?ï È—UK ÂUW U?OÄ w}Ä Ë „UW oed Âï «oeW?ï% ËWz w|˙ W ÂWJ3?Ç ÂW??W U??*ï?? —W??W ÂWU??Z Ëu??*W; wU?? U??…oe v+«oeU w|u?Ö »Ëu3?W?* ÂüW „UW U?…oe Íï Íu?W?* ©»Ëu3?W*® W?ï?% ËW wM AW?Ö ï WWU? Ëu*W; W }3 W+«Ë UJ«oe Íï? —WW ÍË…“ wU Ëu*W; —WÖW?z UK ¨v+«oeW wA|uÖ v…oe ÆW*«—…Ë v —W; ‘…—UOdÄ ÂWz ø…ËW }…oe pe w} UUz W??%ï??*U? Ë U??* W??3??3?W??* Í˙ï??% ñÄ Í—U??% WJ}??*…‹oe ÂWJ?3Ç ÂW???W? U???A?MOz v?%˙ï???% ÊuM?W???KW?+ wËuU????I W ËWz ÍW«ËW?â}ÄW? ÊUM};«oe Ë …ËWoedd?O Ë w†ï?KuL?K W …ñÄ ©ÊU?OO??ï? Í—U%® Í—«b†oe Í—U?% Ëu???*W; «oeW†W???*ï??? ÂW ¨U…oe Í…u|˙W? åË«˙ï??ÖW? ÍË«d??A???}???—ËuM Í—Ëu??? ???…oeò W?? ÍW?†W??*ï??? —WW WU?%ï?*U Í—U?% W*W?z ¨WOU?UzU —Ëu? …oe W p}?ËuÇ—…oe Ëu*W; ¨WW?…oeW?I p}UM};«oe åw ???}??%ò wËuU???I W WËuU???I ËWz v…oe våwK?IU??Zò Ë«d??A???}?? —ËuM w?ËuU??I —W??ÖW?z W…ËWz Æ©ÃôW; Í—ËuW* Ë U«oe wËuU® ÈdJ w †W;—W ≤ ∫v†…oe ÍuW* …oeU? …ËËoed?????????? 3«—W??????????? ï?+ Í—ËË“u?????????? w?*“W? v?W? wï+ v Íoe—…oe Í—U?*u? ÍW?* ÍW?„%W?W vJA „…ËW …—ï?K W?*Wz ¨ÍW?* vW d?OZU?% wO?%ï?—W? Íï; W+ï ©—U?Öoed?® »Ëu?3?W* W d?O?ZU?% Í—ËËoe Í…oeU «oeW+U?? ËW …ËW?Ëuï??W v…oe XË—oe w ??}??W W?? ÂüW ¨W?WU??O?O???ï?? wJ?}?O??%ï??—W?? Æ…ËW |—u…oe wWAO*W; wIOIW ∫v†…oe ÍuW* …ËWOO }W WU W —W;
 21. 21. UJ?3Ç Ùu??Ö W? X~…˙ Ùu???Ö wKZW? v«—W??% v? Ùoe È—Wz UJ3?Ç èÇ W q3?K vW «bW???A†u??Ö W Ùu??Ö Í…uK?O??K W?? u} w«—W?% ¨WOu?W* w; Ùoe ¨—UÖoed?W ÍuW?* ¨Íd WW? W % ËËoe wM ?AWÖ Í«u?O; «oe…d} W+WËu? ?AW?ÖW W?? ?% ËËoe ÂWz ÂüW ¨WËu?3?W?* ÊW?A†u?Ö w†u?Ö ¨W?Ou?W?* q?3K ¨WËu?3?W?* w; ∫v†…oe WWOO }W wËu3 Ë—oe ï —W; ¨…ËuW XË—oe w }W Ë Íd W WUU??K wM?u? w?F?*W??% …oeU? Í—Ëu W U??d??O~†W; W?? UJ?3Ç Ùoe W?«Ë—WÄ w?+…—“W???? ÍW?????I?—W+ —W????? W???? ?????}?ÇW ï ¨v3 XË—oe w ?}?W Ë …ËW |u? «oe…ËW+dÄ ËWz ËUW v?…oe dO?ZU% w?†oe ¨…—UÖoed? w; ËW+dÄ “«Ë gd??O?ZU??% ¨v+Ëu?…oe «dÇ w?UËË˙W U+ vM}?;U“«Ë W«Ë—WÄ ÊïÇ W«Ë—WÄW? W? ??u?}Ä W??*Wz Æ„WW s…oe Ë …ËW |u+…oe —UÖoed ÍËW+dÄËU W U+ vM};U ≥ ∫vMO3 «bJ} % Ëu*W; W —UÖoed ÍWM|Ë WW; Íï ÍuW* su? wJ|e?O??Zu?* —W; wzW?AW?* W?I?A?O?Z Í“U??F?Oz “U?W?z U???????????%oeU?ÄW? …Ëu?? W?ï? …b?‹W? …oeËu???????????L???????????W???????????* wUW; W Í—U?Öoed? ÍWM|Ë oeËu?L?W?* ÂüW ¨w+WËU?OÄ Ë Âôu? vUW; ¨WU? †u? oeËuL?W?* Íe?*…˙W …Ëu ”U w?UW; Ë …b‹W …Ëu Íï? ¨WW«ËWâ?}ÄW oeËu?LW?* …ËWz —WW ¨…uoe ”U? ÆUJ XË—oe üWÖW w }W «oe…oe ÙËW; ¨Ë ÊËu ¥ 21 ∫»Ëu3W* vW WOO å wËuò dOZU% V?U?????? ï?+ W v? r?Ç w…oe ÂËU?Ç —WW? V?U?????? ï?+ W?????? VU????? ï???? W 3ï????? W????*ËUÇ —W? Í—“U???? W????*U?????O????I «bËUW dOZU% »Ëu3W* wJeW WJuÇ ¨…—ËËoe d?OZU% W v…oe pe W »Ëu3W* Íåï+ò Æ…ËW+ï+ËW—ËËoe Íï W dOZU% W…ËWz —WW …ËU*W Ë …ËW+…Ë«u+ ∫v†…oe …Ë…ËW«u+ WUW —W; «Ëñ? ï?+ …˛˘˙ ËW?z ÍW?????????…oe ï?+ ï? …ËW????????? ?|u?+…oe Ùoe W????????? «Ëñ ï????? W +ËW?????% u????…Ë Ùoe u?????…Ë ÍW????—…oe ï????? W???? …ËW? ?}…oe pe W? ¨v…oe …ËWËu?3Je?W W?*Wz ¨…ËW? |u? «bËu?3?W?* ËUW v…oe d?O?ZU?% w†oe gO?†oe Ë …—U???Öoed??? —ï???? Æ…ËW??? |u+…oe «oe—ï???? ËUW +ËW????% ÊïÇ u???…Ë v?…oe XË—oe „W…ËW?«u+
 22. 22. d?O?ZU?% ÆWW vÄ wU+ï? Ë v åv?Uò Ë åv…oeò Ê«u?} W —W; v…oe W?WW?W?* ÂüW Æ…d?O?ZU?% 22 ∫v†…oe ËuÇ—…oe ÍW????…oe wËuÇ—…oeW? “W??? ï+ wW?~}+ r?˘˙ W??? «Ëñ? ˘ñ? v?? Í—U? …—«e????????????}? Íoe W???????????? o?%U????????????Z v?…oe ËuW Í“«˙ W?O?O? ?}?W ÂW XËW?%ï? —W?ÖWz p?}+U? —W; W«bËu?3?W?* ËUW d?O?ZU?% wË˙ Æ…ËW |ËWJ—ËËoe …ËWï W v…oe μ v+ò Íoe—u??W ¨Íu??W??* w*e??O???ï?? ÍW???W??W??? w?U??…Ë«—«“ W ån—U??Zò Ë åW??Hd??ZW??*ò wM}??N W? …ËW+d?ÄW ÊoedJ ?W?; w*U?$Wz W? 7AW~}+ ¨…ËUM?};—U?W Íåu??OW~}+ò Ë å7A?W?Ö ∫…ËW+U…oe „UËË˙ «oe…oe ÃËW??????????* ı «b?†oe Í—W;ËW??????????Ö W? ÊW?~?3?????????}?+ —W??????????Ö ”W???????W? «oe…oe ”W?????? «oe…ËW???????% ÂW? W???????«dÇ ËW???????% ÂW?z vW »Ëu3W* Ë Íï v«“U w}Ä ”W W*Wz ¨WO—«b†oe «oe…oe ÃËW* «bH—UZ w†oe ËUW Í…ËWz WW?OOM}N? W+«Ë ”WW «bO vU »Ëu?3W* Ë n—U?Z Ê«u}W WJ}?OM}N —UÖoed? ÍËW+dÄ WJuÇ ÆUJ «dJ%Uz s* W????L???IW??? Ë —Ëu????W???* W???O?;Uu???Ö p?}???Oó???}? ‚W??? ”W???W? ©Uu????W???*® Â…oeW w?U???A????O —W???Ö W????F+W????I ÂWz WJu?Ç Ëu ÁUu??Ö Ë ËuW X?«˙ wJ|—U?? w+Ë ÃôW; Í—Ëu???W??* W?? ÍW??O??O?? ??«˙ ËWz ÂüW ËuW …oeU?*Uz d?O?ZU?% Wï v«e?O ”W? Ëu…oeW Ë —U?Öoed? Ë n—U?Z Ê«u?} W wM}?N Ëu p}? ?% Æ©Σ®UJ Í«dJ%Uz ∫v†…oe dOZU% …ËWH—UZ WUW ÊUoe UJ? wU?????% ÍW????3???? «oe˘˙ËW?z W????O????O …u?????}????% u????O?W~?}+ UJ? w;U?????AM?;W????% ÍW????O?????3???? «oe W????A?|Ë—…oe u????O?W~?}Ä wU˛ …ËWO?O%ï W? |ËWJ vMW3? Í…ËWz ï W«bO?%ïU W ˘ñ*Wz …Ëu? AWÖ w?M}N W Í…ËWz ÆWOWAO*W; »Ëu3W* ÙWÖW ÍW3 wU˛ WOO …Ë »Ëu3W* vW U }z ∫v†…oe UMOz o†W? W wJ—U+ wH?%W? ï U?Wz ·—W Íd?*u?Z Í—Ëu U????…oe w«—U?z fO?KKW????* w?ï????%W ”W???? —W?; «dÇ „…Ë
 23. 23. …ËW+U??…oe „UËË˙ wJ†W?? U?…oe vÄ w? ?W; Íï?? U?O?W+ W? Í…ËW+d?Ä ËWz wUM%˘˙W n—U??Z «bU??O†oe ËU?W —U??Öoed?? ÍËW+dÄ gO?«ËWz Ë ËWz ÍWKÄ W?W~ U+ «oe…oe ÊU??A??O?Ä ÊU??O?? ??«˙ w|˙ W+«Ë „UËË˙ Ê«b?…˙ w?????OKKW?????* «dÇ Êï?Ç u????…Ë «oe…oeô —U????Öoed???? —W?????W …oe—WÄ …ËW?+dÄ ËW?z Æv3?†W; 23 Æ…ËW+U…oe ∂ ∫sdÖ…oe—…Ë ÂeO?ï Íe*…˙ W Ë«dM};«oe wOJOU*˘˙ ÍWM|Ë ÈbW; dOZU% wUWO—U…oe—Ë W U??????????…oe «Ë«oe v?K …ËU?????????? ???????????W?; w?|˙ Íoe—W??????????Ö U????????????…oe «ËU?z v? ÍËU?Ç w?†U????????????* W???????????? ????????????W? ËWz ÍËUÇ U??K …ËW?? ?}??A??O…oe gd+ wJ?|—U?K …—Uoe v? ?…b†W?; W? »Ëu??3??W?* w}?Ä w|˙ Í“ï+ Æv…oe q w+U W W…oedÖ Ë “ï+ ÊU*u~} ¨…ËW }AOM «bO}+ —WÖWz v…oe —UO W WOO?ï ∫v†…oe W*Wz ï vM|u…oe Íï »Ëu3W* Ë n—UZ Ê«u} W p}W*W†WÇu~W+ ÂW?…oe ï? Í…b???????Ku???????? W??????? ËË˙ Íñ????????}???????Ö…oe—…Ë U??????????????????…oe «Ë«˛˘˙ Íó?|u?? ÍW?????????????????? ∫v?†…oe ÍW??; —W; …ËWz —WW W?O?O ï w …Ë Ë U? w?ï? Íó|u ÂüW UJ ó|u —U?K ZM}Ä È˛˘˙ v…oe ôW?* ÆU…oe å…bKuò Ë U…oe å…oeU3OZò v Xu}Ä W å…bKuò Í—Ëu ?…oe—W W+ï+U; Ë w?ïW …Ëu ôW* W Í…ËW vM}*…oe˙Ëu Í—W? »Ëu3W* ÆÊoedó|u „W ∫ÍuW* Íd+ wUWO—U…oe—Ë W Ëu?IU W+…dW? wM|u? W ñÄ w†oe rdÄ v W WMO?% ï …“˘d?OÄ w?KK W?O?}? Ë W?O?OÇ w%ïÄ «“W?Z w†oe ÊU?O??*W?W …“˘d??OÄ Ë Ëu?IU …ËW+…ËW“˘oe ÍW?«u?K …oe—W ËËoe ÂWz ÍWM|Ë d??O?ZU?% w? ?W; Í…ËW«oe «—…Ë øWMO% ÊUd? ËWz Ë —Ëu ÊUOJ}?W ï …uO%ïÄ ÍW“U+ wÖ—W ÊU?O*…ËËoe Ë —«bMd °…—UÖoed Ë ·—UZ Ê«u} Í…ËU* …ó|—oe …b…ËWz …—UOdÄ ÂWz Σ ∫v†…oe ÍuW* —W?Ö ÍW?UW; Ë ÁUz W?*W; «oe—W? ÍW??I w%«oeUÄ W ÂdÖ…b}+ wI—W s* Èd~ v+ ÂoeW WU }% vW
