Publicité

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

10 Dec 2014
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

 1. Методичне об’єднання вчителів початкових класів Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 116
 2. Склад методичного об’єднання вчителів початкових класів Категорії, звання:  Вища, вчитель- методист – 1  Вища, старший вчитель – 2  І кваліфікаційна категорія – 1  Спеціаліст – 2 Стаж : Решетнікова А.В.-1р. Горбенко О.М. – 4 р. Швець Н.Ю. – 22,8 р. Ващук Н.А.- 23,7р. Остапенко М.Г.- 24р. Демків С.С.- 31р.
 3. Відомості про вчителів шкільного методичного об’єднання Освіта педагогів:  вища – 6 вчителів. • КДПУ- 4 • Берд.ПУ-1 • Кір.ПІ- 1 Рік атестації : № ПІ вчителя Рік атестації 1 Ващук Н.А. 2013 2 Остапенко М.Г. 2013 3 Швець Н.Ю. 2014 4 Демків С.С. 2011 5 Горбенко О.М. - 6 Решетнікова А.В. Берд.ПУ-1 2014
 4. Активні користувачі комп’ютерних технологій Швець Н.Ю. Ващук Н.А. Остапенко М.Г. Горбенко О.М. Демків С.С. Решетнікова А.В.
 5. Моніторингове відстеження навчальних результатів учнів початкової школи 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.52 8.72 8.91 8.55 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Seri…
 6. Узагальнення технології результатів по предметах за 2013-2014 н.р. кл ас К – ть учнів у класі ПІП вчителя Читання Сер.бал Читання якість Математ. Сер.бал Математ. якість Укр.мова Сер.бал Укр.мова якість 2 28 Ващук Н.А. 8,78 96% 7,6 75 % 7,7 78 % 3 22 Демків С.С. 8,6 93 % 7,7 74 % 7,2 75 % 4 24 Швець Н.Ю. 8,46 88% 7,7 69 % 7,6 65 % 73 Всього: 8,61 92 % 7,6 73 % 7,5 73%
 7. Проблема методичного об’єднання вчителів початкових класів Використання інноваційних технологій з метою стимулювання креативності учнів
 8. Основні пріоритети в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів • Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів. • Освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів. • Запровадження гнучких моделей організації навчально- виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів. • Активне впровадження вчителями інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів. • Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів. • Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості. • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я школярів, використання здоров’язберігаючих освітніх технологій. • Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти. • Персоніфікація післядипломної педагогічної освіти вчителів.
 9. Основні завдання шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів •Реалізація Державного стандарту початкової освіти, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів. •Орієнтувати вчителів 1 класів на формування в учнів життєво необхідних навичок, що забезпечується неухильним виконанням практичної частини навчальних програм, проведенням навчальних екскурсій. •Посилити орієнтацію початкового мовного курсу на мовленнєвий розвиток учнів. •Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня. •Орієнтувати вчителів на активізацію власного творчого потенціалу, залучення їх до творчої діяльності. •Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та обдарованими учнями, готувати їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних проектах. •Сприяти використанню здоров'язберігаючих освітніх технологій, зміцненню фізичного, психологічного здоров’я школярів. •Створювати на уроках гуманну, доброзичливу атмосферу взаємоповажливе комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості цінуючи унікальність і своєрідність одне одного.
 10. Мета методичного об’єднання Розвиток цілісної креативної особистості учнів Збільшення творчого потенціалу та кваліфікації учителя Покращення якості навчання
 11. Форми роботи методичного об'єднання • круглий стіл • педагогічні читання • ярмарок педагогічних ідей • методичні оперативки • педагогічний аукціон • семінари • декади відкритих уроків • школа молодого вчителя
 12. Моніторинг рівня професіоналізму вчителів методичного об'єднання • методична робота • рівень творчого професіоналізму • робота класного керівника • результативність навчальної діяльності учнів • результати анкетування учнів, батьків, учителів
 13. Наші досягнення
