Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Acceleration and force 2010

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Acceleration and force 2010 (20)

Publicité

Acceleration and force 2010

 1. 1. AAcccceelleerraattiioonn SSeepptteemmbbeerr 1199,, 22001144
 2. 2. OObbjjeeccttiivveess 11.. CCaallccuullaattee aacccceelleerraattiioonn 22.. DDeessccrriibbee aacccceelleerraattiioonn oonn aa SSppeeeedd vvss.. TTiimmee ggrraapphh
 3. 3. GGaalliilleeoo aanndd MMoottiioonn  SS == DD//TT  EExxcceepptt ffoorr ffrriiccttiioonn –– oobbjjeeccttss ffaallll aatt tthhee ssaammee ttiimmee  FFoorrccee rreeqquuiirreedd ttoo ssttaarrtt aann oobbjjeecctt,, bbuutt nnoott ttoo kkeeeepp iitt mmoovviinngg  FFoorrccee –– PPuusshh oorr ppuullll  IInneerrttiiaa –– tteennddeennccyy ooff aann oobbjjeecctt ttoo rreessiisstt aannyy cchhaannggee iinn iittss mmoottiioonn
 4. 4. AAcccceelleerraattiioonn  GGaalliilleeoo ddeevveellooppeedd tthhiiss iiddeeaa aass wweellll  FFoouunndd tthhaatt bbaallllss rroolllliinngg ddoowwnn aann iinncclliinnee rroolllleedd ffaasstteerr aanndd ffaasstteerr
 5. 5. CCaallccuullaattiioonn  AAcccceelleerraattiioonn == CChhaannggee iinn vveelloocciittyy ttiimmee  CChhaannggee iinn vveelloocciittyy == VVFF -- VVII
 6. 6. TTHHEERREEFFOORREE  AAcccceelleerraattiioonn iiss aa cchhaannggee iinn:: – SSppeeeedd – DDiirreeccttiioonn – BBootthh ssppeeeedd aanndd ddiirreeccttiioonn  AA bbooddyy uunnddeerrggooeess aacccceelleerraattiioonn wwhheenn tthheerree iiss aa cchhaannggee iinn iittss ssttaattee ooff mmoottiioonn
 7. 7. SSuuppppoossee wwee aarree ddrriivviinngg  IInn 22 sseeccoonndd wwee sstteeaaddiillyy iinnccrreeaassee oouurr vveelloocciittyy ffrroomm 3300 mmeetteerrss ppeerr sseeccoonndd 4400 mmeetteerrss ppeerr sseeccoonndd..  CChhaannggee ooff vveelloocciittyy iiss 55 mmeetteerrss ppeerr sseeccoonndd iinn eeaacchh sseeccoonndd  AAcccceelleerraattiioonn == 55 mm//ss22
 8. 8.  fro A snail accelerates fromm 22 mm//ss ttoo 44 mm//ss iinn 22 sseeccoonnddss.. WWhhaatt iiss tthhee ssnnaaiill’’ss aavveerraaggee aacccceelleerraattiioonn??
 9. 9. FFoorrcceess JJuunnee 22,, 22001144
 10. 10. OObbjjeeccttiivveess 11.. EExxppllaaiinn tthhee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn BBaallaannccee aanndd UUnnbbaallaannccee FFoorrcceess 22.. DDeessccrriibbee aanndd ccaallccuullaattee tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn mmaassss,, aacccceelleerraattiioonn,, aanndd FFoorrccee
 11. 11. NNeett FFoorrccee  OObbjjeeccttss ddoonn’’tt ssppeeeedd uupp,, ssllooww ddoowwnn,, oorr cchhaannggee ddiirreeccttiioonn wwiitthhoouutt ffoorrccee  NNeett FFoorrccee -- AAllll tthhee ffoorrcceess ttaakkeenn ttoo cchhaannggee tthhee mmoottiioonn ooff tthhee oobbjjeecctt