 24. 24. Ë w ??«˙ s?|u??%W Ê«˙W??Ö Ë ÊUM?};«oe Ë w†ï??Ku??L??K Íb?W??3†W??* Âe??O???ï??? Í—U??% Íu??W??* Íô ÆWW; ÂW?? ? Ë —˘“ Ë w«Ë…ñU??*—W?? Ë üW?…oe Ë —Ëu?? ?…oe Í—U?% ËWz —W??3?*«—W ¨Woed?J ?Ë—oe ÍuW?* ÂüW W+üW…oe Ë —Ëu ?…oe Í—UÖoeWz W s+dÖ v+ oe—W Ë X}?% Ë Ê«b}WU+ Ë oe—U ÍW?I u?…Ë W*Wz ÆW?«b}+ w*—W?Ö ÍW?UW; W? WW; ÂeO??ï? Í—U%W Í˙…ËU? uJ†W WO?O W?*W Í˙…ËU Í…ËWz ÆÊU?? ?}??% w ?…oe Íoe—W Ë oe—U?? ÍW???I Í…ËW«oe «—…Ë ï W«Ë W??I?Ad?+ …—ËW; Ë pËd Íu?W?* wI—W ÆWWÄ«d? Ë ÂW? ? Ë —˘“ wL?%Ë—oe Ê«ËWz Í…ËWz W?OO? «b}+ w?*W ? Ë —˘“ Íu?W?* w …oe Íoe—W …ËW«ËWâ}ÄW ¨W«b}+ wUO Ë Â—W Ë wML}; ¨WW«“«u w %Uz W*Wz w+WWUW; ∫v†…oe ÍuW* …Ë‹Woed ÊËË˙ d+U“ ï ÆW«b}+ Í—«“Uz Ë g}z Ë ‚W% Ë WW«“«u ˙W% X}% W+U«—W? UOoe U?Ö…oe v+ ©ÍuW?*® …—UO?%u; —uu?% ÂdÖ…oe v wÇï ÍWÄ«d? wK;Wz UJ w W?* oeW W ÂüW ÊUÖUz v ¨ÊËu ?Ëu 7W*oeW ÍWWJ†W WWU?`W* ¨W+üW…oe Ë —Ëu ?…oe Í—U% UOoe wJ}W? v…oe ÊïÇ d Oz Èu?U …—«oeUÖUz …—UO?%u; ¨…—UÖoed? Í…oeU w W?* ÂeO?ï? Í—U% Íu?W* 24 °UJ —U3«ËU+ p|—UO%u;U —UO%u; ÊU?A?OÄ ©wï?*“ï Ë w*ö??Oz® Âe?O??ï? wJ}?O?ï? u?…Ë Íï? «b…d?F?O% W?%W ÂW Íu?W?* wJ}…u?}?% Ë w ?}Ö w?…oeWz wOJO? U?*˘˙ Íe*…˙ ËU WM?Ç…oe wUW?Od?F?O?% WM|Ë Ë ÊUM};«oe ¨«oe…oe ÆÊdÖ…oe—…Ë w+WUÑ˘d* ÍuW weOï wH…Ë ÍdFO ± Íd?F?O?% W? Æv Âe?O??ï? wUM?};«oe Í—WM|u «oe åw*e?O??ï?? Íd?F?O?%ò w%W W —W??ÖWz Íu?W?* «oe…dF?O% ÂW u…Ë ¨W?F—W% ÍWUÇ ï U?…oe Íd WW ÙW?J}+ WF—W% Ë W?I—W+ «b*eO??ï ∫ÈËW…oe—…oe Uu??? W????*…oe W???I???A???O???Z w+W???I?—W+ «oeu; ÍW?~|˙ ©‰u?????????????d?« w??K?Z «u?K?® Ë Ê˘ñ?? U?????????????O?Ä Ê—…Ë …ËËoed? ÊU?Uz ÍW?…—U? ¨w?ï? u?…Ë „W «oe…oe ÊU?A??OÄ p|e?O?Z«Ë u?…Ë Íï? Íu?W?* «oe…d?} WW~|˙ ËW Ë s…b —W?3?*WG?}Ä Í—«boe W «ËW†W U?…oe …—W3?*WG?}Ä wM ?u%ï? X«˙ ÍW~|˙ Æs˘ñ Íï ≤ ÍW~?†W Ë «bu????W????* Íd???F????O???% W? …ËËoed??? d????O???Ö«oe Í—U?oe wJ}?W~?}???K ÃôW; Í—Ëu????W????*
 25. 25. X«˙ w?J}???O???ï??? u???…Ë «oe…d??}? Íu???W??* ¨w?Kïïb???Oz Ë ˙…ËUËd???O ÍËU?M}Ä W W?oedJ ???Wï??? ÊU?Là?u* wMOUz ÍËU?OÄ Ë ôW?* ÈbW; ÍW«Wâ?}ÄW Íï? ï e*…˙W …ËËoed? wKôW; Í—ËuW?* ∫v†…oe …ËW+WU ÂW Æ…Ë«oe ÂW†WIW åËuoeWòW ÊUOKôW; Í—ËuW* W —ËËeW* WOO?IIW Ë oIW WOWKW* vW —W; ‚W?IIWu* —Ëu???W??* W??O?d??OÄ ÍW???I—W+ …—«oe—W??? WËuÇ wËu?u?? …ËW+˘oed ⁄U wO «˙ —Ëu? …oe Ë ÊËuUI w†W*ï ¨WOO?ï Í…ËWoed «b?O «˙ s|u%W Ê«˙WÖ Ë ÊUM};«oeW Ê«oe WJ?uÇ «oe…oe …—«b}? W ÃôW?; Í—Ëu?W* W…ËW?z—WW W?OO? ÊUM};«oeW Í˙…ËU Ë ∫v†…oe ÍuW* …ËWoedJËË˙ d+U“ ï ÆvM};U ËWz ÍWWOO «˙ —ËËeW??* W???O—«oe—W?? vW?? —W?; «b??I??A??O??Z ÍWJ?uz W —Ëu????W???* ÍË…ñW?Ä W+ï …—«oe—W??? ÍW?W+—W???* ÍËu?u???Z Ë ÍoeoeU* ÍËË˙ W W*W ¨W…—«b?} w*U$Wz È˙WÖ…oe »Ëu3?W* W w?ï W «bI?AOZ w+üË W u?…Ë Ë oe«e?O?*…oeUz ÍËË—W? W? |ËW?…oe w%W? «bMO?«u†W; w+U?W Æv…oe “—W ÍW?KÄ …ËW?OËWMZW?* W W?I—W+ Ë wKïïbOz W ?}…oe W*Wz …—Uoe ¨«oe˙…ËUËdO ÍËUM}Ä W? vÇ…oe ËUW w%W ‘UMZW* 25 ÆwM|u…oe Íï …ËWKôW; Í—ËuW* ÍËUW ∫ÍuW* ï WU`U+uI Ë Ë…ñ}Ä Ë W~†W Ë e*…˙W …Ëu ÃôW; —ËuW* Íå‚Wò ÂËu Ͳ˘˙ W …Ëu?+Ë rIW??U ‚W???UW ‚W?? —W?; ‚W??W Â…oeô ‚W?? W ÂW??U Ê˛uJL??A??O —W?ÖW?z —Ëu??W?* u??…Ë Æv —ËuW* w*U$Wz u…Ë gËWz w*U$Wz Í…ËWz ï W…oeU*Uz «oeUô ‚W W dOZU% rJ|b??O??W??I —W?; ©o(« U«® Íd??W …Ëu? Íó??} ‚W?? W VO?????K«Ë ÊWJ? rà+W?????I «˙W????Ö VO?????K«Ë …e????OzU?????K w+U?W Ë ÈdU ‘«oeUÄ „W ÂüW ÈdJ ‘«oeUÄ v…oe và ‚W Í…ËWz W? v«“…oe ‘…ËWz dOZU% …—Uoe Í—Ëu?? ?…oe Ê«u??} W Ê«bW??* WËuÇ Ë Í“U??3«—˘“ WW??*Wz ¨ÊW…oe wAËUW u?J†W s|˙W??Ö…oe w} ÆÂeO?ï Í…ËWM“˘oe Ë ÊUM};«oe Ë w «˙ Ë üW…oe Ê…ËU ≥ ¨…ËW? ?|“˘oe…oe ‘WJoe Í—U uJ†W W??O?O Íu??W?* Í—U ÃôW?; Í—Ëu?W??* U?OW+ «oeW…ËU??* ‹W ¨WW; …ËW?*e?O?A|Ë—…oe W ÊUb…u?}Ä ÊU?OJ}?%W s?UA?|Ë—…oe Ë w?ï? Íd+ ÍW~†W Ë e?*…˙ WU?*Wz ÆWOO ÊUOUOe*…˙ Ë Ë«dM};«oe WM|Ë ËWz Ë …Ë…—…oe WMÇU n…Ë ÍdFO% Í…u}Ç—«uÇ W W…ËWz —WW ∫v†…oe dOZU%
 26. 26. —Ëu???????W???????* vM?O…oe …“—W?z ÂW?z —W??????W? …ËU??????O?Ä w?+U??????I U???«b????M???“ s????W??? W????Ëu???M???…“ …Ë…—«oe Í—W???????????????????????????????????W??? ˛oe w+W??3U?+ wKïïb??Oz Ë «˙Ëd??O —W??W? ÊïÇ W?? ËË˙ W+U??…oe W??O??O?? ??«˙ ËWz d??O??ZU??% «oe…d??} Æ…ËW«bM“ W«d ©Π®ÍdO* wËuM…“ Ë «—oe …—«b} W ÃôW; Í—ËuW* üW…oeW Íd?????????????O?Ä W?1W?????????????Ö Ë W??«u????????????K ËW??z W?1W?????????????ÖW? «—U??????????????u?? w?«d??????????????O??Ä Íd??????????????O?Ä U?? oe…oeW??????????????* w«dOÄ Íd?OÄ w*…oe—W ‘UÄ s+ËW uJ†W ÂU˛W ©ÃôW; Í—ËuW?*® …ËôWz w*…oe—WW W+«Ë wJ}*«bWz w%ï? ÍuW* W? WObW3?AIW w+WI—W?+ w`}% ÍbW?3AIW wMoeWzU;W W? «—Uu ∫v†…oe «bd+ ÍdFO% W ÆWW+WI—W+ ËWz ÍË«d`J|˙ —Ëu????W?????* ı Ë ÊËuMKW????* ı Ëu????*—W?????? w%ï???? —«oe —W???; Ë oe—W?? —W???; «—oe o??%U?????????????????????????Z w???%W?? ËW …ËWËu? pe ÍËUM}?Ä W W?? ??% „W ÃôW?; Í—Ëu??W??* Íå‚W??ò Ë ÊËuMKW???* ÍåöWò Æ«—oe …—«b} W gOKôW; Í—ËuW* Ë «d Ê«—U …oe—W ÊËuMKW* ¨«bËU W …ËW«Ëu+ Ë W % ¥ v«ËU+ w?M}??IW?KA bW???* w*ï??Ö ÈËW…oe W??? p|ñ??}?~%˙ï??% Ë —WM?};«oe Ë …Ë…—W?? …“U+ Ëu???*W; W «—Ëu?? ??…oe Í—U?% W? Í…ËWz ÆÙUÄ W?? |—oe…oe w ??% Ë ÙW??*ï? Í…“«d??O??% w«bJ}+ Ë v?M|u??%…d?}??Ö wUL}K wJ} }% W ”U ÍuW* Ëu X}% U«oe wËuU ÆÈd…oe«oe X}%W …Ë…—…oe W }â ÊËuUI 26 ∫U…oe Ë ÍWöIUZ wJ}I ‚W(Wz WOO }% ËW W…˙ oed Í—U?Z W 3ï? WO—UZ wÖ—W W è?IUZ rM* …ËW |˙W~ Í…ËWz wÇW? w%ïÄ…oe«oe oe«eO*…oeUz Í—W;ËW?K ¯—WuKK ¨…ËUIu w+ËË˙W oe«e?O*…oeUz ‘W??…˙ —W; …—Uoe ÂüW È—oe…oe ÂW†W??I W X}??%W È˙W~ w+ËË˙W W??…˙ u??…Ë Ë W?W??à?Wz —W?? W …ËWU?oe Æoed—UÖ“˙ ©W?Ö—WuKK W® «b—W?W Ë «dM}ÄW wJ}? % W Íï WJ?uÇ U…oe X«˙ ∫v†…oe …ËWOO }% WU —ËuW?* wÖW«u|oe ©UuW?*® …—Ëu;Ë“ ËW wËuuK oed Í—«oe wKW* ËWz oe—WW qOzU* Ëu*W; ÊW«u|oe W oed?? Í—Ëu?? ???…oe Ë ÊËuU??I v†W??*ï??? w ??†W;—W? Ëu …ËWz—WW ÃôW?; Í—Ëu??W??* wO??? ??}??% ÆÍd W Wd~…oe Ë …ËWW…oe ï oe—W d+ w }% wÇW …—UWI —W …bUWÖ w*U$Wz