 14. Проблема: Розвиток пізнавальної активності учнів засобами рідної мови Швець Наталя Юріївна Мета: •Сформувати і розвинути пізнавальний інтерес до самого процесу навчальної праці. •Зробити процес навчання цікавим та раціональним. •Озброїти учнів знаннями, призначення яких – глибоко пізнавати слово, а через нього – і світ навколо себе. •Формувати громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору. Свідоме ставлення до мови починається із проникнення в її лексичне багатство. Оскільки слово – найактивніша одиниця мовлення, то вивченню лексики слід приділяти належну увагу на всіх освітніх рівнях. Достатній лексичний запас і свідоме його розуміння – одна з умов вільного володіння усним і писемним мовленням , що є фундаментальною основою розвитку навчально-пізнавальної активності дітей не лише на уроках мови, а й у процесі вивчення всіх інших предметів початкової ланки освіти. Для розвитку пізнавальної активності у молодших школярів потрібно: • загально пізнавальні вміння формувати в чіткій послідовності та системі, починаючи з найпростішого. Ця робота проводиться не епізодично, а на кожному уроці; • кожне вміння формувати поетапно. Це означає: створення мотиваційної готовності учнів до виконання певного виду діяльності, засвоєння зразка дій, первинне застосування вмінь виконувати тренувальні вправи; • в основі пізнавальних умінь лежать прийоми розумової діяльності (аналіз, порівняння, абстрагування, узагальнення).
 15. Проблема: Диференціація навчальної роботи молодших школярів на всіх етапах засвоєння знань і вмінь Демків Світлана Станіславівна. Принцип роботи: визнання, усвідомлення індивідуальності учня, його самоцінності, неповторності, розвитку як індивіда з неповторним суб'єктивним досвідом. Модель диференційованого навчання: •учень-основний суб’єкт процесу навчання; •мета навчання-розвиток індивідуальних здібностей учня; •створення умов для реалізації поставленої мети; •розробка спеціальних форм взаємодії: учень-учитель-батьки; •створення умов для творчості в самостійній та колективній роботі; •забезпечення сприятливих умов.
 16. Проблема : Особистісне зростання як метод розвитку життєвої компетентності майбутнього громадянина України Пізнай себе – це цікаво Створи себе – це необхідно Утвори себе – це можливо Прояви себе – це реально Остапенко Маргарита Григоріївна
 17. Шляхи реалізації проблеми : Крок І Урок Крок ІІ Розвиток особистості дитини через колективне творче виховання (авторська програма) Крок ІІІ Співпраця з батьками Цільові орієнтації –  активна позиція суб’єкта до результатів своєї праці;  гармонійний розвиток особистості. Концептуальні положення •раціональне використання індивідуальної та групової діяльності; •емоційна самореалізація, особистісний підхід; •взаємодія: учитель – учень, учень – учень, учень - вчитель.
 18. Проблема: Розвиток пізнавальної активності, креативного мислення вихованців засобами занять в ГПД Особливості організації педагогічного процесу в ГПД освоєння нової позиції дитини в режимі продовженого дня, позиції суб’єкта розвитку суб’єкта діяльності і спілкування; принципова перебудова всієї системи ГПД у відповідності до принципів дамократизації і гуманізації виховання,боротьби з інерцією уроку в організації розвивальної діяльності дітей; розвиток системи ГПд в різноманітності форм та варіантів режиму з урахуванням умов школи,інтересів дітей і їх батьків; широке залучення родини до виховання процесу. Пріоритетні напрямки процесу ГПД розвиток здібностей та природних задатків вихованців; створення авторського відношення людини до власного життя; розвиток творчої активності дітей  оволодіння досвідом пізнання формування моральної спрямованості дитини
 19. Проблема : Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках математики Мета:забезпечення сприятливих умов та нової системи співпраці для успішного творчого розвитку учнів під час засвоєння математичних знань. Поєднання активних та інтерактивних методів,які сприятимуть гармонійному розвитку природних потенціалів дітей та їх творчої самореалізації. Основні напрямки роботи: 1. Створення середовища для розвитку творчої особистості. 2. Формування механізмів для творчої самореалізації. 3. Урахування індивідуальних особливостей,інтересів і здібностей кожного учня. 4. Поширення простору для розвитку особистості та розкриття її здібностей. 5. Сприяти розвитку самопізнання. 6. Постановка завдань,що будуть стимулювати учнів до пізнання. Ващук Наталя Анатоліївна
 20. Навчання протягом всього життя, постійне збільшення кваліфікації, перед усім психолого- педагогічної компетентності - відмінні якості педагога нашого методичного об’єднання в дійсності та в майбутньому.
Publicité