 12. 12. AApppplliieedd FFoorrccee NNeett FFoorrccee  55 NN  55 NN 55 NN   55 NN 55 NN   1100 NN 1100 NN 00 NN ((bbaallaanncceedd ffoorrccee))  55 NN
 13. 13. BBaallaanncceedd FFoorrccee  WWhheenn tthhee ffoorrccee oonn aann oobbjjeecctt aarree eeqquuaall iinn ssiizzee aanndd ooppppoossiittee ddiirreeccttiioonn  RReessuullttss iinn tthhee oobbjjeecctt nnoott mmoovviinngg ((TThhee ffoorrcceess ccaanncceell eeaacchh ootthheerr oouutt))
 14. 14. BBaallaanncceedd vvss.. UUnnbbaallaanncceedd  OOnnllyy wwhheenn ffoorrcceess aarree uunnbbaallaanncceedd ccaann aann oobbjjeecctt bbee sseett iinnttoo mmoottiioonn
 15. 15. FFoorrccee aanndd AAcccceelleerraattiioonn  AAnnyy oobbjjeecctt tthhaatt aacccceelleerraatteess ddeeppeennddss oonn aa ffoorrccee ttoo mmaakkee iitt aacccceelleerraattee  WWhhaatt iiss tthhee ffoorrccee iinn aa ffrreeee ffaallll??  AAcccceelleerraattiioonn ~~ NNeett FFoorrccee
 16. 16.  IIff yyoouu ppuusshh oonn aa sshhooppppiinngg ccaarrtt iitt wwiillll aacccceelleerraattee.. IIff yyoouu aappppllyy ffoouurr ttiimmeess tthhee nneett ffoorrccee,, hhooww mmuucchh ggrreeaatteerr wwiillll tthhee aacccceelleerraattiioonn bbee??  IIff tthhee nneett ffoorrccee aaccttiinngg oonn aa ssppoorrttss ccaarr iiss iinnccrreeaasseedd bbyy ffiivvee,, hhooww mmuucchh ggrreeaatteerr wwiillll tthhee aacccceelleerraattiioonn bbee??
 17. 17. AAcccceelleerraattiioonn ooff FFrreeee FFaallll  WWhheenn aaiirr rreessiissttaannccee ddooeessnn’’tt aaffffeecctt tthhee mmoottiioonn ooff aa ffaalllliinngg oobbjjeecctt  FFrreeee ffaalllliinngg oobbjjeeccttss ggaaiinn ssppeeeedd aatt tthhee rraattee ooff 99..88 mm//ss eevveerryy sseeccoonndd  99..88 mm//ss22
 18. 18. GGrraavviittyy  OObbjjeeccttss iinn ffrreeee ffaallll ggaaiinn ssppeeeedd bbeeccaauussee ooff ggrraavviittyy  GGrraavviittyy iiss 99..88 mm//ss22  WWhhaatt iiss tthhee mmoottiioonn ooff aann oobbjjeecctt iiff yyoouu tthhrrooww iitt uupp??
 19. 19. MMaassss aanndd IInneerrttiiaa  TThhee mmoorree mmaassssiivvee tthhee mmoorree IInneerrttiiaa  TThhee mmoorree FFOORRCCEE nneeeeddeedd OORR  TThhee lleessss aacccceelleerraattiioonn
 20. 20. RReemmeemmbbeerr  MMaassss iiss nnoott WWeeiigghhtt  MMaassss iiss nnoott vvoolluummee  MMaassss iiss tthhee aammoouunntt ooff mmaatttteerr iinn aann oobbjjeecctt
 21. 21. WWeeiigghhtt iiss FFoorrccee  FFoorrccee dduuee ttoo ggrraavviittyy tthhaatt aacctt’’ss oonn aann oobbjjeecctt’’ss mmaassss  MMaassss ddooeessnn’’tt cchhaannggee,, wweeiigghhtt ccaann ((MMoooonn vvss.. EEaarrtthh))  MMaassss iiss pprrooppoorrttiioonnaall ttoo WWeeiigghhtt
 22. 22. NNeewwttoonn  SSttaannddaarrdd uunniitt ooff WWeeiigghhtt//FFoorrccee  SSyymmbbooll –– NN  FF == mmaa  OOnnee kkiillooggrraamm WWeeiigghhss 99..88 NNeewwttoonnss

×