 27. 27. W Íd+ wU…dFO% ÍWKÄ W+ï AWÖW …ËWOOJO } Oz ÍËË˙ W wÇ—WÖWz «bW«d|oe ËW ÍuW* ÂeO?ï ÍËËó}* wWô ÈbW; Ë v+…Ë«oe Í©wLOKF+® Êoedd}? wJ}UOÖ ÂüW …ËW*eO?ï WU 27 Æ…ËW+˘oed ÊËË˙ w+WI—W+ w —W Ë ÍuW weOA|Ë—…oe Ͳoe ÍdFO Ë w+WU?Ñ˘d??* ¨“ï?†oe Ë w+WüW?*ï?? wJ|—…Ë—WÄoe«oe u?…Ë d+U“ «b?…d?F?O?% …—ï?K ÂW? Íu?W?* Íd?F??O?% Í…u??}?% W«d??F?O??% …—ï?K ÂWz ÊU??*u~} Æ«oe…oe ÊU??A?OÄ Íï?? oe«e?O?*…oeU?z w?U?* Íd??O~Wô Í…ËWM+ËËe? wMO??3??%…˙ wWô ÍU??%U??*W+ d??O??ZU??% «oe…d??} ¨…Ëu+d??Ö—…Ë ÊU?©wL??OKZW+® Êoed??d??}??? ÙW?*ï? wM+ËW«Ëoe W? …Ëu Í…—ËWÖ wJ?|—Ë…oe «oeËWz w*…oe—W W w?+W3U+W? …ËËoed w*e?O?A|Ë—…oe «bW«d?F?O?% …—ï?K ÂW …Ëu?+d?Ö ÊU…Ë…oed? W ÍWM…˙ Ë ÊU?O? ?%Ë…˙ —W? W+˘oed w?%d?}; …ËWz —WW ∫v†…oe «bOJ|dFO% W ÆvM|oe—UW ìbO;«“ eOZ«Ë g|Ë—…oe ©π®w?ï a}% wU…Ë«—«“ ÙU?á?O?Ö Ë oeW?Ö ÊW WMW?KW w?ï? Ë e?O?Z«Ë Ë a}?% W? ÙU???á??O???Ëñ??? ÊW ÂWM?W;W???K ï W???L??}?z w†U?????*W?z v…oe «—WW w†U?áOËñ? “«ËôË˙W …ËW«ËWâ?}ÄW vU w†Uá?OÖ Ë oeWÖ X«˙ w?ï? Ë eO?Z«Ë Ë a}% w; W u}?Ä v X%W;W ÊUW~}K WU*Wz W d Oz ¨ÊW?…oe ˘—oe Ë 5 X«˙ WU*Wz v«ËW v…oe W??*Wz ÍW«ËW??â??}?ÄW ÂU??$Wz È—ï??K Ëu??*W;W Íu??W??* ÂüW ¨v? OE…“˘oe ÊUW~}??K Íu??W??* u??…Ë Æv«“‹…oe Íu??W?* Í…ËW?z Íï; W? ??}…oe WU??A|Ë—…oe ÍU??L??O? Í…Ë…—…oe Íe??*…˙ W?? …ËWM ??A?}?; ıdÄ Ë g˙ ∫UJ oe—Ë«—W WWËuK Í—WJWÄ ÙWÖW g|Ë—…oe Í—WJWÄ ‰Ëu?? Ë ó?|—oe Èu???????????????ÖU??M? w??Ëu?+ Ë ÊU??Ä w?J??}???????????????A?˙ U????????????????…oe Ëu????????????????K W? ÊW??1oeW?? …oeô w?M??oeW? w???ï???????????????? ôW* u…Ë ÍuW* Íô ÊU?Od p}UL†uu* Ëu*W; uJ†W WWËuK U?OW+ u…ËW 5«“…oe WL}z °…bWÇ p}`}% Ë ∫v†…oe ÍuW* …Ë…bO;«“ Ë eOZ«Ë WU W ·W???? W ñ?Ä Â…oe «oeWz ÃËW????* ˘ñ????*Wz «e????O????Z«Ë Í…ËU????Gô ·…—W+W? Ëu ÍW???…e????Z…Ë w3????}??? ???? U???O???Ëd????O???I w?A— Ë …ËËoed?? w?W?? w?*…oe ¨…ËW?? ??}??à…oe —W; và?…oe Í…ËWz Í…ËW U??…oe e??O??Z«ËW W??? †U??Ö Íu??W??* w*W?W —UÖ˛˘˙ w«ó|—oeW ¨…Ë«˙ï?ÖW W…ËWz —W; w%W?…eZ…Ë w3?}? ¨…Ë…—«u? W+ï+U; «bO?A˙W ÆÊ«˙ïÖ Ë ÊUM};«oe W …—ËËoe ¨oeU“W …ËËoed ∫v†…oe Ë Íd W wM*˛Ëoe u…Ë w?ï Ë bO;«“ —W W |oe UMOz
 28. 28. bW?????% Ë dË“W?+ —W????W? s+U;˙W?????%W w??ï???? Ë b?????O;«“ ·…—W?+ —W; v? ·…—W?+W U??????? «oeu??????? W?«b…˙ Íd???????}??????? v ÂWz wJ}?ô—W; wM+ËW?d|˛ …—Uoe s+U;˙W??%W ÊUï? vËËdÇ Ë VW?I Í—U? —W??W WU?*Wz Æd %U ÈËWW—W ÊUOAOJ}*U êO; —WÖWz ¨v…oe «b}+ wUUÇËUOÄ w$«“UI W«—U 28 ∫v†…oe …ËWUoe …Ë…bO;«“ WUW ÊU??????????I??????????%U?????????Z ÍËU? È—W? ÍËU? W? «oeu?????????? b??????????O?;«“ »…oeW???z v???W??? U????«oeu??????????????????????????????? …b???…ËW????z U???…oe w???Çï??? ¨U…oe WÄ«d?W ÊU?I?%UZ ÍËU b?O;«“ …ËWz —WW? WO?O? ?«˙ ÍW~†W o%U?Z W˘—oe ÍW~†W b?O;«“ ∫eOZ«Ë W+U…oe ËË˙ dOZU% UMz «b?? ”W? W??M??ZW??+ —…“W?W?? v??à? s??*W?? e?????????????????O?????????????????Z«Ë »W??;…“ w?W??;“W????????????????* ËW?z s??* w?M??oe W?U???????????????? ?? w?M??oe ¨X ¨—U?Öoed® »Ëu?3?W* o%U?Z W? v«e …ËWz v…oe ÂüW «oe…oe o%U?Z W …ËWU?oe geO?Z«Ë Æv —WÄ…oe ÊU*U Ë ñ|“ eOZ«Ë ÂüW w —WÄ…oe ©w«uK ∫v†…oe Ë eOZ«Ë —W W |oe dOZU% Ëu ÍW???* w3???O??«˙ b???O;«“ W? Êoed?? wM?`??O??? wF????…oeW ÂU??? Ùu??Ö wW??*“Wz ÂU??? ÂW?W? Â…oeU ∫w+Ë wIU?? wÇW?? v+«oeU? Í…oeU Ê«—Ë…oe wIU??? UJ ÍW???* Í«Ë«oe Ë X«˙ w|˙ —W??? W?? ???} ÈËW??O? b??O;«“ —W???ÖWz ÆUU vÄ Í˙…ËU Ë …ËU«oe Í“U3à}?W WJuÇ gd+U“ Ë w+WüW*ï wU˛ Í—U woedJUÇ Íd?FO% ËU W }Ç…oe ÍuW?* Í…dFO% W+WU ÂWz ÍWKÄ W? …ËW??A??OJO?? ??}??? ????Oz ÍËË˙ W ÈdM?};…oe—U??W wJ?†W?? w«bU??A??OÄ È˙ Ë Êoed???d??}??? ï ÆWOO Íd+ wU…dFO% ¿¿¿ Ë ˙…ËUËd???O —W???W W?†«“ w+Wd???O???ZU???% ¨W…—ËW???Ö wJ|d???O???ZU???% Íu???W???* W?? W?…ËWz ÂU???$Wz «oe—UË˙ W ¨…ËWOdO ÍW*W†WÇu~W+ ËU W+ï+ËW p|d?OZU% u…Ë W…ËWz—WW ¨w+WOKïïbOz W „˘˙…ËU? u???…Ë vËu? wAd???? ???W? ÍW«ËW???â????}Ä Í«˙ ËËoe —W????ÖWz Wï? WJ}?ÄuJ|˙ ¨…Ë…—W?u; Æ…Ëu+ËW—W «bUOËËoe—W; wMñ—…oe ÊU…e|Ë«—WÄ wËuU Íd??O; w*…ËËoe Í…oeW? W «b?*ö??Oz Í—Ë…oe W W? Ê…˙…ËU? ËWz —W? W ©‚W? wK;Wz® ÊU?WU?—U ©±® ÊU?O?Aoe—u? Íd?F?O?% ÈbW?; Æ…ËW+˘oed?…“U+ ÊU?*«—ËW; W wU?—U Í˙…ËUËd?O W?? …Ëu ”W? 5*W?W U«oe ¨ÊU—U ÊU?Ö—e ¨…oe«“ wH ob?® ∫W«Ëñ …ËW+…uOËu «oeå‰ËuU Í…—Ë…oeò Í…Ë«d?Ëx W …Ë…ËWz ÍËUW
