Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor

3 423 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance, Business
 • Soyez le premier à commenter

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor

 1. 1. Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor<br />Ladislav Unčovský <br />Slovenská banková asociácia<br />
 2. 2. Agenda<br />Aktuálne hospodárenie bánk <br />Príčiny poklesu zisku bánk <br />Úrokové príjmy<br />Opravné položky<br />Devízové príjmy<br />Doplnok : Úrokové marže v retailovom segmente<br />
 3. 3. Aktuálne hospodárenie bánk<br />
 4. 4. Aktuálne hospodárenie bánk <br />
 5. 5. Aktuálne hospodárenie bánk <br />Hrubý zisk (pred zdanením) bankového sektora v prvom polroku 2009 sa medziročne znížil o 50 na úroveň 256,372 mil. EUR.<br />Rovnako (o 50%) klesol za rovnaké obdobie aj čistý zisk (204,931 mil. EUR) <br />Ide o najväčší prepad zisku od privatizácie bankového sektora. <br />
 6. 6. Príčiny poklesu zisku bánk <br />
 7. 7. Príčiny poklesu zisku bánk<br />Zložky hrubého zisku<br /> (v mil. EUR, január - júl príslušného roku)<br />
 8. 8. Príčiny poklesu zisku bánk<br />Najväčší podiel na poklese zisku sektora majú:<br />spomalenie rastu tempa úrokových príjmov (kríza), <br />zvýšená tvorba opravných položiek (kríza)<br />úbytok devízových príjmov (zavedenie eura a čiastočne aj dôsledok krízy).<br />
 9. 9. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Tvorba finančného výnosu (rok 2007)<br />
 10. 10. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Slovenské banky tradične podstatnú časť svojich ziskov tvorili a (aj naďalej tvoria) z úrokových príjmov. <br />Napríklad podľa údajov OECD v roku 2007 čisté úrokové príjmy na čistom finančnom výnose na Slovensku tvorili 65%, kým napríklad v Rakúsku to bolo 42%. Priemer sledovaných krajín bol 56,4%.<br />
 11. 11. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Marža (nové úvery -3M Euribor)<br />Sadzby na nové úvery a 3M Euribor<br />
 12. 12. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Pokles krátkodobých úrokových sadzieb sa prejavil znížením sadzieb novo poskytnutých úverov pre podniky a úroková marža sa mierne zvýšila, <br />Naopak v prípade retailu zníženie základných sadzieb sa nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov. <br />Prečo? <br />(vysvetlenie na záver)<br />
 13. 13.
 14. 14. 2. príčina: Zvýšená tvorba opravných položiek<br />Podiel zlyhaných úverov <br />
 15. 15.
 16. 16. 3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Okrem krízy aj zavedenie eura sa prejavilo negatívne aj na hospodárení bankového sektora. Okrem priamych nákladov súvisiacich so zavedením eura (najmä IT náklady), banky stratili aj príjmy z devízových operácií. <br />Banky na Slovensku mali v posledných rokoch pomerne významný zdroj príjmu práve z devízových operácií<br />
 17. 17. 3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Slovensko - podiel zložiek čistého finančného výnosu<br />
 18. 18.
 19. 19. Doplnok – Úrokové marže retailu<br />....alebo prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail<br />
 20. 20. Aktuálny stav <br />Úroková marža (nové úvery - 3M Euribor)<br />
 21. 21. Ako sa tvorí úroková sadzba na hypotéky – príklad <br />Hypotéka na 10 rokov s 1-ročnou fixáciou <br />Čistá marža banky – pokrývajúca personálne a materiálne náklady a zisk banky<br />ČM<br />Úroková sadzba klienta<br />Riziková marža – závislá od konkrétneho klienta resp. skupiny klientov<br />RM<br />LM<br />Likvidná marža – závislá od maturity úveru. Zahŕňa v sebe aj riziko krajiny a banky.<br />(s nárastom maturity úveru rastie aj likvidná marža) <br />ZS<br />Základná úroková sadzba závislá od fixácie<br />(napr. 1-ročný EURIBOR, 1-ročné vklady)<br />
 22. 22. Základná úroková sadzba<br />Vývoj 12-mesačnej medzibankovej sadzby <br />Zdroj: NBS<br />
 23. 23. Likvidná marža<br />Vývoj „zjednodušenej“ likvidnej marže (št. dlhopis SK)<br />Zdroj: NBS, BCPB<br />
 24. 24. Riziková marža<br />Čistá tvorba opravných položiek<br />Rast nezamestnanosti <br />Zdroj: Eurostat<br />Zdroj: NBS<br />
 25. 25. prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail?<br />Marža (nové úvery -3M Euribor)<br />Zníženie sa premietlo tak, ako to trhové podmienky umožňujú. Tento graf však<br />nezohľadňuje riziko štátu <br />nezachytáva vývoj rizikovej a likvidnej marže <br />
 26. 26. Riziko krajiny- spready 10- ročných štátnych dlhopisov<br />Zdroj: Bloomberg, Slovensko (rozdiel výnosu do splatnosti SD 204 a príslušného Bundu) <br />
 27. 27. Ďakujem <br />

×