 29. 29. 29 Æ©±∂ ≠ Σ’ ¨±≥∂± ¨Ê«dN+ ÍoeW?*W?O* a?}% ∫ÊWU?*Wz WW?; ÊUO?*e?O??ï? Ͳoe ÍdF?O?% W? oe—u? w*W? ?O Í…oeW? w«d?O?ZU?% W ÈbW; ©≤® ÂôW? a}?% ¨©±π¥Π® —«b†oe ¨©±π¥≥® ”WJ} ¨©±π¥≥® wï? ÍoeW?*W?O* ôW?* ¨©±π≤μ® w?OU? Æ©±πΠ∂® sL}; ¨©±πΠ¥® s|u—W~K ©±π∂μ® lOUI ©±π∂≥® w$“—W ·—U* ¨©±πμπ® ÍdF?O% Ë w ?AÖW Íoe—u w…oeW?z —W ï ÂeO??ï woed?—U WU W W«˙Ëd?O wMñ—…oe WU ÂWz w ?WW* ©≥® wJ}W …—W? êO; …ËôËW dOZU% w«uoe W WO?OJO «dÄ w«bW* wJ}U Í…ËWz —WW w+W?3U+W ÍuW* ËWz W?? ?u?}?Ä …ËW? |d??ËuM Íu?W??* —W?W wW??W+Ëd?O+W —W??ÖWz ÂüW ÆW?U? ÂWz ï …ËUÇ—W?W? …ËuW d+ …ËWMO†ïJ} Ë ”U Ë —U?+Ë W W«b ?…oe—WW ÊU?*…ËUÇ—W oeW? ÍWJe Íoe—u? wU?*“W W v«e W?O?O ?«˙ WUMO?Ëu ÂWz wJ}?%W wÇ—WÖWz …ËW+WË«d? Ëx ÊU?WOoe—u? …—«ËïÖ Ë W?*U˛˘˙ W …ËW?OuW?* Ë WU W —W?W W…ËWz W?U wWU?% Í…ËWz ÆWW; ÊUï? wd Íd+ ÍW?W%W? ÂüW ¨WWU—W?ÖW*U˛˘— Ë wO?}Ä—W? Æsoed ‘WJA}Ä ÍuW* ÍUO?«dÖïK3O sdÖUz e“WZ x†ËbWZ e|˙W w ˘oe WL}z Í«Ë«oe ÍbW?3?AIW ÍU??W? ?* a}?% ÍbW?3?AIW w+W?I—W+ ÍU? ?}?z w*…oe—W wU?…—ËW?Ö W?`}?% Ë —W?3|˙ W vW ©¥® …ËW??O—U??u wM?oeWzU;W a}??% W? …ËW+U??…oe—Ë…oe ÍbW??3??A??IW w+W??I—W+ W??`??}??% ÂWz Í«˙Ëd??O? ÆW?O?d??}ËW; ∫W«Ëñ …ËU«oe Âö??Oz w+W?F—W?% ÍËUM}Ä W w+W?I—W+ W«˙Ëd?O ÂWz U? ??}z U+ ©W?W+W?IdW+ Í—WM|—“W?*«oe® ١٩٧٣ رسالة 3 بـغداد 3 الطبعة الأولى 3 الطريقة النقـشبندية طريقة محـمدية 3 (الشيخ مـصطفى النقشبندي جـوابيـة عن الطريقـة النقـشـبندية (المحـمـدية) من حـضـرة الشـيخ مـصطفـى النقـشـبندي في اربيل الي احـد كرمة). احبابه في مكة ا WËu/ ï Ë WJ?}?%W uJ†W ¨…ËW+ï+d?ÖW Íu?W?* w«u?oe W Âe?O??ï? wU?W+WU Ëu?*W; W?U ÂW?z wU?W~†W ©μ® Æ…d+U“ W*W vWÖ «buW* w«uoe W ÂeO?ï w+WU UMOÖWz ¨ÊË«d|ó3†W; ∫ÊWU*Wz WU ÂWz wU…oe—«ó3†W; …dFO% Í…ËUÇ—W ©∂® Ʊπ≤≤ wULOK ©ÍuO* —UF%«® w«uoe ≠± Æ©μΣ¥‰® ±π¥μ wUL}K ôW* soeWLKW wËuM…oe ÊU oe—u wJ|dOZU% bWÇ ÍdFO% ÊUL AO Í“ï ≠≤ ƱπΣΣ «bW .—W ôW* ÍbLW* Ë f—…oeu* w1dJ«b3Z ôW* Í…ËWMO†ïJ} Ë …ËW«bJ} ÍuW* w«uoe ≠≥ X«˙W Í…ËWz Ë …Ë«d? W?«ËUÇ—W? ÂWz w ?J}+ Ê«u?}? W oe—Ë«—W W?U ÂWz wU?W~†W? Í…ËWoed? ⁄U? ï Æ…ËW+…Ë«d Ëx ÊUËWz …Ë«d«“ oeU …ËW ?}M|oe ÊU*©±πΠ± ≠ ±π≥±® —ËuWËbWZ ÕôW? ÍdO?* ÍdOZU% w?J|dFO% Íu?W* Í…dF?O% ÂWz ©Σ® W «oe ÍWåW?KôW; ÍUbOK«d+ò Í—W?ÖïU% W Íd?O* ÍdO?ZU% Æ…Ë«—oe ÂW†WI W Íï “—W wJ?}UM};«oeW W ∫v†…oe —ËuW* W —«oed ¨—UÖoed ÙWÖW p}ïÖu HÖ ï ÊËu w?M}??N w ??% ÊËuW; «oeï+ Ë s?* Ê«u??} W ÍW«ËWËu?ï? Ë Íb?…u?}?Ä ËWz Í…“—W; U?? ??A??}; ï+ Â˙u?? Æ°Êoed «dJ%Uz ËU W+…ËUM}; Í©V(«Ë b?Ku«® Í…Ë«—«“ …Ëu ”W? 5*WW W?Od?O?* Í…—ËWÖ wJ}?O??ï Íd?O?* wËuMË“ ©Π®
 30. 30. Íoe«“Uz qO?…ËW+u?* UU%UÄ W …ËWU?`bW W«d? Ë «d? —U3«ËU?+ ob“W «bWW? Æ…ËWO?O?*ö?Oz w*e?O?ï? Æoed w«Ëoe wÇï dO* Í…eOK W ©ÂΠμπ≠Á≤¥μ® w†U W Ë oed ËUW ÂüW Æ…ËWMO†ïJ} w WW* ï Ë …ËW+˘oedUOK Íd WW? ÊU*åÂeA|Ë—…oeò Ë åÂeO?ïò «oeWU ÂW WL}z ©π® Í…Ë«—«“ ¨…ËU åÍbW???3??A???IWò Ë åÍ—oeU??Iò ÍW???W??O??O???A|Ë—…oe W+W???I—W+ ËËoe—W; W??? «bU??*ï??? Í—«Ë…oe—u?? ÍW~?}???K ï? ‘åW???O????W+ò U?;…Ë—W; Èd?M};…oe—U????W Í—oeU????I w+W????I—W?+ ÍË«d???`?J|— w?*«bWz ï? åg|Ë—…oeò ÊU…ËWËuï w}K ï åUIWUò Ë W…Ë«d`J|˙ w*«bWz ï åw?ï?ò ÊUObW3AIW Íô wÇW ÊU…ËWËuï 30 Æs|dM};…oe—UW ¿¿¿ …ËW!|u…oe Ùoe W «Ëñ? ï?+ …˛˘˙ ËWz ÍW?????????…oe ¨ï+ ï? …ËW???????? ?|u?+…oe Ùoe W???????? «Ëñ ï???W +ËW??% u??…Ë Ùoe —ï??? u??…Ë ÍW??—…oe ï??? W?? ËuÇ—…oe ¨ÍW??…oe w?ËuÇ—…oeW “W?? ï?+ wW~}?+ r˘˙ W?? «Ëñ? ˘ñ? v? ¨Í—U? …—«e?????????}? w?oe W?????????? o?%U?????????Z v?…oe ÂW????? WËu?????u????? vUz «oeW?ï????? ÂW Ë —…oe ÂW? U ∫-Ë «Ëñ? ï???????W? ï??????? ¨v—…oeW?—…oe —W?; v…oe o?%U???????Z ∫w?+Ë ∫ÍËu*—W? ¨UWz fOÄ WU?Ä U—…oe—W ÂWz ¨U—…oe X3OI…˙ °«Ëñ? ï ¨W?«Ë wJ?}?????ÖW????? “ô W?????O?????OÄU?????I—W? ÂW W????? 5U???˜??L??O+ W?U?? Ë »U?? ???U?z ï+ Ë s* åÍu??W???*ò ∫w+Ë «Ëñ? ï+ w?Hd??????%W?+ v…oe ¨-ËW??????—…oe W?????? s* w?UW??????K ÍuW
 31. 31. Ë ÍWW«u#oe Íï…ËUW% wW#…ËWb|u W ÍuW UOU#˛ w}! ÍËuËWËUÇ—W% wJ|ñ|oe bWÇ 31 .—W ôW ÍoeWWD ∫wMOËu XH#u}Ä wWOOWA}Ä ¨Ë«d+Ë ÊUU Í“«u?}% —WW Íoe—u? ÍdF?O% Í—ôW+ ÍË«dU U? ?}zU+ Í…—ËWÖ ÍW?W†ï —«uÇ Ë w…—W??Z Íd?F??O?% ÍËË“«d?+W Ë “«ËUz Ë @W?? —W?W Ë ËË—«u?? wO??$U?*d?? w J}?UoeW W+«Ë Ë Ê«Ë…—W†ïJ?}W È—˘“ wËuÇï?W ¨Ë —U??Ö˛˘˙ W ¨Ë«d«oe Âö????Oz wM?+U; ‘UÄ w—U??? Íd??F??O??% ¨gWU*Wz wMd ?A}Ä W —W …bWÇ—W; ÆsuW* Ë rU? Ë wU Ë Íoe—u ¨gWKÄ W Ê«Ë…—…ó|u+ ¨ÈËW Ë …d} ¨Ë«d+Ë≠ …ËË“«d?+ Ë “«ËUz Ë @WW ÂW ¨Ë W J?}Uoe ÂW ÍdFO?% ¨p}A?} Ë ÂW W…ËU???? W? ÂU??? ê?O;W v?Ä Í«e????O???Ñ W????O????O W?M%WÇ ËW? Ë …b…ËW?z U??? ????A????}; ÂüW? ¨…ËW+…Ë«—“˘oe ¨Ë …Ë…e˙ W?? ?}?U+ È—b ≠…—ï??K ÂW ÍWU«—W+u??U+ …d??F?O??% WÇ—UÄ ËW? vW êO; wU??«—W+u??U+ U?NW+ uJ†W ¨U?J WWUÄ—«uÇ ËW vW ¨Íd? ?A?}Ä W WU?K ı ¨Íd? ?WUz ÙW?ÖW v?ö?LK* r}†U ÍËËó????}????* U??? ????A????}; Æv? ????…u ¨…Ëu …ËW?U????O???A?«Ëoe W —W????ÖWz W?UW+ ¨«Ë—W?Ä v Ë ”d?+ v ¨wU?W??OË«“ï+ Ë ËU?Ëu+ñ?Ä Ë oe—…“ …˙WÄô woed? Èu+ËU+ Ë Íoe—u?? wï? Íd??F?O?% Í…ËWMO?†ïJ} ¨Ë«d+Ë ÊUU Í“«u?}% W Íoe—u Íd+ w?J|dFO?% WÇ—UÄ êO; ï ÊUWU?FoebOz Ë ‚W ÂW?z w+W?—…oe Æ…ËËbU…˙W ¨Ë v+…Ë«—oe ÊUï? wIW; v…oe—WÇ ¨wU w?+W3U+W? ¨Ë ÍuW?* Ë wU ¨U? ??}z U+ ¨…—«uÇ ÂW wUW??K w—W?`??A?}Ä X…oeW ÊU?…Ë«d†ïJ} Ë …Ë«dJU?? w«uoe wW??W+Ëd?}+ w«b?ÄUÇ W ‘UÄ wMO?Ëu ¨Ë ËU? ?…Ë Ë …oeU*U?z UU +W?*e? W Í…bW Ë Â«d w?+WL?…˙ wO?O+U?? w+W?*—U Ë rËU ÊWô W ÊU??O?O?+WU?W?? W Ë d??F?O??% W WU …d??? Ë …—ï?KW??*W; Í…ËWMO†ï?J} w%U wW…—U??*˛ ÙW*ï Ë ˙ï vWÖ wM W ¨Ë …Ë…oe—u Í«—ï Ëoe Ë d} KU* wUOOU+uI Ë Ê«dO3M%˘˙ W ÈbW; ÂWz w†U?W ‘W «ËW Ëu…ËWz d? }?KW Ë d %U?W «Ë r}Ä ¨…ËWU…—U W —UMOL?O Ë ÙU?çO? ?O? Ë ÍôW ÊU???L??Wô ¨Ë s?UU?? ???…Ë«˙ «oeW?? ???Uz ÂW È—U???K ¨Íu??W??* Ë w?U ¨…d??O???ZU??% W?†W?? ËËoe d+U“ …—Uoe «Ë ÂüW? Æ…ËW+W«oedJ UU?O??*W?W ÍôW w?+W?3U+W ¨Ë rU?? Ë Íoe—u? ¨…ËWU?O?U?«d ËËoe ÂW vW? êO; w«uoe Í…Ë«d?JU?? wWW??`??u ÍU?? ??A??}; wËuW «b?? ??…oe —WW? Íï;W ËWz W?? ??} U??U …ËWz wO??A??}?ñ?Ä ”W? ¨ÊUU? Í“«u?}??% W Íd??F??O??% ÍW?*…—«uÇ Ë ÂW??N??}?? ÍWUÄ ¨U? ???}z U+ …ËW? ?}?oed? ÂW? ÂW+WU b?WÇ ËWz Í—oeW?I v†U?I??ï+ Í…ËWz v r}†Wz ÂW?z Æ…ËW«bW?*
 32. 32. Æ©¿®…ËW+WË«d Ëx Ë ÊË«dËu ¨…ËW*U Í…—U W d+U“ Æ…ËWOuW* Í…—U W W«Ëoe W …ËWULO…—W w WW* w˘—u WMOâU …—U*Wz …ËËoed —WW …ËW?OuW* ÍdF?O%W ÊËu3J—WW +W?*W+ w%U wW…ËU* Uï w+U?W W s* ÈËW??*Wz ¨…Ë«ñ vÄ ¨«oeW??W«uoe wM?O?Ëu —W??W Ë …ËWoed?JU? W? +oed? Í—«b??%W w?…—W??% Ë …oe—Ë U???O??AW???W«u?oe wW??A???}Ä W W??? r|Ëb? Íu??W???* W …—UW??? Âï?? w?J}ËuÇï? Í…—U—…oe W —˘“ Ë ÂW ÍW?«ËW …ËWW —˘“ ÍW«ËW?â}ÄW W? W…ËWz rAWWËu?Çï Æ…ËËoed ï rWU?L}; ÊU??*W??…ËW?+W Í…—Uoe U~?}??K Ë …—ËW??Ö …d??O??ZU???% ÂWz ¨WUu??O???Ëu …ËW…—U W? Ë ÊË«Ëoe Íu??W??* ÊËË˙ „W…oe«˙ U+ Âï?? wËuÇï ÈËW?*Wz «oeW??U ÂW ¨Ë +«“U w+W??O?O??ï? Íd??O?ZU?% Ë w??ï?W 32 Æ…ËW*W ÍuW* wËU ÂW; W v…ËW?z ¨s«“Wz w+WOO?ï ÍdOZU?%W ÍuW* ÍW«ËWz ÍW~†W v3~…˙ oeW?*W??O?* a}?% ÍW??H?OW? wA?ï? ÂW; Ë …Ëu W?à|ËW?+ wMoeoeW?K«d?O?? ÊU?L?u??Z a}?% ÍW?H??OW? Íï ¨Ê«Ëoe e?OZ«Ë Ë bO;«“ Ë w?ï Ë a}?% Ͳoe W ÊUOAO?U…dFO?% W Æ…Ëu Í˙u wMoeoeWzU;W w+W??O?O???ï?? …Ëu «Ë Íô «ËW? W?~†WW ÈdJ …ËW?z WW«ËW Ë …ËËbüUz ÊU??O??O??ï?? wU??N?O??K W wbW3?AIW wU?`}%W wËU Ë Íï? Íb…u}ÄW XAÄ ¨Ë ÊWJWz W«ËWz W? vU Ë WMOIW? «˙ WUOO??ï ÍWI UO?AWW«uoe W ÆÈdM«oe Íï w «˙W w+W?OO?ï ÍWUA?OW …ËWz ¨…ËWà|ËW+ gW???*Wz ¨Ë Èd???W?z ÍoeW ÈËW Ë …d???} ·ËËW???W?+ Ë wK;W?z w+U???ö???O??? ?????O?z wUM?};—U???W Ë ÆUWz d+e};W W«—…oe«d ËWz ÍWWËuÇï «oeW«Ë…—…ó|u?+ wJ}«ñ???}??ÖËUÇ Ë Íu???W??* w«u?oe w|u Íoe—Ë wW?…ËWbM|u??? w*U??$W?z W s* ÍW«˛˘˙ w«˙Ëu??†W;W ¨Ë «b?—W—Ë…oe Ë wU??L?}K? Í—U?% ËU w?U?O?? Ë w+WüW??*ï?? wU˛W U ¨rAW?*Wz ¨Ë …˙…ËU ËWz —W W+W?*Ëu+U; ¨v v U?ÖUz ÊUL?OW…oe—WÇ Í…b…ËWz ¨Uï? ÍuW?* W?? W?…ËWz rAW???…˙…ËU Æ…ËËbU??—oe «b?ï?? Íu??W???* w«uoe w?W??A??}Ä W? ¨v gO+—u???W —˘“ ÍW?O?O+WüW*ï? W†«ó|u+ ËWz Ͳoe W? ¨…ËËoedW—…oe U~?|˙ W ?«˙ wO?U?O wJ?|—WJ+UW Íu?W?* v ÈËW*Wz s* Æ…Ëu Ù«“ «b?OUL}?K —WW «bOMOUz wW…oe—WÄ d|˛W? Ë WUÖW…—…oe vJ}F?OI«ËW gOW? ¨Ë Íï —W W? }M}?NW Ë vW dË“ W*W w«˙ï? W gOWU Ë ÂWJ W?I UWÄu?â}Ä —WW vU g?O+WKKO?* ÍËËó?}?* ¨Ë Èd?ÖU ï? ??Wz W d+ wJ}?W? w«ËU+ Ë ”W?? Í˙ï?Ö W? ?}ÇU ÍWKÄ W Íu??W?* wO?U?O?? wO+WüW?*ï? w?+UW? ÆÈdM|u?}??A Ë ÈdJ ó?L?à??Ö ”W? Íb…Ë…˛—W ¨…Ëu ÊUW …oeË—«oe Ë wUL?}K wU`}% ÍW†U*WM W Ëu A˘˙ ”…oe wJ}U?W Ͳoe W U*WW Ù«“ «—U??% —W?W Ë ÊËu—W?W wMOUz wÖ—W? w†Ëu?IU??*ËU?OÄ «—U??% ËUW Ë ¯W…—…oe U?+U?N|oe W W?? w—«oed??? Ë Í—Ëu??O?+ wU˛ Í—W???«—W??? ÆÊWJO? WUu???O«u+ vËu? v ËË“…—Uz ÊU???O??O?Ç Ë ÊËu Æ…bW …ËWOO «˙ ÂW ¨wËU wMOAM}KW wËu ‘UÄ ¨ÍuW* wU? ?oe—u? W W? …ËW? |dÖW?z gOU?OO??ï? Ë ÊU?A|Ë—…oe W? ¨ÍW?W?O?O? A?Ö U+«ËW w?+WO?O??ï?
 33. 33. wWô —W; W „…Ë gWL}z w+üË W ¨s|dUWz ÍbW3AIW Ë Í—oeUI W …ËWU*…“ d|oe W «oeWL}z ¨vËuW …ËW?AW?W?`?}?% W†U?*WM w?W? ÂW;ËËoe W —W; —W?ÖWz ¨…ó?}?*W ¨Âö??Oz wU?N?O?K Íd+ ÊU—WË—Ë…oe Ë wUO Ë ï?ËU w«ñLu wMOÇ ÙW?ÖW Ë …Ë«bô Íï w|˙ W WÇ…Ë v ËËoe ‘UÄ Í—…ËU*W?K wMóLM|u —WW W†U? Ê«—«“W; ¨UUNO?K Í—W«—WW Ê«ñL?u wMOÇ ÆÊËüUz p} ÂWz w?+W??*e??? ï wJ?|“U??3|˙ Ë »…“W???* Ë 5U?z Ëu??*W?; ¨Ë Èd??Wz Ë …Ë«d??? …oe—…Ë—WÄ ËË˙u???%…˙ ÊUW…“U3?|˙ ÍWUOO?ï ËWz w†U?W ‘W Ë …ËËoed ï*W…oe Íï? ÍWOO+WUMOÇ WJW+ W? WW* woed? vU…—W—W w˛ïïbUz W? …Ëu È—ïK Íï? ï W ¨ÊUï? ÍW†U*WM w+«d?O*W …ËËoed?W W? …uñ?3?†W; @…oe wJ}+WU?% …ËW?bU?ËWÇ wËUM|u? ÍËËó??}?* ¨Ë ÊU«ñ?L?u? w?*W? ?Ë—ËW?K U«® Í«oeW? Ë ÃöW? Í—Ëu??W?* wU Ê«Ëu?*W; „…Ë «—«oeW …Ë«dJ} Íó??}?3?IW? —W?W ÊU—˘“ Ë wLO?W wM…oeoeUL?OZ „…Ë ÊË«—˛u? «eW «oeW…—“W?K Ë —«“Uz d|˛W U ¨…Ëu ?O ÊUO?W…©o(« —WW? …ËW??«oeW ¨d?+ ÍË«d??UW? Ë Ë«d??U? wU…oe Ë WËU???L??O??? w“U???I Í˙u?? w?Moeoe…—oeW a}???% w3W wJ}U?%ïJ}+ ÍWWU%ïJ}+ ¨U?OUW+W†U Í—˘“ w%W W ¨e?}; ÍËË“«—W+ wO~WËU;U W uJ†W? ¨w«ñ?L??u? Í—W—Ë…oeW —W; „W? Íï? w«Ë…ñWÄ WËu?? ?Ë Ë …Ëu? W«e|—WÄ …—ËËoe Ë W Í—«e} wMñ—…oe W „W…u}%W ÍW*Wz ¨Ë …ËW+U—ËËoe gU?Ooe wO%ï wUWU* Í—W«—W w+UOK W ¨ËuWz W «bJ}+UW ¨…ËU«oe «b*W;—W WUM}; wU?Wï; —WW ÊU«ñLu wM+d~ …oe WM ???? Ë ÂW;—W? WUM}; w?U??Wï; W ÊU«ñ??L??u?? w ??…oe w?MO†U??*«oe ï ¨WU??%ïJ?}+ …—ï??K ËWz ÊU«ñ??L?u? ÂU??$…—W? U??AW?*Wz ÙW??ÖW ìv%ïJ3??}+ Ë «b ÙËW; ËË˙u??%…˙ Í—…ËU?*W?K w? ?…oe Ë …ËU??A???}J}+ ÊU?ï?? w ??…oe Ë …ËËoed? wU??W???I†Wz Í—˘“ w%W?W „W Í«Ëoe W „W ÊU?—W???…“ Í—˘“…—W; w%W? ÍËËó?}??* Í—W??«—W?? ìÊU?OU??…ó??LM|u?? W??L|˛˙ wOMOU?z wJ}??IW WUËËoed?? „…Ë ¨≠w?ï? Ë g|Ë—…oe W+«Ë ¨w+W?O?O?ï? Í…Ë«—«“ ÍW?W?O?O ?A?Ö U+«ËW≠ ÊU?W?OO??ï? W†U?*WM —WW W?? ÍW?‹—…b?} ÊU?W«ËWz U?NW+ ¨ÊËu?? ?A˘˙ «oeWW?Jâ|˙ ÂW ¨ÊU?O«Ëoe v?WÇ…Ë ‘UÄ ¨ÊU9Ë wM?|ËU???W Í…ËWz—W?W ¨…ËW+W?ËU???* wM|ËU????W Ë …Ëu??? ???A?˘˙W «Ë ÊU???O|˙ ÊU????OM|u???% w?˘oeË—U Ë —W W+…Ëu+dÖ ÊUO+WKKO* ï ÊU%ïJ}+ ÍU~|˙ ¨ÊË«dK}% p}Ä ÊUW…—…ËU*WK ÙWÖW Ë …ËW+WËU* 33 ÆÊËu+ËWW Ê«ñLu wMOÇ wMu+ ¨…ËWU«ñ?Lu? W Ë UOoe W? ÊüUz ‘UÄ …Ëu ÊUO?A«Ë w; …—Uoe W? 5}à g…ËWz vWz «oe…d?} ÍW???˘oeË—U ËW? Ë …Ë«u ÊUï ÍW???Z“…Ë ËW? s+d???Ö—…Ë p†W???W …Ëu? ËW??? Ä ÊU???O???}Ä vK …b?…ËWz Ë …ËW+WUO Ë UO?oe w«bW* W+WËu+U; ïW—W ïËW «˙ wW…u}?%W ¨…ËU˛ UO+ wUWWWÖ ÍW…—ïK ËËoe—W; ÍWËu/ oe—u w|u ÍËó?}* ÆwKKO* Íñ}~%˙ï% Ë wUL ?AO Í…oed—WW ÊËu ÍoeËuL?W* a}?% wM˙WÄ«˙ ÂW;…ËËoe ï Ë Ê«“—U wU`?}% ÍW†U*‹WM? ÊUO*W?W Í—ïK ï W? WUO+ ÆWËu/W sWWz d*W Ë ÊUÄ W+W—ï+«—Wá?*Wz wWô —W; W „…Ë ¨UAOU ?oe—u W ÊUWUL†u?u* ˘—oeW WOOU?LuZ
 34. 34. …ËWWô Ëu?*W; W ÊôWÖ Ë Íó} …Ëu3+ËW? ÊUW†ïàÖ W? …ËW*…oe—W ËW w+W?3U+W ¨UUWWM—W W?OW+ Ë U?IWU? w+W?UO? ¨ËuËu ñ?% Ë ‚W% ÊU?O?O+WüW?*ï ÍWUÄ Ë …ËWËuËu? X«˙ ÊUO?} ÊUOU—W w ?%—WÄ—W wUW`}?% ï Ë ÊUï Êoed ÊU—W+ —«“uË…“ Ë UÖï?K Ë UN|oe Ë …ËWoed W Íu??W??* w+UW?? Æ—W…Ëu??3+d?Ö …Ë…“«b?Wz v wW??O??O«Ë«d???—WW ¨…ËW??H?I…Ë ÍWU?“˘—oe ÍËUW WW?Ö Í—…ËU?*WK Íb…Ë…˛—W?W ˛oe WO?O+WüW?*ï? W†«ó|u+ ÂWz Ͳoe W U?OU?…dF?O?% Í—˘“ wJ}?%W 34 Æ…Ëu ∫ÍuW* W …ËWMO†ï —W …ËWMO} w†U W ÍuW?* W …ËW |ñ}~Wz «oe©ÍËU;…“ w H?*® w3} W ÙU ÍoeW?*Wu* a}% U ?ï*U* ÙU w`?}% Æ«bW ï? …Ë«d w?W Ë …ËW+…Ë«d—ËËoe wU?L}K W „WôW?* bWÇ ÙWÖW «oe±ΠΣ¥ ï …ËW????O???%UÄ…ËW? Í…ËW«˙W???Ö w?O+W????OïÇ Ë ÍW????Wï; Ë W?oed??? w?W? ÂWz Í…—U W? Íd+ wâ????O; Í—W??W? «oe±ΠΠ≥ W Íu?W?* «ËW? …ËW? |ñ?}~Wz goeU??KW? U? ?ï?*U?* Æ…u?O?ËuW wU?L?}K ÊU †u W ÍËUÇ ÙËu*W Wz W …Ë…oe—u? wüËuIU* ËUOÄ W ©ÈbW;® ÍU~|˙ W Ë …ËËoed wKW W ÊU??O??WU?IW?U? …Ë«oe wU??*—W??? Ë …Ëu+d??Ö W?*—u?? Í—˘“ ÊU?? †u? Ë …Ëu?+ËW? b??O??*W?(ËbW??Z wA?O?J}?%U?ZW?* ¨Ë W?~UËUW Íu?W??* ÍU?IWU?W U?? ??}z W…ËWz W?? …ËW+…ËËoed? ï wU??L?}K w«Ëoe wÇï?? U+ ¨wU??L??}K ï …ËW+…Ë«˙W??Ö W?? ¨Ë …ËW+…uñ ï …ËW?«—«˛W; woedJ+W??*e?? ÍËUW Æ…Ëu p—W …ËWUUL†uu* woedJ+W*e Ë ÊUO}IW? Í…ËWM+Ë “—…oeW «oe±π∞∂ W woed W??? w?U???L???}K? ÍWU???`???}????% W???%W ËWz Ͳoe W? Íu???W???* ÍW??? ????W??? W+UW???? ËW XA?Ä ¨s* UOAuW* w«uoe W ¨Ë —U W+…Ëu WMOIW «˙ w+WOO?ï W —ËËoe w WW* ï ÊUOO+WU`}% w†Ëu??*W? ?Wz Í—W???W? ‘UÄ ÍW??Ob…u?}Ä …“«b?Wz ËWz ¨Ë …ËUÇ —WW wI…“W? ÍW~†W Ë WU?A??O wZ“…Ë Í…—UW ÍW?O—UO«“ …“«bW?z ËWz ¨Ë w+WËu …ËWO?OUL?u?Z ÍWH?OW ÍU?Ö…—U Ë —U—…oeW W~|˙ ¨WU?*W; —U% w«u ?AO«oe Ê«u?} wO+WüW*ï ÍW?A}? Ë Í—WË—Ë…oe Ë wUL}?K Í—U% ËU …—ïK ÂW ÍuW* wOUO Ë w+WüW*ï wOôUÇ woedW%WÖ Ë Ë…˙ ÍWAW s…oeWz ÊU*ïW Æ5A}J „…Ë ¨UM?oeoeWzU;W a?}???% wO+WW???H???OW??? Ë w?+WôW???* w«bW???* WM?+U; ÍU+…—W??? W Íu???W???* ÍËË˙ Ë…—W ¨ÍbW?3?A?IW w?+W?I—W+ ÍW? ?W?K—W wJ}?`?}?% ÍW?H?OW?? Ë W? ?W?K—W wWôW?* Í—˘“ wJ}??%W Ê«u??} W wËËó??}??* wWW??A??}? …ËW??WôW Æ…ËW?+…Ëu …—ËW?Ö ÍW??A??}? s?bWÇ «Ë—W; ¨Ë …Ëu —WÖ Ë …Ëu «oeoe—U …Ë…—U ÂW «ñJ}+ w—oeUI wU`?}% Ë dÖ«˙ WF—W% wUôW* Ë wU?L?}K wU?`?}?% Í…—ËW?Ö …d?OÄU w?oeï w?—U?* a}?% Ê«u?} ÍW?A?}? U? ?A?}; «oeW?*…—W? ËW W? ¨«bu?W?* Íd?OÄ wMoeoeWzU;W a}?% wËU ÊU?Lœu?Z a}?% Íd?OÄ ÍbW?3?A?IW Íb?OU? UôËW?* ¨Ë …u?O?Ëu «oeUôËW?* W+«Ë ÂW?;ËËoe woed?—…oe d??U? —WW wWWJKO?*U? ·—U?* a}?% W+«Ë ÂW?W Ë èËu?* Ë «b?W Ë ÊU? oe—u? wUôW?* Ê«u?} W …—ËW?Ö wWW?A?} Ë «—W; W …Ëu? WWW?W?*
 35. 35. ÍU?Öboe W vW? ÊUW«ËWz ¨ÊUôW?* Í—˘“ w%W ¨Ë U??A?O†Ëu?*W? ?Wz Ë ÂU?% Ë »W?W? WUW+ …ËWMO†ï ï WJ}+WU Íï ï gËWz W ¨oedWz vÄ XW; «oeUôËW* W ÊUO?WOOd+W* …ËWOdO* rJ|—U+Ë W+—u? «oe±π∂Σ W —UK ÂW?W s* ¨Ë …ËËoed Í…oe—…Ë—WÄ U?OJA}?* W UôËW* Í…d?O ËW wJ}U ‘U ?}z ¨Ë Í—WW -U; gWA?} Ë …d}Ö w%Ëu+ Ë …Ë…oed Ëx Í—W?W «bOUzW+ W W ‘WWA?} ËWz U A?}; ¨…ËW*W ÍËx U+ —UW rJ}+W??—…oe w«Ë˙…ËUÇ WW; …ËW…—UW r†ËuI w}??K ¨ÍbW?3??A?IW wWW??H?OW?? „…Ë ı Ë „WôW?* „…Ë ı ¨Íu??W?* ËuW?z …—Uoe Æ…Ëu «oe«—Uz Æ…ËW |“˘b «oeUôËW* Í…—WW «oeWWA} ËW Íï —W??? wUôW???* Ê«u??} W? W??A???}?? w?«b†W;—W??? ï …—UW? wWWM?O??*…“ ¨«ñJ?}+ ¨ÊU9Ë ÍW???*Wz w«—b+W?I?—W+ w*…oe—W? Í…ËWz Í«Ëoe w+W??3U+W ¨«b—oeU?I wU??`?}?% Ë ÍbW?3??A?IW wU?`??}?%W ÊUW?ObW3A?IW Í—Ë…oe Ë Í—«oeUOoe …oed? ÊUËË˙ ÊU`}?% Ë …ËW«ñ wUL}?K W Í—oeUI wU`?}% 35 Æ…Ë…—˘“ wJ}oedW%WÖ …Ëu3+ËW w ?…oe —W?W wO+WôW?* Í…“U?Oz Ë …Ëu bM?à WUÄ Ë …—ËWÖ w?WôW* W? Íu?W?* W«dJ%Uz W Ë …ËWï ÍWW+WObW3AIW ÍW~ï W ¨…Ëu+dÖ—…Ë «bËU;…“ w H* @UËUW Íoe—u ÍU«“ Í—W3«—W W …ËWOOËU ÍbO%—u* wULuZ a}% ÍdOÄ ÍUôËW* Ë ·—U* a}% Ê«u} wMOI Wï WUW+ W? ü…“«u?W ¨…uñWM†W?; ÍdF?O?%W ÍWM…˙ Íd?O?% «b?OU?L?}K ÍW«oe«e?`?}?% W?%W ËWz „…Ë W ÍWOO?d+W* ËWz wU*W Ë wUL}K W UôËW* wM+üW; ‘UÄ w?Aï Èoeu w?—U* a}% W ÊËuU??O†oe W? ÍWU+«ËUz Ë «u??O; ËWz w?ËuÇ—U W Ë …Ëu wU??O?—oeU?I ï? Èu w+W??I—W+ Ê…ËU?? ÊU??L??O??%WÄ UôËW??* ÍWU«oed???U??W Ë Êoed??—U??3«ËU+ ËW ¨v ÊU??OoeW?UM}; wJ—W?? UU?? ??oe—u?? ËWz Íï?; WU?????IU?+ Æ…ËUU?ï????? ÍW†W?;W w«oe Ë …u?????O?????Ëu? ï ÍW?????*U …—…e?????ZW?????* Ë …ËW?+…Ëu …ËËoedJ?}Ä XW; ÍW?U??W??? …—ï???K ËW —W???3«—W Uï??? wËË—…oe Ë Ùoe W? Íu??W???* ÍW???O??O?«“…˙U Í“ï??†oe Ë …Ëu vÄ Í˙…ËU? ÍWMOUz ËW?z Ë b…Ë«u??W —W??3«—W …Ëu Íï?? wO??U?Ä Ë wï~ ??«˙ W —ËËoe w? ????%Ë…˙ Íu????W???* ÆÍ—W?—Ë…oe Ë —U????% ÍW+ËË˙u????%…˙ Ë …ËU????ËWÇ W?J†W???? ËWz ï? …Ëu wWW†˘˙ „…Ë …ËW?AJe W? Ë …uoe ÍWU+üW?…oeW W?W? …bW; ËWz ÍWMO?IW? ?«˙ wO+WU?`?}?% Íï? Èoeô wU«Ë…“…˙ Ë Ê«—UO+Ëu?K ÙWÖW ÙËu?I wWO?b…u}Ä Ê…ËU? Ë wUL?}K Í—U% wW?…˙ ÍoeËu?? ï? 5Uz ËWz ÍËË˙ W 5?†U??L†W; …oe—W?Ä W+…Ëu+ËW?? Ë …ËW?+…uoe «oe…—…ËU??*W??K ËW?z Í…—WW ÆwU…óO+Ë ÊËu+ Ë bu+ …dFO% wW+uW ÊUOU+u Ë W«—U …Ëu ï Í—W~?W?????W e?????O????Ö—W?; Íu?????W????* W?+…ËWz W????? W????O?????O????? ????«˙ ÂW?z ï ÊU?????L?????Ad?+ wW?W~?†W ï Wz W ÍW—Wz ÂWz Í…ËWOO+WUL†uu* Ë w+WôW* Í—W~W W uJ†W U …ËWO—W~bW3AIW W —WÄ ‚W Í…ËWz W«Ë Íô wU…—ïW? H* Ë …ËWM}ËWÇ W†«ó|u+ Ëu*W; Ͳoe W W+…ËWz ¨…Ëu+dÖ WUW+ ìÈñ?}?ÖWz UOoe Í—UË—U? …Ë…—W?oe—U ËU? ?U* Ë ”W?U Ë W…ËWMW? È˙WÖWz ‚W? W Ë Í—Ëu??W??* w ??|u†W?; W Í“UU??% Ë …ËW+U??U gU?«ñ?L??u?? Ë ÊU?? ??…oeW—U?? wM+ËoeW? W è
 36. 36. Æv«“Wz ËWz ÍU~|˙ ÍË…ñ}ÄW Íï Ë —«oe—W W+…ËuÇ «bó} ‚W ÍËUM}Ä W W UWz …ËWKöW Ë ôW?* W ¨«oeW«d?O?ZU?% Ëu?*W; ËWz ËUW W+…ËW?z wA?}?Wz«˙ !—W? «oeW«bW?* ÂW Í…ËWz ÂüW Íb…u??}ÄW XW; v?Wz d?O?~…oe wï? Í—oeU??I wKU?? „…Ë wJ}??W? ÊW??L??Ö…oeW ¨…ËWUôW??*U Ë WU? ??—WÄ ‚W?U Ë —ï??W? ?H??* Ë …ËWM}?ËWÇ Ë 5}+W?†W? p†W? W†«ó?|u+ ÂWz Ê«u?} wO?U?Ö—ïz ÆW«dOÄ ÍUÖ wMO; W —ô wà}; Ë Wà} …Ë…ËUÇ—W W ËUz «ËW U~3}+ ËUJ «bO«ñLu wL|˛˙ W? «b?W ï «oe—U??% wUôW?* W v†W?*ï? ÙW?ÖW w?U?L?}K W Íu?W?* ÍWoed? w??W ËWz vWz ËWz wJ?}??*U??$W?z ¨U??Wz v w?U …ËW+—u?? —U?~??}z w?W??O??O+—u???W …ËW??«oeW ÙU??? U?? ??ï???*U??* ËWz ÙW?ÖW Íï? Íb?…u?}Ä wM+d?Ö«˙ —WW Íd?O?* ¨Ë v?Ëu wU?W~…oeËU; Ë Íu?W?* ÍW?U?%ïJ}+ Ë d+—˘“ —U?K sbW?Ç Ë d?F?O?% w«—U? W wA??O?d+W?* —WW ¨Ë …ËW?WôW? —U?% ÍW«—«b+üW?…oe v3????O«“ —UÇUW? Íï??? ¨…Ë…d+ w?WôW W?«ËWz Ͳoe W «b?†W???*ï??? ËUW? Íu???W???* ÍW??????I d?+U“ W Ë …ËW+U?` —ËËoe —U%W —˘“W? w~…oeËU; wWôW* W?†W*ï? Ë ÍuW?* u?…Ë Í…—ËWÖ wWôW?* bWÇ ‘UÄ Íï?? W?H??OW? …Ëu? “—WWUÄ …b…ËWz W?? ÍW?Ou??W?* ËWz ¨UJ? ÊU?O?}??KW? ??A?O «b??W W ÍUIWU Ë …ËW+…uñ ï ÍWU~U* Ë Íï Í—ËË“u W+WËUM}; Ë …ËËoedJ} w“«uA}Ä p}†U 36 Æ…ËW+…ËËoed ï UW…Ë«d w?W v WOOUL}K U ¨…Ë«bW wO??W W wUL?}K ï …Ëu Í…ËW«˙WÖ ‘UÄ Íu?W* wKW Í—W??W WO?O «dJ%Uz ‘UÄ ¨ÃW ï vËuÇ …u|u —W; W ¨ÙU?—W;W Æ…ËËoed wKW ÍW…—W?W? U+ …ËW+…ËU* «bW W WW«ËW gd?+—˘“ ¨Ë —WW+…Ëu+d?Ö w†Ëu?*W? ?W?z ÍW~|˙ …ËWJW?* W ÍW?W?KW? W? Í…ËWËu?3?} ï ÊU?OU? †u? wJ|—«boe ÙËu?*W? ?Wz W gO?«ËWz —W; Ë …—W??W? ÂWz ï v«oe ÊU?OU; p}U?W? W ¨Ë v«d?`?J|˙ d? ?A?}?Ä wJ}«oe—Uñ Ë …ËWMO?†ïJ}W …—U? ÂWz v?ÇWz g…ËW ¨Ë v3? ???`J|˙ wËuÇ—…oe s+d?ÖËW?à?K W Íï?;W wU?L?}K Í—U?%ËU wZ“…Ë w“ï†Uz W? v? Ëu …ËW?A…ËWz Íï; ÊUOdO?* wO |—W…u|˙W Ë ËuUA} «—U?% ËU —WW ÊUOO ?«˙ w+üW…oe w†U W vËu …ËW«ËWz gW«ËW vW ¨Ë W«ËWz —W ï …Ëu p}%d?}; …˛oeW w u}Ä Ùï*W ?Wz Wï ÆËuoed ZOKHOz ÍËUÇ WHOW vËu gW? WW* ÂW —W; Ë vËu ÍuW* —W W+…Ë«d? ÊUW$WÄ …—U ÂWz ï W Ë …ËW+…ËËoed??? ï? ÊUU???IWU??? …Ë«oe wU???*—W???? ÊU9Ë „…Ë Ë …ËËoed?J} Í“«u???A???}Ä Ë …Ëu?+ËW??? vÄ Æ…uOAW vÄ ÊUOAËWMZW* woedJ} w«uO AÄ Ë …ËW+…uñ ï ÊUWU~U* …—WÄ Ë —U% ï? …ËW |˙WÖWz …u|u? wJ}ËuÇï Ë boeW Ë …u|u wJ|˙uÖW Íu?W* d? Oz …—U?*Wz W …Ë…—U ÂW Æv?Wz p—W? …ËW?O??}Ä gd? ?d?+ v Ê«—U?K W Ë «oeWz w*W??W wUï?I w+U?W?W ∫ÍdFO% WÇ—UÄ ÍuW* +«“U Í—ËËoe d???O??$“ wH?†Ë“ Íd??O???Wz ÈËU W???I wËu wüW??? d??O?â??W …ËuW? wMñ??H†W; ¨v „WW??* ¨d??O+ —WW
 37. 37. 37 ∫v†Wz UO W «Ëoe W W ¨v3+Ë q{W? VOUW vU vÄ wUMOz èW? Ë qWz ÍWKO{W? °d?OÄU Ë »U wA˙ ¨W?*U?* ¨wÇ ï+W ¨ÍWï? ï+ W? ¨v?OWz …d?F?O?% ÂW?z W? ¨…Ëu W?ï? Íï? ï W? —U?% wU?W?`?}?% W vW? W«u?Ö …ËWñ?}?ÖWz s* ∫v†Wz …b…ËW?z —W; U?*ü…Ë W gËWz ÆÂW?Wz v Í«Ë Ë«Ë W? Íu?W?* —W? W? ?|d?}Wz W?%…˙W; W~†W °U? Í—WW U? v«“Wz Íï? ÍüU Ë oeW?I wUU?%W ÂW?3?K ”W?—W; ÂñWz W?3?K ¨Â—ËËb?Ö—W Ë …Ë«d+Ë Íï ÍWW ËWz W+…Ë«dOÖ UO+ w$«u+ UWÄËuâ}Ä v W…Ë…ËW …dFO% ÂW rAW…ËWUM}; v«e wI…“W ”W?? Í…ËWz v ÈdJ Ê“˘—oe wJ}?U«u?? ËUW W W? †U?Ö …ËW W?U?O?K Í—˘“ W?*Wz «oeW?Uï?I ËW d?O??ZU?% WJ}?Uï?I w*W;—W? …—Uoe gW?*Wz ÆW?O?}? W“˘—oe W?U«u?? ËW XWW?* Æ…Ëu .UI w AÄ ÍË«ËW+W …ËW??%˘d??? 5Uz wU??`??}??% ËUW? W U??NW+ Ë «oeWz Íï?? ÍW+U?W?? ÂW …ó|—oe Íu??W??* …—ï??K ÂW —ï ÂWW Ë oeËu wUUÖ—“U W —U% wU…—ïW H* W†«ó|u+ W gd+ Í—˘“ wJ}%W ¨v …ËU ËU wUWOË«ËW+U W «Ë—W; ¨Ëu†W; ÊU«ñLu W ï Ë —W?ËU U* Ë wÇW U wUW W Ë ”W?? —W; W? uJ†W ¨Ë ÊU??W???O??OUï?? W …—U?J*W?? ?? W?? ??…oeW? üW??…oe W†«ó|ï+ W? Ë ÙW??*ï?? ìv†U*W„†W; ËË˙ W ÊU…oe—WÄ Ë …ËW |dÖWz ÊUËu*W; ¨v«e wM+d~} WM…˙ wUU%W Ë üU+ …d???F??O???% W ÈbW?; UMO???ÖWz ¨W??O???O -W????—…oe «oeËW??* wJ?W+ —WW «oe…d???} s* …ËW???«oeW U+ ËuWz d+ó?}?KW Ë d? %ï? —˘“ …ËWz Æ…ËWbM?|uWz ï? rOU…ñ? ÊUUÄU w?JÇ—uÖË —W?«oeËË—W?ÖW wIU?+ W ¨v3?W; —W???ÖWz ¨Íu???W???* ÍW????W«uoe È—W X?…oe …ËW†U???* ï …ËW???? ???}???â vW? Í…ËWz Æ…ËW }M|u` wï ï Ë Èd|ó3†W; ÈdFO% WÇ—UÄ È˙W~ Ë …Ë…—«u …ËW }M}N ÍWWU`3} ¿¿¿ WW?M…˙ ËWz vW?z vô —W; W U? vW??? —W; W v?WM…˙ —W; w?«Ë…˙ ï W«dJ?%Uz wJ?}?? ???% Í…—U? ËW?z WWô ËWz U W?W?? ËWz W? v?«Ë…˙ W?*…oe—W? ËW?z ÍËU ÍËË“«d+ Ë @W? Í…d|u??ÖW vW†W?; —W?W v?W? W??O??O Íï ”W?? UMO??ÖWz ¨Èd??O~ v ÍW?M…˙ Èd?? ?ËW?z W? …ËËoed??U??O+ wMO—ËËoe wUW? ï —WÖW* ¨W?W†W; wO+WW†W; «oeWW?ËWz wU˛ w*…oe—W W W? UJ —U3«ËU+ U?K Æv3+U; «oeW?WJ†W? Í«ñJ}+ w†UW? Ë d?OW vËuW W«ËW ¨Ëu+ËW? ÊUï? w*…oe—W? g}Ä ÊULW?O“UU% Ë s+d~} —oeWI Ëu?*W; ÙWÖW ¨˘ñ*Wz WW; ÊU*ï Ë W? Ë—oe W«oeu}Ä ÂW WL?}z ïUz ÍWü«ó|u?+ ËWz XA??Ö w ??Uz W Íu??W?* ÍW?üU?L?†W; ËË˙ W …oe—WÄ Ë W«d??ÖWM…˙ w? ?|u?†W;W ¨ÊËu —ï?KU w*ö???Oz Ë wU?MOz Í“U?3?|˙ Ë —…ËU?*W?K Íb…Ë…˛—W ÙW?ÖW W? w+W?Ëu «b†W?*ï? Ë WM…˙ ÍW??$WÄ Í…ËWz ï …ËW?M“˘oeWz „WWU??* U?O?u?W??* wU˛ W ï??Uz ìøsd~? v ÍWM…˙ øsñ3†W; UOAï ÍËË˙ W wWKÖ
 38. 38. …—UU% Íd?FO% WÇ—UÄ ÊU…oe w…ËU? W soeoeWzU;W w`}% ÍW?HOW Ë …—ËWÖ ÍôW?* ¨ÍuW* Í˙W% w†«ËW; ¨Ë …ËuU?Ooe wUu~…oe Í—«oeUÖUz W? ìÙW*ï? ËU wUWO?O«Ë…˙U W —˘“ Ͳoe W Íï? ÍËUÇW ¨Ë …Ëu ?O Í—U?KUI ÍU?% soeoe…dU w«—˛u? Í—WW ¨Ë …u?O«“ wïÄ«˛ Ë ”ËË˙ Ë …uoe ÈËW wU??L?}K? w«ËËoedJÇï? W —˘“ Ë …ËW?+…ËU?* ÈËW v…ËU??* Ë …u?OMO? w†Ëu?*W? ??Wz w+UW?? wUu~…oe W ÍU??ÖUz Èñ?3U è?IW?Z ¨…Ëu+ËW? Èu??Ö—W ÈËW wU Ë W???I …—ï?K v?W?Ö wL????u??? ï? UU«oe —Ëu?M ÍËUM?}Ä W? vËuW? Âö???????Oz wU?+üË vW ê?O; —W; w?«“«u???`?oe«“Uz W+üË W? Í“W???—W???*U w?J}???L???u???? ÍU???*WM? wU«oe Ë ÊU??? ?†u??? wO???W???? W???U+ Ë W?«—W???oeu??? UW?W«uoe W W?OOÇ p}? W W?IU+ …ËW+WU ÂW wÇW? ¨«bO?UL?uZ w?+üW…oe d|˛ wU?W?*ö?Oz wU+üË ÍW?«“«u??`oe«“Uz ËW?z W?? …ËuW W?+W??O“W??—W??*U? ËW Í˙…ËU ËWz 5?}??àU ÆÈd???U ÍoeW W+üË w?J}ö???OÄW ¨Ë …Ëu??? ???Ë ÊU??O?Uï??? wU??W?+üË ï wU???L??u???Z w ???…oe d|˛ w*ö??????Oz ï ÍWz W«Ë —W?ÖWz ìwUL?uZ w+W??ôW woed? ‚WÄuIW?% ï …ËU«oe ÍUÄË—ËWz wUW?OOU?dáL?Oz ¨s}†Wz „…Ë ¨Ëu?*W; gW*Wz ø…Ëu?+ËW ÊUËË˙ W 5†UL†W; …oe—W?Ä ï Ë ÊU˛oe W wWW%Ë W?IU+ ÊUU wO+W«dO?* wbUËË˙ ‘UÄ ÊUO?OÇ ÊU—u+ …Ëu …ËW ÍUÖUz ÊU?*u~} W ÈËWz Æ·…—W+ —W W wU „…Ë Í…ËWz w+UOK W ¨ÊËu gO*«Ë…oe—W —W; Ë …ËËoed Í—W—Ë…oe Ë wUL}K wJ†WW ÍW??*W? ?? Ë —ËW??K ËWz Ë …ËW?? ?}?M}0 wU??L??}K W «oeW wO?«—W ÍËUÇ Íï?? ï ¨Ëu«d??W g—…oe ¨UW?W?KW Í—W??W? W ÆÈd?W vÄ UU—W?3*«—W W? wâO; Ë vM?O3 Íï? ÍËUÇW ÊU?O?OU?Lu?Z …ËW*U% W wU „…Ë ¨…Ë…Ëu3 —ËËoe ÊUOOUL}K W và W«ËWz Ͳoe W „WW*UWÇ ¨ËWz „…Ë w«—UJ*W?? ?? Í…—ËW?Ö wU?? †u?? Ë —WW+d??Ö w†Ëu?*W?? ??Wz w|˙ ÆwU??L?}K? W wËu w*U?? ï …ËW+«—W Ë üW??W Ë …ËW?Mñ ï WU?~U??* Ë …ËWoed?? ï U??IWU?? wU??*—W???W Ë wMO? wU??L??}K …ËW }M vÄ d%W Ͳ˘˙ U+ ËuW qUI Ë …ËWU* ÙËu*W Wz W ¨goed*U+ ¨wU wÇW °…ËW«˙WÖ ¨…Ë«oe w†ËW; và …ËW+…Ë«ñ?}~W gO?W? ÆËuoed wK}?A?}Ä ÊU—u+ ÍW?*—bW?K w†U? ïÄ vU? Íb…u?}Ä ¨…ËW«ËWâ?}ÄW ¨uJ†W ¨vMO?3?O ¨WO?OÇ „—u+ wJ}? …oeW —U? ¨ÊU?—u+ wU †u? „W Ë ÊU??*“ wU W…ËWz ¨WU??*u??O«“ ¨…Ë…—U ÂW ¨W??L?}?z Í…ËWz ¨Ë …ËËoed? …ËW?U~} w«d??O??3M%˘˙W w*W????? ???? Ë —ËW????K w?+WU?W w?Ad+ Í—˘“ w? ????% W????A?WU?????*W ¨Ë ÊËËoed???? ï? Íoe—u???? w?…oeWz Æsoed ï UUOUW*—bWK Íd…“ d|˛W ÍWWWÖ wU˛ Ë ÊUOOULuZ ÍW?…d?F??O?% W«uoe W W…ËWz «oeWU?+WU …—ï?K ÂWz ÙW?ÖW Íu??W?* w+ËW?u?†W; Íd?+ wJ}W1oe Æ…Ëu? A?};W vKW Íï ‘UÄW ¨ÍW?W+ËË˙ WO?O…ËW+W U+«ËW ¨w+W«oe—u? wWWUA?O …ËôËW ÍW?üU Ë “—W W«uoe Ë Íu?W* Í—oeW?I Í…ËWoed? ÂW? ÊUL? ?WW?* È—ïK êO;W? WL?}z ÊU?*u~} Ë Èd+u …ËWz W?? ?«˙ wÇ vWz ¨wZËË“ËW??* wbU~W??†W; —W? W+U; WW??W?* W? ÂüW ¨W??O?O 38 ÆÈdËuM ËWz ¨Ë W???O??O? U??O?+ wO…ËW+W? Íd??F???O??% W???O???OÇ vWÇ—U?Ä W??IU+ w?AW???W«uoe —W??? WMO|oe W???
 39. 39. ∫v†Wz Ë ÍWW«uoe ÍUÖ—…oe wKOKW WU*ËËoed W wAWM—«uÇ oed?? ÂW??ZUD?Oz ¨oed?? Íd??*Wz r†oe Íd??O?Ä ¨W??ËuM Ê«uoe w?3????U?u????* v ?W W????? …Ë«b????O???? ?????3????O?z W oe—u? wJ|—…bWW??I ¨©Íu?W?*® u?…Ë wW«oeW?Ö Ê«uoe w?3??}???U??? W??—u???? w?;W??%oeU?Ä wU?????O???* ÍU?% ÍU+ËU;W Èd?FO?% W«uoeW ÍW?…ËU? W? ¨wAWU+ËU?; v WO?O«u?K ÙW?ÖW ¨WM—«uÇ ÂWz …—ËW??Ö Ë ÊU;U??%oeUÄ W?? vWz«oe Ê«d??}?z ÍU?% w?U??…uoeW —W??3??*«—W ÍW??…d??F??O??% W«uoe ¨Ë Ê«d??}z Ë ÊUNOK wU;U% Ëu*W; W vWÖ Íï …ËWL}z ÍôW ¨Ë …ËWMWz ï UO+ Í…Ë…—…oe Ë üË w«ËUOÄ ñÄ ï ÊU?*…—ËW?Ö wJ}M}W? «oe…—«u ÂW ¨…d? “W?* WU;U?% wU?…uoe wÇ—W; W ÍW?…d?F?O?% W«uoe Ë w…ËW+W Íd?F?O% w?+‹WU W —W?ÖWz 5}à? ÈËWz ÊU*…b…ËWz —W?; «oeW«bW* ÂW? WL?}z Æ…ËW+U?U wOU? ÙW?ÖW ¨U? w—WÇËU; Í—oeU??I wKU?? ÙW?ÖW Íu??W??* Íoe—Ë«—W …ËW??O?O…ËW?+W w ??|u†W; ÆvM|oe w+—u —˘“ —U~}z ¨sWJ wAWMOA}Ä Ë U ï*U* ÍË«oe W ÊËu?—U????Ö“˙ ï? wU?????I†U? wU?+üË wôW?????Ö w+U?W???? w?†«ËW; ¨ÊU?????*u~}? ¨Íu????W?????* Ê«ËWz ï Íï?? wO?«u??O? ??AÄ w?«u?? ?O??%W —W??ÖW?z ËuWz ¨Wï Æ…Ëu+ËW?? Èu??Ö —W ÊU??O??OU??L??u??Z ÊUU?L†u?u?* ÍW?H?OW? Ͳoe W Ë 5O?O?W?* Ê«ËWz Ë ÊU?L†u?u?* wW?ôW?* ÂWz WJuÇ ¨Èñ?3—…oe Ê«ËW ËUÇ gOU?*Wz W? È“«u` Íï? ÍWWW?Ö ï «Ë wJ}M˙WÄ«˙ w?+«ËUz ËuWz r}†Wz ¨Êu˙WÄ«˙ Í—…u?AO? Ëu?*W; —W?W W «b?*ö??Oz wU+üË ÍW?Iô…oe w†Ëu*W? ?Wz wU?NO?K W wÇW? ¨ÊWJ Ë Í“UW?AOÄ w%˙ï% wU?NOK ÍW«—W? ÂU—W WW1oe …Ëu?*W; ËWz Í…—U W ¨v«Ë˙Wz «oeUÄË—ËWz ÍW*U?WÇ Ë W*UÇ ÊU…oe wMO?A ÙËu*W ?Wz w—WÇËU; Í—oeUI wKU? W …ËWO?—«Ë˛—ï w+«du1oe wËu3†«“ W wU*oeU% ïÖ W |oe …b…ËWz —W; ÂWz ¨ÊWJ v ÊUËUÇ …Ë«oe w«oe—u wU; Ë ÊËu+ËUO+ «oeU?OË˙ —W?W ÊïÄ«˛ wM+ËW?—W? ¨Ë Èñ3—…oe U?Uï Íu˙WÄ«˙ wJ†W? —WW ÊU? †u? ÍdJ%W Ë @…“Ëd…“ Ë wÖW?…—…oe Í—W?3«—W W w+W?U? ?—U??% Ë Í“U?W??A?OÄ Ë Í—UJ|u ï? …ËW? |ñ?}??ÖW W«uÖ v«e w*öO?z wO…—ËWÖ ÍWUAOW uJ†W ¨«oeUOË˙ wËu+ËWJ%UÄ Ë Í—W?oeu wLu U??O?ËË˙ W?? «bJ?}+U? W? ¨…ËW+…ËËbW?? ”ËË˙ W wOU??L??u?Z ÍW?†ï+ ÊïÄ«˛ w ??…oeW b…Ë«u?? …dJ%W W v?%W Ë …Ëu U? ?…oe d|˛W? wMO?A ÊU?L†u??u?* Êï?OK* ÊU?…oe Í…—W?L?ZW? ?u??* sbWÇ ÍW†ï+ ÈËW???O??O? «u?? —W???ÖWz w}???à „…Ë ¨ÊËu W«—W???L??ZW??? ??u???* ËWz wU???W†˘˙ W ÍW???…u“W sbWÇ ËW? vWW W?H??OW? Íd?J%W ï?ËW?? ?«˙ Íï?? w«u+W ¨…ËW+UJ ”ËË˙ W? wU?L??u?Z 39 °UJ Ù«“ UU—WW UUO«u} Í…˙W% °Ê«d“Uz ÆËW …ËW?Ou?W?* Íd?F?O?% Í—Wu; Í…—U? W ÊU?L?A?O?â?O; ÆÂW? Ë pW+ U? Ë …—˘“ W??I
 40. 40. ÆeO?U «u È—UK ¨Ë sU* —WÖWz d+ wJ|˙ï ï vM}0 U °vâ …ËuÇW ÂüW 40 e|Ë«—WÄ wO??O+U???? ¨Ë …ËËoed?? ÍW??…ËW«uoe —W??W Íï?? Í—U??? ¨v«d?? w}Ä Í…b…ËW?z ¨rËU ¨rU?? w?†U?? W ‘W ©¿® Æs* —W …ËW+…ËU* ¨Ë …ËËoed? ÍWW«uoe wO«Ëoe ÍWJe U+ w—UJ…oe Ë …ËW+…ËuÇ «bO?}Ä rA«d w+WL…˙ ÍU%UÄ oeËuLW?* w†ïJ%W® w†U W ÂWWz ©≤∞∞≥ Ë ≤∞∞≤® wüU ¨v wIU WU?*Wz Íd*uZ —WÖWz ËU W?LM}?W~UWz Ë ÂW?Wz Ë«ËW+ ÊU?O?ËËoe—W?; wU?W?OË«ËW+U «oeW†U? ËËoe ËW Ë ©r?U? w«uoe® Ë ©·U?K ÆWU`ÄUÇ ÍWMOW* Í—˘“ wJ|—U ¨”Ëu?M…oe bWÇW XAÄ ¨—ïW*W? „U Ë«dU wËuM W? Íoe—u w«uoe —W? …ËW }?M}*Wz w ?…oe—W W+…Ëu? ? wï? ÍW…—U? ÊU?%UÄ Ë …u?OËu Í—W?W Ë …ËW+…ËW?O†ï? w} Íï ï? Ë …ËËoedU?O+ Íoe—u w+U?O…oeWz ÍWóO …Ë«oe Í—Uñ g˙ï ¨w«bÄU?Ç W Í«uO; W ‚«d}Z Í—U?O«“ Í˙ï Íoe—u ÍW? …oe w*«bWz ï X%W; W Ë«dËU? ÍWóO ÆWWóO ËWz w*«bWz W v3 wA?ï —ïW*W vK—W?*W …ËW }?â UOÄ …Ë…—ïW?*W? ÍWW?ËuM…oe Í…ËWËuÇU?OÄW ÙU? ËËoe ¨ÊËu Ëu+U?N?} Ë ÊUU?% ͢d?* ÊUO?A?OJ}W?Ö Ë ËuW; ÛUÇ W —W; „W Æw} …Ë…u?3?} W? gO?*U?$…—W Æ…ËW?ËuWz ï? Í—WW vW? ?W; Ëu?*W; Ë ÊËu p—W? ÍWU`?3} ÍW?%ïÖ W Ë U; v wOÇ …ËWO?O3†UI «Ëoe WËu3? WóO? ÍWW`u w«eW gO?W ¨«—oeW ÊËu b?}?*uzU ‘UÄ WUW+ Ë W…—U?Od?Ä ÂWz w*ü…Ë Í«Ëoe w†«oeËW?Z —ïW*W? ‘U? ?}z Æ…ËWU?d?O?Ö «b}? Ë dO?W qO*U? —ï Ëoe Ê«Ëu?3%ï?`}«u W ÆÍ—U?O«“ Í˙ï Íô Í—UJ+UJ% Ë UJ% …bUW?Ö ÍWWW?W* ¨Ë U;Wz w?U?W????IW ÊUW?? †U??Ö Ë W«oeW ÊU??O|u??Ö êO; gO?«ËWz Ë wUW˛˘˙ wK?O?*W??K ôW??* U?? ?ï??*U??* @…oe WM+U;W «oeWWWW* W Í—UO«“ Í˙ï Íoe—u ÍW …oe Ë UO…oeWz ÍWóO Íd+ wU*«bWz Ë —W…u|˙W ÛUÇ W ÍW? ¨Ë «—oeW ÛU?Ç W ï ¨Ë v Íô W+ËW? W?3?}? ? ËW?z …ËWM†ïJ …ËW …Ë…oed?W …ËW ÊU??O?Ad?O Ë øÈ—oeWz ÂWz wU—W W9U?; ¨…ËWOoe—u wÖW U??W ?* ÍdFO?% w«uoe Ë ÊUU ÍdFO?% Í“«u}% wU? W Ê—Ëu3 r} U+ rM}??—b …“«˙ ÂWz Ë rM}—U??W …ËU???…˙ WW; ÂWz w«“ r ??u?}ÄW …ËW??*ï? Íô ÂüW ¨W??—u?Ö Ë f˙ —W? s«e ¨«b†W?; Í—W? …ËWJ}u? W W«uoe ËW?z Ê«˛˘˙ W È˛˘˙ —W?ÖWz U+ ¨s«e w}Ä oe—u?? w«—«Ë…bM|u? Æ…Ëu ÊïÇ ÍWW %…“uÖ

×